پایان نامه ها

خشکي، گندم، اين، گياه، روزنه، زراعي

در حاشيه مناطق خشک يا مناطق با ميزان بارش متوسط براي توليد گياهان زراعي روي ميدهد. خشکي موقت، غالباً براي گياهان زراعي که به صورت ديم و در فصول مرطوب سال کشت ميشوند روي ميدهد. اين نوع تنش در هر مرحله از دوره رشد گياه ممکن است ظاهر شود و با فراهم شدن رطوبت مناسب برطرف گردد. تنش نوع انتهايي هنگامي رخ ميدهد که يک گياه زراعي در مراحل اوليه رشد از رطوبت کافي برخوردار باشد اما با نزديک شدن به مراحل زايشي در انتهاي دوره رشد با محدوديت رطوبتي روبرو گردد. اين نوع تنش الزاما براي گياهان زراعي کشنده نميباشد.
محققين مرکز تحقيقات بين المللي گندم و ذرت (سيميت) معتقدند که در زراعت گندم خشکي براساس مرحله رشد گياه به سه صورت روي ميدهد. در حالت اول که مختص شرايط آب و هوايي مديترانه اي است بارش تنها در طول زمستان به وقوع ميپيوند و مراحل پس از گلدهي با تنش خشکي مواجه ميگردند. اين نوع خشکي در حدود 6 ميليون هکتار از اراضي گندم خيز جهان حادث مي شود. نوع دوم خشکي در طول دوره زمستان و قبل از گلدهي اتفاق ميافتد و گياه پس از اين مرحله با تنش خشکي روبرو نخواهد بود. وين جينکل و همکاران (1998) معتقدند که بالغ بر 3 ميليون هکتار از اراضي زير کشت گندم از اين نوع خشکي متأثر هستند. نوع سوم در زراعت گندم به صورت مداوم و در تمام دوره رشد گياه اتفاق ميافتد و رويش گياه از رطوبت ذخيره شده در خاک تبعيت ميکند. دو تا سه ميليون هکتار از زراعت گندم در جهان از اين نوع خشکي متاثر مي باشد.
2-6-2 چگونگی درک خشکی توسط گیاهان
ریشه های گیاهان می توانند علامتی (اخطاری) را به قسمت های هوایی بفرستند که نشان دهد آنها تحت تنش آبی هستند و لذا قبل از آنکه برگها این تنش را تجربه کنند، روزنه ها بسته میشوند. این علامت (اخطار)، هورمون ABA می باشد که در نتیجه تنش آبی در نوک ریشه تولید میگردد. در این رابطه توافق عمومی وجود دارد که اسید آبسزیک یکی از هورمونهای مهم گیاهی است که نقش عمده ای در چرخه زندگی گیاه داشته و بسیاری از فرایندهای مهم فیزیولوژیکی، مورفولوژیکی و همچنین عکس العملهای سازگاری گیاه به محیطهای تنش را تنظیم مینماید (لویت، 1980) به طوری که بعضی از محققان از آن به عنوان هورمون تنش یاد میکنند.
در صورت وقوع کمبود آب در منطقه ریشه و کاهش فشار تورگر در سلول های این منطقه، ABA به سرعت در ریشه سنتز و به بخش های هوایی گیاه منتقل میشود. با توجه به عکس العمل سریع سلول های محافظ روزنه در هنگام وقوع تنش (بسته شدن روزنه ها در ساعات میانی روز که هوا گرم، جذب آب کم و میزان تعرق افزایش مییابد) بسیاری از دانشمندان معتقدند ABA باید در محلی نزدیک یا درون سلولهای محافظ روزنه باشد تا بتواند به این سرعت عمل نماید به همین دلیل تئوری تبدیل ترانس به سیس (شکل فعال ABA) را مطرح میکنند. (لویت، 1980). پسقیمت: 11200 تومان

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *