پایان نامه ها

گسسته، سریهای، مونت، کارلو، Von، Miss

گونهای که توانی که از خط عبور میکند همانند حالتی است که خروج خط انتقال در شبکه رخ داده است. در این روش برای در نظر گرفتن خروج خطوط انتقال و ژنراتورها و عدم قطعیت بار از ممانها و کومولنتهای متغیرهای تصادفی استفاده شده است. تغییرات در تابع توزیع ولتاژ و توان عبوری از خطوط را که ناشی از توزیع نرمال و گسسته متغیرهای ورودی شبکه است، به صورت مجزا در نظر گرفته میشود. به این صورت که برای حل قسمت گسسته مسئله از روش Von Miss استفاده میشود و متغیرهای خروجی از کانولوشن قسمتهای گسسته و پیوسته با هم به دست میآید. استفاده از بسط سری گرام-چارلیر زمانی که بخواهیم مولفههای بیشتری را در نظر بگیریم، الزاما ممکن است دقت پاسخها را بیشتر نکند. اما در این مقاله با در نظر گرفتن ممانهای بالاتر در روش Von Miss میتوان دقت پاسخها را افزایش داد. در این مقاله برای متغیرهای حالت سیستم حدودی در نظر گرفته شده است. در استفاده از این روش امکان بروز دو خطا وجود دارد، یکی ناشی از دقت مقادیر پیشبینی شده توانهای تزریقی در دو سمت خط انتقال و دیگری به دلیل انتخاب مقادیر حدود متغیرهای حالت سیستم است. زمانی که تغییرات متغیرهای حالت سیستم بیش از حدود مشخص شده باشد، میبایست به جای معادلات خطیسازی شده از معادلات کامل و غیرخطی استفاده شود.
در ]1[ از سریهای زمانی تولید و مصرف برای آنالیز پخش بار استفاده شده است. دادههای مربوط به مصرف معمولا از بررسی گذشته قابل دستیابی است، اما تولید در توربینهای بادی نیازمند بررسی منابع آنها در یک بازه زمانی است. پخش بار قطعی در بازههای ساعتی در طول یک سال یا بیشتر، میتواند برای یافتن پروفیل بار سیستم بر حسب زمان، موارد اضافه بار و اتصالات نامناسب تجهیزات به شبکه قدرت استفاده شود. بر خلاف روش مونت کارلو دادههای ورودی از توزیعهای آماری حاصل نمیشوند بلکه مستقیما از سریهای زمانی تولید و مصرف استفاده میشود. در این روش برای بررسی یک بازه یک ساله نیاز به 8760 پخش بار قطعی است.
در ]25[ مزایای روشهای تقریبی در جنبههای زیر مورد تاکید قرار گرفته است:
در این روشها همانند روشهای عددی همچون مونت کارلو از معادلات غیرخطی استفاده میشود اما در عین حال زمان محاسبات نیز کمتر است،
استفاده از این روش بر مشکلاتی چون، عدم اطلاع دقیق از سیستم غلبه میکند، زیرا این روش توابع توزیع را تنها با ممانهای اولیه آنها تقریب میزند (متوسط، واریانس، اسکیونس، و کورتوسیس).
در این مقاله از روش تخمین نقطهای هانگقیمت: 11200 تومان

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *