مقالات

*126

2181225-70104000
دانشگاه آزاد اسلامي
واحد شاهرود
دانشكده علوم انساني، گروه حسابداری
پاياننامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد « MA »
گرايش: حسابداری
عنوان:
بررسی تاثیر سیاست‌های تقسیم سود، سودآوری و ارزش شرکت بر کیفیت اقلام تعهدی اختیاری (غیرنرمال) شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
استاد راهنما:
دکتر فرهاد دهدار
استاد مشاور:
دكتر محمدرضا عبدلی
نگارش:
حوا مسعودنیا
بهار ۱۳۹۴

center569695
2181225-70104000
دانشگاه آزاد اسلامي
واحد شاهرود
دانشكده علوم انساني، گروه حسابداریپاياننامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد « MA »
گرايش: حسابداری
عنوان:
بررسی تاثیر سیاست‌های تقسیم سود، سودآوری و ارزش شرکت بر کیفیت اقلام تعهدی اختیاری (غیرنرمال) شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهراناستاد راهنما:دکتر فرهاد دهداراستاد مشاور: دكتر محمدرضا عبدلینگارش:حوا مسعودنیابهار ۱۳۹۴

حمد و سپاس خدای را که توفیق کسب دانش و معرفت را به ما عطا فرمود.
بر خودم لازم می دانم از استاد بزرگوار و محترم خود، جناب آقای دکتر دهدار ، که در تمامی مراحل باسعه صدر و نهایت لطف، بنده را از تجربیات راهگشا و ارزنده خود بهرهمند کردند،نهایت تقدیر و تشکر را نمایم.
همچنین از جناب آقای دکتر عبدلی، استاد مشاور محترم و جناب آقای دکتر مجتبی مشتدئی استاد داور پایان نامه اینجانب، به خاطر رهنمودهای ارزنده و بیدریغ ایشان سپاسگزارم.
به امید آنکه بتوانم در پناه باری تعالی از دانش و تجربه این عزیزان سودمندانه استفاده کنم، از درگاه ایزد منان سلامتی و توفیق روز افزون این بزرگواران را خواستارم.
پشتوانه بسیار مهم و معنوی این پژوهش دعای خیر پدر و مادر و تشویق های خانواده و و همه کسانی بوده که مرا راهنمایی کرده اند که از همگی آنها نیز نهایت تشکر و قدرانی را مینمایم.
-87811554105000
نثار معلم بشریت حضرت محمّد(ص)
و
پیشکش به پدر و مادرم، دلسوزترین معلمان زندگیام.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱
TOC o “1-3″ h z u فصل اول: کلیات تحقیق 1-1.مقدمه PAGEREF _Toc417433130 h 31-2.تعریف مسئله و سوالات تحقیق PAGEREF _Toc417433131 h 31-3.ضرورت انجام تحقیق PAGEREF _Toc417433132 h 81-4.اهداف تحقیق PAGEREF _Toc417433133 h 91-5.فرضیههای تحقیق PAGEREF _Toc417433134 h 101-6.روش شناسی تحقیق PAGEREF _Toc417433135 h 111-7.جامعه آماری، روش نمونهگیری و حجم نمونه PAGEREF _Toc417433136 h 111-8.روش جمعآوری اطلاعات و متغیرهای تحقیق PAGEREF _Toc417433137 h 121-9.روش تجزیه و تحلیل داده ها PAGEREF _Toc417433138 h 181-10.ساختار کلی تحقیق PAGEREF _Toc417433139 h 19فصل دوم: ادبیات تحقیق 2-1.مقدمّه PAGEREF _Toc417433142 h 222-2.اهداف گزارشگری مالی PAGEREF _Toc417433143 h 222-3.استفادهکنندگان از اطلاعات مالی PAGEREF _Toc417433144 h 232-4.مفهوم ارزیابی عملکرد مالی PAGEREF _Toc417433145 h 242-5.انواع معیارهای ارزیابی عملکرد مالی PAGEREF _Toc417433146 h 252-6.معیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد مالی PAGEREF _Toc417433147 h 262-6-1. سود خالص PAGEREF _Toc417433148 h 262-6-2. نسبتهای نقدینگی PAGEREF _Toc417433149 h 272-6-3. نسبتهای مربوط به مدیریت داراییها PAGEREF _Toc417433150 h 272-6-4. نسبتهای مربوط به مدیریت بدهیها PAGEREF _Toc417433151 h 272-6-5. نسبتهای سودآوری PAGEREF _Toc417433152 h 282-6-7. نسبتهای قیمت بازار PAGEREF _Toc417433153 h 282-7.معیارهای اقتصادی، ارزیابی عملکرد مالی PAGEREF _Toc417433154 h 292-8.معیارهای سودآوری شرکت PAGEREF _Toc417433155 h 292-9. معیارهای ارزش بازار شرکت PAGEREF _Toc417433156 h 342-10.سیاست تقسیم سود PAGEREF _Toc417433157 h 372-11. انواع سیاست های تقسیم سود PAGEREF _Toc417433158 h 382-12. عوامل تاثیر گذار بر سیاست تقسیم سود شرکت PAGEREF _Toc417433160 h 422-13. نقش مدیریت در گزارشگری PAGEREF _Toc417433161 h 442-14. مفهوم مدیریت سود PAGEREF _Toc417433162 h 452-15. روشهای مدیریت سود PAGEREF _Toc417433163 h 472-16. عوامل و انگیزهها از مدیریت سود PAGEREF _Toc417433164 h 492-17. ابزارها ی اندازهگیری مدیریت سود PAGEREF _Toc417433165 h 532-18. تحقیقات انجام شده داخلی PAGEREF _Toc417433170 h 562-19. تحقیقات انجام شده خارجی PAGEREF _Toc417433171 h 71فصل سوم:روش تحقیق 3-1.مقدمه PAGEREF _Toc417433174 h 783-2.روش تحقیق PAGEREF _Toc417433175 h 793-3.تعریف و تبیین جامعه PAGEREF _Toc417433176 h 803-4.نمونه آماری و روش نمونه گیری PAGEREF _Toc417433177 h 803-5.قلمرو زمانی تحقیق PAGEREF _Toc417433178 h 823-6. قلمرو مکانی تحقیق PAGEREF _Toc417433179 h 823-7. قلمرو موضوعی تحقیق PAGEREF _Toc417433180 h 823-8.تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق PAGEREF _Toc417433181 h 833-9.سوألات تحقیق PAGEREF _Toc417433183 h 873-10.فرضیه های تحقیق PAGEREF _Toc417433184 h 883-11.ابزار گردآوری دادهها PAGEREF _Toc417433185 h 883-12.روش آزمودن فرضیه های تحقیق PAGEREF _Toc417433186 h 893-13.رگرسیون لجستیک PAGEREF _Toc417433187 h 92فصل چهارم:تجزیه و تحلیل نتایج تحقیق 4-1.مقدّمه PAGEREF _Toc417433191 h 1124-2.آمار توصیفی تحقیق PAGEREF _Toc417433192 h 1134-3.آزمون فرضیه های تحقیق PAGEREF _Toc417433193 h 1154-3-1. آزمون فرضیه اوّل. PAGEREF _Toc417433194 h 1154-4-2. آزمون فرضیه دوم. PAGEREF _Toc417433195 h 1234-4-3. آزمون فرضیه سوم. PAGEREF _Toc417433196 h 129فصل پنجم: نتیجهگیری و پیشنهادات 5-1.مقدمه PAGEREF _Toc417433199 h 1365-2. خلاصه تحقیق PAGEREF _Toc417433200 h 1375-2-1. نتایج فرضیه اول : PAGEREF _Toc417433201 h 1385-2-2. نتایج فرضیه دوم : PAGEREF _Toc417433202 h 1385-2-3. نتایج فرضیه سوم : PAGEREF _Toc417433203 h 1395-2.محدودیتهای تحقیق PAGEREF _Toc417433204 h 1405-3.پیشنهادات برای استفادهکنندگان PAGEREF _Toc417433205 h 1405-4.پیشنهادات برای تحقیقات آتی PAGEREF _Toc417433206 h 141پیوستها
پ-1. اسامی شرکتهای نمونه PAGEREF _Toc417433208 h 143پ-2. آمار توصیفی -متغیرهای کنترل PAGEREF _Toc417433208 h 143منابع و مآخذ فارسی PAGEREF _Toc417433209 h 145منابع و مآخذ انگلیسی PAGEREF _Toc417433210 h 150منابع و مآخذ انگلیسی
چکیده:
با افزایش گرایش اقتصاد کشورها به سمت خصوصیسازی و مشارکت آحاد جامعه در تأمین سرمایه مورد نیاز شرکتها ارزیابی نتایج عملکرد بخصوص نتایج عملکرد مالی شرکتها دیگر منفعت انفرادی نداشته و منافع گروه کثیری از آحاد جامعه را تحت تأثیر قرار میدهد، پیرامون این قضیه در این تحقیق سعی شده با توجه به به نیاز اقتصادی کشور(ایران) به سرمایه گذاری بخش خصوصی و مهمتر از آن، استفاده کارآمد از منابع مالی کشور، جهت شفاف سازی در نحوه ارزیابی معیارهای مالی ارتباط کیفیت اقلام تعهدی شرکتها(در غالب شرکتهای با کیفیت اقلام تعهدی بالا و شرکتهای با اقلام تعهدی پایین) با سه معیارمالی اعم از؛ نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام، نسبت بازدهی ارزش ویژه، و نسبت سود تقسیمی امورد بررسی قرا گرفته شده است .این تحقیق بر اساس یک طرح پژوهشی کاربردی از نوع نيمه تجربي و با استفاده از رويكرد پس رويدادي به روش رگرسیون لجستیک باینری در یک بازه زمانی از سال ۱۳۸۷ تا سال ۱۳۹۲ بوده است. تعداد نمونه در این تحقیق مبتنی بر ۵۱ شرکت از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (۳۰۶ نمونه سال-شرکت) در نظر گرفته شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان میدهد که ارتباط بین متغیرهای؛ نسبت قیمت بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و نسبت درصد سود تقسیمی با کیفیت اقلام تعهدی اختیاری از لحاظ معنادی قابل قبول نمیباشد ولی نتایج در رابطه با بررسی رابطه بین نسبت بازدهی ارزش ویژه با کیفیت اقلام تعهدی اختیاری نشان میدهد که این دو متغیر نسبت به یکدیگر دارای یک رابطه معکوس معنادار میباشد.
واژگان کلیدی:
سیاست تقسیم سود شرکت، سودآوری شرکت، ارزش شرکت، نسبت سود تقسیمی، نسبت بازدهی ارزش ویژه، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام، مدیریت سود و کیفیت اقلام تعهدی اختیاری.

فصل اول:کلیات تحقیق18959061031396
مقدمهفصل ابتدائی هر پایان نامه اختصاص به کلیات تحقیق یا همان شکل تکامل یافته طرح تحقیق اولیه دارد که در برگیرنده کلیّاتی مختصر و جامع از تمام فصول تحقیق انجام شده است. در این فصل ابتدا به تشریح بیان مسئله و سوألات تحقیق پرداخته شده و سپس در ادامه؛ اهمیّت و ضرورت تحقیق، فرضیههای تحقیق، روش شناسی تحقیق، ، جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه، روش جمع آوری دادهها و اطلاعات و متغیرهای مورد بررسی تحقیق، روش تجزیه و تحلیل دادهها مورد تشریح قرار گرفته شده است. در انتها نیز ساختار کلی از فصول بعدی تحقیق مورد اشاره قرار گرفته شده است.
تعریف مسئله و سوالات تحقیقصورتهای مالی، گزارشات حسابداری هستند که توسط یک شرکت به طور دوره ای (معمولا سه ماه یا سالیانه ) منتشر میشوند اطلاعات عملکردی گذشته و همچنین تصویری از داراییهای شرکت و تامین مالی برای آن داراییها را ارائه میدهند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Berk</Author><Year>2012</Year><RecNum>52</RecNum><Pages>25</Pages><DisplayText>(Berk, DeMarzo, and Harford 2012, 25)</DisplayText><record><rec-number>52</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rafd0avasawvxoevfzhp5e9jeppz20asr5ft”>52</key></foreign-keys><ref-type name=”Book Section”>5</ref-type><contributors><authors><author>Jonathan Berk </author><author>Peter DeMarzo </author><author>Jar– Harford</author></authors></contributors><titles><title>Introduction to financial sta–ent analysis</title><secondary-title>Fundamentals of corporate ficance</secondary-title></titles><pages>23-58</pages><edition>2</edition><section>2</section><dates><year>2012</year></dates><publisher>Pearson Education</publisher><isbn>978-0-13-214823-8</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(بِرک و همکاران 2012: 25). این اطلاعات مالی در مورد یک شرکت بسیار با اهمیت هستند، چراکه مبنای تصمیم گیری در مورد شرکت و ارتباطات با شرکت برای بسیاری از افراد درون سازمانی و بیرون سازمانی ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Lasher</Author><Year>2008</Year><RecNum>32</RecNum><Pages>68</Pages><DisplayText>(Lasher 2008, 68)</DisplayText><record><rec-number>32</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rafd0avasawvxoevfzhp5e9jeppz20asr5ft”>32</key></foreign-keys><ref-type name=”Book Section”>5</ref-type><contributors><authors><author>William R. Lasher</author></authors></contributors><titles><title>Cash flows and financial analysis</title><secondary-title>Practical financial management</secondary-title></titles><pages>63-97</pages><edition>Fifth</edition><section>3</section><dates><year>2008</year></dates><publisher>South-Western Cengage Learning</publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>(لَشِر 2008: 68) ،اعم از سرمایه گذاران، تحلیل گران مالی و سایر اشخاص ذینفعان خارجی(مانند اعتباردهندگان) است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Berk</Author><Year>2012</Year><RecNum>52</RecNum><Pages>25</Pages><DisplayText>(Berk, DeMarzo, and Harford 2012, 25)</DisplayText><record><rec-number>52</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rafd0avasawvxoevfzhp5e9jeppz20asr5ft”>52</key></foreign-keys><ref-type name=”Book Section”>5</ref-type><contributors><authors><author>Jonathan Berk </author><author>Peter DeMarzo </author><author>Jar– Harford</author></authors></contributors><titles><title>Introduction to financial sta–ent analysis</title><secondary-title>Fundamentals of corporate ficance</secondary-title></titles><pages>23-58</pages><edition>2</edition><section>2</section><dates><year>2012</year></dates><publisher>Pearson Education</publisher><isbn>978-0-13-214823-8</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(بِرک و همکاران 2012: 25). در این بین، سرمایه گذاران به عنوان تامین کنندگان سرمایه متضمن ریسک واحد تجاری و مشاورین آنها( که از این پس تحلیل گران مالی نامیده خواهند شد) علاقهمند به اطلاعاتی در مورد ریسک ذاتی و بازده سرمایه گذاری های خود می باشند، اینان به اطلاعاتی نیاز دارند که بر اساس آن بتوانند در مورد خرید، نگهداری یا فروش سهام تصمیم گیری نمایند و عملکرد مدیریت واحد تجاری و توان واحد تجاری را در جهت پرداخت سود سهام مورد ارزیابی قرار دهند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>سازمان.حسابرسی</Author><RecNum>181</RecNum><Pages>756</Pages><DisplayText>(سازمان.حسابرسی, 756)</DisplayText><record><rec-number>181</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rafd0avasawvxoevfzhp5e9jeppz20asr5ft”>181</key></foreign-keys><ref-type name=”Standard”>58</ref-type><contributors><authors><author><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>سازمان.حسابرسی</style></author></authors></contributors><titles><title><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>مفاهیم نظری گزارشگری مالی(پیوست استاندارادهای حسابداری</style><style face=”normal” font=”default” size=”100%”>)</style></title></titles><pages><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>836-746</style></pages><dates></dates><publisher><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>سازمان حسابرسی</style></publisher><work-type><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>استانداردهای حسابداری</style></work-type><urls></urls></record></Cite></EndNote>(سازمان حسابرسی: 756). و این ارزیابی، به طور معمول برای سرمایهگذاران و تحلیلگران مالی از طریق معیارهایی از قبیل؛ ، سود هر سهم، سود تقسیمی هر سهم، نسبت درصد سود تقسیمی، نسبت بازده درآمدی هر سهم، نسبت ارزش بازار هر سهم به سود هر سهم ، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام(نسبت ارزش بازار هر سهم به ارزش دفتری هر سهم) ، نسبت بازدهی ارزش ویژه، نسبت بازدهی داراییها، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و قیمت بازار هر سهم انجام میشود.
حال با توجه به تشریحاتی که انجام شد، قضاوت صحیح و آگاهانه در مورد هر یک از این معیارهای مالی بسیار باهمیت است. چرا که این موضوع می تواند باعث جلب اعتماد جامعه و به تبع آن ایجاد شرایط مساعد برای رشد اقتصادی از طریق سرمایه گذاری بخش خصوصی و در مقابل نتایج از این اعتماد باعث استفاده کارآمد از منابع مالی کشور و در نهایت افزایش رفاه اقتصادی و اجتمائی جامعه در هر کشوری می شود. پیرامون این قضیه با توجه به به نیاز اقتصادی کشور(ایران) به سرمایه گذاری بخش خصوصی و مهمتر از آن، استفاده کارآمد از منابع مالی کشور بسیار حائز اهمیت است، بنحوی که در طی سالهای اخیر سرمایه گذاری افراد معمول از نوع سهام به سرمایه گذاریهای کاذب(سکه،دلار و..) سوق داشته است و این موضوع به دلایلی چون ضعف بازار سرمایه ایران اشاره می شود.
اما باید اذعان داشت که دلایل مورد اشاره( این افراد) همگی ناشی از ضعف بازار سرمایه نیست و بخش عمدهای از آن به دلیل عدم شناخت صحیح و عدم توجه سرمایه گذاران به نوع مدیریت سود شرکتها است که این موضوع باعث می شود معیارهای مالی مورد نظر از جانب سرمایه گذارن دچار تزلزل مقدار(افزایش یا کاهش) شود. البته به این مفهوم که معیارهای مالی تماماً برگرفته از گزارشات مالی هستند که برگرفته از دیدگاه های خاص مدیران است.
به این نحو که مدیران، از طریق اعمال نظرات و همچنین با در اختیار داشتن ابزاری میتوانند محتوی گزارشهای مالی را به نحوی تغییر دهند که برای استفاده کنندگان به گونهای جذاب به نمایش گذاشته شوند، و این موضوع مخصوصا در رابطه با سود شرکت که مورد توجه،علاقه و مبنای محاسبه معیارهای مالی برای بسیاری از استفاده کنندگان از صورتهای مالی است، رخ می دهد.
و در مفهوم کلی به این اعمال نظرها و اختیارات از سوی مدیران، مدیریت سود گفته میشود.
طبق تعریف ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Healy</Author><Year>1999</Year><RecNum>140</RecNum><Pages>368</Pages><DisplayText>(Healy and Wahlen 1999, 368)</DisplayText><record><rec-number>140</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rafd0avasawvxoevfzhp5e9jeppz20asr5ft”>140</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Healy, Paul M.</author><author>Wahlen, James M.</author></authors></contributors><titles><title>A Review of the Earnings Management Literature and Its Implications for Standard Setting</title><secondary-title>Accounting Horizons</secondary-title></titles><periodical><full-title>Accounting Horizons</full-title></periodical><pages>365-383</pages><volume>13</volume><number>4</number><keywords><keyword>WAGES</keyword><keyword>INCOME</keyword><keyword>MANAGEMENT</keyword><keyword>ACCOUNTING standards</keyword><keyword>ACCRUAL basis accounting</keyword><keyword>RESOURCE allocation</keyword></keywords><dates><year>1999</year></dates><publisher>American Accounting Association</publisher><isbn>08887993</isbn><accession-num>2811297</accession-num><work-type>Article</work-type><urls><related-urls><url>http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&amp;db=buh&amp;AN=2811297&amp;site=ehost-live</url></related-urls></urls><remote-database-name>buh</remote-database-name><remote-database-provider>EBSCOhost</remote-database-provider></record></Cite></EndNote>(هیلی و واهلن 1999: 368) “مدیریت سود زمانی رخ می دهد که مدیران قضاوت خویش را در گزارشگری مالی و در نحوه ثبت و گزارش مبادلات بصورتی وارد نمایند که تغییری در محتوای گزارش های مالی صورت داده؛ یا برخی از سهامداران را نسبت به عملکرد اقتصادی شرکت گمراه نمایند، و یا بر معیارها و پیامدهای قراردادی که وابسته به ارقام حسابداری گزارش شدهاند، تاثیر گذارند”.
همچنین طبق تعریف ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Scott</Author><Year>2012</Year><RecNum>5</RecNum><Pages>423</Pages><DisplayText>(Scott 2012, 423)</DisplayText><record><rec-number>5</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rafd0avasawvxoevfzhp5e9jeppz20asr5ft”>5</key></foreign-keys><ref-type name=”Book Section”>5</ref-type><contributors><authors><author>William R. Scott</author></authors></contributors><titles><title>Earnings management</title><secondary-title>Financial Accounting Theory</secondary-title></titles><pages>422-448</pages><edition>Sixth</edition><section>11</section><dates><year>2012</year></dates><publisher>Pearson education</publisher><isbn>978-0-13-511915-0</isbn><urls></urls><language>English</language></record></Cite></EndNote>(اسکات 2012: 423)”مدیریت سود عبارت است از انتخاب رویههای حسابداری و یا اقداماتی که توسط مدیران در تاثیر گذاری بر درآمدها به منظور بدست آوردن اهداف خاص از گزارش این درآمدها انجام می شود”.
حال توجه به مسئله فوق، بسیار حائز اهمیت است که، ارزیابی عملکرد مالی شرکتها( مبتنی بر بررسی معیارهای مالی شرکتها) می بایست با در نظر گرفتن کیفیت”اقلام تعهدی اختیاری” که به عنوان مهمترین ابزار از مدیریت سود شرکتها میباشد، انجام گیرد. یعنی به این نحو که سرمایه گذاران و تحلیل گران مالی می بایست کیفیت اقلام تعهدی اختیاری شرکتها را به عنوان یک مبنا در نظر بگیرند و قضاوتها و در نهایت تصمیم گیریهای اقتصادی خود را بر اساس این مبنا انجام دهند. و باعث مقایسه صحیح و منطقی از شرکتها از طریق دسته بندی شرکتها بر مبنای دارا بودن کیفیت مناسب از اقلام تعهدی اختیاری شوند، که به نوعی این عمل باعث خنثی شدن اقدامات مدیریت در راستای اهداف از مدیریت سود میشود.
در این راستا با توجه به متعدد بودن معیارهای مالی مورد توجه از سوی سرمایه گذاران و تحلیل گران مالی از معیارهای؛ نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام، نسبت بازدهی ارزش ویژه و نسبت سود تقسیمی انتخاب به عمل آمده است که هریک از این معیارهای مالی به ترتیب به عنوان معیارهایی از سنجش؛ ارزش شرکت، سودآوری شرکت و سیاست تقسیم سود شرکت در ارتباط با کیفیت اقلام تعهدی اختیاری در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت شده است، که دلایل از انتخاب این معیارهای مالی در این تحقیق، اهمیت این معیارها با توجه به تحقیقات انجام شده و همچنین در نظر گرفتن ضرورت نیاز سرمایه گذاران است که در آن؛
نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام:
به عنوان معیاری در جهت سنجش و مقایسه ارزش بازار یک شرکت در مقایسه با سایر شرکتها محسوب می شود به نحوی که چنانچه میزان مقدار عددی این نسبت چنانچه پایینتر از یک باشد نشان دهنده پایین بودن ارزش بازار یک شرکت نسبت به ارزش دفتری آن و چنانچه این مقدار یک باشد نشان دهنده برابری ارزش بازار و ارزش دفتری یک شرکت است و به تبع زمانی که این مقدار هر چقدر بالاتر از یک باشد گویای این مطلب است که ارزش بازار یک شرکت فراتر از ارزش دفتری آن است.
نسبت بازدهی ارزش ویژه :
نسبت بازدهی ارزش ویژه از جمله نسبتهایی که در رابطه با بررسی و سنجش عملکرد و سودآوری یک شرکت استفاده می شود مبنی بر اینکه هر چقدر این نسبت بالاتری باشد نشان دهنده سودآوری و در مفهوم کلیتر بالا بودن نرخ رشد سود شرکتها است.
نسبت سود تقسیمی :
مشابه بسیاری از سرمایه گذاران معمول در کشورهای مختلف ،عده قابل توجهی از سرمایه گذاران را سرمایه گذاران دایمی تشکیل میدهند، که بنا به رویکرد و هدف خود از سرمایه گذاری توجه خاصی به کسب سود دارند، و میزان توجه آنها نسبت به افزایش و یا کاهش در قیمت سهام ناچیز است، چراکه هدف اصلی این گونه سرمایه گذاران ثبات و نیز بالا بودن در میزان سود تقسیمی شرکت در سالهای مختلف است ،که به نوعی از سود دریافتی، گذران زندگی خود را می کنند و به نوعی این نسبت یکی از معیارها در رابطه با سنجس سیاست تقسیم سود (توزیع سود) شرکتها محسوب میشود و از توجهات بسیاری از سرمایه گذاران و تحلیل گران محسوب میشود.
با توجه به تشریحات بیان شده از مسئله می توان سوالات تحقیق را چنین بیان کرد؛
– آیا ارزش بازار شرکت‌ها(مبتنی بر نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام) تاثیر معنی‌داری برکیفیت اقلام تعهدی اختیاری دارد؟
– آیا میزان عملکرد یا سودآوری شرکت‌ها(مبتنی بر نسبت بازدهی ارزش ویژه)تاثیر معنی‌داری برکیفیت اقلام تعهدی اختیاری دارد؟
-آیا سیاست تقسیم(توزیع) سود شرکت‌ها(مبتنی بر نسبت سود تقسیمی) تاثیر معنی‌داری برکیفیت اقلام تعهدی اختیاری دارد؟
ضرورت انجام تحقیقبا توجه به نیاز روز افزون شرکتها به تامین سرمایه مورد نیازشان، مشارکت آحاد جامعه بخصوص بخش خصوصی یک ضرورت محسوب میشود در این راستا آگاهی دادن افراد در نحوه تحلیل گزارشهای مالی شرکتها، باعث ایجاد قضاوت صحیح و منطقی در تصمیم گیریهای این افراد و به تبع باعث رضایت مندی این افراد از تصمیم گیریها و فعالیت خود در فعالیتهای بورسی سهام میشود که این خود موجب بهبود شرایط مساعد برای رشد اقتصادی و در نهایت افزایش رفاه اقتصادی از طریق سرمایه گذاری بخش خصوصی و استفاده کارآمد از منابع مالی کشور می شود. پیرامون این مسئله میتوان ضرورت انجام این تحقیق مبنی بر” بررسی رابطه(تاثیر) ارزش شرکت، سودآوری و سیاست‌های تقسیم سود بر کیفیت اقلام تعهدی اختیاری (غیرنرمال) شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” را حائز اهمیت و لازم دانست.
اهداف تحقیقنتایج کاربردی حاصل از این تحقیق برای طیف گسترده ای از استفاده کنندگان از جمله؛ سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان، موسسات مالی و اعتباری، مدیران شرکتها، و همچنین تحلیل گران مالی، مراجع سازمان بورس و اوراق بهادار، محققان دانشگاهی، حسابرسان مستقل و درنهایت مراجع تدوین استاندارد و مقامات مالیاتی مفید میباشد که به اختصار این نتایج به شرح زیر میباشند؛
در ابتدا این تحیق به طور ویژه معطوف به نیازهای سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل، و همچنین تحلیل گران مالی بازار سرمایه می باشد که با توجه به دیدگاه افراد سرمایه گذار آنها را از طریق انتخاب بهترین گزینه مناسب برای خرید، نگهداری و فروش سهام راهنمایی می نماید.
در ارزیابی شرکت مبنی بر داشتن نقدینگی لازم ، تداوم فعالیت و سودآوری در راستای ارزیابی توانایی شرکت بر پرداخت اصل و فرع بدهی ها(طلب اعتباردهندگان و مؤسسات مالی و اعتباری) دارد.، برای اعتبار دهندگان، موسسات مالی و اعتباری و تحلیل گران مالی بازار سرمایه (به عنوان مشاورین) مفید می باشد.
موجب آگاهی هر چه بیشتر حسابرسان مستقل و مراجع تدوین استاندارد مبنی بر منطبق بودن اقدامات مدیریت با فعالیتهای مجاز طبق قوانین و مقررات میشود.
موجب آگاهی و تعیین معیارهای صحیحتر از سوی مراجع سازمان بورس و اوراق بهادار برای ارزیابی شرکتهای در جریان ورود و فعال در بورس و نیز تحلیلهای مناسب مراجع مالیاتی از جهت سود گزارش شده شرکتها می شود.
برای مدیران شرکتها که می خواهند به نحو بهتری سیاستهای مدیریتی خود را اعمال نمایند در نظر داشتن این موضوعات میتواند کمک شایانی را به این افراد نماید.
ایجاد الگوی مناسبی را در تحقیقات بعدی برای کلیه محققان و افراد علاقهمند به تحقیق به همراه خواهد داشت .
فرضیههای تحقیقفرضیههای طرح شده در این تحقیق مبتنی بر بررسی رابطه معیارهای نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام، نسبت بازدهی ارزش ویژه و نسبت سود تقسیمی با کیفیت اقلام تعهدی اختیاری است که این معیارهای مالی به ترتیب بعنوان معیاری از سنجش ارزش بازار شرکت، سودآوری شرکت و سیاست تقسیم(توزیع) سود شرکتها محسوب میشوند.
فرضیه اول:
– ارزش بازار شرکت‌ها(مبتنی بر نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام) تاثیر معنی‌داری بر کیفیت اقلام تعهدی اختیاری دارد.
فرضیه دوم:
– میزان عملکرد یا سودآوری شرکت‌ها(مبتنی بر نسبت بازدهی ارزش ویژه) تاثیر معنی‌داری بر کیفیت اقلام تعهدی اختیاری دارد.
فرضیه سوم:
– سیاست تقسیم سود شرکت‌ها(مبتنی بر نسبت سود تقسیمی) تاثیر معنی‌داری بر کیفیت اقلام تعهدی اختیاری دارد.
روش شناسی تحقیقاین پژوهش به لحاظ هدف، از نوع کاربردی و طرح پژوهش آن از نوع نيمه تجربي با استفاده از رويكرد پس رويدادي است. این تحقیق از لحاظ ماهیت پژوهشی جزو پژوهش‌های توصیفی-مقایسه ای از نوع رگرسیون لجستیک محسوب می شود. همچنین جهت آزمون فرضیه ها از نرم افزار SPSS 22 استفاده به عمل آمده است.
جامعه آماری، روش نمونهگیری و حجم نمونهجامعه آماری این تحقیق مشتمل بر تمامی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد که طی سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲ در بورس فعالیت داشتهاند.
همچنین انتخاب نمونه از جامعه آماری فوق به صورت روش حذفی سیستماتیک با در نظر گرفتن تمامی شرایط زیر انجام گرفته شده است.
۱ . دوره مالي آنها منتهي به پايان اسفند ماه باشد و اطلاعات مالی آنها نیز در دسترس باشد.
۲.شرکتها میبایست در طی سه دوره انتهایی پژوهش سوده باشند.
۳ . جزء شركتهاي سرمايهگذاري، واسطهگري مالي، بيمهها و بانكها نباشند.
۴ . طي بازه زماني مذكور تغيير سال مالي نداشته باشند.
۵ . در بازه زمانی تحقیق نماد معاملاتی آن در تابلو اصلی یا فرعی یا بازار ثانویه توقف بیش از چهار ماه نداشته باشد.
۶ . مشمول شرکتهای موضوع ماده (۱۴۱) قانون تجارت و اصلاحات پس از آن نباشند.
پس از اعمال شرایط فوق تعداد ۵۱ شرکت حاصل شد که با توجه به طول ۶ دوره مالی تعداد ۳۰۶ نمونه به صورت سال- شرکت جهت انجام روشهای آماری انتخاب به عمل آمده است.
روش جمعآوری اطلاعات و متغیرهای تحقیقدر این پژوهش جهت جمع آوری دادههای پژوهش مبتنی بر ارقام و اطلاعات واقعی بازار سهام و صورتهای مالی شرکتها از اطلاعات موجود در سایت بورس اوراق بهادار تهران و نرم افزار رهآوردنوین استفاده شده است
متغیرهای این پژوهش شامل سه متغیر مستقل؛ نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام، نسبت بازدهی ارزش ویژه، و نسبت سود تقسیمی( که به ترتیب به عنوان معیارهایی از سنجش ” ارزش شرکت، سودآوری شرکت، و سیاست تقسیم سود شرکت ” هستند)، و یک متغیر وابسته؛ اقلام تعهدی اختیاری و چهار متغیر کنترل شامل؛ اندازه شرکت، اهرم مالی، عمر شرکت، و نوع گزارش حسابرسان مستقل است.
الف: متغيّرهای مستقل :
نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام:
به عنوان معیاری در جهت سنجش و مقایسه ارزش بازار یک شرکت در مقایسه با سایر شرکتها محسوب می شود به نحوی که چنانچه میزان مقدار عددی این نسبت چنانچه پایینتر از یک باشد نشان دهنده پایین بودن ارزش بازار یک شرکت نسبت به ارزش دفتری آن و چنانچه این مقدار یک باشد نشان دهنده برابری ارزش بازار و ارزش دفتری یک شرکت است و به تبع زمانی که این مقدار هر چقدر بالاتر از یک باشد گویای این مطلب است که ارزش بازار یک شرکت فراتر از ارزش دفتری آن است.
نسبت بازدهی ارزش ویژه :
نسبت بازدهی ارزش ویژه از جمله نسبتهایی که در رابطه با بررسی و سنجش عملکرد و سودآوری یک شرکت استفاده می شود مبنی بر اینکه هر چقدر این نسبت بالاتری باشد نشان دهنده سودآوری و در مفهوم کلیتر بالا بودن نرخ رشد سود شرکتها است.
نسبت درصد سود تقسیمی:
نسبت درصد سود تقسیمی عبارت است از نسبت سود نقدی تقسیمی هر سهم به سود اعلام شده هر سهم شرکت، این نسبت نشان میدهد که چه نسبت از سود هر سهم بین سرمایه گذاران تقسیم شده است
ب: متغير وابسته :
اقلام تعهدی اختیاری: شامل اقلام تعهدی هستند که طی یک فرآیند غیرعادی ناشی از تحریفات و دستکاری های مدیریت به منظور مدیریت سود ایجاد میشوند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Ronen</Author><Year>2008</Year><RecNum>190</RecNum><Pages>381</Pages><DisplayText>(Ronen and Yaari 2008, 381)</DisplayText><record><rec-number>190</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rafd0avasawvxoevfzhp5e9jeppz20asr5ft”>190</key></foreign-keys><ref-type name=”Book”>6</ref-type><contributors><authors><author>Joshua Ronen</author><author>Varda Yaari </author></authors></contributors><titles><title>Earnings Management Emerging Insights in Theory, Practice, and Research</title></titles><section>389-454</section><dates><year>2008</year></dates><publisher>Springer Science+Business Media, LLC</publisher><isbn>BN: 978-0-387-25769-3</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(رُونِن و یاری 2008: 381).
ج:‌متغير هاي كنترلي :
متغیرهای کنترل این تحقیق شامل اندازه شرکت، اهرم مالی، عمر شرکت و نوع گزارش حسابرسان مستقل می باشد.
نحوه اندازه گيري متغيرها:
اندازه گیری متغیرهای وابسته، مستقل و کنترل مبنتی بر فرمولها و اطلاعاتی است که از صورتهای مالی شرکتها از طریق نرم افزار اکسل و نرم افزار SPSS انجام گرفته شده است.
۱ . متغيرهای مستقل :
قیمت بازار سهام ارزش دفتری سهام=نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهامسود خالص شرکتمیانگین حقوق صاحبان سهام=نسبت بازدهی ارزش ویژه سود تقسیمی شرکتسود خالص شرکت=میزان سود تقسیمی هر سهم سود هرسهم اعلام شده شرکت=نسبت درصد سود تقسیمی۲ . متغير هاي كنترل:
اندازه شرکت: برحسب لگاریتم طبیعی مجموع حجم درآمدهای عملیاتی شرکت تعریف می شود.
اهرم مالی: بر حسب نسبت مجموع بدهیها به مجموع داراییها تعریف میشود.
مجموع بدهیهامجموع داراییها=اهرم مالیعمر شرکت: بر حسب لگاریتم طبیعی از زمان تاسیس شرکت تا کنون تعریف میشود.
نوع گزارش حسابرسان مستقل: به طور کلی نوع گزارش(اظهار نظر) حسابرس مستقل نسبت به صورتهای مالی شامل چهار نوع گزارش؛گزارش مطلوب(مقبول)، گزارش مشروط، گزارش عدم اظهار نظر وگزارش مردود میباشد، حسب این مورد این متغیر را به صورت قیاسی تعریف نمودهایم که در آن برای گزارش نوع مطلوب عدد یک، گزارش مشروط عدد دو، گزارش عدم اظهار نظر عدد سه وگزارش مردود عدد چهار درنظر گرفته شده است.
۳ . متغير وابسته :
نحوه محاسبه اقلام تعهدی اختیاری به عنوان متغیر تابع پاسخ این تحقیق مبتنی به مراحل زیر است؛
الف. محاسبه اقلام تعهدی کل؛
Total Accruals=Net Income- Cash Flow from Operations
مجموع اقلام تعهدی= سود خالص-جریان های نقدی عملیاتی
فرمول فوق مطابق با استانداردهای بین المللی است که در آن صورت جریان وجوه در در سه طبقه تهیه می شود و با تاکید به اینکه در ایران صورت جریان وجوه نقد در پنج طبقه تهیه می شود،این موضوع موجب ایجاد تفاوتهایی در رابطه با اقلام ورودی و خروجی در بین طبقات نسبت به نوع سه طبقه ای مرسوم در استانداردهای بین المللی می شود، لذا میزان اقلام تعهدی با توجه به این تفاوتها (در ایران) از طریق فرمول زیر محاسبه میشود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>خلیفه.سلطانی</Author><Year>1389</Year><RecNum>87</RecNum><Pages>66</Pages><DisplayText>(خلیفه.سلطانی, ملانظری, and دل.پاک 1389, 66)</DisplayText><record><rec-number>87</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rafd0avasawvxoevfzhp5e9jeppz20asr5ft”>87</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>احمد خلیفه.سلطانی</style></author><author><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>مهناز ملانظری</style></author><author><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>سجاد دل.پاک</style></author></authors></contributors><titles><title><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>ارتباط خطای پیش بینی سود مدیریت و اقلام تعهدی</style></title><secondary-title><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>مجله دانش حسابداری</style></secondary-title></titles><periodical><full-title>مجله دانش حسابداری</full-title></periodical><pages><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>59-76</style></pages><volume><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>3</style></volume><dates><year><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>1389</style></year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(خلیفه سلطانی و همکاران 1389: 66)؛
مجموع اقلام تعهدی= سود قبل از اقلام غیر مترقبه و عملیات مستمر( جریانهای نقدی عملیاتی طبق صورت جریان وجوه نقد+سود سهام پرداخت شده+جریانهای نقدی مرتبط با بازده سرمایهگذاریها و سود پرداختنی بابت تامین مالی_جریانهای نقدی مرتبط به مالیات).
ب. تفکیک مجموع اقلام تعهدی:
Total Accruals (TA) =Non-Discretionary Accruals (NDA) +Discretionary Accruals (DA)
TA=NDA+DA
مجموع اقلام تعهدی: اقلام تعهدی غیر اختیاری+ اقلام تعهدی اختیاری(غیر عادی)
در رابطه فوق، بخش غیر اختیاری اقلام تعهدی از طریق مدل رگرسیونی خطی پیرسون زیر(مدل کشف مدیریت سود ، جونز تعدیل شده ۱۹۹۵” ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Dechow</Author><Year>1995</Year><RecNum>133</RecNum><DisplayText>(Dechow and Sloan 1995)</DisplayText><record><rec-number>133</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rafd0avasawvxoevfzhp5e9jeppz20asr5ft”>133</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Dechow, Patricia M.</author><author>Sloan, Richard G.</author></authors></contributors><titles><title>Detecting Earnings Management</title><secondary-title>Accounting Review</secondary-title></titles><periodical><full-title>Accounting Review</full-title></periodical><pages>193-225</pages><volume>70</volume><number>2</number><keywords><keyword>PROFIT</keyword><keyword>MANAGEMENT</keyword><keyword>MATHEMATICAL models</keyword></keywords><dates><year>1995</year></dates><publisher>American Accounting Association</publisher><isbn>00014826</isbn><accession-num>9505096112</accession-num><work-type>Article</work-type><urls><related-urls><url>http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&amp;db=buh&amp;AN=9505096112&amp;site=ehost-live</url></related-urls></urls><remote-database-name>buh</remote-database-name><remote-database-provider>EBSCOhost</remote-database-provider></record></Cite></EndNote>(دیچاو و اِسلُون 1995)( برآورد می شود؛
NDA=α۱۱Aτ-1+α2∆REVτ-∆RECτ+α3PPEτ:REVدرآمد سال منهای درآمد سال-1 هم مقیاس شده توسط کل دارایی ها در سال-1
REC تغییر در حسابهای دریافتنی از پایان دوره قبل تا و دوره جاری.
:PPEناخالص میزان اموال، ماشین آلات و تجهیزات در سال در سال-1 هم مقیاس شده توسط کل دارایی ها در سال-1
: A-۱جمع کل دارایی های در سال -1
۱، ۲ و ۳ پارامترهای خاص شرکت هستند.
برآورد پارامترهای 1، 2 و 3 از طریق برآورد رگرسیونی مدل زیر در دوره برآورد بدست می آید؛
TAt= a۱۱Aτ-1+a2∆REVt-∆RECτ+a3PPEt+υtدر ادامه پس از محاسبه اقلام تعهدی اختیاری هریک از شرکتها، میانگین پیراسته(۵%) این مقدار را محاسبه نموده وآن را مبنای طبقه بندی شرکتها قرار می دهیم به این نحو که شرکتهایی که مقدار اقلام تعهدی اختیاری آنها مساوی ویا بالاتر از مقدار میانگین پیراسته این رقم در بین شرکتها باشد به عنوان شرکتهای با اقلام تعهدی اختیاری با کیفیت پایین در نظر گرفته شده و در مقابل شرکتهایی که مقدار اقلام تعهدی اختیاری آنها کمتر از مقدار میانگین پیراسته این رقم در بین شرکتها باشد به عنوان شرکتهای با اقلام تعهدی اختیاری با کیفیت بالا در نظر گرفته می شوند.
روش تجزیه و تحلیل داده هاهمانطور که در مطالب قبل تشریح شد پس از محاسبه اقلام تعهدی اختیاری به صورت مقطعی ، و نیز مشخص شدن نوع کیفیت اقلام تعهدی اختیاری شرکتها ، شرکتها را به صورت دودوئی طبقه بندی میکنیم که در آن برای شرکتهای دارای اقلام تعهدی اختیاری با کیفیت بالا عدد یک و برای شرکتهای دارای اقلام تعهدی اختیاری با کیفیت پایین عدد دو را در نظر میگیریم و به این صورت متغیر پاسخ تحقیق در رگرسیون لجستیک به صورت باینری تعریف میشود.
در ادامه برای آزمون هریک از فرضیات به ترتیب از مدل های رگرسیونی لجستیک زیر استفاده می شود که در رابطه با هر فرضیه مدل رگرسیونی مربوط به آن به صورت ترکیب-مقطعی برای ۳۰۶ نمونه سال-شرکت انجام می گیرد.
Lnπi1-πi=β0+β1 M/Bit+β2 Sizeit+β3 Ageit+β4 FLRit+β5 TARit+εLnπi1-πi=β0+β1 ROEit+β2 Sizeit+β3 Ageit+β4 FLRit+β5 TARit+εLnπi1-πi=β0+β1 PORit+β2 Sizeit+β3 Ageit+β4 FLRit+β5 TARit+εi: وقوع حادثه”اقلام تعهدی اختیاری با کیفیت بالا” که عدد “۱” را به خود اختصاص میدهد.
1-i: عدم وقوع حادثه”اقلام تعهدی اختیاری با کیفیت پایین” که عدد “۰” را به خود اختصاص میدهد.
ساختار کلی تحقیقفصل اوّل مربوط به کلیّات تحقیق؛ اعم از بیان مسئله و سوألات تحقیق، ضرورت انجام تحقیق، اهداف تحقیق، فرضیههای تحقیق ، روش شناسی تحقیق، جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه، روش جمعآوری اطلاعات و متغیرهای تحقیق و روش تجزیه و تحلیل دادهها بود که به اختصار بیان شد.
فصل دوم به بررسی ادبیات تحقیق اعم از مفاهیم و مبانی تئوریک و پیشینههای مربوط به تحقیقات انجام شده میپردازد.
فصل سوم به تشریح روش اجرای تحقیق اختصاص دارد.
فصل چهارم به تجزیه و تحلیل دادههای جمعآوری شده و نتایج بررسی آزمون فرضیهها اختصاص دارد.
فصل پنجم به تلخیص و جمع بندی تحقیق، نتیجهگیری و ارائه پیشنهادات جهت استفادهکنندگان از تحقیق و تحقیقات آتی اختصاص دارد.
فصل دوم:ادبیات تحقیق1868556149612
۲-۱. مقدمّهفصل دوم هر پایان نامه به طور معمول اختصاص به بررسی ادبیات تحقیق موضوع و همچنین پیشینه تحقیقات انجام شده دارد که پیرامون این قضیه جزئیات این فصل شامل موارد زیر است؛
ابتدا در تشریح ادبیات تحقیق؛ هدف و مفهوم از گزارشگری مالی، استفادهکنندگان و نوع نیاز اطلاعاتی، مفهوم ارزیابی عملکرد مالی و انواع معیارهای ارزیابی عملکرد مالی به تفکیک مورد تشریح قرار گرفتهاند.
سپس مفاهیم مربوط به معیارهای سود آوری شرکت، ارزش بازار شرکت و همچنین سیاست تقسیم سود شرکت به تفضیل مورد تشریح قرار گرفته است و در ادامه نقش مدیریت در گزارشگری، مفهوم مدیریت سود و روشها و انگیزه های و ابزار اندازهگیری مدیریت سود که خود تشریحی از اقلام تعهدی اختیاری و کیفیت این اقلام است به همراه جزئیات آن مورد تشریح قرار گرفته است.
در انتها نیز پیشینه تحقیقات داخلی و خارجی انجام شده مورد اشاره قرار گرفته شده است.
۲-۲. اهداف گزارشگری مالی
صورتهای مالی گزارشهای حسابداری هستند که توسط یک شرکت به طور دورهای (معمولا سه ماه یا سالیانه) منتشر میشوند اطلاعات عملکردی گذشته و همچنین تصویری از داراییهای شرکت و تأمین مالی برای آن داراییها را ارائه میدهند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Berk</Author><Year>2012</Year><RecNum>52</RecNum><Pages>18</Pages><DisplayText>(Berk, DeMarzo, and Harford 2012, 18)</DisplayText><record><rec-number>52</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rafd0avasawvxoevfzhp5e9jeppz20asr5ft”>52</key></foreign-keys><ref-type name=”Book Section”>5</ref-type><contributors><authors><author>Jonathan Berk </author><author>Peter DeMarzo </author><author>Jar– Harford</author></authors></contributors><titles><title>Introduction to financial sta–ent analysis</title><secondary-title>Fundamentals of corporate ficance</secondary-title></titles><pages>23-58</pages><edition>2</edition><section>2</section><dates><year>2012</year></dates><publisher>Pearson Education</publisher><isbn>978-0-13-214823-8</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(بِرک و همکاران 2012: 18). این موضوع برای شرکتهای سهامی عام که با توجه به شرایط و قوانین وضع شده هر کشور ملزم به ارائه و بایگانی اطلاعات خود در کمسیون اوراق بهادار و بورسمربوطهشان هستند مصداق دارد که در این بین می بایست گزارشهای حسابداری با توجه به یک سری اهداف تهیه شودند که بر این اساس مبانی نظری گزارشگری مالی ایران اطلاعات ارائه شده توسط سیستم حسابداری تنها هنگامی میتواند در فرایند تصمیمگیریهای اقتصادی استفادهکنندگان مفید واقع شده مورد استفاده قرار گیرد که از حداقل استانداردهای لازم برخوردار باشد، این استانداردهای دستوری،”ویژگیهای کیفی”اطلاعات حسابداری نامیده شده میتوانند بر میزان سودمندی اطلاعات بیفزایند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>اعتمادی</Author><Year>1391</Year><RecNum>305</RecNum><Pages>102</Pages><DisplayText>(اعتمادی, مومنی, and فرج.زاده.دهکردی 1391, 102)</DisplayText><record><rec-number>305</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rafd0avasawvxoevfzhp5e9jeppz20asr5ft”>305</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>حسین اعتمادی</style></author><author><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>منصور مومنی</style></author><author><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>حسن فرج.زاده.دهکردی</style></author></authors></contributors><titles><title><style face=”normal” font=”default” size=”100%”> </style><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>مدیریت سود ،چگونه کیفیت سود شرکت ها را تحت تاثیر قرار می دهد؟ شماره 2</style></title><secondary-title><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>مجله پزوهش های حسابداری مالی</style></secondary-title></titles><periodical><full-title>مجله پزوهش های حسابداری مالی</full-title></periodical><pages><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>122-101</style></pages><volume><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>شماره 2</style></volume><dates><year><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>1391</style></year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(اعتمادی و همکاران 1391: 102) .یعنی به نوعی هدف گزارشگری مالی، فراهم آوردن اطلاعاتی است که سرمایهگذاران، بستانکاران و سایر استفادهکنندگان را در اتخاذ تصمیمات اقتصادی یاری رساند(اعتمادی و همکاران 1391: 102).
۲-۳. استفادهکنندگان از اطلاعات مالی
استفادهکنندگان صورتهای مالی به اشخاصی اطلاق میشود که جهت رفع نیازهای اطلاعاتی متفاوت خود از صورتهای مالی استفاده میکنند، و با تجزیه و تحلیل این گزارشهای مالی قضاوتهای خود را از عملکرد مالی شرکتها انجام و در نهایت اقدام به تصمیمگیریهای اقتصادی میکنند. گروههای اصلی استفادهکننده از صورتهای مالی شامل سرمایهگذاران (اعم از سرمایهگذاران بالفعل و بالقوه)، اعتبار دهندگان(اعطا کنندگان تسهیلات مالی)، بستانکاران تجاری، تحلیلگران مالی و در نهایت مدیران شرکتها هستند.
سرمایهگذاران؛ به عنوان تأمین کنندگان سرمایه متضمن ریسک واحد تجاری و مشاورین آنها به اطلاعاتی در مورد ریسک ذاتی و بازده سرمایهگذاریهای خود می باشند. اینان به اطلاعاتی نیار دارند که بر اساس آن بتوانند در مورد خرید، نگهداری یا فروش سهام تصمیمگیری نمایند و عملکرد مدیریت واحد تجاری و توان واحد تجاری را در جهت پرداخت سود سهام مورد ارزیابی قرار دهند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>سازمان.حسابرسی</Author><RecNum>181</RecNum><Pages>756</Pages><DisplayText>(سازمان.حسابرسی, 756)</DisplayText><record><rec-number>181</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rafd0avasawvxoevfzhp5e9jeppz20asr5ft”>181</key></foreign-keys><ref-type name=”Standard”>58</ref-type><contributors><authors><author><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>سازمان.حسابرسی</style></author></authors></contributors><titles><title><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>مفاهیم نظری گزارشگری مالی(پیوست استاندارادهای حسابداری</style><style face=”normal” font=”default” size=”100%”>)</style></title></titles><pages><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>836-746</style></pages><dates></dates><publisher><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>سازمان حسابرسی</style></publisher><work-type><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>استانداردهای حسابداری</style></work-type><urls></urls></record></Cite></EndNote>(سازمان حسابرسی: 756).
اعطا کنندگان تسهیلات مالی؛ علاقهمند به اطلاعاتی هستند که بر اساس آن بتوانند توان واحد تجاری را در بازپرداخت به موقع اصل و متفرعات تسهیلات دریافتی ارزیابی کنند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite ExcludeAuth=”1″ ExcludeYear=”1″><Author>سازمان.حسابرسی</Author><RecNum>181</RecNum><Pages>756</Pages><DisplayText>(756)</DisplayText><record><rec-number>181</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rafd0avasawvxoevfzhp5e9jeppz20asr5ft”>181</key></foreign-keys><ref-type name=”Standard”>58</ref-type><contributors><authors><author><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>سازمان.حسابرسی</style></author></authors></contributors><titles><title><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>مفاهیم نظری گزارشگری مالی(پیوست استاندارادهای حسابداری</style><style face=”normal” font=”default” size=”100%”>)</style></title></titles><pages><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>836-746</style></pages><dates></dates><publisher><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>سازمان حسابرسی</style></publisher><work-type><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>استانداردهای حسابداری</style></work-type><urls></urls></record></Cite></EndNote>(756).
بستانکاران تجاری؛ در غالب فروشندگان کالا و خدمات، برعکس اعطاکنندگان تسهیلات مالی به وضعیت واحد تجاری در کوتاه مدت علاقهمند هستند مگر آنکه واحد تجاری از مشتریان عمده آنان بوده و ادامه فعالیت آنان به تداوم معاملات با واحد تجاری متکی باشد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite ExcludeAuth=”1″ ExcludeYear=”1″><Author>سازمان.حسابرسی</Author><RecNum>181</RecNum><Pages>757</Pages><DisplayText>(757)</DisplayText><record><rec-number>181</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rafd0avasawvxoevfzhp5e9jeppz20asr5ft”>181</key></foreign-keys><ref-type name=”Standard”>58</ref-type><contributors><authors><author><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>سازمان.حسابرسی</style></author></authors></contributors><titles><title><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>مفاهیم نظری گزارشگری مالی(پیوست استاندارادهای حسابداری</style><style face=”normal” font=”default” size=”100%”>)</style></title></titles><pages><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>836-746</style></pages><dates></dates><publisher><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>سازمان حسابرسی</style></publisher><work-type><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>استانداردهای حسابداری</style></work-type><urls></urls></record></Cite></EndNote>(757).
تحلیلگران مالی؛ از آنجا که گاهاً سرمایهگذاران خود تجزیه و تحلیل صورتهای مالی را انجام میدهند، اما اغلب به گزارش تحلیلهای مالی کارشناسان(تحلیلگران) که در شرکتهای کارگزاری بورس و شرکتهای سرمایهگذاری فعالیت میکنند اتکا میکنند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Lasher</Author><Year>2008</Year><RecNum>32</RecNum><Pages>64</Pages><DisplayText>(Lasher 2008, 64)</DisplayText><record><rec-number>32</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rafd0avasawvxoevfzhp5e9jeppz20asr5ft”>32</key></foreign-keys><ref-type name=”Book Section”>5</ref-type><contributors><authors><author>William R. Lasher</author></authors></contributors><titles><title>Cash flows and financial analysis</title><secondary-title>Practical financial management</secondary-title></titles><pages>63-97</pages><edition>Fifth</edition><section>3</section><dates><year>2008</year></dates><publisher>South-Western Cengage Learning</publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>(لَشِر 2008: 64)، واین موضوعباعث میشود تحلیلگران مالی با در نظر داشتن ارتباط مستقیم از فعالیت شغلیشان با این گزارشها به عنوان یکی از استفادهکنندگان اصلی ازصورتهای مالی محسوب شوند.
مدیران؛ شرکتها به عنوان آخرین گروه از استفادهکنندگان از صورتهای مالی که خود مسئول تهیه و ارائه این گزارشها هستند، توجه خاصی به این گزارشهای میکنند مبنی بر اینکه آنها با بررسی نتایج به دنبال نقاط ضعف و قوت عملکرد خود هستند و این فرآیند به آنها نشان میدهد که در کجا بیشتر تلاش کرده تا اینکه بتوانند مشکلات را حل و عملکردشان را بهبود دهند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Lasher</Author><Year>2008</Year><RecNum>32</RecNum><Pages>64</Pages><DisplayText>(Lasher 2008, 64)</DisplayText><record><rec-number>32</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rafd0avasawvxoevfzhp5e9jeppz20asr5ft”>32</key></foreign-keys><ref-type name=”Book Section”>5</ref-type><contributors><authors><author>William R. Lasher</author></authors></contributors><titles><title>Cash flows and financial analysis</title><secondary-title>Practical financial management</secondary-title></titles><pages>63-97</pages><edition>Fifth</edition><section>3</section><dates><year>2008</year></dates><publisher>South-Western Cengage Learning</publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>(لَشِر 2008: 64) .
۲-۴. مفهوم ارزیابی عملکرد مالیسنجش از میزان موفقیت یا عدم موفقیت هر فعالیتی دارای ارزش بازخوردی و بازنگری خیلی با اهمیتی است مبنی بر اینکه؛ ارزش بازخوردی مربوط به ارزیابی تصمیمات اتخاذ شده گذشته و ارزش بازنگری مربوط به ارزیابی تصمیمات در حال اتخاذ است. سنجش موفقیت یا عدم موفقیت فعالیتهای یک شرکت در قالب اصطلاح “ارزیابی عملکرد”در دو حیطه مالی و غیر مالی تعریف وشاخهبندی میشود. در حیطه عملکرد مالی شاخصهای مالی و در حیطه عملکرد غیرمالی شاخصهای غیر مالی (شاخصهای تولیدی، شاخصهای بازاریابی، شاخصهای اداری و… ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>مهرانی</Author><Year>1388</Year><RecNum>92</RecNum><Pages>94</Pages><DisplayText>(مهرانی and رسائیان 1388, 94)</DisplayText><record><rec-number>92</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rafd0avasawvxoevfzhp5e9jeppz20asr5ft”>92</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>ساسان مهرانی</style></author><author><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>امیر رسائیان </style></author></authors></contributors><titles><title><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>رابطه ارزش افزوده اقتصادی و نسبت های مالی شرکتهای تولیدی بورس اوراق بهادار تهران</style></title><secondary-title><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی</style></secondary-title></titles><periodical><full-title>فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی</full-title></periodical><pages>93-114</pages><dates><year><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>1388</style></year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(مهرانی و رسائیان 1388: 94) مورد استفاده قرار میگیرند.
در حیطه مالی منظور از سنجش عملکرد شرکتها ارزیابی کلی از وضعیت مالی و نتایج عملیات ،به منظور اخذ تصمیمات منطقی است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>طالب.نیا</Author><Year>1389</Year><RecNum>298</RecNum><Pages>25</Pages><DisplayText>(طالب.نیا and حسین.پور 1389, 25)</DisplayText><record><rec-number>298</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rafd0avasawvxoevfzhp5e9jeppz20asr5ft”>298</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>قدرت.اله طالب.نیا</style></author><author><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>یعقوب حسین.پور</style></author></authors></contributors><titles><title><style face=”normal” font=”default” size=”100%”> </style><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>بررسی مقایسه ای کاهش خطای پیش بینی</style><style face=”normal” font=”default” size=”100%”> EPS </style><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>و</style><style face=”normal” font=”default” size=”100%”> DPS </style><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>در ارتباط با بازده سهام شرکتها</style></title><secondary-title><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>مجله مهندسی مالی و مدیریت پرتفوی مالی</style></secondary-title></titles><periodical><full-title>مجله مهندسی مالی و مدیریت پرتفوی مالی</full-title></periodical><pages><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>43-22</style></pages><volume><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>2</style></volume><dates><year><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>1389</style></year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(طالب نیا و حسین پور 1389: 25) که به عنوان نیاز مشترک همه استفادهکنندگان از صورتهای مالی مورد توجه است.البته به این مفهوم که هریک از استفادهکنندگاندر تجزیه و تحلیلهای خود از صورتهای مالی شرکتها عملکرد مالی آنها را از طریق معیارهای ارزیابی عملکرد مالی مورد سنجش قرار داده و سپس با نتایج برآمده از آن تصمیمگیریهای نهایی خود را انجام میدهند.
۲-۵. انواع معیارهای ارزیابی عملکرد مالی
با توجه به اینکه سود حسابداری که با استفاده از سیستم تعهدی تهیه میشود،از نظر بسیاری از استفادهکنندگان از صورتهای مالی ،ابزاری برای سنجش عملکرد شرکتها محسوب میشود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>طالب.نیا</Author><Year>1389</Year><RecNum>298</RecNum><Pages>25</Pages><DisplayText>(طالب.نیا and حسین.پور 1389, 25)</DisplayText><record><rec-number>298</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rafd0avasawvxoevfzhp5e9jeppz20asr5ft”>298</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>قدرت.اله طالب.نیا</style></author><author><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>یعقوب حسین.پور</style></author></authors></contributors><titles><title><style face=”normal” font=”default” size=”100%”> </style><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>بررسی مقایسه ای کاهش خطای پیش بینی</style><style face=”normal” font=”default” size=”100%”> EPS </style><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>و</style><style face=”normal” font=”default” size=”100%”> DPS </style><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>در ارتباط با بازده سهام شرکتها</style></title><secondary-title><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>مجله مهندسی مالی و مدیریت پرتفوی مالی</style></secondary-title></titles><periodical><full-title>مجله مهندسی مالی و مدیریت پرتفوی مالی</full-title></periodical><pages><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>43-22</style></pages><volume><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>2</style></volume><dates><year><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>1389</style></year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(طالب نیا و حسین پور 1389: 25)اما این سنجش و ارزیابی عملکرد
می بایست از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار گیرد که در این رابطه تحلیلگران مالی جهت نظم بخشیدن به نیازه ای مختلف استفاده کنندگان در رابطه با مفهوم ارزیابی کلی از وضعیت مالی ونتایج عملیات به محاسبه تعدادی از نسبتهای مالی می پردازند که این نسبتها به نوعی نکات قوّت و ضعف شرکتها را خلاصه میکنند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>A.Brealey</Author><Year>2003</Year><RecNum>31</RecNum><Pages>817</Pages><DisplayText>(A.Brealey and Meyers 2003, 817)</DisplayText><record><rec-number>31</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rafd0avasawvxoevfzhp5e9jeppz20asr5ft”>31</key></foreign-keys><ref-type name=”Book Section”>5</ref-type><contributors><authors><author>Richard A.Brealey </author><author>Stewart C. Meyers</author></authors></contributors><titles><title>Financial analysis and planning</title><secondary-title>Principals of corporate finance</secondary-title></titles><pages>816-838</pages><section>29</section><dates><year>2003</year></dates><publisher>McGraw-Hill</publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>(برِلی و مِیِر 2003: 817)، که در مفهوم کلی این نسبتهای مالی محاسبه شده به همراه ارقام نهایی هریک از گزارشهای مالی به عنوان معیارهای ارزیابی عملکرد مالی شرکتها محسوب میشوند.
در یک دستهبندی کلی، معیارهای ارزیابی عملکرد مالی به طور معمول در دوسته کلی اعم از معیارهای سنتی و معیارهای توسعه یافته نوظهور تقسیم میشوند و از آنجا که معیارهای سنتی با تاکید بر سود حسابداری هستند به عنوان معیارهای حسابداری و معیارهای توسعه یافته نوظهور که با تاکید به سود اقتصادی هستند به عنوان معیارهای اقتصادی نام برده میشوند
۲-۶. معیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد مالیمعیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد شامل مواردی از قبیل سود خالص شرکت و سایر ارقام از گزارشهای مالی به همراه نسبتهای مالی محاسبه شده است، که این نسبتهای مالی با توجه به موضوعیت خود در پنج طبقه ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Lasher</Author><Year>2008</Year><RecNum>32</RecNum><Pages>83</Pages><DisplayText>(Lasher 2008, 83)</DisplayText><record><rec-number>32</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rafd0avasawvxoevfzhp5e9jeppz20asr5ft”>32</key></foreign-keys><ref-type name=”Book Section”>5</ref-type><contributors><authors><author>William R. Lasher</author></authors></contributors><titles><title>Cash flows and financial analysis</title><secondary-title>Practical financial management</secondary-title></titles><pages>63-97</pages><edition>Fifth</edition><section>3</section><dates><year>2008</year></dates><publisher>South-Western Cengage Learning</publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>(لَشِر 2008: 83). اعم از نسبتهای نقدینگی، نسبتهای مربوط به مدیریت داراییها، نسبتهای مربوط به مدیریت بدهیها، نسبتهای سودآوری و نسبتهای قیمت بازار تفکیک میشوند.که در یک تعریف کوتاه به شرح زیر می باشند؛
۲-۶-۱. سود خالصسود خالص به عنوان رقم انتهایی در صورت حساب سود وزیان، به عنوان معیاری از سودآوری شرکت در طی یک دوره محسوب می شود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Berk</Author><Year>2012</Year><RecNum>52</RecNum><Pages>33</Pages><DisplayText>(Berk, DeMarzo, and Harford 2012, 33)</DisplayText><record><rec-number>52</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rafd0avasawvxoevfzhp5e9jeppz20asr5ft”>52</key></foreign-keys><ref-type name=”Book Section”>5</ref-type><contributors><authors><author>Jonathan Berk </author><author>Peter DeMarzo </author><author>Jar– Harford</author></authors></contributors><titles><title>Introduction to financial sta–ent analysis</title><secondary-title>Fundamentals of corporate ficance</secondary-title></titles><pages>23-58</pages><edition>2</edition><section>2</section><dates><year>2012</year></dates><publisher>Pearson Education</publisher><isbn>978-0-13-214823-8</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(برک و همکاران 2012: 33) و نشاندهنده مجموع درآمدها از حقوق صاحبان سهام یک شرکتاست ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite ExcludeAuth=”1″ ExcludeYear=”1″><Author>Berk</Author><Year>2012</Year><RecNum>52</RecNum><Pages>34</Pages><DisplayText>(34)</DisplayText><record><rec-number>52</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rafd0avasawvxoevfzhp5e9jeppz20asr5ft”>52</key></foreign-keys><ref-type name=”Book Section”>5</ref-type><contributors><authors><author>Jonathan Berk </author><author>Peter DeMarzo </author><author>Jar– Harford</author></authors></contributors><titles><title>Introduction to financial sta–ent analysis</title><secondary-title>Fundamentals of corporate ficance</secondary-title></titles><pages>23-58</pages><edition>2</edition><section>2</section><dates><year>2012</year></dates><publisher>Pearson Education</publisher><isbn>978-0-13-214823-8</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(34) و به عنوان یکی از با اهمیتترین معیارهای ارزیابی عملکرد مالی مورد توجه بسیاری از استفادهکنندگان است از این بابت که این رقم در محاسبه بسیاری از معیارهای ارزیابی عملکرد مالی استفاده میشود.
۲-۶-۲. نسبتهای نقدینگی نسبتهای نقدینگی از جمله معیارهایی هستند که توانایی شرکت را در پرداخت بدهیهای کوتاه مدت ارزیابی میکنند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Delen</Author><Year>2013</Year><RecNum>17</RecNum><Pages>3970</Pages><DisplayText>(Delen, Kuzey, and Uyar 2013, 3970)</DisplayText><record><rec-number>17</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rafd0avasawvxoevfzhp5e9jeppz20asr5ft”>17</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Delen, Dursun</author><author>Kuzey, Cemil</author><author>Uyar, Ali</author></authors></contributors><titles><title>Measuring firm performance using financial ratios: A decision tree approach</title><secondary-title>Expert Sys–s with Applications</secondary-title></titles><periodical><full-title>Expert Sys–s with Applications</full-title></periodical><pages>3970-3983</pages><volume>40</volume><number>10</number><keywords><keyword>Firm performance</keyword><keyword>Financial ratios</keyword><keyword>Exploratory factor analysis</keyword><keyword>Decision trees</keyword><keyword>Sensitivity analysis</keyword></keywords><dates><year>2013</year><pub-dates><date>8//</date></pub-dates></dates><isbn>0957-4174</isbn><urls><related-urls><url>http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957417413000158</url></related-urls></urls><electronic-resource-num>http://dx.doi.org/10.1016/j.eswa.2013.01.012</electronic-resource-num></record></Cite></EndNote>(دیلِن و همکاران 2013: 3970)، و از توجهات اصلی، وام دهندگان و تأمین کنندگانی بشمار میرود یعنی کسانی که کالاها و خدمات را به صورت نسیه به شرکت ارائه مینمایند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Lasher</Author><Year>2008</Year><RecNum>32</RecNum><Pages>83</Pages><DisplayText>(Lasher 2008, 83)</DisplayText><record><rec-number>32</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rafd0avasawvxoevfzhp5e9jeppz20asr5ft”>32</key></foreign-keys><ref-type name=”Book Section”>5</ref-type><contributors><authors><author>William R. Lasher</author></authors></contributors><titles><title>Cash flows and financial analysis</title><secondary-title>Practical financial management</secondary-title></titles><pages>63-97</pages><edition>Fifth</edition><section>3</section><dates><year>2008</year></dates><publisher>South-Western Cengage Learning</publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>(لَشِر 2008: 83). از جمله این نسبتها می توان به نسبت جاری و نسبت آنی اشاره کرد.
۲-۶-۳. نسبتهای مربوط به مدیریت داراییها این نسبتها بیان کننده بهرهوری بنیادی یک شرکت هستند، که بوسیله آن آغاز فعالیت میکند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Lasher</Author><Year>2008</Year><RecNum>32</RecNum><Pages>84</Pages><DisplayText>(Lasher 2008, 84)</DisplayText><record><rec-number>32</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rafd0avasawvxoevfzhp5e9jeppz20asr5ft”>32</key></foreign-keys><ref-type name=”Book Section”>5</ref-type><contributors><authors><author>William R. Lasher</author></authors></contributors><titles><title>Cash flows and financial analysis</title><secondary-title>Practical financial management</secondary-title></titles><pages>63-97</pages><edition>Fifth</edition><section>3</section><dates><year>2008</year></dates><publisher>South-Western Cengage Learning</publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>(لَشِر 2008: 84)،که به تعریفی میزان موفقیت یک شرکت در ایجاد درآمد از طریق داراییهای مصرفی، دریافت مطالبات و فروش سرمایهگذاری ارزیابی میکنند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Delen</Author><Year>2013</Year><RecNum>17</RecNum><Pages>3970</Pages><DisplayText>(Delen, Kuzey, and Uyar 2013, 3970)</DisplayText><record><rec-number>17</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rafd0avasawvxoevfzhp5e9jeppz20asr5ft”>17</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Delen, Dursun</author><author>Kuzey, Cemil</author><author>Uyar, Ali</author></authors></contributors><titles><title>Measuring firm performance using financial ratios: A decision tree approach</title><secondary-title>Expert Sys–s with Applications</secondary-title></titles><periodical><full-title>Expert Sys–s with Applications</full-title></periodical><pages>3970-3983</pages><volume>40</volume><number>10</number><keywords><keyword>Firm performance</keyword><keyword>Financial ratios</keyword><keyword>Exploratory factor analysis</keyword><keyword>Decision trees</keyword><keyword>Sensitivity analysis</keyword></keywords><dates><year>2013</year><pub-dates><date>8//</date></pub-dates></dates><isbn>0957-4174</isbn><urls><related-urls><url>http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957417413000158</url></related-urls></urls><electronic-resource-num>http://dx.doi.org/10.1016/j.eswa.2013.01.012</electronic-resource-num></record></Cite></EndNote>(دیلِن و همکاران 2013: 3970). از جمله این نسبتها میتوان به متوسط دوره وصول مطالبات، گردش کالا، گردش دارایی ثابت و گردش مجموع داراییها اشاره کرد که مشتمل بر ترکیبی از اطلاعات ترازنامه و صورت سود و زیان هستند.
۲-۶-۴. نسبتهای مربوط به مدیریت بدهیهااین نسبتها نشان میدهند که یک شرکت چطور از وجوه نقد افراد جهت منافع خود استفاده میکند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Lasher</Author><Year>2008</Year><RecNum>32</RecNum><Pages>87</Pages><DisplayText>(Lasher 2008, 87)</DisplayText><record><rec-number>32</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rafd0avasawvxoevfzhp5e9jeppz20asr5ft”>32</key></foreign-keys><ref-type name=”Book Section”>5</ref-type><contributors><authors><author>William R. Lasher</author></authors></contributors><titles><title>Cash flows and financial analysis</title><secondary-title>Practical financial management</secondary-title></titles><pages>63-97</pages><edition>Fifth</edition><section>3</section><dates><year>2008</year></dates><publisher>South-Western Cengage Learning</publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>(لَشِر 2008: 87). به بیان دیگر نشاندهنده میزان بدهی ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>A.Brealey</Author><Year>2001</Year><RecNum>29</RecNum><Pages>135</Pages><DisplayText>(A.Brealey, Meyers, and Marcus 2001, 135)</DisplayText><record><rec-number>29</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rafd0avasawvxoevfzhp5e9jeppz20asr5ft”>29</key></foreign-keys><ref-type name=”Book Section”>5</ref-type><contributors><authors><author>Richard A.Brealey </author><author>Stewart C. Meyers </author><author>Alen J. Marcus</author></authors></contributors><titles><title>Financial Sta–ent Analysis</title><secondary-title>fundumental of corporate finance</secondary-title></titles><pages>133-155</pages><edition>third</edition><section>in section two</section><dates><year>2001</year></dates><publisher>McGraw-Hill</publisher><isbn>0-07-553109-7</isbn><urls></urls><custom1>1</custom1></record></Cite></EndNote>(برِلی و همکاران 2001: 135) و سنجشی از میزان اهرم مالی استفاده شده توسط شرکت هستند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite ExcludeAuth=”1″ ExcludeYear=”1″><Author>A.Brealey</Author><Year>2001</Year><RecNum>29</RecNum><Pages>138</Pages><DisplayText>(138)</DisplayText><record><rec-number>29</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rafd0avasawvxoevfzhp5e9jeppz20asr5ft”>29</key></foreign-keys><ref-type name=”Book Section”>5</ref-type><contributors><authors><author>Richard A.Brealey </author><author>Stewart C. Meyers </author><author>Alen J. Marcus</author></authors></contributors><titles><title>Financial Sta–ent Analysis</title><secondary-title>fundumental of corporate finance</secondary-title></titles><pages>133-155</pages><edition>third</edition><section>in section two</section><dates><year>2001</year></dates><publisher>McGraw-Hill</publisher><isbn>0-07-553109-7</isbn><urls></urls><custom1>1</custom1></record></Cite></EndNote>(138). از جمله این نسبتها میتوان به نسبت بدهی، پوشش بهره، پوشش وجه نقد و پوشش مخارج ثابت اشاره کرد.
۲-۶-۵. نسبتهای سودآورینسبتهای سودآوری از مهمترین معیارهای اندازهگیری موفقیت شرکت در کسب سود هستند به نوعی که، این نسبتها میزان توانایی ایجاد سود یک شرکت را بر مبنای فروش، حقوق صاحبان سهام و داراییهای آن ارزیابی میکنند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Delen</Author><Year>2013</Year><RecNum>17</RecNum><Pages>3970</Pages><DisplayText>(Delen, Kuzey, and Uyar 2013, 3970)</DisplayText><record><rec-number>17</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rafd0avasawvxoevfzhp5e9jeppz20asr5ft”>17</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Delen, Dursun</author><author>Kuzey, Cemil</author><author>Uyar, Ali</author></authors></contributors><titles><title>Measuring firm performance using financial ratios: A decision tree approach</title><secondary-title>Expert Sys–s with Applications</secondary-title></titles><periodical><full-title>Expert Sys–s with Applications</full-title></periodical><pages>3970-3983</pages><volume>40</volume><number>10</number><keywords><keyword>Firm performance</keyword><keyword>Financial ratios</keyword><keyword>Exploratory factor analysis</keyword><keyword>Decision trees</keyword><keyword>Sensitivity analysis</keyword></keywords><dates><year>2013</year><pub-dates><date>8//</date></pub-dates></dates><isbn>0957-4174</isbn><urls><related-urls><url>http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957417413000158</url></related-urls></urls><electronic-resource-num>http://dx.doi.org/10.1016/j.eswa.2013.01.012</electronic-resource-num></record></Cite></EndNote>(دیلِن و همکاران 2013: 3970). همچنین این نسبتها نشاندهنده تأثیرات ترکیبی از نقدینگی، مدیریت داراییها و بدهیها روی نتایج عملیاتی هستند) ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Ehrhardt</Author><Year>2011</Year><RecNum>26</RecNum><Pages>98</Pages><DisplayText>(Ehrhardt and Brigham 2011, 98)</DisplayText><record><rec-number>26</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rafd0avasawvxoevfzhp5e9jeppz20asr5ft”>26</key></foreign-keys><ref-type name=”Book Section”>5</ref-type><contributors><authors><author>Michael C. Ehrhardt</author><author>Eugene F. Brigham</author></authors></contributors><titles><title>Analysis of financial sta–ents</title><secondary-title>Financial management: Theory and practice</secondary-title></titles><pages>87-110</pages><edition>13</edition><section>3</section><dates><year>2011</year></dates><publisher>South-Western Cengage Learning</publisher><urls></urls><language>english</language></record></Cite></EndNote>اِرهارت و بیرگِم 2011: 98( و از این جهت برای تمامی استفادهکنندگان حائز اهمیت شایانی هستند. از جمله این نسبتها میتوان به نسبت بازده فروش، بازده دارایی،نسبت بازدهی ارزش ویژه( بازده حقوق صاحبان سهام ) اشاره کرد.
۲-۶-۷. نسبتهای قیمت بازار این نسبتها یک راه اندازهگیری برای ارزش سهام یک شرکت نسبت به سهام دیگر شرکتها است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Ehrhardt</Author><Year>2011</Year><RecNum>26</RecNum><Pages>100</Pages><DisplayText>(Ehrhardt and Brigham 2011, 100)</DisplayText><record><rec-number>26</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rafd0avasawvxoevfzhp5e9jeppz20asr5ft”>26</key></foreign-keys><ref-type name=”Book Section”>5</ref-type><contributors><authors><author>Michael C. Ehrhardt</author><author>Eugene F. Brigham</author></authors></contributors><titles><title>Analysis of financial sta–ents</title><secondary-title>Financial management: Theory and practice</secondary-title></titles><pages>87-110</pages><edition>13</edition><section>3</section><dates><year>2011</year></dates><publisher>South-Western Cengage Learning</publisher><urls></urls><language>english</language></record></Cite></EndNote>(اِرهارت و بیرگِم 2011: 100). از آنجا که قیمت سهام منعکس کننده سودآوری شرکت، ریسک شرکت، کیفیت مدیریت و بسیاری از فاکتورهای دیگر است، میتوان گفت این نسبتها شامل معیارهایی هستند که مبتنی بر ارزیابیهای متفاوت از اکثر جنبههای عملکردی یک شرکت است. از جمله این نسبتها میتوان به نسبت قیمت بازر هر سهم به سود هر سهم، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام(قیمت بازار هر سهم به ارزش دفتری هر سهم) ، بازده درآمدی هر سهم و قیمت بازار هر سهم اشاره کرد.
۲-۷. معیارهای اقتصادی، ارزیابی عملکرد مالیمعیارهای اقتصادی از آن جهت که بر مبنای سود اقتصادی محاسبه میشوند در مقابل معیارهای حسابداری که بر مبنای سود حسابداری محاسبه میشوند قرار دارند. مفهوم از سود اقتصای به این معنا است که وقتی شرکتها میخواهند سود خالص(بر مبنای حسابداری) محاسبه کنند ابتدا با درآمد شروع و سپس هزینههای از قبیل هزینه حقوق و دستمزد، مواد اولیه، سربار، مالیات را از آن کسر می کنند. اما یک هزینه وجود دارد که معمولاً کسر نمیشود و آن هزینه سرمایه است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>A.Brealey</Author><Year>2003</Year><RecNum>31</RecNum><Pages>322</Pages><DisplayText>(A.Brealey and Meyers 2003, 322)</DisplayText><record><rec-number>31</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rafd0avasawvxoevfzhp5e9jeppz20asr5ft”>31</key></foreign-keys><ref-type name=”Book Section”>5</ref-type><contributors><authors><author>Richard A.Brealey </author><author>Stewart C. Meyers</author></authors></contributors><titles><title>Financial analysis and planning</title><secondary-title>Principals of corporate finance</secondary-title></titles><pages>816-838</pages><section>29</section><dates><year>2003</year></dates><publisher>McGraw-Hill</publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>(برِلی و مِیِر 2003: 322) یعنی درست مثل اینکه شرکتها اجازه دارند استهلاک را برای داراییهایی که توسط سرمایهگذاران تأمین مالی شده، را نیز محاسبه نمایند که در تعریف کلی میتوان سود اقتصادی را به مفهوم سود خالص با در نظر گرفتن هزینه سرمایه دانست. همچنین از جمله معیارهای اقتصادی که در ارزیابی عملکرد مالی استفاده میشود میتوان به معیار ارزش افزوده اقتصادی و معیار ارزش افزوده بازار اشاره کرد.
۲-۸. معیارهای سودآوری شرکتهمان طور که درابطه با نسبتهای سود آوری اشاره شد معیارهای از قبیل بازده فروش، بازده دارایی، نسبت بازدهی ارزش ویژه ، سود هرسهم و سود تقسیمی هر سهم مورد توجه استفاده کنندگان است که هریک از این نسبتها شرکتها را از جنبه های مختلف سوآوری مورد سنجش قرار میدهد .
بازده فروش
بازده فروش عبارت است از نسبت سود خالص به فروش خالص. این نسبت یکی از معیارهای بنیادی در سودآوری کلی یک شرکت است که میتواند درک بهتری را از توانایی مدیریت در کنترل اقلام درآمد و هزینه صورت حساب سود و زیان نشان دهد(لَشِر 2008: 90 )، با این تفسیر که بازده فروش برابر با میزان سود عملیاتی است که به ازای هر دلار(ریال) فروش بدست میآید ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Bodie</Author><Year>2011</Year><RecNum>30</RecNum><Pages>635</Pages><DisplayText>(Bodie, Kane, and Marcus 2011, 635)</DisplayText><record><rec-number>30</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rafd0avasawvxoevfzhp5e9jeppz20asr5ft”>30</key></foreign-keys><ref-type name=”Book Section”>5</ref-type><contributors><authors><author>Zvi Bodie</author><author>Alex Kane</author><author>Alan J. Marcus</author></authors></contributors><titles><title>Investments</title></titles><pages>627-655</pages><edition>9</edition><section>19</section><dates><year>2011</year></dates><publisher>McGraw-Hill</publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>(بادی و همکاران 2011: 635).
سود خالصفروش خالصبازده فروش= بازده دارایی
بازده دارایی عبارت است از نسبت سود خالص به مجموع داراییها. این نسبت میزان تأثیر داراییها در جهت ایجاد سود را اندازهگیری میکند، بطوریکه این نسبت درآمد هر دلار(ریال) از داراییها را نشان میدهد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Ross</Author><Year>2003</Year><RecNum>53</RecNum><Pages>102</Pages><DisplayText>(Ross, Westerfield, and Jordan 2003, 102)</DisplayText><record><rec-number>53</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rafd0avasawvxoevfzhp5e9jeppz20asr5ft”>53</key></foreign-keys><ref-type name=”Book Section”>5</ref-type><contributors><authors><author>Stephen A. Ross</author><author>Randolph W. Westerfield</author><author>B–ford D. Jordan</author></authors></contributors><titles><title>working with financial sta–ent</title><secondary-title>Fundamentals Of Corporate Finance</secondary-title></titles><pages>83-120</pages><edition>sixth</edition><section>3</section><dates><year>2003</year></dates><publisher>McGraw-Hill</publisher><isbn>0−390−31999−6</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(راس و همکاران 2003: 102). البته در تفسیر میزان این معیار باید توجه داشت که بالا بودن این نسبت به این معنی نیست که شرکت با خرید دارایی جدید بازده بیشتری از آن میتواند بدست آورد و بالعکس پایین بودن این نسبت دلالت از این ندارد که استفاده دارایی در جای دیگر بهتر است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>A.Brealey</Author><Year>2001</Year><RecNum>29</RecNum><Pages>143</Pages><DisplayText>(A.Brealey, Meyers, and Marcus 2001, 143)</DisplayText><record><rec-number>29</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rafd0avasawvxoevfzhp5e9jeppz20asr5ft”>29</key></foreign-keys><ref-type name=”Book Section”>5</ref-type><contributors><authors><author>Richard A.Brealey </author><author>Stewart C. Meyers </author><author>Alen J. Marcus</author></authors></contributors><titles><title>Financial Sta–ent Analysis</title><secondary-title>fundumental of corporate finance</secondary-title></titles><pages>133-155</pages><edition>third</edition><section>in section two</section><dates><year>2001</year></dates><publisher>McGraw-Hill</publisher><isbn>0-07-553109-7</isbn><urls></urls><custom1>1</custom1></record></Cite></EndNote>(برِلی و همکاران 2001: 143).
سود خالصمجموع داراییها بازده دارایی=نسبت بازدهی ارزش ویژه
نسبت بازدهی ارزش ویژه(بازده حقوق صاحبان سهام) عبارت است از نسبت سود خالص به حقوق صاحبان سهام(میانگین، ابتدا یا انتها)، این نسبت یکی از دو فاکتوری است که در مشخص کردن نرخ رشد درآمدهای شرکت است(بادی و همکاران 2011: 633)، که مدیران مالی و تحلیلگران از آن برای ارزیابی بازده سرمایهگذاری شرکت از طریق مقایسه سود خالص شرکت با سرمایهگذاریهایشان استفاده میکنند) ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Berk</Author><Year>2012</Year><RecNum>52</RecNum><Pages>37</Pages><DisplayText>(Berk, DeMarzo, and Harford 2012, 37)</DisplayText><record><rec-number>52</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rafd0avasawvxoevfzhp5e9jeppz20asr5ft”>52</key></foreign-keys><ref-type name=”Book Section”>5</ref-type><contributors><authors><author>Jonathan Berk </author><author>Peter DeMarzo </author><author>Jar– Harford</author></authors></contributors><titles><title>Introduction to financial sta–ent analysis</title><secondary-title>Fundamentals of corporate ficance</secondary-title></titles><pages>23-58</pages><edition>2</edition><section>2</section><dates><year>2012</year></dates><publisher>Pearson Education</publisher><isbn>978-0-13-214823-8</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote> بِرک و همکاران 2012: 37(. همچنین این نسبت سود خالص رابه عنوان درصدی از از حقوق صاحبان سهام بیان میکند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Lasher</Author><Year>2008</Year><RecNum>32</RecNum><Pages>90</Pages><DisplayText>(Lasher 2008, 90)</DisplayText><record><rec-number>32</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rafd0avasawvxoevfzhp5e9jeppz20asr5ft”>32</key></foreign-keys><ref-type name=”Book Section”>5</ref-type><contributors><authors><author>William R. Lasher</author></authors></contributors><titles><title>Cash flows and financial analysis</title><secondary-title>Practical financial management</secondary-title></titles><pages>63-97</pages><edition>Fifth</edition><section>3</section><dates><year>2008</year></dates><publisher>South-Western Cengage Learning</publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>(لَشِر 2008: 90).
سود خالصمیانگین حقوق صاحبان سهامبازده حقوق صاحبان سهام= سود هرسهم
سود هر سهم یا عایدی هر سهم عبارت است از نسبت سود خالص به تعداد سهام شرکت. این نسبت میزان سود خالص بدست آمده از هر سهم عادی را اندازهگیری مینماید ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Kieso</Author><Year>2013</Year><RecNum>170</RecNum><Pages>246</Pages><DisplayText>(Kieso, Weygandt, and Warfield 2013, 246)</DisplayText><record><rec-number>170</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rafd0avasawvxoevfzhp5e9jeppz20asr5ft”>170</key></foreign-keys><ref-type name=”Book Section”>5</ref-type><contributors><authors><author>Donald E. Kieso</author><author>Jerry J. Weygandt</author><author>Terry D. Warfield</author></authors></contributors><titles><title>Financial Accounting and Accounting Standards</title><secondary-title>Intermediate Accounting</secondary-title></titles><edition>Fifteenth</edition><section>1</section><dates><year>2013</year></dates><publisher>Wiley</publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>(کیسُو و همکاران 2013: 246)، و به عنوان یک معیار بالقوه برای افزایش ثروت سهامدارن و موفقیت مالی سازمان است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>O&apos;Hara</Author><Year>2000</Year><RecNum>137</RecNum><Pages>90</Pages><DisplayText>(O&apos;Hara and Lazdowski 2000, 90)</DisplayText><record><rec-number>137</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rafd0avasawvxoevfzhp5e9jeppz20asr5ft”>137</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>O&apos;Hara, H. Thomas</author><author>Lazdowski, Cathy</author></authors></contributors><titles><title>Financial indicators of stock price performance</title><secondary-title>American Business Review</secondary-title></titles><periodical><full-title>American Business Review</full-title></periodical><pages>90</pages><volume>18</volume><number>1</number><keywords><keyword>STOCK price forecasting</keyword><keyword>CORPORATIONS — Finance</keyword><keyword>INVESTMENTS</keyword></keywords><dates><year>2000</year></dates><publisher>University of New Haven School of Business</publisher><isbn>07432348</isbn><accession-num>2733420</accession-num><work-type>Article</work-type><urls><related-urls><url>http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&amp;db=buh&amp;AN=2733420&amp;site=ehost-live</url></related-urls></urls><remote-database-name>buh</remote-database-name><remote-database-provider>EBSCOhost</remote-database-provider></record></Cite></EndNote>(اوهِرا و لازدَوٌسکی 2000: 90). البته باید در نظر داشت که در بعضی کشورهای خارجی چنانچه شرکت اوراق بهادار قابل تبدیل به سهام عادی ویا حق اختیار خرید سهام برای کارمندانش داشته باشد دو نوع سود هر سهم(اصلی و تقلیل یافته) محاسبه میشود. سود هر سهم تقلیل یافته اثر تبدیل اوراق بهادار قابل تبدیل به سهام عادی را نشان میدهد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>بزرگ.اصل</Author><Year>1384</Year><RecNum>182</RecNum><Pages>170</Pages><DisplayText>(بزرگ.اصل 1384, 170)</DisplayText><record><rec-number>182</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rafd0avasawvxoevfzhp5e9jeppz20asr5ft”>182</key></foreign-keys><ref-type name=”Book Section”>5</ref-type><contributors><authors><author><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>موسی بزرگ.اصل</style></author></authors></contributors><titles><title><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>ترازنامه و یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی</style></title><secondary-title><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>حسابداری میانه(جلد اول:صورتهای مالی)</style></secondary-title></titles><pages><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>89-41</style></pages><section><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>دوم</style></section><dates><year><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>1384</style></year></dates><publisher><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>سازمان حسابرسی</style></publisher><isbn><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>9648734046</style></isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(بزرگ اصل 1384: 170)، همچنین مطابق قانون تجارت ایران (ماده 90) باید شرکتها حداقل 10 درصد از سود خالص را هر سال بین سهامداران توزیع کنند بنابراین در صورت عدم وجود زیان دوره، همواره سود هر سهم میان سهامداران از یک حداقل برخوردار خواهد بود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>مهرانی</Author><Year>1388</Year><RecNum>92</RecNum><Pages>104</Pages><DisplayText>(مهرانی and رسائیان 1388, 104)</DisplayText><record><rec-number>92</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rafd0avasawvxoevfzhp5e9jeppz20asr5ft”>92</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>ساسان مهرانی</style></author><author><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>امیر رسائیان </style></author></authors></contributors><titles><title><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>رابطه ارزش افزوده اقتصادی و نسبت های مالی شرکتهای تولیدی بورس اوراق بهادار تهران</style></title><secondary-title><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی</style></secondary-title></titles><periodical><full-title>فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی</full-title></periodical><pages>93-114</pages><dates><year><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>1388</style></year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(مهرانی و رسائیان 1388: 104).
سود خالصتعداد سهام عادی صادره شده=سهم هر خالص سودسود تقسیمی هر سهم
هر سال شرکتها بخشی از سود خالص را مطابق قانون و بخشی را نیز براساس نیاز شرکت نزد خود نگهداری می کنند و مابقی را بین سهامداران تقسیم می نمایند. به مقدار سود اعلامی شرکت در زمان مجمع عمومي عادي ساليانه، که به عنوان سود نقدی آن دوره مالی بین سهامداران توزیع می شود سود تقسیمی هرسهم گفته می شود، که به عبارتی این مبلغ آن بخش از سودی است که پس از کسر مالیات به ازاء هر سهم توسط شرکت به سهامداران پرداخت می گردد.
سود نقدی اعلام شده توسط شرکت در زمان مجمع عمومي عادي ساليانهتعداد سهام عادی صادره شده=سهم هر تقسیمی سودالبته چون سود تقسیمی هر سهم بخشی از سود هر سهم شرکت می باشد معمولا رقم آن کمتر از مقدار سود هر سهم می باشد و چنانچه اگر تمام سود تقسیم شود آنگاه رقم آن برابر سود هر سهم خواهد بود و در بعضی موارد خاص نیز ممکن است این مقدار بیشتر از سود هر سهم نیز باشد که این مبلغ اضافی معمولا” از محل سود انباشته سالهای قبل تامین می شود . البته این وضعیت اکثرا” نشان دهنده بی برنامه بودن شرکت می باشد چون سود انباشته همان سود سالهای گذشته است که توزیع نشده است و معمولا” جهت انجام برنامه ای خاص در شرکت باقی مانده است و توزیع آن در سالهای بعد نشانه خوبی نیست.) ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>گازار</Author><RecNum>368</RecNum><DisplayText>(گازار)</DisplayText><record><rec-number>368</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rafd0avasawvxoevfzhp5e9jeppz20asr5ft”>368</key></foreign-keys><ref-type name=”Web Page”>12</ref-type><contributors><authors><author><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>محمد آیتی گازار</style></author></authors></contributors><titles><title><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>سود هر سهم و سود تقسیمی هر سهم</style></title></titles><dates></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>گازار(
درصد سود تقسیمی
عبارت است نسبت سود نقدی تقسیمی بابت هر سهم به سود هر سهم اعلام شده شرکت، این نسبت نشان میدهد که چه نسبت از سود هر سهم بین سرمایه گذاران تقسیم شده است.
سود تقسیمی هر سهمسود هر سهم=درصد سود تقسیمیدر این رابطه بدیهی است که هر چه چقدر این نسبت بیشتر باشد نشان دهنده این است که شرکتها میزان بیشتری از سود اکتسابی خود را تقسیم نمودهاند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>یحیی.زاده.فر</Author><Year>1390</Year><RecNum>300</RecNum><Pages>196</Pages><DisplayText>(یحیی.زاده.فر and عمادی 1390, 196)</DisplayText><record><rec-number>300</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rafd0avasawvxoevfzhp5e9jeppz20asr5ft”>300</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>محمود یحیی.زاده.فر</style></author><author><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>سید.مهدی عمادی</style></author></authors></contributors><titles><title><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>رابطه میان جریان نقدی آزاد، وضعیت سودآوری و میزان سود تقسیمی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران</style></title><secondary-title><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>فصلنامه بورس اوراق بهادار</style></secondary-title></titles><periodical><full-title>فصلنامه بورس اوراق بهادار</full-title></periodical><pages><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>201-187</style></pages><volume><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>14</style></volume><dates><year><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>1390</style></year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(یحیی زاده فر و عمادی 1390: 196) البته مقدار این نسبت متاثر از عوامل و سیاستهای مختلفی است که میزان بهینه آن را برای شرکت مشخص می کند واین عوامل و سیاستهای مختلف در ادبیات تحقیقی به عنوان سیاستهای تقسیم سودشرکتها یاد میشوند.
۲-۹. معیارهای ارزش بازار شرکت
همان طور که درابطه با نسبتهای قیمت بازار اشاره شد می توان معیارهای؛ قیمت بازار هر سهم، نسبت قیمت بازر هر سهم به سود هر سهم، قیمت بازار هر سهم به ارزش دفتری هر سهم ، بازده درآمدی هر سهم را به عنوان معیارهای ارزش بازار شرکت اشاره کرد که مورد توجه بسیاری از استفاده کنندگان می باشد.
قیمت بازار هر سهم
شرکتها به طور معمول در رابطه به سهام خود دارای دو قیمت می باشند؛ قیمت اسمی و قیمت بازار می باشد. قیمت بازار هر سهم برابر با قیمتی است که ما در بازارهای مالی برای سهام یک شرکت مشاهده می کنیم ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Ehrhardt</Author><Year>2011</Year><RecNum>26</RecNum><Pages>9</Pages><DisplayText>(Ehrhardt and Brigham 2011, 9)</DisplayText><record><rec-number>26</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rafd0avasawvxoevfzhp5e9jeppz20asr5ft”>26</key></foreign-keys><ref-type name=”Book Section”>5</ref-type><contributors><authors><author>Michael C. Ehrhardt</author><author>Eugene F. Brigham</author></authors></contributors><titles><title>Analysis of financial sta–ents</title><secondary-title>Financial management: Theory and practice</secondary-title></titles><pages>87-110</pages><edition>13</edition><section>3</section><dates><year>2011</year></dates><publisher>South-Western Cengage Learning</publisher><urls></urls><language>english</language></record></Cite></EndNote>(اِرهارت و بیرگِم 2011: 9).که این قیمت به عنوان یکی از ملاک های تصمیم گیری سرمایه گذاران جهت خرید و نیز فروش سهام شرکتها می باشد که با توجه به این معیار مقایسه های تحلیلی در رابطه با این معیار با سایر اطلاعات مالی شرکتها انجام می شود، که به نوعی می توان گفت که ارزش بازار هر سهم منعکس کننده تمامی اطلاعات مربوط باشد آنگاه قیمت سهام قیمت ذاتی یا قیمت بنیادی است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Ehrhardt</Author><Year>2011</Year><RecNum>26</RecNum><Pages>9</Pages><DisplayText>(Ehrhardt and Brigham 2011, 9)</DisplayText><record><rec-number>26</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rafd0avasawvxoevfzhp5e9jeppz20asr5ft”>26</key></foreign-keys><ref-type name=”Book Section”>5</ref-type><contributors><authors><author>Michael C. Ehrhardt</author><author>Eugene F. Brigham</author></authors></contributors><titles><title>Analysis of financial sta–ents</title><secondary-title>Financial management: Theory and practice</secondary-title></titles><pages>87-110</pages><edition>13</edition><section>3</section><dates><year>2011</year></dates><publisher>South-Western Cengage Learning</publisher><urls></urls><language>english</language></record></Cite></EndNote>(اِرهارت و بیرگِم 2011: 9). البته باید در نظر داشت که تعیین قیمت سهام یک شرکت معمولا تابع عوامل مختلفی است که از جمله مهمترین آنها می توان به عوامل چون؛ سودآوری شرکت، انتظار سودآوری آتی شرکت منجمله پیش بینی سود هر سهم و شرایط کلان اقتصادی کشور، تغییرات قیمت سهام در سال‌های گذشته ، میزان تولید و فروش یکسان‌، وضعیت خاص صنعت‌، سیاست تقسیم سود سهام، طرح‌های توسعه و افزایش سرمایه‌، ترکیب دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌های شرکت‌، اعتبار و سابقه شرکت‌، بدهی‌های احتمالی‌، اطلاعات درونی شرکت و شایعات‌، نسبت قیمت به درآمد هر سهم (P/E)، عرضه و تقاضای سهام‌ و بالاخره مدیریت شرکت‌ اشاره کرد که این عوامل از جمله مواردی هستند که به نوعی بر بالا و پایین رفتن قیمت سهام یک شرکت تاثیر‌گذار هستند.
نسبت قیمت بازار هر سهم به سود هر سهم
نسبت قیمت به سود هرسهم یکی از رایجترین و پر کاربردترین نسبتها برای تجزیه و تحلیل ارزش یک شرکت چه از سوی سرمایه داران جهت سرمایهگذاری و چه از سوی سهامداران از بعد مالکیت شرکت می باشد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>مهرانی</Author><Year>1388</Year><RecNum>92</RecNum><Pages>95</Pages><DisplayText>(مهرانی and رسائیان 1388, 95)</DisplayText><record><rec-number>92</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rafd0avasawvxoevfzhp5e9jeppz20asr5ft”>92</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>ساسان مهرانی</style></author><author><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>امیر رسائیان </style></author></authors></contributors><titles><title><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>رابطه ارزش افزوده اقتصادی و نسبت های مالی شرکتهای تولیدی بورس اوراق بهادار تهران</style></title><secondary-title><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی</style></secondary-title></titles><periodical><full-title>فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی</full-title></periodical><pages>93-114</pages><dates><year><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>1388</style></year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(مهرانی و رسائیان 1388: 95)، این نسبت نمادی از بازدهی شرکت و از مبانی تصمیمگیری جهت خرید وفروش سهام می باشد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>بزرگ.اصل</Author><Year>1384</Year><RecNum>182</RecNum><Pages>170</Pages><DisplayText>(بزرگ.اصل 1384, 170)</DisplayText><record><rec-number>182</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rafd0avasawvxoevfzhp5e9jeppz20asr5ft”>182</key></foreign-keys><ref-type name=”Book Section”>5</ref-type><contributors><authors><author><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>موسی بزرگ.اصل</style></author></authors></contributors><titles><title><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>ترازنامه و یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی</style></title><secondary-title><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>حسابداری میانه(جلد اول:صورتهای مالی)</style></secondary-title></titles><pages><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>89-41</style></pages><section><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>دوم</style></section><dates><year><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>1384</style></year></dates><publisher><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>سازمان حسابرسی</style></publisher><isbn><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>9648734046</style></isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(بزرگ اصل 1384: 170) که نشان میدهد سرمایهگذاران چقدر مایل هستند برای هر دلار(ریال) از درآمد هر سهم شرکت پرداخت نمایند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Lee</Author><Year>2013</Year><RecNum>38</RecNum><Pages>176</Pages><DisplayText>(Lee and Lee 2013, 176)</DisplayText><record><rec-number>38</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rafd0avasawvxoevfzhp5e9jeppz20asr5ft”>38</key></foreign-keys><ref-type name=”Book”>6</ref-type><contributors><authors><author>Lee, Cheng-Few</author><author>Lee, AliceC</author></authors><secondary-authors><author>Lee, Cheng-Few</author><author>Lee, Alice C.</author></secondary-authors></contributors><titles><title>Encyclopedia of Finance</title></titles><dates><year>2013</year><pub-dates><date>2013/01/01</date></pub-dates></dates><publisher>Springer US</publisher><isbn>978-1-4614-5359-8</isbn><urls><related-urls><url>http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4614-5360-4_1</url></related-urls></urls><electronic-resource-num>10.1007/978-1-4614-5360-4_1</electronic-resource-num><language>English</language></record></Cite></EndNote>(لی و لی 2013: 176).همچنین پایین بودن این نسبت میتواند نظر سرمایهگذاران را نسبت به خرید سهام شرکت جلب نماید ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>A.Brealey</Author><Year>2001</Year><RecNum>29</RecNum><Pages>282</Pages><DisplayText>(A.Brealey, Meyers, and Marcus 2001, 282)</DisplayText><record><rec-number>29</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rafd0avasawvxoevfzhp5e9jeppz20asr5ft”>29</key></foreign-keys><ref-type name=”Book Section”>5</ref-type><contributors><authors><author>Richard A.Brealey </author><author>Stewart C. Meyers </author><author>Alen J. Marcus</author></authors></contributors><titles><title>Financial Sta–ent Analysis</title><secondary-title>fundumental of corporate finance</secondary-title></titles><pages>133-155</pages><edition>third</edition><section>in section two</section><dates><year>2001</year></dates><publisher>McGraw-Hill</publisher><isbn>0-07-553109-7</isbn><urls></urls><custom1>1</custom1></record></Cite></EndNote>(برِلی و همکاران 2001: 282).
P/E=آخرین قیمت سهام بر اساس نرخ تابلو در سال سود هرسهم اعلام شده شرکت نسبت قیمت بازار هر سهم به ارزش دفتری هر سهم
نسبت ارزش بازار هر سهم به ارزش دفتری هرسهم معیاری است برای نشان دادن اینکه آیا ارزش داراییهای یک شرکت به شکل موثرتر بیش از بهای تمام شده تاریخی(یا ارزش تسویه) آنها مورد استفاده قرار میگیرد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Berk</Author><Year>2012</Year><RecNum>52</RecNum><Pages>30</Pages><DisplayText>(Berk, DeMarzo, and Harford 2012, 30)</DisplayText><record><rec-number>52</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rafd0avasawvxoevfzhp5e9jeppz20asr5ft”>52</key></foreign-keys><ref-type name=”Book Section”>5</ref-type><contributors><authors><author>Jonathan Berk </author><author>Peter DeMarzo </author><author>Jar– Harford</author></authors></contributors><titles><title>Introduction to financial sta–ent analysis</title><secondary-title>Fundamentals of corporate ficance</secondary-title></titles><pages>23-58</pages><edition>2</edition><section>2</section><dates><year>2012</year></dates><publisher>Pearson Education</publisher><isbn>978-0-13-214823-8</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(برک و همکاران 2012: 30). نسبت بالا(بیش از یک) در این معیار نشاندهنده خوشبینی زیاد سرمایهگذاران نسبت به ارزش بازرار داراییهای شرکت، داراییهای نامشهود و توانایی مدیران شرکت است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Lee</Author><Year>2013</Year><RecNum>38</RecNum><Pages>176</Pages><DisplayText>(Lee and Lee 2013, 176)</DisplayText><record><rec-number>38</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rafd0avasawvxoevfzhp5e9jeppz20asr5ft”>38</key></foreign-keys><ref-type name=”Book”>6</ref-type><contributors><authors><author>Lee, Cheng-Few</author><author>Lee, AliceC</author></authors><secondary-authors><author>Lee, Cheng-Few</author><author>Lee, Alice C.</author></secondary-authors></contributors><titles><title>Encyclopedia of Finance</title></titles><dates><year>2013</year><pub-dates><date>2013/01/01</date></pub-dates></dates><publisher>Springer US</publisher><isbn>978-1-4614-5359-8</isbn><urls><related-urls><url>http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4614-5360-4_1</url></related-urls></urls><electronic-resource-num>10.1007/978-1-4614-5360-4_1</electronic-resource-num><language>English</language></record></Cite></EndNote>(لی و لی 2013: 176)، همچنین تحلیلگران اغلب شرکتهای با نسبت پایین بازار به ارزش دفتری هر سهم را به عنوان شرکتهای با سهام ارزشی و شرکتهای دارای نسبتهای بالا را به عنوان سهام درحال رشد طبقه بندی میکنند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite ExcludeAuth=”1″ ExcludeYear=”1″><Author>Berk</Author><Year>2012</Year><RecNum>52</RecNum><Pages>30</Pages><DisplayText>(30)</DisplayText><record><rec-number>52</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rafd0avasawvxoevfzhp5e9jeppz20asr5ft”>52</key></foreign-keys><ref-type name=”Book Section”>5</ref-type><contributors><authors><author>Jonathan Berk </author><author>Peter DeMarzo </author><author>Jar– Harford</author></authors></contributors><titles><title>Introduction to financial sta–ent analysis</title><secondary-title>Fundamentals of corporate ficance</secondary-title></titles><pages>23-58</pages><edition>2</edition><section>2</section><dates><year>2012</year></dates><publisher>Pearson Education</publisher><isbn>978-0-13-214823-8</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(30).
آخرین قیمت سهام بر اساس نرخ تابلو در سال ارزش دفتری هر سهم عادی =نسبت قیمت بازار هر سهم به ارزش دفتری هر سهم بازده درآمدی هر سهم
بازده درآمدی هر سهم عبارت است از نسبت سود هر سهم به قیمت بازار هر سهم(که برعکس فرمول محاسبه نسبت قیمت بازار هر سهم به سود هر سهم است. این نسبت توسط بسیاری از مدیران سرمایهگذار جهت مشخص کردن مقدار بهینه تخصیص داراییها استفاده میشود. پایین بودن این نسبت نشاندهنده رشد بالاتر از میانگین درآمدها است و چناچه بازده درآمدی بالاتر از نرخ بهره باشد سهام خرید هستند و اگر پایینتر باشد سهام بیش از قیمت واقعی خود قیمت گذاری شده اند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Lee</Author><Year>2013</Year><RecNum>38</RecNum><Pages>467</Pages><DisplayText>(Lee and Lee 2013, 467)</DisplayText><record><rec-number>38</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rafd0avasawvxoevfzhp5e9jeppz20asr5ft”>38</key></foreign-keys><ref-type name=”Book”>6</ref-type><contributors><authors><author>Lee, Cheng-Few</author><author>Lee, AliceC</author></authors><secondary-authors><author>Lee, Cheng-Few</author><author>Lee, Alice C.</author></secondary-authors></contributors><titles><title>Encyclopedia of Finance</title></titles><dates><year>2013</year><pub-dates><date>2013/01/01</date></pub-dates></dates><publisher>Springer US</publisher><isbn>978-1-4614-5359-8</isbn><urls><related-urls><url>http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4614-5360-4_1</url></related-urls></urls><electronic-resource-num>10.1007/978-1-4614-5360-4_1</electronic-resource-num><language>English</language></record></Cite></EndNote>(لی و لی 2013: 467)
۲-۱۰. سیاست تقسیم سود
اینکه چه مقدار از سود تحقق یافته هر سهم به صورت نقدی توضیع شود و چه میزان در شرکت باقی بماند یکی از مهمترین تصمیمات سیاستی شرکته به شمار میآید، که درآن تقسیم سود از دو جنبه مهم قابل بحث است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>خدامی.پور</Author><Year>1392 </Year><RecNum>320</RecNum><Pages>31</Pages><DisplayText>(خدامی.پور, هوشمند.زعفرانیه, and دلدار 1392 31)</DisplayText><record><rec-number>320</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rafd0avasawvxoevfzhp5e9jeppz20asr5ft”>320</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”> احمد خدامی.پور</style></author><author><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>رحمت.اله هوشمند.زعفرانیه</style></author><author><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>مصطفی دلدار</style></author></authors></contributors><titles><title><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>بررسی تاثیر نرخ موثر مالیاتی بر سیاست تقسیم سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران</style></title><secondary-title><style face=”normal” font=”default” size=”100%”> </style><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>پژوهشنامه مالیات</style></secondary-title></titles><pages><style face=”normal” font=”default” size=”100%”> </style><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>55-31</style></pages><volume><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>شماره 17</style></volume><dates><year><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>1392 </style></year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(خدامی پور و همکاران 1392: 31)؛ از یک سو میتوان آن را به عنوان یک عامل اثرگذار بر سرمایهگذاریهای پیشرو شرکت دانست، چرا که تقسیم سود موجب کاهش منابع داخلی و افزایش نیاز به منابع خارجی میشود واز سوی دیگر بسیاری از سهامداران شرکت خواهان تقسم سود نقدی هستند ،از این رو مدیران با هدف حداکثر کردن ثروت همواره باید بین علایق مختلف آنان و فرصتهای سودآور سرمایهگذاری تعادل برقرار کنند.که با توجه به این مفهومات میتوان سیاست تقسیم سود را مجموعهای از تصمیات شرکت جهت پردخت سود سهام به سرمایهگذاران شرکت دانست ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Lee</Author><Year>2013</Year><RecNum>38</RecNum><Pages>91</Pages><DisplayText>(Lee and Lee 2013, 91)</DisplayText><record><rec-number>38</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rafd0avasawvxoevfzhp5e9jeppz20asr5ft”>38</key></foreign-keys><ref-type name=”Book”>6</ref-type><contributors><authors><author>Lee, Cheng-Few</author><author>Lee, AliceC</author></authors><secondary-authors><author>Lee, Cheng-Few</author><author>Lee, Alice C.</author></secondary-authors></contributors><titles><title>Encyclopedia of Finance</title></titles><dates><year>2013</year><pub-dates><date>2013/01/01</date></pub-dates></dates><publisher>Springer US</publisher><isbn>978-1-4614-5359-8</isbn><urls><related-urls><url>http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4614-5360-4_1</url></related-urls></urls><electronic-resource-num>10.1007/978-1-4614-5360-4_1</electronic-resource-num><language>English</language></record></Cite></EndNote>(لی و لی 2013: 91) که این تصمیمات به طور قابل ملاحظه ای تاثیر گذار به برنامه ها و سیاستهای آتی شرکتها می باشد.

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *