پایان نامه ها و مقالات

مشارکت اجتماعی، استفاده از اینترنت

می کنید؟
-استفاده از خدمات ارتباطی پست الترونیک
-جستجوی اطلاعات تخصصی و حرفه ای مورد نیاز
-جستجوی اطلاعات عمومی
-عضویت در شبکه‌های اجتماعی و عضو پذیری
-مشارکت اجتماعی سمن ها از طریق اینترنت موجب کاهش ارتباطات رودررو و در نتیجه کاهش اثر بخشی و کارآیی در فعالیتهای سمنها می شود؟
-به نظر شما آیا اینترنت می تواند انعکاس دهنده فعالیتهای سمنها باشد؟
-ظرفیت و توانایی قوانین و ساختارهای موجود در جهت تبلور مشارکتهای اجتماعی جوانان تا چه میزان کافی می دانید.؟
-مشارکت سمن ها از طریق فضای مجازی نمی تواند تمامی اهداف سمن ها را محقق سازد.
-مشارکت اجتماعی از طریق فضای مجازی ارزان تر و سریعتر و گسترده تر است.
-تمایل سمن ها به استفاده از فضای مجازی برای مشارکت اجتماعی روزبه روز بیشتر می شود.
۳-۷-۲. متغیرهای مستقل:
۳-۷-۲-۱- آینده نگری:
تعریف مفهومی:به معنای نوعی آمادگی در فرد است که بواسطه آن فرد با اعمال انضباط و برنامه ریزی در عمل حاضر به چشم پوشی از منافع و لذتهای آنی برای کسب منافع آتی دارد. به تمامی برنامه هایی که فرد برای آینده خود پیش بینی می کند و به خاطر تحقق آن چشم از لذتها و منافع آنی می بندد.
تعریف عملی: برای سنجش و ارزیابی این متغیر از سوالات زیر در قالب طیف لیکرت ۵درجه ای استفاده خواهد شد
-به نظر شما تا چه اندازه فضای مجازی در حال تبدیل شدن به یک فرهنگ در بین سمنها می باشد
-شماچقدرامکانات سخت افزاری برای دسترسی به فضای مجازی (اینترنت) دارند
-مشارکت اجتماعی در سطح بین المللی از طریق فضای مجازی بسیار آسان تر ممکن می شود.
-کمبود وقت اعضای سمنهای جوانان یکی از علل عدم تمایل به مشارکت اجتماعی از طریق فضای مجازی است.
-آیا استفاده از اینترنت را در بین اعضای سمنها را یک فرصت می دانید؟
۳-۷-۲-۲- میزان اعتماد به فضای مجازی:
تعریف مفهومی: اعتماد به معنای تائید ، پذیرش ، اطمینان و همکاری فرد و پیرامون به شکل متقابل است . بی اعتمادی در واقع به مفهوم داشتن روحیه سوء ظن و بدبینی توام با عدم اطمینان و شک و تردید نسبت به افراد و اشخاص است که فرد با آنان ارتباط متقابل و تنگاتنگ و مستمرو روزانه دارد.(محسنی تبریزی، ۱۳۷۵).
تعریف عملی: برای سنجش و ارزیابی این متغیر از سوالات زیر در قالب طیف لیکرت ۵درجه ای استفاده خواهد شد
-مشارکت از طریق فضای مجازی سست و شکننده است و فضای مجازی قابل اعتماد نیست.
-شما تا چه اندازه به مشارکت اجتماعی از طریق اینترنت اعتماد دارید؟
-شما تا چه اندازه به مشارکت اجتماعی از طریق اینترنت اعتقاد دارید؟
-به نظر شما آیا مردم اعتقادی به مشارکت اجتماعی از طریق اینترنت دارند؟
۳-۷-۲-۳- زیرساختهای اینترنتی:
مفهومی:به مجموعه ابزارها و امکاناتی که زمینه استفاده بهتر و بیشتر از فضای مجازی و اینترنت را در میان سازمانها فراهم می سازد. به کلیه امکانات و ابزارها و امکاناتی شامل رایانه ، اینترنت پر سرعت، ونرم افزارها ی مناسب اطلاق می شود
تعریف عملی: برای سنجش و ارزیابی این متغیر از سوالات زیر در قالب طیف لیکرت ۵درجه ای استفاده خواهد شد.
-از میان سمن‌های جوانان ، بیشترین مشارکت از طریق فضای مجازی توسط سمن هایی صورت می گیرد که امکانات مالی و اداری کمتری برای برگزاری جلسات حضوری دارند؟
-به چه میزان از فضای فیزیکی و امکانات و تجهیزات مستقل برای فعالیت سازمان خود برخوردار هستید؟
-سمن شما به چه میزان امکاناتی مانند سایت، وبلاگ، شبکه اجتماعی، اپلیکیشن و پایگاه خبری را در فضای مجازی دارا می باشد؟
-به نظر شما آیا سرعت و پهنای باند موجود در کشور برای ارتقای مشارکت از طریق فضای مجازی مناسب است
۳-۷-۲-۴- محدودیتهای قانونی:
مفهومی: به مجموعه محدودیتهای که در سازمان ها و نهادهای ایرانی در جهت استفاده از اینترنت و فضای مجازی اعمال می گردد که شامل محدودیتهای اداری ، محدودیتهای سازمانی که ناشی از هزینه و محدودیتهای زمانی، ابزار و ساختاری می باشد.
تعریف عملی: برای سنجش و ارزیابی این متغیر از سوالات زیر در قالب طیف لیکرت ۵درجه ای استفاده خواهد شد
-مشارکت اجتماعی از طریق فضای مجازی می تواند مخاطرات امنیتی داشته باشد
-تا چه اندازه فیلترینگ را مانعی برای مشارکت سمن خود از طریق فضای مجازی می پذیرید؟

۳-۷-۲-۵- نوع جذب مخاطبین
مفهومی:سازو کارهای که باعث جذب اعضاء و داوطلبانی می گردد که حاضرند به صورت داوطلبانه در فعالیتهای سمن ها مشارکت کنندمخاطبین را می توان به دو دسته کلی تقسیم بندی نمود:۱- رسمی: افرادی که به طور قانونی عضو می شوند و به صورت همیشگی فعالیت می نمایند. ۲- غیررسمی: افرادی که برای برنامه های خاص وموردی مشارکت می کنند و نوع فعالیت آنان موقتی می باشد.
تعریف عملی: برای سنجش و ارزیابی این متغیر از سوالات زیر در قالب طیف لیکرت ۵درجه ای استفاده خواهد شد
-امکان عضو گیری و جذب افراد جدیددر بین جامعه
– اثرگذاری مشارکت اجتماعی از طریق فضای مجازی نسبت به مشارکت اجتماعی بدون استفاده از فضای مجازی چه نسبتی دارد
۳-۷-۲-۶- عدم آشنایی اعضاء
مفهومی: عدم آگاهی و علم کافی اعضای سمنها با علم استفاده از اینترنت و فضای مجازی و فناوریهای نوین که شامل نداشتن متخصصین حوزه اینترنت در بین اعضای سمنها ، عدم آشنایی اعضای دائمی سمنها با اینترنت و فضای مجازی و عدم تمایل اعضائ به فراگیری اینترنت و فضای مجازی.
ت
عریف عملی: برای سنجش و ارزیابی این متغیر از سوالات زیر در قالب طیف لیکرت ۵درجه ای استفاده خواهد شد
-شما تا چه اندازه در استفاده از اینترنت مسلط هستید؟
-شما تا چه اندازه در استفاده از اینترنت می توانید به اعضای دیگر سمن آموزش بدهید؟
– شما فکر می کنید همکارانتان در سمنها دیگر تا چه اندازه برای استفاده از اینترنت دانش ومهارت لازم حداقلی را دارا هستند

۳-۸. روایی۱۷ ابزار تحقیق
منظور از اعتبار۱۸ یک تحقیق، میزان دقت شاخص ها و معیارهایی است که در راه سنجش پدیده مورد نظر تهیه شده اند. “روایی به این اشاره دارد که یک سنج? تجربی تا چه حد معنای واقعی مفهوم مورد بررسی را به قدر کافی منعکس میکند.” (ببی،۱۳۸۳: ۲۸۲). در این تحقیق، جهت تعیین میزان اعتبار ابزار اندازه گیری، از اعتبار صوری۱۹ (محتوایی) استفاده می شود. منظور از اعتبار صوری میزان توافق متخصصان یک امر در رابطه با یک شاخص یا معیار است(ساروخانی، ۱۳۷۳: ۲۸۷-۲۸۶). در این پژوهش از مشاوره و مصاحبه با اساتید و صاحبنظران موضوعی بهره گرفته شد. همچنین از نظریهها، متون علمی و تحقیقات مرتبط با موضوع تحقیق استفاده شده است. در ضمن، تا حد امکان سعی شده است که برای بالا بردن روایی ابزار تحقیق، از پرسشهای آزمون شد? قبلی در پژوهشهای مشابه و معتبر استفاده شود.

۳-۹. پایایی۲۰ ابزار تحقیق
منظور از پایایی این است که ببینیم آیا ابزار سنجش دارای ویژگی تکرار پذیری۲۱ هست؟ یعنی در صورت تکرار عملیات تحقیق می توان به نتایجی مشابه رسید؟(ساروخانی، ۱۳۷۳: ۲۸۸). استفاده از یک پرسشنامه و به ویژه یک مقیاس بدون آزمون اولیه آن، منجر به پژوهشی ضعیف می شود.
“برای سنجش پایایی یک ابزار پژوهش سه راه مختلف وجود دارد:
۱- پایایی پایداری۲۲ ۲- پایایی نمایا۲۳ ۳- پایایی همپا۲۴ ” (منصوریان، ۱۳۸۱: ۸۱)
“برای برآورد اعتبار ابزار سنجش پنج شاخص وجود دارد که عبارتند از ۱- اعتبار بازآزمایی ۲- اجرای فرمهای همتا ۳- دو نیمه کردن ۴- آلفای کرانباخ۲۵ ۵-اعتبار نمرهگذاری” (پاشاشریفی، ۱۳۸۳: ۲۴۳).
در این تحقیق به منظور محاسب? پایایی ابزار تحقیق(پرسشنامه) از روش پایایی همپا و مهمترین شاخص آن یعنی آلفای کرانباخ (منصوریان، ۱۳۸۱: ۸۳) سود جستهایم. این آزمون به ما میگوید که آیا اجزای درونی یک شاخص با هم سازگاری دارند. اگرمقدار آلفا از ۷/۰ بیشتر باشد، سازگاری درونی مناسبی بین گویهها وجود دارد و اگر بین ۶/۰ تا۷/۰ باشد، نشاندهند? سازگاری درونی تقریباً مناسب و یا قابل قبول است .اما اگرمقدار آلفا کمتر ۵/۰ باشد، سازگاری درونی ضعیفی بین گویهها را نشان میدهد که قابل قبول نیست.
بدین منظور برای Pre-test پرسشنامه، ابتدا با ۳۰ نفر از کارکنان سازمان که به صورت تصادفی انتخاب شدند و پس از انجام محاسبات آماری، نتایج آزمون کرانباخ به شرح زیر به دست آمد:

جدول ۳-۱: نتایج آزمون کرونباخ
شاخص
تعداد گویه
تعداد افراد نمونه
آلفای کرونباخ
آینده نگری
۵
۲۵
۰.۹۱
میزان اعتماد به فضای مجازی
۴
۲۵
۰.۸۶
زیرساختهای اینترنتی
۴
۲۵
۰.۸۶
محدودیتهای قانونی
۲
۲۵
۰.۷۲
نوع جذب مخاطبین
۲
۲۵
۰.۸۲
عدم آشنایی اعضاء
۳
۲۵
۰.۷۹
مشارکت اجتماعی در فضای مجازی
۱۲
۲۵
۰.۸۵
از آنجا که ضریب اعتبار همه مفاهیم، بالاتر از ۷/۰ است، نتیجه میگیریم که ابزار ما از ضریب اعتبار قابل قبولی برخوردار است.

۳-۱۰. روی? جمعآوری دادهها
پس از تهی? پرسشنامه و انجام Pre-test و رفع ابهامات موجود در آن و حذف گویههای ناهماهنگ مفاهیم و متغیرهای تحقیق، حال باید به سراغ جامعه رفته و دادههای اصلی خود را جمعآوری کنیم.
متداولترین روش پرسش، از طریق توزیع پرسشنامه است که در واقع نوعی مصاحب? فردی است که فرد طی آن یک پرسشنامه را تکمیل میکند. همچنین مصاحبهشونده وقت زیادی را در اختیار دارد و در حقیقت پرسشنامه ابزار کتبی و ثابتِ آگاهی از نظرات افراد محسوب میشود. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بوده است که با مراجعه حضوری به نمونه و تکمیل پرسشنامه بوسیله محقق صورت گرفته است.
۳-۱۱. فنون تجزیه و تحلیل دادهها
در تحقیق حاضر متناسب با سطوح سنجش متغیرها، از روش‌های آماری مناسب استفاده شده است. روش‌های آنالیز آماری در این تحقیق متشکل از دو بخش عمده می باشد:
الف) روش تحلیل توصیفی: که شامل جداول و نمودارها، شاخص‌های متمایل به مرکز، شاخص‌های پراکندگی، فراوانی ها، و …که بیشتر در تحلیل تک متغیره مورد استفاده قرار می گیرد.
ب) روش تحلیل استنباطی: در این تحلیل، از آزمون هایی مانند d سامرز، خی۲ استفاده خواهد شد. و برای تحلیل چند متغیره از رگرسیون و تحلیل مسیر استفاده خواهد شد.

فصل چهارم:
تجزیه و تحلیل یافته ها

مقدمه
در فصل قبل که با عنوان روش تحقیق مطرح شد، علاوه بر تعیین و توضیح روش تحقیق جامعه آماری تحقیق و حجم نمونه تحقیق نیز بیان شد. همچنین یکی دیگر از مهمترین بخش‌های این فصل تعریف نظری و عملی متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق بود که به طور مفصل به آن ها پرداخته شد. در تعریف نظری و عملی با استفاده از شاخص سازی سوالات پرسشنامه طراحی شد و برای تمام متغیرها سوالاتی در نظر گرفته شد که به واسطه آن ها بتوانیم متغیرهای تحقیق را اندازه گیری کنیم.
پس از اتمام این کار پرسشنامه تحقیق با ۴۲ سوال در قالب ۸ بخش طراحی شد. بخش اول پرسشن
امه تحقیق مربوط به سوالات زمینه ای از جمله سن، جنس، تحصیلات و … می باشد. بخش دوم گویه‌های مربوط به متغیر آینده نگری، بخش سوم گویه‌های آشنایی با اینترنت، بخش چهارم جذب مخاطبان، بخش پنجم کویه‌های محدودیت‌های قانونی، بخش ششم اعتماد به فضای مجازی، بخش هفتم گویه ‌های زیر ساخت ها و امکانات و بخش هشتم هم مربوط به گویه‌های متغیر وابسته یعنی مشارکت اجتماعی اعضای سمن‌های جوان در فضای مجازی می باشد. لازم به توضیح است که متغیرهای مستقل و وابسته در قالب طیف لیکرت ۵ درجه ای مورد سنجش قرار گرفته‌اند.
بعد از اتمام طراحی پرسشنامه بین سراغ جامعه نمونه تحقیق رفته و با استفاده از این ابزار داده‌های مورد نظر تحقیق جمع آوری شد. بعد از جمع آوری پرسشنامه ها کد گذاری اولیه انجام گرفت و سپس داده‌های تحقیق وارد نرم افزار spss شد.
اکنون در این فصل که تجزیه و تحلیل یافته‌های تحقیق نام دارد قصد داریم به توصیف و تحلیل داده‌های تحقیق بپردازیم. برای اینکار ابتدا در بخش اول به توصیف متغیرهای تحقیق می پردازیم که اینکار را با استفاده از جداول توزیع فراوانی، میانگین و کم ترین و بیشترین نمره برای هر متغیر انجام می دهیم و در بخش دوم به تحلیل یافته‌های تحقیق با استفاده از آزمون هایd سامرز و خی۲ و همچنین رگرسیون چند متغیره و تحلیل مسیر می پردازیم.
* لازم به توضیح است که از آن جا که متغیرهای مستقل اصلی تحقیق و همچنین متغیر وابسته در سطح ترتیی می باشند برای آنکه بتوانیم از رگرسیون چند متغیره استفاده کنیم سوالات آن ها با هم ترکیب (compute) شده اند تا از سطح ترتیبی به سطح فاصله ای تبدیل شوند.

۴-۱ توصیف یافته‌های تحقیق

جدول(۴-۱) توزیع فروانی پاسخگویان بر حسب سن
سن
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
۱۵ تا ۲۵ سال
۱۹۲
۶۴.۱
۶۴.۰
۲۵ تا ۳۵ سال
۸۴
۲۷.۹
۹۲.۰
۳۵ سال به بالا
۲۴
۸.۰
۱۰۰.۰
جمع
۳۰۰
۱۰۰.۰

با توجه به جدول توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیر سن، ۱۹۲ نفر (۶۴.۱) بیش از نیمی از پاسخگویان در مقطع سنی ۱۵ تا ۲۵ سال قرار دارند و ۸۴ نفر (۲۷.۹) ۲۵ تا ۳۵ سال می باشند. همچنین ۲۴ نفر (۸.۰) در مقطع سنی بالای ۳۵ سال قرار دارند.

نمودار(۴-۱) توزیع فروانی پاسخگویان بر حسب سن

جدول(۴-۲) توزیع فروانی پاسخگویان بر حسب جنس
جنس
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
مرد
۱۶۹
۵۶.۳
۵۶.۳
زن
۱۳۱
۴۳.۷
۱۰۰.۰
جمع
۳۰۰
۱۰۰.۰

با توجه به جدول توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیر جنس، ۱۶۹ نفر (۶۴.۱) بیش از نیمی از پاسخگویان مرد و ما بقی یعنی ۱۳۱ نفر (۴۳.۷) زن می باشند.

نمودار(۴-۲) توزیع فروانی پاسخگویان بر حسب جنس

جدول(۴-۳) توزیع فروانی پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات
تحصیلات
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
دیپلم
۳۸
۱۲.۷
۱۲.۷
فوق

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *