پایان نامه ها

مقادير، هيدروليکي، مشاهداتي، شرايط، محاسباتي، آبي

5-1-1- مقادیر محاسباتی جهت پارامتر هدایت هیدرولیکی………………………………………98
5-1-2- مقادیر محاسباتی جهت پارامتر تغذیه سطحی ……………………………………………..99
5-1-3- توزیع سطح ایستابی و جهت جریان…………………………………………………………….100
5-1-4- مقادير محاسباتي و مشاهداتي سطح آب زيرزميني…………………………………….101
5-2- نتايج واسنجي مدل در شرايط ناپايدار…………………………………………………………………103
5-2-1- مقادیر محاسباتی جهت پارامتر هدایت هیدرولیکی…………………………………..103
5-2-2- مقادیر محاسباتی جهت پارامتر آبدهی ویژه………………………………………………104
5-2-3- مقادير محاسباتي و مشاهداتي سطح آب زيرزميني…………………………………..105
5-2-4- مقادیر خطا در شرایط ناپایدار…………………………………………………………………….108
5-2-5- بیلان……………………………………………………………………………………………………………108
5-3- آنالیز حساسیت……………………………………………………………………………………………………..110
عنوانصفحه
5-3-1- حساسیت مدل نسبت به تغییرات پارامتر هدایت هیدرولیکی………………….. 110
5-3-2- حساسیت مدل نسبت به پارامتر آبدهی ویژه…………………………………………….. 110
5-3-3- حساسیت مدل نسبت به پارامتر تغذیه سطحی………………………………………… 111
5-4- صحت سنجي……………………………………………………………………………………………………….. 112
5-5- نتایج مدل‌سازی کیفی…………………………………………………………………………………………. 115
5-5-1- تعیین ناحیه‌ گیرش چاه‌های حائز اهمیت…………………………………………………. 115
5-5-1-1- نتایج بررسی چند چاه…………………………………………………………………… 116
5-5-2- نتایج شبیه‌سازی لندفیل فرضی…………………………………………………………………. 119
5-5-2-1- مکان‌یابی حرکت ذرات شیرابه در آب زیرزمینی…………………………. 119
5-5-2-2- روند پخش و انتقال آلودگی ………………………………………………………….120
فصل ششم: نتیجه گیری و پیشنهادات
6-2- نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………….. 139
6-3- پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………. 140
فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………………..141
چکیده به زبان انگلیسی
فهرست جدول‌ها
عنوان و شماره صفحه
جدول 4-1: موقعیت ایستگاه‌های هواشناسی منطقه مورد مطالعه………………………………………….63
جدول 4-2: معادلات گرادیان‌های ما‌هانه حرارتی محدوده……………………………………………………..67
جدول 4-3: متوسط دمای ما‌هانه محدوده به تفکیک دشت و ارتفاعات محدوده ایج (درجه سانتیگراد)………………………………………………………………………………………………………………………67
جدول 4-4: متوسط بارش ما‌هانه و سالانه در ایستگاه معرف، دشت و ارتفاعات محدوده ایج (میلیمتر)…………………………………………………………………………………………………………………………………. 69
جدول 4-5: متوسط تبخیر ما‌هانه محدوده به تفکیک دشت و ارتفاعات محدوده مطالعاتی ایج (میلیمتر)…………………………………………………………………………………………………………………………………..71
جدول 4-6: مقدار هدايت هيدروليکي تشکيلات مختلف………………………………………………………. 85
جدول 4-7: مقدار آبدهي ويژه تشکيلات مختلف…………………………………………………………………….86
جدول 5-1: مقادیر بیلان جریان آب زیرزمینی منطقه مورد مطالعه در طول دوره واسنجی شرایط ناپایدار (سال‌های آبی 1390-1388)………………………………………………………………………. 109
جدول 5-2: طول کمینه، متوسط و بیشینه محدوده‌ی گیرش مهمترین چاه آب شرب شهر ایج …………………………………………………………………………………………………………………………………………………117
جدول 5-3: طول کمینه، بیشینه، متوسط و مساحت محدوده‌ی گیرش چاه شماره یک…….118
جدول 5-4: طول کمینه، بیشینه، متوسط و مساحت محدوده‌ی گیرش چاه شماره دو………118
فهرست شکل‌ها
عنوانصفحه
شکل 2-1- تقسیم بندی مدل‌های آب زیرزمینی …………………………………………………………………… 8
شکل 2-2- نحوه تغییرات هد در ستون ماسه در آزمایش دارسی ……………………………………….. 28
شکل 2-3- جریان ورودی و خروجی از المان حجمی …………………………………………………………. 30
شکل 2-4- هیدروگراف برای سلول i, j, k …………………………………………………………………………… 39
شکل 4-1- موقعیت دشت ایج فارس …………………………………………………………………………………… 62
شکل 4-2- موقعیت چاه‌های بهره برداری و مشاهداتی منطقه مورد مطالعه ………………………..77
شکل 4-3- شبکه بندی منطقه مورد مطالعه ………………………………………………………………………. 78
شکل 4-4- نقشه DEM توپوگرافی سطح زمین منطقه مورد مطالعه ………………………………… 79
شکل 4-5- نقشه DEM رقوم ارتفاعی سنگ بستر منطقه مورد مطالعه ……………………………. 80
شکل 4-6- هیدروگراف واحد دشت ایج طی سال‌های 1375-1391 ……………………………….. 83
شکل 4-7- نقشه سطح آب (متر) مهرماه 1388 دشت مورد مطالعه ………………………………… 83
شکل 4-8- میله رنگی نمایانگر خطای واسنجی …………………………………………………………………. 90
شکل 4-9- محل دفن زباله فرضی برای منطقه مورد مطالعه …………………………………………… 94
شکل 5-1- نقشه زون‌بندي و مقادير به دست آمده براي پارامتر هدايت هيدروليکي (متر بر روز) طي کاليبراسيون مدل در شرايط پايدار (مهرماه 1388) …………………………………………….. 98
شکل 5-2- نقشه زون ‌بندي و مقادير به دست آمده براي پارامتر تغذیه سطحی (متر بر ماه) طي کاليبراسيون مدل در شرايط پايدار (مهرماه 1388) ……………………………………………………… 99
شکل 5-3- نقشه توزيع سطح ايستابي به دست آمده طي کاليبراسيون مدل در شرايط پايدار (مهرماه 1388) ……………………………………………………………………………………………………………………. 100
شکل 5-4- جهت حرکت جریان آب زیرزمینی در منطقه مورد مطالعه …………………………… 101
شکل 5-5- مقادير محاسباتي و مشاهداتي بار هيدروليکي در چاه‌هاي مشاهداتي مختلف محدوده مطالعاتي در دوره واسنجي شرايط پايدار (مهرماه 1388) ……………………………………. 102
شکل 5-6- مقادير محاسباتي در مقابل مقادير مشاهداتي بار هيدروليکي در دوره واسنجي شرايط پايدار (مهرماه 1388) ……………………………………………………………………………………………… 102
شکل 5-7- مقادير مشاهداتي بار هيدروليکي در مقابل مقادير باقي‌مانده (تفاوت مقادير محاسباتي و مشاهداتي) در دوره واسنجي شرايط پايدار (مهرماه 1388) …………………………. 103
شکل 5-8- نقشه زون‌بندي و مقادير به دست آمده براي پارامتر هدايت هيدروليکي (متر بر روز) طي کاليبراسيون مدل در شرايط ناپايدار (سال‌های آبي 1390-1388) …………………. 104
شکل 5-9- نقشه زون ‌بندي و مقادير به دست آمده براي پارامتر آبدهي ويژه طي کاليبراسيون مدل در شرايط ناپايدار (سال‌های آبي 1390-1388) ……………………………………………………… 105
شکل 5-10- مقادير محاسباتي در مقابل مقادير مشاهداتي بار هيدروليکي در چاه مشاهده‌اي شماره یک در طول دوره واسنجي شرايط ناپايدار (سال‌های آبي 1390-1388) …………….. 106
شکل 5-11- مقادير محاسباتي در مقابل مقادير مشاهداتي بار هيدروليکي در چاه مشاهده‌اي شماره دو در طول دوره واسنجي شرايط ناپايدار (سال‌های آبي 1390-1388) ………………. 106
شکل 5-12- مقادير محاسباتي در مقابل مقادير مشاهداتي بار هيدروليکي در چاه مشاهده‌اي شماره سه در طول دوره واسنجي شرايط ناپايدار (سال‌های آبي 1390-1388) …………….. 107
شکل 5-13- مقادير محاسباتي در مقابل مقادير مشاهداتي بار هيدروليکي در چاه مشاهده‌اي شماره چهار در طول دوره واسنجي شرايط ناپايدار (سال‌های آبي 1390-1388) ………….. 107
شکل 5-14- حساسیت مدل نسبت به تغییرات پارامتر هدایت هیدرولیکی …………………… 110
شکل 5-15- حساسیت مدل نسبت به تغییرات پارامتر آبدهی ویژه ……………………………… 111
شکل 5-16- حساسیت مدل نسبت به تغییرات پارامتر تغذیه سطحی …………………………… 112
شکل 5-17- مقادير محاسباتي در مقابل مقادير مشاهداتي بار هيدروليکي در چاه مشاهده‌اي شماره یک در طول دوره صحت سنجی (سال آبي 1391-1390) …………………………………. 113
شکل 5-18- مقادير محاسباتي در مقابل مقادير مشاهداتي بار هيدروليکي در چاه مشاهده‌اي شماره دو در طول دوره صحت سنجی (سال آبي 1391-1390) ……………………………………. 113
شکل 5-19- مقادير محاسباتي در مقابل مقادير مشاهداتي بار هيدروليکي در چاه مشاهده‌اي شماره سه در طول دوره صحت سنجی (سال آبي 1391-1390) …………………………………… 114
شکل 5-20- مقادير محاسباتي در مقابل مقادير مشاهداتي بار هيدروليکي در چاه مشاهده‌اي شماره چهار در طول دوره صحت سنجی (سال آبي 1391-1390) …………………………………. 114
شکل 5-21- محدوده گیرش چاه‌های با اهمیت منطقه مورد مطالعه پس از گذشت بیست سال ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..116
شکل 5-22- ناحیه گیرش چاه آب شرب شهر ایج پس از گذشت ده سال ………………………. 117
شکل 5-23- ناحیه گیرش دو چاه نمونه در دشت ایج ……………………………………………………… 118
شکل 5-24- مکان‌یابی حرکت ذرات شیرابه در آب زیرزمینی ناشی از وجود لندفیل ……… 119
شکل 5-25- چگونگي توزيع ابر آلودگي ناشي از شيرابه آلاينده محل دفن زباله فرضي در آب زيرزميني در شرایط نرخ نفوذ زیاد (مدت زمان: پس از یک سال، مکانيسم انتقال جرم: پخش، انتشار) …………………………………………………………………………………………………………………………………. 121
شکل 5-26- چگونگي توزيع ابر آلودگي ناشي از شيرابه آلاينده محل دفن زباله فرضي در آب زيرزميني در شرایط نرخ نفوذ زیاد (مدت زمان: پس از پنج سال، مکانيسم انتقال جرم: پخش، انتشار) …………………………………………………………………………………………………………………………………. 122
شکل 5-27- چگونگي توزيع ابر آلودگي ناشي از شيرابه آلاينده محل دفن زباله فرضي در آب زيرزميني در شرایط نرخ نفوذ زیاد (مدت زمان: پس از پانزده سال، مکانيسم انتقال جرم: پخش، انتشار) ………………………………………………………………………………………………………………………………… 122
شکل 5-28- چگونگي توزيع ابر آلودگي ناشي از شيرابه آلاينده محل دفن زباله فرضي در آب زيرزميني در شرایط نرخ نفوذ زیاد (مدت زمان: پس از بیست و هشت سال، مکانيسم انتقال جرم: پخش، انتشار)

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *