ارشددانلود - \"”(سایت مقاله )”\"

TOC o "1-3" h z u فصل اول: کلیات تحقیق 1-1.مقدمه PAGEREF _Toc417433130 h 31-2.تعریف مسئله و سوالات تحقیق PAGEREF _Toc417433131 h 31-3.ضرورت انجام تحقیق PAGEREF _Toc417433132 h 81-4.اهداف تحقیق PAGEREF _Toc417433133 h 91-5.فرضیههای تحقیق PAGEREF _Toc417433134 h 101-6.روش شناسی تحقیق PAGEREF _Toc417433135 h 111-7.جامعه آماری، روش نمونهگیری و حجم نمونه PAGEREF _Toc417433136 h 111-8.روش جمعآوری اطلاعات و متغیرهای تحقیق PAGEREF _Toc417433137 h 121-9.روش تجزیه و تحلیل داده ها PAGEREF _Toc417433138 h 181-10.ساختار کلی تحقیق PAGEREF _Toc417433139 h 19فصل دوم: ادبیات تحقیق 2-1.مقدمّه PAGEREF _Toc417433142 h 222-2.اهداف گزارشگری مالی PAGEREF _Toc417433143 h 222-3.استفادهکنندگان از اطلاعات مالی PAGEREF _Toc417433144 h 232-4.مفهوم ارزیابی عملکرد مالی PAGEREF _Toc417433145 h 242-5.انواع معیارهای ارزیابی عملکرد مالی PAGEREF _Toc417433146 h 252-6.معیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد مالی PAGEREF _Toc417433147 h 262-6-1. سود خالص PAGEREF _Toc417433148 h 262-6-2. نسبتهای نقدینگی PAGEREF _Toc417433149 h 272-6-3. نسبتهای مربوط به مدیریت داراییها PAGEREF _Toc417433150 h 272-6-4. نسبتهای مربوط به مدیریت بدهیها PAGEREF _Toc417433151 h 272-6-5. نسبتهای سودآوری PAGEREF _Toc417433152 h 282-6-7. نسبتهای قیمت بازار PAGEREF _Toc417433153 h 282-7.معیارهای اقتصادی، ارزیابی عملکرد مالی PAGEREF _Toc417433154 h 292-8.معیارهای سودآوری شرکت PAGEREF _Toc417433155 h 292-9. معیارهای ارزش بازار شرکت PAGEREF _Toc417433156 h 342-10.سیاست تقسیم سود PAGEREF _Toc417433157 h 372-11. انواع سیاست های تقسیم سود PAGEREF _Toc417433158 h 382-12. عوامل تاثیر گذار بر سیاست تقسیم سود شرکت PAGEREF _Toc417433160 h 422-13. نقش مدیریت در گزارشگری PAGEREF _Toc417433161 h 442-14. مفهوم مدیریت سود PAGEREF _Toc417433162 h 452-15. روشهای مدیریت سود PAGEREF _Toc417433163 h 472-16. عوامل و انگیزهها از مدیریت سود PAGEREF _Toc417433164 h 492-17. ابزارها ی اندازهگیری مدیریت سود PAGEREF _Toc417433165 h 532-18. تحقیقات انجام شده داخلی PAGEREF _Toc417433170 h 562-19. تحقیقات انجام شده خارجی PAGEREF _Toc417433171 h 71فصل سوم:روش تحقیق 3-1.مقدمه PAGEREF _Toc417433174 h 783-2.روش تحقیق PAGEREF _Toc417433175 h 793-3.تعریف و تبیین جامعه PAGEREF _Toc417433176 h 803-4.نمونه آماری و روش نمونه گیری PAGEREF _Toc417433177 h 803-5.قلمرو زمانی تحقیق PAGEREF _Toc417433178 h 823-6. قلمرو مکانی تحقیق PAGEREF _Toc417433179 h 823-7. قلمرو موضوعی تحقیق PAGEREF _Toc417433180 h 823-8.تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق PAGEREF _Toc417433181 h 833-9.سوألات تحقیق PAGEREF _Toc417433183 h 873-10.فرضیه های تحقیق PAGEREF _Toc417433184 h 883-11.ابزار گردآوری دادهها PAGEREF _Toc417433185 h 883-12.روش آزمودن فرضیه های تحقیق PAGEREF _Toc417433186 h 893-13.رگرسیون لجستیک PAGEREF _Toc417433187 h 92فصل چهارم:تجزیه و تحلیل نتایج تحقیق 4-1.مقدّمه PAGEREF _Toc417433191 h 1124-2.آمار توصیفی تحقیق PAGEREF _Toc417433192 h 1134-3.آزمون فرضیه های تحقیق PAGEREF _Toc417433193 h 1154-3-1. آزمون فرضیه اوّل. PAGEREF _Toc417433194 h 1154-4-2. آزمون فرضیه دوم. PAGEREF _Toc417433195 h 1234-4-3. آزمون فرضیه سوم. PAGEREF _Toc417433196 h 129فصل پنجم: نتیجهگیری و پیشنهادات 5-1.مقدمه PAGEREF _Toc417433199 h 1365-2. خلاصه تحقیق PAGEREF _Toc417433200 h 1375-2-1. نتایج فرضیه اول : PAGEREF _Toc417433201 h 1385-2-2. نتایج فرضیه دوم : PAGEREF _Toc417433202 h 1385-2-3. نتایج فرضیه سوم : PAGEREF _Toc417433203 h 1395-2.محدودیتهای تحقیق PAGEREF _Toc417433204 h 1405-3.پیشنهادات برای استفادهکنندگان PAGEREF _Toc417433205 h 1405-4.پیشنهادات برای تحقیقات آتی PAGEREF _Toc417433206 h 141پیوستها
پ-1. اسامی شرکتهای نمونه PAGEREF _Toc417433208 h 143پ-2. آمار توصیفی -متغیرهای کنترل PAGEREF _Toc417433208 h 143منابع و مآخذ فارسی PAGEREF _Toc417433209 h 145منابع و مآخذ انگلیسی PAGEREF _Toc417433210 h 150منابع و مآخذ انگلیسی
چکیده:
با افزایش گرایش اقتصاد کشورها به سمت خصوصیسازی و مشارکت آحاد جامعه در تأمین سرمایه مورد نیاز شرکتها ارزیابی نتایج عملکرد بخصوص نتایج عملکرد مالی شرکتها دیگر منفعت انفرادی نداشته و منافع گروه کثیری از آحاد جامعه را تحت تأثیر قرار میدهد، پیرامون این قضیه در این تحقیق سعی شده با توجه به به نیاز اقتصادی کشور(ایران) به سرمایه گذاری بخش خصوصی و مهمتر از آن، استفاده کارآمد از منابع مالی کشور، جهت شفاف سازی در نحوه ارزیابی معیارهای مالی ارتباط کیفیت اقلام تعهدی شرکتها(در غالب شرکتهای با کیفیت اقلام تعهدی بالا و شرکتهای با اقلام تعهدی پایین) با سه معیارمالی اعم از؛ نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام، نسبت بازدهی ارزش ویژه، و نسبت سود تقسیمی امورد بررسی قرا گرفته شده است .این تحقیق بر اساس یک طرح پژوهشی کاربردی از نوع نیمه تجربی و با استفاده از رویکرد پس رویدادی به روش رگرسیون لجستیک باینری در یک بازه زمانی از سال ۱۳۸۷ تا سال ۱۳۹۲ بوده است. تعداد نمونه در این تحقیق مبتنی بر ۵۱ شرکت از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (۳۰۶ نمونه سال-شرکت) در نظر گرفته شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان میدهد که ارتباط بین متغیرهای؛ نسبت قیمت بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و نسبت درصد سود تقسیمی با کیفیت اقلام تعهدی اختیاری از لحاظ معنادی قابل قبول نمیباشد ولی نتایج در رابطه با بررسی رابطه بین نسبت بازدهی ارزش ویژه با کیفیت اقلام تعهدی اختیاری نشان میدهد که این دو متغیر نسبت به یکدیگر دارای یک رابطه معکوس معنادار میباشد.
واژگان کلیدی:
سیاست تقسیم سود شرکت، سودآوری شرکت، ارزش شرکت، نسبت سود تقسیمی، نسبت بازدهی ارزش ویژه، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام، مدیریت سود و کیفیت اقلام تعهدی اختیاری.

فصل اول:کلیات تحقیق18959061031396
مقدمهفصل ابتدائی هر پایان نامه اختصاص به کلیات تحقیق یا همان شکل تکامل یافته طرح تحقیق اولیه دارد که در برگیرنده کلیّاتی مختصر و جامع از تمام فصول تحقیق انجام شده است. در این فصل ابتدا به تشریح بیان مسئله و سوألات تحقیق پرداخته شده و سپس در ادامه؛ اهمیّت و ضرورت تحقیق، فرضیههای تحقیق، روش شناسی تحقیق، ، جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه، روش جمع آوری دادهها و اطلاعات و متغیرهای مورد بررسی تحقیق، روش تجزیه و تحلیل دادهها مورد تشریح قرار گرفته شده است. در انتها نیز ساختار کلی از فصول بعدی تحقیق مورد اشاره قرار گرفته شده است.
تعریف مسئله و سوالات تحقیقصورتهای مالی، گزارشات حسابداری هستند که توسط یک شرکت به طور دوره ای (معمولا سه ماه یا سالیانه ) منتشر میشوند اطلاعات عملکردی گذشته و همچنین تصویری از داراییهای شرکت و تامین مالی برای آن داراییها را ارائه میدهند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Berk</Author><Year>2012</Year><RecNum>52</RecNum><Pages>25</Pages><DisplayText>(Berk, DeMarzo, and Harford 2012, 25)</DisplayText><record><rec-number>52</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="rafd0avasawvxoevfzhp5e9jeppz20asr5ft">52</key></foreign-keys><ref-type name="Book Section">5</ref-type><contributors><authors><author>Jonathan Berk </author><author>Peter DeMarzo </author><author>Jar-- Harford</author></authors></contributors><titles><title>Introduction to financial sta--ent analysis</title><secondary-title>Fundamentals of corporate ficance</secondary-title></titles><pages>23-58</pages><edition>2</edition><section>2</section><dates><year>2012</year></dates><publisher>Pearson Education</publisher><isbn>978-0-13-214823-8</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(بِرک و همکاران 2012: 25). این اطلاعات مالی در مورد یک شرکت بسیار با اهمیت هستند، چراکه مبنای تصمیم گیری در مورد شرکت و ارتباطات با شرکت برای بسیاری از افراد درون سازمانی و بیرون سازمانی ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Lasher</Author><Year>2008</Year><RecNum>32</RecNum><Pages>68</Pages><DisplayText>(Lasher 2008, 68)</DisplayText><record><rec-number>32</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="rafd0avasawvxoevfzhp5e9jeppz20asr5ft">32</key></foreign-keys><ref-type name="Book Section">5</ref-type><contributors><authors><author>William R. Lasher</author></authors></contributors><titles><title>Cash flows and financial analysis</title><secondary-title>Practical financial management</secondary-title></titles><pages>63-97</pages><edition>Fifth</edition><section>3</section><dates><year>2008</year></dates><publisher>South-Western Cengage Learning</publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>(لَشِر 2008: 68) ،اعم از سرمایه گذاران، تحلیل گران مالی و سایر اشخاص ذینفعان خارجی(مانند اعتباردهندگان) است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Berk</Author><Year>2012</Year><RecNum>52</RecNum><Pages>25</Pages><DisplayText>(Berk, DeMarzo, and Harford 2012, 25)</DisplayText><record><rec-number>52</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="rafd0avasawvxoevfzhp5e9jeppz20asr5ft">52</key></foreign-keys><ref-type name="Book Section">5</ref-type><contributors><authors><author>Jonathan Berk </author><author>Peter DeMarzo </author><author>Jar-- Harford</author></authors></contributors><titles><title>Introduction to financial sta--ent analysis</title><secondary-title>Fundamentals of corporate ficance</secondary-title></titles><pages>23-58</pages><edition>2</edition><section>2</section><dates><year>2012</year></dates><publisher>Pearson Education</publisher><isbn>978-0-13-214823-8</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(بِرک و همکاران 2012: 25). در این بین، سرمایه گذاران به عنوان تامین کنندگان سرمایه متضمن ریسک واحد تجاری و مشاورین آنها( که از این پس تحلیل گران مالی نامیده خواهند شد) علاقهمند به اطلاعاتی در مورد ریسک ذاتی و بازده سرمایه گذاری های خود می باشند، اینان به اطلاعاتی نیاز دارند که بر اساس آن بتوانند در مورد خرید، نگهداری یا فروش سهام تصمیم گیری نمایند و عملکرد مدیریت واحد تجاری و توان واحد تجاری را در جهت پرداخت سود سهام مورد ارزیابی قرار دهند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>سازمان.حسابرسی</Author><RecNum>181</RecNum><Pages>756</Pages><DisplayText>(سازمان.حسابرسی, 756)</DisplayText><record><rec-number>181</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="rafd0avasawvxoevfzhp5e9jeppz20asr5ft">181</key></foreign-keys><ref-type name="Standard">58</ref-type><contributors><authors><author><style face="normal" font="default" charset="178" size="100%">سازمان.حسابرسی</style></author></authors></contributors><titles><title><style face="normal" font="default" charset="178" size="100%">مفاهیم نظری گزارشگری مالی(پیوست استاندارادهای حسابداری</style><style face="normal" font="default" size="100%">)</style></title></titles><pages><style face="normal" font="default" charset="178" size="100%">836-746</style></pages><dates></dates><publisher><style face="normal" font="default" charset="178" size="100%">سازمان حسابرسی</style></publisher><work-type><style face="normal" font="default" charset="178" size="100%">استانداردهای حسابداری</style></work-type><urls></urls></record></Cite></EndNote>(سازمان حسابرسی: 756). و این ارزیابی، به طور معمول برای سرمایهگذاران و تحلیلگران مالی از طریق معیارهایی از قبیل؛ ، سود هر سهم، سود تقسیمی هر سهم، نسبت درصد سود تقسیمی، نسبت بازده درآمدی هر سهم، نسبت ارزش بازار هر سهم به سود هر سهم ، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام(نسبت ارزش بازار هر سهم به ارزش دفتری هر سهم) ، نسبت بازدهی ارزش ویژه، نسبت بازدهی داراییها، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و قیمت بازار هر سهم انجام میشود.
حال با توجه به تشریحاتی که انجام شد، قضاوت صحیح و آگاهانه در مورد هر یک از این معیارهای مالی بسیار باهمیت است. چرا که این موضوع می تواند باعث جلب اعتماد جامعه و به تبع آن ایجاد شرایط مساعد برای رشد اقتصادی از طریق سرمایه گذاری بخش خصوصی و در مقابل نتایج از این اعتماد باعث استفاده کارآمد از منابع مالی کشور و در نهایت افزایش رفاه اقتصادی و اجتمائی جامعه در هر کشوری می شود. پیرامون این قضیه با توجه به به نیاز اقتصادی کشور(ایران) به سرمایه گذاری بخش خصوصی و مهمتر از آن، استفاده کارآمد از منابع مالی کشور بسیار حائز اهمیت است، بنحوی که در طی سالهای اخیر سرمایه گذاری افراد معمول از نوع سهام به سرمایه گذاریهای کاذب(سکه،دلار و..) سوق داشته است و این موضوع به دلایلی چون ضعف بازار سرمایه ایران اشاره می شود.
اما باید اذعان داشت که دلایل مورد اشاره( این افراد) همگی ناشی از ضعف بازار سرمایه نیست و بخش عمدهای از آن به دلیل عدم شناخت صحیح و عدم توجه سرمایه گذاران به نوع مدیریت سود شرکتها است که این موضوع باعث می شود معیارهای مالی مورد نظر از جانب سرمایه گذارن دچار تزلزل مقدار(افزایش یا کاهش) شود. البته به این مفهوم که معیارهای مالی تماماً برگرفته از گزارشات مالی هستند که برگرفته از دیدگاه های خاص مدیران است.
به این نحو که مدیران، از طریق اعمال نظرات و همچنین با در اختیار داشتن ابزاری میتوانند محتوی گزارشهای مالی را به نحوی تغییر دهند که برای استفاده کنندگان به گونهای جذاب به نمایش گذاشته شوند، و این موضوع مخصوصا در رابطه با سود شرکت که مورد توجه،علاقه و مبنای محاسبه معیارهای مالی برای بسیاری از استفاده کنندگان از صورتهای مالی است، رخ می دهد.
و در مفهوم کلی به این اعمال نظرها و اختیارات از سوی مدیران، مدیریت سود گفته میشود.
طبق تعریف ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Healy</Author><Year>1999</Year><RecNum>140</RecNum><Pages>368</Pages><DisplayText>(Healy and Wahlen 1999, 368)</DisplayText><record><rec-number>140</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="rafd0avasawvxoevfzhp5e9jeppz20asr5ft">140</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Healy, Paul M.</author><author>Wahlen, James M.</author></authors></contributors><titles><title>A Review of the Earnings Management Literature and Its Implications for Standard Setting</title><secondary-title>Accounting Horizons</secondary-title></titles><periodical><full-title>Accounting Horizons</full-title></periodical><pages>365-383</pages><volume>13</volume><number>4</number><keywords><keyword>WAGES</keyword><keyword>INCOME</keyword><keyword>MANAGEMENT</keyword><keyword>ACCOUNTING standards</keyword><keyword>ACCRUAL basis accounting</keyword><keyword>RESOURCE allocation</keyword></keywords><dates><year>1999</year></dates><publisher>American Accounting Association</publisher><isbn>08887993</isbn><accession-num>2811297</accession-num><work-type>Article</work-type><urls><related-urls><url>http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&amp;db=buh&amp;AN=2811297&amp;site=ehost-live</url></related-urls></urls><remote-database-name>buh</remote-database-name><remote-database-provider>EBSCOhost</remote-database-provider></record></Cite></EndNote>(هیلی و واهلن 1999: 368) "مدیریت سود زمانی رخ می دهد که مدیران قضاوت خویش را در گزارشگری مالی و در نحوه ثبت و گزارش مبادلات بصورتی وارد نمایند که تغییری در محتوای گزارش های مالی صورت داده؛ یا برخی از سهامداران را نسبت به عملکرد اقتصادی شرکت گمراه نمایند، و یا بر معیارها و پیامدهای قراردادی که وابسته به ارقام حسابداری گزارش شدهاند، تاثیر گذارند".
همچنین طبق تعریف ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Scott</Author><Year>2012</Year><RecNum>5</RecNum><Pages>423</Pages><DisplayText>(Scott 2012, 423)</DisplayText><record><rec-number>5</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="rafd0avasawvxoevfzhp5e9jeppz20asr5ft">5</key></foreign-keys><ref-type name="Book Section">5</ref-type><contributors><authors><author>William R. Scott</author></authors></contributors><titles><title>Earnings management</title><secondary-title>Financial Accounting Theory</secondary-title></titles><pages>422-448</pages><edition>Sixth</edition><section>11</section><dates><year>2012</year></dates><publisher>Pearson education</publisher><isbn>978-0-13-511915-0</isbn><urls></urls><language>English</language></record></Cite></EndNote>(اسکات 2012: 423)"مدیریت سود عبارت است از انتخاب رویههای حسابداری و یا اقداماتی که توسط مدیران در تاثیر گذاری بر درآمدها به منظور بدست آوردن اهداف خاص از گزارش این درآمدها انجام می شود".
حال توجه به مسئله فوق، بسیار حائز اهمیت است که، ارزیابی عملکرد مالی شرکتها( مبتنی بر بررسی معیارهای مالی شرکتها) می بایست با در نظر گرفتن کیفیت"اقلام تعهدی اختیاری" که به عنوان مهمترین ابزار از مدیریت سود شرکتها میباشد، انجام گیرد. یعنی به این نحو که سرمایه گذاران و تحلیل گران مالی می بایست کیفیت اقلام تعهدی اختیاری شرکتها را به عنوان یک مبنا در نظر بگیرند و قضاوتها و در نهایت تصمیم گیریهای اقتصادی خود را بر اساس این مبنا انجام دهند. و باعث مقایسه صحیح و منطقی از شرکتها از طریق دسته بندی شرکتها بر مبنای دارا بودن کیفیت مناسب از اقلام تعهدی اختیاری شوند، که به نوعی این عمل باعث خنثی شدن اقدامات مدیریت در راستای اهداف از مدیریت سود میشود.
در این راستا با توجه به متعدد بودن معیارهای مالی مورد توجه از سوی سرمایه گذاران و تحلیل گران مالی از معیارهای؛ نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام، نسبت بازدهی ارزش ویژه و نسبت سود تقسیمی انتخاب به عمل آمده است که هریک از این معیارهای مالی به ترتیب به عنوان معیارهایی از سنجش؛ ارزش شرکت، سودآوری شرکت و سیاست تقسیم سود شرکت در ارتباط با کیفیت اقلام تعهدی اختیاری در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت شده است، که دلایل از انتخاب این معیارهای مالی در این تحقیق، اهمیت این معیارها با توجه به تحقیقات انجام شده و همچنین در نظر گرفتن ضرورت نیاز سرمایه گذاران است که در آن؛
نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام:
به عنوان معیاری در جهت سنجش و مقایسه ارزش بازار یک شرکت در مقایسه با سایر شرکتها محسوب می شود به نحوی که چنانچه میزان مقدار عددی این نسبت چنانچه پایینتر از یک باشد نشان دهنده پایین بودن ارزش بازار یک شرکت نسبت به ارزش دفتری آن و چنانچه این مقدار یک باشد نشان دهنده برابری ارزش بازار و ارزش دفتری یک شرکت است و به تبع زمانی که این مقدار هر چقدر بالاتر از یک باشد گویای این مطلب است که ارزش بازار یک شرکت فراتر از ارزش دفتری آن است.
نسبت بازدهی ارزش ویژه :
نسبت بازدهی ارزش ویژه از جمله نسبتهایی که در رابطه با بررسی و سنجش عملکرد و سودآوری یک شرکت استفاده می شود مبنی بر اینکه هر چقدر این نسبت بالاتری باشد نشان دهنده سودآوری و در مفهوم کلیتر بالا بودن نرخ رشد سود شرکتها است.
نسبت سود تقسیمی :
مشابه بسیاری از سرمایه گذاران معمول در کشورهای مختلف ،عده قابل توجهی از سرمایه گذاران را سرمایه گذاران دایمی تشکیل میدهند، که بنا به رویکرد و هدف خود از سرمایه گذاری توجه خاصی به کسب سود دارند، و میزان توجه آنها نسبت به افزایش و یا کاهش در قیمت سهام ناچیز است، چراکه هدف اصلی این گونه سرمایه گذاران ثبات و نیز بالا بودن در میزان سود تقسیمی شرکت در سالهای مختلف است ،که به نوعی از سود دریافتی، گذران زندگی خود را می کنند و به نوعی این نسبت یکی از معیارها در رابطه با سنجس سیاست تقسیم سود (توزیع سود) شرکتها محسوب میشود و از توجهات بسیاری از سرمایه گذاران و تحلیل گران محسوب میشود.
با توجه به تشریحات بیان شده از مسئله می توان سوالات تحقیق را چنین بیان کرد؛
- آیا ارزش بازار شرکت‌ها(مبتنی بر نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام) تاثیر معنی‌داری برکیفیت اقلام تعهدی اختیاری دارد؟
- آیا میزان عملکرد یا سودآوری شرکت‌ها(مبتنی بر نسبت بازدهی ارزش ویژه)تاثیر معنی‌داری برکیفیت اقلام تعهدی اختیاری دارد؟
-آیا سیاست تقسیم(توزیع) سود شرکت‌ها(مبتنی بر نسبت سود تقسیمی) تاثیر معنی‌داری برکیفیت اقلام تعهدی اختیاری دارد؟
ضرورت انجام تحقیقبا توجه به نیاز روز افزون شرکتها به تامین سرمایه مورد نیازشان، مشارکت آحاد جامعه بخصوص بخش خصوصی یک ضرورت محسوب میشود در این راستا آگاهی دادن افراد در نحوه تحلیل گزارشهای مالی شرکتها، باعث ایجاد قضاوت صحیح و منطقی در تصمیم گیریهای این افراد و به تبع باعث رضایت مندی این افراد از تصمیم گیریها و فعالیت خود در فعالیتهای بورسی سهام میشود که این خود موجب بهبود شرایط مساعد برای رشد اقتصادی و در نهایت افزایش رفاه اقتصادی از طریق سرمایه گذاری بخش خصوصی و استفاده کارآمد از منابع مالی کشور می شود. پیرامون این مسئله میتوان ضرورت انجام این تحقیق مبنی بر" بررسی رابطه(تاثیر) ارزش شرکت، سودآوری و سیاست‌های تقسیم سود بر کیفیت اقلام تعهدی اختیاری (غیرنرمال) شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران" را حائز اهمیت و لازم دانست.
اهداف تحقیقنتایج کاربردی حاصل از این تحقیق برای طیف گسترده ای از استفاده کنندگان از جمله؛ سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان، موسسات مالی و اعتباری، مدیران شرکتها، و همچنین تحلیل گران مالی، مراجع سازمان بورس و اوراق بهادار، محققان دانشگاهی، حسابرسان مستقل و درنهایت مراجع تدوین استاندارد و مقامات مالیاتی مفید میباشد که به اختصار این نتایج به شرح زیر میباشند؛
در ابتدا این تحیق به طور ویژه معطوف به نیازهای سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل، و همچنین تحلیل گران مالی بازار سرمایه می باشد که با توجه به دیدگاه افراد سرمایه گذار آنها را از طریق انتخاب بهترین گزینه مناسب برای خرید، نگهداری و فروش سهام راهنمایی می نماید.
در ارزیابی شرکت مبنی بر داشتن نقدینگی لازم ، تداوم فعالیت و سودآوری در راستای ارزیابی توانایی شرکت بر پرداخت اصل و فرع بدهی ها(طلب اعتباردهندگان و مؤسسات مالی و اعتباری) دارد.، برای اعتبار دهندگان، موسسات مالی و اعتباری و تحلیل گران مالی بازار سرمایه (به عنوان مشاورین) مفید می باشد.
موجب آگاهی هر چه بیشتر حسابرسان مستقل و مراجع تدوین استاندارد مبنی بر منطبق بودن اقدامات مدیریت با فعالیتهای مجاز طبق قوانین و مقررات میشود.
موجب آگاهی و تعیین معیارهای صحیحتر از سوی مراجع سازمان بورس و اوراق بهادار برای ارزیابی شرکتهای در جریان ورود و فعال در بورس و نیز تحلیلهای مناسب مراجع مالیاتی از جهت سود گزارش شده شرکتها می شود.
برای مدیران شرکتها که می خواهند به نحو بهتری سیاستهای مدیریتی خود را اعمال نمایند در نظر داشتن این موضوعات میتواند کمک شایانی را به این افراد نماید.
ایجاد الگوی مناسبی را در تحقیقات بعدی برای کلیه محققان و افراد علاقهمند به تحقیق به همراه خواهد داشت .
فرضیههای تحقیقفرضیههای طرح شده در این تحقیق مبتنی بر بررسی رابطه معیارهای نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام، نسبت بازدهی ارزش ویژه و نسبت سود تقسیمی با کیفیت اقلام تعهدی اختیاری است که این معیارهای مالی به ترتیب بعنوان معیاری از سنجش ارزش بازار شرکت، سودآوری شرکت و سیاست تقسیم(توزیع) سود شرکتها محسوب میشوند.
فرضیه اول:
- ارزش بازار شرکت‌ها(مبتنی بر نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام) تاثیر معنی‌داری بر کیفیت اقلام تعهدی اختیاری دارد.
فرضیه دوم:
- میزان عملکرد یا سودآوری شرکت‌ها(مبتنی بر نسبت بازدهی ارزش ویژه) تاثیر معنی‌داری بر کیفیت اقلام تعهدی اختیاری دارد.
فرضیه سوم:
- سیاست تقسیم سود شرکت‌ها(مبتنی بر نسبت سود تقسیمی) تاثیر معنی‌داری بر کیفیت اقلام تعهدی اختیاری دارد.
روش شناسی تحقیقاین پژوهش به لحاظ هدف، از نوع کاربردی و طرح پژوهش آن از نوع نیمه تجربی با استفاده از رویکرد پس رویدادی است. این تحقیق از لحاظ ماهیت پژوهشی جزو پژوهش‌های توصیفی-مقایسه ای از نوع رگرسیون لجستیک محسوب می شود. همچنین جهت آزمون فرضیه ها از نرم افزار SPSS 22 استفاده به عمل آمده است.
جامعه آماری، روش نمونهگیری و حجم نمونهجامعه آماری این تحقیق مشتمل بر تمامی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد که طی سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲ در بورس فعالیت داشتهاند.
همچنین انتخاب نمونه از جامعه آماری فوق به صورت روش حذفی سیستماتیک با در نظر گرفتن تمامی شرایط زیر انجام گرفته شده است.
۱ . دوره مالی آنها منتهی به پایان اسفند ماه باشد و اطلاعات مالی آنها نیز در دسترس باشد.
۲.شرکتها میبایست در طی سه دوره انتهایی پژوهش سوده باشند.
۳ . جزء شرکتهای سرمایهگذاری، واسطهگری مالی، بیمهها و بانکها نباشند.
۴ . طی بازه زمانی مذکور تغییر سال مالی نداشته باشند.

متن کامل در سایت امید فایل 

۵ . در بازه زمانی تحقیق نماد معاملاتی آن در تابلو اصلی یا فرعی یا بازار ثانویه توقف بیش از چهار ماه نداشته باشد.
۶ . مشمول شرکتهای موضوع ماده (۱۴۱) قانون تجارت و اصلاحات پس از آن نباشند.
پس از اعمال شرایط فوق تعداد ۵۱ شرکت حاصل شد که با توجه به طول ۶ دوره مالی تعداد ۳۰۶ نمونه به صورت سال- شرکت جهت انجام روشهای آماری انتخاب به عمل آمده است.
روش جمعآوری اطلاعات و متغیرهای تحقیقدر این پژوهش جهت جمع آوری دادههای پژوهش مبتنی بر ارقام و اطلاعات واقعی بازار سهام و صورتهای مالی شرکتها از اطلاعات موجود در سایت بورس اوراق بهادار تهران و نرم افزار رهآوردنوین استفاده شده است
متغیرهای این پژوهش شامل سه متغیر مستقل؛ نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام، نسبت بازدهی ارزش ویژه، و نسبت سود تقسیمی( که به ترتیب به عنوان معیارهایی از سنجش " ارزش شرکت، سودآوری شرکت، و سیاست تقسیم سود شرکت " هستند)، و یک متغیر وابسته؛ اقلام تعهدی اختیاری و چهار متغیر کنترل شامل؛ اندازه شرکت، اهرم مالی، عمر شرکت، و نوع گزارش حسابرسان مستقل است.
الف: متغیّرهای مستقل :
نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام:
به عنوان معیاری در جهت سنجش و مقایسه ارزش بازار یک شرکت در مقایسه با سایر شرکتها محسوب می شود به نحوی که چنانچه میزان مقدار عددی این نسبت چنانچه پایینتر از یک باشد نشان دهنده پایین بودن ارزش بازار یک شرکت نسبت به ارزش دفتری آن و چنانچه این مقدار یک باشد نشان دهنده برابری ارزش بازار و ارزش دفتری یک شرکت است و به تبع زمانی که این مقدار هر چقدر بالاتر از یک باشد گویای این مطلب است که ارزش بازار یک شرکت فراتر از ارزش دفتری آن است.
نسبت بازدهی ارزش ویژه :
نسبت بازدهی ارزش ویژه از جمله نسبتهایی که در رابطه با بررسی و سنجش عملکرد و سودآوری یک شرکت استفاده می شود مبنی بر اینکه هر چقدر این نسبت بالاتری باشد نشان دهنده سودآوری و در مفهوم کلیتر بالا بودن نرخ رشد سود شرکتها است.
نسبت درصد سود تقسیمی:
نسبت درصد سود تقسیمی عبارت است از نسبت سود نقدی تقسیمی هر سهم به سود اعلام شده هر سهم شرکت، این نسبت نشان میدهد که چه نسبت از سود هر سهم بین سرمایه گذاران تقسیم شده است
ب: متغیر وابسته :
اقلام تعهدی اختیاری: شامل اقلام تعهدی هستند که طی یک فرآیند غیرعادی ناشی از تحریفات و دستکاری های مدیریت به منظور مدیریت سود ایجاد میشوند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Ronen</Author><Year>2008</Year><RecNum>190</RecNum><Pages>381</Pages><DisplayText>(Ronen and Yaari 2008, 381)</DisplayText><record><rec-number>190</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="rafd0avasawvxoevfzhp5e9jeppz20asr5ft">190</key></foreign-keys><ref-type name="Book">6</ref-type><contributors><authors><author>Joshua Ronen</author><author>Varda Yaari </author></authors></contributors><titles><title>Earnings Management Emerging Insights in Theory, Practice, and Research</title></titles><section>389-454</section><dates><year>2008</year></dates><publisher>Springer Science+Business Media, LLC</publisher><isbn>BN: 978-0-387-25769-3</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(رُونِن و یاری 2008: 381).
ج:‌متغیر های کنترلی :
متغیرهای کنترل این تحقیق شامل اندازه شرکت، اهرم مالی، عمر شرکت و نوع گزارش حسابرسان مستقل می باشد.
نحوه اندازه گیری متغیرها:
اندازه گیری متغیرهای وابسته، مستقل و کنترل مبنتی بر فرمولها و اطلاعاتی است که از صورتهای مالی شرکتها از طریق نرم افزار اکسل و نرم افزار SPSS انجام گرفته شده است.
۱ . متغیرهای مستقل :
قیمت بازار سهام ارزش دفتری سهام=نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهامسود خالص شرکتمیانگین حقوق صاحبان سهام=نسبت بازدهی ارزش ویژه سود تقسیمی شرکتسود خالص شرکت=میزان سود تقسیمی هر سهم سود هرسهم اعلام شده شرکت=نسبت درصد سود تقسیمی۲ . متغیر های کنترل:
اندازه شرکت: برحسب لگاریتم طبیعی مجموع حجم درآمدهای عملیاتی شرکت تعریف می شود.
اهرم مالی: بر حسب نسبت مجموع بدهیها به مجموع داراییها تعریف میشود.
مجموع بدهیهامجموع داراییها=اهرم مالیعمر شرکت: بر حسب لگاریتم طبیعی از زمان تاسیس شرکت تا کنون تعریف میشود.
نوع گزارش حسابرسان مستقل: به طور کلی نوع گزارش(اظهار نظر) حسابرس مستقل نسبت به صورتهای مالی شامل چهار نوع گزارش؛گزارش مطلوب(مقبول)، گزارش مشروط، گزارش عدم اظهار نظر وگزارش مردود میباشد، حسب این مورد این متغیر را به صورت قیاسی تعریف نمودهایم که در آن برای گزارش نوع مطلوب عدد یک، گزارش مشروط عدد دو، گزارش عدم اظهار نظر عدد سه وگزارش مردود عدد چهار درنظر گرفته شده است.
۳ . متغیر وابسته :
نحوه محاسبه اقلام تعهدی اختیاری به عنوان متغیر تابع پاسخ این تحقیق مبتنی به مراحل زیر است؛
الف. محاسبه اقلام تعهدی کل؛
Total Accruals=Net Income- Cash Flow from Operations
مجموع اقلام تعهدی= سود خالص-جریان های نقدی عملیاتی
فرمول فوق مطابق با استانداردهای بین المللی است که در آن صورت جریان وجوه در در سه طبقه تهیه می شود و با تاکید به اینکه در ایران صورت جریان وجوه نقد در پنج طبقه تهیه می شود،این موضوع موجب ایجاد تفاوتهایی در رابطه با اقلام ورودی و خروجی در بین طبقات نسبت به نوع سه طبقه ای مرسوم در استانداردهای بین المللی می شود، لذا میزان اقلام تعهدی با توجه به این تفاوتها (در ایران) از طریق فرمول زیر محاسبه میشود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>خلیفه.سلطانی</Author><Year>1389</Year><RecNum>87</RecNum><Pages>66</Pages><DisplayText>(خلیفه.سلطانی, ملانظری, and دل.پاک 1389, 66)</DisplayText><record><rec-number>87</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="rafd0avasawvxoevfzhp5e9jeppz20asr5ft">87</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author><style face="normal" font="default" charset="178" size="100%">احمد خلیفه.سلطانی</style></author><author><style face="normal" font="default" charset="178" size="100%">مهناز ملانظری</style></author><author><style face="normal" font="default" charset="178" size="100%">سجاد دل.پاک</style></author></authors></contributors><titles><title><style face="normal" font="default" charset="178" size="100%">ارتباط خطای پیش بینی سود مدیریت و اقلام تعهدی</style></title><secondary-title><style face="normal" font="default" charset="178" size="100%">مجله دانش حسابداری</style></secondary-title></titles><periodical><full-title>مجله دانش حسابداری</full-title></periodical><pages><style face="normal" font="default" charset="178" size="100%">59-76</style></pages><volume><style face="normal" font="default" charset="178" size="100%">3</style></volume><dates><year><style face="normal" font="default" charset="178" size="100%">1389</style></year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(خلیفه سلطانی و همکاران 1389: 66)؛
مجموع اقلام تعهدی= سود قبل از اقلام غیر مترقبه و عملیات مستمر( جریانهای نقدی عملیاتی طبق صورت جریان وجوه نقد+سود سهام پرداخت شده+جریانهای نقدی مرتبط با بازده سرمایهگذاریها و سود پرداختنی بابت تامین مالی_جریانهای نقدی مرتبط به مالیات).
ب. تفکیک مجموع اقلام تعهدی:
Total Accruals (TA) =Non-Discretionary Accruals (NDA) +Discretionary Accruals (DA)
TA=NDA+DA
مجموع اقلام تعهدی: اقلام تعهدی غیر اختیاری+ اقلام تعهدی اختیاری(غیر عادی)
در رابطه فوق، بخش غیر اختیاری اقلام تعهدی از طریق مدل رگرسیونی خطی پیرسون زیر(مدل کشف مدیریت سود ، جونز تعدیل شده ۱۹۹۵" ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Dechow</Author><Year>1995</Year><RecNum>133</RecNum><DisplayText>(Dechow and Sloan 1995)</DisplayText><record><rec-number>133</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="rafd0avasawvxoevfzhp5e9jeppz20asr5ft">133</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Dechow, Patricia M.</author><author>Sloan, Richard G.</author></authors></contributors><titles><title>Detecting Earnings Management</title><secondary-title>Accounting Review</secondary-title></titles><periodical><full-title>Accounting Review</full-title></periodical><pages>193-225</pages><volume>70</volume><number>2</number><keywords><keyword>PROFIT</keyword><keyword>MANAGEMENT</keyword><keyword>MATHEMATICAL models</keyword></keywords><dates><year>1995</year></dates><publisher>American Accounting Association</publisher><isbn>00014826</isbn><accession-num>9505096112</accession-num><work-type>Article</work-type><urls><related-urls><url>http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&amp;db=buh&amp;AN=9505096112&amp;site=ehost-live</url></related-urls></urls><remote-database-name>buh</remote-database-name><remote-database-provider>EBSCOhost</remote-database-provider></record></Cite></EndNote>(دیچاو و اِسلُون 1995)( برآورد می شود؛
NDA=α۱۱Aτ-1+α2∆REVτ-∆RECτ+α3PPEτ:REVدرآمد سال منهای درآمد سال-1 هم مقیاس شده توسط کل دارایی ها در سال-1
REC تغییر در حسابهای دریافتنی از پایان دوره قبل تا و دوره جاری.
:PPEناخالص میزان اموال، ماشین آلات و تجهیزات در سال در سال-1 هم مقیاس شده توسط کل دارایی ها در سال-1
: A-۱جمع کل دارایی های در سال -1
۱، ۲ و ۳ پارامترهای خاص شرکت هستند.
برآورد پارامترهای 1، 2 و 3 از طریق برآورد رگرسیونی مدل زیر در دوره برآورد بدست می آید؛
TAt= a۱۱Aτ-1+a2∆REVt-∆RECτ+a3PPEt+υtدر ادامه پس از محاسبه اقلام تعهدی اختیاری هریک از شرکتها، میانگین پیراسته(۵%) این مقدار را محاسبه نموده وآن را مبنای طبقه بندی شرکتها قرار می دهیم به این نحو که شرکتهایی که مقدار اقلام تعهدی اختیاری آنها مساوی ویا بالاتر از مقدار میانگین پیراسته این رقم در بین شرکتها باشد به عنوان شرکتهای با اقلام تعهدی اختیاری با کیفیت پایین در نظر گرفته شده و در مقابل شرکتهایی که مقدار اقلام تعهدی اختیاری آنها کمتر از مقدار میانگین پیراسته این رقم در بین شرکتها باشد به عنوان شرکتهای با اقلام تعهدی اختیاری با کیفیت بالا در نظر گرفته می شوند.
روش تجزیه و تحلیل داده هاهمانطور که در مطالب قبل تشریح شد پس از محاسبه اقلام تعهدی اختیاری به صورت مقطعی ، و نیز مشخص شدن نوع کیفیت اقلام تعهدی اختیاری شرکتها ، شرکتها را به صورت دودوئی طبقه بندی میکنیم که در آن برای شرکتهای دارای اقلام تعهدی اختیاری با کیفیت بالا عدد یک و برای شرکتهای دارای اقلام تعهدی اختیاری با کیفیت پایین عدد دو را در نظر میگیریم و به این صورت متغیر پاسخ تحقیق در رگرسیون لجستیک به صورت باینری تعریف میشود.
در ادامه برای آزمون هریک از فرضیات به ترتیب از مدل های رگرسیونی لجستیک زیر استفاده می شود که در رابطه با هر فرضیه مدل رگرسیونی مربوط به آن به صورت ترکیب-مقطعی برای ۳۰۶ نمونه سال-شرکت انجام می گیرد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *