مقالات

*54

دانشـكده مهندسـي برق و کامپیوتر
پايان‌نامه كارشناسي ارشد در رشته مهندسي کامپيوتر- نرمافزار
بومی‌سازی مدیریت پیکربندی در چارچوب CMMI در یک سازمان ایرانی
به کوشش:
علیرضا خشت زرین
استاد راهنما:
دكتر اشکان سامی
شهریور 1393

به نام خدا
اظهارنامه
اینجانب علیرضا خشت ‌زرین دانشجوی رشته مهندسی برق و کامپیوتراظهار می دارم که این پایان نامه حاصل پژوهش خودم بوده و در جاهایی که از منابع دیگران استفاده کرده‌ام، نشانی تحقیق و مشخصات کامل آن را نوشته ام. همچنین اظهار می کنم که تحقیق و موضوع پایان نامه‌ام تکراری نمی‌باشد و تعهد می‌نمایم که بدون مجوز دانشگاه دستاوردهای آن را منتشر ننموده و یا در اختیار غیر قرار ندهم. کلیه حقوق این اثر مطابق با آیین نامه مالکیت فکری و معنوی متعلق به دانشگاه شیراز است.
نام و نام خانوادگی : علیرضا خشت زرین
تاریخ و امضاء :

به نام خدا
بومی‌سازی مدیریت پیکربندی در چارچوب CMMI در یک سازمان ایرانی
به کوشش:
علیرضا خشت زرین
پایان نامه
ارائه شده به تحصیلات تکمیلی دانشگاه به عنوان بخشی
از فعالیت‌های لازم برای اخذ درجه کارشناسی ارشد
دررشته‌ی:
مهندسی کامپیوتر – نرم افزار
از دانشگاه شیراز
شیراز
جمهوری اسلامی ایران
ارزیابی شده توسط کمیته پایان‌نامه با درجه: بسیار خوب
دکتر اشکان سامی، استادیار بخش مهندسی و علوم کامپیوتر (استاد راهنما)
دکتر فرشاد خون‌جوش، استادیار بخش مهندسی و علوم کامپیوتر (استاد مشاور)
دکتر هومان تحیری، استادیار بخش مهندسی و علوم کامپیوتر (داور متخصص داخلی)
شهریورماه1393

تقدیم به پدر و مادر عزیز و مهربانم، و سایر دوستانی که من را در این راه یاری کردند.

سپاسگزاري
پیش از هر چیز از خداوند متعال به خاطر تمامی نعمت‌هایی که به من هدیه کرده سپاسگزارم.
از اعضای خانواده‌ام که در تمام دوران تحصیل پشتیبان و یاورم بودهاند، تشکر و قدرداني می‌نمايم. از استاد گرانقدر، دکتر اشکان سامی که در طول انجام اين پایان نامه همواره با روی باز راهنمای بنده بوده اند سپاسگزارم. همچنین از اساتید ارجمند، دکتر فرشاد خون‌جوش که مشاوره این پایان نامه را بر عهده داشتهاند و از آقای دکتر هومان تحیری داور متخصص داخلی کمال تشکر را دارم.

چکیده
بومی‌سازی مدیریت پیکربندی در چارچوب CMMI در یک سازمان ایرانی
به کوشش:
علیرضا خشت زرین
بهبود مداوم فرآیندها از جمله اهدافی است که امروزه تمام صنعت‌ها به دنبال آن هستند. در این راستا مدل یکپارچه بلوغ/توانمندی(CMMI) با ارائه یک چارچوب موثر، بیش از دو دهه است که در سطح بین المللی مطرح شده است. مدیریت پیکربندی (CM) یکی از نواحی فرآیندی پشتیبان در مدل CMMI است که در این تحقیق جهت رفع برخی از مشکلات در سازمان ثبت اسناد از قبیل محافظت از داده‌ها، پایش و کنترل روال‌ها و فرآیندهای سازمان، ارزش نهادن به ارباب رجوع، ارائه خدمات قابل اعتماد و مطمئن، ارائه خدمات با کیفیت بالا، استفاده بهینه از منابع بومی‌سازی شده است. بومی‌سازی مدیریت پیکربندی به این معناست که تمرین‌های CM را متناسب با اهداف، وضعیت جاری و شرایط سازمان مورد نظر مناسب سازی کرده، در واقع تمرین‌های CM را برای استفاده در سازمان هدف آماده سازیم. بدین منظور از نقشه راه IDEAL برای هدایت روند بومی‌سازی استفاده شد. همچنین در فاز استقرار از مدل IDEAL از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) جهت اولویت‌بندی بهبود فرآیندهای سازمان استفاده شد که بر اساس نتایج حاصله، فرآیند “پاسخ استعلام املاک” مورد بهبود قرار گرفت. سپس بهبودهای پیشنهادی در ناحیه CM توسط متخصصین بهبود فرآیند مورد ارزیابی و اعتبار سنجی قرار گرفتند. لازم به ذکر است که در مراحل مختلف این تحقیق از روش‌های پرسشنامه و مصاحبه برای جمع‌آوری داده‌ها، نظرات و بازخوردهای متخصصین و کارمندان اداره استفاده شده است.
کلمات کلیدی: بومي سازي، بهبود فرايند، سازمان ثبت اسناد، مدل يکپارچه بلوغ توانمندي، مديريت پيکربندي، نقشه راه
فهرست مطالب
عنوان صفحه TOC o “1-3” h z t “A-Title 1;1;A-Title 2;2;A-Title 3;3;A-Title 4;4″
1. مقدمه PAGEREF _Toc418983741 h 21-1. شرح مسئله PAGEREF _Toc418983742 h 21-2. انگیزه تحقیق PAGEREF _Toc418983744 h 42. تعاریف پایه PAGEREF _Toc418983745 h 62-1. بهبود فرآیند PAGEREF _Toc418983746 h 62-2. معرفي مدل یکپارچه توانمندی/ بلوغ (CMMI) PAGEREF _Toc418983747 h 72-2-1. نواحي فرآيندي در شيوه‌هاي نمايشي پيوسته و مرحله‌اي PAGEREF _Toc418983748 h 102-2-2. CMMI-SVC PAGEREF _Toc418983749 h 122-2-3. درک مفاهیم کلیدی در استفاده از CMMI-SVC PAGEREF _Toc418983750 h 122-3. مدیریت پیکربندی در بین نواحی فرآیندی CMMI PAGEREF _Toc418983751 h 142-4. مدل IDEAL PAGEREF _Toc418983752 h 163. کارهای مرتبط PAGEREF _Toc418983753 h 194. راهکار پیشنهادی جهت حل مسئله PAGEREF _Toc418983754 h 254-1. دلایل انتخاب مدل IDEAL به عنوان نقشه راه PAGEREF _Toc418983755 h 254-2. نحوه جمع‌آوری داده‌ها PAGEREF _Toc418983756 h 254-2-1. فاز اول-بنیان گزاری PAGEREF _Toc418983757 h 264-2-2. فاز تشخیص- تعیین وضعیت جاری و مشکلات سازمان PAGEREF _Toc418983758 h 28هدف از مصاحبه PAGEREF _Toc418983759 h 31نحوه تهیه پرسشنامه جهت استفاده در مصاحبه PAGEREF _Toc418983760 h 31نحوه مصاحبه PAGEREF _Toc418983761 h 31متن پرسشنامه PAGEREF _Toc418983762 h 32نتایج مصاحبه PAGEREF _Toc418983763 h 33مشکلات موجود در بخشهای مختلف سازمان PAGEREF _Toc418983764 h 33نحوه امتیاز دهی به تمرینهای خاص CM PAGEREF _Toc418983765 h 37اولویت‌بندی فرآیندهای سازمان PAGEREF _Toc418983766 h 38اولويت‌بندي بهبود فرآيندهای اداره ثبت اسناد با استفاده از روش‌ AHP (بر اساس روابط سلسله‌مراتبي) PAGEREF _Toc418983767 h 39تحليل نتايج حاصل از انجام اولويت‌‌بندي به روش‌ AHP PAGEREF _Toc418983768 h 524-2-3 فاز استقرار PAGEREF _Toc418983769 h 52تهیه پاسخ استعلام املاک جاری PAGEREF _Toc418983770 h 52ارزیابی جریان‌کاری پیشنهادی بر اساس پرسشنامه استاندارد PAGEREF _Toc418983771 h 60نتایج ارزیابی PAGEREF _Toc418983772 h 625. نتیجه گیری و خلاصه PAGEREF _Toc418983773 h 64

TOC p ” ” h z t “A-Table;1”
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 2-1.نواحي فرآيندي CMMI در رويكردهاي پيوسته و گام به گام PAGEREF _Toc418975393 h 9جدول 4-1.مشکلات جاری سازمان PAGEREF _Toc418975396 h 33جدول 4-2.نتیجه ارزیابی وضعیت فعلی سازمان در ناحیه CM توسط تیم ارزیاب PAGEREF _Toc418975397 h 37جدول 4-3.جزئیات مربوط به معیارها و فرآیندها در سلسله مراتب نمایش داده شده در شکل 4-1 PAGEREF _Toc418975398 h 40جدول 4-4.مقیاس 9 درجه ای لیکرت مورد استفاده در پرشسنامه خبره AHP جهت جمع آوری نظرات متخصصین PAGEREF _Toc418975399 h 41جدول 4-5.جدول مقایسات زوجی (به همراه داده‌های نمونه) جهت اولویت‌بندی معیارها PAGEREF _Toc418975400 h 42جدول 4-6.جداول مقایسات زوجی (به همراه داده‌های نمونه) مربوط به اولویت‌بندی فرآیندها PAGEREF _Toc418975401 h 44جدول 4-7.نتایج مربوط به محاسبه وزن معیارها بر اساس جدول کامل مقایسات زوجی PAGEREF _Toc418975402 h 46جدول 4-8.نتایج مربوط به محاسبه وزن و اولویت نسبی فرآیندهای اداره ثبت اسناد PAGEREF _Toc418975403 h 47جدول 4-9.مجموعه آیتم‌های پیکربندی شناسایی شده در تمرین ‘شناسایی آیتم‌های پیکربندی’ PAGEREF _Toc418975404 h 55

فهرست شکل‌ها
عنوان صفحه
TOC o “1-3” h z t “A-Figure;1” شکل 2-1.سه بعد حياتي براي ارتقاي سازمان PAGEREF _Toc418984788 h 7شکل 2-2.سطوح بلوغ در رويكرد گام به گام از مدل CMMI PAGEREF _Toc418984789 h 8شکل 2-3.نواحي فرآيندي در شيوه‌هاي نمايشي پيوسته و مرحله‌اي PAGEREF _Toc418984790 h 12شکل 2-4.فازهای مدل IDEAL PAGEREF _Toc418984791 h 17شکل 4-1.ساختار سلسله مراتبی AHP مربوط به مسئله اولویت‌بندی بهبود فرآیندها اداره ثبت اسناد PAGEREF _Toc418984794 h 40شکل 4-2.سلسله مراتب اولویت‌بندی بهبود فرآیندهای سازمان PAGEREF _Toc418984795 h 49شکل 4-3.وزن و تاثیر نسبی معیارهای اولویت‌بندی فرایندها PAGEREF _Toc418984796 h 50شکل 4-4.وزن و اولویت نسبی بهبود فرآیندهای اداره ثبت اسناد PAGEREF _Toc418984797 h 50شکل 4-5.ورود داده‌‌های پرسشنامه‌ها PAGEREF _Toc418984798 h 51شکل 4-6.ورود مستقیم داده‌ها PAGEREF _Toc418984799 h 51شکل 4-7.نتایج اولویت‌بندی به روش AHP PAGEREF _Toc418984800 h 52شکل 4-8.جریان‌کاری فرآیند پاسخ استعلام املاک PAGEREF _Toc418984801 h 53
فصل اول

مقدمهشرح مسئلهیک روش مدیریت پیکربندی (CM) هوشمند به سازمانها اجازه می دهند تا منابع ITخود را در حد ماکزیمم سودمندتر و قابل اطمینان تر سازند. توسعه دهندگان هر برنامه نیاز به توجه ویژه حدودا 60 درصد تاثیرات سرویس، به سبب مشکلات پیکربندی می باشند. بسیاری از آیتم‌ها در طول یک دوره حیات محصول یا سرویس تغییر می کنند و حفظ دنباله این تغییرات مهم هستند. مباحث مربوط به CM ضعیف، شامل شکست‌های مربوط به سیسستم، شکست سرویسهای کلیدی، کارایی ضعیف و کاهش بهره وری بوده و نتیجتا باعث تاثیر جدی در تجارت می شود.ADDIN ZOTERO_ITEM CSL_CITATION {“citationID”:”j19ebkfj4″,”properties”:{“formattedCitation”:”[1]”,”plainCitation”:”[1]”},”citationI–s”:[{“id”:155,”uris”:[“http://zotero.org/users/local/nU7WOCaS/i–s/GWAWZEAG”],”uri”:[“http://zotero.org/users/local/nU7WOCaS/i–s/GWAWZEAG”],”i–Data”:{“id”:155,”type”:”paper-conference”,”title”:”A cmmi based configuration management framework to manage the quality of service based applications”,”container-title”:”EuroSPI: Industrial Proceedings of the 17th European conference on Software Process Improvement”,”author”:[{“family”:”Hashmi”,”given”:”Sajid Ibrahim”},{“family”:”Lane”,”given”:”Stephen”},{“family”:”Karastoyanova”,”given”:”Dimka”},{“family”:”Richardson”,”given”:”Ita”}],”issued”:{“date-parts”:[[“2010″]]}}}],”schema”:”https://github.com/citation-style-language/schema/raw/master/csl-citation.json”} [1]
هدف اصلی مدیریت تغییرات، حذف تمام تغییرات محصول نیست ولی کمک به حداقل کردن تاثیرات منفی از تغییرات ضروری بوده و از تغییرات غیر ضروری اجتناب می کند.ADDIN ZOTERO_ITEM CSL_CITATION {“citationID”:”1f7k5r47vc”,”properties”:{“formattedCitation”:”[2]”,”plainCitation”:”[2]”},”citationI–s”:[{“id”:131,”uris”:[“http://zotero.org/users/local/nU7WOCaS/i–s/I9R3HB4M”],”uri”:[“http://zotero.org/users/local/nU7WOCaS/i–s/I9R3HB4M”],”i–Data”:{“id”:131,”type”:”article-journal”,”title”:”A Critical Examination of Change Control Processes”,”container-title”:”Procedia CIRP”,”page”:”177-182″,”volume”:”11″,”source”:”CrossRef”,”DOI”:”10.1016/j.procir.2013.07.053″,”ISSN”:”22128271″,”language”:”en”,”author”:[{“family”:”Stasis”,”given”:”Angelos”},{“family”:”Whyte”,”given”:”Jennifer”},{“family”:”Dentten”,”given”:”Ross”}],”issued”:{“date-parts”:[[“2013″,1]]},”accessed”:{“date-parts”:[[“2014″,8,31]]}}}],”schema”:”https://github.com/citation-style-language/schema/raw/master/csl-citation.json”} [2]
از نمای مدیریت پروژه، CM یک فعالیت مدیریتی است که تعریف یک محصول، سیستم یا فرآیند را در طول تعریف کل چرخه حیات، مدیریت می کند. CM به متخصصان پروژه کمک می کند تا تضمین کنند محصولات و سیستم‌ها، نیازمندی‌های فیزیکی و عملیاتی تعریف شده خود را برآورده می کنند و هر تغییری روی نیازمندی‌هایشان به سختی کنترل شده، به دقت شناسایی شده و به ثبت می رسند. با انگیزه‌هایی در کاهش زمان توسعه محصول، حداقل سازی هزینه در طول حیات و افزایش کلی کیفیت محصول، CM یک بخش ضروری از استراتژی تحویل محصول می باشد. CM اولین بار بصورت رسمی توسط دپارتمان دفاع آمریکا در دهه 1950، بدلیل فقدان یکریختی و ناسازگاری داده‌ها و مباحث کنترل تغییرات در مسابقه ای برای پرتاب موشک انداز آغاز شد. سازمان استانداردسازی بین المللی اولین راهنما را در CM به شکل ISO-10007 در سال 1994 شامل cm در نیازمندی بر اساس استانداردهای هوافضا مثل AS-9100، تعریف نمود. CM یکی از مهمترین نواحی فرآیندی در مدل‌های بلوغ فرآیند توسعه داده شده توسط مهندسی نرم افزار می باشد.CM یک فعالیت Through Life است که چرخه حیات پروژه را مدام گسترش می دهد. جهت برقراری و حفظ یکپارچگی سیستم/محصول سرتاسر چرخه حیات، CM یک فعالیت تکراری و مداوم است ADDIN ZOTERO_ITEM CSL_CITATION {“citationID”:”2f0t0i463c”,”properties”:{“formattedCitation”:”[3]”,”plainCitation”:”[3]”},”citationI–s”:[{“id”:134,”uris”:[“http://zotero.org/users/local/nU7WOCaS/i–s/3QPHCWJW”],”uri”:[“http://zotero.org/users/local/nU7WOCaS/i–s/3QPHCWJW”],”i–Data”:{“id”:134,”type”:”article-journal”,”title”:”Barriers to effective configuration management application in a project context: An empirical investigation”,”container-title”:”International Journal of Project Management”,”page”:”508-518″,”volume”:”32″,”issue”:”3″,”source”:”CrossRef”,”DOI”:”10.1016/j.ijproman.2013.06.005″,”ISSN”:”02637863″,”shortTitle”:”Barriers to effective configuration management application in a project context”,”language”:”en”,”author”:[{“family”:”Ali”,”given”:”Usman”},{“family”:”Kidd”,”given”:”Callum”}],”issued”:{“date-parts”:[[“2014″,4]]},”accessed”:{“date-parts”:[[“2014″,8,31]]}}}],”schema”:”https://github.com/citation-style-language/schema/raw/master/csl-citation.json”} [3]
سازمان ثبت اسناد شامل فرآیندهای متعدد خدماتی جهت ایجاد، تغییر، استعلام در مورد انواع اسناد مالکیت است. بنابراین حفاظت از اسناد مالکیت و کنترل دسترسی به اطلاعات آن‌ها یکی از اهداف اساسی سازمان است. از طرف دیگر، این سازمان در تعامل مستقیم با قوه قضایه، دفاتر ثبت اسناد رسمی، سایر سازمان‌ها و ادارات دولتی و خصوصی، همچنین ارباب رجوع، به ارائه خدمات می پردازد، از اینرو نیازمند بکارگیری فرآیندها و روال‌های با کیفیت جهت مواجه با تبادل گسترده اطلاعات می باشد. از جمله اهداف کیفیت در این سازمان می توان به سرعت بالا، هزینه کمتر، قابلیت دسترسی بالا، دقت در ثبت و نگهداری اسناد و اطلاعات، سهولت استفاده از خدمات و رضایت ارباب رجوع اشاره کرد. دستیابی به اهداف فوق الذکر مستلزم تعریف و بکارگیری صحیح فرآیندهای مدیریت پیکربندی در سازمان است. فرآیندهای مدیریت پیکربندی به عنوان یکی از نواحی فرآیندی در اکثر مدل‌ها و استاندارهای بهبود فرآیند همچون CMMI ADDIN ZOTERO_ITEM CSL_CITATION {“citationID”:”238ch006gb”,”properties”:{“formattedCitation”:”[4]”,”plainCitation”:”[4]”},”citationI–s”:[{“id”:”KFHa7yst/DozwX4Rb”,”uris”:[“http://zotero.org/users/1364408/i–s/KAH22SCM”],”uri”:[“http://zotero.org/users/1364408/i–s/KAH22SCM”],”i–Data”:{“id”:”KFHa7yst/DozwX4Rb”,”type”:”report”,”title”:”CMMI® for Development, Version 1.3″,”publisher”:”CMMI Product Team”,”genre”:”TECHNICAL REPORT”,”source”:”Google Scholar”,”URL”:”http://www.sei.cmu.edu”,”number”:”CMU/SEI-2010-TR-033″,”shortTitle”:”CMMI-DEV, V1.3″,”issued”:{“year”:2010,”month”:11},”title-short”:”CMMI-DEV, V1.3″}}],”schema”:”https://github.com/citation-style-language/schema/raw/master/csl-citation.json”} [4]، PMBOK ، ITIL مطرح است. این ناحیه تعریف و اجرای صحیح فرآیندهای سازمان در سایر نواحی (مثلا نواحی مدیریت نیازمندی‌ها، طرح ریزی پروژه یا تضمین کیفیت فرآیند و محصول) را تضمین کرده، لذا از اهمیت بالایی برخوردار است. با این وجود ملزومات و رهنمون‌های ارائه شده در این مدل‌ها، بصورت کلی بیان شده و به عبارت دیگر فاقد جزئیات و نحوه ‌پیاده‌سازی در سازمان‌های مختلف است. بنابراین ابتدا باید هریک از این مدل‌ها را بر اساس اهداف، نیازها و شرایط سازمان بومی‌سازی کرد تا قابل ‌پیاده‌سازی شوندADDIN ZOTERO_ITEM CSL_CITATION {“citationID”:”1eoba5ssp3″,”properties”:{“formattedCitation”:”[5]”,”plainCitation”:”[5]”},”citationI–s”:[{“id”:133,”uris”:[“http://zotero.org/users/local/nU7WOCaS/i–s/BK8N6R8Z”],”uri”:[“http://zotero.org/users/local/nU7WOCaS/i–s/BK8N6R8Z”],”i–Data”:{“id”:133,”type”:”paper-conference”,”title”:”Applying and adjusting a software process improvement model in practice: the use of the IDEAL model in a small software enterprise”,”publisher”:”ACM”,”page”:”626-633″,”source”:”CrossRef”,”URL”:”http://ieeexplore.ieee.org/lpdocs/epic03/wrapper.htm?arnumber=870456″,”DOI”:”10.1109/ICSE.2000.870456″,”ISBN”:”1-58113-206-9″,”shortTitle”:”Applying and adjusting a software process improvement model in practice”,”author”:[{“family”:”Kautz”,”given”:”K.”},{“family”:”Hansen”,”given”:”H.W.”},{“family”:”Thaysen”,”given”:”K.”}],”issued”:{“date-parts”:[[“2000″]]},”accessed”:{“date-parts”:[[“2014″,8,31]]}}}],”schema”:”https://github.com/citation-style-language/schema/raw/master/csl-citation.json”} [5]. اما فرآیند بومی‌سازی نیازمند وجود تخصص در زمینه کاری سازمان و مدل مورد استفاده برای بهبود فرآیند، برنامه ریزی مناسب و تخصیص منابع موردنیاز است، در غیر اینصورت با خطر شکست مواجه خواهد بود ADDIN ZOTERO_ITEM CSL_CITATION {“citationID”:”1dbmpdtt1q”,”properties”:{“formattedCitation”:”[6]”,”plainCitation”:”[6]”},”citationI–s”:[{“id”:165,”uris”:[“http://zotero.org/users/local/nU7WOCaS/i–s/C6EW7QNU”],”uri”:[“http://zotero.org/users/local/nU7WOCaS/i–s/C6EW7QNU”],”i–Data”:{“id”:165,”type”:”book”,”title”:”CMMI for Development: Guidelines for Process Integration and Product Improvement”,”publisher”:”Addison-Wesley Professional”,”source”:”Google Scholar”,”shortTitle”:”CMMI for Development”,”author”:[{“family”:”Chrissis”,”given”:”Mary Beth”},{“family”:”Kon–“,”given”:”Mike”},{“family”:”Shrum”,”given”:”Sandra”}],”issued”:{“date-parts”:[[“2011″]]}}}],”schema”:”https://github.com/citation-style-language/schema/raw/master/csl-citation.json”} [6]. در این راستا اولویت‌بندی بهبود فرآیندها می تواند نقش بسزایی در آغاز و هدایت بهبود فرآیند بر اساس نیازها و منابع موجود بویژه در سازمان‌های کوچک و متوسط (SME) داشته باشد.
چالش‌ها و موانعی که در بومی‌سازی مدیریت پیکربندی وجود دارد، بسیار بوده و به همین دلیل نیاز است تا آنها را جهت ارائه طرح بهتر مدیریت پیکربندی شناسایی کرده و برای آنها راه حل‌هایی با توجه به مدل مورد استفاده بیابیم. چالش‌ها از قبیل این موارد می باشد: فقدان پشتیبانی مدیریت ارشد سازمان، هزینه‌های بالا نسبت به مزایای CM، فقدان آموزش کافی در ناحیه CM برای پرسنل سازمان، فقدان طرح جاری CM و ضعف در تعریف نیازمندی‌های CMADDIN ZOTERO_ITEM CSL_CITATION {“citationID”:”lhcug911i”,”properties”:{“formattedCitation”:”[3]”,”plainCitation”:”[3]”},”citationI–s”:[{“id”:134,”uris”:[“http://zotero.org/users/local/nU7WOCaS/i–s/3QPHCWJW”],”uri”:[“http://zotero.org/users/local/nU7WOCaS/i–s/3QPHCWJW”],”i–Data”:{“id”:134,”type”:”article-journal”,”title”:”Barriers to effective configuration management application in a project context: An empirical investigation”,”container-title”:”International Journal of Project Management”,”page”:”508-518″,”volume”:”32″,”issue”:”3″,”source”:”CrossRef”,”DOI”:”10.1016/j.ijproman.2013.06.005″,”ISSN”:”02637863″,”shortTitle”:”Barriers to effective configuration management application in a project context”,”language”:”en”,”author”:[{“family”:”Ali”,”given”:”Usman”},{“family”:”Kidd”,”given”:”Callum”}],”issued”:{“date-parts”:[[“2014″,4]]},”accessed”:{“date-parts”:[[“2014″,8,31]]}}}],”schema”:”https://github.com/citation-style-language/schema/raw/master/csl-citation.json”} [3]
لازم به ذکر است که بصورت کلی هدف اصلی برنامه بهبود فرآیند، اصلاح جریان کاری فرآیندها در سطح سازمان است که این امر می تواند با استفاده از ابزارهای مناسب مورد پشتیبانی قرار گیرندADDIN ZOTERO_ITEM CSL_CITATION {“citationID”:”10ge6sejp1″,”properties”:{“formattedCitation”:”[7]”,”plainCitation”:”[7]”},”citationI–s”:[{“id”:163,”uris”:[“http://zotero.org/users/local/nU7WOCaS/i–s/D3UPRB5E”],”uri”:[“http://zotero.org/users/local/nU7WOCaS/i–s/D3UPRB5E”],”i–Data”:{“id”:163,”type”:”book”,”title”:”Interpreting the CMMI: a process improvement approach”,”publisher”:”Auerbach Pub”,”source”:”Google Scholar”,”shortTitle”:”Interpreting the CMMI”,”author”:[{“family”:”Kulpa”,”given”:”Margaret K.”},{“family”:”Johnson”,”given”:”Kent A.”}],”issued”:{“date-parts”:[[“2008″]]}}}],”schema”:”https://github.com/citation-style-language/schema/raw/master/csl-citation.json”} [7].
انگیزه تحقیقبومی‌سازی صحیح CM در سازمان ثبت اسناد شامل تاثیرات مثبت و کارای زیر می باشد:
اول اینکه، محافظت از داده‌ها و منابع دیگر، بطوریکه محصولات همیشه برای مشتری در دسترس بوده و یا در زمان شکست، بصورت خیلی سریع قابل بازگشت باشند. مواردی که بهمراه بازبینی آنها برای سازمان دارای اهمیت بوده و لذا نباید از بین بروند و باید همیشه در دسترس باشند شامل نقشه ملک، مشخصات مالک، مشخصات ملک، میزان مالکیت افراد، گزارش‌های تهیه شده پس از بازدید از ملک، می باشند.
دوم، پایش و کنترل روال‌ها و فرآیندهای سازمان که خود منجر به دو مزیت در سازمان ثبت اسناد می شود: تعریف روالها و فرآیندهای سازمان بصورت درست و کامل، که باعث به حداقل رسیدن تداخل در کار پرسنل می شود و اینکه پرسنل روال‌ها را دنبال می‌کنند و تهیه راه آسان جهت دنبال‌کردن روال‌ها می باشد.
سوم، ارزش نهادن به کار ارباب رجوع می باشد بطوریکه نیاز آن در کمترین زمان و هزینه ممکن، برآورده می شود.
چهارم اینکه، ارائه خدمات بصورت مطمئن و قابل اعتماد است و تولید سند دارای عیب‌های اساسی از این قبیل نیست: تعارض با زمین‌های مجاور، مشخصات اشتباه ملک، مشخصات اشتباه مالک.
پنجم، تولید محصولات با کیفیت بالا می باشد بطوریکه قابلیت وفق پذیری بالا داشته باشد برای مثال ساده‌تر شدن تفکیک ملک و قابلیت نگه‌داری بالا بدین معناست که در صورت بروز خطا مشکل سریعتر حل شود.
ششم، باعث مصرف درست از منابع بخصوص منابع انسانی شده که نتیجتا باعث حداقل‌سازی تلاش پرسنل می شود.
اولویت‌بندی SPI در ناحیه CM دارای نتایج زیر است: مشاهده سریعتر نتایج SPI، سرمایه‌گذاری جهت رفع مسائل اصلی( مهمترین موارد) و همچنین دستیابی به نتایج بیشتر در زمان و هزینه مشخص می باشد.ADDIN ZOTERO_ITEM CSL_CITATION {“citationID”:”hds22cqha”,”properties”:{“formattedCitation”:”[8]”,”plainCitation”:”[8]”},”citationI–s”:[{“id”:35,”uris”:[“http://zotero.org/users/local/nU7WOCaS/i–s/MM64ZWNK”],”uri”:[“http://zotero.org/users/local/nU7WOCaS/i–s/MM64ZWNK”],”i–Data”:{“id”:35,”type”:”book”,”title”:”Configuration management principles and practice”,”publisher”:”Addison-Wesley”,”publisher-place”:”Boston, MA”,”source”:”Open WorldCat”,”event-place”:”Boston, MA”,”ISBN”:”0321117662 9780321117663″,”language”:”English”,”author”:[{“family”:”Hass”,”given”:”Anne Mette Jonassen”}],”issued”:{“date-parts”:[[“2003″]]}}}],”schema”:”https://github.com/citation-style-language/schema/raw/master/csl-citation.json”} [8]
چالشها و موانعی که در بومی‌سازی مدیریت پیکربندی در این سازمان باید یافت می شد از قبیل موارد ذیل بوده که در فازهای مختلف مدل انتخابی برای آنها راهکارهایی نیز ارائه گردیده است. فقدان پشتیبانی مدیریت ارشد سازمان، هزینه‌های بالا نسبت به مزایای CM، فقدان آموزش کافی در ناحیه CM برای پرسنل سازمان، فقدان طرح جاری CM و ضعف در تعریف نیازمندی‌های CMADDIN ZOTERO_ITEM CSL_CITATION {“citationID”:”qI9bZX7T”,”properties”:{“formattedCitation”:”[3]”,”plainCitation”:”[3]”},”citationI–s”:[{“id”:134,”uris”:[“http://zotero.org/users/local/nU7WOCaS/i–s/3QPHCWJW”],”uri”:[“http://zotero.org/users/local/nU7WOCaS/i–s/3QPHCWJW”],”i–Data”:{“id”:134,”type”:”article-journal”,”title”:”Barriers to effective configuration management application in a project context: An empirical investigation”,”container-title”:”International Journal of Project Management”,”page”:”508-518″,”volume”:”32″,”issue”:”3″,”source”:”CrossRef”,”DOI”:”10.1016/j.ijproman.2013.06.005″,”ISSN”:”02637863″,”shortTitle”:”Barriers to effective configuration management application in a project context”,”language”:”en”,”author”:[{“family”:”Ali”,”given”:”Usman”},{“family”:”Kidd”,”given”:”Callum”}],”issued”:{“date-parts”:[[“2014″,4]]},”accessed”:{“date-parts”:[[“2014″,8,31]]}}}],”schema”:”https://github.com/citation-style-language/schema/raw/master/csl-citation.json”} [3]
فصل دوم
تعاریف پایهبهبود فرآیندبهبود فرایند نرم افزار، مجموعه‌ای مدون از فعالیت‌ها جهت ارتقای عملکرد و سطح بلوغ فرآیندهای سازمانی که نتیجتا منجر به بهبود کیفیت محصولات و خدمات می شود.بهبود فرآیندها، تجربه‌ای پیچیده و هزینه‌بر است که بدون داشتن آمادگی قبلی امكان‌پذير نخواهد بود. بنابراین ‌پیاده‌سازی درست هر گونه تغيير و بهبود در فرآيندهاي سازمان مسئولیت بزرگی است. جهت ‌پیاده‌سازی طرح بهبود فرآيند، شرکت‌ها باید نحوه انجام آن را نيز مورد توجه قرار دهند. این امر در مورد سازمان‌هاي با اندازه کوچک یا متوسط (SME)، که نیازمند بازگشت سرمایه سریع هستند، مهمتر خواهد بود. هیچ شرکتی، فارغ از اندازه آن، بدون اطمینان از این که منابع درنظر گرفته شده حداکثر ارزش را بر می‌گردانند، مایل به انجام يك پروژه نمي‌باشد. ADDIN ZOTERO_ITEM CSL_CITATION {“citationID”:”2k0oriulk7″,”properties”:{“formattedCitation”:”[9]”,”plainCitation”:”[9]”},”citationI–s”:[{“id”:158,”uris”:[“http://zotero.org/users/local/nU7WOCaS/i–s/V5QD2KBF”],”uri”:[“http://zotero.org/users/local/nU7WOCaS/i–s/V5QD2KBF”],”i–Data”:{“id”:158,”type”:”article-journal”,”title”:”A practical application of the IDEAL model”,”container-title”:”Software Process: Improvement and Practice”,”page”:”123–132″,”volume”:”9″,”issue”:”3″,”author”:[{“family”:”Casey”,”given”:”Valentine”},{“family”:”Richardson”,”given”:”Ita”}],”issued”:{“date-parts”:[[“2004″]]}}}],”schema”:”https://github.com/citation-style-language/schema/raw/master/csl-citation.json”} [9]
امروزهدر راستاي كمك به بهبود شيوه كسب‌وكار سازمان‌هاي توليد كننده نرم‌افزار، مدل‌های بلوغ، استانداردها و راهكارهاي مختلفيتوسط جوامع تحقيقاتي و صنعتي ارائه شده‌ است. در اين زمينه مدل يكپارچه بلوغ/توانمندي (CMMI) توسط دانشگاه كارنگي ملون (Carnegie Mellon) معرفي شده است كه حاصل يكپارچه‌سازي تجربيات پياده‌سازي مدل‌هاي بلوغ/ توانمندي (CMM) مختلف در جوامع صنعتي مي‌باشد. مدل CMMI متشكل از بهروش‌هایی است كه كل فعالیت‌های مربوط به توليد محصولات و سرویس‌ها را در سطح سازمان مورد توجه قرار می‌دهد ADDIN ZOTERO_ITEM CSL_CITATION {“citationID”:”lRWbSdhQ”,”properties”:{“formattedCitation”:”[4]”,”plainCitation”:”[4]”},”citationI–s”:[{“id”:120,”uris”:[“http://zotero.org/users/1364408/i–s/KAH22SCM”],”uri”:[“http://zotero.org/users/1364408/i–s/KAH22SCM”],”i–Data”:{“id”:120,”type”:”report”,”title”:”CMMI® for Development, Version 1.3″,”publisher”:”CMMI Product Team”,”genre”:”TECHNICAL REPORT”,”source”:”Google Scholar”,”URL”:”http://www.sei.cmu.edu”,”number”:”CMU/SEI-2010-TR-033″,”shortTitle”:”CMMI-DEV, V1.3″,”issued”:{“date-parts”:[[“2010″,11]]}}}],”schema”:”https://github.com/citation-style-language/schema/raw/master/csl-citation.json”} [4].
“تيم مشاوره پياده سازي CMMI دانشگاه شيراز” مجموعه‌اي متشكل از هيئت علمي، فارغ التحصيلان و دانشجويان دانشگاه شيراز است كه داراي سوابق قبلي در زمينه بررسي معماري‌هاي سازماني و انجام پژوهش‌ها و پروژه‌هاي حاكميت فنآوري اطلاعات در برخي شركت‌هاي خصوصي و ادارات دولتي ايران مي‌باشد. اين تيم پس از انجام مطالعات تخصصي در زمينه مدل‌هاي بهبود كيفيت و ارتقاي فرآيندهاي نرم‌افزاري، اكنون در نقش مشاوره جهت بومی‌سازی تمرین‌های مدیریت پیکربندی در سازمان ثبت اسناد می باشد.
بررسی موارد موفق بهره‌گیری از مدل CMMI و نتایج حاصله در سطح شركت‌هاي بين المللي، نشان دهنده توانمندی این چهارچوب در حل مشکلات و تحقق اهداف مشابه در سازمان‌هايي با ساختار و صنايع متنوع است كه مهمترين موارد از بررسی‌های انجام شده دراين زمينه به شرح زیر می‌باشند:
طي 12 مورد مطالعاتی در سال2003، محورهاي اصلی عملکردی شامل هزینه، زمانبندی، کیفیت، رضایت مشتری و بازگشت سرمایه مورد بررسی قرار گرفتند که نتایج حاصل بصورت مشروح در بخش 3 بيان شده است ADDIN ZOTERO_ITEM CSL_CITATION {“citationID”:”1YLFBf9W”,”properties”:{“formattedCitation”:”[10]”,”plainCitation”:”[10]”},”citationI–s”:[{“id”:140,”uris”:[“http://zotero.org/users/1364408/i–s/ZFJGCKDE”],”uri”:[“http://zotero.org/users/1364408/i–s/ZFJGCKDE”],”i–Data”:{“id”:140,”type”:”report”,”title”:”Demonstrating the Impact and Benefits of CMMI®: An Update and Preliminary Results”,”genre”:”SPECIAL REPORT”,”number”:”CMU/SEI-2003-SR-009″,”author”:[{“family”:”Goldenson”,”given”:”Dennis R”},{“family”:”Gibson”,”given”:”Diane L”}],”issued”:{“date-parts”:[[“2003″,10]]}}}],”schema”:”https://github.com/citation-style-language/schema/raw/master/csl-citation.json”} [10].
موسسه‌ی مهندسی نرم‌افزار (SEI)، گزارشی را در سال 2006 منتشر کرد که در طي آن بیش از 30 سازمان مورد بررسی قرار گرفته‌اند ADDIN ZOTERO_ITEM CSL_CITATION {“citationID”:”pMlZRIPf”,”properties”:{“formattedCitation”:”[11]”,”plainCitation”:”[11]”},”citationI–s”:[{“id”:131,”uris”:[“http://zotero.org/users/1364408/i–s/2DAFVIXP”],”uri”:[“http://zotero.org/users/1364408/i–s/2DAFVIXP”],”i–Data”:{“id”:131,”type”:”report”,”title”:”Performance results of CMMI-based process improvement”,”publisher”:”DTIC Document”,”source”:”Google Scholar”,”URL”:”http://oai.dtic.mil/oai/oai?verb=getRecord&metadataPrefix=html&identifier=ADA454687″,”author”:[{“family”:”Gibson”,”given”:”Diane L.”},{“family”:”Goldenson”,”given”:”Dennis R.”},{“family”:”Kost”,”given”:”Keith”}],”issued”:{“date-parts”:[[“2006″]]},”accessed”:{“date-parts”:[[“2013″,4,17]]}}}],”schema”:”https://github.com/citation-style-language/schema/raw/master/csl-citation.json”} [11]. نتایج حاصل از این بررسی‌ها در شش محور عملکردی (هزینه، زمانبندی،بهره‌وری، رضایت مشتری، کیفیت و بازگشت سرمایه) به تفکیک در قسمت 3 همین بخش ذکر شده است.
در سال 2010 نیز موسسه مهندسی نرم‌افزار، تحقیقات حاصل از ارتقاء توانمندی پس از استفاده از مدل CMMI در برخي شرکت از جمله نورتروپ گرومان ، لاکهید مارتین ، ریتون ، هریس ، و … را منتشر کرد.

سه بعد حياتي براي ارتقاي سازمانمعرفي مدل یکپارچه توانمندی/ بلوغ (CMMI)موسسه‌یSEI ‌، طی تحقیقات خود برای کمک به سازمان‌ها و شركت‌هادر راستاي توليد و نگهداشت محصولات و سرویس‌های با کیفیت، ابعاد متعددی را بر شمرده است که يك سازمان با تمرکز بر آن‌ها می‌تواندشيوه کسب و کار خود را بهبود بخشد. شکل 1 سه بعد حیاتی را نشان می‌دهدکه سازمان‌ها عموما بر ارتقاي آن‌ها تمرکز دارند: نیروی انسانی، روال‌ها و روش‌ها، ابزارها و تجهیزات. در اين ميان “فرآیندهای سازمان” محوري است كه همه‌ي اين ابعاد را به هم پيوند مي‌دهد (شكل 2-1)ADDIN ZOTERO_ITEM CSL_CITATION {“citationID”:”2gim6s180k”,”properties”:{“formattedCitation”:”[4]”,”plainCitation”:”[4]”},”citationI–s”:[{“id”:120,”uris”:[“http://zotero.org/users/1364408/i–s/KAH22SCM”],”uri”:[“http://zotero.org/users/1364408/i–s/KAH22SCM”],”i–Data”:{“id”:120,”type”:”report”,”title”:”CMMI® for Development, Version 1.3″,”publisher”:”CMMI Product Team”,”genre”:”TECHNICAL REPORT”,”source”:”Google Scholar”,”URL”:”http://www.sei.cmu.edu”,”number”:”CMU/SEI-2010-TR-033″,”shortTitle”:”CMMI-DEV, V1.3″,”issued”:{“date-parts”:[[“2010″,11]]}}}],”schema”:”https://github.com/citation-style-language/schema/raw/master/csl-citation.json”} [4].
البته اين امر به معني ناديده گرفتن افراد و تکنولوژی‌هاي سازمان نيست، اما امروزه تکنولوژی با سرعت غیر قابل تصوری در حال تغییربوده و به طور مشابه، افراد نيز معمولا در طول تجربه‌ی کاری خود برای شرکت‌های بسیاری کار می‌کنند. بنابراين تمرکز بر فرآیندهاي سازمان، زیرساخت لازم جهت رویارویی با جهاني مملو از تغییر و نيز حداكثرسازي بهره‌وری افراد و بكارگيري تکنولوژی برای رقابت با ديگر سازمان‌ها را فراهم مي‌آورد. فرآیندها به نیروی انساني سازمان کمک می‌کنند تا هوشمندانه‌تر (نه لزوما سخت‌تر) و با سازگاري بيشتري عمل كرده و اهداف کسب و کار را دنبال کنند. امروزه اهمیت فرآیندهای با كيفيت در بسیاری از سازمان‌هاي فعال در صنایع تولیدي و سرویس‌دهي با وضوح بيشتري درك شده استADDIN ZOTERO_ITEM CSL_CITATION {“citationID”:”2a15t1d81j”,”properties”:{“formattedCitation”:”[4]”,”plainCitation”:”[4]”},”citationI–s”:[{“id”:120,”uris”:[“http://zotero.org/users/1364408/i–s/KAH22SCM”],”uri”:[“http://zotero.org/users/1364408/i–s/KAH22SCM”],”i–Data”:{“id”:120,”type”:”report”,”title”:”CMMI® for Development, Version 1.3″,”publisher”:”CMMI Product Team”,”genre”:”TECHNICAL REPORT”,”source”:”Google Scholar”,”URL”:”http://www.sei.cmu.edu”,”number”:”CMU/SEI-2010-TR-033″,”shortTitle”:”CMMI-DEV, V1.3″,”issued”:{“date-parts”:[[“2010″,11]]}}}],”schema”:”https://github.com/citation-style-language/schema/raw/master/csl-citation.json”} [4].
در ادامه اين قسمت و قبل از معرفي مدل CMMI، نحوه شكل‌گيري آن بر اساس مدل‌هاي پايه اجمالا مرور می‌شود. موسسهSEI با اعتقاد به اين اصل مدیریت فرآیند كه کیفیت سیستم یا محصول توليد شده عمدتا از کیفیت فرآیندهای مورد استفاده جهت توسعه و نگهداري آن ‌تاثير مي‌پذيرد، در ابتدا مدل‌هایي تحت عنوانCMMراتعريف كرد كه هريك ازآن‌ها يك مسیرتکاملی جهت آغاز روند بهبود، از فرآیندهای تک منظوره و نابالغ به سمت فرآیندهای منظم و بالغ را دریک یا بیش از یک زمينه توصيف مي‌كردند. پس از بكارگيري مدل‌هاي CMMدر صنايع مختلف در سراسر جهان و جمع‌آوري بازخوردهاي حاصل از پياده‌سازي بهروش‌ها، پروژه يكپارچه‌سازي به منظور حل مشکلات ناشي از بكارگيري مدل‌هاي متعدد CMM شکل گرفت. بدين ترتيب اولین نسخه از مدل يكپارچه موردنظر تحت عنوان CMMI-DEV 1.02(بصورت ساده،CMMI) تهيه ‌شده و اكنون CMMI 1.3 آخرين نسخه تكامل يافته از اين مدل يكپارچه است كه در سال 2010 توسط موسسه SEI به جوامع علمي و صنعتي ارائه شده است. CMMI مدل مرجعی ا ست که فعالیت‌هاي مربوط به توليد محصولات وخدمات را پوشش می‌دهد. امروزه سازمان‌هاي فعال در صنایع بسیاری نظیر هوافضا، بانکداری، سخت‌افزار و نرم‌افزارکامپیوتر، صنایع دفاعی و خودروسازي، ازمدل CMMI استفاده می‌كنند ADDIN ZOTERO_ITEM CSL_CITATION {“citationID”:”28f217tpad”,”properties”:{“formattedCitation”:”[12]”,”plainCitation”:”[12]”},”citationI–s”:[{“id”:119,”uris”:[“http://zotero.org/users/1364408/i–s/MSF6J92I”],”uri”:[“http://zotero.org/users/1364408/i–s/MSF6J92I”],”i–Data”:{“id”:119,”type”:”book”,”title”:”CMMI for Development: Guidelines for Process Integration and Product Improvement”,”publisher”:”Addison-Wesley Professional”,”source”:”Google Scholar”,”shortTitle”:”CMMI for Development”,”author”:[{“family”:”Chrissis”,”given”:”Mary Beth”},{“family”:”Kon–“,”given”:”Mike”},{“family”:”Shrum”,”given”:”Sandra”}],”issued”:{“date-parts”:[[“2011″]]}}}],”schema”:”https://github.com/citation-style-language/schema/raw/master/csl-citation.json”} [12].

سطوح بلوغ در رويكرد گام به گام از مدل CMMIنواحي فرآيندي CMMI در رويكردهاي پيوسته و گام به گام
مدل CMMI از 22 ناحيه فرآيندي به علاوه اهداف و تمرين‌هاي عمومي تشكيل شده است. در هريك از اين نواحي فرآيندي مجموعه‌اي از اهداف خاص (SG) مطرح شده و براي تحقق هريك از اين اهداف نيز مجموعه‌اي از تمرين‌هاي خاص (SP) بيان شده است. در رويكرد پيوسته از مدل CMMI، اين نواحي فرآيندي در بخش‌هاي مهندسي، پشتيباني، مديريت پروژه، مديريت فرآيند دسته بندي شده‌اند و بهبود توانمندي سازمان را مي‌توان در هريك از اين زمينه‌ها دنبال كرد. اما در رويكرد گام به گام، نواحي فرآيندي در پنج سطح مرتب دسته‌بندي شده‌اند كه سازمان را در مسير ارتقاي بلوغ هدايت مي‌كند. شكل 2-2 عنوان هريك از سطوح بلوغ را به همراه ويژگي‌هاي اصلي آن‌ها نمايش مي‌دهد. همچنين عنوان و مخفف هر يك از نواحي فرآيندي CMMI به همراه سطح بلوغ (رويكرد گام به گام) و بخش فرآيندي مربوطه (رويكرد پيوسته) نيز در جدول 2-1 نمايش داده شده است.
نواحي فرآيندي در شيوه‌هاي نمايشي پيوسته و مرحله‌ايشيوه‌ي نمايشي پيوسته سازمان را قادر مي‌سازد تا جهت بهبود فرآيند، نواحي فرآيندي را متناسب با اهداف كسب‌وكار خود انتخاب كرده و تلاش‌هاي خود را در همان نواحي متمركز سازد. با اينكه به دليل وجود برخي وابستگي‌ها، سازمان داراي محدوديت‌هايي در انتخاب نواحي فرآيندي مي‌باشد، اما در كل سازمان در مورد انتخاب اين نواحي داراي اختيار مي‌باشد.
به منظور پشتيباني از سازمان‌هايي كه از شيوه‌ي نمايشي پيوسته استفاده مي‌كنند، نواحي فرآيندي در چهار دسته سازماندهي شده‌اند: مديريت فرآيند، مديريت پروژه، مهندسي، و پشتيباني. اين دسته‌بندي برخي از روابط كليدي موجود ميان نواحي فرآيندي را مورد تاكيد قرار مي‌دهد.
نحوه‌ي انتخاب تركيبي از نواحي فرآيندي و سطوح قابليت معمولا توسط يك “نمودار هدف” توصيف شده‌ است. يك نمودار هدف همه‌ي نواحي فرآيندي و سطح قابليت مربوط به هريك از‌ آن‌ها را تعريف مي‌كند. در اين نمودار اهداف و روش‌هايي را موردنظارت قرار مي‌دهد كه سازمان جهت هدايت تلاش‌هاي بهبود فرآيند خود در نظر گرفته است.
در بعضي از موارد به شيوه‌اي غير رسمي از دسته‌بندي نواحي فرآيندي اشاره مي‌شود: نواحي فرآيندي مربوط به بلوغ سطح بالا. نواحي فرآيندي بلوغ سطح بالا شامل اين چهار مورد مي‌باشند: كارايي فرآيند در سطح سازمان، مديريت پروژه بصورت كمي، مديريت كارايي سازمان، تحليل وتشخيص بصورت علت و معلولي. اين نواحي فرآيندي بر بهبود كارايي فرآيندهاي پياده‌سازي شده‌اي متمركز مي‌باشند كه به اهداف كسب‌وكار سازمان نزديكتر هستند.
بعد از انتخاب نواحي فرآيندي، مي‌بايد ميزان بلوغ يافتن هريك از آن‌ها را نيز مشخص كنيد (يعني تعيين سطح قابليت مناسب). سطوح قابليت و اهداف و روش‌هاي عمومي، بهبود فرآيندهاي مربوط به نواحي فرآيندي منفرد را پشتيباني مي‌كنند. براي مثال، ممكن است يك سازمان بخواهد در يك ناحيه فرآيندي به سطح 2 از قابليت رسيده، و در ناحيه فرآيندي ديگر به سطح 3 قابليت دست يابد. سازمان پس از دستيابي به يك سطح از قابليت، منظر خود جهت به دستيابي به سطح بعدي قابليت را براي همان مجموعه از نواحي فرآيندي و يا مجموعه‌ي بزرگتري از نواحي فرآيندي تعيين مي‌كند. با دستيابي به قابليت سطح 3 در اكثر نواحي فرآيندي، سازمان مي‌تواند توجه خود را بر نواحي فرآيندي مربوط به بلوغ سطح بالا متمركز ساخته و بهبود قابليت هريك از آن‌ها را نيز تا سطح 3 دنبال كند.
نحوه‌ي انتخاب تركيبي از نواحي فرآيندي و سطوح قابليت معمولا توسط يك “نمودار هدف” توصيف شده‌ است. يك نمودار هدف همه‌ي نواحي فرآيندي و سطح قابليت مربوط به هريك از‌ آن‌ها را تعريف مي‌كند. در اين نمودار اهداف و روش‌هايي را موردنظارت قرار مي‌دهد كه سازمان جهت هدايت تلاش‌هاي بهبود فرآيند خود در نظر گرفته است.
اكثر سازمان‌ها حداقل سطح قابليت 1 را به عنوان هدف و مقصد براي نواحي فرآيندي انتخابي خود قرار مي‌دهند؛ جهت دستيابي به سطح 1 از قابليت در مجموعه اي از نواحي فرآيندي، همه‌ي اهداف خاص مربوط به آن فرآيندها مي‌بايد برآورده شوند. اما سازمان‌هايي كه بدنبال دستيابي به سطوح بالاتري از قابليت مي‌باشند، بر استقرار رسمي فرآيندهاي انتخابي در سازمان (توسط پياده‌سازي اهداف و روش‌هاي عمومي) متمركز مي باشند.

نواحي فرآيندي در شيوه‌هاي نمايشي پيوسته و مرحله‌ايCMMI-SVCمقدمه: صنعت سرویس یک گرداننده ی مهم برای رشد اقتصادی دنیای گسترده می باشد. راهنمای توسعه و بهبود بلوغ تمرینهای سرویس، جز اصلی برای کارایی مهیاکننده سرویس و ارضای مشتری می باشد. و مدل CMMI برای سرویس جهت شروع این نیاز طراحی شده است.
این مدل شامل 24 ناحیه فرآیندی می باشد که از این نواحی، 16 ناحیه فرآیندی اصلی، 1 ناحیه فرآیندی مشترک و 7 ناحیه خاص سرویس می باشد.
تمام تمرینهای مدل CMMI-SVC روی فعالیت‌های مهیا کننده سرویس تمرکز دارند.
7 ناحیه فرآیندی روی تمرینهای خاص سرویسها تمرکز دارند فرآیندهای مدیریت دردسترس بودن و توانایی، دوام سرویس، تحویل سرویس، جلوگیری و حل تداخل و تصادم، انتقال سرویس، توسعه Service Sys– و مدیریت استراتژیک سرویس را حل می کنند.
درک مفاهیم کلیدی در استفاده از CMMI-SVCچندین اصطلاح مهم اضافی، مخصوص CMMI-SVC وجود دارد
سرویس:
مهمترین اصطلاح احتمالا خود کلمه Service می باشد بطوریکه لغتنامه به عنوان یک محصول غیر قابل لمس و انبار نشدنی تعریف می کند.
در حالیکه این تعریف محدوده مفهوم کلمه سرویس را با دقت می رساند ولی ظرافت‌ها و ابهامات را در زمینه CMMI نشان نمی دهد.
اولین مورد اینکه سرویس نوعی از یک محصول است و بسیاری از مردم بصورت روتین فکر می‌کنند محصولات و سرویس‌ها دو دسته کاملا انحصاری هستند. اما در مدلهای CMMI محصولات و سرویسها دسته‌های جدا نیستند. سرویس نوع خاصی از یک محصول در نظر گرفته می شود. همچنین هر اشاره به محصول می تواند اشاره به سرویس فرض شود.
اگر شما نیازی به اشاره به دسته ای از محصولات کردید که سرویس نیستند شما می توانید از اصطلاح ‘goods’ استفاده کنید.
نقطه ابهام دیگر بین سرویسها و فرآیندهاست زیرا هردو اصطلاح اشاره به موجودیت‌هایی دارد که ماهیت غیرقابل لمس و انبارنشدنی دارند و هردو مفهوم ذاتا با هم در ارتباط هستند.
اما در مدلهای CMMI فرآیندها همان فعالیتها هستند در حالیکه سرویس یک نتیجه مفید از اجرای آن فعالیتها می باشد.
برای مثال یک سازمانی که سرویسهای آموزشی را فراهم می کند، فرآیندهای آموزشی (فعالیتهای آموزشی) را جهت کسب دانش بیشتر، اجرا می کنند.
این وضعیت مفید از این امر( کسب دانش بیشتر) سرویسی است که مهیاکنندگان آموزش تحویل می دهند یا برای تحویل آموزش تلاش می کنند. اگر فرآیندهای آموزشی اجرا شوند اما گیرندگان در کسب دانش بیشتر با شکست روبرو شوند( شاید بدلیل اینکه آموزش، ضعیف طراحی شده است یا گیرندگان بعضی از دانشهای اولیه لازمه را ندارند) لذا سرویس-نتیجه مفید بصورت حقیقی تحویل داده نشده است.
آخرین ابهام روی معنی کلمه “سرویس” است و برای کسانی که یک پیش زمینه از تکنولوژی اطلاعات داشته باشند مخصوصا آنهایی که با مفاهیم مثل معماری سرویس گرا Service Oriented یا Software as a Service آشنا باشند. در زمینه نرم افزار، سرویسها معمولا به عنوان Method،Component یا بلاکهای ایجاد شده از یک سیستم اتوماتیک بزرگتر هستند بجای نتایج تولید شده توسط آن سیستم.
در مدلهای CMMI، سرویسها نتایج غیرقابل ذخیره سازی و غیرقابل لمس از طریق عملیات یک “Service Sys–” که ممکن است کامپوننت‌های اتوماتیک داشته باشند یا نداشته باشند. برای تکمیل حل این ابهام درکی از مفهوم Service Sys– ضروری می باشد.
Service sys–
یک سرویس از طریق عملیاتی از یک Service sys– ارائه می شود که لغتنامه به عنوان یک ترکیبی از کامپوننت‌های یکپارچه و وابسته ای از منابع که نیازمندیهای سرویس را برآوره می سازند. استفاده از کلمه سیستم در سیستم سرویس میتواند به بعضی افراد پیشنهاد کند که سیستمهای سرویس دارای انواع مختلفی از تکنولوژی اطلاعات هستند و همچنین آنها باید دارای سخت افزار، نرم افزار و دیگر اجزای مرسوم IT باشند . این تفسیر خیلی محدود کننده است. ممکن است تعدادی از اجزای Service sys– با تکنولوژی اطلاعات ‌پیاده‌سازی شوند اما همچنین ممکن است Service sys– ای بدون تکنولوژی اطلاعات یا تکنولوژی اطلاعات کمی بکار رود.
در این زمینه کلمه “sys–” باید در حالت گسترده تر از یک تعریف دیکشنری معمولی ” یک گروه وابسته با تعامل منظم از آیتم‌هایی که بصورت یکتا شکل گرفته اند” تعریف شده باشد.
بعضی از یوزرها ممکن است با این تفسیر مشکل داشته باشند زیرا ممکن است فکر کنند، روشی که آنها سرویس را تحویل می دهند سیستماتیک نباشد و اجزای یکتا را درگیر نکند. در حالیکه این ابهام در بعضی حالات ممکن است برای سازمان‌های مهیا کننده سرویس با تمرینهای نسبتا نابالغ پیش آید. بخشی از مشکل می تواند در تعریف کلمه ” Resources” در Service sys– پیش آید.
از آنجا که هر سازمان مهیا کننده سرویس از مدل CMMI-SCV باید حداقل منابع فرآیند و انسانی را داشته باشد تا بتوانند مفهوم Service sys– را بصورت موفقیت آمیز بتوانند بکار برند.
Service Agreement: زیربنای فهم اتصال بین یک مهیاکننده سرویس و مشتری موارد مورد انتظار در یک رابطه دو جانبه.
ضروری است که توافقات سرویس بگونه ای به ثبت برسند تا هم مهیا کننده سرویس و همچنین مشتری بتوانند دستری داشته و بفهمند و همانطور ابهامات به حداقل خود برسد.
Project,Work Group,Work
مدل‌های CMMI اغلب به موجودیت‌های سازمانی که در زیربنای تلاشهای بهبود فرآیند قراردارند، اشاره می کنند.
این موجودیت‌ها نقاط کانونی و مهمی جهت ایجاد ارزش ،مدیریت کار، مناسب سازی فرآیندها و هدایت appraisal‌ها در سازمان می باشند.
در CMMI-svc این موجودیت‌ها گروه‌های کاری نامیده می شوند و در حالیکه در CMMI-DEV و CMMI-ACQ این موجودیتها پروژه نامیده می شوند.
لغتنامه هر دو اصطلاح و رابطه بین آنها را تعریف می کند اما در مورد نیاز به هر دو اصطلاح توضیحی نمی دهد.
لغتنامه CMMI پروژه را اینگونه تعریف می کند که ” یک مجموعه مدیریت شده از فعالیتها و منابع مرتبط شامل افراد که تعداد یک یا بیشتر از یک محصولات یا سرویسها را به مشتری یا کاربر نهایی تحویل می دهند”
این تعریف بیان می کند که پروژه دارای یک شروع و پایان تعریف شده دارد که معمولا بر طبق یک طرح عمل می کند.
چرا ممکن است در بکاربردن اصطلاحاتی همچون ‘طراحی پروژه’ یا ‘مدیریت پروژه’ در بعضی از سازمانهای مهیا کننده سرویس مشکل پیش بیاید.
یک دلیل ساده اینکه پروژه‌ها دارای یک پایان مشخص همچون شروع مشخص دارند در حالیکه بعضی از سرویسها از همین الگو پیروی می کنند بسیاری دیگر روی زمان بدون یک پایان مورد انتظار، تحویل می شوند( مثل سرویسهای معمولی شهرداری)
مهیا کنندگان سرویس در این زمینه‌ها برای توصیف کار تحویل سرویسشان به عنوان یک پروژه، تمایلی ندارند.
مدیریت پیکربندی در بین نواحی فرآیندی CMMIمنظور از مدیریت پیکربندی (CM) برقراری و نگهداری جامعیت محصولات کاری با استفاده از شناسایی ، کنترل ، ممیزی و حسابداری وضعیت پیکربندی می باشد.
ناحیه فرآیندی مدیریت پیکربندی شامل فعالیت‌های زیر می باشد:
شناسایی پیکربندی محصولات کاری انتخاب شده که خطوط مبنا را در نقاط زمانی داده شده می سازند
کنترل تغییرات در آیتم‌های پیکربندی
تعریف یا فراهم آوردن ویژگی‌های سیستم مدیریت پیکربندی جهت ایجاد محصولات کاری
حفظ جامعیت خطوط مبنا
فراهم کردن وضعیت دقیق و فعلی داده‌های پیکربندی برای توسعه دهندگان، کاربران نهایی و مشتری‌ها.
محصولات کاری که در مدیریت پیکربندی مورد بررسی قرار می گیرند شامل محصولاتی که به مشتری تحویل داده می شوند، محصولات کاری داخلی انتخاب شده (ولی هنوز نصب نشده اند)، محصولات بدست آمده، ابزارها و سایر موارد استفاده شده در ایجاد و توصیف این محصولات کاری، می باشند.
در محیطهای چابک، مدیریت پیکره بندی (CM) به دلیل نیاز به پشتیبانی از تغییرات مکرر، ساخت‌های مکرر (معمولا روزانه)، خطوط مبنای متعدد، و فضاهای کاری متعدد پشتیبانی شده توسط CM (مثلا برای افراد، تیم‌ها، و حتی برای برنامه نویسی دونفره) دارای اهمیت می باشد. اگر سازمان این موارد را انجام ندهد، تیم‌های چابک ممکن است دچار مشکل شوند.
خلاصه اهداف کیفی و تمرین‌های خاص
SG1 ایجاد خطوط مبنا
خطوط مبنا برای محصولات کاری شناسایی شده، ایجاد می شوند.
Sp1.1 شناسایی آیتم‌های پیکربندی
شناسایی آیتم‌های پیکربندی، مولفه‌ها، و محصولات کاری مرتبط، تحت مدیریت پیکربندی قرار می گیرند.
آیتم‌های پیکربندی می توانند شامل سخت افزار، تجهیزات، و دارایی‌های ملموس و همچنین نرم افزار و مستندات باشد.
Sp1.2 ایجاد یک سیستم مدیریت پیکربندی
برای کنترل محصولات کاری، یک سیستم مدیریت تغییر و مدیریت پیکربندی ایجاد و نگهداری کنید.
سیستم مدیریت پیکربندی شامل رسانه‌های ذخیره سازی، روال‌ها و ابزارهایی جهت دسترسی به سیستم می باشد. سیستم مدیریت پیکربندی می تواند از زیر سیستم‌های مختلفی با ‌پیاده‌سازی‌های متفاوتو مناسب با هر محیط مدیریت پیکربندی تشکیل شده باشد.
سیستم مدیریت تغییر شامل رسانه‌های ذخیره سازی، روال‌ها و ابزارهایی جهت ضبط و دسترسی به درخواست‌های تغییراتمی باشد.
SP1.3 ایجاد یا ترخیص خطوط مبنا
خطوط مبنا را براي كاربردهاي داخلي و جهت تحويل به مشتري ايجادوياترخیص نمایید.
يك خط مبنا، با انتساب یک شناسه به يك آيتم پيكربندي و يا مجموعه‌اي از آيتم‌هاي پيكر‌بندي و موجوديت‌هاي مربوطه، در نقطه‌ي مشخصي از زمان نمايش داده مي‌شود.
SG2 پیگیری و کنترل تغییرات
تغییرات محصولات کاری تحت مدیریت پیکربندی، کنترل و پیگیری می شوند.
SP2.1 پیگیری درخواست‌های تغییر
پیگیریدرخواست تغییرات برای آیتمهای پیکربندی
درخواست تغییرات تنها به درخواست‌های جدید یا تغییر یافته مربوط نمی شود بلکه به شکست‌ها و نقص‌ها در محصولات کاری نیز توجه دارد.
درخواست‌های تغییرات برای تعیین تاثیرات تغییر بر محصول کاری ، بودجه و زمانبندی تحلیل می شوند.
SP2.2 کنترل آیتم‌های پیکربندی
تغییرات کنترلی آیتم‌های پیکربندی
کنترل روی پیکربندی خط مبنای محصول کاری، حفظ می شود. این کنترل شامل پیگیری پیکربندی در هر آیتم پیکربندی، تایید یک پیکربندی جدید (در صورت لزوم) و بروز رسانی خط مبنا، می باشد.
SG3 برقراری جامعیت
جامعیت خطوط مبنا برقرار و حفظ شود.
SP3.1 ایجاد سوابق مدیریت پیکربندی
ایجاد و نگهداری رکوردهای توصیف کننده آیتم‌های پیکربندی
SP3.2 اجرای ممیزی‌های پیکربندی
اجرای ممیزی پیکر بندی جهت حفظ جامعیت خطوط مبنای پیکربندی.
ممیزی‌های پیکربندی تایید می کنند که خطوط مبناهای بدست آمده و مستند سازی‌ها با استاندارد‌های تعیین شده و نیازمندی‌ها مطابقت دارند.ADDIN ZOTERO_ITEM CSL_CITATION {“citationID”:”26s7si3nvd”,”properties”:{“formattedCitation”:”[13]”,”plainCitation”:”[13]”},”citationI–s”:[{“id”:159,”uris”:[“http://zotero.org/users/local/nU7WOCaS/i–s/VSKVTI35″],”uri”:[“http://zotero.org/users/local/nU7WOCaS/i–s/VSKVTI35″],”i–Data”:{“id”:159,”type”:”article-journal”,”title”:”CMMI for Services, version 1.3″,”author”:[{“family”:”Team”,”given”:”CMMI Product”}],”issued”:{“date-parts”:[[“2010″]]}}}],”schema”:”https://github.com/citation-style-language/schema/raw/master/csl-citation.json”} [13]
مدل IDEALبهبود فرآیند باید در چارچوب‌هاي خاص و در حوزه‌هاي مشخص انجام شود، تا بتواند اهداف كيفي و كمي مورد انتظار را نتيجه دهد. بيان حوزه، اهداف و محدودیت‌ها به شکل شفاهی كافي نبوده و راهنمایی‌های واضحتری براي ‌پیاده‌سازی بهبود فرآیند در سطح سازمان موردنياز مي‌باشد. مدل IDEAL این راهنمایی‌ها را به نحو احسنت ارائه مي‌دهد.
مدل IDEAL به عنوان “يك مدل چرخه حیات برای بهبود فرآیند” تعریف می شود . این مدل توسط موسسه مهندسي نرم‌افزار (SEI) و بر اساس مدل بلوغ و توانمندی توسعه داده شده است. این مدل برای اتخاذ روش‌ها و ‌پیاده‌سازی کاربردی فرآیندهای نرم افزاری جدید راهنمایی‌های خاصي را ارائه می كند. مدل IDEAL فازها، فعالیت‌ها و منابع اصلي مورد نیاز جهت پياده‌سازي موثر بهبود فرآیند را بيان مي‌كند.
مدل IDEAL شامل پنج فاز است:
Initiating(بنيان‌گذاري) فراهم کردن زمینه کاری پایه
Diagnosing (تشخيص) تعيين وضعيت جاري و اهداف آینده سازمان
Establishing(استقرار)طرح ریزی نحوه دستيابي به اهداف سازمان
Acting (اعمال)انجام کارهای لازم برای رسیدن به اهداف تعریف شده
Learning/Leveraging (يادگيري)یادگیری از تجربيات حاصله برای دورهای بعدی از چرخه بهبود فرآیند ADDIN ZOTERO_ITEM CSL_CITATION {“citationID”:”191c15vrlo”,”properties”:{“formattedCitation”:”[9]”,”plainCitation”:”[9]”},”citationI–s”:[{“id”:158,”uris”:[“http://zotero.org/users/local/nU7WOCaS/i–s/V5QD2KBF”],”uri”:[“http://zotero.org/users/local/nU7WOCaS/i–s/V5QD2KBF”],”i–Data”:{“id”:158,”type”:”article-journal”,”title”:”A practical application of the IDEAL model”,”container-title”:”Software Process: Improvement and Practice”,”page”:”123–132″,”volume”:”9″,”issue”:”3″,”author”:[{“family”:”Casey”,”given”:”Valentine”},{“family”:”Richardson”,”given”:”Ita”}],”issued”:{“date-parts”:[[“2004″]]}}}],”schema”:”https://github.com/citation-style-language/schema/raw/master/csl-citation.json”} [9]

فازهای مدل IDEAL
فصل سوم

کارهای مرتبطدر مقاله ADDIN ZOTERO_ITEM CSL_CITATION {“citationID”:”1jsfb6blv2″,”properties”:{“formattedCitation”:”[3]”,”plainCitation”:”[3]”},”citationI–s”:[{“id”:134,”uris”:[“http://zotero.org/users/local/nU7WOCaS/i–s/3QPHCWJW”],”uri”:[“http://zotero.org/users/local/nU7WOCaS/i–s/3QPHCWJW”],”i–Data”:{“id”:134,”type”:”article-journal”,”title”:”Barriers to effective configuration management application in a project context: An empirical investigation”,”container-title”:”International Journal of Project Management”,”page”:”508-518″,”volume”:”32″,”issue”:”3″,”source”:”CrossRef”,”DOI”:”10.1016/j.ijproman.2013.06.005″,”ISSN”:”02637863″,”shortTitle”:”Barriers to effective configuration management application in a project context”,”language”:”en”,”author”:[{“family”:”Ali”,”given”:”Usman”},{“family”:”Kidd”,”given”:”Callum”}],”issued”:{“date-parts”:[[“2014″,4]]},”accessed”:{“date-parts”:[[“2014″,8,31]]}}}],”schema”:”https://github.com/citation-style-language/schema/raw/master/csl-citation.json”} [3]CMیک مجموعه ای از ایده‌های جدید نیست چیزی که آن ارائه می کند یک روش موثر برای مدیران پروژه است تا از یک متدلوژی فرموله شده جهت مدیریت تغییرات و وضعیت در طول چرخه حیات، استفاده کنند. این تحقیق شروع به شناسایی و اولویت‌بندی کردن موانع در ‌پیاده‌سازی موثر تمرینهای CM، می کند. این موانع را در گروه‌های بیشتری از فاکتورهای( عوامل) قابل مدیریت دسته بندی می کند. 19 مانع دسته بندی می شوند و بر اساس بحرانی بودن اولویت‌بندی می شوند و با کمک تحلیل عوامل، 3 گروه استخراج می شود
موانع سازمانی و مدیریتی
موانع ‌پیاده‌سازی
موانع فرآیند و طراحی
این مطالعه به متخصصان مدیریت پروژه و هم مدیریت پیکربندی برای طراحی بهتر و جلوگیری از تاثیر موانع اصلی حتی زودتر یعنی در فاز تعریف.
در مقاله ADDIN ZOTERO_ITEM CSL_CITATION {“citationID”:”2fr3QQML”,”properties”:{“formattedCitation”:”[2]”,”plainCitation”:”[2]”},”citationI–s”:[{“id”:131,”uris”:[“http://zotero.org/users/local/nU7WOCaS/i–s/I9R3HB4M”],”uri”:[“http://zotero.org/users/local/nU7WOCaS/i–s/I9R3HB4M”],”i–Data”:{“id”:131,”type”:”article-journal”,”title”:”A Critical Examination of Change Control Processes”,”container-title”:”Procedia CIRP”,”page”:”177-182″,”volume”:”11″,”source”:”CrossRef”,”DOI”:”10.1016/j.procir.2013.07.053″,”ISSN”:”22128271″,”language”:”en”,”author”:[{“family”:”Stasis”,”given”:”Angelos”},{“family”:”Whyte”,”given”:”Jennifer”},{“family”:”Dentten”,”given”:”Ross”}],”issued”:{“date-parts”:[[“2013″,1]]},”accessed”:{“date-parts”:[[“2014″,8,31]]}}}],”schema”:”https://github.com/citation-style-language/schema/raw/master/csl-citation.json”} [2]مطالعات روی فرآیندهای کنترل تغییر را با تعریف و تمایز بین تغییر،variation، ترتیب تغییر و فرآیندها و کنترل مدیریت تغییر، شروع می کند. سپس دو جریان را بررسی می کند. اولا بصورت تجربی توصیف می کند که ترتیب تغییر روی پروژه‌ها تاثیر می گذارد و ثانیا جهت توسعه مدل‌های جدید برای فرآیندهای مدیریت تغییر، جستجو می کند. این مقاله برای ساخت پروژه‌هایی همچون Crossrailکه اصول CM را برای مدیریت تغییر، ‌پیاده‌سازی می کنند، کاربرد دارد.
یک انگیزه برای علاقه در کنترل تغییر، این است که تغییرات اخیر در طول ساختن ممکن است سبب خرابی جدی شود.
یک تغییر ممکن است هر اصلاحی برای شکل دادن‌، جادادن روی کل یا بخشی از محصول باشد. تغییرات ممکن است توسط زمان دسته بندی شوند( پیش بینی شده/اضطراری/proactive,reactive,prefixing/post fixing) نیاز (elective,required,discretionary/ non discretionary,preferential,regulatory) یا تاثیر (beneficial/neutral/disruptive). کاهش زیانهای variations‌ها نیازمند توجه proactive است. فاز طراحی به عنوان مهمترین زمان برای مقدمه سازی عمل در نظر گرفته می شود. مدیریت موثر از سفارشات variations نیاز به درک نه تنها ریشه علت‌ها دارد بلکه همچنین تاثیرات پروژه‌های قبلی می تواند به عنوان پایه ای برای یادگیری درس‌ها باشد و همچنین بهینه کردن درس‌های آتی باشد.
در تحقیق ADDIN ZOTERO_ITEM CSL_CITATION {“citationID”:”1o51mn880i”,”properties”:{“formattedCitation”:”[14]”,”plainCitation”:”[14]”},”citationI–s”:[{“id”:136,”uris”:[“http://zotero.org/users/local/nU7WOCaS/i–s/XFCFH2Z2″],”uri”:[“http://zotero.org/users/local/nU7WOCaS/i–s/XFCFH2Z2″],”i–Data”:{“id”:136,”type”:”article-journal”,”title”:”Configuration Management maturation: An empirical investigation”,”container-title”:”Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part B: Journal of Engineering Manufacture”,”source”:”CrossRef”,”URL”:”http://pib.sagepub.com/lookup/doi/10.1177/0954405414527958″,”DOI”:”10.1177/0954405414527958″,”ISSN”:”0954-4054, 2041-2975″,”shortTitle”:”Configuration Management maturation”,”language”:”en”,”author”:[{“family”:”Ali”,”given”:”U.”},{“family”:”Kidd”,”given”:”C.”}],”issued”:{“date-parts”:[[“2014″,4,24]]},”accessed”:{“date-parts”:[[“2014″,8,31]]}}}],”schema”:”https://github.com/citation-style-language/schema/raw/master/csl-citation.json”} [14] اساسا جهت توسعه مدل بلوغ Configuration Management کاربرد دارد و بطوریکه توسعه مدل بلوغ بر اساس فاکتورهای مهم موفقیت و موانع CM می باشد.
انگیزه‌های این تحقیق شامل فقدان فهم و همچنین مشکلات برتر ‌پیاده‌سازی سیستم‌های مدیریت پیکربندی می باشد. این مطالعه در سه فاز، از طریق مصاحبه و پرسشنامه با متخصصان مدیریت پیکربندی که در صنایع دفاع و هوافضا کار می کنند، هدایت می شود. مدل بلوغ CMیک ابزار ارزیابی است که نه تنها اطلاعات بنچمارک را تهیه می کند بلکه به شناسایی قوت‌ها و ضعف‌های فرآیند نیز کمک می کند. این مدل بلوغ به سازمانها برای ارزیابی سطح جاری بلوغ آنها، شناسایی اهداف منطقی جهت بهبود، کمک خواهد کرد و همچنین در تولید طرح‌های عملیاتی برای پیشرفت توانمندی‌های فرآیند CM کمک خواهد کرد.
مقاله ADDIN ZOTERO_ITEM CSL_CITATION {“citationID”:”Ep2Ilva7″,”properties”:{“formattedCitation”:”[15]”,”plainCitation”:”[15]”},”citationI–s”:[{“id”:161,”uris”:[“http://zotero.org/users/local/nU7WOCaS/i–s/EII9P6A4″],”uri”:[“http://zotero.org/users/local/nU7WOCaS/i–s/EII9P6A4″],”i–Data”:{“id”:161,”type”:”article-journal”,”title”:”Project change management sys–“,”container-title”:”Journal of Management in Engineering”,”page”:”159–165″,”volume”:”17″,”issue”:”3″,”author”:[{“family”:”Ibbs”,”given”:”C William”},{“family”:”Wong”,”given”:”Clarence K”},{“family”:”Kwak”,”given”:”Young Hoon”}],”issued”:{“date-parts”:[[“2001″]]}}}],”schema”:”https://github.com/citation-style-language/schema/raw/master/csl-citation.json”} [15] بیان دارد که تغییرات در پروژه‌ها عادی است و می تواند مفید یا زیان آور باشند. اینکه شما یک تغییر را به عنوان یک تداخل یا یک درس با ارزش ببینید، فقط به باور شما بستگی دارد. تغییرات پروژه روی هزینه و زمانبندی وطول مدت پروژه بصورت مستقیم یا غیر مستقیم تاثیر می گذارد. با وجود بحث‌ها و مقاله‌های موجود چه در عمل و چه در اکادمیک، یک فقدان اطلاعاتی در مورد روشهای سیستماتیک برای مدیریت تغییرات پروژه وجود دارد. این مقاله یک سیستم مدیریت تغییرات جامعی را ارائه می کند که بر 5 اصل استوار می باشد.
ترویج فرهنگ تغییرات متعادل
تشخیص تغییر
ارزیابی تغییر
‌پیاده‌سازی تغییر
بهبود مداوم از طریق درسهای فراگیری شده
با بکاربردن این سیستم، همکاران پروژه می توانند تغییرات مضر را حداقل ساخته و تغییرات مفید را ترویج دهند.
در ADDIN ZOTERO_ITEM CSL_CITATION {“citationID”:”qbesvd3hr”,”properties”:{“formattedCitation”:”[16]”,”plainCitation”:”[16]”},”citationI–s”:[{“id”:54,”uris”:[“http://zotero.org/users/local/nU7WOCaS/i–s/6I7KEMAV”],”uri”:[“http://zotero.org/users/local/nU7WOCaS/i–s/6I7KEMAV”],”i–Data”:{“id”:54,”type”:”article-journal”,”title”:”Best Practices to Achieve CMMI Level 2 Configuration Management Process Area through VSS tool”,”container-title”:”Int. J. of Computer Technology And Applications”,”source”:”Google Scholar”,”URL”:”http://core.kmi.open.ac.uk/download/pdf/955756.pdf”,”author”:[{“family”:”Gupta”,”given”:”Prerna”},{“family”:”Rao”,”given”:”D. S.”}],”issued”:{“date-parts”:[[“2011″]]},”accessed”:{“date-parts”:[[“2014″,4,20]]}}}],”schema”:”https://github.com/citation-style-language/schema/raw/master/csl-citation.json”} [16] اذعان دارد که طی سالهای گذشته، CMM و CMMI برای ارزیابی بلوغ سازمانی و توانمندی فرآیند بصورت گسترده در سرتاسر جهان استفاده می شود. اما سرعت تغییرات در تکنولوژی اطلاعات سبب افزایش ناامیدی طرح‌های پراقتدار و دیگر مستندسازی‌های تحمیلی توسط قرارداردها و شرایط پذیرش مدل بلوغ شده است. به همین دلیل متدلوژی‌های CM برای حل این چالش وفق پذیر شده است. کمک مقاله ما ارائه مپینگی بین CMMI و یک ابزار SCM بنام VSS می باشد.
آن نشان می دهد که ابزار VSS چگونه به تمام اهداف تعریف شده CM در سطح 2 CMMI میرسد. این مفید است برای سازمانهایی که فرایند PlanDriven آنها براساس مدل CMMI بوده و برای بهبود نواحی خود به سمت چابک بودن حرکت می کنند یا برای کمک به سازمانهایی برای تعریف یک چارچوب جدید مدیریت پروژه براساس CMMI و تمرین‌های پیکربندی می باشد.
. در مطالعه ADDIN ZOTERO_ITEM CSL_CITATION {“citationID”:”25tug2q71h”,”properties”:{“formattedCitation”:”[17]”,”plainCitation”:”[17]”},”citationI–s”:[{“id”:135,”uris”:[“http://zotero.org/users/local/nU7WOCaS/i–s/VMBN3VGJ”],”uri”:[“http://zotero.org/users/local/nU7WOCaS/i–s/VMBN3VGJ”],”i–Data”:{“id”:135,”type”:”article-journal”,”title”:”Configuration Management in Complex Engineering Projects”,”container-title”:”Procedia CIRP”,”page”:”173-176″,”volume”:”11″,”source”:”CrossRef”,”DOI”:”10.1016/j.procir.2013.07.046″,”ISSN”:”22128271″,”language”:”en”,”author”:[{“family”:”Lindkvist”,”given”:”Carmel”},{“family”:”Stasis”,”given”:”Angelos”},{“family”:”Whyte”,”given”:”Jennifer”}],”issued”:{“date-parts”:[[“2013″,1]]},”accessed”:{“date-parts”:[[“2014″,8,31]]}}}],”schema”:”https://github.com/citation-style-language/schema/raw/master/csl-citation.json”} [17]تمرینهای مدیریت تغییرات را در پروژه‌های دیجیتالی در Airbus,Cern و Crossrail مقایسه می کند.
در این مطالعه توضیح داده می شود: اولا چرا اهمیت CM در مهندسی پیچیده در قرن ‘big data’ بیشتر شده است بجای اینکه کمتر شود. و ثانیا چگونه روشها برای مدیریت پیکربندی در زمینه‌های صنعتی از مهندسی غیر نظامی و تحقیقات هسته ای و هوافضا، شکل می گیرند. آن اهمیت و چالشهای CM را در قرن Big Data، پررنگ می کند.
این تحقیق روی ‌پیاده‌سازی موثر و متدلوژی‌های بهبود مداوم تمرین‌های مدیریت پیکربندی درون صنایع دفاع و هوافضا، تمرکز دارد.
در مقالهADDIN ZOTERO_ITEM CSL_CITATION {“citationID”:”19mgb0oda3″,”properties”:{“formattedCitation”:”[18]”,”plainCitation”:”[18]”},”citationI–s”:[{“id”:44,”uris”:[“http://zotero.org/users/local/nU7WOCaS/i–s/F37R97P2″],”uri”:[“http://zotero.org/users/local/nU7WOCaS/i–s/F37R97P2″],”i–Data”:{“id”:44,”type”:”paper-conference”,”title”:”Integrating configuration management and software deployment”,”source”:”Google Scholar”,”URL”:”http://www.ics.uci.edu/~andre/papers/C17.pdf”,”author”:[{“family”:”Van der Hoek”,”given”:”André”}],”issued”:{“date-parts”:[[“2001″]]},”accessed”:{“date-parts”:[[“2014″,4,20]]}}}],”schema”:”https://github.com/citation-style-language/schema/raw/master/csl-citation.json”} [18] بیان می شود که، همانطور که توسعه و استفاده از نرم افزارهای برمبنای کامپوننت بطور افزایشی فراگیر می شوند، نیاز طلب می شود برای ابزارهایی که از کنترل تکامل کامپوننت‌های مستقل، پشتیبانی می کنند هم در توسعه و هم در زمان گسترش. بصورت سنتی این ابزارها از هم جدا شده اند. ابزارهای CM در طول توسعه یک محصول نرم افزاری و ابزارهای گسترش(deployment) جهت نصب، آپدیت و پیکربندی مجدد محصول نرم افزاری در زمانیکه آن خارج از فیلد است، استفاده می شوند. در این مقاله ابتدا بحث می شود که چرا جداسازی برای نرم افزارهای برمبنای کامپوننت نادرست بوده و سپس آن ارائه می کند یک مجموعه از نیازمندی‌ها را برای یک سیستم یکپارچه که CM و functionality گسترش نرم افزار را جهت پشتیبانی از تکامل نرم افزار برمبنای کامپوننت در یک روش یکتا، ترکیب می کند.
در مقاله ADDIN ZOTERO_ITEM CSL_CITATION {“citationID”:”b3p8utn8j”,”properties”:{“formattedCitation”:”[19]”,”plainCitation”:”[19]”},”citationI–s”:[{“id”:132,”uris”:[“http://zotero.org/users/local/nU7WOCaS/i–s/A2J4QXJ5″],”uri”:[“http://zotero.org/users/local/nU7WOCaS/i–s/A2J4QXJ5″],”i–Data”:{“id”:132,”type”:”article-journal”,”title”:”Investigation on Australian Agile Software Development Organizations: An Exploratory Study of Adaptable SCM Process Implementation”,”container-title”:”Journal of Computers”,”volume”:”8″,”issue”:”7″,”source”:”CrossRef”,”URL”:”http://ojs.academypublisher.com/index.php/jcp/article/view/10287″,”DOI”:”10.4304/jcp.8.7.1799-1803″,”ISSN”:”1796-203X”,”shortTitle”:”Investigation on Australian Agile Software Development Organizations”,”author”:[{“family”:”Durrani”,”given”:”Usman K.”},{“family”:”Richardson”,”given”:”Joan”},{“family”:”Lenanrcic”,”given”:”John”}],”issued”:{“date-parts”:[[“2013″,7,1]]},”accessed”:{“date-parts”:[[“2014″,8,31]]}}}],”schema”:”https://github.com/citation-style-language/schema/raw/master/csl-citation.json”} [19]داریم که، گزارشهای خیلی کمی در مورد اینکه چگونه شاغلان می توانند از همبستگی دو زمینه سود ببرند یا اینکه همزیستی چگونه می تواند توانمندی‌های سازمان را بهبود بخشد. فاز 1 این مقاله، شناسایی فرآیند SCM وفق پذیر در توسعه چابک نرم افزار در سازمانهای استرالیایی را نشان می دهد. فازهای بعدی را به شناسایی سازمان(های) کاندید مناسب برای مطالعه موردی، اختصاص می دهد. در کل این تحقیق از شاغلان IT مخصوصا شاغلان SCM ، توسط مهیا کردن فهم بهتر فرآیند SCM در محیطهای Aile، پشتیبانی خواهد کرد. و همچنین این مطالعه دانش را بسوی تئوری Lean Thinking مشارکت می دهد. علاوه براین، توانمندی‌های پویای SCM به همراه اهمیت هرکدام مطالعه شده است. با افزایش تعداد سازمانهای متوسط و کوچک در حال تطابق با یک ورژن سفارشی از فرآیند SCM برای نیازهای خاص توسعه نرم افزاری آنها می باشند. فرآیند SCM یکی از فرایندهای مهم پشتیبان توسعه نرم افزار است که نظمی را برای روشهای چابک مهیا می کند و به یکپارچگی، ساخت و پیکربندی مجدد توانمندیهایی جهت تغییرات سریع نیازمندی‌های نرم افزار، کمک می کند.
مقاله ADDIN ZOTERO_ITEM CSL_CITATION {“citationID”:”1cc1hd4h2p”,”properties”:{“formattedCitation”:”[20]”,”plainCitation”:”[20]”},”citationI–s”:[{“id”:149,”uris”:[“http://zotero.org/users/local/nU7WOCaS/i–s/2AD6INRK”],”uri”:[“http://zotero.org/users/local/nU7WOCaS/i–s/2AD6INRK”],”i–Data”:{“id”:149,”type”:”article-journal”,”title”:”Odyssey-SCM: An integrated software configuration management infrastructure for UML models”,”container-title”:”Science of Computer Programming”,”page”:”249-274″,”volume”:”65″,”issue”:”3″,”source”:”CrossRef”,”DOI”:”10.1016/j.scico.2006.05.011″,”ISSN”:”01676423″,”shortTitle”:”Odyssey-SCM”,”language”:”en”,”author”:[{“family”:”Murta”,”given”:”Leonardo”},{“family”:”Oliveira”,”given”:”Hamilton”},{“family”:”Dantas”,”given”:”Cristine”},{“family”:”Lopes”,”given”:”Luiz Gustavo”},{“family”:”Werner”,”given”:”Cláudia”}],”issued”:{“date-parts”:[[“2007″,4]]},”accessed”:{“date-parts”:[[“2014″,9,1]]}}}],”schema”:”https://github.com/citation-style-language/schema/raw/master/csl-citation.json”} [20] اظهار دارد که توسعه براساس مدل دارد تبدیل به حقیقت می شود. ابزارهای مختلف CASE از این مورد پشتیبانی می کنند و به توسعه دهندگان کمک می کند تا مدلهای سطح بالا را به مدلهای سطح پایین یا کدمنبع تبدیل کند. اما ابزارهای SCM از مدل داده ای بر اساس فایل استفاده می کنند که بندرت برای دستکاری کد منبع مناسب هستند. ساختار مفیدی بنام odyssey-vcs است که شامل یک سیستم کنترل ورژن برای اجرای ریزدانه مدل UML و دو جز دیگر می باشد:
سیستم کنترل تغییر سفارشی که با سیستم کنترل ورژن یکپارچه شده
ابزار تشخیص لینک قابلیت ردیابی که از داده کاوی برای کشف دنباله تغییرات در میان اجزای مدل UML ورژن بندی شده استفاده می کند که مهیا می کند دنباله تغییرات معقولی را از ساختار SCM یکپارچه شده.
این روش از دیگر SCMها متفاوت است اولا در تعریف CI منعطف است و به مدیران پیکربندی اجازه می دهیم تا فرآیند کنترل تغییر خودشان را مدل کنند. یک روش داده کاوی نیز که قادر به پیداکردن وابستگی بین اجزای مدل ذخیره شده در یک مخزن ریز دانه هست، وجود دارد و از اجزای ریزدانه مدل UML به عنوان واحد استخراج استفاده می کند. چرا فرایند CCM در دهه گذشته مشکل و پیچیده می شود و چه مشکلاتی برای کمپانی‌ها وجود دارد که نمی توانند با موضوع هوشمندانه برخورد کنند. چه Best Practice‌هایی وجود دارد؟با تکنولوژی PLM (مدیریت چرخه حیات محصول) یک راه حل جامع و روشن برای حل CCM وجود دارد.
یک فرآیند کارا برای تغییر می تواند 33٪ از زمان توسعه محصول را کاهش دهد. 54٪ شرکتها یک مخزن جهت بازبینی، تحلیل،تثبیت و دنبال کردن تغییرات ندارند.
در ADDIN ZOTERO_ITEM CSL_CITATION {“citationID”:”24t7jgse9d”,”properties”:{“formattedCitation”:”[21]”,”plainCitation”:”[21]”},”citationI–s”:[{“id”:10,”uris”:[“http://zotero.org/users/local/nU7WOCaS/i–s/F3VMSCEG”],”uri”:[“http://zotero.org/users/local/nU7WOCaS/i–s/F3VMSCEG”],”i–Data”:{“id”:10,”type”:”paper-conference”,”title”:”Software configuration management over a global software development environment: lessons learned from a case study”,”page”:”45–50″,”source”:”Google Scholar”,”URL”:”http://dl.acm.org/citation.cfm?id=1138517″,”shortTitle”:”Software configuration management over a global software development environment”,”author”:[{“family”:”Pilatti”,”given”:”Leonardo”},{“family”:”Audy”,”given”:”Jorge Luis Nicolas”},{“family”:”Prikladnicki”,”given”:”Rafael”}],”issued”:{“date-parts”:[[“2006″]]},”accessed”:{“date-parts”:[[“2013″,11,8]]}}}],”schema”:”https://github.com/citation-style-language/schema/raw/master/csl-citation.json”} [21] ،SCM یک فعالیت پشتیبان مهم در فرایند توسعه نرم افزاری است. در محیطهای سراسری، بدلیل خصوصیات توسعه توزیع شده (فاصله فیزیکی، تفاوتهای فرهنگی، اطمینان، ارتباط و دیگر فاکتورها). هدف این مقاله تحلیل SCMدر محیط توزیع شده ، شناسایی چالشهای اصلی است. نتایج براساس مطالعه موردی انجام شده در یک سازمان چند ملیتی که مراکز توسعه نرم افزاری آن در برزیل و روسیه و هند و در سطح CMM2 می باشد. نتایج، انجام تعدادی از فعالیتهای SCM را جهت حل چالشهای اصلی موجود پیشنهاد می کند.
این فعالیتها به عنوان درسهای فراگیری شده و جمع اوری شده در انتهای هر پروژه، شناسایی شده است.
اولین قدم در SCM طراحی است یعنی شناسایی ایتمهای پیکربندی، مکانیابی برای ذخیره آنها‌، روالهایی برای درس‌های یادگیری شده از پروژه‌های مختلف.
در مقاله ADDIN ZOTERO_ITEM CSL_CITATION {“citationID”:”jc2vssrp8″,”properties”:{“formattedCitation”:”[22]”,”plainCitation”:”[22]”},”citationI–s”:[{“id”:137,”uris”:[“http://zotero.org/users/local/nU7WOCaS/i–s/VZMSGI57″],”uri”:[“http://zotero.org/users/local/nU7WOCaS/i–s/VZMSGI57″],”i–Data”:{“id”:137,”type”:”article-journal”,”title”:”Strider: a black-box, state-based approach to change and configuration management and support”,”container-title”:”Science of Computer Programming”,”page”:”143-164″,”volume”:”53″,”issue”:”2″,”source”:”CrossRef”,”DOI”:”10.1016/j.scico.2003.12.009″,”ISSN”:”01676423″,”shortTitle”:”Strider”,”language”:”en”,”author”:[{“family”:”Wang”,”given”:”Yi-Min”},{“family”:”Verbowski”,”given”:”Chad”},{“family”:”Dunagan”,”given”:”John”},{“family”:”Chen”,”given”:”Yu”},{“family”:”Wang”,”given”:”Helen J.”},{“family”:”Yuan”,”given”:”Chun”},{“family”:”Zhang”,”given”:”Zheng”}],”issued”:{“date-parts”:[[“2004″,11]]},”accessed”:{“date-parts”:[[“2014″,8,31]]}}}],”schema”:”https://github.com/citation-style-language/schema/raw/master/csl-citation.json”} [22] بیان می شود که ما یک روش جدید Strider(گام زننده) را برای مدیریت و پشتیبانی تغییرات و پیکربندی توصیف می کنیم. این یک روش Black-Box است : بدون وابستگی به مشخصات. آن برای شناسایی علتهای بالقوه در رفتارهای متفاوت برنامه، از اختلاف وضعیت استفاده می کند. از دنبال کردن وضعیت برای شناسایی وابستگی‌های وضعیت در زمان اجرا و زمان حقیقی استفاده می کند. این یک روش بر اساس وضعیت است بجای ارتباط مبهم، توصیفات سطح بالا و دلایلی برای عملیات مرتبط.
آن مشکلات مدیریت پیکربندی را در اصطلاحاتی مثل شخصی، تکه‌هایی از وضعیت پیکربندی سطح پایین مدل می کند و تبدیل دقیقی به اطلاعات کاربر پسند از طریق یک دیتا بیس کامپیوتر را فراهم می کند. ما از روش اشکال زدایی شکستهای پیکربندی استفاده می کنیم تا نشان دهیم که روش Strider پیچیدگی مشکل را کاهش می دهد توسط دسته‌های متفاوتی از اندازه را، تا برسیم به ریشه علت.
مقاله ADDIN ZOTERO_ITEM CSL_CITATION {“citationID”:”zosHh1s9″,”properties”:{“formattedCitation”:”[23]”,”plainCitation”:”[23]”},”citationI–s”:[{“id”:21,”uris”:[“http://zotero.org/users/local/nU7WOCaS/i–s/6IECFBHG”],”uri”:[“http://zotero.org/users/local/nU7WOCaS/i–s/6IECFBHG”],”i–Data”:{“id”:21,”type”:”paper-conference”,”title”:”The implementing of software configuration management based on CMM”,”page”:”1–4″,”source”:”Google Scholar”,”URL”:”http://ieeexplore.ieee.org/xpls/abs_all.jsp?arnumber=5301195″,”author”:[{“family”:”Pei”,”given”:”Shujun”},{“family”:”Chen”,”given”:”Deyun”}],”issued”:{“date-parts”:[[“2009″]]},”accessed”:{“date-parts”:[[“2013″,11,8]]}}}],”schema”:”https://github.com/citation-style-language/schema/raw/master/csl-citation.json”} [23] با طراحی و ‌پیاده‌سازی شمای SCM در یک سازمان نرم‌افزاری بیان می شود.
مفاهیم پایه SCM، ‌پیاده‌سازی مدیریت پیکربندی براساس CMMI و تمرکز را روی تمرینهای پیکربندی، کنترل ورژن و کنترل تغییرات قرار می دهد. SCM هسته اصلی مدیریت محیط توسعه نرم افزاری است.
توسعه بصورت همزمان: زمانیکه دو یا چند برنامه نویس بصورت مستقل روی یک نرم افزار بصورت همزمان در حال توسعه دادن باشند؛اگر یکی از آنها اشتباه کند به کار دیگری صدمه می زند.
تسهیم کردن کد: وقتی یک خطا در کد مشترک رخ بدهد، دیگران اطلاعات درست کسب نخواهند کرد.
کد عمومی: در سیستم‌های بزرگ، اگر تابع نرم افزاری عمومی تغییر داده شود، تمام افرادی که ازآن استفاده می کنند باید مطلع شوند و اگر مدیریت کد موثر نباشد چنین نمی شود.
لذا اهمیت زیادی برای اجرای CM وجود دارد زیرا برای برخورد با این مشکلات، هزینه و انرژی زیادی را می طلبد.
کنترل ورژن هسته اصلی SCM است. ذخیره منظم تمام ورژنهای آیتم پیکربندی که از گم شدن و بی نظمی ورژن جلوگیری می کند. و همچنین ضمانت می کند که محصول قابل ردیابی می باشد
آیتم پیکربندی در 4 وضعیت قرار می گیرد که در شکل نشان داده می شود: Edit,Review,Publish,Debug
مقاله ADDIN ZOTERO_ITEM CSL_CITATION {“citationID”:”2gubm55rgc”,”properties”:{“formattedCitation”:”[24]”,”plainCitation”:”[24]”},”citationI–s”:[{“id”:148,”uris”:[“http://zotero.org/users/local/nU7WOCaS/i–s/B6JDNKGS”],”uri”:[“http://zotero.org/users/local/nU7WOCaS/i–s/B6JDNKGS”],”i–Data”:{“id”:148,”type”:”article-journal”,”title”:”Improving change management in software development: Integrating traceability and software configuration management”,”container-title”:”Decision Support Sys–s”,”page”:”922-936″,”volume”:”45″,”issue”:”4″,”source”:”CrossRef”,”DOI”:”10.1016/j.dss.2008.03.003″,”ISSN”:”01679236″,”shortTitle”:”Improving change management in software development”,”language”:”en”,”author”:[{“family”:”Mohan”,”given”:”Kannan”},{“family”:”Xu”,”given”:”Peng”},{“family”:”Cao”,”given”:”Lan”},{“family”:”Ramesh”,”given”:”Balasubramaniam”}],”issued”:{“date-parts”:[[“2008″,11]]},”accessed”:{“date-parts”:[[“2014″,8,31]]}}}],”schema”:”https://github.com/citation-style-language/schema/raw/master/csl-citation.json”} [24] به این اشاره دارد که SCM و Traceability دو تمرین مهمی هستند که از مدیریت تغییرات در توسعه نرم افزار پشتیبانی می کنند. در حالیکه SCM به مدیریت تکامل محصولات نرم افزاری و مستندات آنها کمک می کند. Traceability به مدیریت دانش در مورد فرآیند توسعه محصولات نرم افزاری کمک می کند. در این مقاله ما یکپارچگی SCM و Traceability را برای کمک به مدیریت تغییرات در طول توسعه و تکامل محصولات نرم افزاری ارائه می کنیم. ما یک مدل Traceability را با استفاده از یک مطالعه موردی در یک سازمان توسعه نرم افزاری، ارائه دادیم. این مدل اجزای دانشی را که برای مدیریت تغییرات دنبال شده در توابع مدیریت تغییرات ابزارهای SCM، ضروری هستند را ارائه می کند. یک ابزار که از تمرین یکپارچه SCM و Traceability پشتیبانی می کند را نیز ارائه کردیم. ما میزان مفید بودن مدل و ابزار خود را توسط سناریوهای مدیریت تغییرات در مطالعه موردی مورد نظر، نشان دادیم.
در مقاله ADDIN ZOTERO_ITEM CSL_CITATION {“citationID”:”19ca2hojv4″,”properties”:{“formattedCitation”:”[25]”,”plainCitation”:”[25]”},”citationI–s”:[{“id”:32,”uris”:[“http://zotero.org/users/local/nU7WOCaS/i–s/CGUP492S”],”uri”:[“http://zotero.org/users/local/nU7WOCaS/i–s/CGUP492S”],”i–Data”:{“id”:32,”type”:”paper-conference”,”title”:”Software configuration management: a roadmap”,”page”:”279–289″,”source”:”Google Scholar”,”URL”:”http://dl.acm.org/citation.cfm?id=336576″,”shortTitle”:”Software configuration management”,”author”:[{“family”:”Estublier”,”given”:”Jacky”}],”issued”:{“date-parts”:[[“2000″]]},”accessed”:{“date-parts”:[[“2013″,11,8]]}}}],”schema”:”https://github.com/citation-style-language/schema/raw/master/csl-citation.json”} [25]داریم، در اولین درس وضعیت صنعت را در SCM مشخص کرده و تکامل آن را در 25 سال گذشته نشان می دهد. درس دوم، موضوعات و تحقیقات جاری را نشان می دهد. در بخش سوم چالشهای SCM و همچنین آینده آنرا نشان می دهد. چالشهای SCM: چالشهای عملیاتی، کارایی، مقیاس پذیری و دردسترس بودن، مدیریت داده‌ها، مدیریت فرآیند، PDM در مقابل SCM، پشتیبانی از web، رشد تعداد ویژگی‌ها.
مقالهADDIN ZOTERO_ITEM CSL_CITATION {“citationID”:”lmks5i49b”,”properties”:{“formattedCitation”:”[26]”,”plainCitation”:”[26]”},”citationI–s”:[{“id”:167,”uris”:[“http://zotero.org/users/local/nU7WOCaS/i–s/JVPVRPRT”],”uri”:[“http://zotero.org/users/local/nU7WOCaS/i–s/JVPVRPRT”],”i–Data”:{“id”:167,”type”:”article-journal”,”title”:”A questionnaire based method for cmmi level 2 maturity assessment”,”container-title”:”Journal of aeronautics and space technologies”,”page”:”39–46″,”volume”:”4″,”issue”:”2″,”author”:[{“family”:”Yucalar”,”given”:”Fatih”},{“family”:”Erdogan”,”given”:”Senol Zafer”}],”issued”:{“date-parts”:[[“2009″]]}}}],”schema”:”https://github.com/citation-style-language/schema/raw/master/csl-citation.json”} [26] اذعان دارد که CMMI به عنوان یک مدل ارزیابی پایدار فرآیند نرم افزاری، پذیرش شده است. در این مطالعه CMMI سطح 2 برای کمپانی‌هایی که جدیدا با این مدل تطابق می یابند، انتخاب شده است. در ابتدا یک پرسشنامه بر اساس روش ارزیابی جهت تسهیل ارزیابی سریع یا خودآزمایی سطح 2 CMMI برای یک شرکت نرم افزاری، توسعه داده شده است. این پرسشنامه می تواند برای اهداف بهبود فرآیند نیز استفاده شود. این مقاله روی نتایج هدایت پرسشنامه در 5 شرکت نرم افزاری گزارش می دهد و در مورد ارزش پرسشنامه برای بلوغ سطح 2 CMMI و دریافت نتایج آن بحث می کند.

فصل چهارم

راهکار پیشنهادی جهت حل مسئلهدلایل انتخاب مدل IDEAL به عنوان نقشه راههمانطور که بیان شد، مدل‌های بهبود فرآیند از جمله CMMI در مورد نحوه ‌پیاده‌سازی نواحی فرآیندی و تمرین‌ها، راهنمایی‌هایی ارائه نکرده است و در واقع تنها بایدها و نبایدهای کار را بیان کرده است. لذا ما نیاز به نقشه راه داریم. که در اینجا مدل IDEAL را برای بومی‌سازی مدیریت پیکربندی در سازمان ثبت اسناد انتخاب نمودیم.
دلایل انتخاب ما برای این مدل پس از تحقیقات لازم، موارد زیر می باشد:
این مدل برای سازمان‌هایی که در مرحله بنیان‌گذاری بهبود فرآیند قرار دارند، بسیار مفید است. مثل سازمان ثبت اسناد که در ابتدای مرحله بومی‌سازی CM در مدل CMMI قرار دارد.
مدل IDEAL یک مدل کلی و منعطف است بطوریکه می توان از مدل‌های دیگر، در فازهای مختلف IDEAL استفاده نمود. و اینکه بر اساس شرایط و اهداف سازمان از آن استفاده نمود.
این مدل در دانشگاه کارنگی ملون و جهت ‌پیاده‌سازی مدل CMMI، ایجاد گشته است.
نحوه جمع‌آوری داده‌هااز پرسشنامه‌ها و مصاحبه‌ها برای جمع آوری داده‌هایی همچون موارد زیر استفاده نمودیم
اهداف سازمان
وضعیت جاری سازمان
اولویت‌بندی فرآیندهای سازمان جهت بهبود
بازخوردهای پرسنل جهت اعتبارسنجی به بومی‌سازی صورت گرفته

فاز اول-بنیان گزاریهدف اصلی این قسمت تعیین اهداف کمی و کیفی کسب و کار است. اهدافی که باید تحقق یابد یا پشتیبانی شود .
در این فاز، طی جلسات و مصاحبه‌هایی با مدیران ارشد سازمان و ریاست اداره، اهداف کلی سازمان و همچنین انگیزه‌های ایجاد تغییر در سازمان را جویا شدیم.
گروه‌های EPG و MSG و TWG هر کدام با نقش‌ها و مسئولیت‌های متفاوت جهت مدیریت و پشتیبانی از ادامه فازها و امور تشکیل شدند که به شرح ذیل می باشند.
هدف سازمان
سازمان ثبت اسناد و املاك كشور  وظيفه تثبيت و مستندسازي مالكيتها، ثبت شركتهاي تجاري و موسسات غيرتجاري، تنظيم اسناد رسمي  و وقايع ازدواج و طلاق،  ثبت اختراعات، طرحهاي صنعتي، علائم تجاري و نشانههاي جغرافيايي و نيز اجراي مفاد اسناد رسمي  را به عهده داشته  و دفاتر اسناد رسمی و دفاتر رسمي ازدواج وطلاق به عنوان نهادهای تخصصی تحت نظارت اين سازمان فعالیت دارند. 
دلایل نیاز به ایجاد تغییر
به حداقل رسیدن زمان انجام کارها
افزایش رضایت ارباب رجوع
حداقل شدن حضور ارباب رجوع
افزایش رضایت کارمندان
تسهیل کار با سیستم‌های نرم افزاری برای کارمندان
تسهیل ارزیابی درست عملکرد کارمندان(جهت رسیدن به حقوق خود)
کاهش بی نظمی و هرج و مرج به هنگام انجام کارها
افزایش دقت و صحت در مراحل مختلف انجام کارها
تشکیل گروه‌های داخلی بهبود فرآیند
گروهMSG(گروه رهبری مدیریت)
رهبری استراتژیک و تاکتیکی بهبود فرآیند
تخصیص منابع مورد نیاز جهت بهبود فرایند
اعضای گروه MSG در سازمان:
مدیر IT در اداره کل سازمان در اصفهان (آقای مالکی)
ریاست اداره ثبت اسناد نطنز(آقای مجتبی شادمان)
گروهEPG(گروه مهندسی فرآیند)
تسهیل استقرار ساختار بهبود فرآیند
پایش فعالیتهای ساختار بهبود فرآیند
توسعه و ‌پیاده‌سازی طرح عملیاتی جهت برطرف شدن نقص‌های کشف شده در فرآیند ارزیابی
اعضای گروه EPG در سازمان
ریاست اداره ثبت اسناد نطنز(آقای مجتبی شادمان)
مشاور تیم CMMI (آقای دکتر سامی)
ارزیاب و مشاور تیم CMMI (آقای رحمانی)
ارزیاب، مشاور تیم CMMI و مسئول IT اداره (آقای زرین)
برای تشکیل گروه EPG می توان از مشارکت مدیران پروژه به همراه اعضای گروه ارزیابی استفاده کرد.
نقش پیشگام بهبود فرآیند (PI Champion)
مسئول روابط عمومی بهبود فرآیند. این شخص ایده‌ها، راهکارها و نتایج بهبود فرآیند را تبادل می کند.
مسئول IT اداره (آقای زرین)
نقش گروه ارزیابی:
مسئول تهیه روش ارزیابی بر پایه مدل بهبود فرآیند( ناحیه CM ازCMMI)
توسعه طرح پروژه بهبود فرآیند با مشورت گروه‌های EPG و ‌MSG
اعضای گروه ارزیابی:
ارزیاب و مشاور تیم CMMI (آقای رحمانی)
ارزیاب، مشاور تیم CMMI و مسئول IT اداره (آقای زرین)
گروه‌های TWG(گروه‌های کاری فنی): ‌پیاده‌سازی بهبود فرآیند در ناحیه CM
شامل نقش‌های:
مستندسازی فرآیندهای جاری ناحیه CM
تهیه روال‌ها و فرآیندهای جدیدناحیه CM
‌پیاده‌سازی بهبود فرآیند در ناحیه CM
فاز تشخیص- تعیین وضعیت جاری و مشکلات سازمانمقدمه
وضعیت جاری سازمان با در نظر گرفتن تمام بخش‌های مربوط به آن در این فاز مشخص می شود. برای اینکه بدانیم ما در کجای راه و نقشه مورد نظر قرار داریم، نیاز است وضعیت موجود بخشها را از نظر مشکلات داخلی و ارتباط با دیگر بخش‌های سازمان را در ناحیه مدیریت پیکربندی بسنجیم.
در این فاز بصورت جزئی‌تر بخش‌ها و قسمت‌های مختلف سازمان به همراه شرح وظایف هر کدام مشخص می شوند.
آموزش‌های مقدماتی شامل چیستی ناحیه CM در مدل CMMI و نمونه‌هایی از راه حل‌های مدیریت پیکربندی جهت برخی از مشکلات آنها به پرسنل بخشهای مختلف ارائه گردید، تا ضمن آشنایی با ناحیه مدیریت پیکربندی و انتقال مفاهیم و موضوعات به سمت این ناحیه خاص از مدل CMMI و همچنین ایجاد انگیزه جهت حل مشکلات موجود، ما را در یافتن مشکلات بعدی فرآیندهای مختلف یاری نمایند.
بعد از این، تیم ارزیاب با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه با پرسنل هر بخش، سعی در یافتن مشکلات احتمالی موجود در بخش‌های مورد نظر نمود.
فرآیندهای سازمان به دلایلی که بعدا به تفصیل توضیح داده می شود، جهت بهبود، با استفاده از روش AHP اولویت‌بندی شدند.
بخش‌های مختلف سازمان که با هم در راستای اهداف مشترک همکاری می کنند شامل موارد زیر می باشند
بخش املاک
بخش بایگانی
بخش نماینده و نقشه بردار
اندیکاتور
ریاست
شرح وظایف واحد نمایندگان ثبت
 
تحقیق و بازدید محلی برای قبول تقاضای ثبت اشخاص و احراز تصرفات مالکانه آنها و تطبیق موارد تقاضای ثبت با مجاورین به منظور احتراز از تعارض و تداخل .
توزیع اظهار نامه و پلاک کوبی املاک و تعیین شماره اصلی و فرعی و تنظیم دفتر اظهار نامه و انجام عملیات تحدید حدود املاک در معیت نقشه بر دار و ارائه حدود ملک مورد تحدید برای نقشه برداری به همراه مالک .
معاینات و بازدید محلی املاک در موارد لزوم و تنظیم صورت مجلس اصلاحی در صورتی که تغییراتی در محدوده سند مالکیت اولیه بوجودآمده باشد .
تهیه گزارشات لازم در مواردی‌ که بین مالکین از نظر تجاوز به حدود یکدیگر اختلاف حاصل گردد .
تهیه پیش‌نویس سند مالکیت پس انجام مراحل مقدماتی به منظور صدور سند مالکیت .
رسیدگی و کنترل پرونده‌ها از حیث صحت انتشار آگهی‌های نوبتی و تحدیدی .
تهیه پیش‌نویس پاسخ استعلامیه‌های املاک جاری.
تفکیک املاک در معیت نقشه بردار ثبت و تعیین حدود هر یک از قطعات تفکیکی و همچنین حدود و مساحت باقیمانده .
تهیه و تنظیم صورت مجلس تفکیکی .
شرح وظایف واحد نقشه برداران ثبت
 
تهیه لیست‌های تفکیکی درباره قطعات زمین .
تشخیص حدود زمین‌ها به استناد عکس‌های هوایی در مورد عملیات کاداستر.
تعیین و کنترل میزان تصرفات مالکانه متقاضیان ثبت و تهیه نقشه آنها با معرفی نماینده ثبت .
تهیه کروکی از املاکی که وسیله مالکین تقاضای ثبت میشوند با توجه به حدود مندرج در مدارک ارائه شده با معرفی نماینده .
نقشه برداری از اراضی مزروعی و غیر مزروعی در موقع تحدید حدود و تقاضای ثبت آنها با معرفی نماینده .
ترسیم نقشه و تعیین طول ابعاد و مساحت املاک برای اخذ تصمیم نسبت به آنها در موارد اضافه مساحت یا کسر مساحت .
بررسی و تعیین مقدار تجاوز اراضی و پلاک‌های مجاور به یکدیگر با رعایت سند مالکیت هر یک از طریق نقشه‌برداری و تعیین مساحت هر یک از آنها و تهیه نقشه‌های مربوط و اعلام وگواهی وجود یا عدم وجود تعارض .
تطبیق حدود ثبتی املاک با محل املاک و تعیین موقعیت و حدود ملک در مورد اراضی دولتی و اظهار نظر نسبت به تجاوز یا عدم تجاوز به آنها از طرف مجاورین یا اشخاص دیگر  .
انجام محاسبات نقشه‌برداری معمولی ..
 
شرح وظایف واحد دفاتر املاک ثبت
 
صدور اسناد مالکيت .
ثبت خلاصه معاملات و فسخ‌نامه‌های واصله از دفاتر اسناد رسمی در دفاتر املاک.
امضاء پيش‌نويس و اسناد مالکيت ماده 22 قانون ثبت در صورت وجود مجوز .
امضاء دفاتر مربوط به بازداشت و رفع بازداشت املاک در صورت وجود مجوز .
گزارش اشتباهات دفتر املاک جهت کسب تکليف .
مکاتبه در زمينه املاک ثبت شده با دفترخانه‌ها و مراجع ذيربط .
پاسخ استعلاميه‌هایی که از طريق بانکها جهت احراز مالکيت املاک بعمل می آيد.
مکاتبه با دفاتر اسناد رسمی برای تکميل ثبت دفاتر املاک و در زمينه املاک ثبت شده و ثبت مالکيت‌های موروثی .
استخراج اسامی و مقدار مالکيت از دفتر املاک طبق دستور .
اعلام صدور سند المثنی در مورد اسناد مالکيت مفقود شده به دفاتر اسناد رسمی .
شرح وظایف واحد بایگانی ثبت
نگاهداری دفاتر کلاسه و انديکس .
تهيه پيش نويس و خلاصه پرونده‌های خواسته شده .
تهيه پيش نويس آگهی‌های نوبتی و تحديد حدود عمومی و اختصاصی .
قبول اعتراضات رسيده نسبت به اصل و حدود املاک و صدور قبض رسيد اعتراض و تحويل آن به معترض.
گواهی صحت انتشار آگهی‌های نوبتی و تحديدی ..
کنترل موارد زير در صورت‌مجلس تحديد حدود :
تطبيق تاريخ تحديد حدود با آگهی منتشره
گواهی تطبيق با مجاورين از طرف نماينده محدّد
تکميل بودن صورتمجلس از نظر امضاء نماينده و نقشه بردار و مالک
قيد شماره‌های مجاورين در صورتمجلس تحديد حدود
دستور ثبت آنها در دفتر انديکاتور
کنترل موارد زير در اظهار نامه‌های تقاضا ثبت :
قيد نام و نام خانوادگی ، شماره شناسنامه مالک يا مالکين
قيد سهام هر يک از مالکين به طور دقيق
گواهی بايگان مربوطه مبنی بر عدم تقاضای ثبت مورد درخواست
قيد مقدار مورد درخواست اعم از دانگ ، سهم و مساحت
امضای نماينده ، متقاضی و رئيس ثبت
حفظ و نگهداری اسناد و اوراق و تهيه فهرست و کارتهای مخصوص بايگانی .
شرح وظایف رئیس ثبت شهرستان
نظارت بر حسن جريان امور و اتخاذ روش‌هاي مناسب در جهت پيشرفت صحيح و سريع كارها در بخش‌های مختلف
نکته قابل توجه اینکه 2 نوع ملک وجود دارد
املاک ثبت شده
املاک ثبت نشده
هدف از مصاحبهمشکلات موجود در بخشها باید به تفکیک یافت شوند. برای این کار از روش مصاحبه و پرسشنامه استفاده نمودیم. حدالامکان از پرسنل خبره و آگاه از فرآیندهای هر بخش برای یافتن مشکلات هر بخش بهره جستیم. از پرسشنامه برای هدایت سوال‌ها و جواب‌ها به سمت موضوع مورد نظر یعنی همان تمرین‌های مدیریت پیکربندی استفاده شد.
نحوه تهیه پرسشنامه جهت استفاده در مصاحبهخلاصه ای از هدف کلی مدیریت پیکربندی و همچنین اهداف و تمرین‌های خاص CM به پرسنل داده شد.
تمرین‌های خاص CM را به ترتیب و بطوریکه قابل استفاده در فرآیندهای موجود در اداره ثبت اسناد باشند و همچنین قابل فهم برای پرسنل اداره باشد را طی پرسشنامه مطرح کردیم.
همچنین در طرح سوالات پرسشنامه، سعی بر آن بود تا مصاحبه شونده تقریبا تمامی نگرانی‌های خود را پیرامون موضوع مورد نظر بیان کند و کار را با پاسخ ‘بلی’ یا ‘خیر’ به پایان نرساند.
پرسشنامه به تایید اعضای تیم مشاور CMMI و مدیر IT سازمان رسید.
نحوه مصاحبهدر مصاحبه سعی بر آن بود که پرسنل بیشتر صحبت کرده و مشکلات و موضوعات بخش خود و مشکلات احتمالی در ارتباط با دیگر بخش‌ها را بیان کنند و تنها وظیفه مصاحبه‌کننده هدایت بحث بود.
از صحبت‌ها و مسائل مورد نیاز پرسنل یادداشت‌برداری گردید.
در هر بخش تعداد مصاحبه شونده‌ها متفاوت بودند
در بخش املاک 3 نفر، بایگانی 3 نفر ، نماینده و نقشه‌برداری 2 نفر، ریاست 1 نفر و اندیکاتور 1 نفر، مصاحبه شدند.

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *