پایان نامه ها

بلال، علف، تقسیط، ذرت، هیومیک، اسید

……………………………………………………………………………………………………36
3-6- عملیات اجرایی …………………………………………………………………………………………………………………..37
3-6-1- نقشه کشت ……………………………………………………………………………………………………………………37 3-6-2- عملیات آماده سازی زمین و کاشت ……………………………………………………………………………..38
3-6-3- عملیات داشت ……………………………………………………………………………………………………………….38
3-6-4- نمونه برداری و اندازگیریها …………………………………………………………………………………………39
3-6-4-1- نمونه برداری ذرت ……………………………………………………………………………………………………39
3-6-4-2- نمونه برداری علف های هرز …………………………………………………………………………………….40 3-6-5- برداشت نهایی ……………………………………………………………………………………………………………….40
3-6-7- تجزیه آماری دادهها ………………………………………………………………………………………………………40
فصل چهارم: نتایج و بحث
4-1- نتایج حاصل از تجزیه واریانس ذرت …………………………………………………………………………………42
4-1-1- شاخص سطح برگ ……………………………………………………………………………………………………….42
4-1-2- ارتفاع گیاه …………………………………………………………………………………………………………………….48
4-1-3- قطر ساقه ……………………………………………………………………………………………………………………….49
4-1-4- طول بلال ………………………………………………………………………………………………………………………49
4-1-5- تعداد دانه در ردیف بلال ……………………………………………………………………………………………..51
4-1-6- وزن بلال ……………………………………………………………………………………………………………………….52
4-1-7- تعداد ردیف دانه در بلال ………………………………………………………………………………………………54
4-1-8- تعداد دانه در بلال ………………………………………………………………………………………………………..57
4-1-9- قطر چوب بلال ……………………………………………………………………………………………………………..60
4-1-10- وزن خشک چوب بلال ……………………………………………………………………………………………….62
4-1-11- وزن صد دانه ………………………………………………………………………………………………………………64
4-1-12- عملکرد دانه ………………………………………………………………………………………………………………..66
4-1-13- عملکرد بیولوژیک ……………………………………………………………………………………………………….69
4-1-14- شاخص برداشت ………………………………………………………………………………………………………….72
4-2- نتایج حاصل از تجزیه واریانس علفهای هرز ذرت …………………………………………………………..74
4-2-1- تعداد کل علف های هرز ……………………………………………………………………………………………….74
4-2-2- وزن خشک کل علفهای هرز ………………………………………………………………………………………77
4-3- نتیجه گیری کلی ………………………………………………………………………………………………………………81
4-4- توصیه ها و پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………..83
4-5- منابع مورد استفاده ………………………………………………………………………………………………………….86
فهرست جداول
جدول2-1- مراحل رشد ذرت ………………………………………………………………………………………………………7
جدول3-1- نتایج تجزیه شیمیایی و فیزیکی خاک مزرعه ………………………………………………………..34
جدول 3-2- محتویات محلول اسیدهیومیک(سیسارون) …………………………………………………………..35
جدول 4-1- نتایج تجزیه واریانس صفات مورد مطالعه ذرت …………………………………………………… 59
جدول 4-2- نتایج تجزیه واریانس صفات مورد مطالعه ذرت …………………………………………………… 73
جدول4-3- نتایج تجزیه واریانس مربوط به تاثیر تیمارها بر تعداد کل علف های هرز در شش
مرحله نمونه برداری در طول فصل رشد …………………………………………………………………………………. 84
جدول4-4- نتایج تجزیه واریانس مربوط به تاثیر تیمارها بر وزن خشک کل علف های هرز
در شش مرحله نمونه برداری در طول فصل رشد …………………………………………………………………….. 84
جدول 4-5- مقایسه میانگین اثر اصلی تقسیط نیتروژن بر تعداد کل علف های هرز در شش
مرحله نمونه برداری در طول فصل رشد ……………………………………………………………………………………85
جدول 4-6- مقایسه میانگین اثر اصلی تقسیط نیتروژن بر وزن خشک کل علف های هرز در
شش مرحله نمونه برداری در طول فصل رشد …………………………………………………………………………..85
فهرست اشکال
شکل 3-1- نقشه کاشت ……………………………………………………………………………………………………………..37
شکل 4-1- روند تغییرات شاخص سطح برگ در تقسیط کود نیتروژن …………………………………….43
شکل 4-2- اثر تقسیط نیتروژن بر شاخص سطح برگ در انتهای فصل رشد ……………………………44
شکل 4-3- روند تغییرات شاخص سطح برگ در کاربرد اسید هیومیک …………………………………..45
شکل 4-4- روند تغییرات شاخص سطح برگ در کنترل علف هرز …………………………………………..46
شکل 4-5- اثر کنترل علف هرز بر شاخص سطح برگ در انتهای فصل رشد …………………………. 47
شکل4-6- تاثیر کنترل علف هرز بر قطر ساقه …………………………………………………………………………..49
شکل4-7- تاثیر کنترل علف هرز بر طول بلال ………………………………………………………………………..50
شکل4-8- اثر کنترل علف هرز بر تعداد دانه در ردیف ……………………………………………………………..52
شکل4-9- اثر تقسیط نیتروژن بر وزن بلال ………………………………………………………………………………53
شکل4-10- اثر کنترل علف هرز بر وزن بلال ……………………………………………………………………………54
شکل4-11- اثر تقسیط نیتروژن بر تعداد ردیف دانه در بلال ……………………………………………………55
شکل4-12- اثر اسید هیومیک بر تعداد ردیف دانه در بلال ………………………………………………………56
شکل4-13- اثر کنترل علف هرز بر تعداد ردیف دانه در بلال ……………………………………………………57
شکل4-14- اثر کنترل علف هرز بر تعداد دانه در بلال ……………………………………………………………..58
شکل4-15- اثر تقسیط نیتروژن بر قطر چوب بلال …………………………………………………………………..61
شکل 4-16- اثر کنترل علف هرز بر قطر چوب بلال …………………………………………………………………61
شکل4-17- اثر تقسیط نیتروژن بر وزن خشک چوب بلال ……………………………………………………….62
شکل4-18- اثر کنترل علفهرز بر وزن خشک چوب بلال ……………………………………………………….63
شکل4-19- اثر متقابل اسید هیومیک و کنترل علف هرز بر وزن خشک چوب بلال ……………….63
شکل4-20- اثر تقسیط نیتروژن بر وزن صد دانه ………………………………………………………………………65
شکل 4-21- اثر متقابل اسید هیومیک و کنترل علف هرز بر وزن صد دانه ……………………………..66
شکل4-22- اثر تقسیط نیتروژن بر عملکرد دانه ……………………………………………………………………….68
شکل 4-23- اثر کنترل علف هرز بر عملکرد دانه ……………………………………………………………………..68
شکل4-24- اثر تقسیط نیتروژن بر عملکرد بیولوژیک ………………………………………………………………71
شکل4-25- اثر کنترل علف هرز بر عملکرد بیولوژیک ………………………………………………………………71
شکل4-26- اثر متقابل اسید هیومیک و کنترل علف هرز بر عملکرد بیولوژیک…………………………72
شکل4-27- اثر تقسیط نیتروژن بر تعداد علفهای هرز …………………………………………………………….76
شکل4-28- اثر متقابل دوگانه تقسیط نیتروژن و اسید هیومیک (AB) بر تعداد کل
علفهای هرز ………………………………………………………………………………………………………………………………77
شکل4-29- اثر تقسیط نیتروژن بر وزن خشک کل علفهای هرز ……………………………………………79
شکل 4-30- اثر متقابل دوگانه تقسیط نیتروژن و اسید هیومیک (AB) بر وزن خشک
کل علفهای هرز …………………………………………………………………………………………………………………………80
فصل اول
مقدمه و کلیات
1-1- مقدمه
ذرت یکی از مهمترین گیاهان زراعی است که اهمیت زیادی در تغذیه انسان، دام، تغذیه و طیور دارد. ذرت به علت موارد مصرف زیاد و کیفیت و ارزش غذایی بالا در سطح وسیعی از جهان کاشت می شود و بعد از گندم و برنج سومین گیاه زراعی مهم دنیا است و اهمیت آن هم به علت پر محصولی و هم به علت قابل کشت بودن آن در محدوه وسیعی از جهان می باشد (خواجه پور، 1380). در سالهای اخیر به منظور کاهش واردات سالیانه ذرت تلاش زیادی برای افزایش سطح زیر کشت آن صورت گرفته و تحقیقات زیادی در زمینههای مختلف مرتبط با زراعت ذرت به اجرا گذاشته شده است.
نیتروژن نخستین عنصری است که کمبود آن در مناطق خشک و نیمه خشک (به دلیل کمبود میزان مواد آلی) مورد توجه قرار گرفته است (ملکوتی و همایی، 1382). انتخاب بهترین منبع کودی، مقدار و زمان مصرف کودهای نیتروژندار در افزایش عملکرد کمی و کیفی گیاهان زراعی از اهمیت ویژهای برخوردار است. در این میان با وجود سهم بالای کودهای نیتروژنه، کارایی استفاده از این کودها پایین می باشد (رضایی و ملکوتی، 1380). در شرایط کمبود نیتروژن، فتوسنتز از راه کاهش توسعه سطح برگ و تسریع پیری برگ کاهش می یابد (کوچکی و بنایان، 1373). تحت شرایط کمبود نیتروژن در مرحلهی گلدهی نشانههایی مانند تاخیر در ظهور کاکل و کاهش وزن بلال دیده می شود (موچو و داویس، 1988). نوع و مقدار کود مصرفی با آزمایشهای خاک مشخص می شود. کودهای شیمیایی را می توان قبل از کاشت، هنگام کاشت و یا به صورت سرک مصرف نمود. تحقیقات نشان داده است که اغلب هیبریدهای ذرت عکس العمل مطلوبی به مصرف کود از خود نشان می دهند (شرما و همکاران 1987).
یکی از مشکلات مربوط به تولید ذرت وجود علفهای هرزی است که از طریق رقابت باعث کاهش عملکرد ذرت می گردند (فاتح و همکاران، 1385)

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *