پایان نامه ها و مقالات

استراتژی مدیریت، استراتژی مدیریت دانش

چکیده
دراین تحقیق به ارائه مدل دستیابی به مدیریت دانش در سیستم حمل و نقل دریایی بنادر جنوبی کشور پرداخته شده است. بدین منظور پس از انجام مطالعات اولیه و جمع آوری ادبیات تحقیق و تعیین جامعه آماری از مدیران و پرسنل بنادر جنوبی کشور، نمونه گیری به صورت تصادفی انتخاب شد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه ای استفاده شده، که پس از توزیع وجمع آوری، اطلاعات آن ها مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. در این پژوهش برای بررسی فرضیه ها از آزمون آماری ضریب همبستگی پیرسون استفاده و نتایج حاصل از یافته ها نشان می دهد، بین نگرش پاسخگویان نسبت به فرهنگ سازمانی بنادر جنوبی کشور برحسب جنسیت تفاوت معنی داری وجود دارد و پاسخگویان مرد نسبت به فرهنگ سازمانی در مقایسه با پاسخگویان زن از اولویت و حساسیت بیشتری برخوردارند. ضمناً بین پاسخگویان برحسب تحصیلات ازنظر نگرش نسبت به اهمیت آموزش تفاوت معنی داری وجود دارد. بررسی همبستگی بین میانگین متغیرها و سن افراد نشان می دهد که رابطه معنی داری بین سن و متغیرهای اصلی پژوهش وجود ندارد.

واژگان کلیدی: حمل و نقل دریایی، نگرش، مدیریت دانش، الگوبرداری.

فهرست مطالب
فصل اول ۱
۱-۱ مقدمه ۲
۱-۲- بیان مسأله ۲
۱-۳- اهمیت وضرورت تحقیق ۵
۱-۴-اهداف تحقیق ۶
۱-۵- سوالات تحقیق ۷
۱-۶- فرضیات تحقیق ۸
۱-۷- جنبه جدید بودن و نوآوری ۸
۱-۸- قلمروتحقیق ۸
۱-۹- محدودیت های تحقیق ۹
۱-۱۰- ساختار کلی پایان نامه ۹
۱-۱۱- خلاصه فصل ۹
فصل دوم ۱۵
۲-۱ مقدمه ۱۴
۲-۲- مبانی نظری تحقیق ۱۴
۲-۳- مروری بر پیشینه تحقیق ۱۹
۲-۴- تعاریف و مفاهیم تحقیق ۲۱
۲-۵- تاریخچه مدیریت دانش ۲۴
۲-۶- ابعاد مدیریت دانش ۲۵
۲-۷- کارکرد مدیریت دانش ۲۶
۲-۸- مصادیق مدیریت دانش ۲۷
۲-۹- زیرساخت های مدیریت دانش ۲۷
۲-۱۰- استراتژی مدیریت دانش ۲۹
۲-۱۱- بررسی الگوهای استراتژی مدیریت دانش و استراتژی دانش در سازمان ها ۳۳
۲-۱۲-آئین نامه مدیریت دانش ۴۲
۲-۱۳- خلاصه فصل دوم ۴۳
فصل سوم ۴۴
۳-۱- مقدمه ۴۵
۳-۲- روش تحقیق ۴۶
۳-۳- نوع تحقیق ۵۰
۳-۴- جامعه آماری ۵۰
۳-۵- حجم نمونه ۵۱
۳-۶- ابزار تحقیق(پرسشنامه) ۵۳
۳-۷- روایی و پایایی پرسشنامه ۵۳
۳-۸- روش جمع آوری و تجزیه وتحلیل اطلاعات ۵۵
فصل چهارم ۵۷
۴-۱ – مقدمه ۵۸
۴-۲– تجزیه و تحلیل متغیرهای جمعیت شناختی تحقیق به کمک آمار توصیفی ۶۰
۴-۳ – تجزیه و تحلیل فرضیات تحقیق به کمک آمار استنباطی ۶۳
۴-۴- بیان نتایج فرضیات و متغیرهای موثر بر تحقیق ۷۳
فصل پنجم ۷۶
۵-۱ مقدمه ۷۷
۵-۲ مرور فرضیات و نتایج آنها ۷۷
۵-۳- نتیجه گیری ۷۸
۵-۴- پیشنهادات ۸۱
۵-۵- منابع ۸۳

فهرست جداول

جدول ۱-۱. مولدهای بعد اجتماعی و بعد فنآوری مدیریت دانش ۴
جدول ۱-۲. رویکرد یادگیری – تعمیق دستیابی به دانش فردی ۲
جدول۱-۳. توزیع تطبیقی ارزشها و اقدامات برای دستیابی به دانش فردی ۳
جدول ۳-۱. ارتباط بین متغیرهای تحقیق با سوالات پرسشنامه ۵۳
جدول ۴-۱. توزیع پاسخگویان بر حسب جایگاه سازمانی ۶۱
جدول ۴-۲. توزیع پاسخگویان بر حسب سن ۶۲
جدول ۴-۳. توزیع پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات ۶۲
جدول ۴-۴. توزیع پاسخگویان بر حسب جنسیت ۶۳
جدول ۴-۵- همبستگی بین میانگین متغیرها ۶۵
جدول ۴-۶. آزمونT بین میانگین متغیرها وجنسیت ۶۷
جدول ۴-۷. آزمون نمونه های مستقل وجنسیت ۶۸
جدول .۴-۸. مقایسه بین اولویت بندی، سطح معناداری، میانگین، انحراف معیار جنسیت ۶۸
جدول ۴-۹. آزمونF چندتایی بین میانگین متغیرها و تحصیلات ۷۰
جدول ۴-۱۰. همبستگی بین میانگین متغیرها و سن افراد ۷۲
جدول ۴-۱۱. فرضیه اول: بُعدِ اجتماعی دانش در دستیابی به مدیریت دانش مؤثر است. ۷۳
جدول ۴-۱۲. بُعدِ فناوری دانش در دستیابی به مدیریت دانش مؤثر است. ۷۴
جدول ۴-۱۳. اتفاق نظر میان گروههای خبره سازمان در مورد استقرار مدیریت دانش. ۷۵

فصل اول

کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه
دانش به عنوان یک دارایی سازمان و به عنوان یک مزیت رقابتی بنادر را قادر کرده است تا با اطمینان بیشتری در عرصه رقابت گام بردارند و از طریق این منبع استراتژیک بتوانند در این عرصه باقی بمانند. اهمیت دانش و کاربرد آن در حیطههای گوناگونی در سازمان و مدیریت به عنوان رمز بقا و موفقیت و کسب مزیت رقابتی پایدار و در اقتصاد به عنوان دارایی راهبردی بحث شده است(Dalkir, 2013). هر چند سازمان های بسیاری در زمینه ی توسعه ی دانش در سطوح متفاوت سرمایه گذاری کرده و موفق بوده اند، اما سازمان های بسیاری نیز با شکست مواجه شده اند(Maier and Hädrich, 2011). فقدان ساز و کارهای صحیح در مدیریت دانش، این نوع سرمایه گذاری را در ذهن مدیران تنها به یک هزینه ی اضافی تبدیل کرده است(Hislop, 2013). از این رو سازمان ها باید محیطی را برای اشتراک، انتقال و تبادل دانش در میان اعضای خود به وجود آورند و در بستر سازی ارائه مدل دستیابی به مدیریت دانش در سیستم حمل و نقل دریایی بنادر جنوبی کشور۱ بکوشند. و بسترها و زیرساخت های لازم جهت استقرار و کاربرد سیستم نوینی مانند مدیریت دانش از این لحاظ حائز اهمیت است که پیاده سازی این سیستم بدون توجه به آماده بودن بسترها و نقاط قوت و ضعف آنها، غالباً با شکست و ناکامی مواجه خواهد شد.
۱-۲- بیان مسأله
تکنو
لوژیهای اطلاعاتی و ارتباطی و گسترش اینترنت، دنیایی مجازی و بدون مرزی ایجاد کرده اند که در آن سازمانها باید در عرصه جهانی با یکدیگر رقابت کنند(Easterby et al., 2011).
موفقیت و بقای سازمانها در این رقابت جهانی، به طور فزاینده وابسته به توانایی آنان در تبدیل داده به اطلاعات و اطلاعات به دانش می باشد که به عنوان پایه و اساس رقابت و تصمیم گیری و تولید محصولات و خدمات جدید در نظر گرفته می شود(Liebowitz et al., 2010). در این میان سازمان هایی موفّق خواهند بود که به کمک ابزار مدیریتی و فناوریهای نوین از فرصت های ایجاد شده به نفع خود استفاده کنند(Yates and Paquette, 2011). اگر چه مدیریت دانش به عنوان مفهومی تجاری مطرح و برای سازمان های انتفاعی و با هدف افزایش سود به کار گرفته شده است، اما در پی شناخته شدن نقش آن در موفّقیّت سازمانها، برای رسیدن به اهدافی متفاوت به کار می رود. هتل ها، بانک ها، صنایع نفت و گاز، خدمات مالی و اطلاعاتی، صنایع خودرو و هواپیماسازی همه از مدیریت دانش استفاده می کنند. حدود نیمی از دانش سازمانی به صورت ضمنی است و در اختیار افراد متخصص آن است. افراد سازمانی، دانش مکنون و نانوشتهای را در سینهها و اذهان خود حمل میکنند که جلوهی استعدادها، مهارتها، تخصصها، قضاوت و هدایتهای آنهاست(Ahmed et al., 2013). این دانش حاصل سنوات خدمتی افراد است که بر پایهی علم، اطلاعات، اندوختههای فکری، تجربی، تحلیلی، نگرش وتوانایی تشخیص و هدایت امور قرار گرفته است(Holsapple and Joshi, 2011). انسانها همواره سرچشمهی دانش تلقی شدهاند. ایدهها هر چند ارزشمند هستند و برای در اختیار گرفتن و به اجرا درآوردن آن، ناپایدار، پراکنده و سخت میباشند، لیکن تولید، کسب، پرورش و غنی سازی دانش فردی در سازمانها بر آن پایه، ضرورتی اجتنابناپذیر است.بنیان تمامی پیشرفتهای علوم، فناوری، دانش، دانایی و خردورزی در جامعه و سازمانها انسانها هستند. مباحث تحقیق هرچند بر پایه نظراتی متعددی قرار دارد اما الگو و مدل نوینی با رویکردهایی که در شرکت وجود دارد، ارائه می نماید. در جدولِ ۱-۱ ابعادِ اجتماعی، فنآوری، بخش تقاضا (تولید دانش) و بخش عرضه (یکپارچه کردن دانش) ارائه شده است که عناصر مهم استقرارِ مدیریت دانش هستند(Tseng, 2010).

جدول ۱-۱. مولدهای بعد اجتماعی و بعد فنآوری مدیریت دانش
ابعاد
بخش تقاضای مدیریت دانش
بخش عرضه مدیریت دانش
بعد اجتماعی (مردم و فرایند)
یادگیری شخصی
یادگیری گروهی
نوآوری و مدیریت فنآوری اطلاعات
گروههای پژوهشی
اطاقهای فکر
برنامه ریزی مدیریت
برنامه های کارآموزی
گروههای کارآموزی
تسخیر دانش
حکایتهای انسانی
مولدهای فرهنگی مدیریت دانش
مدیریت عملیات
بعد فنآوری (فنآوری اطلاعات)
درگاههای دانش
ابزارهای مدیریت فنآوری
گروه افزار:
کاربردهای کارگروهی
ابزارهای یادگیری مجازی
پست الکترونیک
بحث روی فهرست خدمات گروهها
درگاههای اطلاعات
اینترانت
مدیریت اطلاعات
مدیریت تولید کار
مدیریت محتوی
تصویر پردازی
گروه افزار
منبع: (Serenko et al., 2010)

یادگیری از طریق عمل، یادگیری از طریق دیگران و یادگیری با دیگران، یادگیری در حین کار بر پایهی کسب تجربه و رفتارهای ضابطهمند نیز تعریف میشود. به همین ترتیب، اقدام پژوهی، فرایند تکراری و حلقوی کنش و واکنش در حین کار و عملیات قلمداد میشود(Tseng, 2010).
تأکید مدیریت دانش بر محیط دائماً در حال تغییر جوامع، سازمانها و اشخاص است که زندگی و کار میکنند، یاد میگیرند، خود را تطبیق داده و اصلاح مینمایند و بقا پیدا کنند. اساساً، مدیریت دانش، فرایندهای سازمانی را در بر گرفته است که تلفیق همافزایی از ظرفیت پذیرش دادهها و اطلاعات را بر اساس فنآوریهای اطلاعات و ظرفیت خلاقیت و نوآوری انسانها به وجود میآورد (Kim and Abbas, 2010).
مدیریت سازمان اساسا در گرو مدیریت فنآوری (آگاهی از چگونگی انجام کارها) است که مهندسی فنآوری آن را پشتیبانی میکند. کیفیت مدیریت فنآوری به معماری فنآوری در تلفیق ابزارهای نرمافزاری فنآوری (دانش فنی نحوه انجام کارها) بستگی دارد (Lindner and Wald, 2011). اگر چه دانش فنی تبدیل آموختههای علمی برای اجرا اثربخش است و نشانگر توانایی به کارگیری اصول علمی یک رشته در دنیای واقعیات حرفهای است اما این تحلیلها به نیازهای ابزاری برای دسترسی واقعی و اداره دانش ضمنی و آشکار افراد در سازمانها اشاره میکند. چنین مباحثی برای سازمانها ارزش افزودهی بالایی ایجاد میکند که ظرفیت تولید آن در اختیار کارکنان سازمانها یا نیروی کار فنآوری (نیروی کار آشنا با دانش فنی)، با به خدمت گرفتن دانش فردیشان قرار دارد (Esper et al., 2010).
از این رو، مدیریت دانش میتواند دسترسی و ادارهی دانش ضمنی و آشکار را به مثابهی دانش فردی هموار کند.روش نرمافزاری یادگیری از طریق عمل و اقدام پژوهی چنین بیانیهای را مأموریت خود تلقی میکند: تحصیل کن… آگاه شو… توانمند گرد.

رویکرد یادگیری تعمق
چارچوب مدل اول، حاوی هفت نظام اصلی و ارزشی، هفت اقدام تطبیقی با زمینه های کاربرد مصادیق مطابق جدول ۱-۲ است.

جدول ۱-۲. رویکرد یادگیری – تعمیق دستیابی به دانش فردی

ساز و کارها
یادگیری از طریق عمل
نهفته بودن بازتاب در بطن روش; تاکید بر مسائل واقعی و کار با آنها و تنظیم رفتارها بر آن اساس و فراگیری در حین انجام کار، تاکید بر بازتاب و ر
فتار (واکنش و کنش) و پرسش و پاسخ
شبیه سازی
تاکید بر میانجی های آموزشی و بهره گیری از آزمایشگاههای یادگیری بر پایه محیط نزدیک به واقعیت. بهره گیری برای تبیین فرایند ترکیب بندی و آزمون فرضیات در باره علل وقوع مسایل :تاکید بر آزمون و شناخت بازتاب و بهره گیری از بازخورد و مرور بعد از عملیات: بهره گیری از با هم بودن و گفت و گو در باره مسئله برای انتقال دانش و کاهش خستگی ذهن
تحقیق نویسی
تحقیق نویسی برای تقویت شناخت علائم بازتابها: برقراری ارتباط بین فکر و عمل: نقل حکایات و تحلیل های قیاسی
مربی گری
استفاده از نقش مربی گری در نقش تسهیل گر برای کمک به یادگیرندگان جهت شناخت و تقویت فرایند بازتابها: بوجود آوردن چشم اندازها و بصیرتها و یاددادن نحوه بررسی ایده ها و سؤالات :تبدیل فعالیتهای مسئله خیز به کانون یادگیری: استفاده از ارتباطات چهره به چهره برای انتقال دانش
پرورش توانمندیها ی ساخت و انتقال دانش
موضوع مورد نظر: زمینه و وضعیت مسئله
ارزیابی شخصی: توانائیهای محوری (مهارتهای شناختی، خودشناختی، انعطاف پذیری، محرکهای شخصی، قدرت تیزبینی و تحلیل گری)
تسهیم طرز فکر و نگرش
زنجیره ارزشها، ایده و رفتار ( کنش)، رفتار متقابل (واکنش) و بازتاب
دانش مباشرت- مستند سازی
نظامهای تحلیل و رمز گذاری
تفسیر اطلاعات: خواندن اسناد، مورد تجزیه و تحلیل قراردادن، شکل دادن به مدلهای شخصی و نگرشهای ذهنی و فکری
تصمیم گیری بر پایه مدلسازی
استفاده از مدلها و چارچوبها برای ایجاد تحرکهای فکری، تاکید برنقاط قوت استنباطها و یافتن چارچوبهای عمومی برای حل مسائل: فراهم آوردن شرایط چند سویه فکر کردن با تعیین روابط علّی میان مولفه های مسئله/ موضوع تاکید به دریافت بازتاب، تجربه و چالش موضوع در فرایند مدلسازی: بهره گیری از رویکرد برنامه ریزی عرصه نویسی (سناریوها) برای تحلیل پدیدهای واقعی، تغییر زاویه دید و الگوی ذهنی
تعمیق یادگیری با استفاده از سبکهای یادگیری شناختی
سبک یادگیری همگرا: حاصل مفهوم سازی و آزمایشگری
سبک یادگیری واگرا: حاصل تجربه عینی و مشاهده تاملی
سبک یادگیری درونی (جذب کننده): حاصل مفهوم سازی انتزاعی و مشاهده توام با تامل
سبک یادگیری برون سازی (انطباق یابنده): حاصل تجربه عینی و آزمایشگری
منبع: (Esper et al., 2010)

ارزشها و اصول
نظر به اینکه ارزشها و اصول یادگیری از طریق عمل و اقدام پژوهی از شخصی به شخص دیگر و از سازمانی به سازمان دیگر تفاوت می کند. تنوع ارزشها و اصول در آن زمینه وجود دارد. اما تعدادی ارزش و اصول یادگیری از طریق عمل و اقدام پژوهی مشترک و مهم یافت

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *