–62

57531032632650
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان‎نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت بازرگانی ((M.A
گرایش – مالی
عنوان:
مطالعه رابطه بین شاخص‎های اندازه‎گیری نقدشوندگی با بازده سهام
شرکت‎های پذیرفته شده در بورس‎ اوراق بهادار تهران
استاد راهنما:
دکتر فرهاد شاه‎ویسی
نگارش:
لیلا ریاحی‎دلشادنو
-6096020891500بهمن ماه 1393
صورتجلسه دفاع:
سپاسگزاری
به نام آنکه آگاه است بر هر آنچه که پنهان و آشکار

خداوندا تو را سپاس میگویم که فرصت گام نهادن در راه دانش را به من ارزانی داشتی، اکنون که پایاننامه حاضر به اتمام رسید بر خود واجب میدانم که از زحمات کلیه اساتید و عزیزانی که در تمام مراحل تحقیق مرا یاری نمودهاندکمال قدردانی بجا آورم.
از استاد گرامی جناب آقای دکتر فرهاد شاهویسی در مقام استاد راهنما که با صبر و حوصله به کامل‎تر شدن تحقیق به اینجانب کمک کردهاند و ادامه راه را بر من هموار نمودند و مدیر گروه محترم آقای دکتر سیدرضا حسنی که از راهنماییهای عالمانه و مشفقانه ایشان بهره بردهام.
لیلا ریاحی دلشادنو
زمستان 1393

تقدیم به:
اولین آموزگاران زندگیام…….
آنانکه به من آموختند و خواهند آموخت.
زحمات و فداکاری‎های پدرم، دل‎نگرانی‎ها و صبوری‎های‎ مادرم، نگاه مهربان همسرم، آنان که فروغ ‎نگاهشان، گرمی‎ کلامشان و روشنی‎‎رویشان سرمایه جاودانی زندگی من است.

فهرست مطالب: صفحه
چکیده 1
فصل اول) کلیات تحقیق 2
1-1 مقدمه 3
1-2 بیان مسأله 4
1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق 6
1-4 اهداف تحقیق 8
1-5 استفاده‏کنندگان تحقیق 8
1-6 فرضیه‏های تحقیق 9
1-7 تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق 9
1-7-1 نقدشوندگی سهام 9
1-7-2 نرخ کمیسیون 10
1-7-2-1 معیار نسبت گردش معاملات 10
1-7-3 اختلاف قیمت پیشنهادی خرید وفروش سهام 10
1-7-3-1 قیمت پیشنهادی خرید سهام 10
1-7-3-2 قیمت پیشنهادی فروش سهام 10
1-7-3-3 اختلاف قیمت پیشنهادی خرید وفروش سهام 10
1-7-4 حجم معاملات سهام شرکت 11
1-7-5 بازده سهام شرکت 11
فصل دوم) ادبیات و پیشینه‎ی تحقیق 13
2-1 مقدمه 14
2-2 مبانی نظری 14
2-2-1 نقش و جایگاه بازار سرمایه در سیستم اقتصادی 14
2-2-2 رابطه بین توسعه بازار سرمایه و رشد اقتصادی 16
2-2-3 بازار سرمایه 18
2-2-4 بازارهای مالی 20
2-2-5 طبقه‎بندی بازارهای مالی 21
2-2-5-1 ابزارهای مالی موجود در بازار پول 22
2-2-5-2 ابزارهای مالی موجود در بازار سرمایه 22
2-2-5-2-1 سهام عادی 22
2-2-5-2-2 سهام ممتاز 23
2-3 شاخص 24
2-3-1 تعریف شاخص 24
2-3-2 کاربردهای شاخص 25
2-3-3 طبقهبندی شاخصهای بورس‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬26
2-3-3-1دامنهی شمول شاخص‬‬‬27
2-3-3-2 پارامترمورد بررسی 30
2-3-4 نگرشی برشاخصهای بورس تهران‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬30
2-4 متغیرهای توضیحی پژوهش 33
2-4-1 نقدشوندگی 33
2-4-1-1 مفهوم واهمیت نقدشوندگی 33
2-4-1-2 تعاریف تشریحی از نقدشوندگی 35
2-4-1-3 راه‎کارهایی برای افزایش نقدشوندگی بازار سرمایه 36
2-4-1-4 رتبه نقدشوندگی 38
2-4-1-4-1 روش محاسبه رتبه نقد شوندگی 38
2-4-1-4-2 اجزای مؤثر در عامل نقدشوندگی 39
2-4-2 شاخصهای سنجش و اندازهگیری نقدشوندگی ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬39
2-4-2-1 نرخ کمیسیون 45
2-4-2-1-1 معیار نسبت گردش معاملات 45
2-2-4-2 اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام 45
2-4-2-3 حجم معاملات 50
2-4-3 حد نوسان قیمت سهام 51
2-4-4 حجم مبنا 53
2-4-5 اندازه شرکت 55
2-4-5-1 شاخص‎های سنجش اندازه شرکت 56
2-4-5-1-1 میزان دارایی‌های شرکت 57
2-4-5-1-2 سطح فروش شرکت 57
2-4-5-1-3 تعداد پرسنل 57
2-4-5-1-4 ارزش بازار شرکت 58
2-4-6 ارزش بازار سهام 59
2-5 متغیرهای وابسته پژوهش 59
2-5-1 بازده 60
2-5-1-1 تعاریف مختلف بازده 60
2-5-1-2 بازده دوره تملک(بازده یک سال )اوراق بهادار: 60
2-5-1-3 محاسبه بازده مورد انتظار 61
2-6 پیشنیه تحقیق 63
2-6-1 پیشنیه تحقیق‎های خارجی 63
2-6-2 پیشنیه تحقیق‎های داخلی 69
فصل سوم) روش‎شناسی تحقیق 74
3-1 مقدمه 75
3-2 روش شناسی تحقیق 75
3-3 قلمـرو تحقیق 75
3-3-1 قلمرو موضوعی 75
3-3-2 قلمرو زمانی 75
3-3-3 قلمرو مکانی 75
3-4 جامعه آماری و روش انتخاب شرکت‎ها جهت آزمون فرضیه‎های تحقیق 75
3-5 فرضیات تحقیق 76
3-6 روش‌ها و ابزار گردآوری داده‌ها 76
3-6-1 رگرسیون 77
3-7-2 رگرسیون و تحلیل واریانس(F) 78
3-7 همبستگی 79
3-7-1 ضریب تعیین(r2) 79
3-7-2 ضریب همبستگی(r) 79
3-7-3 آزمون معنی دار بودن r 79
3-8 دادههای پانل (دادههای تابلویی) 80
3-9 روشهای تخمین مدلهای ادغام شده 81
3-9- 1 آزمون F لیمر83
3-9- 2 آزمون هاسمن84
3-9- 3 مدل اثر ثابت (FEM)84
3-9- 4 مدل اثرات تصادفی (REM) یا مدل تصحیح خطا (ECM)86
3-9- 5 آزمون ریشه واحد پانل87
3-9- 6 آزمون هم جمعی پانل دیتا89
3-9- 7 آزمون هم جمعی پدرونی95
فصل چهارم) تجزیه و تحلیل داده‎ها 90
4-1 مقدمه 91
4-2 آمار توصیفی91
4-3 معرفی متغیرها و تصریح مدل 95
4-4 آزمون ریشه واحد دادههای پانل95
4-4-1 نتایج آزمون ریشه وتحد ترکیبی، مدل با عرض از مبدأ 96
4-4-2 نتایج آزمون فرضیه‎ها با مدل اثرات ثابت 97
فصل پنجم) نتیجه‎گیری و پیشنهادات 103
5-1 مقدمه 104
5-2 نتایج تحقیق 104
5-3 مقایسه نتایج تحقیق با نتایج تحقیقات دیگر 105
5-4 پیشنهادات تحقیق 106
5-4-1. پیشنهادات اجرایی 106
5-4-2 پیشنهادات پژوهشی 107
منابع فارسی 108
منابع انگلیسی 111
پیوست 114
فهرست جداول صفحه
جدول (2-1): شاخص‌های محاسبه اندازه‌ی شرکت و محاسن و معایب آنها 59
جدول(3-1) : چگونگی انتخاب شرکت‌های مورد مطالعه پژوهش76
جدول(3-2) : خلاصه ویژگیهای اصلی آزمونهای ریشه واحد پانل88
جدول(4-1) : تحلیل توصیفی متغیرهای مدل و آزمون نرمال بودن 92
جدول(4-2): تحلیل توصیفی متغیرهای مدل 93
جدول(4-3): نتایج آزمون ریشه واحد دادههای ترکیبی، مدل با عرض از مبدأ 97
جدول(4-4) : نتایج آزمونF لیمر وآزمون هاسمن98
جدول (4-5): نتایج آزمون فرضیه اصلی 99
جدول (4-6): نتایج آزمون فرضیه فرعی اول 100
جدول (4-7): نتایج آزمون فرضیه فرعی دوم 101
جدول (4-8): نتایج آزمون فرضیه فرعی سوم 102
جدول(4-9) : خلاصه نتایج مدل اثرات ثابت 102
جدول(5-1)خلاصه نتایج ارتباط متغیرهای مستقل و متغیرهای وابسته 105
فهرست نمودارها صفحه
نمودار(2-1): مدل شماتیک نظام مالی بر پایه رویکرد سیستمی 15
نمودار(2-2): فرآیند مالی – اقتصادی 18
نمودار(2- 3): تعادل عرضه و تقاضای اوراق بهادار در بازار 47
نمودار(2-5): رابطه بین قیمت سهام و تعداد سهام معاملاتی با عرض و عمق بازار 49
نمودار(4-1): آمار توصیفی(هیستوگرام) نرخ کمیسیون 93
نمودار(4-2): آمار توصیفی(هیستوگرام) شکاف بین پیشنهاد خرید و فروش 94
نمودار(4-3): آمار توصیفی(هیستوگرام) حجم معاملات 94
نمودار(4-4): آمار توصیفی(هیستوگرام) بازده سهام
94

چکیده:
یکی از مباحث مهم و اساسی در فرآیند سرمایهگذاری در بورس اوراق بهادار، شناخت نقدشوندگی و تأ‎ثیر آن بر بازده سهام است. سرمایهگذاران و تحلیلگران مالی از بازده به عنوان یک معیار مهم برای ارزیابی نقدشوندگی سهام شرکتها استفاده میکنند، بنابراین آنها به شناخت عوامل مؤثر بر نقدشوندگی و شاخص‎های اندازهگیری نقدشوندگی بازده آتی تمایل دارند تا از طریق آن بتوان نسبت به نگهداری یا فروش سهام خود تصمیم بگیرند؛ پس لازم است عوامل مؤثر بر نقدشوندگی را شناسایی کرده و در تصمیم‎گیریهای سرمایهگذاری از آنها استفاده کرد. عوامل متعددی بر نقدشوندگی سهام شرکت‎ها تأثیر می‎گذارند. طبق تحقیقات انجام شده مهمترین این عوامل تعداد سهام معامله شده، تعداد شرکت‎های معامله شده، ارزش سهام معامله شده، درصد حجم کل معامله به کل ارزش بازار، تعداد خریداران و دفعات خرید میباشند. تحقیق حاضر به بررسی رابطهی بین شاخص های اندازه گیری نقدشوندگی شامل (نرخ کمیسیون، اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام، حجم معاملات) با بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در قلمرو زمانی 1387 تا 1391 پرداخته و از میان 551 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، با روش حذف سیستماتیک 90 شرکت انتخاب شده‌اند. در این پژوهش با استفاده از آزمون F لیمر، آزمون هاسمن، مدل اثرات ثابت و مدل اثرات تصادفی به بررسی وجود رابطه بین متغیرها پرداخته شده است. نتایج بدستآمده از تحقیق نشان میدهد که بین نرخ کمیسیون، حجم معاملات با بازده سهام شرکت رابطه مثبت و معنادار و بین اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام با بازده سهام شرکت رابطه منفی و معنادار وجود دارد.
کلمات کلیدی: نقدشوندگی سهام، نرخ کمیسیون، اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام، حجم معاملات، بازده سهام
فصل اول
کلیات تحقیق
24902494132663
1-1 مقدمه
نقدشوندگی یکی از ابعاد مهم فرآیند تخصیص بهینه منابع به شمار می‎آید. قابلیت نقدشوندگی میزان نزدیکی دارایی مالی به پول نقد را بیان می‎کند. قابلیت نقدشوندگی یک دارایی مالی از طریق قابلیت تبدیل آن دارایی به وجه نقد در هر زمان و بدون تحمل زیان ارزیابی می‎شود. اوراق بهادار قابل معامله را می‎توان از طریق فروش کافی در بازار در هر زمان به وجه نقد تبدیل، با وجود آنکه تضمینی در قبال زیان وجود ندارد. یکی از مهمترین کارکردهای بازارهای مالی به ویژه بازارسرمایه، تبدیل انواع دارایی‎ها به اوراق بهادار و سپس افزایش قابلیت نقدشوندگی اوراق بهادار و کاهش صرف ریسک مربوط به نقدشوندگی است. بازارهای مالی از یک سو، از طریق فراهم آوردن امکان ترکیب ابزارهای بازار پول و سرمایه ضمن تخصیص بهینه، دسترسی به پول نقد را تسهیل می‎نمایند و از سوی دیگر، از طریق بهبود ساز و کارها و وضع مقررات، فضای بازار اوراق بهادار را به محیطی امن و جذاب برای آحاد جامعه تا از این طریق وجوه مردم به صحنه تولید راه یافته و صحنه تولید آبیاری شده و از طرف دیگر، آحاد مردم از سود فعالیت‌های تولیدی منتفع گردند.
نقدشوندگی در کشف قیمت دارایی‎ها، توزیع ریسک مالی و کاهش هزینه معاملات نقش داشته و لذا شناخت عوامل مؤثر بر آن نیز اهمیت دارد. با توجه به اهمیت روزافزون نقدشوندگی، شناخت عوامل مؤثر بر آن می‎تواند در بهبود آن یاری‎بخش باشد .یکی از عوامل مهم و مؤثر در وضعیت نقدشوندگی، وجود بازار سرمایه کارا است .یکی از ویژگی‎های مهم بازارهای کارا، نبود هزینه‎های معاملاتی و در نتیجه قابلیت نقدشوندگی بالای سهام است. هزینه‎های معاملاتی طیف وسیعی از هزینه‎های آشکار شامل؛ هزینه مالیات و کارگزاری و هزینه‎های غیرآشکار ناشی از ناکارایی اطلاعاتی را در بر می‎گیرد .بنابراین، نقدشوندگی سهام می‎تواند معیاری برای کارایی بازار باشد. علاوه بر جنبه تئوریک مسأله، به لحاظ عملی و با توجه به واقعیت‌های موجود مانند پدیده صف‎های خرید و فروش و مشکلات بسیار دیگر، توجه به نقدشوندگی و تلاش برای حل این مشکل ضروری به نظر می‎رسد .افزایش نقدشوندگی می‎تواند موجب توزیع هر چه بیشتر ریسک مالی از طریق کاهش هزینه‎های پوتفوی‎گردانی و انگیزش بیشتر سرمایه‎گذاران در تصمیم‎گیریهای معاملاتی گردد )رحمانی و همکاران 1389، 40).
1-2 بیان مسأله
یکی از موضوع‎های اساسی در سرمایه‎گذاری میزان نقدشوندگی دارایی‎هاست. نقش عامل نقدشوندگی در ارزش‎گذاری دارایی‎ها بسیار مهم است. زیرا سرمایه‎گذاران به این موضوع توجه دارند که، اگر بخواهند دارایی خود را به فروش برسانند، آیا بازار مناسبی برای آنها وجود دارد یا خیر؟ در هر بازار مالی با توجه به گستردگی و عمق بازار، ابزارهای متنوعی جهت سرمایه‎گذاری وجود دارند و سرمایه‎گذاران با عنایت به بازده و ریسکسرمایه‎گذاری دارایی‎های مورد نظر خود را برمی‎گزینند. نرخ بازده مورد انتظار هر دارایی، نشانگر بازده از دست رفته تحت شرایط ریسکمساوی ناشی از تحصیل آن دارایی است. یکی از عوامل مؤثر بر ریسکدارایی‎ها، قابلیت نقدشوندگی آنها است. نقش عامل نقدشوندگی در ارزش‎گذاری دارایی‎ها ناشی از تبلور مفهوم ریسکعدم نقدشوندگی دارایی در ذهن خریدار است که می‎تواند باعث انصراف سرمایه‎گذار از سرمایه‎گذاری شود. هر چه ریسکناشی از یک دارایی افزایش یابد، سرمایه‎گذار انتظار دریافت بازده بیشتری خواهد داشت و یکی از عوامل مؤثر بر ریسکدارایی، قابلیت نقدشوندگی آن است. با آنکه این عامل در تصمیم‎گیری‎ها نقش مهمی را ایفا می‎کند، ولی با وجود این تبدیل آن به عاملی عینی و کمی و اندازه‎گیری آن قدمت چندانی ندارد. موضوع نقدشوندگی به عنوان یک عامل تعیین‎کننده بازده سهام از اواسط دهه 1980 مطرح شده است (صفرپور 1386، 14).
برخی از سرمایه‎گذاران که به سرعت به منابع مالی سرمایه‎گذاری خود نیازمند شده‎اند؛ در چنین مواردی قدرت نقدشوندگی دارایی‎ها از اهمیت بالایی برخوردار است. اوراق بهاداری که در بورس اوراق بهادار با استقبال انجام معامله روبه‎رو شده‎اند، بیانگر سرعت نقد‎شوندگی این اوراق بهادارمی‎باشد (ابزاری، صمدی و صفری 1386، 48).
رابطه بین بازده سهام و نقدشوندگی را برخی از پژوهشگران نظیر بیکر و استین را مثبت یافته‎اند و برخی دیگر نظیر عمری، زیانی و لوکیل منفی اعلام نموده‎اند. البته با این حال مطالعه‌ها در این زمینه متوقف نشده است. زیرا نتایج این پژوهش‎ها بیانگر آن است که عامل نقدشوندگی بر بازده دارایی مؤثر است و همواره مورد توجه سرمایه‎گذاران بوده است.
با این حال ابهاماتی در این زمینه وجود دارد (مارتینز، نیتو و تاپیا 2005، 14) بنابراین؛ این پژوهش به بررسی رابطه میان شاخص‎های نقدشوندگی و بازده سهام را در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. نقدشوندگی به چگونگی سهولت خرید و فروش سهام و سایر اوراق بهادار قابل معامله در بورس اوراق بهادار، بدون نیاز به تغییر قیمت دارایی‎های مالی اشاره داشته است. برای ملموس شدن بحث در اینجا مثالی نموده است. با فرض اینکه یک سرمایه‎گذار بازار مالی، سهمی را در بازار به قیمت 100ریال خریداری نماید در صورتی که بلافاصله آن را بتواند به همان قیمت 100ریال به فروش برساند، بازار آن از نقدشوندگی بالایی برخوردار است، برعکس اگر هرگز نتواند آن را به فروش برساند، بازار آن کاملاً با عدم نقدشوندگی مواجه است این دو حالت به ندرت اتفاق افتاده است. به طور معمول بازار در بین این دو حالت قرار دارد. در شمار زیادی از بازارهای اوراق بهادار جهان، بیشتر سهام شرکت در اختیار دولت و شرکت‌های تابعه، صاحبان عمده سهام مانند اعضای هئیت مدیره است. بنابراین درصد پایینی از سهام در دسترس سرمایه‎گذاران بازار جهت معامله قرار دارد در بررسی وضعیت نقدشوندگی بازارهای بورس طبیعی است که، اولین قدم بررسی نحوه عرضه سهام در این بازارها است. در این راستا، سازمان بورس اوراق بهادار در بند ششم آیین‎نامه‎ی شرایط و ضوابط پذیرش سهام در بورس اوراق بهادار قید کرده است که در زمان پذیرش نباید بیشتر از80 درصد از سهام شرکت در اختیار کمتر از 10درصد سهامدار باشد. این نسبت باید در پایان دومین سال پس از پذیرش به 75 درصد کاهش یابد. به علاوه، ظرف مدت 6ماه از تاریخ درج و تا زمانی که نام شرکت در تابلو دوم بورس اوراق بهادار درج می‎باشد، می‎بایستی حداقل 500 سهامدار داشته باشد (خدارحمی 1384، 18).
نقدشوندگی یکی از دغدغه‎های کسانی است که، اقدام به معامله سهام می‎کنند یا زیرساختهای معاملاتی را مدیریت می‎نمایند. یکی از مهمترین شاخص‎ها در بررسی وضعیت بازار، شاخص قابلیت نقدشوندگی اوراق بهادار موجود در آن است. بالا بودن میزان نقدشوندگی در یک بورس اوراق بهادار نشان‎دهنده موفقیت آن بازار در شفاف‎سازی اطلاعات و نزدیکی قیمت اوراق بهادار به ارزش ذاتی آنها است. صندوق‌های سرمایه‎گذاری مشترک که از آغاز به کار آنها در بازار سرمایه کشور، بیش از 2 سال نگذاشته است، دارای ویژگی‌های منحصر به فردی هستند که پس از تصویب قانون مالیاتی مربوطه، تبعاً بخش عمده‌ای از بازار اوراق بهادار را به خود نسبت خواهند داد، این صندوق‎ها ابزاری بسیار ساده و امن برای سرمایه‎گذاری فردی است. از مهمترین ویژگی‌های آنها این است که، دارندگان واحد سرمایه‎گذاری این صندوق‌ها در پایان هر روز می‎توانند به مدیر صندوق مراجعه و واحد سرمایه‎گذاری را ابطال و وجه نقد خود را دریافت کنند. این ویژگی باعث شده است صندوق‌های سرمایه‎گذاری در تشکیل سبد سرمایه‎گذاری خود به نقدشوندگی سهام در کنار ریسکو بازده آن توجه خاصی داشته‎اند. بنابراین صندوق‌های سرمایه‎گذاری به دنبال شاخصی برای پیش‎بینی نقدشوندگی سهام به این منظور بوده‎اند. بانک‌ها معمولاً به کارگزاران خط اعتباری داده و کارگزاران به پشتوانه آن، به مشتریان خود اعتبار خرید سهام می‎دهند. بانکها سهام خریداری شده را به وثیقه نگهداری می‎کنند و مشتری براساس نوسانات قیمت سهام وثیقه، باید حساب خود را به روز کند. در صورت عدم به روز رسانی حساب وثیقه سرمایه‎گذار نزد بانک، بانک سهام وثیقه را به فروش می‎رساند. به این منظور بانک‌ها معمولاً لیستی از سهام را اعلام می‎کنند که حاضرند برای خرید آن اعتبار دهند. بنابراین بانک‌ها به دنبال شاخصی برای پیش‎بینی نقدشوندگی سهام به این منظور هستند .سهام دارای قابلیت نقدشوندگی بالا، طبیعتاً ریسکنگهداری کمتری دارد، زیرا سرعت تبدیل به نقد آن بالا است. بنابراین سرمایه‎گذاران به دلیل داشتن ماهیت ریسک‌گریزی سعی در انتخاب سهامی دارند که قابلیت نقدشوندگی بالایی داشته باشد تا در مواقع لزوم، فروش سهم را با سرعت بالا و در زمان کم و با کمترین تغییر قیمت انجام دهند. نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران که به دلیل فقدان ساز و کارهای فراهم آورنده نقدشوندگی، در ردیف بورس‌های اوراق بهادار غیر نقد جهان قرار گرفته است، یکی از دغدغه‌های اصلی سرمایه‌گذاران است. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬در نهایت هدف این تحقیـق بررسی این موضوع بوده است که، آیا بین شاخص‎های اندازه گیری نقدشوندگی و بازده سهام شرکت‌ها رابطه معناداری وجود دارد یا خیر ؟‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق
شرکت‌های سرمایه‎گذاری موسسأت مالی هستند که از طریق فروش سهام وجوه بسیاری از سرمایه‎‌گذاران را جمع‎آوری می‌کنند. سهام این شرکت‌ها به منظور استفاده از سود شرکت توسط سرمایه‎گذاران خریداری می‎شود. در نتیجه پژوهش حاضر را می‎توان با توجه به کاربردی بودن نتایج موضوع برای فعالانه سه‎گانه موجود در بازار سرمایه کشور یعنی؛ سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و نیز سرمایه‎گذاران به صورت ذیل ذکر نمود:‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
الف) دیدگاه سازمان بورس و اوراق بهادار: سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان بازار سرمایه در ایران و یکی از جنبههای مهم توسعه اقتصادی در کشور ما میباشد. عملکرد مطلوب بورس اوراق بهادار می‌تواند آثار و مزایای مثبتی از قبیل مشارکت مستقیم مردم در فعالیت‌های اقتصادی و فراهم نمودن سرمایه مورد نیاز شرکت‌ها و واحدهای تولیدی، کنترل نقدینگیها، کمک به افزایش رشد پسانداز و سرمایهگذاری در کشور را به دنبال داشته باشد. پس اگر بازده و عوامل مؤثر بر آن به خوبی شناخته شود به بازار سرمایه کمک زیادی می‌شود. سازمان بورس و اوراق بهادار از نتایج این تحقیق در اتخاذ مصوبات و ضوابط مناسب و مؤثر در راستای اهداف بازار سرمایه کشور بهره گرفته است و همچنین در صورت استفاده از نتایج آن می‎تواند که، باعث افزایش یا کاهش سرمایه‎گذاری و تقویت شرکت‌های سرمایه‎گذاری و رشد اقتصادی گردد. اگر سهامداران جزء با بهره‎گیری از نتایج مثبت این تحقیق به اهمیت سرمایه‎گذاری و مشارکت در شرکت‌های سرمایه‎گذاری اطمینان بیشتری پیدا نموده‎اند و در این شرکت‌ها سرمایه‎گذاری می‎نمایند این امر باعث تقویت مالی شرکت‌های تولیدی و صنعتی می‎گردد، که خود رشد اقتصادی را در پی خواهد داشت با جمع‎آوری وجوه نقد جامعه توسط شرکت‌های سرمایه‎گذاری در سالم‎سازی اقتصاد و مهار تورم نیز تأثیرگذار است. گسترش و توسعه شرکت‌های سرمایه‎گذاری می‎توانند از حرکتهای احساسی و غیر تخصصی و ایجاد بحرانهای روانی در محیط‎های اقتصادی جلوگیری نماید.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ب) شرکت‌های پذیرفته شده در بورس: شرکت‌های بورس پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار نیز در تصمیم‎گیری میزان نحوه آزادسازی سهام خود در بازار و همچنین برای افزایش اطمینان خاطر سهامداران خود به عنوان مهمترین تأمین‎کنندگان سرمایه شرکت، می‎توانند درباره مقدار مناسب سهام با رتبه نقدینگی بالا به نتایج این تحقیق و تحقیقات مشابه رجوع کنند. چنانچه نتایج این تحقیق نشان دهد که شرکت‌های سرمایه گذاری عملکرد خوبی نسبت به بازار کسب کرده‎اند سرمایه‎گذاران تمایل بیشتری به خرید سهام این شرکت‌ها دارند. در این صورت سرمایه‎گذاری مستقیم سهامداران جای خود را به سرمایه‎گذاری غیرمستقیم توسط شرکت‌های سرمایه‎گذاری خواهد داد. شرکت‌های سرمایه‎گذاری با مدیریت حرفه‎ای خود می‎توانند با نمایندگی از طرف سهامداران جزء، سهامدار عمده شرکت‌ها باشند که با این کار تفکر کوتاه مدت و غیرتخصصی سهامداران جزء به تفکری بلند‎‎مدت و تخصصی تبدیل می‎شود مثلاً؛ بسیاری از سهامداران جزء تمایل به تصمیم سود بیشتر در روند مثبت آن در طول زمان دارند که این تفکر در کل مناسب نبوده و باعث تضعیف بنیه مالی شرکت می‎شود و خود شرکت‌های سرمایه‎پذیر نیز ترجیح می‎دهند که به جای ارتباط و درگیر شدن با تعداد زیادی از سهامداران جزء با چند سهامدار عمده مواجه باشند که این سهامداران عمده که معمولا شرکت‌ها و صندوق‌های سرمایه‎گذاری هستند قادر به تقویت مالی و نقدینگی شرکت‌های سرمایه‎پذیر خواهند بود.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ج) دیدگاه سرمایه‎گذاران: شرکت‌های سرمایه‎گذاری قادرند الف) با مدیریت بر سودها سرمایه‎گذاراران قادرند دوباره سرمایه‎گذاری کنند و در صورت لزوم دارایی‎ها را تغییر دهند. ب) از طریق نگهداری اوراق بهادار، پرتفوی خود را متنوع سازند. ج) سرمایه‎گذاران به دنبال مجموعه‎ای از اوراق بهاداری هستند که دارای شرایط خاص مانند نقدینگی بالاو ریسک کم هستند. د) پرتفوی خود را از طریق انتخاب چند سهم خاص کنترل کنند.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
1-4 اهداف تحقیق
هـدف کلی
تعیین رابطه بین شاخص‎های اندازه‎گیری نقدشوندگی و بازده سهام در بورس اوراق بهادار.
اهداف فرعی
شناسایی و رتبه‏بندی شرکت‌های مورد مطالعه براساس رابطه بین شاخص‌های اندازه‎گیری نقدشوندگی و بازده سهام.
آزمون تجربی در صورت وجود ارتباط، بین متغیـرهای تحقیـق با استفاده از داده‏های واقعی بازار بـورس اوراق بهـادار تهـران.
مطالعه و بررسی شاخص‌های نقدشوندگی با توجه به بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بـورس اوراق بهـادار تهـران.
فراهم نمودن درک بهتر از کاربرد اندازه‏گیری نقدشوندگی در خط‏مشی‏های حال و آینده و اثرات خط‏مشی‏ها و اقدامات اقتصادی بر زمینه‏های مختلف فعالیت.
ایجاد امکان هدایت فنی و اقتصادی فعالیت‌های رشد و توسعه‏ی بخش صنعت، از طریق استفاده‏ مدیران و برنامه‌ریزان از نتایج محاسبات دقیق و جامع شاخص‌های نقدشوندگی براساس اصول و موازین علمی.
اندازه‏گیری و تحلیل تغییـرات و روندهای نقدشوندگی در زمینه‌های کلیدی انتخاب شده از نظر اقتصادی– مدیریتی برای کسب درک بهتر از عوامل اصلی مؤثر بر نقدشوندگی و عوامل تأثیرپذیر بر آن.
1-5 استفاده‏کنندگان تحقیق
با توجه به علایق استفاده‏کنندگان و نیازهای آنها، این تحقیق برای سهامداران، بانک‏ها، مدیران شرکت‌ها و محققین به شرح زیر مورد استفاده قرارگرفته است:
کلیه‏ی استفاده‏کنندگان از صورت‏های مالی، شامل سرمایه‌گذاران و اعتباردهنده‏گان به منظور بررسی عملکرد مدیریت در شرکت‌ها.
کمـک به سرمایه‌گذاران و اعتباردهنده‏گان و سایر استفاده‏کنندگان از صورت‏های مالی در ارتباط با نحوه‏ی سرمایه‏گذاری در بـورس اوراق بهادار.
کمـک به فعالان بـورس اوراق بهادار اعم از نهادهای مالی، مدیران شرکت‌ها و افراد سرمایه‏گذار عادی، برای انجام تصمیم‏گیری و ارزیابی عملکرد و نقدشوندگی شرکت‌ها.
مدیران شرکت‌ها برای تقویت و بهتـر گزارش کردن صورت‏های مالی، به طوری که بیانگر عملکرد واقعی آنها باشد.
کمک به سرمایه‌گذاران در ارتباط با نحوه‏ی‏ سرمایه‏گذاری آنها در شرکت‌های مربوطه.
دانشجویان و محققین رشته‏های حسابداری و مدیریت مالی و بازرگانی و اقتصاد.
مجامع حرفه‏ای و تدوین‏کنندگان استانداردهای حسابداری و حسابرسی.
سازمان بـورس و اوراق بهـادار برای ارزیابی نقدشوندگی شرکت‌ها.
پژوهش حاضر از لحاظ اینکه به مطالعه رابطه بین شاخص‌های اندازه‎گیری نقدشوندگی و بازده سهام در شرکت‌های بورس اوراق بهادار پرداخته است، جنبه‌ای را برای شرکت‌ها سرمایه‎گذار فراهم آورده است که، در اوراق بهادار یا دارایی‎هایی سرمایه‎گذاری کنند که سهولت لازم برای خرید و فروش سهام و اوراق بهادار بدون نیاز به تغییر در قیمت را داشته باشند. بنابراین این تحقیق به دنبال یافتن رابطه میان شاخص‎های اندازه‎گیری نقدشوندگی و بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران و رتبه‎بندی این شرکت‌ها براساس میزان نقدشوندگی آنها بوده است.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
1-6 فرضیه‏های تحقیق
فرضیه اصلی
بیـن شاخص‎های اندازه‎گیری نقدشوندگی سهام و بازده سهام رابطه مثبت و معنا‌دار وجود دارد.
فرضیه‏های فرعی
فرضیه‏ی1: بیـن نرخ کمیسیون و بازده سهام، رابطه مثبت و معنا‏دار وجود دارد.
فرضیه‏ی2: بیـن شکاف بین پیشنهاد خرید و فروش و بازده سهام، رابطه‌ منفی و معنا‏دار وجود دارد.
فرضیه‏ی3: بیـن حجم معاملات و بازده سهام رابطه‌ مثبت و معنا‏دار وجود دارد.

1-7 تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق
1-7-1 نقدشوندگی سهام:
نقدشوندگی سهام میزان سهولت در خرید و فروش یک سهم بدون تغییر قابل ملاحظه در قیمت آن است (گلستن، میلگروم 1985، 73-71).
1-7-2 نرخ کمیسیون
1-7-2-1 معیار نسبت گردش معاملات
نسبت گردش، فراوانی یا تعداد دفعات تکرار معاملات دارایی را اندازهگیری میکند و با نقدشوندگی بازار رابطهای مثبت دارد. هر چه نسبت گردش معاملات (تعداد سهام معامله شده به تعداد سهام منتشر شده و فروش رفته) بزرگتر باشد، نقدشوندگی بازار نیز بیشتر است و برعکس. نسبت گردش با معیار تفاوت قیمت‌های پیشنهادی خرید و فروش رابطهای معکوس دارد. زیرا هر چه معیار اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش بزرگتر باشد، منجر به کاهش فراوانی یا تعداد دفعات تکرار معاملات سهام در بازار می‌شود (جاستین و همکاران، 2007).
1-7-3 اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام:
در بازار سرمایه هم بازارگردانها و هم سرمایه‌گذاران خواستار حداکثر کردن سود ناشی از عملیات تجاری خویش هستند. یک متغیر متعارف در تصمیم‌گیری در مورد هر دو حوزه اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام (که همان بهای نقدینگی است) می‎باشد. اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش بالاتر موجب کاهش نقدشوندگی بازار سهام می‌گردد و بالعکس (احمدپور و رسائیان 1386، 60-37). ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
1-7-3-1 قیمت پیشنهادی خرید سهام:
به قیمتی گفته می‌شود که یک سرمایه‎گذار برای خرید سهام خاصی پیشنهاد می‌کند‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ (احمدپور و رسائیان 1386، 60-37). ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
1-7-3-2 قیمت پیشنهادی فروش سهام:
به قیمتی گفته می‌شود که یک فروشنده سهام برای فروش آن سهم پیشنهاد می‌کند (احمدپور و رسائیان 1386، 60-37). ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
1-7-3-3 اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام:
به اختلاف بین قیمت پیشنهادی خرید و قیمت پیشنهادی فروش سهام گفته می‌شود که به دو صورت قابل محاسبه است:‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
الف) اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش مطلق سهام: اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش مطلق سهام با استفاده از فرمول زیر در تحقیق دمستز در سال 1968 به کار گرفته شده است به دست میآید.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
(1-1) BAi =Ap-Bp
ب) اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش نسبی سهام: اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش نسبی سهام با استفاده از فرمول زیر در تحقیقات آمیهود و مندلسون در سال 1986 به کار گرفته شده است، به دست می‌آید (احمدپور و رسائیان 1386، 60-37). ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
BAi=Ap-Bp(Ap-Bp)/2 i=(1،2،3……( (1-2)
i : نمونه مورد بررسی
Ap : بهترین قیمت پیشنهادی فروش سهام شرکت در یک دوره زمانی مثلا یک روزه
Bp: بهترین قیمت پیشنهادی خرید سهام شرکت در یک دوره زمانی معین
1-7-4 حجم معاملات سهام شرکت:
یکی از معیار‌های مورد استفاده در تعیین اندازه و حجم فعالیت شرکت‌ها می‌باشد که در آن تعداد سهام معامله شده در طول سال یا سهام قابل عرضه و واگذاری مدنظر قرار می‌گیرد (جی‎یانگ و همکاران 2003).
1-7-5 بازده سهام شرکت(Rit):
بازده در فرآیند سرمایهگذاری نیروی محرکی است که ایجاد انگیزه می‌کند و پاداشی برای سرمایه‎گذاران محسوب می‌شود(جونز 2004، 140).
بازده سرمایهگذاری در سهام عادی در یک دوره معین، با توجه به قیمت اول دوره و آخر دوره و منافع حاصل از مالکیت، بدست میآید.
بازده سرمایهگذاری در سهام، با استفاده از رابطه(1-1) قابل محاسبه است:(راعی و تلنگی 1383، 110)
Rit=Pt-Pt-1+DtPt-1*100 (1-3)
که در آن:
Pt = قیمت سهم در پایان دوره t
Pt-1 = قیمت سهم در ابتدای دورهی t یا پایان دوره t-1
Dt = منافع حاصل از مالکیت سهام که در دورهی t به سهامدار تعلق گرفته است
منافع حاصل از مالکیت به شکلهای مختلفی به سهامداران پرداخت می‌شود که عمدهترین آنها عبارتند از:
١. سود نقدی
٢. افزایش سرمایه از محل اندوخته(سهام جایزه)
٣. افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی
۴. تجزیه سهام
۵. تجمیع سهام
برای حالت”۱” با استفاده از فرمول بالا میتوان نرخ بازده هر سهم را محاسبه نمود. برای حالتهای”٢ و ٣” فرمول محاسبه نرخ بازده بهصورت رابطه (1-3) خواهد بود:
rit=Dt+Pt1+α+β-Pt-1+CαPt-1+Cα*100 (1-4)
Rit = نرخ بازده سهم شرکت در دورهt
Pit-1 = قیمت سهم شرکت در اول دوره
Pit = قیمت سهم شرکت در پایان دورهt
Dit = سود نقدی پرداختی
α= درصد افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی
Β = درصد افزایش سرمایه از محل اندوخته
C = مبلغ اسمی پرداخت شده سرمایهگذار بابت افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات
فصل دوم
ادبیات تحقیق
24703713567016
2-1مقدمه
در هر بازار مالی با توجه به گستردگی و عمق بازار، ابزارهای متنوعی جهت سرمایه‎گذاری وجود دارند. یکی از موضوع‎‎های اساسی در سرمایه‎گذاری میزان نقدشوندگی دارایی‎ها است. برخی از سرمایه‌گذاران ممکن است به سرعت به منابع مالی سرمایه‎گذاری خود نیاز داشته باشند. لذا سرعت نقدشوندگی سهام نیز عامل اثرگذار بر استقبال انجام معامله در بورس اوراق بهادار به وسیله‎ی سرمایه‎گذاران است.
هر اندازه قابلیت نقدشوندگی یک سهم کمتر باشد، آن سهم برای سرمایه‎گذاران جذابیت کمتری خواهد داشت (چیوفری، نیچُلسون 2003). مگر اینکه بازده بیشتری عاید دارنده آن شود .نقدشوندگی تابعی از توانایی انجام معامله سریع با حجم بالایی از اوراق بهادار و هزینه پایین است (لیو، ویمین 2006). به این معنی که قیمت دارایی در فاصله زمانی میان سفارش تا خرید، تغییر چندانی نداشته باشد. درجه نقدشوندگی یک سرمایه‎گذاری وقتی پایین است که قیمت منصفانه آن به سرعت به دست نیاید. میزان نقدشوندگی سهام بر تصمیمات سرمایه‎گذاران در تشکیل پرتفوی سرمایه‎گذاری مؤثر است. به عبارت دیگر، سرمایه‎گذاران منطقی برای سهامی که نقدشوندگی کمتری دارد، صرف ریسکبیشتری را مطالبه می‎کنند و بازده مورد انتظار آنها بیشتر خواهد بود. بنابراین، رابطه منفی بین نقدشوندگی و بازده سهام در سطح ساختارهای کوچک وجود دارد. زیرا نقدشوندگی کمتر مساوی ریسک بیشتر است و ریسکبیشتر همراه با بازده بیشتر است. اما در سطح کلان و در سطح یک کشور این انتظار می‌رود، هر چه نقدشوندگی سهام بیشتر می‎شود در برگیرنده‎ی اطلاعات جدیدی برای تغییرات تدریجی سهام باشد که به بالارفتن سطح بازده منجر خواهد شد (بورتوتتی و همکاران 2006).
‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
2-2 مبانی نظری
2-2-1 نقش و جایگاه بازار سرمایه در سیستم اقتصادی
اقتصاد داخلی یک کشور را می‎توان مرکب از دو بخش واقعی و بخش مالی در نظر گرفت. بخش واقعی جریان کالا و خدمات را از تولیدات به مصرف کنندگان از مجرای بازار تولید و جریان نهاده‎ها را از طرف مصرف کنندگان به سمت تولیدکنندگان در قالب بازار عوامل تولید هدایت می‌کند. بخش مالی نیز از جریان وجوه و سرمایه از طرف پس‎اندازکنندگان و صاحبان سرمایه به سمت تولیدکنندگان تشکیل می‌شود. بخش مالی خود از سه عنصر اساسی و مهم تشکیل شده است که این سه عنصر در کنار یکدیگر و در تعامل با هم می‎توانند سیستم مالی مطلوبی را به‎ وجود آورند که در آن، منابع مالی و سرمایه‎ای با کسب بازدهی مناسب، جذب بخش واقعی و تولیدی اقتصاد می‌شوند. این سه عنصر عبارتند از:
بازارهای مالی
واسطه‎ها و نهادهای مالی
دارایی‎های مالی (اوراق بهادار)
به هر حال تعامل این دو بخش(واقعی و مالی) موجب تأمین وجوه بلندمدت و میانمدت از طریق بازار‎های مالی- یعنی بازار پول وسرمایه– به ویژه بازار سرمایه برای واحدهای اقتصادی شده و از این طریق بستر برای توسعه و رشد اقتصادی فراهم خواهد آمد (نمودار2-1)(بابیل،سانتومیرو 2001).
179363128091400240538097790بازارهای مالی
00بازارهای مالی

36220408890003745230257810سرمایه‌گذاران / وام‎گیرندگان
خانوارها
شرکت‌ها
دولتها
خارجی‎ها
00سرمایه‌گذاران / وام‎گیرندگان
خانوارها
شرکت‌ها
دولتها
خارجی‎ها
1274445264160پس‎اندازکنندگان / وام‎دهندگان
خانوارها
شرکت‌ها
دولتها
خارجی‎ها
00پس‎اندازکنندگان / وام‎دهندگان
خانوارها
شرکت‌ها
دولتها
خارجی‎ها

1790700156845003655060118745002471420241300واسطه‎های مالی
00واسطه‎های مالی

نمودار(2-1): مدل شماتیک نظام مالی بر پایه رویکرد سیستمی
یکی از راه‌های سرمایه‎گذاری خرید دارایی‎های مالی است. مزیت خرید دارایی‎های مالی نسبت به خرید دارایی‎های واقعی از دیدگاه اقتصادی این است که، اولاً داراییهای واقعی کالای مصرفی است نه وسیله پس‎انداز و سرمایه‎گذاری، دوم اینکه خرید دارایی‎های واقعی و بلااستفاده نگهداشتن آنها به امید گران‎تر شدن در آینده به معنای بلااستفاده نگهداشتن منابع کشور است و ارزش افزوده‎ای ایجاد نمی‎کند؛ مگر آنکه از آن استفاده شود. مثل شخصی که اتومبیل یا خانه‌‎ای بخرد و آن را اجاره دهد. چند نوع از دارایی‎های مالی عبارتند از: سپرده‎های سرمایه‎گذاری در بانک‎ها، طرح‎های بازنشستگی که توسط صندوق‎های بازنشستگی ارائه می‌شود، انواع بیمه‎نامه‎های شرکت‌های بیمه و در نهایت اوراق بهادار قابل داد و ستد در بورس اوراق بهادار که توسط کارگزاران خرید وفروش می‌شود.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
در اقتصاد بازار مالی به مکانیزمی اطلاق می‌شود که، امکان خرید و فروش سهام، کالا یا محصول قابل تبادلی را برای مشارکت‎کنندگان با هزینه‎ای پایین فراهم می‎آورد. وظیفه بازارها گرد‎آوری خریداران و فروشندگان علاقمند به مشارکت در بازار است. در واقع تمامی بازارهای مالی در پی گردآوری سرمایه و برقراری ارتباط بین جویندگان سرمایه (قرض‎گیرندگان) و دارندگان سرمایه (قرض‎دهندگان) هستند. مشارکت‎کنندگان اصلی در بازارهای مالی دو گروه‎اند. گروه نخست خانوارها، افراد و شرکت‌هایی هستند که به منظور ارائه وجوه وارد این بازار می‌شوند و اغلب به واحدهای دارای مازادمعروفند. گروه دوم نیز افراد و شرکت‌هایی هستند که به دنبال دریافت و کسب وجوه از این بازارها هستند که به واحدهای دارای کسریمعروفند. به‎علاوه، گاه نیز دولت‎ها به عنوان دریافت کننده یا عرضه کننده وجوه در این بازارها حضور دارند. در حالت کلی، بازار مالی بازاری است که، دارایی‎های مالی در آن مبادله می‌شوند. این بازار شرایطی را فراهم می‌کند تا افراد بتوانند اوراق بهادار خود را در آن بفروشند و یا اشخاص دیگر به راحتی بتوانند از طریق بازار مالی وجوه خود را در اوراق بهادار سرمایه‎گذاری کنند.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
2-2-2 رابطه بین توسعه بازار سرمایه و رشد اقتصادی
بازار سهام یکی از بخش‎های مالی مهم در اقتصاد در هر کشوری است که به اشکال مختلف بر اقتصاد تأثیر می‎گذارد. پروژه‎های با نرخ بالا نیازمند تعهدات مالی بلندمدت هستند. اما سرمایه‌گذاران به طور کلی مایل نیستند پس‎اندازهای خود را برای یک دوره بسیار بلندمدت سرمایه‎گذاری کنند. بنابراین، بدون یک بازار دست دوم و ایجاد نقدشوندگی، سرمایه‎گذاری در پروژه‎های بلندمدت بسیار کمتر خواهد شد. بازار سرمایه به سرمایه‌گذارانی که دچار مشکل نقدینگی می‌شوند، این امکان را می‎دهد که سرمایه‎گذاری خود را با سایر بازیگران (پس‎اندازکنندگان) بازار مبادله کنند؟ کسانی که فعلاً به پول خود نیاز ندارند و با شوک نقدینگی مواجه نیستند و علاقمندند که سهم ثروت خود را بالا برده و دارایی‎هایی را بخرند که نرخ بازده بالاتری ایجاد کند. بنابراین؛ بازار سرمایه با ایجاد نقدینگی در خدمت افزایش سرمایه‎گذاری است. در این مورد، سهامداران می‎توانند سهام خود را در هر زمان به نقدینگی تبدیل کنند و شرکت‌های سرمایه‎گذاری سرمایه‎هایی را که از طریق صدور و فروش سهام گردآوری کرده‌اند، نگهداری کنند. از طریق بازار سهام است که، شرکت‌ها می‎توانند سرمایه‎ای را که دارند جمع‎آوری کنند و پس‎اندازکنندگان به پس‎اندازهای خود در هر زمانی دسترسی بیابند، با این وجود بازار ثانویه‎ای وجود دارد که در آن امکان نقدشوندگی برای سهامداران فراهم است.
مطالعات بسیاری نشان می‌دهد که، سطح توسعه بازارهای مالی به ویژه بازار سهام و تأثیری که آنها بر تأمین مالی و انتخاب روش تأمین مالی شرکت‌ها دارند، نهایتاً تأثیر شگرفی بر توسعه اقتصادی باقی می‌گذارد. به بیان دیگر؛ در اقتصادهایی که بازار سرمایه در آنها به خوبی کار می‌کند، در صورتی که، تنوع ساز ریسک به درستی انجام شود و امکان ایجاد ساختارهای مالی مناسب برای شرکت‌ها فراهم ، خلق ثروت به سرعت انجام می‌شود و توسعه بهتر صورت می‌گیرد. از آنجا که انباشت سرمایه یکی از مهمترین منابع توسعه مداوم اقتصادی است، بنابراین می‎توان از طریق بازارهای مالی، سرمایه لازم کشور را تجهیز کرد.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
اکنون نزدیک به یک قرن است که به برکت مطالعات اولیه افرادی چون شومپیتر میدانیم که توسعه مالی باعث توسعه اقتصادی می‌شود. شومپیتر توضیح داد که نوآوری‌های تکنولوژیک، نیروی محرکه رشد اقتصادی بلندمدت است و دلیل اصلی این نوآوریها، توان بخش مالیاتی است که بتواند منابع مالی لازم را در اختیار کارآفرین قرار دهد.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
رشد فراگیر کاربرد تکنولوژی اطلاعات در گستره بازارهای مالی منافع زیادی برای بازار به ارمغان آورده و طراحان بازار نیز از این تکنولوژی به منظور تکامل بازارهای مالی استفاده کرده‌اند. دور ماندن از قافله رشد و ترقی، عدم توان رقابت در صحنه را در پی خواهد داشت که برای دوری از آن باید تدابیر لازم اندیشیده شود. لذا می‌توان با استفاده از تجربیات سایر کشورها و بهره‌گیری از نتایج آنان به توسعه و گسترش خدمات مالی در کشور پرداخت.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ در تبیین نیاز به ایجاد بازارهای خارج از بورس ذکر این نکته ضروری است که توسعه و تنوع بازارها و ابزارهای مالی به عنوان زیر ساختارهای توسعه اقتصادی مطرح بوده و بدون بهره‎گیری از آنها هیچ اقتصادی به شکوفایی نرسیده است. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬نمودار(2-2) فرآیند توسعه بخش مالی – توسعه اقتصادی را نشان می‎دهد.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬این نمودار نشان می‎دهد که با توجه به نقش گستره بازار مالی، نوآوریهای فنی و مالی، هزینه‌های بازار متشکل از هزینه‌های اطلاعاتی و هزینه‌های مبادلاتی را کاهش داده و این امر موجب بهبود فرآیند تجهیز پس‌اندازها، تخصیص بهینه منابع شده و از این طریق رشد اقتصادی را در پی خواهد داشت. تغییرات به وجود آمده در حوزه‎های فناوری و مالی، باعث تغییرات عمده‎ای در گونه‌های مختلف بازارهای مالی و ابزارهای مورد استفاده در آنها شده است. از طرفی توسعه ابزارها و بازارهای مالی، نیازمند نوآوری، تغییر روش‌های پیشین، طراحی روش‌های جدید و دگرگونی نحوه مبادلات سهام در بازارهای مالی بوده که ماحصل آن افزایش سرعت و کاهش هزینه بوده است. از این رو جامعه اقتصادی ایران نیز باید با توجه به نیازهای توسعه‌ای و شرایط اقتصادی و فرهنگی، از روشها و تجربیات سایر کشورهای جهان در امر توسعه مالی و در نهایت توسعه اقتصادی بهره‌مند شود.
131913513876هزینه های بازار:‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
هزینه‎های اطلاعات‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
هزینه‎های معاملات‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
00هزینه های بازار:‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
هزینه‎های اطلاعات‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
هزینه‎های معاملات‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

247967521272500
132299884455بازار سرمایه و واسطه گری مالی‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
00بازار سرمایه و واسطه گری مالی‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

24794317913100
1318895148346نقش بازارهای مالی:
تجهیز پس انداز، تخصیص منابع، اعمال کنترل بر شرکت‌ها، تهسیل مدیریت ریسک، سهولت در امر معاملات، خدمات و قراردادها‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
00نقش بازارهای مالی:
تجهیز پس انداز، تخصیص منابع، اعمال کنترل بر شرکت‌ها، تهسیل مدیریت ریسک، سهولت در امر معاملات، خدمات و قراردادها‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

259524518376000
1345272141360مجرایی در جهت رشد
تجمیع سرمایه
نوآوری تکنیکی و مالی
00مجرایی در جهت رشد
تجمیع سرمایه
نوآوری تکنیکی و مالی

251792223368000
1283335198120رشد اقتصادی
00رشد اقتصادی

نمودار(2-2): فرآیند مالی – اقتصادی
2-2-3 بازار سرمایه
در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه پیشرو، بازار سرمایه به عنوان منبع اصلی تأمین مالی و جذب منابع پساندازی محسوب می‌گردد. از سوی دیگر، این بازار ارتباط منطقی گروه متوسط درآمدی را با بدنه اقتصاد به‌وجود آورده و امکان حضور و دلبستگی توده مردم را به اقتصاد کشور فراهم نموده است.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬به همین دلیل سهم بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار از اقتصاد ملی در کشورهای توسعه یافته قابل توجه بوده و به عنوان عاملی مهم در شکلگیری و ایجاد ارتباط با اقتصاد بین الملل نمود داشته است. اطلاعات فدراسیون جهانی بورس نشان می‌دهد که سهم بازار سرمایه از تولید ناخالص ملی در کشورهای توسعه یافته صنعتی بیش از ١٠٠ درصد میباشد. سهم این بازار برای کشورهای در حال توسعه نیز فرآیندی صعودی را طی می‌کند و به طور میانگین بیش از ۵٠ درصد تولید ناخالص ملی را تشکیل میدهد (هیبتی، نیکومرام و رهنمای رودپشتی ١٣٨٧، 30 ).
بررسی بازار سرمایه ایران حاکی از آن است که بورس اوراق بهادار در دورههای مختلف حیات خود بنا به دلایل گوناگون تاکنون نتوانسته است نقش عمدهای در تأمین منابع مالی داشته باشد و گاهی با کاهش شدید فعالیت و رکود مواجه بوده است.
اکنون پرسش اصلی این است که، چرا با وجود امکانات سرمایهای مناسب و منابع مالی قابل اتکا نتوانستهایم بازار سرمایه را تجهیز کرده و در جذب منابع خارجی نیز ناموفق بودهایم، با وجود آنکه می‌دانیم باید بازار سرمایه توسعه یافته داشته باشیم، دست اندرکاران بازار سرمایه بر این اعتقادند که وجود یا عدم وجود چند عامل مهم، تأثیر بسزایی در بازار سرمایه دارد که شامل: ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
امنیت: مهمترین عنصر بهوجود آورنده بازار سرمایه امنیت است. در واقع امنیت در بعد اقتصادی، سیاسی و قانونی است که می‌تواند با ایجاد چشم انداز میان مدت برای سهامداران و سرمایه‌گذاران، به عنوان اساسی‎ترین عاملی که بازار سرمایه را به پیش میبرد و حضور سرمایه‌گذاران در آن را با دوام میسازد، عمل کند.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
بر اساس آخرین اطلاعات واحد اقتصادی اکونومیست، ایران با ریسک اقتصادی ۶٧ درصد در رده D و در رتبه ۵٨ از بین ۶٠ کشور مورد بررسی قرار دارد. بر این اساس تنها کشورهایی مانند نیجریه و و نزوئلا از ریسک بیشتری برخوردار هستند.
قانون: یکی دیگر از اصلیترین عوامل شکلگیری بازار سرمایه وجود قانون به روز و مناسب با شرایط بازار سرمایه میباشد. در حال حاضر قانون جدید در بازار سرمایه ایران در شرف اجراست و امید است که بخشی از کاستیهای بازار سرمایه در امر نظارت و قانونگذاری مرتفع گردد. با وجود آنکه وجود قانون مناسب و به روز می‌تواند تا حدی مشکلات بازار سرمایه ایران را رفع نماید، باید توجه داشت که ایجاد سازوکار مناسب برای اجرای قانون و همچنین وجود پشتوانه قانونی از الزامات اولیه بازار سرمایه است.
آموزش: آشنایی و درک جامعه سهامداری و سرمایهگذاری با رفتار صحیح و بلند مدت سرمایه‌گذاری بسیار حائز اهمیت بوده و لزوم برنامهریزی و توجه در این زمینه را گوشزد میسازد. این مسأله خصوصاً در ارتباط با نقش دانشگاهها، گنجاندن آشنایی با بازار سرمایه در دروس، استفاده از برنامه‌های مناسب تلویزیونی و سازوکارهای تبلیغاتی و جذب گروههای مختلف مردم به بورس نمود می‌یابد (هیبتی، نیکومرام و رهنمای رودپشتی ١٣٨٧، 39-35).
2-2-4 بازارهای مالی
بازار مالی بازاری است که، در آن صاحبان پسانداز و آنان که به منابع مالی نیاز دارند، با یکدیگر جمع می‌شوند و مبادلاتی را انجام می دهند. این بازار متشکل است از موسسأت مالی نظیر بانکهای تجاری، شرکت‌های بیمه، صندوق‌های بازنشستگی، سازمانهای بورس اوراق بهادار و نظایر این‎ها، که در این میان کارگزاران مالی نیز نقش رابط را میان سرمایه‌گذاران و شرکت‌های نیازمند بر عهده میگیرند (هیبتی، نیکومرام و رهنمای رودپشتی ١٣٨٧، ٩٠).
بازار مالی در طیف گسترده عبارت است از، مبادله سرمایه و به ویژه وجه نقد که شرکت‌ها در واقع منابع مالی مورد نیاز خود را از عرضهکنندگان وجه نقد، تأمین می‌کنند. بنگاههای اقتصادی (در سطح خرد) و به برنامهریزان کلان اقتصادی (در سطح کلان) با شناخت بازارهای مالی، تداوم فعالیت سازمانها را بهبود می‌بخشند و شرایط لازم را برای رشد و توسعه کشور فراهم میآورند.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
برای بررسی نظام مالی در ایران ابتدا باید مشخص نمائیم ویژگیهای نظام مالی در ایران چیست، براساس تقسیم بندی نظامهای مالی از دو بعد پایه- بانک و پایه – اوراق بهادار، نظام مالی در ایران مبتنی بر بانک است.
در نظام مالی پایه- بانک، که، ارائه خدمات مالی پایه و فراگیر، شالودۀ اصلی نظامهای مالی در اقتصادهای پولی را تشکیل میدهد. در این نظام سرمایهگذاری یا اعتبار به روش غیرمستقیم صورت می‎گیرد. در این روش پساندازکنندگان کوچک نزد واسطههای مالی که عموماً بانکها و سایر نهادهای مالی سپرده‎پذیر هستند، اقدام به اندوختن پسانداز مینمایند. در این روش سرمایهگذاری غیرمستقیم، اکثر ابزارهایی که پیش روی پساندازکنندگان قرار گرفته است به صورت انواع مختلف سپردههای بانکی کوتاه‎مدت و بلندمدت میباشند.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
در نظام مالی پایه- اوراق بهادار، سرمایهگذاری یا اعطای اعتبار به واحدهای تولیدی یا تجاری به شیوه مستقیم صورت میگیرد. در اینجا اعتبار دهندگان یا پساندازکنندگان، وجوه مازاد خود را تبدیل به اوراق بهادار کوتاه مدت و بلندمدت، شهرداریها و بنگاههای اقتصادی مینمایند. این نوع مراودات و معاملات مالی در برگیرنده استفاده از اوراق بهادار در بازار مالی میباشند.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
کانت و لواین و … نقش ساختار اقتصادی را بر رشد اقتصادی بین کشورهای مورد بررسی قرار داده و دریافتند که ساختارهای متفاوت بازار مالی بر پایه بانک و یا بازار اوراق بهادار می‌تواند اثرات متفاوتی در میزان همبستگی و ارتباط توسعه بخش مالی و رشد اقتصادی به همراه داشته باشد. نتایج بررسیهای آنها در این زمینه نشان میدهد که:
1. بانکها، موسسأت مالی غیر بانکی و بازار اوراق بهادار در کشورهای ثروتمند، فعالتر و کاراتر می‌باشد، بهعبارت دیگر به طور متوسط توسعه‌یافتگی ساختارهای مالی در کشورهای ثروتمند بیشتر است.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
2. بازار اوراق بهادار در کشورهای با درآمد بالا بسیار فعالتر و کاراتر در ارتباط با شبکه بانک عمل می‌کند.
3. با توسعه اقتصادی، ساختار مالی کشورها به سمت بازار محوری تمایل خواهد داشت.
بر اساس نوع نهادها، میزان تکامل و بازیگران اصلی بازار مالی کشور و همچنین سهم متغیرهایی مانند تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و نسبت حجم معاملات در دو بازار پول و سرمایه به تولید ناخالص داخلی نظام مالی موجود در کشور را میتوان بانک محور دانست(هیبتی، نیکومرام و رهنمای رودپشتی ١٣٨٧، 20).
2-2-5 طبقه‎بندی بازارهای مالی
بازارهای مالی بر پایه معیارهای متفاوتی قابل طبقه‎بندی هستند که در زیر به آنها اشاره می‎کنیم:
طبقه‎بندی براساس ماهیت حق مالی
بازاربدهی
بازارسرمایه
طبقه‎بندی براساس سررسید تعهدات مالی
بازارپول
بازار سرمایه
طبقه‎بندی براساس مرحله انتشار
بازار اولیه
بازار ثانویه
طبقه‎بندی براساس واگذاری فوری یا واگذاری آنی
بازار نقدی یا آنی
بازار مشتقه
طبقه‎بندی براساس ساختار سازمانی
بازار حراج
بازار خارج از بورس
بازار از طریق واسطه
برای جلوگیری از طولانی شدن بحث در اینجا فقط به تشریح طبقه‎بندی بازارهای مالی براساس سررسید تعهدات مالی (که ارتباط بیشتری با موضوع دارد) پرداخته است:
2-2-5-1 ابزارهای مالی موجود در بازار پول
1. اوراق خزانه
٢. اوراق تجاری
٣. گواهی سپرده بانکی قابل معامله
۴. قبولی بانک
۵. قراردادهای بازخرید
۶. استقراض بین بانکی
٧. دلار اروپایی
2-2-5-2 ابزارهای مالی موجود در بازار سرمایه
١. سهام عادی
٢. سهام ممتاز
2-2-5-2-1 سهام عادی
سهام عادی یک نوع دارایی مالی است که نشان‎دهنده مالکیت در یک شرکت است و دارنده سهام عادی به نسبت تعداد سهامی که از کل سهام شرکت در اختیار دارد مالک شرکت محسوب می‌شود. سهام عادی معمولاً فاقد سررسید است. از حقوق سهامداران عادی میتوان به “حق دریافت سود سهام در هنگام تقسیم سود، حق رأی در انتخاب هیأت مدیره و بازرسان شرکت و سایر تصمیماتی که شرکت در مجمع عمومی به رای میگذارد ” نام برد. آنچه پس از پرداخت سود و داراییها به بستانکاران و دارندگان سهام ممتاز باقی میماند، حق سهامداران عادی است. از آنجا که سهام عادی هرگز سررسید نمی‌شود، سود تقسیمی هر سال معمولاً به صورت نقدی و یا به صورت سهام جایزه (افزایش سرمایه)، پرداخت می‌شود. مهمترین مزایای سهام عادی رشد قیمت آن و همچنین افزایش سود بالقوه سهام عادی در آینده است. قیمت سهام عادی نوسان شدیدی داشته و معمولاً این نوع سهام بیشتر از اوراق بهادار در بازارهای بورس معامله می‌شود (هیبتی، نیکومرام و رهنمای رودپشتی ١٣٨٧، 52).
2-2-5-2-2 سهام ممتاز
سهام ممتاز نوعی از سهام است که دارنده آن نسبت به درآمدها و داراییهای شرکت، حق یا ادعای محدود و معینی دارد؛ سهام ممتاز را اوراق دورگه (ترکیبی) مینامند. زیرا هم ویژگی اوراق قرضه و هم خصوصیت سهام عادی را دارند.
این ویژگیها به شرح زیر است:
١- سهام ممتاز دربردارنده نوعی حق مالکیت برای دارنده آن است.
٢- سهام ممتاز سررسید ندارد و عمر آن به عمر شرکت بستگی دارد.
٣- شرکت انتشاردهنده نباید داراییهای خود را به عنوان وثیقه یا رهن اوراق بهادار قرار دهد، زیرا سهامداران ممتاز دارای حق مالکانه هستند.
۴- به دارندگان سهام ممتاز سود پرداخت می‌شود.
۵- دارندگان سهام ممتاز از نظر دریافت سود سهام بر دارندگان عادی حق تقدم دارند.
۶- اگر شرکت که سهام ممتاز دیگری را خریداری کند از تخفیف مالیاتی خاصی بابت سود سهام دریافتی برخوردار خواهند شد (هیبتی، نیکومرام و رهنمای رودپشتی ١٣٨٧، 53).
نظام مالی ۵ وظیفه اصلی دارد که شامل موارد زیر است:
١- واسطههای مالی با استفاده از دانش و تکنیک خود به ارزیابی و سنجش بنگاهها، مدیران، طرحها و آلترناتیوهای مختلف سرمایهگذاری می پردازند.
٢- نظام مالی قادر است منابع مالی را از طریق پساندازهای کوچک و پراکنده برای هدایت به سمت بنگاه‎ها و طرحهایی که قبلاً به عنوان طرح اقتصادی شناخته شدهاند جمعآوری کرده و به شکل مناسب تخصیص دهد.
٣- واسطههای مالی و مشارکت‎کنندگان در بازارهای مالی زمینه اداره و کنترل شرکتی بنگاهها و مدیران را فراهم میسازند.
۴- نظام مالی تجارت و مبادله را تسهیل می‌کند.
۵- نظام مالی ریسک را قیمتگذاری کرده و مکانیسمهای ادغام، اصلاح و مبادله آن را فراهم می‌آورد (هیبتی، نیکومرام و رهنمای رودپشتی ١٣٨٧، 10).
2-3 شاخص
2-3-1 تعریف شاخص
کلمه شاخص در کل به معنای نمودار یا نشان‌دهنده یا نماینده می‌باشد. شاخص کمیتی است که نماینده چند متغیر همگن می‌باشد و وسیله‌ای برای اندازه‎گیری و مقایسه پدیده‌هایی است که دارای ماهیت و خاصیت مشخصی هستند که برمبنای آن می‎توان تغییرات ایجاد شده در متغیرهای معینی را در طول یک دوره بررسی نمود. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬شاخص را می‌توان به عنوان یک توصیف آماری معرفی کرد که خلاصه‌ای از تغییرات نسبی را در گروه‌های اصلی متغیرها ارائه می‎دهد. شاخص قیمت به عنوان یک کمیت عددی، تغییرات قیمت سهام موجود در بازار مالی را اندازه‎گیری و تحولات را منعکس می‌کند. شاخص یک نماینده از کمیتهای همگن متعدد است که اندازه و جهت نوسانات را براساس یک عدد پایه و در یک زمان معین نشان می‌دهد.
بررسی روند پارامتری برای یک متغیر، به راحتی و با در نظر گرفتن مقدار پارامتر در طول زمان امکان‎پذیر است، اما زمانی که گروهی از متغیرها مورد بررسی قرار گیرند، نماگری مورد نیاز است که نشان‎دهنده سطح عمومی پارامتر برای گروه مورد نظر باشد. به عنوان مثال؛ بررسی تغییرات قیمت سهام یک شرکت مشخص به راحتی و با در نظر گرفتن روند قیمت سهام مزبور صورت می‎گیرد، بررسی روند سطح عمومی قیمت سهام کلیۀ شرکت‌ها در بورس به وسیله شاخص کل قیمت انجام می‌شود. بنابراین؛ می‌توان شاخص را نماگری دانست که بیانگر روند عمومی پارامتر مورد نظر در میان گروهی از متغیرهای مورد بررسی است که تغییرات آن در مقایسه با تاریخ مبدأ، عدد مبنا است. عدد مبنا به طور معمول 100 در نظر گرفته می‌شود و در این صورت از تقسیم میزان شاخص در هر زمان بر عدد مزبور می‌توان مقدار رشد پارامتر را در میان گروهی از متغیرهای مورد بررسی ا به دست آورد. به عنوان مثال، در صورتی که شاخص کل قیمت بورس تهران در تاریخ 30/2/1382، 11517 باشد، مشخص است که سطح عمومی قیمت شرکت‌های بورس نسبت به فروردین 1369 که تاریخ مبدأ شاخص کل قیمت است، 17/115 برابر شده است، بدین ترتیب مشخص است که اجزای بنیادین هر شاخص را عوامل زیر را تشکیل می‎دهند:‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬گروه متغیرهای مورد بررسی مزبور؛
پارامتر مورد نظر ( به طور معمول قیمت ) ؛
تاریخ مبدأ؛
عدد مبنا؛
البته باید توجه داشت که شاخص‌ها با فرمول‌های متفاوتی محاسبه می‌شوند که در طول زمان روش‌های محاسباتی آنها نیز دستخوش اصطلاحاتی شده است. بنابراین می‌توان کارایی شاخص‌های متفاوت را به چالش طلبید و دقت آنها را مورد بررسی قرار داد.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
2-3-2 کاربردهای شاخص
کاربرد اساسی شاخص‌ها محاسبه عایدی کل یا عایدی بخش‌هایی از بازار سرمایه در طی یک دوره معین است، تا بتوان از آن به عنوان استانداری جهت ارزیابی عملکرد مدیران سرمایه‌گذاری استفاده نمود. امروزه از عمده کاربردهای شاخص می‌توان به استفاده از آنها برای ایجاد پرتفوی‌های شخصی نام برد. به بیان دیگر از آنجایی که، برای اکثر سرمایه‌گذاران تا حدودی غیر ممکن است که به طور مداوم بهتر از بازار یا در حد بازار عمل نمایند، ایده توسعه و ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری شکل گرفت که هدف از تأسیس آنها اندازه‌گیری عملکرد شاخص‌های مشخصی از بازار در طول زمان می‌باشد. کاربرد دیگر شاخص استفاده از آنها برای شناسایی عوامل حرکتی قیمت‌های سهام توسط تحلیل‌گران و متخصصین مالی است که، به بررسی رابطه شاخص‌ها در بخش‌ها، صنایع، کشورها و انواع طبقات دارایی پرداخته‎اند. از دیگر کاربردهای بسیار رایج این روش‌ها می‌توان به تکنیک‌های مورد استفاده توسط تحلیل‌گران فنی و حرف‌های اشاره نمود که با بررسی روشهای حرکتی شاخص‌ها به پیشبینی تغییرات قیمت سهام پرداخته‎اند و در نهایت طبق نظریه نوین پرتفوی، ریسک غیر قابل اجتناب مرتبط با یک دارایی ریسک‎دار، ریسک سیستماتیک آن می‎باشد و از آنجایی که، اندازه‎گیری ریسک سیستماتیک مرتبط ساختن نرخ بازده داراییها یا پرتفوی به شاخص‌های مناسب بازار است که می‎توان استنباط نمود که اندازه‎گیری شاخص‎ها و بکارگیری وجود شاخص‌های مناسب و برخوردار از کارایی لازم و متناسب با اهداف موردنظرضروری به نظر می‎رسد می‌باشد (ریلی و برو 2004). ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬کاربرد شاخص نشان‎دهنده سطح عمومی قیمت یا بازدهی کل در میان تمام یا گروهی از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس است. به بیان دیگر، شاخص شرایط عمومی شرکت‌های مورد بررسی را نشان می‌دهد و معیاری برای سنجش وضعیت کلی اوراق بهادار یا وضعیت بخش یا صنعت خاصی در بازار بورس و اوراق بهادار است. برای مثال، شاخص کل قیمت نشان می‎دهد که سطح عمومی قیمت سهام شرکت‌های بورس در چه وضعیتی قرار دارد. این نکته نیز حائز اهمیت است که، شاخص سطح عمومی قیمت‌ها یا بازدهی را نشان می‌دهد و کاهش یا افزایش آن لزوماً بیانگر صعود یا نزول تمامی شرکت‌ها نیست و چه بسا بخشی از شرکت‌ها با افزایش قیمت سهام همراه باشند اما نزول قیمت سهام تعداد بیشتری از شرکت‌ها یا شرکت‌هایی با حجم بیشتر سهام، سطح عمومی قیمت‌ها و در نتیجه میزان شاخص را کاهش داده است.
‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬از جنبه دیگر، هر چند پرتفوی‎ها متشکل از سهام مختلفی هستند، سرمایه‌گذاران خواهان اطلاع از وضعیت کلی بازار می‎باشند. علت اصلی چنین پرسشی آن است که محاسبه عملکرد تک‎تک اوراق بهادار موجود در پرتفوی هر سهامدار کاری سخت و پرهزینه است. از همین رو بر طبق منطق عقلایی تجربی فرض بر آن است که، اکثر اوراق بهادار هم راستا با کل بازار حرکت می‌کنند. اگر ارزش کل بازار افزایش‬‬‬‬‬ یافته است. در همین راستا و به منظور ارائه گزارشی کلی در خصوص عملکرد بازارها، بعضی از مؤسسات و نهادهای مالی اقدام به طراحی و انتشار شاخص‌هایی برای بازارهای اوراق بهادار نموده‌اند.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
بطور خلاصه کاربردهای شاخص عبارتند از:
* اعداد شاخص بیان اطلاعات عمومی و کلی در مورد ساختار بازار است. در واقع شاخص مانند یک دماسنج وضعیت کلی اقتصاد و بازار را نشان می‌دهد. معمولاً از کاهش شاخص به معنای رکود اقتصادی و پیش از آن به مفهوم رونق اقتصادی تعبیر می‌شود.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
* شاخص ابزاری است برای مقایسه تغییرات یک پدیده در دو زمان متفاوت.
* از بررسی اعداد شاخص می‎توان تغییرات احتمالی قیمت‎ها را در آینده دنبال کرد.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
* شاخص ابزاری است برای مقایسه تغییرات گروهی، چند پدیده با یکدیگر است. با استفاده از شاخص قیمت می‎توان صنایع مختلف را با یکدیگر مقایسه کرد.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
2-3-3 طبقه‎بندی شاخص‌های بورس‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
شاخص‌های طراحی شده توسط بورس‌های معتبر جهان را می‎توان با شیوه‌های متفاوتی طبقه‌بندی کرد و مورد بررسی قرار داد. شاید بتوان عمده‎ا‌ی تفکیک میان شاخص‌ها را مربوط به دامنه‌ی شمول‎شان و نیز پارامتر مورد بررسی آنها دانست، که هر دو در ذیل به تفصیل بیان می‌شوند:‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
2-3-3-1 دامنه‌ی شمول شاخص‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
همان‎گونه که بیشتر اشاره شد از اجزای بنیادین هر شاخص، گروه متغیرهای مورد بررسی آن است که، دامنۀ شمول آن شاخص را تشکیل می‌دهد. شاخص‌ها بر حسب اهداف خود، نماگری قیمت سهام گروهی از شرکت‌ها را عهده‎دار هستند و به همین ترتیب قابل تفکیک‌اند. شاخص‌های بخشی، شاخص شرکت‌های منتخب، شاخص‌های مرکب و دیگر شاخص‌ها هر یک روند عمومی قیمت سهام گروه خاصی از شرکت‌ها را نشان می دهند.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
الف) شاخص‌های بخشی: بورس‌ اوراق بهادار هر یک براساس طبقه‌بندی صنایع مورد نظر خود، اقدام به محاسبه شاخص قیمت و در مواردی شاخص بازدۀ کل برای هر صنعت یا بخش می‌کنند. شیوۀ محاسبه این شاخص‌ها همانند شاخص‌های کل است که در ادامه توضیح داده شده است. چگونگی انتخاب شرکت‌ها برای محاسبۀ شاخص‌های بخشی نیز با شیوه‌های متفاوتی صورت می‌گیرد به عنوان مثال؛ بورس نیویورک 100 شرکت بزرگ هر بخش را که، قیود نقدینگی را نیز احراز کرده باشند، برای محاسبه شاخص بخش مزبور انتخاب می‌کند. در بورس استانبول کلیه شرکت‌ها ترکیه‎ای هر بخش به جزء شرکت‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌هایی با نماد معاملاتی بسته و در بورس تهران کلیۀ شرکت‌های هر بخش در شاخص‌های بخشی لحاظ می‌شوند. بورس توکیو در کلیۀ شرکت‌های تشکیل دهندۀ هر صنعت را در شاخص بخش مزبور لحاظ می‌کند و در صورتی که نماد شرکتی بسته باشد، آخرین قیمت آن را در شاخص منظور می‌نماید.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
ب)شاخص شرکت‌های منتخب: در ابتدای محاسبۀ شاخص برای اولین بار در جهان، در سوم جولای 1884 توسط شرکت داوجونز در آمریکا صورت گرفت، مشکلات محاسبات که در آن زمان به صورت دستی انجام می‌شد، طراحان شاخص را وادار به گزینش تعداد محدودی شرکت می‌کرد. بدین ترتیب اولین شاخص طراحی شده که میانگین صنعتی دواجونز نام گرفت، 12 شرکت بزرگ راه‎آهن را شامل شده است. امروزه نیز هر چند در بسیاری از بورس‌های جهان شاخص‌های فراگیر طراحی و محاسبه شده‎اند، ولی شاخص‌های شرکت‌های منتخب نیز حجم قابل توجهی از آمار تهیه شده توسط دست‎اندرکاران بازار سرمایه را به خود اختصاص می‎دهد
در این میان می‎توان به شاخص بورس ملی-30 ، شاخص بورس ملی-50 ، شاخص بورس ملی-100 که توسط بورس استانبول تهیه می‌شوند و به ترتیب30، 50 و 100 شرکت منتخب را در بردارند، فاینشنال تامیز- بورس اوراق بهادار100 که توسط روزنامۀ فاینشنال تامیز و بورس لندن محاسبه می‌شود و 100 شرکت منتخب بورس لندن را شامل می‌شود و نیز کُسپی200 که توسط بورس کره تهیه می‌شود و مشتمل بر 200 شرکت منتخب بورس کره است، اشاره دارد.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

این نوشته در مقالات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *