مقالات

say45

معاونت پژوهش و فن‌آوريبه نام خدا
منشور اخلاق پژوهش
با ياري از خداوند سبحان و اعتقاد بر اين که عالم محضر خداست و همواره ناظر بر اعمال انسان و به منظور پاس‌داشت مقام بلند دانش و پژوهش و نظر به اهميت جايگاه دانشگاه در اعتلاي فرهنگ و تمدن بشري، ما دانشجويان و اعضاء هيأت علمي واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي متعهد مي‌گرديم اصول زير را در انجام فعاليت‌هاي پژوهشي مدنظر قرار داده و از آن تخطي نکنيم:
1- اصل حقيقت‌جويي: تلاش در راستاي پي‌جويي حقيقت و وفاداري به آن و دوري از هرگونه پنهان‌کاري حقيقت.
2- اصل رعايت حقوق: التزام به رعايت کامل حقوق پژوهشگران و پژوهندگان (انسان، حيوان و نبات) و ساير صاحبان حق.
3- اصل مالکيت مادي و معنوي: تعهد به رعايت کامل حقوق مادي و معنوي دانشگاه و کليه همکاران پژوهش.
4- اصل منافع ملي: تعهد به رعايت مصالح ملي با در نظر داشتن پيشبرد وتوسعه کشور در کليه مراحل پژوهش.
5- اصل رعايت انصاف و امانت: تعهد به اجتناب از هر گونه جانب‌داري غيرعلمي و حفاظت اموال، تجهيزات و منابع در اختيار.
6- اصل رازداري: تعهد به صيانت از اسرار و اطلاعات محرمانه افراد سازمان‌ها و کشور و کليه افراد و نهادهاي مرتبط با تحقيق.
7- اصل احترام: تعهد به رعايت حريم‌ها و حرمت‌ها درانجام تحقيقات و رعايت جانب نقد و خودداري از هر گونه حرمت‌شکني.
8- اصل ترويج: تعهد به رواج دانش و اشاعه نتايج تحقيقات و انتقال آن به همکاران علمي و دانشجويان و منتقدين مگر در مواردي که منع قانوني دارد.
9- اصل برائت: التزام به برائت‌جويي از هرگونه رفتار غيرحرفه‌اي و اعلام موضع نسبت به کساني که خود و علم و پژوهش را به شائبه‌هاي غيرعلمي مي‌آلايند.

5465445-3365500
دانشگاه آزاد اسلامي
واحد علوم و تحقيقات ایلام
تعهدنامه اصالت رساله یا پایان‌نامه
اینجانب محسن قدمي دانـش‌آمـوخته مقطع کـارشنـاسی ارشـد ناپیوسته در رشته مديريت بازرگاني گرايش: بازاريابي که در تـاریخ 20/6/93 از پـایـان‌نـامه/ رساله خـود تحت عنوان «شناسايي و بررسي مؤلفه‌هاي مؤثر بر توسعه صنعت گردشگري مورد مطالعه: استان ايـلام» با کسب نمـره ………. و درجـه …………. دفاع نموده‌ام، بدینوسیله متعهد می‌شوم:
1) این پایان‌نامه/ رساله حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران (اعم از پایان‌نامه، کتاب، مقاله و…) استفاده نموده‌ام، مطابق ضوابط و رویه موجود، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در فهرست مربوطه ذکر و درج کرده‌ام.
2) این پایان‌نامه/ رساله قبلاً برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی (هم‌سطح، پایین‌تر یا بالاتر) در سایر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
3) چنانچه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفاده و هرگونه بهره‌برداری اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و… از این پایان‌نامه داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.
4) چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را می‌پذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلی‌ام هیچ گونه ادعایی نخواهم داشت.
نام و نام خانوادگي:
محسن قدمي
تاريخ و امضاء

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد علوم و تحقیقات ايـلام
گروه مدیریت
پایان نامه براي دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت بازرگانی(M.A)
گرایش: بازاریابی
عنوان:
شناسایی و بررسی مؤلفههای مؤثر بر توسعه صنعت گردشگری
مورد مطالعه: استان ایلام
استاد راهنما:
دکتر محمد تابان
استاد مشاور:
دکتر اردشیر شیری
نگارش:
محسن قدمی
تابستان 1393
تقدیر و تشکر
بدینوسیله مراتب سپاس و قدردانی خود را از استاد محترم راهنما جناب آقای دکتر محمد تابان و استاد محترم مشاور، جناب آقای دکتر اردشیر شیری به پاس همهی زحماتی که در راهنمایی و مشاوره این پایان نامه داشتند تقدیم میدارم.
همچنین از استاد محترم جناب آقای دکتر اسفندیار محمدی و سید مهدی ویسه که زحمت داوری این پژوهش را بر عهده داشتند و در طول تمامی تحصیلات دانشگاهی، برادرانه مشوق من بودند صمیمانه تقدیر و تشکرمینمایم.
و
از همه عزیزانی که در این پژوهش مرا یاری رساندند کمال تشکر را دارم.

تقـديم به:
مهربان فرشتگانی که؛
لحظات ناب باور بودن، لذت و غرور دانستن، جسارت خواستن، عظمت رسیدن و تمام تجربه های یکتا و زیبای زندگیم، مدیون حضور سبز آنهاست
تقدیم به خانواده عـزیزم.

فهرست مطالبعنوان صفحه
TOC o “1-3” h z u
چكيده1فصل اول: کلیات تحقیق1-1. مقدمه PAGEREF _Toc421503791 h 32-2. بيان مسأله تحقيق PAGEREF _Toc421503792 h 41-3. اهمیت و ضرورت انجام تحقيق PAGEREF _Toc421503793 h 51-4. جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق PAGEREF _Toc421503794 h 51-5. اهداف مشخص تحقيق PAGEREF _Toc421503795 h 61-6. بهره‏وران پژوهش PAGEREF _Toc421503796 h 61-7. سؤالات تحقیق PAGEREF _Toc421503798 h 71-8. قلمرو تحقیق PAGEREF _Toc421503799 h 71-9. روش تحقیق PAGEREF _Toc421503800 h 71-10. متغيرهاي تحقيق PAGEREF _Toc421503801 h 71-11. تعريف متغيرها PAGEREF _Toc421503802 h 81-11-1. تعريف مفهومي متغيرها PAGEREF _Toc421503803 h 81-11-2. تعریف عملیاتی متغیرها PAGEREF _Toc421503804 h 9فصل دوم: ادبیات تحقیق2-1. مقدمه PAGEREF _Toc421503807 h 112-2. گردشگری و دیگر تعاریف در صنعت جهانگردی PAGEREF _Toc421503808 h 122-3. انگیزه‌های جهانگردی PAGEREF _Toc421503809 h 152-4. انواع جهانگردی PAGEREF _Toc421503810 h 152-4-1. جهانگردی از نظر سن: PAGEREF _Toc421503811 h 152-4-2. جهانگردی از نظر قصد مسافرت PAGEREF _Toc421503812 h 162-4-3. جهانگردی از نظر نحوه مسافرت PAGEREF _Toc421503813 h 162-5. جاذبه‌های جهانگردی PAGEREF _Toc421503814 h 172-6. عوامل مؤثر بر رونق صنعت گردشگري PAGEREF _Toc421503816 h 202-7. موانع توسعه صنعت گردشگري PAGEREF _Toc421503817 h 222-7-1. موانع زيربنايي PAGEREF _Toc421503818 h 222-7-2. موانع روبنايي PAGEREF _Toc421503819 h 232-8. مدلهای گردشگری PAGEREF _Toc421503820 h 242-9. اثرات جهانگردی و حضور توریست در کشور PAGEREF _Toc421503830 h 342-10. اشتغال و جهانگردی PAGEREF _Toc421503831 h 362-11. نقش صنعت توريسم در توسعه اقتصادي و اجتماعي PAGEREF _Toc421503832 h 382-12. امنیت و تأثیر جهانگردی بر آن PAGEREF _Toc421503833 h 402-13. جايگاه گردشگري در سند چشم انداز 20 ساله گردشگري PAGEREF _Toc421503834 h 402-14. گردشگري در ایران PAGEREF _Toc421503835 h 412-15. تحلیفی بر ورود گردشگر بین المللی به ایران طی سال 48 تا 83 PAGEREF _Toc421503836 h 422-16. علل توسعه نیافتگی صنعت گردشگري در ايران PAGEREF _Toc421503837 h 442-17. چگونگی وضعیت ورود جهانگردان غیر مسلمان به ایران PAGEREF _Toc421503838 h 472-18. درباره سازمان جهانی جهانگردی PAGEREF _Toc421503839 h 522-18-1. مهمترین زمینه های فعالیت سازمان جهانی جهانگردی PAGEREF _Toc421503840 h 522-18-2. برنامههای عمومی کار سازمان جهانی جهانگردی PAGEREF _Toc421503841 h 532-18-3. ارکان سازمان جهانی جهانگردی PAGEREF _Toc421503842 h 532-19. آشنایی اجمالی با جاذبههای گردشگری استان ایلام PAGEREF _Toc421503843 h 532-20. چارچوب نظری پژوهش: PAGEREF _Toc421503844 h 562-21. مرور ادبیات و سوابق مربوطه PAGEREF _Toc421503846 h 572-21-1. پیشینه داخلی PAGEREF _Toc421503847 h 572-21-2. پیشینه خارجی PAGEREF _Toc421503848 h 582-22. جمع بندی PAGEREF _Toc421503849 h 59فصل سوم: روش ‌شناسی تحقیق3-1. مقدمه PAGEREF _Toc421503852 h 613-2. جهت گیری پژوهش PAGEREF _Toc421503853 h 613-3. روش دلفي PAGEREF _Toc421503854 h 623-3-1. هدف فن دلفی PAGEREF _Toc421503855 h 623-4. تشكيل و تركيب پانل PAGEREF _Toc421503856 h 633-4-1. فرآيند پژوهش PAGEREF _Toc421503857 h 643-5. مقياس اتفاق نظر PAGEREF _Toc421503859 h 653-6. جامعه آماري PAGEREF _Toc421503890 h 663-7. روشهاي گردآوري اطلاعات PAGEREF _Toc421503891 h 673-8. ابزار گردآوري اطلاعات PAGEREF _Toc421503892 h 673-8-1. پرسشنامه PAGEREF _Toc421503893 h 673-8-1-1. اجزاي پرسشنامه PAGEREF _Toc421503895 h 683-8-1-2. روايي پرسشنامه PAGEREF _Toc421503897 h 693-8-1-3. پايايي PAGEREF _Toc421503898 h 703-9. آزمونهای مورد استفاده PAGEREF _Toc421503900 h 713-10. نرم افزارهای مورد استفاده PAGEREF _Toc421503901 h 723-11. خلاصه فصل PAGEREF _Toc421503902 h 72فصل چهارم: تجزيه وتحليل داده ها4-1. مقدمه PAGEREF _Toc421503905 h 744-2. بخش اول: آمار توصیفی PAGEREF _Toc421503906 h 754-2-1. مطالعات جمعيت شناختي نمونه مورد مطالعه PAGEREF _Toc421503907 h 754-2-2. مطالعه توصيفي نمونه آماري با توجه به متغير جنسيت PAGEREF _Toc421503908 h 754-2-3. مطالعه توصيفي نمونه آماري با توجه به متغير سن PAGEREF _Toc421503910 h 764-2-4. مطالعه توصيفي نمونه آماري با توجه به متغير ميزان تحصيلات PAGEREF _Toc421503912 h 774-2-5. مطالعه توصيفي نمونه آماري با توجه به متغير رشته تحصیلی PAGEREF _Toc421503914 h 784-2-6. مطالعه توصيفي نمونه آماري با توجه به متغير تجربه كاري PAGEREF _Toc421503916 h 794-3. بخش دوم PAGEREF _Toc421503918 h 804-4. نتايج روش دلفی PAGEREF _Toc421503919 h 804-4-1. نتايج دور اول روش دلفی PAGEREF _Toc421503920 h 804-4-2. نتايج دور دوم روش دلفی PAGEREF _Toc421503922 h 834-4-3. نتايج دور سوم روش دلفی PAGEREF _Toc421503924 h 864-5. بخش سوم: آمار استنباطی PAGEREF _Toc421503926 h 894-6. افزایش مشارکت بخش خصوصی PAGEREF _Toc421503927 h 894-6-1. آزمون نرمال بودن (كولموگروف اسميرنوف) براي مؤلفه افزایش مشارکت بخش خصوصی PAGEREF _Toc421503928 h 894-6-2. تجزيه و تحليل معنی داری افزایش مشارکت بخش خصوصی PAGEREF _Toc421503930 h 904-7. افزایش بازاریابی و تبلیغات PAGEREF _Toc421503932 h 904-7-1. آزمون نرمال بودن (كولموگروف اسميرنوف) براي مؤلفه افزایش بازاریابی و تبلیغات PAGEREF _Toc421503933 h 914-7-2. تجزيه و تحليل معنی داری افزایش بازاریابی و تبلیغات PAGEREF _Toc421503935 h 914-8. توسعه امکانات زیر ساخت PAGEREF _Toc421503937 h 924-8-1. آزمون نرمال بودن (كولموگروف اسميرنوف) براي مؤلفه توسعه امکانات زیر ساخت PAGEREF _Toc421503938 h 924-8-2. تجزيه و تحليل معنی داری توسعه امکانات زیر ساخت PAGEREF _Toc421503940 h 934-9. افزایش سطح تصمیمگیری مدیریت PAGEREF _Toc421503942 h 934-9-1. آزمون نرمال بودن (كولموگروف اسميرنوف) براي مؤلفه افزایش سطح تصمیمگیری مدیریت PAGEREF _Toc421503943 h 944-9-2. تجزيه و تحليل معنی داری افزایش سطح تصمیمگیری مدیریت PAGEREF _Toc421503945 h 944-10. تقویت مسائل فرهنگی و آموزشی PAGEREF _Toc421503947 h 954-10-1. آزمون نرمال بودن (كولموگروف اسميرنوف) براي مؤلفه تقویت مسائل فرهنگی و آموزشی PAGEREF _Toc421503949 h 954-10-2. تجزيه و تحليل معنی داری تقویت مسائل فرهنگی و آموزشی PAGEREF _Toc421503951 h 964-11. رتبه بندی مؤلفه‌های تحقیق PAGEREF _Toc421503953 h 964-12. تحلیل عاملی اکتشافی PAGEREF _Toc421503955 h 974-12-1. تحلیل عاملی اکتشافی برای شاخصهاي افزایش مشارکت بخش خصوصی PAGEREF _Toc421503957 h 1004-12-2. تحلیل عاملی اکتشافی برای شاخصهاي مربوط به مؤلفه افزایش بازاریابی و تبلیغات PAGEREF _Toc421503962 h 1034-12-3. تحلیل عاملی اکتشافی برای شاخصهای مؤلفه‌ی توسعه امکانات زیر ساخت PAGEREF _Toc421503967 h 1064-12-4. تحلیل عاملی اکتشافی برای شاخص‌هاي مؤلفهی افزایش سطح تصمیم گیری مدیریت PAGEREF _Toc421503972 h 1094-12-5. تحلیل عاملی اکتشافی برای شاخصهاي مؤلفه تقویت مسائل فرهنگی و آموزشی PAGEREF _Toc421503977 h 1124- 13. مدل مفهومی تحقیق PAGEREF _Toc421503982 h 1154-13- خلاصه فصل چهارم PAGEREF _Toc421503985 h 117فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری5-1. مقدمه PAGEREF _Toc421503988 h 1195-2. خلاصه پژوهش PAGEREF _Toc421503989 h 1195-3. نتایج حاصل از سؤالات پژوهش PAGEREF _Toc421503990 h 1205-4. یافته‌های تحقیق PAGEREF _Toc421503992 h 1215-4-1. یافته‌های حاصل از تکنیک دلفی PAGEREF _Toc421503993 h 1215-4-2. یافته‌های حاصل از بخش آمار استنباطی تحقیق PAGEREF _Toc421503995 h 1235-4-2-1. نتایج حاصل از آزمونهاي تي تک نمونه ای PAGEREF _Toc421503996 h 1245-4-2-2. نتایج حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی PAGEREF _Toc421503999 h 1255-5. پیشنهادهای کاربردی به مراکز تصمیم گیرنده در امور صنعت گردشگری استان با توجه به نتایج حاصل از پژوهش PAGEREF _Toc421504005 h 1285- 6. پیشنهادها به سایر پژوهشگران PAGEREF _Toc421504010 h 1295-7. محدودیتهای تحقیق PAGEREF _Toc421504018 h 1295-8- خلاصه فصل PAGEREF _Toc421504019 h 130منابع و مآخذ PAGEREF _Toc421504020 h 131پيوست PAGEREF _Toc421504021 h 133چكيده انگليسي PAGEREF _Toc421504022 h 145
فهرست جدول‌ها
عنوان صفحه
جدول 1-1: بهره وران پژوهش PAGEREF _Toc421503797 h 6جدول 3-1: تاريخ توزيع و گردآوري پرسشنامه‌ها PAGEREF _Toc421503858 h 64جدول 3-2: تفسير مقادير گوناگون ضريب هماهنگي كندال PAGEREF _Toc421503858 h 64جدول 3-3: طيف ليکرت PAGEREF _Toc421503894 h 68جدول 3-4: سؤالات پرسشنامه PAGEREF _Toc421503896 h 68جدول 3-5: آماره پایایي PAGEREF _Toc421503899 h 71جدول 4-1: نتايج دور اول روش دلفی: دربارة عوامل کليدی و مؤثر بر صنعت گردشگری استان ایلام – دور اول دلفي PAGEREF _Toc421503921 h 81جدول4-2: نتايج دور دوم روش دلفی: دربارة عوامل کليدی و موثر بر توسعه صنعت گردشگری ایلام پس از حذف شاخصهای با میانگین پایین ـ دور دوم دلفي PAGEREF _Toc421503923 h 84جدول4-3: نتايج دور سوم روش دلفی: دربارة عوامل کليدی و موثر بر توسعه صنعت گردشگری ایلام ـ دور سوم دلفي PAGEREF _Toc421503925 h 87جدول 4-4: نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای مؤلفه افزایشمشارکت بخش خصوصی PAGEREF _Toc421503929 h 89جدول 4-5: نتایج آزمون تی تک نمونه ای برای مؤلفه افزایش مشارکت بخش خصوصی PAGEREF _Toc421503931 h 90جدول 4-6: نتایج آزمو کولموگروف اسمیرنوف برای مؤلفه افزایش بازاریابی و تبلیغات PAGEREF _Toc421503934 h 91جدول4-7: نتایج آزمون تی تک نمونه ای برای مؤلفه افزایش بازاریابی و تبلیغات PAGEREF _Toc421503936 h 91جدول 4-8: نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای مؤلفه توسعه امکانات زیر ساخت PAGEREF _Toc421503939 h 92جدول 4-9: نتایج آزمون تی تک نمونه ای برای مؤلفه توسعه امکانات زیر ساخت PAGEREF _Toc421503941 h 93جدول 4-10: نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای مؤلفه افزایش سطح تصمیمگیری مدیریت PAGEREF _Toc421503944 h 94جدول 4-11: نتایج آزمون تی تک نمونه ای برای مؤلفه افزایش سطح تصمیمگیری مدیریت PAGEREF _Toc421503946 h 94جدول 4-12: نتایج آزمون کولموگروف- اسمیرنوف برای مؤلفه تقویت مسائل فرهنگی و آموزشی PAGEREF _Toc421503950 h 95جدول 4-13: نتایج آزمون تی تک نمونه ای برای مؤلفه تقویت مسائل فرهنگی و آموزشی PAGEREF _Toc421503952 h 96جدول 4-14: رتبه بندی مؤلفه های پنج گانه تحقیق PAGEREF _Toc421503954 h 97جدول 4-15: مقدار KMO و مقدار ضریب بارتلت و سطح معنی داری مؤلفه های پنج گانه تحقیق PAGEREF _Toc421503956 h 99جدول 4-16: عوامل استخراج شده مربوط به مولفه افزایش مشارکت بخش خصوصی PAGEREF _Toc421503958 h 100جدول 4-17: متغیرهای مربوط به هر یک از عامل‌ها و میزان ضرایب بدست آمده از ماتریس دوران یافته PAGEREF _Toc421503959 h 101جدول4-18: عوامل استخراج شده مربوط به مؤلفه افزایش بازاریابی و تبلیغات PAGEREF _Toc421503963 h 103جدول 4-19: متغیرهای مربوط به هر یک از عامل‌ها و میزان ضرایب بدست آمده از ماتریس دوران یافته PAGEREF _Toc421503964 h 104جدول4-20: عوامل استخراج شده مربوط به مولفه توسعه امکانات زیر ساخت PAGEREF _Toc421503968 h 106جدول 4-21: متغیرهای مربوط به هر یک از عامل‌ها و میزان ضرایب بدست آمده از ماتریس دوران یافته PAGEREF _Toc421503969 h 107جدول 4-22: عوامل استخراج شده مربوط به مولفه افزایش سطح تصمیم گیری مدیریت PAGEREF _Toc421503973 h 109جدول 4-23: متغیرهای مربوط به هر یک از عامل‌ها و میزان ضرایب بدست آمده از ماتریس دوران یافته PAGEREF _Toc421503974 h 110جدول 4-24: عوامل استخراج شده مربوط به مولفه تقویت مسائل فرهنگی و آموزشی PAGEREF _Toc421503978 h 112جدول 4-25: متغیرهای مربوط به هر یک از عامل‌ها و میزان ضرایب بدست آمده از ماتریس دوران یافته PAGEREF _Toc421503979 h 113جدول 4-16: مؤلفه ها و شاخصهای اساسی تحقیق PAGEREF _Toc421503984 h 116جدول 5-1: رتبه بندی مؤلفه‌های پنج گانه تحقیق PAGEREF _Toc421503991 h 121جدول 5-2: آمار استنباطی آزمون تی هر یک از متغیرهای تحقیق PAGEREF _Toc421503997 h 124جدول 5-3: عوامل استخراج شده مربوط به مولفه افزایش مشارکت بخش خصوصی PAGEREF _Toc421504000 h 125جدول 5-4: عوامل استخراج شده مربوط به مولفه افزایش بازاریابی و تبلیغات PAGEREF _Toc421504001 h 126جدول 5-5: عوامل استخراج شده مربوط به مولفه توسعه امکانات زیرساخت PAGEREF _Toc421504002 h 126جدول 5-6: عوامل استخراج شده مربوط به مولفه افزایش سطح تصمیم گیری مدیریت PAGEREF _Toc421504003 h 127جدول 5-7: عوامل استخراج شده مربوط به مولفه تقویت مسائل فرهنگی و آموزشی PAGEREF _Toc421504004 h 127فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار 4-1: توزيع فراواني نمونه آماري از نظر جنسيت PAGEREF _Toc421503909 h 75نمودار 4-2: توزيع فراواني نمونه آماري از نظر سن PAGEREF _Toc421503911 h 76نمودار4-3: توزيع فراواني نمونه آماري از نظر ميزان تحصيلات PAGEREF _Toc421503913 h 77نمودار4-4: توزيع فراواني نمونه آماري از نظر رشته تحصیلی PAGEREF _Toc421503915 h 78نمودار 4-5: توزيع فراواني نمونه آماري از نظر تجربه كاري PAGEREF _Toc421503917 h 79نمودار4-6: نمودار تغييرات مقادير ويژه را در ارتباط با عامل‌ها PAGEREF _Toc421503960 h 102نمودار4-7: پراكنش متغيرهاي مورد بررسي نسبت به عامل‌هاي اول، دوم و سوم PAGEREF _Toc421503961 h 102نمودار4-8: تغييرات مقادير ويژه را در ارتباط با عامل ها PAGEREF _Toc421503965 h 105نمودار4-9: پراكنش متغيرهاي مورد بررسي نسبت به عامل‌هاي اول، دوم و سوم PAGEREF _Toc421503966 h 105نمودار4-10: تغييرات مقادير ويژه را در ارتباط با عامل‌ها PAGEREF _Toc421503970 h 108نمودار 4-11: نمودار پراكنش متغيرهاي مورد بررسي نسبت به عامل‌هاي اول، دوم و سوم PAGEREF _Toc421503971 h 108نمودار4-12: تغييرات مقادير ويژه را در ارتباط با عامل‌ها PAGEREF _Toc421503975 h 111نمودار 4-13: پراكنش متغيرهاي مورد بررسي نسبت به عامل‌هاي اول، دوم و سوم PAGEREF _Toc421503976 h 111نمودار4-14: تغييرات مقادير ويژه را در ارتباط با عامل‌ها PAGEREF _Toc421503980 h 114نمودار 4-15: پراكنش متغيرهاي مورد بررسي نسبت به عامل‌هاي اول، دوم و سوم PAGEREF _Toc421503981 h 114
فهرست شكل‌ها
عنوان صفحه
شکل2-1. دسته بندی انواع جاذبه‌های گردشگری PAGEREF _Toc421503815 h 17شکل 2- 2. طبقه بندی مدلهای گردشگری PAGEREF _Toc421503821 h 25شکل2-3. مدل سیستم های ترکیبی برای برنامه ریزی و نظریه های گردشگری PAGEREF _Toc421503822 h 26شکل2-4. عناصر سيستم گردشگري (سازمان جهاني گردشگري) PAGEREF _Toc421503823 h 27شکل 2-5. چرخه مستقیم دو سویه گردشگری به عنوان سيستم گردشگري کل PAGEREF _Toc421503824 h 28شکل2- 6. سيستم گردشگري (ناحيه محور مسافر، مبدا و مقصد گردشگر)– مدل ليپر PAGEREF _Toc421503825 h 29شکل 2-7. سيستم گردشگري PAGEREF _Toc421503826 h 30شکل 2- 8. ديدگاه بریونز، تجیدا و مورالس PAGEREF _Toc421503827 h 31شکل 2-9. سیستم گردشگری (مدل كاسپار) PAGEREF _Toc421503828 h 32شکل2-10. سيستم گردشگري، چشم انداز محيطي(ديدگاه هولدن) PAGEREF _Toc421503829 h 33شکل 2-11. چارچوب نظری پژوهش PAGEREF _Toc421503845 h 56شکل 4-1: مدل مفهومی پژوهش PAGEREF _Toc421503983 h 115شکل 5-1: مدل مفهومی PAGEREF _Toc421503994 h 123
چکیده:
امروزه ﺻﻨﻌﺖ گردشگری ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﺸﺮوﺗﺮﯾﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺟﻬﺎن و ﺑﻌﻨﻮان ﻧﯿﺮوي ﻗﻮي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﻗﺘﺼﺎدي، ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺷﮑﻞدﻫﯽ و دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮي را دارا اﺳﺖ و از اﯾﻨﺮو ﻣﺴﺌﻠﻪ توسعه صنعت گردشگری ﻧﯿﺰ از اﻫﻤﯿﺖ ویژهای ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و بررسی عوامل مؤثر بر توسعه صنعت گردشگری استان ایلام انجام شده. روش پژوهش پیمایشی که جامعه آماری آن را در بخش اول (تحلیل دلفی)، خبرگان و در بخش دوم (آمار استنباطی)، کلیه کارکنان و مدیران در مراکز خصوصی و دلتی تصمیمگیرنده درباره صنعت گردشگری استان (سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، شهرداریهای استان، هتلها و مهمانسراها و اساتید دانشگاهی) تشکیل داده است. تعداد نمونه آماری در بخش اول 20 نفر و در بخش دوم جامعه آماری برابر با تعداد 174نفر میباشد که به علت محدودیت از روش سرشماری استفاده شده است، پرسشنامه کمی تحقیق به صورت تصادفی طبقهای ساده، در میان این افراد توزیع و جمع آوری شد. جهت تجزیه وتحلیل یافته‌ها از ضریب هماهنگی کندال، تحلیل عاملی اکتشافی، آزمون تی تک نمونهای و آزمون رتبهای فریدمن استفاده شده. یافتهها نشان دادند که پنج مؤلفهی (افزایش سطح تصمیمگیری مدیریت، تقویت مسائل فرهنگی و آموزشی، توسعه امکانات زیر ساخت، افزایش بازاریابی و تبلیغات و افزایش مشارکت بخش خصوصی) در توسعه صنعت گردشگری استان ایلام نقش دارند.
کلید واژهها: توسعه صنعت گردشگری، توریسم، روش تحقیق پیمایشی، استان ایلام.
22225256540فصل اول:کلیات تحقیق00فصل اول:کلیات تحقیق
19384432182283400000
1-1. مقدمهدر سال‌های اخیر، صنعت گردشگری در جایگاه صنعتی نوپا اثر فراوانی بر وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جهان داشته است. اهمیت صنعت گردشگری در سطح بین‌المللی، از لحاظ تعداد گردشگران و هم از لحاظ درآمد ارزی همواره و به‌طور بی‌سابقه‌ای در حال افزایش بوده است و پیش‎بینی می‌شود تا سال2020 سالیانه بیش از یک میلیارد و نیم جهانگرد در سراسر جهان سفر کنند. از اين‌رو بسياري از کشورها در رقابت نزديک و فشرده، در پي افزايش بيش از پيش، منافع و عوايد خود از اين فعاليت بين‌المللي‌ هستند (اسماعیل پور، 1390).
در کشور ما نيز بايد براي توسعه اين صنعت و استفاده کامل از فرصت‌هاي ناشي از ظرفيت موجود برنامه‌ريزي شود. اما اين صنعت در ايران به علت پاره‌اي از موانع اقتصادي و زيرساختي مانند: توجه ويژه به درآمدهاي نفتي، ناكارامدي زيرساخت‌هاي اقتصادي گردشگري، ضعف سامانه حمل‌ و نقل كشور و مشكل‌های تأسيسات اقامتي و بهداشتي و … نمي‌تواند به‌ صورت يک صنعت پردرآمد جايگاه مناسبي براي خود در کشور به دست آورد (افشار زاده و همکاران، 1390).
سند چشم انداز بیست ساله گردشگری کشور (به عنوان سند بالا دستی تمام برنامههای گردشگری کشور)، دورنمای روشنی برای رسیدن به جایگاه برتر کشور را نشان میدهد، اما امروزه شاهد عقب ماندگی صنعت گردشگری در کشور و به طور خاص در استان ایلام ميباشيم و اين نياز احساس ميشود که از منظري متفاوت تر از آنچه که تا امروز به گردشگری ایلام نگريسته ميشده، ديده شوند، لذا در اين پژوهش محقق سعي دارد از منظر شناسایی عوامل تأثیرگذار بر توسعه صنعت گردشگری به استان ایلام بنگرد و سپس با بررسی آنها در رابطه با بهبود نقاط ضعف و تقويت نقاط قوت پيشنهاداتي را به مسؤلان ارائه دهد.
2-2. بيان مسأله تحقيق
امروزه گردشگری یکی از اقتصادی ترین فعالیتها در چرخه کشورها و استانها به خصوص از جهت اشتغال و رونق منطقه ای تلقی می شود که علاوه بر آن دارای مزایای ارتباطی، سیاسی و فرهنگی خاصی است (استیگیتز، 1386)، به همین دلیل در اغلب نقاط جهان که دارای میراث فرهنگی غنی و نیز مناطق طبیعی هستند از این فعالیت به منزله ابزاری راهبردی در جهت توسعه اقتصادی استفاده می کنند.
همچنین در مسئله گردشگری یکی از عوامل مهم وجود افراد خارجی است که توریست نامیده می شود و با ورود خود، باعث ایجاد رونق اقتصادی ارتباطی و فرهنگی می شود، که باید با برنامه ریزی درست و آگاهانه ورود این افراد را به استان هر چه بیشتر توسعه داد (کاظمی، 1389).
اما در استان ایلام، علی رغم داشتن استعدادهای فراوان، وجود منابع عظیم گردشگری، جاذبه های فرهنگی و طبیعی چنانکه شایسته است، نتوانسته در زمینه بهره گیری از درآمدها و ورودی های گردشگری در عرصه کشوری و بین الملل به جایگاه در خور مقام خود دست یابد. که می توان علت این وضعیت را نشناختن عوامل تاثیر گذار بر توسعه این صنعت (مانند تقویت زیر ساختها، افزایش مشارکت بخش خصوصی، تقویت مسایل فرهنگی و آموزشی و …) نامید. که در پژوهش حاضر با بررسی پیشینه پژوهش و نظرسنجی از خبرگان، اساتید راهنما و مشاور تمامی عوامل تاثیر گذار بر توسعه صنعت توریسم استان شناسایی و مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
در مجموع هرچند ادبیات مربوط به صنعت گردشگری جذاب بوده و تقريبا كارهايي انجام شده، اما تاكنون پيرامون شناسایی و بررسی عوامل مؤثر بر توسعه صنعت گردشگری استان ایلام در جهت توسعه استان و اولویت بندی این جاذبه های گردشگری تحقيقات ميداني صورت نگرفته است، و از این حیث استان ایلام دنباله رو استانهای رقیب خود در سطح ملی است. محقق این ضعفهاي عقب ماندگی، توسعه نیافتگی و… حاكم بر صنعت گردشگری استان ایلام را به عنوان مسائل مهم مد نظر قرار داده و در طی این مطالعه در صدد است که با بررسی اسناد و مطالعه کافی، این مشکلات را بررسی و ضمن تلاش برای اکتشاف زوایای مختلف موضوع راه حل ها و پیشنهادهای مناسب را ارائه نماید. البته اهمیت روزافزون صنعت گردشگری محقق را به پژوهش، این مساله اساسی که “مهمترین مؤلفههای تأثیرگذار بر توسعه صنعت گردشگری در استان ایلام کدامند و در چه وضعیتی قرار دارند” وادار کرده است.
1-3. اهمیت و ضرورت انجام تحقيق
بهبود صنعت گردشگری نیازمند برگزیدن چشم اندازی است که تمامی صنعت را در برگیرد. یعنی در نظر گرفتن ساختار و عملکرد ادارات و مراکز دولتی وغیر دولتی مرتبط به طور جمعی و نه تنها به صورت مجزا. استان ایلام به عنوان یکی از محروم ترین استان های کشور و درصد بالاي بيكاري جوانان اين ناحيه، لازم است با استفاده از تمامي امكانات و قابليتها در جهت رفع محروميت، ايجاد اشتغال و كسب درآمد از راه‌هاي مختلف اقدام شود.
گسترش صنعت گردشگري به عنوان صنعتي كه با حوزههاي مختلفي نظير اقتصاد، كشاورزي، فرهنگ، محيط زيست و خدمات در تعامل است (نساج و آریا، 1386)، داراي اهميت فراواني است و تجربيات ساير مناطق جهان نشان داده است كه توسعه گردشگري در هر منطقه باعث رشد و پيشرفت اقتصادي- اجتماعي آن ناحيه گرديده است (کاظمی، 1389)، بنابراین با توجه به کمک های شایان توجه این پژوهش به صنعت گردشگری استان ایلام محقق بر خود لازم دانسته که با مطالعه و پژوهش کامل به شناسایی و بررسی عوامل تاثیر گذار برتوسعه صنعت گردشگری در استان ایلام بپردازد، چرا که استان ایلام یک استان در حال توسعه است و نیازمند چنین پژوهش هایی برای هدایت و اثربخش نمودن این توسعه با توجه به شرایط ملی و استانی است. از طرفی انجام پژوهش به صنعت گردشگری استان کمک می کند که مدیران مربوطه استان با استفاده از روشی منظم، معقول و منطقی گزینه های راهبردی مناسب را برای توسعه این صنعت انتخاب کنند و از این طریق بتوانند به کاهش بحران بیکاری و سکوت استان کمک شایان توجهی بنمایند.
1-4. جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيقبر اساس مطالعات انجام شده پيش بيني مي گردد اين تحقيق از دو جهت نوآوري آن قابل توجه باشد. اول جنبه جديد بودن و استفاده هاي كاربردی آن مطرح مي باشد. به عنوان مثال از نظر جديد بودن، حوزه اكتشافي بودن پژوهش جهت دست يابي به برخي از مؤلفه ها و متغيرهاي اثر گذار در پژوهش مورد نطر است. دوم از نظر استفاده كاربردي اين پژوهش هم در حوزه توليد دانش واستفاده علمي و همچنين استفاده عملي جهت پاسخ به مساله اصلي تحقيق قابل توجه مي باشد.
1-5. اهداف مشخص تحقيق
هدف اصلي پژوهش حاضر، شناسایی و بررسی عوامل تاثیر گذار بر توسعه صنعت گردشگري در استان ایلام ميباشد.
اهداف فرعي پژوهش عبارت بودند از:
1- شناسايي عوامل تاثیر گذار بر توسعه صنعت گردشگري در استان ایلام
2- بررسی عوامل تاثیرگذار بر توسعه صنعت گردشگری در استان ایلام.
3- رتبهبندی عوامل تاثیرگذار بر توسعه صنعت گردشگری در استان ایلام.
1-6. بهره‏وران پژوهش
انجام اين پژوهش، با شناسایی و بررسی عوامل مؤثر بر توسعه صنعت گردشگری استان ایلام متناسب با ويژگي‌هاي بومي استان ارائه مي‌گردد. البته اين پژوهش در جهت دستیابی به اهداف چشم انداز پنج ساله استان، برنامه پنجم توسعه و اهداف و سياست‌هاي كلان صنعت گردشگری كشور خواهد بود. در يك تحليل جامع پيشنهاد‌ها و راهكارهاي كاربردي و عملي براي بهبود نوآوري براي بكار‌گيري و احيانا اجرا در صنعت گردشگری استان ایلام ارائه مي‌گردد.
جدول 1-1: بهره وران پژوهشردیف نام سازمان نوع استفاده
1 سازمان میراث فرهنگی و گردشگری شناسایی و بررسی عوامل مؤثر بر توسعه صنعت گردشگری استان ایلام متناسب با ویژه گی های بومی در جهت دستیابی توسعه قابليت كاربرد دارد.
2 هتلها، آژانس های مسافرتی، شهرداری ها و سازمان حج و اوقاف اين پژوهش ميتواند در برنامه ریزیهای هتلها و آژانسهای مسافرتی، هتل ها، شهرداری ها و سازمان حج و اوقاف در جهت توسعه مؤثر باشد.
3 نهادهای سیاستگذار گردشگری استان ایلام با این پژوهش رویکردی جدید در عرصه صنعت گردشگری مبتنی بر توسعه استان شکل می گیرد.
4 پژوهشگران و افراد دانشگاهی مبنايي جديد براي تحلیل و پژوهش در عرصه صنعت گردشگری مبتنی بر توسعه و پیشرفت فراهم مي شود.
1-7. سؤالات تحقیق1- عوامل مؤثر بر توسعه صنعت گردشگری در استان ایلام کدامند؟
2- وضعیت عوامل مؤثر بر توسعه صنعت گردشگری در استان ایلام چگونه است؟
3- رتبه بندی عوامل مؤثر بر توسعه صنعت گردشگری در استان ایلام چگونه است؟
1-8. قلمرو تحقیق
قلمرو تحقيق شامل سه قلمرو موضوعي، مکاني و زماني ميباشد.
قلمرو موضوعي اين تحقيق شناسایی و بررسی عوامل تاثیرگذار بر توسعه صنعت گردشگری در استان ایلام میباشد.
قلمرو مکاني تحقيق شامل تمامی سازمانها، ادارات و مراکز خصوصی و دولتی مرتبط با صنعت گردشگری در استان ايلام ميباشد.
قلمرو زماني نيز انجام تحقيق در نيمه اول سال1393 تا اواخر شهریور 1393 را شامل ميشود.
1-9. روش تحقیق
روش اجراي تحقيق در واقع مجموعه فعاليت‌هايي است که به کمک آن‌ها تعيين مي‌شود که اطلاعات مورد نظر از کجا، چگونه و با چه ابزاري جمع ‌آوري شود (سرمد، بازرگان و حجازی، 1392).
پژوهش حاضر شامل دو مرحله است؛ در مرحله اول که به دنبال (شناسایی عوامل تاثیر گذار بر توسعه صنعت گردشگری در استان ایلام میباشیم)، برای درک بهتر موضوع و افزایش دانش در این زمینه تحقیقی توسعهای و علاوه برآن با توجه به بررسی و انجام مطالعات نظری پژوهشی توصیفی محسوب میشود و در مرحله دوم که به دنبال پاسخ به سؤالات تحقیق هستیم، کاربردی میباشد. بنابراین در انجام این تحقیق از روش تحقیق پیمایشی استفاده شده است.
1-10. متغيرهاي تحقيقمتغيرهاي اين پژوهش عبارتند از توریست، عوامل فرهنگی و آموزشی، صنعت جهانگردی، بازاریابی جهانگردی، امکانات زیر بنایی و خدمات گردشگری، مدیریت تصمیم گیری منسجم و هماهنگ.
1-11. تعريف متغيرها1-11-1. تعريف مفهومي متغيرهاتعریف مفهومی به تعریف یک واژه توسط واژه های دگر اشاره دارد. به عبارت دیگر در این گونه تعاریف از وازه های انتزاعی و مدل های فرضی استفاده می شود (سرمد، بازرگان و حجازی،1392). تعریف مفهومی متغیرها به شرح زیر می باشد:
توریست:
به شخصی خارجی جهت سیاحت، گردش، ورزش، که اقامت آن کمتر از 24 ساعت نباشد و بیشتر از 2 ماه هم نباشد توریست گفته می شود (گو و پنگ، 2011).
عوامل فرهنگی و آموزشی:
در پژوهش حاضر فرهنگ پذیرش گردشگر و آگاهی از مزایای آن در بخش های مختلف صنعت گردشگری مد نطر بوده و سایر مؤلفه های فرهنگ مد نظر نمی باشد.
صنعت جهانگردی (لومسدن،1390):
جهانگردی به معنی عام: میتوان آن را به عنوان پدیده جمعی و تنوع تمدن صنعتی که از سفر و اقامت همزمان غیر بومیان منشأ گیرد تعریف کرد (گو و پنگ، 2011).
بازاریابی جهانگردی:
بازاریابی جهانگردی را می توان به وجود و مطلوب بودن تیلیغات بازاریابی برای جاذبه های گردشگری در جهت جلب توجه و ترغیب جهانگردان برای بازدید از آن منطقه دید (استیگیتز، 1386).
امکانات زیر بنایی و خدمات گردشگری:
امکاناتی زیر ساخت و هزینه بر در صنعت گردشگری جهت ترغیب و رفاه گردشگران.

مدیریت تصمیم گیری منسجم و هماهنگ:
مدیریت تصمیم گیری منسجم و هماهنگ را می توان به وجود مدیر و سیستم مدیریت قوی و کارآمد جهت بهره برداری بهینه از منابع، امکانات و پتانسیل های موجود در مورد یک موضوع واحد تصمیم‌گیری دانست.
1-11-2. تعریف عملیاتی متغیرها با توجه به اینکه پژوهش حاضر در جهت شناسایی مؤلفههای مؤثر بر توسعه صنعت گردشگری استان ایلام میباشد، بنابراین تعریف مفهومی متغیرها دارای تعریف عملیاتی نمیباشد و متغیرهای تحقیق با توجه به جوابی که پاسخ دهندگان به سؤالات پژوهش دادهاند، بر اساس طیف لیکرت پنج گزینهای اندازه گیری شده است.

-20955104207فصل دوم:ادبیات تحقیق00فصل دوم:ادبیات تحقیق
20904202306320400000
2-1. مقدمهسیر و سیاحت یکی از راههای خداشناسی و رسیدن به کمال سیر آفاق و انفس است که از آن به هجرت به درون و بیرون تعبیر میشود. با در نظر گرفتن خلقت هستی و انسانها و بیهوده نیافریده شدن انسان که در قرآن بدان اشاره شده، مسیر زندگی نوع بشر به وسیله انبیاء تعیین و هدایت شده است.
جهانگردی در قرون گذشته از امتیازات ویژهی، عدهای انگشت شمار از مردم بوده ولی در نیمه دوم قرن نوزدهم و در اثر اختراعات مختلف و بهبود معیشت و وضع اقتصادی افراد و امنیت و اطمینانی که در وضعیت حمل و نقل اهم از زمین، هوایی، دریایی بوجود آمد. جریان مسافرتها سرعت بخشید و بدینسان موجودیت خود را در کشورهای پیشرفته ارائه نمود.
جهانگردی، پیشه انسانهایی است که در اندیشه وسعت نگاه خود اقناع حس کنجکاوی، رنج سفر را بر عافیت حضر میخرند و پنجه در پنجه شدهاند به کشف ناگفتهها و نادیدهها میپردازند. دیگران از اندوختههای آنان بهره برده و در سکون و آرامش خود به رمز هزاران سؤال نهفته پی میبرند. این نوع جهانگردی که به زمانهای دور مربوط میشود، امروزه چهره متفاوتی پیدا کرده است. در عصر حاضر میلیونها تن در طول سال به انگیزه مشاهده آثار باستانی و طبیعی، آشنایی با آداب و رسوم سنتهای ملی و مذهبی، شرکت در جشنوارهها، بازدید از اماکن مقدسه دینی که غالباً آمیزهای از عشق، هنر و مهارت است، قدم بر عرصه کشورهایی میگذارند که صدها سال قبل محل سکونت و حیات آدمیان بوده است (گو و پنگ ، 2011).
توریست به عنوان عنصر اصلی جهانگردی محسوب که با ورود خود به یک کشور موجبات اشتغال و ارزآوری و همچنین دارای مزایای ارتباطی، سیاسی، فرهنگی و تأثیرات بین الملل است.
در این فصل از تحقیق مبانی نظری پژوهش ارائه و در آن سعی شده وضعیت ورود جهانگردان غیر مسلمان به کشورمان، به طور کامل روشن گردد. در ادامه به معرفی جاذبههای گردشگری ایلام و در پایان چارچوب نظری پژوهش ارائه و پیشینه مطالعات و پژوهشهای انجام گرفته بیان شده است.
2-2. گردشگری و دیگر تعاریف در صنعت جهانگردی:
گردشگر
بنا به تعریفی گردشگر به شخصی خارجی جهت سیاحت، گردش و ورزش که اقامت آن کمتر از 24 ساعت نباشد و بیشتر از 2 ماه هم نباشد گردشگر گفته میشود.
کمیته 22 ژانویه سال 1937 تعریف زیر را برای گردشگر ارائه نموده است.
فردی که به مدت 24 ساعت یا بیشتر به کشوری مسافرت میکند و معمولاً حق اقامت در آنجا را دارد.
این کمیته افراد ذیل را جهانگرد محسوب میکند:
1- افرادی که برای تفریح، مسائل خانوادگی، بهداشتی و غیره مسافرت میکنند.
2- اشخاصی که برای شرکت در جلسات و یا هیأتهای علمی، اداری، سیاسی، مذهبی و ورزش مسافرت میکنند.
3- افرادی که برای تجارت مسافرت میکنند.
4- کسانی که از طریق مسافرتهای دریایی وارد کشوری میشوند وقتی که کمتر از 24 ساعت در آن کشور میمانند.
افراد ذیل در اعداد جهانگردان نیستند (پور خلیلی و استادی، 1387):
1- افرادی که با قرارداد یا بدون قرار داد برای کسب شغل یا اشتغال در تجارت وارد کشوری میشوند.
2- سایر اشخاص که برای اقامت وارد کشوری میشوند.
3- دانشجویان که در مدارس و مؤسسات شبانه روزی اقامت دارند.
4- ساکنان مرزی و افرادی که مقیم کشوری هستند ولی در مملکت مجاور کار میکنند.
5- مسافرانی که بدون توقف از کشوری عبور می کنند و چنانچه حتی این مسافرت بیش از24 ساعت طول بکشد باز در زمره جهانگردان بشمار نمیآیند.
کمیسیون آماری سازمان ملل متحد تعاریف زیر را ارائه میدهد
بازدید کننده
افراد غیر مقیمی که میخواهند بدون اشتغال بکاری به مدت یکسال یا کمتر در کشوری اقامت کنند و این امر شامل افراد وابسته به آنها نیز میشوند.
كمیسیون مذکور تقسیم بندی این مقوله را طبق منظور از بازدید به شرح ذیل توجیه نمود.
ترانزیت، تعطیلی، تحصیل، تجارت یا سایر بازدیدکنندگان.
کنفرانس سال 2011 استرالیا با موضوع صنعت گردشگری در جهان
کنفرانس مذکور تعریف جامعی از اصطلاح بازدید کننده را از لحاظ آماری چنین تعریف میکنند. کسی که از کشوری غیر از مملکتی که در آن اقامت دارد و نیز بغیر از کسب شغل، دیدن کند. این تعریف شامل 2 طبقه میباشد. جهانگردان، سیاحان.
جهانگرد یعنی بازدید کننده موقتی که حداقل24 ساعت در کشور مورد نظر اقامت کند.
و منظور از مسافرت یکی از اهداف زیر است:
1- استراحت، تفریح، تعطیلات، سلامتی، تحقیق، مذهب، ورزش.
2- تجارت، دلایل خانوادگی، مأموریت، شرکت در جلسات.
سیاح : بازدید کننده موقتی که کمتر از 24 ساعت در کشوری میماند و شامل مسافران دریایی نیز میباشد.
صنعت جهانگردی
جهانگردی به معنی عام
میتوان آن را به عنوان پدیده جمعی و تنوع تمدن صنعتی که از سفر و اقامت همزمان غیر بومیان منشأ گیرد تعریف کرد.
جهانگردی به معنی فشرده
جهانگردی عبارتست از مجموعه فعالیتهایی که درایام فراغت انجام میشود البته نه در جهت انجام کار و امور وابسته به آن بلکه به منظور استراحت یا بازیابی نیروی از دست رفته افزایش شناخت، آگاهی، روابط انسانی و غیره که به سفر و اقامت غیر از مسکن مأوای همیشگی.
تعریف اخیر در واقع جهانگردی را مثل پدیدهای با چشم انداز فرهنگی معرفی می کند.
تعریف دیگر در صنعت جهانگردی
صنعتی که یک پدیده هنری و زایده فکر و دست بشر باشد (وان بنن، 2007).
گذرنامه
سندی است که از طرف (نیروی انتظامی) به اتباع کشور، که قصد مسافرت به خارج دارند، داده میشود.

ویزا یا روادید
اجازهنامه است که از طرف مأموران سفارتخانه ایران در خارج به بیگانگانی که دارای گذرنامه معتبر خارجیاند به منظور ورود به ایران و یا عبور از آن داده میشود (پور خلیلی و استادی، 1387).
امنیت ملل
امنیت ملی به معنای امنیت کل یک هویت اجتماعی سیاسی است. منظور از امنیت ملی توانایی پیک کشور در حفظ ارزشهای خودی در برابر تهدیدهای خارجی است.
امنیت ملی یعنی دستیابی به شرایطی که به یک کشور امکان میدهد از تهدید بالقوه یا بالفعل خارجی و نفوذ سیاسی و اقتصادی بیگانه در امان باشد و در راه رفاه پیشبرد امر توسعه اقتصادی، اجتماعی، و انسانی و تأمین وحدت و موجودیت کشور و رفاه عامه فارغ از مداخله بیگانه گام بردارد.
امنیت
دارای تعاریف گوناگونی است که به دو نمونه آن اشاره می شود.
– عبارت است از نیل به سطحی از اطمینان خاطر برای تحصیل و صیانت منابع ملی.
– عبارت است از توانایی کشور در رفع تهدیدهای خارجی علیه حیات سیاسی یا منافع ملی خود.
گردشگری بین المللی
شخصی که به کشور دیگری غیر از کشور محل اقامت خود برای مدت حداقل یک شب و حداقل یک سال سفر و در مراکز اقامتی عمومی یا خصوصی آن کشور اقامت نماید هدف او از سفر انجام فعالیتهایی برای کسب موقعیت شغلی (مهاجرت بر کاری) نباشد.
هیأتهای سیاسی، دیپلماتها، کارمندان عالی سفارت خانهها، اعضای نیروهای مسلح که از کشور مبدأ خود به کشور مورد مأموریت یا بالعکس سفر میکنند مهاجرانی برای کار یا اقامت، پناهندگان، آوارگان، مسافران عبوری، افرادی که مستقیماً میان فرودگاهها و دیگر ترمینالها جابهجا میشوند یا برای مدت کوتاهی در محل معینی در ترمینال هوایی باقی میمانند، افرادی که به شاغلان مرزی معروف هستند در زندگی مرز کشور سکونت دارند لیکن در کشور همسایه مشغول به کار میباشند، همچنین کسانی که کمتر از یک شب در کشور اقامت داشته باشند جزء گردشگران بین الملل محسوب نمیشوند.

2-3. انگیزههای جهانگردی
مسئله جهانگردی و سیاحت که از دیرباز مورد توجه بوده است. اساساً برای ارضای حس کنجکاوی، کسب اطلاعات، آگاهی و کشف راز آفرینش، تفحص در اموال مردم سرزمینهای دیگر با وجود جاذبههای طبیعی و مصنوعی، آثار و بناهای تألیفی و باستان، اماکن مقدسه، تفریحات، استراحت و مسائلی از این قبیل که نام برده شد میباشد. لیکن نیاز به سفر برای فرار از محیط نیز انگیزهای برای مسافرت است. چه اینکه سفرزاده نیازهای گوناگون انسان است که میتوان این طور نام برده شوند (تولایی، 1386):
1- نیاز روانی2- نیاز اقتصادی 3- نیاز اجتماعی 4- نیاز سیاسی
در بحث نیاز اجتماعی، آشنایی با آداب و سنن، رسوم و شناخت افکار و ایدهها از دیرباز مورد توجه بوده است و چون تفاهم اندیشه کاری بس دشوار بوده از همان ابتدای امر سیاحت چاره مؤثر این کار شناخته شده و به عنوان یک نیاز اجتماعی مورد قبول قرار گرفت.
در بحث نیاز سیاسی، گسترش صلح جهانی و پایداری این صلح در صحنه سیاست بین الملل امری بس ضروری است و صنعت جهانگردی نقش مهمی دارد.
2-4. انواع جهانگردیجهانگردی با توجه به منظور و مقصود و انگیزهای که جهانگرد دارد به طبقات مختلف تقسیم میشود. به عبارت دیگر هدف و انگیزه جهانگرد از مسافرت انواع مختلف را به وجود میآورد (کاظمی، 1389).
در مورد بحث قبلی اشاره شد یکی از انگیزههای جهانگردی رهایی از محیط استراحت، فشار زندگی روزمره و یا تشنج شهر نشینی است که این انگیزه در ارتباط با سن مورد بحث است:
2-4-1. جهانگردی از نظر سن:1- جهانگردی جوانان
در این نوع جهانگردی نیاز به آزادی و خودنمایی به چشم میخورد. جهانگردی سازمان یافته و گشتهای منظم را پذیرا نیستند.

2- جهانگردی میانسالان
در این نوع جهانگردی نیاز به امنیت بیشتر است. نیاز به آزادی کاهش وخود محوری دیده نمیشود. متقاضی جهانگردی در سطح مناسب و گشتهای منظم است.
3- جهانگردی سالخوردگان
انگیزه و امنیت در این گروه مشهودتر است.
2-4-2. جهانگردی از نظر قصد مسافرت
1- تفریحی 2- ورزشی 3- شهری 4- فرهنگی 5- تجاری6- کنفرانسها (تولایی، 1386).
2-4-3. جهانگردی از نظر نحوه مسافرت1- به صورت انفرادی با اخذ ویزای شخصی
2- توسط آژانسهای مسافرتی کشور خود توریست با هماهنگی با آژانس مسافرتی کشور میزبان به صورت تور تحت پوشش اداره کل اتباع خارجه با هماهنگی استانها به سیاحت خود میپردازند.
بسیاری از پژوهشگران، گردشگر را بر حسب نوع انگیزه به گونهای دیگر طبقه بندی میکنند که شامل گردشگر قومی، هنری، تاریخی طبعیت گرا، تفریحی و کاری میباشد.
رایز و تنور (2012)، نوعی دیگر از تقسیم بندی گردشگری را ابداع کرد که تا اندازه ای به شناخت مفهوم واقعی گردشگر و اثری که ممکن است بر جمعیت میزبان داشته باشد یاری میرساند. او بر اساس میزان علاقه گردشگر به کسب تجربه در جامعه ناآشنای میزبان، آن را به چهار نوع عمده تقسیم کرده است.
1- کاوشگر 2- بدون مقصر 3- گردشگری تودهای انفرادی 4- گردشگری تودهای سازمان یافته
که دو نوع اول غیر نهادینه میباشند و دو نوع بعدی نهادینه میباشد. دو نوع کاوشگر و بدون مقصد، در پی یافتن چیزهای تازه، ناآشنا و شگفت انگیز هستند. آنان خودشان مقدمات مسافرتشان را فراهم میکنند، از تسهیلات میگیرند و تماس زیادی با ساکنان محل دارند. رایز و تنور این گروه را مسافران نهادینه شده مینامد.
دو گروه دیگر نحو سفر و محل اقامت خود را از طریق بنگاههای مسافرتی تنظیم میکنند. و به دنبال همه‌کس سپند هستند.
2-5. جاذبههای جهانگردیعواملی که در یک کشور یا سرزمین موجب جلب جهانگردی میشود را جاذبههای جهانگردی گویند.
بطور کلی تقسیم بندیها و نمودارهای زیادی برای جاذبههای گردشگری ارائه شده است، اما رايجترين الگوي مورد استناد در اغلب مطالعات، الگوي پيشنهادي سازمان جهاني گردشگري است كه در نمودار زير ارائه شده است.

شکل2-1. دسته بندی انواع جاذبههای گردشگریمنبع: (سازمان جهانی گردشگری،2013)
جاذبههاي طبيعي: جاذبههاي طبيعي موجود در مقصد، غالباً اولين موضوعي است كه توجه گردشگر را جلب ميكند كه اصولاً تركيب متنوعي از منابع طبيعي را ميتوان به منظور ايجاد محيطي جذاب براي توسعه گردشگري به كار گرفت.
جاذبههاي فرهنگي: در صنعت گردشگري، فرهنگ به عنوان عامل جذب عمل ميكند. براي گردشگراني كه سفر ميكنند، فعاليتها، رويدادها و محصولات فرهنگي، همچون نيرويي الهام بخش و جذاب برآنان اثر ميگذارد جاذبه هاي فرهنگي شامل تمام تجليها و تبلورهاي بيروني و رسمي فرهنگ هر كشور است كه ميتوان آنها را ديد، نمايش داد يا به نوعي عرضه كرد (کاظمی، 1389).
جاذبه هاي انسان ساخت: به كليه عناصر و پديده هاي مصنوع داراي ارزش و حائز تعاريف معيار جذابيت، جاذبه انسان ساخت گفته ميشود.
مقاصد گردشگري با توجه به پتانسيلها و منابع گردشگري مختلفي كه در بردارند، ممكن است يك يا چند نوع از جاذبههاي گردشگري را به گردشگران به عنوان محصول گردشگري ارائه نمايند. گردشگري شامل همه خدمات و ويژگيهايي است كه در كنار هم قرار مي گيرند تا آنچه مسافر ميخواهد، فراهم آورند و انواع مختلفي دارد، اما صاحبنظران گردشگري در دنيا، چهار فضاي كلي را به عنوان مقاصد گردشگري مشخص كرده اند كه عبارتند از:
– فضاي روستايي يا جهانگردي سبز
– فضاي كوهستاني براي ورزش هاي كوهستاني
– فضاي ساحلي با ويژگي هاي خاص خود
– فضاي شهري.
يكي از انواع گردشگري، گردشگري شهري است؛ به طوري كه با توجه به جايگاه ويژه شهر، در بسياري از كشورهاي موفق در اين صنعت، شهر پايه و اساس توسعه گردشگري است، چراكه بسياري از شهرها در بردارنده تمامي انواع جاذبه هاي گردشگري مذكور هستند؛ يعني در اين نقاط مي توان هم شاهد جاذبه هاي طبيعي، فرهنگي و هم جاذبههاي انسان ساخت بود. ايجاد و توسعه فضاهاي شهري مناسب، بازسازي فضاهاي ظاهراً متروك و مرده به قصد زنده كردن جنبه هاي كهن جامعه، ازجمله آثار توسعه گردشگري شهري است. بدين منظور، بسياري از شهرها درصددند تا از ويژگيها و امكانات خاص شهر خود سود برده، از مزاياي جلب گردشگري شهري بهره گيرند (رایز و تنور2012).
فضاهاي شهري در شهرهاي معاصر را كه براي گردشگران به عنوان يك جاذبه محسوب ميشوند، ميتوان به دو دسته تقسيم نمود (استیگیتز ، 1386):
– فضاهاي مدرن يا جديد نظير پارك ها، مراكز فروش مدرن، فرهنگسراها، ميادين و پلازاها
– فضاهاي سنتي نظير بازارها، امامزاده ها، گورستان ها، باغ ها، مساجد و ساير اماكن تاريخي
وجود جاذبههاي متعدد تاريخي فرهنگي و جاذبه هاي ويژه و انسانساخت در نقاط شهري با رشد گردشگري در دهههاي اخير باعث شده است تا اين مقاصد مورد هجوم گردشگران قرار گيرند. بسياري از مسؤلان اين نقاط شهري نيز به علت بيتوجهي به آثار نامناسب گردشگري و توجه صرف به مزاياي اقتصادي اين صنعت، باعث تسريع اين روند مخرب گشتهاند. از ديگر سو، در بسياري از طرحهايي كه براي اين نقاط شهري تهيه ميگردد، كوچكترين توجهي به مقوله گردشگري و آثار آن بر روند توسعه شهر نشده است. از اين رو، انجام مطالعات براي شناسايي و تجزيه و تحليل تاثيرات گردشگري، مضاف بر طرحهاي مطلقا كالبدي در اين نقاط لازم است.
اين مطالعات رهنمودهاي كلي را براي توسعه گردشگري پايدار فرآهم مينمايد. چون طرحهاي توسعه و عمران شهري به صورت كلي و با توجه به نيازهاي ساكنان شهر تهيه و اجرا ميگردد و در بعضي مواقع، ملزومات مربوط به توسعه گردشگري كه از ويژگي هاي بارز و منحصر به فرد بعضي از شهرهاست در اين طرحها ناديده گرفته ميشود، لازم است براي اين گونه شهرها مطالعاتي انجام شود كه علاوه بر توسعه كالبدي، توسعه گردشگري آن را نيز مورد توجه قرار دهد. شهرهايي با ويژگي گردشگرپذيري در حجم انبوه به دليل داشتن ويژگيهاي منحصر به فرد و آميختگي كالبد شهري با محيط طبيعي و عجين شدن زندگي ساكنان با ويژگيهاي محيطي جغرافيايي بايد از حالت ويژهاي در تهيه طرحهاي توسعه شهري برخوردار باشند. لذا لازم است مطالعاتي با مضامين توسعه كالبدي همراه با نگرش به توسعه گردشگري در قالب توجه همه جانبه به توسعه پايدار از طريق توجه ويژه به مطالعات محيطي جغرافيايي، جمعيتي، اجتماعي و فرهنگي، نظام اقتصادي و فعاليتي، ميراث فرهنگي، گردشگري و حفظ و احياي ميراث فرهنگي، نظام حمل و نقل، توسعه شهري و نظام مديريتي و قانوني در چارچوب نقش هاي شهر تهيه گردد.
2-6. عوامل مؤثر بر رونق صنعت گردشگريسفر محرك اصلي در چرخه اقتصاد است. صنعت توريسم معمولاً يكي از زمينههاي اقتصاد جهاني است كه به آن توجه كمي ميشود. صنعت توريسم، همچنان به عنوان چرخه پيشرفت اقتصادي بسياري از كشورهاي فقير به حساب ميآيد (رایز و تنور2012).
اين صنعت امروزه نياز به نگهداري دارد. هتل ها نياز به كاركناني جهت بازسازي داشته، همچنين ارگانهايي بايد وجود داشته باشد كه تحت نظر آنها هر چيز مرتبط با صنعت توريسم همواره نو شود. به عنوان مثال كافي شاپها براي جذب بيشتر گردشگران بايد منوهاي خود را تغيير دهند. هتل ها و بسياري از اماكن گردشگري ديگر نيز بايد بنا به نيازهاي توريستي خود را به روز سازند. با ايجاد چنين تغييراتي در سطح شهر و يا كشور است كه اقتصاد ميتواند جريان داشته و رو به پيشرفت باشد.
توريسم نه تنها سبب افزايش درآمد افراد و ارگانهايي ميشود كه در اين راستا فعاليت دارند، بلكه براي افرادي كه به گردشگري علاقهمندند نيز ميتواند مفيد باشد. هر كشور، شهر و يا حتي روستا داراي پتانسيلهايي جهت رونق اقتصادي است. توريسم ميتواند همچون يك كار تجارتي سبب رقابت اقتصادي شود. همانطور كه در تجارت تأمين كنندههاي كالا در صدد رقابت، جهت توليد كالايي بهتر بر ميآيند، در صنعت توريسم نيز از آنجا كه گردشگران روز به روز دنبال سرويس گرفتن بهتر مي باشند، كشورها بايد به رقابت افتاده تا جهت جذب بيشتر مسافران در كشور خود امكانات و تجهيزات بيشتري را فراهم آورند. البته اين مسأله كاملاً قابل انتظار است كه تمامي كشورها به زور نميتوانند نيازهاي مرتبط با كشورهاي خارجي را ارائه دهند. حتي گاهي ارائه برخي از اين سرويسها ممكن است به علت عدم سازگاري فرهنگي با يك كشور هيچگاه صورت نگيرد.
ايران كشوري است با جاذبههاي گوناگون در زمينههاي تاريخي و فرهنگي و جغرافيايي و جود اقوام گوناگون با آداب و سنن منحصر به فرد، چهره هاي متفاوتي به اين كشور بزرگ، چه از نظر وسعت و چه از نظر قدمت بخشيده است و شناسايي نكردن بسياري از جاذبههاي موجود باعث شده كه « بهشت گمشده » لقب ايران در صنعت گردشگري همچنان گمشده باقي بماند. كارشناسان جهانگردي از ايران به عنوان غول خفته اين صنعت نام مي برند.
از آنجا كه امروزه بيشتر افراد به منظور تفريح و لذت بردن (بايد توجه داشت كه در تعريف سفر هم بسياري از كتابهاي تخصصي در زمينه جهانگردي همين مطلب را ارائه مي دهند، يعني سفر به قصد لذت بردن انجام مي‌شود) سفر ميكند، توقع بيشتري از لحاظ امكانات از كشور ميزبان دارند و به همين دليل است كه كشورهايي كه اكنون از جاذبه هاي مصنوعي و به عبارت بهتر دست ساز برخوردارند، از كشورهاي ديگر در زمينه جذب توريست موفق تر عمل ميكنند. البته به اين موضوع هم بايد توجه داشت كه تا حدي امنيت و گاه سياست هاي خارجي نادرست در كشورها و وجود تبليغات منفي رسانه هاي خارجي بر اين مسئله ميتواند دامن بزند.
يكي ديگر از مواردي كه ميتواند به ما در جهت توسعه گردشگري ياري كند، فرهنگ سازي و آشنا كردن مردم در مواجهه با افراد خارجي است، به عنوان مثال در كشور چين در آستانه برگزاري المپيك 2008 پكن، در حال آموزش دادن لبخند و ايستادن داخل صف به مردم بودند. كاري ساده اما تأثيرگذار.
بطور کلی عوامل زیادی در جذب توریست مؤثرند که مهمترین عوامل آن بشرح زیر می باشد (رایز و تنور2012):
1- تأمین امنیت مالی و جانی برای گردشگر ایجاد احساس امنیت کامل اجتماعی و قضایی در آن
2- بهبود کیفیت عرضه خدمات و ارتقای امکانات رفاهی و آسایش
3- تحقیقات و پژوهشهای کارشناسنامه در جهت شناسایی بازارهای مطلوب
4- فعال کردن نمایندگیهای خصوصی در کشور
5- سازماندهی رفتارها و برخوردها در جهت بهینه کردن افکار داخلی
6- گسترش سرمایهگذاری خصوصی و دولتی برای گسترش امکانات گردشگری مانند ساخت هتل، رستوران، مراکز اقامتی
7- ایجاد و بهبود فضای رقابتی اقتصادی در گردشگری
8- شناسایی علمی کالاهای مورد نیاز برای خرید توسط گردشگران
9- متنوع کردن مراکز گردشگری، جاذبههای طبیعی و تاریخی
10- استفاده از روشهای علمی برای تبلیغات و بازاریابی
11- تسهیل قوانین صدور رویداد و حذف قوانین و مقررات زائد ودست و پاگیر
12- جلوگیری از اعمال فشار و سختگیریهای بی مورد نسبت به گردشگران
13- منظم کردن پروازهای داخلی و خارجی و بهبود ارائه خدمات در آنها
14- احترام به فرهنگ محلی با مشارکت گردشگران.
2-7. موانع توسعه صنعت گردشگريكشورها با پرداختن به بررسي دلايل و عوامل توسعه جهانگردي در كشورشان در زمينهاي متفاوت به دنبال راه حلي براي توسعه اين صنعت بوده اند. اين مشكلات را از منظرهاي متفاوت اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، سياسي ميتوان بررسي كرد. گرچه تقسيم بندي و تمايز مشخصي از اين موانع، در دستهاي مجزا امكان پذير نيست و بيشتر اين موانع مختلط بوده است؛ چنان كه هم مربوط به بعد اقتصادي و هم بعد اجتماعي میشود، نگارنده موانع توسعه گردشگري را به دو دسته ي وسيع روبنايي و زيربنايي تقسيم بندي كرده است (استیگیتز، 1386).
2-7-1. موانع زيربنايي مشكلات اقتصادي و وضعيت نابسامان مالي در كشورهاي در حال توسعه را مي توان يكي از بزرگترين موانع در بحث توسعه گردشگري نام برد عدم وجود بسترهاي مناسب حمل و نقل و نبود امكان خدماتي و رفاهي، دليلي بر عدم توجه گردشگران به اين مناطق بوده است (نساج و آریا، 1386). پارة در اين موانع عبارتند از:
الف- حمل و نقل: يكي از بسترهاي اجتماعي اقتصادي بوده است كه با بهبود آن شرايط بهتري در توسعه گردشگري ميتوان داشت. جهت بهبود حمل و نقل بر پاره اي از مسائل آن بايد توجه خاصي مبذول شود از جمله: توسعه و ارزيابي راهبرد قيمتگذاري، تعيين كشش نقاط، درآمد و كشش قيمتي، دادههاي در مورد كنترل كيفيت»
تنظيم جداول برنامه اي، شناسايي انتظارات، ميزان رضايت مشتريان، بررسي تاثير احتمالي و زيست محيطي شبكه هاي حمل و نقل در جامعه ميزبان، شناسايي بازار هدف، پيش بيني نيازهاي آينده بخش حمل و نقل، مديريت مسائل در اين بخش»
ب- اماكن اقامتي و رفاهي: هتل ها، مسافرخانه ها، رستوران ها و تمامي تسهيلات خدماتي، كه در صنعت گردشگري به كار مي رود جزء خدمات اقامتي ميباشد. در بحث تسهيلات اقامتي توجه به چند معيار از اهميت خاصي قرار دارد: بحث كيفيت، بحث قيمت و نزديكي به منطقه گردشگري.
پ- مراكز خدماتي ديگر: از مراكز خدماتي ديگر از جمله: مراكز بهداشتي درماني مانند بيمارستانها، مراكز امداد مثل آتش نشاني و غريق نجات، پمپ بنزينها، سرويسهاي عمومي و همچنين دسترسي به مراكز خريد مي توان نام برد.
2-7-2. موانع روبناييالف – اطلاع رساني: تبليغات و اطلاع رساني از مباحث بسيار مهمي در اقتصاد به شمار ميرود. آگاهي رساني و تبليغات امروزه با رو شهاي متفاوتي در جهان براي جذب گردشگران انجام ميگيرد و بيشترين تاثير در جذب گردشگر داشته است. بروز بودن در آگاهي رساني از جمله موارد موثر در توسعه گردشگري بوده است. روشهاي اطلاع رساني عبارتند از(استین، 2008):
1- مجموعهي گردشگري (پکیج گردشگری): « مجموعههاي مسافرتي، سفرها تنظيم شدهاي هستند كه با توجه به برنامههاي از پيش تعيين شده و مشروح در ارتباط با خدمات گردشگري متعدد به وجود ميآيند. اين مجموعه ها از پيش با قيمت ثابتي به فروش مي رسند».
2- برگ هاي تبليغاتي(بروشورها)
3- بازاريابي توسط آژانسهاي مسافرتي
4 – اطلاع رساني الكترونيكي(گردشگري مجازي): با رشد سريع تكنولوژي اطلاع رساني در چهار چوب نظام مبادله الكترونيك و سرعت بخشيدن به امر بازاريابي و مسافرت، كاهش هزينه و دستيابي به بازارهاي جديد را در زمينه گردشگري فراهم آورده است. عبارت گردشگري الكترونيكي به معناي كاربرد كسب و كار الكترنيكي در مسافرت و گردشگري و نيز به مفهوم ديجيتالي شدن همه فرآيندها و زنجيرهاي ارزش در گردشگري است. خدماتي كه در گرشگري الكترونيكي مرسوم است «اطلاع رساني شفاف، دقت واعتبار، انجام كليه تشريفات اخذ ويزا، رزرو هتل و مراكز تفريحي سياحتي، رزرو و اجاره وسايل نقليه، اخذ بليط هواپيما، اتوبوس، قطار …، خريد برنامه هاي سفر و تورهاي مختلف».
5- تبليغات تلويزيوني و ماهوارهاي: رسانههاي تصويري، از جمله كانالهاي تلويزيوني ماهواره، به علت داشتن بيشترين مخاطب عام، ابزار بسيار مناسبي جهت تبليغات گردشگري بوده است. اين روش سابقه طولاني در بين كشورها دارد.
ب – امنيت: امنيت يا احساس امنيت تاثير زيادي در جذب گردشگران دارد، يكي از دلايل مسافرت رفتن به منطقه ديگر، احساس آرامش و دوري از استرس هاي زندگي ميباشد؛ چنانكه گردشگران دريك منطقه، احساس امنيت نداشته باشند، بديهي است كه كمتر، مقصدشان را آن منطقه درنظر مي گيرند؛ ولو جاذبههاي زيادي داشته باشد «جرايم و مخاطراتي كه گردشگران را تهديد ميكند؛ نوعي تبليغات منفي درباره منطقه است و تأثيرات منفي در ذهن بازديد كنندگان ميگذارد. به همين سبب مسئولان تورهاي گردشگري از سفر به مناطقي كه خطر آفرينند اجتناب ميكنند».
پ- سياستگذاريها و مديريت: نوع مديريت و سياستگذاريهاي كلان دولتي اهميت زيادي در توسعه گردشگري دارد
ت- آموزش: «به تجربه معلوم شد كه صنعت نوپاي جهانگردي ايران، تنها از طريق استفاده از تخصص و خدمات افراد كار آزموده در اين صنعت و رسانيدن سطح اين خدمات به سطح نمونه استاندارد بين المللي از يك طرف و تصميم يك نحوهي برخورد و رويارويي مطلوب با جهانگردان از طرف ديگر، میتواند به صورت يك صنعت مترقي و پيشرو در سراسر كشور درآيد». آموزش افرادي كه تعامل نزديك با جهانگردان دارند، از جمله راهنمايان تور، مهمانداران، رانندگان و غيره، از لحاظ نحوه برخورد، آشنايي دقيق با مناطق گردشگري و زبان از اهميت خاصي برخوردار بوده است (کاظمی، 1389).
2-8. مدلهای گردشگریدر مطالعات گردشگری واژه مدل دارای مفاهیم و استدلالهای زیادی است. اغلب این استدلالها در جهت پیش بینی مدلها، ترسیم نمودار فرآیند برنامهریزی و یا بعضی از ابعاد نظری سیستم گردشگری به کار گرفته میشوند؛ بنابر این کاربرد معمول واژه مدل شاید به غلط استفاده شود؛ پس ضروری همیشه ذات و هدف مدلهای مورد تحقیق، مشخص گردد؛ همچنین باید توجه به تمایز اصلی بین مدلهای «برنامه ریزی/ فرآیند مدیریتی» و مدلهای« نظری» که بعضی از جنبه های کارکردی سیستم گردشگری را توضیح میدهند، داشت. پس دو دسته از مدلهای بنیادین گردشگری عبارتند از؛ یکی مدلهای نظری که بر اساس آن سیستم گردشگری کل یا بخشی از کل، ترسیم، پیاده سازی و انطباق داده میشود و میتوان آنها را بر حسب نزدیکی به واقعیت به تقسیمات جزیی تری نیز تبدیل کرد؛ این مدلها به سه دسته تقسیم می گردند: مدلهای توصیفی (به توصیف اجزای سیستم گردشگری میپردازند)، مدلهای تشریحی (به تشریح ماهیت کارکرد سیستم با و یا بدون در نظر گرفتن روابط معلولی آنها میپردازند) و مدلهای پیش بینی کننده (بر پایه دانش روبط علت و معلولی استوار است)؛ و دیگری مدلهای عملی/ فرآیندی میباشد که مشتمل بر مدلهای سنتی( برای حل مشکل طراحی میشوند و از تبیین اهداف ← ارائه گزینه های مختلف ← ارزیابی گزینهها ← انتخاب گذینه ← به اجرا میرسند )، ذهنی/ استنباطی( براساس تعصبات شخصی یا تفکرات خاص) و تئوری سیستمها( تلفيقي از مدلهاي نظری با فرایندی مي باشند) تقسیم میگردند (استین، 2008). باید توجه کرد بعضی از مدل های پیش بینی کننده، حول هر دو نمودار دور می زنند. آن مدل هایی را که فقط علت یابیهای گرایشی دارند و یا استنباطی هستند (مثلا” تکنیک های دلفی، قضاوت های حرفه ای) میتوان آنها را تکنیک های فرآیندی نامید که به توسعههای نظری ارتباطی ندارند. عناصر نهایی در شکل (2-2) به ملاحظات سطح های مختلف استنباط و ادراک دربرنامه ریزی است. مدلهای گردشگری درمورد سیستم های کل و سیستم ها خرد در مقیاس های مختلف فضایی اعم از مکان/ پروژه، محلی، ناحیه، ملی یا بین المللی کاربرد دارند.

شکل 2- 2. طبقه بندی مدلهای گردشگریچورلیو هاگت (2011)، کاربرد مدلها را بدین شرح می نامند: کاربردی روانشناسانه، کاربردی اکتسابی/ فراگیری، کاربردی استدلالی، کاربردی معیاری، کاربرد سیستم گونه و کاربردی ساختاری

همچنین به طرق دیگری میتوان مدلها را تقسیم بندی کرد:
مدلهای مصور یا شکلی: این مدلها از نظر ظاهر شبیه دنیای واقعی با مقیاس تصویری هستند.
مدلهای مشابه: برای نشان دادن تمایزات در یک مجموعه؛ مانند کاربرد رنگ در نقشه کاربری یک سرزمین.
مدلهای سمبلی: برای توضیح سیستمها یا فرآیندها در مدلهای پیشبینی کننده از طرح و رسم استفاده می کنند.
البته برای شناخت مشکلات برخی از تحقیقات، میتوان از تلفیق مدلهای برنامه ریزی/ فرآیند مدیریتی با مدلهای نظری به مدلهای ترکیبی دستیابی پیدا کرد و طی فرآیندی معین و تقابل مستمر آنها به ارائه راه حلهایی در زمینه سیستم گردشگری نائل شد.
باید توجه داشت در چشم انداز و دورنمای یک سیستم، مدلها در زیر مجموعه نظریهها قرار میگیرند. نظریه های سیستم ها، دیدگاههای هستند که پدیده ها را تشریح میکنند و برای اداره سیستم ها بکار گرفته میشوند. بنابر این مدلها در ابتدا توصیفی، سپس تشریحی و در نهایت پیش بینی کننده اند؛ بنابر این مدلها، پیریزی و سازههای نظریه ها را تشکیل میدهند.
33020013335000

شکل2-3. مدل سیستم های ترکیبی برای برنامه ریزی و نظریه های گردشگری با این مقدمه در ذیل به بررسی مهمترین دیدگاهها و مدلهای ارائه شده در زمینه سیستم گردشگری با توجه بنیادی ترین آنها (مدلهای مدلهای برنامه ریزی/ فرآیند مدیریتی و مدلهای نظری) میپردازیم:
مدل سازمان جهانی گردشگری درباره سیستم گردشگری
سازمان گردشگری جهانی(WTO) سيستم گردشگري را به دو بخش اصلی تقسیم میکند؛ یکی عوامل تقاضا، شامل بازارهاي گردشگري بين المللي، داخلي (ملي و منطقهاي) و ساکنان محلي و ديگر عوامل عرضه، مشتمل برفعاليتها و جاذبهها (جاذبههاي طبيعي، فرهنگي، تاريخي، پارکهاي تفريحي، باغ وحشها، باغهاي گياه شناسي، آکواريمها و…)، محل اقامت (هتلها، متلها، هتل آپارتمانها، مهمانپذيرها و…)، خدمات و تسهيلات گردشگري ( دفاتر خدمات مسافرتي و گردشگري، رستورانها، خريد، امور بانکي، مبادله ارز، خدمات و امکانات پستي و پزشکي و…)، حمل و نقل(هوايي، زميني، دريايي)، امكانات و تأسيسات زيربنايي (شامل آب رساني، برق رساني، بهداشت، فاضلاب، دفع زباله و مخابرات) و عناصر سازماني است (سازمان جهاني جهانگردي، 2013).
مدل ارائه شده از طرف سازمان جهانی گردشگری بر پايه نظريه سيستمي ميباشد؛ اين مدل با توجه به دو دسته مدلهاي بنيادين گردشگري در طبقهبندي مدلهاي نظري- سيستم گردشگري كل از گونه تشريحي است.
41406770521عوامل عرضه
– جاذبه ها و فعاليت ها
– محل اقامت
– ديگر خدمات و تسهيلات گردشگري
– حمل ونقل
– ديگر تأسيسات زير بنايي
– عناصر سازماني

عوامل تقاضا
– بازارهاي گردشگري بين المللي
– بازارهاي گردشگري داخلي
– استفاده ساکنان از جاذبه ها و امکانات و
خدمات گردشگري
00عوامل عرضه
– جاذبه ها و فعاليت ها
– محل اقامت
– ديگر خدمات و تسهيلات گردشگري
– حمل ونقل
– ديگر تأسيسات زير بنايي
– عناصر سازماني

عوامل تقاضا
– بازارهاي گردشگري بين المللي
– بازارهاي گردشگري داخلي
– استفاده ساکنان از جاذبه ها و امکانات و
خدمات گردشگري

شکل2-4. عناصر سيستم گردشگري (سازمان جهاني گردشگري)منبع: سازمان جهاني جهانگردي، 2013

مدل ليپر
ليپر (1979) مدل خود را در به عنوان يک چارچوب سازماندهي شده در بسياري از مسائل گردشگري پيشنهاد کرده است. وی بسياري از مسائل گردشگری را با توجه به فعاليتهای آن در نظر گرفته و بخشهاي صنعت را مجاز به استقرار ميسازد و عامل جغرافيايي را در کل سفر اجتناب ناپذير، پيشبيني کند. او سه عنصر اصلي را در سيستم گردشگري مؤثر ميداند.
1- گردشگران/گردشگر در اين سيستم يک فاعل است. 2- عوامل جغرافيايي: شامل الف- منطقه توليد کننده مسافر(فشار براي برانگيختن سفر) ب- منطقه مقصد گردشگر(علت وجودي براي گردشگري) ج- منطقه حمل و نقل (مکانهاي مياني براي رسيدن به مقصد). 3- صنعت گردشگري؛ مشتمل بر دامنه ای از تجارتها و سازمانهاي درگير در توزيع محصول گردشگري هستند. هر يک از عناصر و عوامل سيستم گردشگري ليپر نه تنها براي توزيع محصول گردشگري بلکه براي شرايط معاملاتي و آثار گردشگري و البته زمينههاي متفاوتي که در گردشگري اتفاق ميافتد، با يکديگر در تقابلند.
مدل ارائه شده از طرف ليپر بر پايه نظريه سيستمي مي باشد؛ اين مدل در طبقه بندي مدلهاي نظري- سيستم گردشگري كل از گونه تشريحي است.

شکل 2-5. چرخه مستقیم دو سویه گردشگری به عنوان سيستم گردشگري کلمنبع: سازمان جهانی گردشگری، 2013

120769125790TGR منطقه مبدا مسافر علائم بیان کننده نواحی مختلف مقصد گردشگر است
TR مسیر ترانزیت
TDR منطقه مقصد گردشگری
TDR3
TDR2
TGR
TDR1
TR4
TR1
TR2
TR3
00TGR منطقه مبدا مسافر علائم بیان کننده نواحی مختلف مقصد گردشگر است
TR مسیر ترانزیت
TDR منطقه مقصد گردشگری
TDR3
TDR2
TGR
TDR1
TR4
TR1
TR2
TR3

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *