پایان نامه ها و مقالات

تجزیه واریانس، جمع آوری اطلاعات

ح دریا، با تابستان گرم و زمستان معتدل می باشد. میزان متوسط بارندگی ۲۰۰ میلیمتر که بیشترین پراکنش آن در فصل زمستان میباشد . میانگین حداقل دما ۲/۱۱ درجه سانتی گراد و میانگین حداکثر دما ۸/۲۳ درجه سانتی گراد و میانگین روزانه دما ۵/۱۷ درجه سانتی گراد و حداکثر مطلق دما ۴۵ درجه سانتی گراد و حداقل مطلق دما ۲/۱۳- درجه سانتیگراد در آمار ایستگاه هواشناسی گیلوان (۱۳۹۰) گزارش شده است.

شکل ۳-۱:موقعیت جغرافیایی شهرستان طارم در استان زنجان

۳-۲.ارقام مورد استفاده در تحقیق

۳-۲-۱. کایلت
این رقم بومی فرانسه بوده جهت موارد روغن کشی و کنسروی استفاده میشود. درختی است کشیده و بلند، هرمی شکل با شاخههای بزرگ و گاهی آویزان که دارای عملکرد بالایی است.این رقم در برابر سرما مقاوم ولی در مقابل آفات حساس میباشد.میوه آن ریز و بیضی شکل است و درصد روغن آن ۱۸ تا ۲۰ درصد میباشد (محمدی و وکیلی، ۱۳۸۵).
۳-۲-۲. میشن
منشأ این رقم آمریکا است و ۸% سطح زیتونکاری آن کشور را تشکیل میدهد. این رقم به دلیل مقاومت زیاد به سرما رقمی مقاوم محسوب میشود. عادت رشد ایستاده درخت آن را برای برداشت ماشینی مناسب ساخته است. میوههای این رقم مصرف روغنی و کنسروی دارند و میزان روغن میوه بالا است. از لحاظ باروری خودگشن بوده و نسبتاً سالآور میباشد. ریشهدهی قلمهها نیز متوسط است. نسبت به سرما، شوری و گره زیتون مقاوم بوده ولی نسبت به لکه طاووسی، باد و پژمردگی ورتیسیلیومی حساس است (صادقی، ۱۳۸۹).

۳-۲-۳ مانزانیلا
این رقم بومی اسپانیاست و به نامهای مانزانیلا، مانزانیلا بلانکا نیز نامیده شده است. از لحاظ باروری گیاهی خودگشن میباشد (صادقی، ۱۳۸۹). میوههای آن مصرف روغنی و کنسروی دارند. میزان تولید محصول متوسط و ثابت است. میزان روغن پایین بوده ولی از کیفیت بالایی برخوردار میباشد. به خوبی به خاکهای سرد و مناطق مرطوب وفق داده میشود (بارانکو و همکاران،۲۰۰۰).

۳-۲-۴ کنسروالیا
مبدا کشور یونان می باشد. نوع مصرف دومنظوره،مهمترین رقم کنسروی یونان (حداقل۸۰-۸۵ درصد تولید کنسروی)میباشد.سهل ریشه زا، دارای سازگاری بااقلیم های مختلف است.زود بارده و با عملکرد زیاد ولی دارای سال آوری زیاد است. شاخه ها از استحکام کمی در مقابل باد و بار سنگین محصول دارد، حساس به ورتیسلیوم و خشکی است، مقاومت به سرما در منبع مختلف متفاوت گزارش شده است.

۳-۲-۵ زرد
۶۴ درصد سطح زیر کشت زیتون کشور را تشکیل میدهد. این رقم در واقع جمعیتی از
کلونهای مختلف است. اندازه درخت متوسط تا کوتاه بوده و از این نظر مناسب کاشتهای فشرده میباشد. از ارقام دومنظوره بوده و در منطقه طارم که هوای خشک و گرم دارد از عملکرد و سلامت بسیار مناسبی برخوردار است. عملکرد قابل قبول در همه این مناطق نشان دهنده سازگاری وسیع این رقم میباشد. این رقم پرمحصول بوده و بهخوبی به مدیریتهای زراعی پاسخ میدهد. متوسط عملکرد آن ۸ تن و در بعضی از این مناطق به ۱۱ تن میرسد. سال دوم باردهی دارد و به ورتیسیلیوم و شپشک سیاه حساس میباشد (صادقی، ۱۳۸۹). این رقم در برابر سرما از دیگر انواع زیتون ایرانی مقاومتر است (مقصودی، ۱۳۸۷).

شکل ۳-۲: نمایی از باغ محل اجرای تحقیق
۳-۳.طرح آماری مورد استفاده
آزمایش به بلوک های کامل در قالب طرح کاملاً تصادفی با پنج تکرار اجرا گردید. به ازای هر رقم در هر تکرار شش شاخه به طول ۴۰ سانتیمتر در چهار جهت اصلی انتخاب و مراحل مختلف نمونهگیری و ارزیابی روی آن انجام شد.

۳-۴.مراحل انجام آزمایش
به منظور شناسایی ارقام برتر منطقه درام شهرستان طارم پژوهش حاضر در سال ۹۱ شروع شد. با بررسی مقدماتی ارقام، ۵ رقم در ۵ تکرار با جمع آوری اطلاعات اولیه موجود و سابقه آنها انتخاب شدند.. تمام ارقام بصورت تصادفی از ردیف های مختلف انتخاب شده و پلاکت گذاری شدند.قابل ذکر است از هر نوع رقم ۵ اصله درخت انتخاب شد. (شکل ۳-۳).

شکل ۳-۳:انتخاب ارقام و پلاکت گذاری
۳-۵.مواد مورد استفاده در تحقیق

درختان زیتون: برای انجام طرح آزمایشی، تعداد ۲۵ اصله درخت زیتون ارقام کایلت، میشن، مانزانیلا، کنسروالیا و زرد، … ساله، مورد استفاده قرار گرفت.

متر: برای اندازه‌گیری ارتفاع درخت، قطر تنه و طول شاخه‌های بارده
خط کش: برای اندازه گیری طول و عرض برگ ها
کولیس دیجیتالی: برای بدست آوردن قطر و طول میوه وهسته از کولیس دیجیتالی استفاده شد.
ترازوی دیجیتالی: برای توزین میوه و هسته ها، اندازه از ترازوی دیجیتالی استفاده شد.

۳-۶.اندازه‌گیری‌های مزرعه‌ای
صفات مورد بررسی و نحوه اندازگیری آن :
در مورد خصوصیات رشدی و فنولوژیکی صفات زیر اندازه گیری شدند :
میزان رشد رویشی: در نیمه دوم فروردین و شهریور ماه سال ۹۱ رشد رویشی شاخه ها در تیمار ها با متر اندازه گیری شد.
میزان قطر تنه و ارتفاع درخت: در فروردین ماه قطرتنه و ارتفاع درخت در هر تیمار اندازه گیری شد(شکل۳-۵)

شکل ۳-۵: اندازه گیری قطر تنه
۳ – تعداد گلآذین: در اول اردیبهشت سال ۹۱ تعداد کل گلآذینهای موجود روی شاخههای انتخاب شده شمارش گردید. متوسط شش شاخه برای هر تکرار محاسبه و بهعنوان تعداد گلآذین آن تکرار منظور گردید.(شکل ۳-۶)

شکل ۳-۶: تعداد گل آذین در هر شاخه

تعداد گل در
گلآذین: در اواسط اردیبهشت سال ۹۱ تعداد کل گلآذینهای موجود روی شاخههای
انتخاب شده شمارش گردید. متوسط شش شاخه برای هر تکرار محاسبه و بهعنوان تعداد گلآذین آن تکرار منظور گردید (شکل ۳-۷)

شکل ۳-۷: تعداد گل در گل آذین
درصد گل کامل: در اواخر اردیبهشت سال ۹۱ بعد از شکوفایی گلها تعداد گلهای کامل که به سبب مادگی بزرگشان براحتی از گلهای نر قابل تشخیص بودند، شمارش و سپس به صورت درصد بیان شد.

تشکیل میوه اولیه: خردادماه سال ۹۱، ۱۵ روز بعد از تمام گل تعداد میوهها و تخمدانهای باقیمانده روی شاخهها شمارش گردید و درصد میوهدهی اولیه۷ از رابطه زیر محاسبه شد (دسوکی و همکاران،۲۰۰۹).
“درصد تشکیل میوه اولیه =” “تعداد میوههای تشکیل شده (۱۵ روز بعد از تمام گل)” /”تعداد کل گلها ” ” ۱۰۰ ×”

تشکیل میوه ثانویه: در تیر ماه سال ۹۱، ۴۰ روز بعد از تمام گل تعداد میوههای تشکیل شده یاداشتبرداری شده و درصد میوهدهی نهایی۸ از رابطه زیر محاسبه گردید (دسوکی و همکاران،۲۰۰۹).
“درصد تشکیل میوه ثانویه =” “تعداد میوههای تشکیل شده (۴۰ روز بعد از تمام گل)” /”تعداد کل گلها ” ” ۱۰۰ ×”

شکل ۳-۸ : تعداد میوه دهی نهائی

در مورد خصوصیات پومولوژیکی نیز صفات زیر اندازه گیری شدند:

وزن تر میوه :
همزمان با اتمام تغییر رنگ میوه از هر تکرار ۵۰ نمونه به صورت تصادفی برداشت شد. اندازهگیری وزن تر میوه بلافاصله در محیط آزمایشگاهی مرکز تحقیقات گیلوان و با استفاده از ترازوی آزمایشگاهی (دقت ۰.۰۱) انجام شد و با میانگینگیری وزن تک میوه بدست آمد و به گرم منظور گردید.

وزن تر هسته و گوشت میوه :
با استفاده از دستگاه هستهگیر، ۵۰ نمونه هر تکرار هستهگیری شد. سپس وزن تر هسته و گوشت میوه به صورت جداگانه با استفاده از ترازوی آزمایشگاهی (دقت ۰.۰۱) اندازهگیری و متوسط وزن آنها محاسبه شد و به گرم منظور گردید.
نسبت گوشت به هسته برحسب وزن تر: از تقسیم وزن تر گوشت میوه به وزن تر هسته بدست آمد.
وزن خشک میوه: از مجموع وزن خشک گوشت میوه و وزن خشک هسته، وزن خشک میوه بدست آمد و به گرم منظور گردید.
وزن خشک هسته : پس از توزین وزن تر، هستهها در محیط آزمایشگاه قرار گرفتند تا خشک شوند. پس از طی ۷۲ ساعت وزن خشک هستهها (۵۰ نمونه برای هر تکرار) اندازهگیری شد. بعد از میانگینگیری وزن خشک تک هسته بدست آمد و به گرم منظور گردید.
وزن خشک گوشت میوه : برای اندازهگیری وزن خشک گوشت میوه، نمونهها به مدت ۲۴ ساعت در دمای ۱۰۵ درجه سانتیگراد قرار گرفتند ( آویدان و همکاران،۱۹۹۷) پس از طی ۲۴ ساعت نمونهها از دستگاه آون خارج شده و با استفاده از ترازوی آزمایشگاهی (دقت ۰.۰۱) وزن خشک آنها اندازهگیری و بعد از میانگینگیری به گرم منظور شد.
نسبت گوشت به هسته برحسب وزن خشک : از تقسیم وزن خشک گوشت میوه به وزن خشک هسته بدست آمد.

طول و قطر میوه و نسبت طول به قطر میوه : طول و قطر میوهها قبل از هستهگیری با استفاده از کولیساندازهگیری شد و متوسط آنها محاسبه شده و به میلیمتر بیان گردید.
نسبت طول به قطر میوه: از تقسیم طول میوه به قطر میوه بدست آمد.
طول و قطر هسته: طول و قطر هستهها با استفاده از کولیس اندازهگیری شد. متوسط آنها محاسبه شده و به میلیمتر بیان گردید.
نسبت طول به قطر هسته : از تقسیم طول هسته به قطرهسته،بدست آمد.
طول و عرض برگ: ۱۵ برگ از گره سوم و چهارم برای هر تکرارانتخاب شد. طول و عرض برگها با خط کش اندازهگیری شد و به سانتیمتر منظور گردید.
نسبت طول به عرض برگ : از تقسیم طول برگ به عرض برگ بدست آمد.
سطح ویژه برگ (SLA)1: از نسبت سطح برگ به وزن خشک برگ بدست آمد (باسلاروهمکاران،۲۰۰۶). سطح ۱۵ نمونه برگ با دستگاه leaf area meter (DELTA-T DEVICES.RS 232C) اندازهگیری و بعد از میانگین گیری بهصورت سانتیمتر مربع بیان شد.
وزن خشک برگ: برگها به مدت ۴۸ ساعت در داخل آون با دمای ۷۰ درجه سانتیگراد قرار گرفتند. (باسلارو همکاران،۲۰۰۶). سپس با ترازوی آزمایشگاهی (دقت ۰۱/۰) وزن شدند و به گرم منظور گردیدند. بعد از میانگینگیری وزن خشک یک برگ بدست آمد.
عملکرد در شاخه: در زمان برداشت، تعداد میوهها در شاخههای انتخابی شمارش شد. از حاصلضرب وزن تک میوه در تعداد میوه، عملکرد در۴۰ سانتیمتر طول شاخه بر حسب گرم بدست آمد (روساتی و همکاران، ۲۰۱۰)

درصد روغن

درصد روغن میوه با استفاده از سوکسله که به عنوان روشی رسمی انتخاب شده است اندازهگیری شد. برای این منظور در حدود دو گرم از نمونه خشک شدهی گوشت زیتون که بوسیله آسیاب پودر شده بود، در داخل کاغذ صافیهای خشک که وزن آنها از قبل مشخص بود قرار داده شد و به دستگاه سوکسله (BUCHI-811) منتقل گردید. نمونه در داخل دستگاه سوکسله به مدت ۴ ساعت با استفاده از حلال اتر نفت (°۶۰-۴۰) مورد شستشو قرار گرفت. بعد از طی این مدت نمونهها از دستگاه خارج شدند و به مدت ۵ ساعت در آون ۷۰ درجهسانتیگراد قرار گرفتند. نمونهها بلافاصله بعد از خارج شدن از آون بوسیله ترازوی آزمایشگاهی توزین شدند. میزان روغن بر اساس وزن ماده خشک گوشت طبق فرمول زیر محاسبه و به صورت درصد بیان شد .

خشک ماده اساس بر روغن درصد= (سوکسوله از بعد نمونه وزن-سوکسوله از قبل نمونه وزن)/(سوکسوله از قبل نمونه وزن) ×”۱۰۰ ”

۱ Specific leaf area

۳-۷. روش تجزیه و تحلیل دادها
پس از دسته‌بندی داده‌ها د
ر نرم‌افزار اکسل و به دست آوردن پارامترها، اطلاعات به دست آمده در سطوح ۰۵/۰ و ۰۱/۰ با نرم افزار SAS تجزیه واریانس گردید و مقایسه میانگین تیمارها با آزمون چند دامنه‌ای دانکن، مورد آزمون واقع شد. میزان همبستگی کلیه‌ی متغیر‌ها نیز با نرم افزار SAS محاسبه شد.

فصل چهارم
نتایج

۴- نتایج
۴-۱- نتایج حاصل از اندازه گیری صفات رشدی
۴-۱-۱ قطر تنه
نتایج تجزیه واریانس مربوط به قطر تنه، نشان داد که نوع رقم بر قطر تنه درخت زیتون تاثیر معنی داری نداشت (جدول ۴-۱).

۴-۱-۲ ارتفاع درخت
نتایج تجزیه واریانس مربوط به ارتفاع درخت نشان داد که نوع رقم بر ارتفاع درخت در سطح ۰۱/۰ درصد تاثیر معنی دار داشت (جدول ۴-۱). نتایج مقایسه میانگین ارتفاع درخت در سطوح مختلف نوع رقم نشان داد که رقم کایلت بیشترین ارتفاع و رقم مانزانیلا کمترین ارتفاع درخت را داشت (نمودار ۴-۱).

۴-۱-۳ اولین رشد رویشی در سال جاری
نتایج تجزیه واریانس مربوط به اولین رشد رویشی در سال جاری نشان می دهد که نوع رقم بر رشد رویشی در سال جاری تاثیر معنی دار نداشت (جدول ۴-۱).
۴-۱-۵ طول برگ
نتایج تجزیه واریانس نشان داد که نوع رقم بر طول برگ در سطح ۰۱/۰ تاثیر معنی دار داشت (جدول ۴-۲). نتایج مقایسه میانگین طول برگ در سطوح مختلف نوع رقم نشان داد که رقم کنسروالیا بیشترین طول برگ و رقم مانزانیلا کمترین مقدار را داشت (نمودار ۴-۲)
۴-۱-۶ عرض برگ
نتایج تجزیه واریانس مربوط به عرض برگ، نشان داد که نوع رقم بر عرض یرگ درخت زیتون تاثیر معنی داری نداشت (جدول ۴-۲).

جدول ۴-۱: تجزیه واریانس نوع رقم بر قطر تنه، ارتفاع درخت، اولین رشد رویشی در سال جاری، طول برگ، عرض برگ
منبع تغییرات
درجه آزادی

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *