پایان نامه ها

Institute، Engineers,، Electrical، Transactions، ولتاژ، 11200

H</author></authors></contributors><titles><title>Static Strains in High Tension Circuits and the Protection of Apparatus</title><secondary-title>American Institute of Electrical Engineers, Transactions of the</secondary-title></titles><periodical><full-title>American Institute of Electrical Engineers, Transactions of the</full-title></periodical><pages>213-264</pages><volume>19</volume><dates><year>1902</year></dates><isbn>0096-3860</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[39] نشان داد شده است که به منظور توزیع ولتاژ ضربه درقیمت: 11200 تومان

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *