جریان، این، s، امپدانس، خطای، کننده

sys–</title></titles><dates><year>2004</year></dates><publisher>Tyndall Centre for Climate Change Research</publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>[29].

350520-182245
شکل STYLEREF 1 s ‏2 SEQ شکل * ARABIC s 1 1: برخی از اتصالات متداول CLRIs-limiterبه دلیل عدم امکان استفاده از فیوزها در ولتاژها و جریان‌های بالا شرکت ABB در سال 1980 این محدود کننده را طراحی کرد. ساختار کلی یک Is-limiterدر شکل2-2 نشان داده شده است.
این محدود کننده از دو بخش هدایت کننده موازی تشکیل شده است:
1– کنتاکتور اصلی
2 – فیوز موازی با کنتاکتور اصلی
همانطور که در قسمت (b) شکل2-2 نشان داده شده است، در کار عادی سیستم قدرت، جریان شبکه از کنتاکتور اصلی عبور می‌کند. در زمان اتصال کوتاه، کنتاکتور اصلی باز شده و جریان از طریق فیوز موازی هدایت می‌شود (قسمت (c)). به این ترتیب جریان اتصال کوتاه حداکثر در نیم سیکل اول محدود می‌شود. این محدود کننده معمولاً در مسیر اتصال دو سیستمی استفاده می‌شود، که در صورت اتصال مستقیم جریان عیب آنها از مقادیر نامی تجهیزات بالاتر می‌رود. این محدود کننده قادر است، قبل از اینکه جریان‌های بالا به تجهیزات سیستم آسیبی برسانند، عمل نماید.

شکل STYLEREF 1 s ‏2 SEQ شکل * ARABIC s 1 2: یک Is-limiter نمونه و عملکرد آناز مزایای این محدود کننده‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
عملکرد سریع در نیم سیکل اول اتصال کوتاه
تقریباً بدون اتلاف توان در عملکرد نرمال سیستم
استفاده از خواص سودمند فیوزها در زمان خطا
از معایب این محدود کننده ها می توان به موارد زیر اشاره کرد.
قیمت بالا
نیاز به تعویض کنتاکتور و فیوز بعد از هر اتصال کوتاه
حساسیت بیش از حد به افزایش جریان
محدود کننده جریان خطای حالت جامدبا رشد سریع ادوات الکترونیک قدرت ایده محدود کننده جریان خطای حالت جامد که دارای کارکردی مشابه Is-limiter است، مطرح شد. به طور معمول در ساختار محدود کننده‌های جریان خطای حالت جامد از ادواتی نظیر بانک خازنی، یک راکتور و سوئیچ الکترونیک قدرت نظیر GTO، تریستور یا سوییچ‌های دیگر با عملکرد سریع استفاده می‌شود.
در شکل 2-3 یک نمونه از این محدود کننده‌های جریان خطای حالت جامد نشان داده شده است. در عملکرد عادی سیستم تریستورها خاموش می‌باشند و بانک خازنی و راکتور به صورت سری با هم قرار می‌گیرند. اندازه خازن و سلف به گونه‌ای طراحی شده است، که در عملکرد نرمال سیستم سلف و خازن در حالت رزونانس سری باشند و بنابراین امپدانس این مجموعه برابر صفر باشد. با وقوع خطا تریستورها روشن شده و با اتصال کوتاه کردن دو سر خازن، خازن را از مدار خارج می‌کنند. بنابراین در زمان خطا امپدانس معادل این مجموعه برابر امپدانس راکتور است و این امپدانس باعث کاهش جریان اتصال کوتاه می‌شود. ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Chang</Author><Year>2000</Year><RecNum>30</RecNum><DisplayText>[30]</DisplayText><record><rec-number>30</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rwpr2df59resauee5fuvxv9earepx5r2p5fw”>30</key></foreign-keys><ref-type name=”Conference Proceedings”>10</ref-type><contributors><authors><author>Chang, CS</author><author>Loh, PC</author></authors></contributors><titles><title>Designs synthesis of resonant fault current limiter for voltage sag mitigation and current limitation</title><secondary-title>Power Engineering Society Winter Meeting, 2000. IEEE</secondary-title></titles><pages>2482-2487</pages><volume>4</volume><dates><year>2000</year></dates><publisher>IEEE</publisher><isbn>0780359356</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[30].

شکل STYLEREF 1 s ‏2 SEQ شکل * ARABIC s 1 3: ساختار نمونه‌ای از محدودکننده جریان خطای حالت جامد.ساختار دیگری از محدود کننده‌های جریان خطای حالت جامد در شکل 2-4 نشان داده شده است. در حالت عملکرد عادی سیستم تریستورها خاموش می‌باشند و راکتور L1 و خازن C1 به صورت سری با هم قرار می‌گیرند. همانند محدود کننده جریان قبل، اندازه راکتور L1 و خازن C1 بگونه‌ای طراحی شده است، که در عملکرد نرمال سیستم سلف و خازن در حالت رزونانس سری باشند و بنابراین امپدانس این مجموعه برابر صفر می‌باشد. پس از وقوع خطا تریستورها روشن شده و سلف L2 نیز وارد مدار می‌شود. با توجه به زاویه آتش تریستورها امپدانس معادل محدودکننده جریان خطا متفاوت می‌باشد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>King</Author><Year>1990</Year><RecNum>31</RecNum><DisplayText>[31]</DisplayText><record><rec-number>31</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rwpr2df59resauee5fuvxv9earepx5r2p5fw”>31</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>King, EF</author><author>Chikhani, AY</author><author>Hackam, R</author><author>Salama, MMA</author></authors></contributors><titles><title>A microprocessor-controlled variable impedance adaptive fault current limiter</title><secondary-title>Power Delivery, IEEE Transactions on</secondary-title></titles><periodical><full-title>Power Delivery, IEEE Transactions on</full-title></periodical><pages>1830-1838</pages><volume>5</volume><number>4</number><dates><year>1990</year></dates><isbn>0885-8977</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[31].

شکل STYLEREF 1 s ‏2 SEQ شکل * ARABIC s 1 4: ساختار نمونه‌ای از محدودکننده جریان خطای حالت جامدساختار دیگری از محدود کننده‌های جریان خطای حالت جامد در شکل 2-5 نشان داده شده است. این مدار از دو شاخه رزونانسی و دو تریستور پشت به پشت تشکیل شده است. در کار عادی سیستم قدرت تریستورها آتش نمی‌شوند و در نتیجه شاخه های رزونانسی (‍C1 با L1 ) و (C2 با L2 ) اتصال کوتاه می‌باشند. در کار عادی سیستم هیچ‌گونه افت ولتاژی در دو سر محدودکننده وجود نخواهد داشت. بعد از زمان کوتاهی پس از اتصال کوتاه (کمتر از نیم سیکل) مدار کنترل تریستورها را آتش کرده و در نتیجه مدار معادل محدود کننده شبیه شکل 2-6 خواهد بود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Chang</Author><Year>2001</Year><RecNum>32</RecNum><DisplayText>[32]</DisplayText><record><rec-number>32</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rwpr2df59resauee5fuvxv9earepx5r2p5fw”>32</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Chang, CS</author><author>Loh, PC</author></authors></contributors><titles><title>Integration of fault current limiters on power sys–s for voltage quality improvement</title><secondary-title>Electric Power Sys–s Research</secondary-title></titles><periodical><full-title>Electric Power Sys–s Research</full-title></periodical><pages>83-92</pages><volume>57</volume><number>2</number><dates><year>2001</year></dates><isbn>0378-7796</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[32].
برای تولید امپدانس متغیری به صورت سری با خط می توان اندازه مقاومت را تغییر داد. در این مدار اندازه مقاومت و همچنین زاویه آتش تریستورها تعیین کننده اندازه امپدانس معادل خواهد بود.

شکل STYLEREF 1 s ‏2 SEQ شکل * ARABIC s 1 5: ساختار نمونه‌ای از محدودکننده جریان خطای حالت جامد
شکل STYLEREF 1 s ‏2 SEQ شکل * ARABIC s 1 6: مدار معادل محدود کننده رزونانسی سری-موازی در زمان اتصال کوتاهدر شکل 2-7 ساختار دیگری از محدودکننده‌های جریان خطای حالت جامد نشان داده شده است. همانگونه که دیده می‌شود، این محدود کننده جریان خطا شامل سه شاخه موازی GTO، سلف محدود‌کننده جریان و برقگیر می‌باشد. در طول شرایط نرمال GTO در حالت هدایت کامل می‌باشد و بنابراین دو سر راکتور محدود کننده جریان اتصال کوتاه بوده و امپدانس معادل محدود کننده تقریباً برابر صفر می‌باشد. در صورتی که در زمان وقوع خطا جریان خطا از یک مقدار از پیش تعیین شده بیشتر باشد، مدار کنترلی فعال و GTOها خاموش می‌شوند. بلافاصله پس از خاموش شدن GTOها، مسیر عبور جریان از طریق شاخه‌ی سلف محدود کننده جریان بسته می‌شود و جریان خطا توسط سلف محدود کننده جریان خطا تا میزان مورد نظر کاهش می‌یابد. هنگامی که سیستم به شرایط عادی بازگشت، GTOها روشن می‌شوند و ولتاژ دوقیمت: 11200 تومان

این نوشته در پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *