دسته‌بندی نشده

تعهد، سنجش، بازاریابی، بانک، تعاون، شعب

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

138 5-2-1) یافته های توصیفی …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

138 5-3) آمار استنباطی … …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

143 بررسی فرضیه اصلی  …. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

143 بررسی فرضیه فرعی اول ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

144 بررسی فرضیه فرعی دوم ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

144 بررسی فرضیه فرعی سوم …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

145 بررسی فرضیه فرعی چهارم ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

145 بررسی فرضیه فرعی پنجم  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

146 بررسی فرضیه فرعی ششم ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

146 بررسی فرضیه فرعی هفتم ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

146 بررسی فرضیه فرعی هشتم ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

147 5-4) پیشنهادات پژوهش  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

148 الف) پیشنهادات بر اساس یافته های پژوهش (پیشنهادات اجرایی)  …………………………………………………………………………….

148 ب) پیشنهادات برای تحقیقات آتی  ………………………………………………………………………………………………………………………………..

149 5-5 محدودیتهای پژوهش  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

150 منابع …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

152 ضمائم………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

163

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق :

هدف اصلی

 • تعیین ارتباط میان بازاریابی داخلی و بازارگرایی شعب بانک توسعه تعاون استان

 

اهداف فرعی

 • تعیین میزان تعهد سازمانی در شعب بانک توسعه تعاون استان
 • تعیین میزان رفتار شهروندی در شعب بانک توسعه تعاون استان
 • سنجش اثر میانجی گری تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی بر رابطه بین بازاریابی داخلی و بازارگرایی در شعب بانک توسعه تعاون استان
 • سنجش رابطه بین سطح بکارگیری بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی در شعب بانک توسعه تعاون استان
 • سنجش اثر میانجی گری تعهد سازمانی بر رابطه بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی
 • سنجش رابط بین سطح بکارگیری بازاریابی داخلی و تعهد سازمانی
 • سنجش رابط بین تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی
 • سنجش رابط بین تعهد سازمانی و بازارگرایی بانک
 • سنجش اثر میانجی گری رفتار شهروندی سازمانی بر رابطه بین تعهد سازمانی و بازارگرایی
 • سنجش رابطه رفتار شهروندی سازمانی و بازارگرایی در شعب بانک توسعه تعاون استان

 

(لینک زیر اشتباه است لطفا به لینک انتهای صفحه مراجعه کنید):

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir