پایان نامه ها

h، PAGEREF، Bookmark، Error!، معماری، اندیشمندان

h Error! Bookmark not defined.7-2-2-2) آموزش های علمی PAGEREF _Toc356395586 h Error! Bookmark not defined.7-2-2-3) کلاس های درس PAGEREF _Toc356395587 h Error! Bookmark not defined.7-2-2-4)کارگاه PAGEREF _Toc356395588 h Error! Bookmark not defined.7-2-2-5)جهت يابي PAGEREF _Toc356395589 h Error! Bookmark not defined.7-2-2-6) تابش آفتاب PAGEREF _Toc356395590 h Error! Bookmark not defined.7-2-2-7) باد PAGEREF _Toc356395591 h Error! Bookmark not defined.7-2-2-8) صدا PAGEREF _Toc356395592 h Error! Bookmark not defined.7-2-2-9) نور PAGEREF _Toc356395593 h Error! Bookmark not defined.7-2-2-9-1) نور مصنوعي PAGEREF _Toc356395594 h Error! Bookmark not defined.7-2-2-9-2) ضوابط نور کلاس PAGEREF _Toc356395595 h Error! Bookmark not defined.7-2-2-10)رنگ PAGEREF _Toc356395596 h Error! Bookmark not defined.7-2-2-11) نسبت ابعاد PAGEREF _Toc356395597 h Error! Bookmark not defined.7-2-2-12) استانداردهای متداول جهانی برای عناصر موجود درکلاس درس PAGEREF _Toc356395598 h Error! Bookmark not defined.7-2-3) فضاهای اداری PAGEREF _Toc356395599 h Error! Bookmark not defined.7-2-4) فضاهای کتابخانه ای و مطالعاتی PAGEREF _Toc356395600 h Error! Bookmark not defined.7-2-4-1) ابعاد و استانداردهای پیشخوان و برگه دان PAGEREF _Toc356395601 h Error! Bookmark not defined.7-2-4-2) استاندارد ابعاد قفسه ها و عمق قفسه ها PAGEREF _Toc356395602 h Error! Bookmark not defined.7-2-4-2-1) طول قفسه ها PAGEREF _Toc356395603 h Error! Bookmark not defined.7-2-4-2-2) ارتفاع قفسه ها PAGEREF _Toc356395604 h Error! Bookmark not defined.7-2-4-3) استاندارد میزها PAGEREF _Toc356395605 h Error! Bookmark not defined.7-2-4-4) نور پردازی PAGEREF _Toc356395606 h Error! Bookmark not defined.7-2-4-5) آکوستیک PAGEREF _Toc356395607 h Error! Bookmark not defined.7-2-4-6) تهویه ی مطبوع PAGEREF _Toc356395608 h Error! Bookmark not defined.7-2-5) فضاهای اطلاع رسانی(آمفی تئاتر(سالن چند منظوره)) PAGEREF _Toc356395609 h Error! Bookmark not defined.7-2-5-1) ورودی ها و خروجی های سالن PAGEREF _Toc356395610 h Error! Bookmark not defined.7-2-5-2) سالن انتظار (سرسرا) PAGEREF _Toc356395611 h Error! Bookmark not defined.7-2-5-3) سالن اجرا PAGEREF _Toc356395612 h Error! Bookmark not defined.7-2-5-4) طول ردیف PAGEREF _Toc356395613 h Error! Bookmark not defined.7-2-5-5) نسبت های قسمت تماشاگران PAGEREF _Toc356395614 h Error! Bookmark not defined.7-2-6) فضاهای خدماتی و رفاهی PAGEREF _Toc356395615 h Error! Bookmark not defined.7-2-7) عرصه خدمات پشتیبانی PAGEREF _Toc356395616 h Error! Bookmark not defined.بخش دوم: ساختار فیزیکی PAGEREF _Toc356395617 h Error! Bookmark not defined.7-3) برنامه فیزیکی PAGEREF _Toc356395618 h Error! Bookmark not defined.7-3-1) محاسبه زیربنای فضاهای پژوهشکده PAGEREF _Toc356395619 h Error! Bookmark not defined.فصل هشتم: آلترناتیوهای طراحی PAGEREF _Toc356395620 h Error! Bookmark not defined.8-1) استخراج اصول از مطالعات انجام شده برای طراحی PAGEREF _Toc356395623 h Error! Bookmark not defined.8-2) ایده های طراحی PAGEREF _Toc356395624 h Error! Bookmark not defined.8-3) آلترناتیوهای طراحی PAGEREF _Toc356395625 h Error! Bookmark not defined.8-3-1) انتخاب آلترناتیو برتر PAGEREF _Toc356395626 h Error! Bookmark not defined.فصل نهم: سازه و تأسیسات PAGEREF _Toc356395627 h Error! Bookmark not defined.9-1) اصول سازه ای مؤثر بر طرح PAGEREF _Toc356395629 h Error! Bookmark not defined.9-2) اصول انتخاب و طراحی سیستم تأسیساتی مراکز پژوهشی PAGEREF _Toc356395630 h Error! Bookmark not defined.فصل دهم: طرح نهایی PAGEREF _Toc356395631 h Error! Bookmark not defined.10-1) هندسه شکل گیری مجموعه PAGEREF _Toc356395633 h Error! Bookmark not defined.10-2) نمود اخلاق در طراحی معماری PAGEREF _Toc356395634 h Error! Bookmark not defined.10-3) نقشه ها و مدارک PAGEREF _Toc356395635 h Error! Bookmark not defined.فهرست منابع PAGEREF _Toc356395636 h 17 فهرست جداول
TOC h z t “جداول,1” جدول(1-1): سوابق طراحی معماری PAGEREF _Toc356399474 h 8جدول(2-1): تعاریف عمومی پژوهش و واژه های مرتبط با آن PAGEREF _Toc356399475 h Error! Bookmark not defined.جدول(2-2): تعاریف پژوهش/تحقیق/ مرکز پژوهشی PAGEREF _Toc356399476 h Error! Bookmark not defined.جدول(2-3): انواع پژوهش PAGEREF _Toc356399477 h Error! Bookmark not defined.جدول(2-4): تعداد پارک های کشورهای پیشرفته PAGEREF _Toc356399478 h Error! Bookmark not defined.جدول(2-5): آمار مؤسسات تحقیقاتی ایران پس از انقلاب تا اواخر دهه هفتاد PAGEREF _Toc356399479 h Error! Bookmark not defined.جدول(2-6): تعریف لغوی اخلاق در منابع مختلف19جدول(2-7): تعریف اصطلاحی اخلاق در منابع مختلف19جدول(2-8): تعریف لغوی اخلاق حرفه ای در منابع مختلف PAGEREF _Toc356399482 h Error! Bookmark not defined.جدول(2-9): تعریف اصطلاحی اخلاق حرفه ای در منابع مختلف23جدول(2-10): هندسه منبع جذب معماران26جدول(2-11): تعریف و معنای لغوی هندسه26جدول(2-12): تعریف و معنای اصطلاحی هندسه27جدول(2-13): پیشینه تاریخی هندسه در ایران28جدول(2-14): مقایسه دو نوع هندسه خودبنیاد و انسانی در طراحی معماری30جدول(2-15): هندسه و تناسبات استفاده شده در معماری ایرانی30جدول(2-16): تعریف و معنای لغوی هنر31جدول(2-17): تعریف و معنای اصطلاحی هنر32جدول(2-18):رویکردها و تبیین های موجود درباره هنر اسلامی33جدول(2-19): تعریف هنر اسلامی33جدول(2-20): تعریف و معنای لغوی معماری34جدول(2-21): تعریف و معنای اصطلاحی معماری35جدول(3-1): دیدگاه برخی از اندیشمندان در رابطه با اخلاق حرفه ای38جدول(3-2): دیدگاه برخی از اندیشمندان نسبت به اخلاق حرفه ای در معماری41جدول(3-3): دیدگاه برخی از اندیشمندان درباره هندسه در توالی زمانی43جدول(3-4): هندسه در معماری و هندسه اسلامی در آثار برخی از اندیشمندان ایرانی در توالی زمانی44جدول(3-5):هندسه در معماری و هندسه اسلامی در آثار برخی اندیشمندان خارجی در توالی زمانی48جدول(3-6): دیدگاه برخی از نویسندگان ایرانی در باره هنر در توالی زمانی49جدول(3-7): هنر اسلامی در آثار برخی اندیشمندان ایرانی در توالی زمانی51جدول(3-8): هنر اسلامی در آثار اندیشمندان خارجی در توالی زمانی52جدول(3-9): دیدگاه برخی از اندیشمندان ایرانی درباره معماری53جدول(3-10): دیدگاه برخی از نویسندگان و اندیشمندان ایرانی درباره معماری اسلامی در توالی زمانی54جدول(3-11): دیدگاه برخی از اندیشمندان و نویسندگان خارجی درباره معماری اسلامی در توالی زمانی55جدول(3-12): دسته بندی دیدگاه های نویسندگان ایرانی و خارجی درباره معماری اسلامی57جدول(3-13): دیدگاه برخی از اندیشمندان درباره معماری اسلامی ایران57جدول(3-14): جمع بندی ویژگی های معماری ایرانی59جدول(4-1): مرکز پژوهش های پایداری Mascaro62جدول(4-2): مرکز تحقیقات استانبول63جدول(4-3):مرکز تحقیقات تکنولوژی استرالیا64جدول(4-4):مرکز تحقیقات مهندسی دانشگاه CINCINNATI65جدول(4-5): مؤسسه علمی سالک برای پژوهش های زیست شناسی66جدول(4-6):آزمایشگاه های پژوهش های پزشکی ریچارد دز67جدول(4-7): موزه هنرهای معاصر تهران68جدول(4-8): مجتمع فرهنگی سینمایی دزفول69جدول(4-9): ساختمان مرکزی سازمان میراث فرهنگی70جدول(4-10): ارزیابی مراکز تحقیقاتی ارائه شده (نمونه های موردی)71جدول(5-1): داده های جغرافیایی شهر تبریز72جدول(5-2): روند تاریخی شکل گیری تبریز73جدول(5-3): ویژگی های طبیعی شهر تبریز74جدول(5-4): شرایط اقلیمی شهر تبریز75جدول(5-5): آمار هواشناسی تبریز طی سالهای (1338-1389)75جدول(5-6): اصول طراحی اقلیمی بناها در تبریز76جدول(5-7):بررسي فضاي شهري و حوزه مداخلات80جدول(5-8): روند فرسودگی بلوک پاساژ80جدول(5-9):علل تنزل جایگاه اجتماعی83جدول(5-10):معیارهای پروژه83جدول(5-11): تبیین اهداف در طراحی بلوک گلستان84جدول(6-1): کاربري هاي مهم موجود در مجاور بافت پاساژ86جدول(6-2): همجواری ها و کیفیت کالبدی بافت پاساژ86جدول(6-3): جداره ها و بناهای ارزشمند و تاریخی موجود در بافت گلستان89جدول(7-1):حداقل شدت نور مصنوعی فضاهای مختلف کتابخانه97جدول(7-2): محاسبه سطح زیربنای گروه اصلی (Main)100جدول(7-3): محاسبه سطح زیربنای گروه وابسته اصلی (Relative)101جدول(7-4): محاسبه سطح زیربنای گروه رفاهی (Conveience)102جدول(7-5): محاسبه سطح زیربنای گروه پشیتیبانی (Utility)103جدول(7-6): محاسبه فضاهای گردش104جدول(7-7): ساختار تراکمی104جدول(7-8): شاخص های کنترل محاسبات104جدول(7-9): جمع بندی و نتیجه گیری ساختار و برنامه فیزیکی104جدول(8-1): خلاصه ای از ایده های طراحی پیشنهادی برگرفته از مطالعات105جدول(8-2): آلترناتیوهای طراحی108جدول(8-3): ارائه آلترناتیوها و انتخاب آلترناتیو برتر110جدول(10-1): نمود مؤلفه های اخلاقی در طراحی معماری پژوهشکده116 فهرست نمودارها
TOC h z t “نمودارها,1” نمودار(2-1): دو رهیافت علم اخلاق PAGEREF _Toc356400498 h Error! Bookmark not defined.نمودار(2-2): دو جزء تشکیل دهنده اخلاق حرفه ای22نمودار(2-3): انواع هندسه در تمدن های باستانی 29نمودار(2-4): دسته بندی هندسه از دید دانشمندان ریاضی-فیزیک 29نمودار(2-5): دسته بندی اشکال هندسی 29نمودار(2-6): واژه شناسی معماری33نمودار(2-7): تعريف جامع از معماري از دید نقره کار34نمودار(4-1): تقسیم بندی مصادیق بررسی شده 60نمودار(4-2): مصادیق و نمونه های بررسی شده .61نمودار(7-1): طبقه بندی فضاهای موجود در پژوهشکده90نمودار(7-2): طبقه بندی فضاهای پروژه پژوهشکده99نمودار(7-3): فضاهای سرپوشیده ساختمان100نمودار(7-4): فضاهای باز ساختمان100نمودار(8-1): اصول استخراج شده از مطالعات 105فهرست شکلها
TOC h z t “شکل ها,1” شکل(2-1): سیر تحول هندسه در ایران28شکل(5-2): محله ی میارمیار (بلوک پاساژ) در نقشه تبریز78شکل(5-1): محله های قدیمی تبریز 78شکل(5-3): عکس هوایی بلوک گلستان در سال 133580شکل(5-4): عکس هوایی بلوک گلستان در سال 134681شکل(5-5): عکس هوایی بلوک گلستان در سال 135481شکل(5-6): عکس هوایی بلوک گلستان در سال 136181شکل(5-7): عکس هوایی بلوک گلستان در سال 137281شکل(5-8): عکس هوایی بلوک گلستان در سال 138081شکل(5-9): عکس هوایی بلوک گلستان در سال 139182شکل(6-1): موقعیت بستر طرح در مقیاس زمین و نقشه85شکل(6-2): همجواری های مهم بلوک گلستان87
شکل(6-3): دسترسی های موجود به سایت87شکل(6-4): آنالیز اقلیمی سایت88شکل(6-5): جداره های محصور کننده سایت88شکل(6-6): نمایی از کلیسای کاتولیک89شکل(6-7):جانمایی کلیسای کاتولیک در داخل بافت89شکل(6-8): نمایی از کوچه ی پستخانه89شکل(6-9): یکی از محورهای ارتباطی89شکل(6-10): جانمایی کوچه میارمیار در بافت89شکل(6-11): کوچه میارمیار89شکل(6-12):محورهای ارتباطی داخل بافت89شکل(6-13): جانمایی محورهای ارتباطی در بافت89شکل(6-14): بخش مخروبه نیمه غربی89شکل(6-15): خیابان محققی89شکل(6-16): جانمایی خیابان ها در بافت بلوک پاساژ89شکل(6-17): خیابان امام(ره)89شکل(7-1): انواع و ابعاد قفسه ها96شکل(7-2): استاندارد میزهای مطالعه96شکل(8-1): آلترناتیو اول110شکل(8-2): آلترناتیو دوم110شکل(8-3): آلترناتیو سوم110شکل(10-1): هندسه شکل گیری مجموعه115شکل(10-2): کانسپت دیاگرامی مجموعه119شکل(10-3): زون بندی فضاهای کلی ساختمان پژوهشکده120شکل(10-4): نحوه قرارگیری فضاهای مختلف پژوهشکده120شکل(10-5): مؤلفه های اخلاقی به کار رفته در طراحی معماری پژوهشکده120شکل(10-6): سایت پلان مجموعه126شکل(10-7): نمایی از ورودی بخش اداری126شکل(10-8): نمایی از حیاط رواق دار127شکل(10-9): نمایی کلی از مجموعه127شکل(10-10): نمای جنوبی مجموعه128شکل(10-11): نمایی از ورودی اصلی مجموعه128شکل(10-12): نمایی از مجموعه129شکل(10-13): نمای اصلی مجموعه129شکل(10-14): نمایی از پله ورودی مجموعه130شکل(10-15): نمای غربی مجموعه130شکل(10-16): پوستر«یک»131شکل(10-17): پوستر«دو»132شکل(10-18): پوستر«سه»133 فهرست نقشهها
TOC h z t “نقشه ها,1” نقشه(10-1): سایت پلان PAGEREF _Toc356403447 h Error! Bookmark not defined.نقشه(10-2): پلان طبقه زیر زمین PAGEREF _Toc356403448 h Error! Bookmark not defined.نقشه(10-3): پلان طبقه همکف122نقشه(10-4): پلان طبقه اول122نقشه(10-5): پلان طبقه دوم123نقشه(10-6): پلان طبقه سوم123نقشه(10-7): پلان طبقه چهارم124نقشه(10-8): نمای جنوبی124نقشه(10-9): نمای شمالی124نقشه(10-10): نمای شرقی125نقشه(10-11): نمای غربی125نقشه(10-12): برش طولی (A-A)125نقشه(10-13): برش عرضی (B-B)125
فصل اولکلیات1-1) مقدمه و بیان مسئلهاخلاق همواره مقولهای محوری در عرصه حیات اجتماعی انسان بوده است. اینکه چگونه در ارتباط با دیگران و طبیعت و غیره عمل و فکر شود و هر عمل حرفهای تا چه اندازه به مقولاتی چون سلامت انسان، محیط زیست، آینده حیات و امثال آن تأثیر گذارد، از جمله مثالها و مباحثی است که نشان از تعمیق مباحث اخلاقی در عرصههای مختلف زندگی است(قراملکی، 1389: هفت). «اخلاق عبارت است از یک سلسله خصلتها و سجایا و ملکات اکتسابی که بشر آنها را به عنوان اصول اخلاقی می‌پذیرد؛ به عبارت دیگر قالبی برای انسان که روح انسان در آن کادر و

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *