پایان نامه ها

font=”default”، face=”normal”، charset=”178″، </style><style، EN.CITE، app=”EN”

بیان‌کننده و نشان‌دهنده کل محیط ترافیکی می‌باشد.
نتسیم نشاندهنده ترافیک در خیابان‌های شهری و FRESIM مشخص‌کننده ترافیک در آزادراه‌ها می‌باشد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>منصور</Author><Year>1387</Year><RecNum>13</RecNum><DisplayText>[7]</DisplayText><record><rec-number>13</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”9srpzxpwrxfzpmef50bvdas89rz5wdptxpp5″>13</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>حاجي حسينلو، منصور</style></author><author><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>شريفيان، ميثم</style></author><author><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>حسین فرهادیان، امیر</style></author></authors></contributors><titles><title><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>عنوان مقاله</style><style face=”normal” font=”default” size=”100%”>: </style><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>بهبود جريان ترافيك با استفاده از نرم افزار شبيه سازي </style><style face=”normal” font=”default” size=”100%”>Corsim (</style><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>كنگره</style><style face=”normal” font=”default” size=”100%”>)</style></title></titles><dates><year><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>1387</style></year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>[7]. CORSIM برای تشریح عملکرد ترافیک، از شبیهسازی با گام‌های زمانی استفاده میکند. یک گام زمانی برابر با یک ثانیه می‌باشد. هر وسیله نقلیه یک شیئ جداگانه است که هر ثانیه حرکت می‌کند. تکیه کردن بر معیار کارایی تولید شده به وسیله یک اجرا از CORSIM می‌تواند گمراه‌کننده باشد. برای حصول فهم بهتر ازکارایی شبکه، شبکه باید چندین بار با استفاده از مجموعه‌ای اعداد تصادفی مختلف شبیهسازی شود. در این صورت توزیع معیارهای تأثیرپذیری بدست آمده، نشان دهندهی ‌ کارایی دقیق از شبکه خواهد بود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>منصور</Author><Year>1387</Year><RecNum>13</RecNum><DisplayText>[7]</DisplayText><record><rec-number>13</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”9srpzxpwrxfzpmef50bvdas89rz5wdptxpp5″>13</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>حاجي حسينلو، منصور</style></author><author><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>شريفيان، ميثم</style></author><author><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>حسین فرهادیان، امیر</style></author></authors></contributors><titles><title><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>عنوان مقاله</style><style face=”normal” font=”default” size=”100%”>: </style><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>بهبود جريان ترافيك با استفاده از نرم افزار شبيه سازي </style><style face=”normal” font=”default” size=”100%”>Corsim (</style><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>كنگره</style><style face=”normal” font=”default” size=”100%”>)</style></title></titles><dates><year><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>1387</style></year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>[7].
CORSIM قادر به مدل کردن اکثر این عناصر از جمله گلوگاه‌ها، خطوط عبور مخصوص وسایل نقلیه عمومی HOV، خطوط عبور مسدود شده، حوادث عملکرد اتوبوس‌ها، شیب، ترکیب ترافیک، مناطق همگذری در آزادراه‌ها و غیره می‌باشد. بسیاری از ساختارهای دیگر می‌توانند با استفاده از عناصر اساسی CORSIM و خلاقیت و قضاوت مهندسی تقریب زده شوند جهت مدل‌سازی در نرم‌افزار ریزنگر CORSIM نیاز به اطلاعات دقیق ترافیکی و فیزیکی شبکه می‌باشد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>منصور</Author><Year>1387</Year><RecNum>13</RecNum><DisplayText>[7]</DisplayText><record><rec-number>13</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”9srpzxpwrxfzpmef50bvdas89rz5wdptxpp5″>13</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>حاجي حسينلو، منصور</style></author><author><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>شريفيان، ميثم</style></author><author><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>حسین فرهادیان، امیر</style></author></authors></contributors><titles><title><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>عنوان مقاله</style><style face=”normal” font=”default” size=”100%”>: </style><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>بهبود جريان ترافيك با استفاده از نرم افزار شبيه سازي </style><style face=”normal” font=”default” size=”100%”>Corsim (</style><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>كنگره</style><style face=”normal” font=”default” size=”100%”>)</style></title></titles><dates><year><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>1387</style></year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>[7].
خروجی شبیه‌سازی این نرم‌افزار در جداولی ارائه می‌شود که در آن موقعیت وسایل نقلیه در زمان‌های مختلف مشخص شده است. به این ترتیب، آمار جمع‌آوری شده امکان بررسی‌های بعدی را امکانپذیر میسازد. این جداول در محیط نرم افزارهایی مثل ایکسل قابل بررسی می‌باشند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Year>1390</Year><RecNum>9</RecNum><DisplayText>[3]</DisplayText><record><rec-number>9</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”9srpzxpwrxfzpmef50bvdas89rz5wdptxpp5″>9</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>ناصرعلوي</style><style face=”normal” font=”default” size=”100%”>, </style><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>سيدصابر</style></author><author><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>صفارزاده</style><style face=”normal” font=”default” size=”100%”>, </style><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>محمود</style></author><author><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>ممدوحي</style><style face=”normal” font=”default” size=”100%”>, </style><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>اميررضا</style></author><author><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>نديمي</style><style face=”normal” font=”default” size=”100%”>, </style><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>نويد</style></author></authors></contributors><titles><title><style face=”normal” font=”default” size=”100%”> </style><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>شبيه سازي و کاربرد آن در مطالعات ترافيک؛ مدل تعقيب خودرو</style></title></titles><dates><year>1390</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>[3].
طبق بررسی که آقایان منصورحاجی حسینلو، میثم شریفیان، امیر حسین فرهادیان انجام داده‌اند نرم‌افزار CORSIM بعد از کالیبراسیون از قابلیت مناسبی جهت شبیه سازی شبکه‌های درونشهری برخوردار است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>منصور</Author><Year>1387</Year><RecNum>13</RecNum><DisplayText>[7]</DisplayText><record><rec-number>13</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”9srpzxpwrxfzpmef50bvdas89rz5wdptxpp5″>13</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>حاجي حسينلو، منصور</style></author><author><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>شريفيان، ميثم</style></author><author><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>حسین فرهادیان، امیر</style></author></authors></contributors><titles><title><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>عنوان مقاله</style><style face=”normal” font=”default” size=”100%”>: </style><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>بهبود جريان ترافيك با استفاده از نرم افزار شبيه سازي </style><style face=”normal” font=”default” size=”100%”>Corsim (</style><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>كنگره</style><style face=”normal” font=”default” size=”100%”>)</style></title></titles><dates><year><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>1387</style></year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>[7].
2-4-7 نرم افزار GETRAMنرم افزار جترام  یک نرمافزار خردنگر در تحلیل و مدلسازی مسائل ترافیکی است که نتایج حاصل از تحلیل را به صورت کلان ارائه می‌دهد. این نرم افزار از 3 بخش اصلی AIMSUN3D, AIMSUNF, TEDI  تشکیل شده است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>شفابخش،‎</Author><Year>2014</Year><RecNum>8</RecNum><DisplayText>[2]</DisplayText><record><rec-number>8</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”9srpzxpwrxfzpmef50bvdas89rz5wdptxpp5″>8</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>غلامعلی</style><style face=”normal” font=”default” size=”100%”>‎‎ </style><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>شفابخش،</style><style face=”normal” font=”default” size=”100%”>‎</style></author><author><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>علی</style><style face=”normal” font=”default” size=”100%”>‎‎ ‎‎ </style><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>نژاد،</style><style face=”normal” font=”default” size=”100%”>‎</style><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>مصلی</style></author><author><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>محمدحسین</style><style face=”normal” font=”default” size=”100%”>‎</style><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>سید</style><style face=”normal” font=”default” size=”100%”>‎‎ ‎</style><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>ریاستیان،</style></author></authors></contributors><titles><title><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>اصلاح طرح هندسی تقاطع نمازی شیراز به کمک نرم افزار شبیه ساز ایمسان</style></title><secondary-title><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>راهور</style></secondary-title></titles><periodical><full-title>راهور</full-title></periodical><number>22</number><dates><year>2014</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>[2].
2-4-8 نرمافزار SYNCHRO
نرم‌افزار SYNCHRO یک بسته نرم‌افزاری کامل برای مدلسازی، بهینه‌سازی، مدیریت و شبیه‌سازی سیستم‌های ترافیکی می‌باشد. کاربردهای نرم‌افزار SYNCHRO را می‌توان در مواردی نظیر آنالیز ظرفیت، هماهنگ‌سازی و بهینه‌سازی تقاطعات، بهینه کردن زمانبندی چراغ‌های راهنمایی، چراغ‌های هوشمند، ترسیم نمودارهای مکان– زمان، شبیه‌سازی ترافیکی و قابلیت اتصال به نرم‌افزارهای HCS و CORSIM خلاصه نمود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>شفابخش،‎</Author><Year>2014</Year><RecNum>8</RecNum><DisplayText>[2]</DisplayText><record><rec-number>8</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”9srpzxpwrxfzpmef50bvdas89rz5wdptxpp5″>8</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>غلامعلی</style><style face=”normal” font=”default” size=”100%”>‎‎ </style><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>شفابخش،</style><style face=”normal” font=”default”

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *