متن کامل پایان نامه را در سایت منبع fuka.ir می توانید ببینید متن کامل پایان نامه را در سایت منبع 2 fuka.ir می توانید ببینید

متن کامل پایان نامه را در سایت منبع fuka.ir می توانید ببینید

نمره حاصل از ارزشیابی مقاله/ مقالات دانشجو برابر ضوابط ( ازسقف 2نمره ) ............ محاسبه ونمره نهایی پایان نامه ( مجموع نمره دفاع ومقاله ) با درجه ……........ و نمره به عدد .......... به حروف ........................................... به تصویب رسید.
تأیید کارشناس حوزه پژوهشی تأیید معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی- واحد رشت

حمد بر کر د گا ر یکتا با د که مرا شوق درس خواندن د ا د
اعتراف می کنم که نه زبان شکر تو را دارم و نه توان تشکّر از بندگان تو،
و اما بر حسب وظیفه
از اساتید ارجمند :
استاد راهنما :جناب آقای دکتر حمید رضا علیپور شیر سوار ، به خاطر زحمت های فراوان
استاد مشاور : دکتر شهرام گیلانی نیا ، به خاطر نقطه نظرات ارزنده
وهمه فرشتگانی که بالهای محبت خود را گسترانیدند و سبب شدند تا در کمال آسودگی خیال و فراغت بال ، شوق آموختن در من زنده بماند صمیمانه سپاسگزارم .و این نیست جز جلوه ای از لطف رحمت پروردگاری که از ادای شکر حتی یک نعمت او ناتوانم.

به رسم ادب تقدیم می شود به :
پیشگاه آسمانی پدر و ما درم که با تحمل سختی های فراوان زمینه آموختنم را فراهم نمودند.
به پاس تعبیر عظیم و انسانی شان از کلمه ایثار و ازخود گذشتگی.
به پاس عاطفه سرشار و گرمای امید بخش وجودشان که در این سرد ترین روزگاران بهترین پشتیبان است.
به پاس قلب بزرگشان که فریاد رس است و سرگردانی و ترس در پناهشان به شجاعت می گراید .
و به پاس محبت های بی دریغ ایشان که هرگز فروکش نمی کند0

چکیده
روی آوردن به منطقه گرایی و یکپارچگی های اقتصادی از راه حلهایی است که که اقتصاد های در حال توسعه برای مقابله و رویارویی با پدیده جهانی شدن اتخاذ می نمایند .کشور جمهور اسلامی ایران نمی تواند شرایط جهانی شدن را به یکباره مورد پذیرش یا رد قرار دهد . لذا می بایست مسائل تجاری و اقتصادی در مقیاس کوچکتر حل شود. در این خصوص یکپارچگی های مختلف اقتصادی می تواند فرصت های موجود را به منصه ظهور رساند و مشکلات و چالش های وارد شدن در فرایند جهانی شدن را شفاف نماید . مطالعه حاضر با هدف تعیین پتانسیل تجاری کشور ایران با 13 کشوری می باشد که در دهه اخیر بیشترین حجم تجارت خارجی ایران را تشکیل داده اند. بدین منظور ، از مدل جاذبه تعمیم یافته بهره جسته ایم و برای برآورد آن از روش رگرسیون چند متغیره با داده های تابلوئی استفاده شده است.نتایج تحقیق نشان می دهد مهم ترین متغیرهای موثر بر حجم مبادلات ایران تولید ناخالص سرانه داخلی و جمعیت کشورها می باشد و متغیر فاصله جغرافیایی تاثیر ناچیزی داشته است . از سوی دیگر بیشترین شکاف تجاری ایران از آن کشورهای ترکیه و انگلستان بوده و کمترین شکاف سهم کشور افغانستان است.
کلمات کلیدی: یکپارچگی اقتصادی ، جهانی شدن ، مدل جاذبه ، پنل دیتا ،شکاف تجاری

فهرست مطالب
عنوانصفحه
فصل اول : کلیات تحقیق1-1-مقدمه2
1-2-بیان مسأله3
1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق3
1-4-فرضیه‌ها4
1-5-اهداف تحقیق4
1-6- مراحل تدوین مدل اقتصاد سنجی 5
1-7-تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی5
1-7-1-جهانی شدن اقتصاد5
1-7-2-یکپارچگی اقتصادی6
1-7-3-منطقه گرایی6
1-7-4-پتانسیل تجاری6
1-7-5-تجارت دو جانبه6
1-7-6-مدل جاذبه6
فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق2-1-مقدمه8
2-2-جهانی شدن9
2-3-آثار جهانی شدن بر اقتصاد ایران10
2-3-1-منافع10
2-3-2-زیانها10
2-4-مفهوم یکپارچگی و اشکال آن10
2-5-اثرات رفاهی یکپارچگی اقتصادی12
2-5-1-آثار رفاهی ایستا12
2-5-1-1-ایجاد تجارت12
2-5-1-2-انحراف تجارت12
2-5-2-آثار رفاهی پویا13
2-6-آثار کاهش موانع تجاری کشورهای در حال توسعه بر رشد کشور13
2-7-همپیوندی اقتصادی15
2-8-نظریات اقتصادی در تجارت بین الملل17
2-8-1-تئوری هکشر- اوهلین17
2-8-2-نظریه های جدید تجارت19
2-9-تبیین شاخص های اثرگذار بر تسهیل همگرایی اقتصادی21
2-9-1-شاخص توسعه انسانی21
2-9-2تولید سرانه23
2-9-3-درجه باز بودن اقتصاد24
2-9-4-سرمایه گذاری مستقیم خارجی26
2-9-5 -جمعیت27
2-10-مفهوم پتانسیل تجاری و روشهای محاسبه آن28
2-10-1-روش ساده برآورد پتانسیل تجاری28
2-10-2-روش برآورد پتانسیل تجاری با استفاده از آزمون مشابهت و اکمال تجاری29
2-10-3-فرضیه لیندر29
2-10-4-معیار فینگر – کرینین (F-K)30
2-10-5-معیار کسینوس(Cosine)31
2-10-6-معیار تشابه(EIS)31
2-10-7-شاخص مزیت نسبی آشکار شده(RCA)32
2-10-8-شاخص گروبل – لوید32
2-11- برآورد پتانسیل تجاری از مدل جاذبه33
2-11-1-تاریخچه مدل جاذبه34
2-11-2-مزایا و معایب مدل جاذبه34
2-11-3-الگوی تعمیم یافته مدل جاذبه35
2-12-پیشینه تحقیق37
2-12-1-مطالعات خارجی37
2-12-2-مطالعات داخلی40
فصل سوم : روش تحقیق و تبیین مدل3-1-مقدمه44
3-2- مدل پانل دیتا44
3-2-1- محاسن استفاده از مدل پانل‌دیتا45
3-2-2- محدودیت های پانل دیتا46
3-3- مراحل روش تخمین مدل بوسیله داده های تلفیقی46
3-3-1- اثرات ثابت47
3-3-2- اثرات تصادفی48
3-3-3- آماره هاسمن48
3-4-بررسی و تحلیل آماری متغیرهای تحقیق50
3-4-1-متغیر وابسته50
3-4-2-متغیر های توضیحی50
فصل چهارم :تخمین مدل4-1-مقدمه55
4-2- مراحل برآورد مدل56
4-2-1-آزمون ریشه واحد57
4-2-2- آزمون هم انباشتگی58
4-3-نتایج حاصل از برآورد و تفسیر ضرایب61
4-4-شکاف تجاری کشورها62
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات5-1-مقدمه67
5-2- نتیجه گیری67
5-3-بحث در مورد نتایج:68
5-4- نتایج آزمون فرضیه69
5-5- پیشنهادات بر مبنای نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق70
5-6- پیشنهادات برای تحقیقات آتی71
منابع و مأخذ72

متن کامل در سایت امید فایل 

پیوست75
فهرست جداول
عنوانصفحه
جدول 2-1-شاخص توسعه انسانی22
جدول2-2-تولید ناخالص سرانه داخلی23
جدول2-3-درجه بازی اقتصاد25
جدول2-4- نسبت سرمایه گذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی26

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

متن کامل پایان نامه را در سایت منبع 23333 fuka.irمی توانید ببینید