تعهد، سنجش، بازاریابی، بانک، تعاون، شعب

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 138 5-2-1) یافته های توصیفی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 138 5-3) آمار استنباطی … ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 143 بررسی فرضیه اصلی  …. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 143 بررسی فرضیه فرعی اول …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 144 بررسی فرضیه فرعی دوم …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 144 بررسی فرضیه فرعی سوم ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 145 بررسی فرضیه فرعی چهارم …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 145 بررسی فرضیه فرعی پنجم  …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 146 بررسی فرضیه فرعی ششم ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 146 بررسی فرضیه فرعی هفتم ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 146 بررسی فرضیه فرعی هشتم …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 147 5-4) پیشنهادات پژوهش  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 148 الف) پیشنهادات بر اساس یافته های پژوهش (پیشنهادات اجرایی)  ……………………………………………………………………………. 148 ب) پیشنهادات برای تحقیقات آتی  ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 149 5-5 محدودیتهای پژوهش  …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 150 منابع ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 152 ضمائم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 163

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق :

هدف اصلی

 • تعیین ارتباط میان بازاریابی داخلی و بازارگرایی شعب بانک توسعه تعاون استان

 

اهداف فرعی

 • تعیین میزان تعهد سازمانی در شعب بانک توسعه تعاون استان
 • تعیین میزان رفتار شهروندی در شعب بانک توسعه تعاون استان
 • سنجش اثر میانجی گری تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی بر رابطه بین بازاریابی داخلی و بازارگرایی در شعب بانک توسعه تعاون استان
 • سنجش رابطه بین سطح بکارگیری بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی در شعب بانک توسعه تعاون استان
 • سنجش اثر میانجی گری تعهد سازمانی بر رابطه بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی
 • سنجش رابط بین سطح بکارگیری بازاریابی داخلی و تعهد سازمانی
 • سنجش رابط بین تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی
 • سنجش رابط بین تعهد سازمانی و بازارگرایی بانک
 • سنجش اثر میانجی گری رفتار شهروندی سازمانی بر رابطه بین تعهد سازمانی و بازارگرایی
 • سنجش رابطه رفتار شهروندی سازمانی و بازارگرایی در شعب بانک توسعه تعاون استان

Author:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *