–96

2178050283845

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر
گروه حسابداری
عنوان
بررسی ضرورت آسیب شناسی نظام مالیاتی و روش خود اظهاری با تاکید بر عدم شفافیت درآمدها از دیدگاه کارشناسان اداره امور مالیاتی شهرستان ملایر

پایان نامه ارائه شده به مدیریت تحصیلات تکمیلی به عنوان بخشی از فعالیت های تحصیلی لازم برای اخذ درجه کارشناسی ارشد
در رشته حسابداری
استاد راهنما
حسین افشاری
نگارش
عیسی ترکمن
سال 1393
2435225637540

2378075671195

2482850294640
2171700-68580000
تعهد نامه اصالت رساله یا پایان نامه
اینجانب عیسی ترکمن دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته / دکترای حرفه ای / دکترای تخصصی در رشته حسابداری که در سال 1393 از پایان نامه/رساله خود تحت عنوان ” بررسی ضرورت آسیب شناسی نظام مالیاتی و روش خود اظهاری با تاکید بر عدم شفافیت درآمدها از دیدگاه کارشناسان اداره امور مالیاتی شهرستان ملایر “با کسب نمره 25/17و درجه بسیار خوب دفاع نموده ام بدینوسیله متعهد می شوم :
1 ) این پایان نامه / رساله حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که ازدستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران ( اعم از پایان نامه ، کتاب ، مقاله و ….) استفاده نموده ام، مطابق ضوابط و رویه موجود ،نام منبع مورد استفاده و سایرمشخصات آن را در فهرست مربوطه ذکر و درج کرده ام.
2 )این پایان نامه / رساله قبلاَ برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی (هم سطح ،پایین تر یا بالا تر ) در سایر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
3 ) چنانچه بعد از فراغت از تحصیل ،قصد استفاده و هرگونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب ،ثبت اختراع و…….از این پایان نامه داشته باشم ، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.
4 ) چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود ، عواقب ناشی از آن را می پذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلی ام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت.
نام و نام خانوادگی:عیسی ترکمن
تاریخ و امضا:
2320290774700
2168525801370
اهدا:
سپاس خدای را که هر چه دارم از اوست
به امید آنکه توفیق یابم جز خدمت به خلق او نکوشم.
تقدیم به پدرم
کوهی استوار و حامی من در طول تمام زندگی .
تقدیم به مادرم
سنگ صبوری که الفبای زندگی به من آموخت .
تقدیم به همسرم
که در سایه همیاری و همدلی او به این منظور نائل شدم.
تقدیم به دلبندم
امید بخش جانم که آسایش او آرامش من است.
تقدیم به جویندگان علم و دانش
دانش آموزان امروز و دانش آموزندگان فردا
2253615234950
2359025306705
تقدیر و تشکر
از کلیه اشخاصی که در جهت تهیه و تدوین این پایان نامه حقیر را یاری نموده اند کمال قدردانی و تشکر را دارم و امیدوارم در آینده ای نزدیک قادر به جبران زحمات این عزیزان باشم که اسامی آنان به شرح ذیل می باشد.
جناب آقای دکتر داریوش جاوید
جناب آقای دکتر حسین سلیمانی
جناب آقای حسین افشاری
جناب آقای دکتر ستار ابراهیمی
جناب آقای دکتر محمد عظیم خدایاری
6- سرکار خانم بیات
7- کارکنان محترم کتابخانه دانشگاه آزاد واحد ملایر
8- جناب آقای حبیب اله جعفری کارشناس ارشد مدیریت
9- ریاست محترم اداره امور مالیاتی شهرستان ملایر جناب آقای مطلب احمدی
10-کارشناسان اداره امور مالیاتی شهرستان ملایر که عبارتند از آقایان : مسعود کاظمی ، رضا قیاسوند ، ولی اله آقابیگی ، محمد علی مرادی ، غلامحسین نصیری ، حسین صفایی ، محمد صادق حمزه گنبد ، محمدرضا قیاسوند ، احسان بسطامی ، خسرو مرادی و … و خانم ها : مریم مرادی ، مهتاب رجبی ، معصومه افصحی ، میترا نادعلی ، میترا حسین آبادی ، زهرا خاکی ، لیلا آقایی و … .

2196465382270
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول : کلیات تحقیق 1-1 مقدمه 3
1-2 بیان مسئله تحقیق 4
1-3 پیشینه نظری و عملی مساله تحقیق 5
1-4 اهمیت و ضرورت تحقیق 5
1-5 اهداف تحقیق 9
1-6 سوالات تحقیق 10
1-7 فرضیه های تحقیق 10
1-8 شرح واژه ها و اصطلاحهای به کار رفته در تحقیق 11
1-8-1 تعریف آسیب شناسی 11
1-8-2 تعریف خود اظهاری مالیاتی 11
1-8-3 تعریف ( فرم ) اظهارنامه مالیاتی 11
1-8-4 تعریف مالیات 11
1-8-5 تعریف فرار مالیاتی 12
1-8-6 تعریف درآمد مشمول مالیات 12
1-8-7 تعریف اشخاص مشمول مالیات 13
فصل دوم : مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق 2-1 بررسی ادبیات موضوع تحقیق 16
2-1-1 مالیات در قانون اساسی 16
2-1-2 تعریف مالیات 16
2-1-3 انواع مالیات 16
2-1-4 کارکردهای مالیات در نظام اقتصادی کشور 18
2-1-5 روشهای دریافت مالیات 20
2-1-6 تعریف اظهارنامه مالیاتی 21
2-1-7 وظایف مودیان 22
2-1-8 سازمان وصول مالیات در ایران 23
2-1-9 آسیب شناسی نظام مالیاتی 24
2-1-10 آسیب شناسی خود اظهاری مالیاتی 34
2-2 تاریخچه مالیات 39
2-2-1 مالیات در ایران باستان تا ایران کنونی 39
2-2-2 مالیات در صدر اسلام 50
1386205584200یک
یک
14509754508502-3 بررسی پیشینه تحقیق 54
فصل سوم : روش اجرای تحقیق 3-1 کلیات روش تحقیق 58
3-2 قلمرو تحقیق 59
3-2-1 قلمرو موضوعی 59
3-2-2 قلمرو مکانی 59
3-2-3 قلمرو زمانی 59
3-3 روشهای گردآوری اطلاعات 59
3-4 ابزار گردآوری اطلاعات 60
3-5 جامعه آماری پژوهش 60
3-6 حجم نمونه و روش نمونه گیری
3-7 روایی 60
61
3-8 پایایی 61
3-9 روش تجزیه و تحلیل داده ها 62
3-9-1 انواع تحلیل های آماری 62
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات 4-1 مقدمه 65
4-2 جدول پاسخهای کارشناسان 65
4-3 تجزیه و تحلیل مطالب عنوان شده و پاسخهای کارشناسان 68
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات 5-1 مقدمه 78
5-2 نتایج و یافته های حاصل از تحقیق 79
5-2-1 نتیجه فرض فرعی اول 79
5-2-2 نتیجه فرض فرعی دوم 79
5-2-3 نتیجه فرض فرعی سوم 80
5-2-4 نتیجه فرض فرعی چهارم 80
5-2-5 نتیجه فرض فرعی پنجم 81
5-2-6 نتیجه گیری کلی 82
5-3 پیشنهادها 82
5-3-1 پیشنهادهایی در خصوص اصلاح و بهبود در نظام مالیاتی کشور 82
5-3-2 پیشنهادهایی در خصوص اصلاح و بهبود در روش خود اظهاری 86
5-3-3 پیشنهادات برای پژوهشگران آتی 88
5-3-4 پیشنهادهایی برای سازمان امور مالیاتی کشور 88
5-4 محدودیتهای نتایج حاصل از پژوهش 89
1645920400050دو
دو
منابع و ماخذ 90
فهرست نمودارها
عنوان نمودار صفحه
نمودار 4-1 ضرورت آسیب شناسی نظام مالیاتی و روش خوداظهاری 68
نمودار 4-2 عدم اتکا درآمدهای اظهاری از سوی مودیان 69
نمودار 4-3 عدم شفافیت لازم در درآمدهای مشمول مالیات به عنوان یکی از معضلات نظام مالیاتی 70
نمودار 4-4 عدم اظهار واقعی درآمدها از سوی مدیران 71
نمودار 4-5 عدم اظهار واقعی درآمدها به عنوان یکی از مصادیق فرار مالیاتی 72
نمودار 4-6 عدم توانایی و تخصص مودیان در محاسبه درآمدهای مشمول مالیات 73
نمودار 4-7 ایجاد شفافیت در درآمدهای اظهاری به کمک حسابداری و حسابداران 74
نمودار 4-8 عدم تصور آینده روشن برای نظام مالیاتی بدون حضور حسابداران و خدمات حرفه ای 74
نمودار 4-9 پرداخت مالیات به عنوان نوعی رفع تکلیف و نه یک تکلیف 75
نمودار 4-10 کارایی ناقص نظام مالیاتی 76
2158365260985سه
سه

چکیده
اهمیت مالیات و درآمدهای مالیاتی خود گویای اهمیت تحقیقات و پژوهشهای مالیاتی می باشد . آسیب شناسی و ارائه راهکارهای اصلاحی در خصوص نظام مالیاتی و خود اظهاری درآمدهای مشمول مالیات با توجه به اهمیت مالیات و کارکردهای آن در اقتصاد کشور امری ضروریست لذا موضوع این تحقیق ” بررسی ضرورت آسیب شناسی نظام مالیاتی و روش خود اظهاری با تاکید بر عدم شفافیت درآمدها از دیدگاه کارشناسان اداره امور مالیاتی شهرستان ملایر ” می باشد . در این تحقیق سعی بر این است که با استفاده از مطالعات گوناگون و فیش برداری از منابع مختلف و ارائه نظرات محقق در چارچوبهای موجود و با تایید اساتید محترم و همچنین استفاده از نظرات کارشناسان محترم اداره امور مالیاتی شهرستان ملایر ، آسیب های موجود در نظام مالیاتی و روش خود اظهاری درآمدهای مشمول مالیات مودیان ( با توجه به مبلغ مالیات پرداختی مشاغل که در مقایسه با مالیات حقوق بگیران چندان قابل توجه نیست ) مطرح و راهکارها و روشهای اصلاحی مورد نیاز نیز ارائه گردد . همچنین هدف اولیه این تحقیق بررسی این موضوع است که آیا متولیان امر مالیات و کارشناسان اداره امور مالیاتی شهرستان ملایر خود به این باور رسیده اند که نظام مالیاتی فاقد کارایی لازم است و آسیب شناسی آن ضرورت دارد یا نه ؟ امید است که تحقیق حاضر زمینه ساز انجام تحقیقات جامع تر جهت اصلاح نظام مالیاتی کشور و حرکت به سمت اقتصادی با وابستگی کمتر به منابع طبیعی و درآمدهای نفتی گردد.
کلید واژه ها : مالیات ، خود اظهاری ، آسیب شناسی ، عدم شفافیت
فصل اول :
کلیـــات تحقیق
2330450332740
1-1 مقدمه
مالیات به عنوان یک نوع هزینه اجتماعی است که شهروندان یک جامعه در قبال استفاده از امکانات و خدمات عمومی باید پرداخت نمایند. گسترش تعهدات دولت در عرصه اقتصادی و اجتماعی و تلاش در جهت تحقق اهداف مهمی چون رشد اقتصادی، ثبات قیمت ها، افزایش اشتغال، توزیع عادلانه درآمد و تخصیص منابع تولید ، هزینه های دولت را با روند افزایشی روبرو ساخته است. درآمدهای مالیاتی نقش مهمی در منابع درآمدی کشور ایفا می کنند و اتکای دولت به این گونه از درآمدها حکایت از سلامت اقتصادی دارد. دولتها در اجرای عدالت اجتماعی و استقرار نظام مناسب توزیع ثروت به مثابه شمشیر عدالت اقتصادی از مالیات استفاده می نمایند. گرچه درآمدهای مالیاتی در اغلب کشورهای توسعه یافته جنبه علمی به خود گرفته ولی در اغلب کشورهای در حال توسعه به علل مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی سهم درآمدهای مالیاتی کم بوده و در مقابل درآمد حاصل از فروش منابع طبیعی بیشترین سهم را در تامین مخارج دولت داشته است. در ایران نیز نقش اصلی درآمدهای دولت را حداقل در دهه های اخیر درآمدهای ناشی از فروش نفت ایفا می کند. در بینش اقتصادی اسلام، مال و ثروت، ودیعه ای است الهی که خداوند حکیم آن را در اختیار خلیفه خود، انسان قرار داده است. با چنین رویکردی، انسان باید از مواهب طبیعی برای کمال و سعادت خود و جامعه بهره گیرد. این نظام که از وحی الهی سرچشمه گرفته است، بر اساس قوانین الزامی و ملاک های اخلاقی و با ایجاد زمینه های تولید فراوان، توزیع عادلانه و حفظ کرامت آدمی، آسایش و سعادت زندگی او را فراهم می آورد. در حقیقت، قوانین مالیات بر اموال و نیز دیگر انفاق ها در قالب خمس، زکات و مالیات های گوناگون حکومتی، به منظور رفع نیازهای اقتصادی فردی و برقراری عدالت اجتماعی در جامعه، وضع شده است. مالیات ها از جمله ابزارهایی هستند که در دهه های اخیر، نقش مؤثری در چگونگی اقتصاد کشورها دارند و به منظور درآمدزایی، تخصیص منابع و توزیع مجدد، بارها بررسی شده اند. مبحث مالیات و آثار اقتصادی آن، از مباحث دامنه دار و مهم درآمد عمومی است که جایگاه ویژه ای در نقش آفرینی اقتصادی دولت به دست آورده است. در اقتصاد اسلامی مالیات به وسیله دولت ها تبیین و به مرحله اجرا گذاشت شده است که امتیاز این مالیاتها به صورت کلی در یک نظام مبتنی بر ایدئولوژی اسلامی، پایین بودن هزینه وصول و پرداخت داوطلبانه آن می باشد که بنابه اعتقادات شهروندان که پرداخت مالیات را به صورت کلی وظیفه شرعی و اعتقادی خود تلقی می کنند فرار و انتقال مالیاتی در این سیستم به حداقل می رسد. همچنین شفافیت و صداقت در رفتارهای اقتصادی و عملکرد مالی فعالان اقتصادی نیزعامل مهم دیگری می باشد که نظام اقتصادی اسلامی را از سایر نظام ها ی اقتصادی متمایز می کند.سادگی و عدم پیچیدگی این نوع مالیات سبب می شود همه مردم از درک مفاهیم و مقررات و قوانین مربوط به شکلی مناسب برخوردار باشند و نهایتا در یک نظام مالیاتی برپایه فقه و اصول و شریعت مترقی همه مردم برابر و از تبعیض و نارضایتی اثری دیده نمی شود. بنابراین با توجه به موارد مطرح شده و نظر به اهمیت مالیات در ساختار اقتصادی کشورهای مختلف از جمله ایران ، آسیب شناسی وضع موجود و انجام تحقیق درباره آن و ارایه راهکارهای اصلاحی ضروری به نظر می رسد.
1-2 بیان مسئله تحقیق
مالیات نوعی هزینه اجتماعی است که شهروندان به عنوان بهای خدمات دولت از جمله ایجادرفاه و آسایش و امنیت پایدار، آموزش وپرورش، آموزش عالی و بهداشت و درمان می پردازند. مالیات ابزاری است برای توزیع عادلانه درآمد و ثروت کشور، که نقش تعدیل کننده ثروت در جامعه را دارد بطوری که هرکس درآمد بیشتر و ثروت بیشتری دارد باید مالیات بیشتری پرداخت کند. به عبارت دیگر، پرداخت مالیات، مشارکت مردم در تأمین بخشی از هزینه های عمومی و مهم ترین ابزار سازماندهی اقتصاد هر کشور است. مهم ترین عاملی که می تواند عدالت اجتماعی را محقق کند، مالیات است و تا زمانی که بخش مالیات سازماندهی نشود، نمی توان چندان امیدی به اقتصاد یک کشور داشت. اما لازمه تشخیص صحیح مالیات و وصول آن وجود اطلاعات صحیح و مربوط در خصوص درآمدهای مشمول مالیات می باشد . با توجه به شواهد موجود و نارساییهای سیستم اخذ مالیات ، به نظر می رسد که روش خوداظهاری درآمدها که مبنای تشخیص و وصول مالیات قرار می گیرد روش چندان کارآمدی در راستای دستیابی به یک نظام اقتصادی کارآمد و قوی و با وابستگی کمتر به درآمدهای نفتی و منابع زیرزمینی در کشور ما نمی باشد و دارای نقایصی می باشد که باید آسیب شناسی گردد و تلاشهای گسترده و منظمی در راستای برطرف نمودن نقایص موجود صورت پذیرد ، بنابراین با کمک حسابداران و حسابداری باید شفافیت بیشتری در خصوص درآمدهای مشمول مالیات ایجاد شود. با توجه به اهمیت درآمدهای مالیاتی در ساختار اقتصادی کشورها و ناکارآمدی روشهای وصول مالیات در برخی کشورها از جمله ایران ، موضوع این تحقیق بررسی ضرورت آسیب شناسی نظام مالیاتی و روش خود اظهاری با تاکید بر عدم شفافیت درآمدها از دیدگاه کارشناسان اداره امور مالیاتی شهرستان ملایر می باشد.
1-3 پیشینه نظری و عملی مساله تحقیق
با جستجو در منابع گوناگون و پایگاههای علمی مختلف مشخص گردید که علی رغم بیان مطالبی پراکنده در خصوص نارساییهای نظام مالیاتی و موضوعات پیرامون آن ، تاکنون تحقیق مستقیمی در خصوص موضوع مطرح شده صورت نپذیرفته است و در خصوص تحقیقات انجام شده و مقالات ارائه شده مرتبط با موضوع نیز به اختصار در فصل دوم توضیحاتی ارائه خواهد شد.1-4 اهمیت و ضرورت تحقیقاصولاً دولتها برای اداره امور کشورها نیازمند منابع مالی متعددی هستند تا بدان وسیله بتوانند به مردم خدمت کرده و مشکلات مختلف جامعه را حل، و در حفظ و حراست از شئون مردم، تربیت و رشد استعدادها، سلامتی جسم انسانها و غیره اقدام نمایند. طبعاً دولتها برای ارائه همه این وظایف و مسئولیتها نیازمند منابع درآمدی می باشند. از آنجائیکه مالیات یکی از مهمترین منابع تامین کننده درآمد دولتها محسوب می گردد می تواند تکیه گاه مطمئنی نیز برای دستیابی به اهداف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و بعضاً سیاسی واقع گردد. از اینرو در سالهای اخیر کلیه کشورها تلاش می کنند که برای تامین هزینه های جاری خود سهم بیشتری را به مالیات اختصاص دهند. لذا در ادامه قبل از هرچیز به منابع مختلف درآمدی دولتها اشاره می شود. منابع درآمدی دولت با توسعه و پیشرفت جوامع بشری، نقش دولتها و وظایف آنها نیز افزایش یافت به نحوی که برای انجام این وظایف باید هزینه های گزافی را متحمل می شدند. تامین این هزینه ها یا از طریق منابع تحصیل درآمد (منابعی که بهره برداری از آنها تاثیری در ازدیاد بدهی دولت نداشته و وجوه حاصله از این منابع قدرت مالی دولت را جهت انجام وظایف و مسئولیتهای مختلف افزایش می دهد.) و یا از طریق قرض ممکن می گردد. اما از آنجائیکه قرض میزان تعهدات دولت را افزایش می دهد نمی توان آنرا بعنوان درآمد تلقی نموده و مورد استفاده قرار داد از طرف دیگر منابع تحصیل درآمد به دو دسته قابل تقسیم است. 1) درآمدهای مالیاتی که شامل کلیه درآمدهایی که از طریق انواع مالیاتها و عوارض موضوعه و براساس مقررات و قوانین مربوط به حیطه وصول در می آید. 2) درآمدهای غیر مالیاتی مانند منابع سرمایه گذاری ها و عملیات بازرگانی دولت، درآمدهای اداری از قبیل جرائم، هدایا و کمکهای بلاعوض و درآمد حاصل از فروش و بهره برداری اموال دولتی و منابع طبیعی . در ادوار گذشته بعلت محدودیت وظایف و مسئولیت دولتها، هزینه ها محدود بود و درآمد دولت از محل املاک دولتی و اخذ مالیات تکافوی آن هزینه ها را می نمود اما بتدریج با توسعه و گسترش وظایف دولتها نیاز به منابع درآمدی بیشتری احساس گردید که با توجه به آنچه که قبلاً اشاره شد بهترین منابع درآمدی برای دولتها “مالیات” می باشد. با بررسی و مطالعه مطالب فوق می توان به این نتیجه دست یافت که مالیات یکی از اجزای اصلی منابع درآمدی دولت را تشکیل می دهد. لذا نقش و اهمیت مالیات بر هیچ کس پوشیده نیست زیرا بسیاری از کشورها به علت اتکاء و وابستگی بیش از حد به یک محصول و منبع خاص (نفت، شکر، قهوه و…) متحمل آثار و تبعات ناگواری شده اند. بدین ترتیب که قیمت جهانی اینگونه محصولات در اثر مداخله دولتهای استکباری و سیاستهای آنان با افت شدیدی مواجه گردیده که بالطبع اثرات سوئی بر اقتصاد آنها وارد نموده است، لذا این کشورها نیز که تا این زمان برای مالیات اهمیت چندانی قائل نبودند، تصمیم گرفتند که با تهیه و تدوین قوانین مالیاتی خویش سعی نمایند تا آنجا که می توانند سهم درآمدهای مالیاتی را در ساختار بودجه کشور افزایش دهند. در کشور ما نیز در سالهای اخیر این سیاست روی میز کار دولت قرار گرفته و همه ساله در تهیه لایحه بودجه سعی شده است که سهم درآمدهای مالیاتی را نسبت به سال قبل افزایش یابد تا از این طریق مالیات بتواند جایگزین درآمدهای نفتی گردد. بنابراین نظام مالیاتی با اتخاذ روشها و شیوه های گوناگون باید به نحوی عمل کند که مشارکت آحاد جامعه در پرداخت داوطلبانه و بموقع مالیات افزایش یابد.
پرداخت مالیات تضمین کننده استقلال اقتصادی کشور و توسعه روزافزون آن است. مالیات، مهم‌ترین ابزار کسب درآمد دولت‌ها برای انجام وظایف مربوطه است. بر این اساس مالیات از یک سو ابزاری برای تأمین مالی مخارج سرمایه‌گذاری و سرمایه در گردش دولت بوده و از سوی دیگر ابزاری برای توزیع عادلانه ثروت و درآمد تک تک افراد کشور، تحت عنوان اثر باز‌توزیعی درآمد است. بدین ترتیب دولت‌ها با استفاده از ابزار دریافت انواع مالیات‌ها از افراد حقیقی و حقوقی کشور، درآمد لازم برای امنیت، بهداشت، آموزش، ایجاد زیرساخت‌ و بستر فعالیت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و… کشور را تأمین می‌کنند. همچنین برقراری نظام مطلوب و بهینه مالیاتی، موجب توزیع عادلانه‌تر درآمد و ثروت در بین افراد کشور می‌شود. به این ترتیب با دریافت نرخ‌های تصاعدی مالیات با توجه به درآمد و ثروت افراد جامعه (از یک سقف مشخص درآمدی)، از افراد پردرآمد و ثروتمند مالیات بیشتری دریافت می‌شود. هر دولتی برای اداره جامعه نیازمند امکانات مالی است تا بتواند وظایفی را که از جانب مردم به عهده گرفته به خوبی انجام دهد .امروزه دیگر مالیات جزیی از زندگی اجتماعی به شمار می آید ودولت برای دستیابی به اهداف خود برای پاسخگویی به نیازهای جامعه نیازمند منابع مالی است و بهترین منبع تامین هزینه های دولت را مالیات می دانند. زیرا علاوه بر آن که اتکای دولت را به منابع خدادادی مثل نفت که یک ثروت ملی ومتعلق به نسل های آینده می باشد کم می کند در نهایت یک شور ملی برای مشارکت همه جانبه در افراد جامعه ایجاد می کند. در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی، مهم ترین پیامد افزایش درآمدهای مالیاتی، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و در نهایت مقاوم سازی اقتصاد در برابر تحریم ها و تعارضات اقتصاد بین الملل است. اخذ مالیات به دلیل داشتن کارکردهای متعددی که دارد مورد توجه و تاکید تمامی ایدئولوژی ها و مکاتب سیاسی و اقتصادی بوده است. مهم ترین خصیصه بارز دولت های مدرن نیز داشتن نظام مالیاتی برای انجام کارکردهای مورد نظر دولت بوده است. مساله مالیات و اهمیت آن در مرکز توجه مشترک ادیان الهی، دموکرات ها، لیبرال دموکرات ها، سوسیالیست ها و کمونیست ها بوده است. نگاه هر یکی از این ایدئولوژی های سیاسی به کارکردهای نظام مالیاتی اساساً در طول همدیگر بوده است. اهمیت مالیات و درآمدهای مالیاتی و کارکردهای مالیات در جامعه خود گویای اهمیت و ضرورت انجام این تحقیق می باشد همچنین موارد ذیل اهمیت تحقیق فوق را بیشتر روشن می سازد:
1- مالیات به عنوان مکانیزمی قوی در میان سایر درآمدهای دولت در کشور ما ، از سهم بسیار ناچیزی برخوردار است .
2- مالیات به عنوان یکی از سالم ترین منابع درآمدی دولت به حساب می آید .
3- نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در کشور ما همانند سایر کشورهای در حال توسعه ، نسبت به کشورهای توسعه یافته در حداقل ممکن خود می باشد.
4- در نظام مالیات فعلی عدم کارایی لازم ( کارایی ناقص ) وجود دارد.
5- فقدان یک سیستم اطلاعاتی مالیاتی منسجم در نظام مالیاتی باعث کارایی ناقص نظام مزبور گردیده است .
6- یک نظام بازخور مناسب در جهت اصلاح سیستم مزبور و قوانین حاکم بر آن وجود ندارد.
7- با توجه محدودیت منابع طبیعی و خدادادی ، ایجاد منابع درآمدی از طریق مالیات به تضمین آینده اقتصادی کشور کمک شایانی خواهد کرد.
8- تاکنون تحقیقات کمی به صورت منظم و سیستماتیک که دقیقا در رابطه با موضوع مطرح شده باشد ، صورت نپذیرفته است .
1-5 اهداف تحقیقهدف اولیه بررسی این موضوع است که آیا متولیان امر مالیات و بالاخص کارشناسان اداره امور مالیاتی شهرستان ملایر خود به این باور رسیده اند که نظام مالیاتی فاقد کارایی لازم است ( دارای کارایی ناقص است ) و آسیب شناسی آن ضرورت دارد یا نه ؟ هدف دیگر آسیب شناسی خود اظهاری مالیاتی ( سیستم موجود ) با تاکید بر عدم شفافیت درآمدها و ارایه راهکارهای مناسب در جهت ترمیم آسیبهای موجود با کمک حسابداری و حسابداران و هدف نهایی اصلاح ساختار نظام مالیاتی کشور می باشد که با انجام کارهای کارشناسی بیشتر و تحقیقات تکمیلی مورد نظر می باشد. در واقع هدف از این تحقیق اثبات وجود نارسایی ( که به وضوح مشهود است ) در سیستم مالیاتی کشور نمی باشد ، بلکه هدف ایجاد جرقه در راستای اصلاح نظام مالیاتی در نحوه وصول مالیات ( روش خود اظهاری ) و استفاده از خدمات حسابداران و حسابداری به منظور شفاف سازی درآمدهای مشمول مالیات مودیان می باشد که در نهایت می تواند در راستای تحقق اهداف نظام مالیاتی در سطح کلان و خرد مفید واقع گردد.
1-6 سوالات تحقیق
1- آیا آسیب شناسی نظام مالیاتی و روش خود اظهاری ضروری می باشد؟ 2- آیا درآمدهای اظهاری از سوی مودیان از قابلیت اتکا و شفافیت لازم برخوردار می باشد ؟ 3- آیا می توان گفت درصد بالایی از مودیان درآمدهای مشمول مالیاتشان را به صورت واقعی اظهار می کنند و توانایی و تخصص محاسبه درآمدهای مشمول مالیات خود را دارند ؟ 4- آیا به کمک حسابداری و حسابداران می توان به ایجاد شفافیت در درآمدهای اظهاری امیدوار بود و آیا حسابداری و خدمات حرفه ای حسابداران سهمی در ایجاد آینده روشن برای نظام مالیاتی دارند یا خیر ؟ 5- آیا مردم ما پرداخت مالیات را برای خود نوعی تکلیف می دانند ؟ 6- آیا می توان گفت کارایی نظام مالیاتی کنونی در سطح بالایی قرار دارد ؟
1-7 فرضیه های تحقیق
فرض فرعی اول : از نظر اکثریت کارشناسان اداره امور مالیاتی شهرستان ملایر آسیب شناسی نظام مالیاتی و روش خود اظهاری ضروری است .
فرض فرعی دوم : از نظر اکثریت کارشناسان اداره امور مالیاتی شهرستان ملایر درآمدهای اظهاری از سوی مودیان مالیاتی قابل اتکا نیست و از شفافیت لازم برخوردار نمی باشد .
فرض فرعی سوم : از نظر اکثریت کارشناسان اداره امور مالیاتی شهرستان ملایر درصد بالایی از مودیان درآمدهای مشمول مالیاتشان را به صورت واقعی اظهار نمی کنند و این یکی از مصادیق فرار مالیاتی است همچنین بسیاری از آنان تخصص و توانایی محاسبه درآمدهای مشمول مالیات خود را ندارند .
فرض فرعی چهارم : از نظر اکثریت کارشناسان اداره امور مالیاتی شهرستان ملایر به کمک حسابداری و استفاده از خدمات حسابداران می توان به ایجاد شفافیت در درآمدهای اظهاری کمک کرد و بدون حضور حسابداران و استفاده از خدمات حرفه ای آنها نمی توان آینده روشنی برای نظام مالیاتی متصور بود .
فرض فرعی پنجم : از نظر اکثریت کارشناسان اداره امور مالیاتی شهرستان ملایر پرداخت مالیات از نظر بیشتر مردم ما نوعی رفع تکلیف است و کارایی نظام مالیاتی کنونی در سطح پایینی قرار دارد .
1-8 شرح واژه ها و اصطلاحهای به کار رفته در تحقیق
1-8-1 تعریف آسیب شناسی : اصطلاح آسیب‌ شناسی در همه رشته‌های علوم اعم از کاربردی، پایه، تجربی، طبیعی و انسانی به کار گرفته شده است .هدف اصلی از آسیب شناسی، تکمیل و تامین فرایندهای مناسب برای دفع یا رفع آفات و آسیب ها می باشد .
1-8-2 تعریف خود اظهاری مالیاتی : خود اظهاری مالیاتی به معنای واقعی عبارت است از ابراز اطلاعات درآمد و هزینه مودیان مالیاتی در یک فرم ( اظهارنامه مالیاتی ) و پرداخت مالیات با رضایت کامل در سررسیدهای تعیین شده از طرف قانونگذار یا دستگاه مالیاتی .
1-8-3 تعریف ( فرم ) اظهارنامه مالیاتی : اظهار نامه مالیاتی فرمهای خاصی است که بر طبق مقررات از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و در اختیار مودیان مالیاتی قرار می گیرد. صاحبان درآمد مکلفند مشخصات خود ، نشانی محل کسب و سکونت با منبع تحصیل درآمد و نیز اطلاعاتی را که درباره فعالیت درآمد و حسب مورد حساب دارایی و سود و زیان در فرم اظهارنامه پیش بینی گردیده ، در آن منعکس و ظرف مدت تعیین شده به حوزه مالیاتی مربوطه تسلیم نمایند. ( فرهنگ حسابداری نوروش )
1-8-4 تعریف مالیات : الف – مالیات به مثابه یک نوع هزینه اجتماعی است که آحاد یک ملت در راستای بهره‌وری از امکانات و منابع یک کشور موظفند آنرا پرداخت نمایند تا توانائی‌های جایگزینی این امکانات و منابع فراهم شود. مالیات در واقع انتقال بخشی از درآمدهای جامعه به دولت و یا بخشی از سود فعالیت‌های اقتصادی است که نصیب دولت می‌گردد زیرا ابزار و امکانات دست یابی به درآمد و سودها را دولت فراهم ساخته‌ است. (دانشنامه ویکی پدیا ) ب – مالیات ( Tax )عبارتست از قسمتی از دارایی یا درآمد افراد که به منظور پرداخت هزینه های عمومی و یا حفظ منافع اقتصادی و اجتماعی و سیاسی کشور ( اجرای سیاست مالی ) به موجب قانون و به وسیله دولت وصول می شود. مالیات را می توان به دو نوع عمده مالیاتهای مستقیم و مالیاتهای غیر مستقیم تقسیم بندی کرد. ( فرهنگ حسابداری نوروش )
1-8-5 تعریف فرار مالیاتی
هرگونه تلاش غیرقانونی برای پرداخت نکردن مالیات مانند ندادن اطلاعات لازم در مورد عواید و منافع مشمول مالیات به مقامات مسئول ، فرار مالیاتی خوانده می شود . تعریف فرار مالیاتی، برای انواع مالیات ها یکسان است. در فرار مالیاتی، به رغم تطبیق فعالیت با قوانین، در اجرای فعالیت یک یا چند ضابطه مصوب مراجع ذی ربط تعمداً نادیده گرفته می شود.
1-8-6 تعریف درآمد مشمول مالیات : عبارت است ازکل درآمدهای کسب شده سالانه حاصل از فعالیت های شغلی پس ازکسر هزینه های قابل قبول و استهلاکات طبق مقررات قانون . لازم به ذکر است که در تحقیق حاضر درآمد مشمول مالیات مشاغل مدنظر می باشد.
مالیات مشاغل به سه دسته تقسیم می شود :
1 . مشاغلی که صاحبان آن مکلف به ثبت فعالیت های شغلی خود در دفاتر روزنامه وکل هستند از جمله مشاغل این گروه : بازرگانان ، صاحبان کارخانه ، عمده فروشان .
2 . مشاغلی که صاحبان آن به ثبت فعالیت های شغلی خود در دفاتر درآمد و هزینه که در سازمان حاضر موجود می باشد هستند از جمله مشاغل این گروه آهن فروشان ، وکلا ، مهندسان و پزشکان .
3 . سایر مشاغل که جزوگروه 1 و 2 نمی باشند . مانند خرده فروشان .
1-8-7 تعریف اشخاص مشمول مالیات :
طبق ماده یک قانون مالیاتهای مستقیم  اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات می باشند:
1- کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران طبق مقررات باب دوم قانون مالیاتهای مستقیم .
2- هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل  می نماید.
3- هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران تحصیل می کند.
4- هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید.
5- هر شخص غیر ایرانی( اعم از حقیقی یا حقوقی) نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می نماید و همچنین نسبت به درآمدهایی که بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات و کمک های فنی و یا واگذاری فیلم های سینمایی(که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آنها می گردد) از ایران تحصیل می کند.
نکته : طبق ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات‌های موضوع ‌این قانون نیستند:
1 ـ وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی‌؛
2 ـ دستگاه هایی که بودجه آنها به وسیله دولت تأمین می‌شود.
3 ـ شهرداری‌ها
تبصره 1 ـ شرکت‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق ‌به اشخاص و مؤسسه‌های مذکور در بندهای فوق باشد، سهم درآمد یا سود آنها مشمول حکم این ماده نخواهد بود. حکم این تبصره مانع‌استفاده شرکت‌های مزبور از معافیت‌های مقرر در این قانون، حسب‌مورد، نیست‌.
تبصره 2 ـ درآمدهای حاصل از فعالیت‌های اقتصادی از قبیل‌فعالیت‌های صنعتی‌، معدنی‌، تجاری‌، خدماتی و سایر فعالیت‌های‌تولیدی برای اشخاص موضوع این ماده‌، که به نحوی غیر از طریق ‌شرکت نیز تحصیل می‌شود، در هر مورد به طور جداگانه به نرخ ‌مذکور در ماده (105) این قانون مشمول مالیات خواهد بود .
فصل دوم
مروری بر ادبیات
و پیشینه تحقیق
2311400656590
2-1 بررسی ادبیات موضوع تحقیق
2-1-1 مالیات در قانون اساسی
اصل پنجاه و یکم (51) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:هیچ نوع مالیاتی وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می‌شود.
2-1-2 تعریف مالیات
در تعریف مالیات در ادبیات اقتصادی، این درآمد پرداختی الزامی و بلاعوض ذکر شده. به همین دلیل مالیات یکی از پایدارترین و همیشگی ترین درآمدهای دولت به حساب می آید. البته دولت در قبال مالیاتی که دریافت می کند باید هزینه خدماتی را که ارائه می کند پوشش دهد؛ از خدمات دفاعی گرفته تا امنیتی و بهداشتی. بنابراین میزان مالیات دریافتی دولت را با خدماتی که دولت ارائه می کند باید مقایسه کرد. یعنی اگر دولت قصد افزایش نرخ یا پایه مالیاتی را دارد، باید دید در مقابل کدام یک از خدمات دولت و به چه مقداری افزایش پیدا می کند.
2-1-3 انواع مالیات
الف : مالیات های مستقیم
مالیات هایی است که مشخصات پرداخت کنندگان آنها برای سازمان امور مالیاتی کشور مشخص است. در واقع این نوع مالیات به طور مستقیم از دارایی و درآمد افراد کسر می شود. مالیات های مستقیم به دو دسته تقسیم می شود:
1- مالیات بر دارایی:  مالیاتی است که به اموال و دارایی شخص تعلق می گیرد. این نوع مالیات شامل این موارد است: مالیات بر ارث، مالیات بر حق تمبر، مالیات بر درآمد اتفاقی، مالیات بر سالانه املاک و مالیات بر مستغلات مسکونی خالی.
2- مالیات بر درآمد:  مالیاتی است که براساس نرخ مالیاتی مقرر در همان سال از درآمدهای به دست آمده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت می شود. این نوع مالیات شامل این موارد است: مالیات بر درآمد املاک، مالیات بر درآمد کشاورزی، مالیات بر درآمد حقوق، مالیات بر درآمد مشاغل، مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی، مالیات درآمد اتفاقی و مالیات بر جمع درآمد ناشی از منابع مختلف.
ب : مالیات های غیرمستقیم
این گروه از مالیات ها، مالیات هایی است که مشخصات پرداخت کننده آن برای سازمان مالیاتی کشور نامشخص است. این مالیات ها به قیمت نهایی کالاها و خدمات اضافه و به مصرف کننده تحمیل می شود. این مالیات به دسته های زیر تقسیم می شود:
1- مالیات بر واردات:  مالیات بر حقوق گمرکی، مالیات بر سود بازرگانی، مالیات بر حق ثبت سفارش کالا، مالیات بر واردات خودرو و مالیات بر حق ثبت. 
2- مالیات بر مصرف و فروش:  مالیات بر فرآورده های نفتی، مالیات بر تولید الکل طبی و بهداشتی، مالیات بر نوشابه های غیرالکلی، مالیات بر فروش سیگار، مالیات بر خودرو، مالیات بر نقل و انتقال خودرو، مالیات بر حق اشتراک تلفن های خودکار و خدمات مخابراتی بین المللی، مالیات بر نوار ضبط صوت و تصویری، مالیات فروش خاویار
3- مالیات بر ارزش افزوده
مالیات بر ارزش افزوده از ابتدای مهر 87 به اجرا گذاشته شده است .
یکی دیگر از موضوعات مهم در وضع و پرداخت مالیات، محاسبه مالیات است. یعنی بحث بر سر این که این مالیات از نوع مالیات بر درآمد یا مالیات بر اموال باشد. گرچه در حال حاضر اظهارنامه های مالیاتی با شیوه های خاص و به صورت الکترونیک ارائه می شود، اما هنوز هم بر سر این موضوع بحث می شود. این موضوعات بخصوص پس از مالیات بر ارزش افزوده شدت گرفت. با آمدن مالیات بر ارزش افزوده در تخمین و ارزیابی میزان درآمدها تغییرات اساسی به وجود آمد.
مالیات بر ارزش افزوده مالیات به نسبت ساده ای است و جزو مالیات های مدرن به حساب می آید. از دیدگاه اقتصادی، ارزش افزوده مابه التفاوت ارزش ستانده و ارزش داده است، اما در تدوین قانون به لحاظ ارائه نگرش مطلوب اجرایی، این تعریف براساس استانداردهای حسابداری و با تکیه بر روش صورتحساب ارائه می شود. بر این اساس، ارزش افزوده را تفاوت ارزش کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها و خدمات خریداری شده یک شخص در یک دوره معین تعریف می کنند. با توجه به این تعاریف، مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات چند مرحله ای است که در مراحل مختلف از زنجیره تولید یا خدمات ارائه شده اخذ می شود. این مالیات در واقع نوعی مالیات بر فروش چند مرحله ای است که خرید کالاها و خدمات واسطه ای را از پرداخت مالیات معاف می کند. بد نیست بدانید اولین مالیات بر ارزش افزوده در کشور آلمان بعد از جنگ جهانی دوم طراحی و وضع شد.
تا پیش از وضع قانون مالیات بر ارزش افزوده بخصوص در حوزه مالیات اصناف این مشکل وجود داشت که چه کسی، چطور و به چه مقداری درآمد دارد؟ آیا درآمدی که برای وضع مالیات اعلام می شده حقیقی بوده یا خیر و… اما تجربه ثابت کرد وضع مالیاتی همچون مالیات بر ارزش افزوده تا حدودی می تواند به این فهم کمک کند و باعث شود مالیات از مصرف کننده دریافت شود. با این حال، اجرای این مالیات هنوز با مشکلات خاص خودش همراه است. این که بسیاری از مصرف کنندگان مثل اقشار متوسط کارگران و کارمندان بر این اعتقادند که بیش از اقشار دیگر و زودتر مالیات را پرداخت می کنند و مالیات برارزش افزوده دریافت یک مالیات مضاعف از آنهاست، یکی از این چالش هاست.
2-1-4 کارکردهای مالیات در نظام اقتصادی کشور
در ادبیات اقتصادی سه هدف کلی برای وضع مالیات ذکر شده است؛ اهداف بودجه ای وضع مالیات که ناظر بر تأمین مالی بودجه دولت از طریق مالیات ها است. اهداف اقتصادی که ناظر بر تثبیت نوسان های اقتصادی در شرا یط رکودی و تورمی و تخصیص منابع بین بخش های مختلف اقتصادی از طریق سیاست های مالیاتی است و سرانجام اهداف اجتماعی که ناظر بر باز توزیع درآمد در جامعه و کاهش شکاف طبقاتی از طریق ابزارهای مالیاتی می باشد .
الف : کارکرد بودجه ای مالیات
بر اساس عملکرد شاخص های اصلی نظام مالیاتی کشور ، وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی مشکلات فراوانی را بر اقتصاد کشور تحمیل کرده است که از آن جمله می توان به عدم تعادل تراز عملیاتی بودجه، افزایش نقدینگی و تورم اشاره نمود . در حقیقت دولت می بایست برای پوشش هزینه های جاری خود ازمحل درآمدهای مالیاتی به نسبت مطلوبی از درآمدهای مالیاتی در بودجه دست یابد.
ب : کارکردهای اقتصادی مالیات ( ابزار مدیریت اقتصادی )
دومین کارکرد مالیات در اقتصاد، سیاستگذاری اقتصادی است . دولتها گاهی برای حمایت از سرمایه گذاری، تولید و اشتغال در بخش های خاص و مورد نظر از سیاست های مالیاتی نظیر کاهش نرخ های مالیاتی، برقراری معافیت ها و اعطای سایر انواع مشوق های به منظور حمایت از تولید، تخصیص منابع یا تثبیت نوسان های اقتصادی استفاده می کنند. به دلیل زمان بر بودن فرایند پیشنهاد اصلاح و تغییر قوانین مالیاتی عملاً کارکرد اقتصادی مالیات در ایران با محدودیت مواجه است . در ایران یکی از دلایل ضعیف بودن نقش مالیات در سیاستگذاری های اقتصادی، محدود بودن پایه های مالیاتی و به تبع آن مشمول مالیات نبودن بخش قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی است. بنابراین، اثربخشی سیاستگذاریهای اقتصادی از طریق مالیات به گستردگی پایه مالیاتی، سرعت اعمال و اجرای سیاست مالیاتی که اغلب در بسیاری از کشورها از طریق بودجه های سنواتی انجام میشود بستگی داردکه ضروری است در ایران نیز مورد توجه قرار گیرد.
پ : کارکردهای اجتماعی مالیات ( بازتوزیع درآمد و ثروت در جامعه )
یکی دیگر از کارکردهای مالیات عرصه اجتماعی است که در آن دولت به منظور کاهش شکاف طبقاتی و افزایش عدالت اجتماعی از ابزارهای مالیاتی استفاده می کند. برخورد یکسان با تمام کسانی که توانایی پرداخت یکسانی دارند ( عدالت افقی) و برخورد مالیاتی متفاوت با دارندگان درآمدهای متفاوت ( عدالت عمودی ) از مهم ترین سیاست های مالیاتی در عرصه اجتماعی و بازتوزیع درآمد محسوب می شود. بررسی قوانین و مقررات مالیاتی کشورمان نشان میدهد که لازم است جنبه های عدالت مالیاتی به درستی رعایت شود.
2-1-5 روش های دریافت مالیات
روش های دریافت مالیات انواع مختلفی دارد و بنابر تعاریف رایج در هر شغل و طبقه ممکن است انواع متفاوت مالیات دریافت شود. همچنین فهم برخی اصطلاحات​​ در بحث مالیات مهم و موثر بوده و به درک شیوه های دریافت آن کمک می کند . نرخ مالیات و پایه مالیاتی این دو اصطلاح مهم است: ​
پایه مالیاتی:  در زبان ساده پایه مالیاتی یعنی چیزهایی که دارای ارزش است و می توان براساس ارزش بر آنها مالیات وضع کرد؛ مثل مالیات بر درآمد، مالیات بر خرید و فروش، مالیات بر ثروت، مالیات بر سرمایه (مالیاتی است که در ایران هنوز وجود ندارد) و… .
نرخ مالیات : یعنی میزانی از مالیات که باید وضع و اخذ شود. البته در برخی موارد مالیات محاسبه شده با مالیات اخذ شده متفاوت است. مثلا در مورد موسسه های غیرانتفاعی یا عام المنفعه، عملکرد مالی آنها به طور کامل حسابرسی شده و گزارش های مالی تائید می شود، اما به دلیل غیرانتفاعی یا عام المنفعه بودن، میزان مالیات اخذ شده صفر خواهد بود.
الف : مالیات تصاعدی:  مالیات کسانی که از درآمد بیشتری برخوردارند به صورت تصاعدی افزایش می یابد و درصد بیشتری از درآمدشان را باید به عنوان مالیات پرداخت کنند. به همین دلیل میزان مالیات هماهنگ با میزان رشد درآمد بالا می رود. در نوع تصاعدی ثروتمندان به مراتب بیشتر از فقرا مالیات می پردازند و قشرهای فقیر جامعه در بلند کردن اهرم سنگین مالیات سهم بسیار کمتری دارند.
ب : مالیات تنازلی:  عکس روش تصاعدی است؛ یعنی نظام مالیاتی کشور به گونه ای تنظیم شده که هر چه درآمد پایین تر باشد افراد باید مالیات بیشتری بپردازند و در برابر آنانی که از ثروت بیشتری برخوردارند مالیات کمتری می پردازند. روش مالیات تنازلی می تواند هم به طور مستقیم و هم به طور غیرمستقیم قابل اعمال باشد.
پ : مالیات تعادلی:  حد وسط و میانگین روش های تصاعدی و تنازلی مالیاتی است؛ یعنی درآمدهای بالا و درآمدهای پایین هر دو به طور مساوی مالیات می پردازند که البته این نوع مالیات نمی تواند روش موثری باشد؛ زیرا چگونه کسانی که از ثروت بیشتری برخوردارند مانند کسانی که درآمد کمتری دارند به طور مساوی مالیات بپردازند؟
2-1-6 تعریف اظهار نامه مالیاتی
مقدمه : در ایران مالیات به دو صورت خوداظهاری و یا علی الرأس محاسبه می گردد. در روش خوداظهاری شخص حقیقی یا حقوقی خود اعلام می نمایند که چه مقدار درآمد داشته و چه مقدار باید مالیات پرداخت نماید بی آنکه ممیزین و کارشناسان سازمان امور مالیاتی در محاسبه و دریافت مالیات، دخالت قابل توجهی داشته باشند. برای این منظور اظهارنامه ای تکمیل کرده که شامل کل درآمدها و کل هزینه و استهلاک و حقوق کارمندان و …می باشد و پس از کسر معافیت مالیاتی ، مبلغ مالیات سالیانه نیز محاسبه می گردد . کارشناسان سازمان امور مالیاتی نیز به شرط صحت مطالب و کامل بودن مدارک و عدم تخلف از قوانین ثبت دفاتر و اظهارنامه و … آن را مورد پذیرش قرارداده و با توجه به آن مالیات محاسبه شده را دریافت می نمایند . در صورت عدم پذیرش اظهارنامه مالیاتی و یا عدم ارایه آن به سازمان امور مالیاتی ، ممیز مربوطه به صورت علی الرأس مالیات را محاسبه نموده و به مودی اعلام می نماید و نظر ممیز و کارشناس سازمان امور مالیاتی ملاک پرداخت مالیات می باشد .
با توجه به توضیحات به ارائه تعریف از اظهارنامه می پردازیم .
الف : کارنامه مالی یک سال کاری شرکت یا شخص که جهت محاسبه مالیات به سازمان امور مالیاتی ارایه می گردد را اظهارنامه مالیاتی می نامند (دانشنامه ویکی پدیا )
ب : اظهار نامه مالیاتی فرمهای خاصی است که بر طبق مقررات از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و در اختیار مودیان مالیاتی قرار می گیرد. صاحبان درآمد مکلفند مشخصات خود ، نشانی محل کسب و سکونت با منبع تحصیل درآمد و نیز اطلاعاتی را که درباره فعالیت درآمد و حسب مورد حساب دارایی و سود و زیان در فرم اظهارنامه پیش بینی گردیده ، در آن منعکس و ظرف مدت تعیین شده به حوزه مالیاتی مربوطه تسلیم نمایند. ( فرهنگ حسابداری نوروش )
2-1-7 وظایف مودیان ( فصل پنجم از باب چهارم قانون م م )
ماده ۱۷۷ – مؤدیان مالیاتی می توانند اظهارنامه های موضوع این قانون را که حسب مورد مکلف به تسلیم آن هستند به تفکیک با اخذ رسید به اداره امور مالیاتی محل سکونت تسلیم نمایند. در اینصورت اداره امور مالیاتی مذکور باید مراتب را در پرونده مؤدی منعکس نموده و اظهارنامه تسلیمی را ظرف ۳ روز برای اقدام به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال دارد. تسلیم اظهارنامه به اداره امور مالیاتی محل سکونت از لحاظ آثار مترتب در حکم تسلیم آن به اداره امور مالیاتی مربوط خواهد بود. حکم این ماده شامل مواردی نیز که مؤدی اظهارنامه خود را اشتباهاً به اداره امور مالیاتی دیگری در شهرستان تسلیم نماید خواهد بود.
تبصره ۱– هر گاه آخرین روز مهلت یا موعد مقرر برای تسلیم اظهارنامه یا سایر اوراقی که مؤدی مالیاتی به موجب مقررات مکلف به تسلیم آن می باشد مصادف با تعطیل یا تعطیلات رسمی یا عمومی گردد اولین روز بعد از تعطیل یا تعطیلات مزبور برحسب مورد جزء مهلت یا موعد مقرر جهت تسلیم اظهارنامه یا اوراق مذکورمحسوب خواهد شد.
تبصره ۲– تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات مؤدیانی که درخارج از ایران اقامت دارند و همچنین مؤسسات و شرکت هائی که مرکز اصلی آن ها در خارج از کشور است، چنانچه دارای نماینده در ایران باشند به عهده نماینده آن ها خواهد بود.
تبصره ۳ – صاحبان مشاغل مکلف اند ظرف چهار ماه از تاریخ شروع فعالیت مراتب را کتباً به اداره امور مالیاتی محل اعلام نمایند. عدم انجام دادن تکلیف فوق در مهلت مقرر مشمول جریمه ای معادل ده درصد مالیات قطعی و نیز موجب محرومیت از کلیه تسهیلات و معافیت های مالیاتی از تاریخ شناسایی توسط اداره امور مالیاتی خواهد بود. این حکم در مورد صاحبان مشاغلی که برای آنها از طرف مراجع ذیربط پروانه یا مجوز فعالیت صادر گردیده است، نخواهد بود.
ماده ۱۷۸ – درمواردی که اظهارنامه مالیاتی یا سایر اوراقی که مؤدی مالیاتی به موجب مقررات مکلف به تسلیم آن ها می باشد بوسیله اداره پست واصل می گردد تاریخ تسلیم به اداره پست در صورت احراز، تاریخ تسلیم به مراجع مربوط تلقی خواهد شد.
ماده ۱۷۹ – درصورتی که مؤدی محل های متعدد برای سکونت خود داشته باشد مکلف است یکی از آن ها را به عنوان محل سکونت اصلی معرفی نماید وگرنه اداره امور مالیاتی می تواند هریک از محل های سکونت مؤدی را محل سکونت اصلی تلقی نماید.
2-1-8 سازمان وصول مالیات در ایران
به استناد بند الف ماده ۵۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به دولت اجازه داده شد به منظور افزایش کارائی و رفع موانع سازمانی موجود و همچنین تمرکز کلیه امور مربوط به اخذ مالیات ، سازمان امور مالیاتی کشور را به صورت یک سازمان دولتی، زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارائی ایجاد کند. این سازمان زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد. از جمله وظایف این سازمان اصلاح و دگرگونی نظام مالیاتی و مکانیزه نمودن سیستم مالیاتی کشور و اجرای مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد.
ریاست کنونی این سازمان “علی عسکری” است که با حکم سید شمس‌الدین حسینی، وزیر وقت وزارت امور اقتصادی و دارایی از سال ۱۳۸۸، به این سمت منصوب شد، علی عسکری که قبل از آن سمت معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی در وزارت نیرو را عهده‌دار بود، دارای مدرک دکترای اقتصاد از دانشگاه تهران است. ( ویکی پدیا )
2-1-9 آسیب شناسی نظام مالیاتی
بخش اول : چرا باید نظام مالیاتی آسیب شناسی شود ؟
اصطلاح آسیب‌ شناسی در همه رشته‌های علوم اعم از کاربردی، پایه، تجربی، طبیعی و انسانی به کار گرفته شده است .هدف اصلی از آسیب شناسی، تکمیل و تامین فرایندهای مناسب برای دفع یا رفع آفات و آسیب ها می باشد .
با توجه به اهمیت مالیات و درآمدهای مالیاتی و کارکردهای مالیات در جوامع و کشور ما ، آسیب شناسی و رفع موانع و تلاش برای دست یابی به یک نظام مالیاتی مطلوب ضروریست . سخنرانی رییس سازمان امور مالیاتی کشور که به طور خلاصه بیان می گردد و تفکر و تامل بر جملات و آمارهای بیان شده در این سخنرانی خود گواه روشنی بر ضرورت آسیب شناسی و ایجاد اصلاحات در نظام مالیاتی کشور می باشد. متن این سخنرانی به صورت خلاصه شده به شرح ذیل می باشد:
” 60درصد اقتصاد ایران مالیات نمی‌دهند!
تاریخ خبر   11 تیر 1393
رئیس کل سازمان امور مالیاتی افزود: دولت اگر بخواهد از طریق نظام مالیاتی نقش کلیدی خود را در اقتصاد ارائه کند باید نظام مندی های خوبی در نظام مالیاتی ایجاد کند. وی تصریح کرد: حدود سه سالی است که نظام مالیاتی را به سمت خدمات الکترونیکی بردیم البته هنوز طرح جامع را به صورت کامل اجرا نکردیم و هنوز در قالب سیستم های قبلی ، سیستم های خود را الکترونیکی کردیم و طرح جامع را از پارسال بصورت آزمایشی در تهران ، اصفهان و کرمانشاه آغاز کردیم.عسکری با بیان اینکه در نظام طرح جامع مالیاتی داشتن شماره اقتصادی یک الزام است، گفت: همه اشخاص حقیقی صاحب شغل و اشخاص حقوقی و تشکل های قانونی مانند وزارتخانه ها، دانشگاه ، دادگستری ، شهرداری ها و مؤسسات خیریه باید در نظام طرح جامع شماره اقتصادی منحصر به فرد داشته باشند . وی افزود: یعنی همه کسانی که به نحوی فعالیت اقتصادی می کنند یا با نظام مالیاتی در ارتباط هستند باید ثبت نام کنند.عسکری اضافه کرد: ثبت نام برای این منظور را از 2 سال قبل آغاز کردیم که در دو مرحله انجام می شود مرحله اول اطلاعات عمومی شخص حقیقی یا حقوقی را می گیریم و مرحله دوم اطلاعات خاص تری را می گیریم.عسکری افزود: اکنون یکی از شروط دادن اظهارنامه این است که مؤدیان ثبت نام را کامل کرده باشند. بنابر این اکنون حدود 30 هزار مؤدی در روز مراحل ثبت نام را کامل می کنند. نرم افزار یکپارچه طرح جامع نظام مالیاتی را حدود سه و نیم سال پیش با یک شرکت فرانسوی تولید کردیم و این نرم افزار از خرداد پارسال به صورت آزمایشی در تهران ، کرمانشاه و اصفهان در حال اجراست و امسال 7 استان دیگر به این 3 استان اضافه می شود.وی افزود: در این صورت حدود 75 درصد درآمدهای مالیاتی کشور تحت پوشش این طرح قرار می گیرد.رئیس کل سازمان امور مالیاتی گفت: موج سوم پیاده سازی پوشش ملی طرح نظام جامع مالیاتی در نیمه اول سال آینده است و موج چهارم آن در نیمه دوم سال آینده است، بنابراین تا پایان سال 94 کار اساسی برای پیاده سازی سیستم جدید نظام مالیاتی انجام می شود.عسکری گفت: اکنون حدود 120 هزار پرونده را وارد این سیستم کردیم و به سرعت در حال توسعه است.
عسکری گفت: با وجود همه مشکلات ، در سه ماهه اول امسال درآمدهای مالیاتی ما نسبت به پارسال حدود 45 درصد رشد داشت.رئیس کل سازمان امور مالیاتی ادامه داد: البته با این وجود هنوز به هدف های پیش بینی شده در بودجه امسال نرسیدیم اما 92 درصد هدف های ما محقق شده است.عسکری گفت: اقتصاد ما بیش از دو برابر ظرفیت موجود مالیاتی امکان مالیات ستانی دارد اما برای رسیدن به این هدف ابزارهایی مورد نیاز است.وی افزود: نظام مالیاتی ما نسبت به بسیاری از کشورها حداقل 30 سال عقب است و کار اساسی در این زمینه انجام نداده ایم.عسکری با اشاره به اینکه حدود 4 سال است که به صورت جدی وارد این کار شدیم، گفت:البته در این 4 سال از پشتیبانی دولت قبلی و دولت فعلی و مجلس برخوردار بودیم.وی تاکید کرد: تا زمانی که نظام مالیاتی به درستی برقرار نشود به هدف های لازم در تحقق درآمدها نمی رسیم و فرار مالیاتی و کتمان درآمد وجود دارد و شفافیت در اقتصاد وجود ندارد زیرا اطلاعات لازم به نظام مالیاتی نمی رسد.عسکری با بیان اینکه شفافیت یکی از الزامات لازم برای نظام مالیاتی است، افزود: از 3 سال قبل اقداماتی برای شفاف سازی انجام شده است و اکنون بیش از 250 میلیون رکورد اطلاعات مؤثر اقتصادی در نظام مالیاتی متمرکز شده است و امروز بخش زیادی از تشخیص مالیات ما متکی به این اطلاعات است.وی گفت: در قانون برنامه پنجم توسعه پیش بینی شده است تا پایان این برنامه 100 درصد هزینه های جاری از محل مالیات تأمین شود این رقم اکنون حدود 45 درصد است.عسکری افزود: حدود 39 تا 40 درصد اقتصاد ما از تولید ناخالص داخلی از مالیات معاف است و حدود 20 تا 25 درصد اقتصاد ما هم فرار مالیاتی دارد، یعنی عملاً حدود 60 درصد اقتصاد ما زیر چتر مالیات نیست.رئیس کل سازمان امور مالیاتی گفت: اکنون تقریباً از 40 درصد ظرفیت اقتصاد ، مالیات می گیریم.وی افزود: در اصلاح قانون مالیات های مستقیم ، بخش هایی از اقتصاد که قبلاً معاف بود، اکنون شامل پرداخت مالیات شده است.عسکری گفت: امیدواریم با اصلاحات این قانون ، بخشی از اقتصاد که قبلاً زیر چتر مالیات نبود، به چتر مالیات برگردد.وی افزود: حدود 65 درصد درآمدهای مالیاتی ما، مالیات اشخاص حقوقی دولتی و خصوصی است.عسکری ادامه داد: اکنون سهم شرکت های حقوقی از شرکت های دولتی در اقتصاد ما در مالیات بیشتر است و حدود 14 تا 15 هزار میلیارد تومان از مالیات هر سال را شرکت های بخش خصوصی پرداخت می کنند و کمتر از 10 هزار میلیارد تومان را شرکت های دولتی پرداخت می کنند. وی گفت : از باقیمانده مالیات مثلاً از حدود 41 هزار میلیارد تومان مالیات پرداخت شده ، مالیاتی که کارکنان بخش عمومی و خصوصی می دهند، حدود 5 هزار میلیارد تومان است و مالیاتی که مشاغل می دهند کمتر از نصف آن است.رئیس کل سازمان امور مالیاتی افزود: حقوق بگیران از 41 هزار میلیارد تومان مالیات ، 5 هزار میلیارد تومان مالیات را پرداخت می کنند و عمده مالیات از بخش تولید است.وی گفت: از 15 سال قبل تاکنون سهم پرداخت مالیاتی مشاغل دائم نزولی بوده است.عسکری افزود: اکنون بخش اشخاص حقوقی دولتی باید حدود 25 درصد سود خود را مالیات بدهند اما چون بخشی از آنها مشمول معافیت مالیاتی هستند اکنون نرخ مؤثر مالیات آنان حدود 17،5 درصد است.رئیس کل سازمان امور مالیاتی اضافه کرد: اشخاص حقوقی خصوصی هم باید بیش از 25 درصد درآمد خود را مالیات دهند اما نرخ مؤثر آنان زیر 2 درصد است.وی ادامه داد: بنابر این فرار مالیاتی در این بخش وجود دارد و علت اصلی آن نبود شفافیت و دسترسی به اطلاعات است که در سال های اخیر اقداماتی مؤثر در رفع این مشکل در حال انجام است.عسکری گفت: به علت این که اطلاعات کامل را از مؤدیان نداریم در برخی جاها در دریافت مالیات ، عدالت مخدوش می شود و در جاهایی حتی بیشتر از حد متعارف مالیات می گیریم و در جاهایی بسیار کمتر از حد متعارف مالیات می گیریم. وی افزود: راه حل رفع این مشکل ایجاد شفافیت در اقتصاد ، دسترسی نظام مالیاتی به اطلاعات و نظام مند کردن سیستم هاست که در این مسیر در حال حرکت هستیم.رئیس کل سازمان امور مالیاتی تاکید کرد: باید گردش اطلاعات در بازار کالا و خدمات ، بازار پول و بازار سرمایه به نظام مالیاتی منتقل شود تا براساس آن وظایف خود را انجام دهد.عسکری گفت: در سه سال اخیر حدود 80 درصد مؤدیان را به صورت نمونه رسیدگی کردیم که آنها در چارچوب توافقات عمل نکردند و مجبور شدیم وارد رسیدگی شویم.در بسیاری موارد که وارد رسیدگی شدیم چه بسا مالیات مؤدیان چندین برابر شده است و خودشان هم پذیرفتند.وی افزود: برخی از اصناف ممکن است از این اقدام ما دل خوشی نداشته باشند و ابراز ناراحتی کنند.عسکری گفت: درآمدهای مالیاتی به خزانه کشور می رود و در چارچوب بودجه هزینه می شود این درآمدها خرج حقوق کارکنان و طرح های عمرانی و در دیگر بخش ها هزینه می شود و منافع حاصل از این درآمدها به نحوی به مردم و جامعه برمی گردد. ”
بخش دوم : آسیبها و کاستیها و موانع موجود در نظام مالیاتی
موارد آسیب شناسی و موانع موجود در نظام مالیاتی با ذکر توضیحاتی مختصر به شرح ذیل می باشد:
1- نفت، مانع دریافت مالیات
به طور خلاصه این نفت و مالیات است که عمده ترین سرفصل های درآمدی دولت ایران را تشکیل می دهد. از روزی که ایران تصمیم گرفت راه توسعه را بپیماید همه اقتصاددانان داخلی و خارجی توصیه کردند وابستگی درآمد و بودجه دولت به نفت باید کم شود؛ چرا که پول نفت همیشگی نیست. این پول درآمد نیست، بلکه ثروتی است که باید صرف سرمایه گذاری و توسعه زیرساخت ها شود، اما مالیات به دلیل این که بر درآمدها یا دارایی های دائما در حال رشد وضع می شود؛ می توان این نوع درآمد را پایدار دانست. با توجه به این تعاریف، می توان گفت هر چه وضع اقتصاد و رونق آن بهتر باشد می توان امیدوار بود درآمد مالیاتی برقرار و مستمر است. از سویی، بهبود وضع اقتصادی و رونق کسب و کار نیز ارتباط مستقیم با سیاستگذاری و بودجه دولت دارد. از طرف دیگر تا زمانی که درآمد دولت بر پایه درآمد نفت بوده و قوانین مالیاتی بر همین منوال باشد، رشد درآمد مالیاتی چندان امیدبخش نخواهد بود. به این موضوع در برنامه چهارم و پنجم توسعه نیز توجه شده بود. طبق برنامه چهارم توسعه (89 ـ 84) قرار بوده سالی 10 درصد از اتکای بودجه به نفت کاسته شود، اما به سبب عملکرد دولت این کار رخ نداد. در برنامه پنجم توسعه هم قرار است سالی 15 تا 20 درصد از اتکای بودجه به نفت کاسته شود که هنوز معلوم نیست این امر محقق شده یا نه، چون از ابتدای اجرای برنامه پنجم تاکنون هیچ گزارشی از نحوه اجرا یا عملکرد برنامه پنجم توسعه منتشر نشده است.

شکل ( 2-1 ) شکل مقایسه ای درآمد
2- فرار مالیاتی
یک موضوع اساسی که درباره مالیات وجود دارد، این است که مالیات چطور و تا چه مقداری باید گرفته شود. بسیاری از کارشناسان موافق افزایش مالیات بر این موضوع تکیه دارند که در کشورهای پیشرفته بین 60 تا 80 درصد درآمدهای دولت از مالیات تامین می شود و درآمد و بودجه دولت در یک روال مشخص مالیات محور است، اما بسیاری از کارشناسان معتقدند برای افزایش مالیات ها باید برای هر کشوری به شرایط اقتصادی آن کشور نگاه کرد. برای مثال، پایه و نرخ مالیات در کشور ایران را نمی توان با کشوری مثل آلمان و حتی ترکیه مقایسه کرد. میزان مالیات در ایران را باید با کشوری مثل ایران که درآمد نفتی دارد مقایسه کرد چراکه استخراج نفت که به عنوان انفال در اختیار دولت است و دولت به نیابت از مردم آن را استخراج می کند و می فروشد، لذا بخشی از درآمد دولت از این محل تامین می شود. در مجموع با توجه به شرایط وضع و اخذ مالیات در ایران به نظر می رسد تنها گروهی که در ایران مالیات مستمر و رضایت بخش می پردازند، کارگران و کارمندان هستند که مالیات آنها از روی درآمد یا به عبارت بهتر حقوق آنها حتی پیش از دریافت حقوقشان دریافت می شود. بعد از آن نوبت به تمام افرادی می رسد که به نوعی درآمد دارند و باید مالیات این درآمد را بپردازند، اما فقط بخشی از افرادی که درآمد دارند مالیات پرداخت می کنند. مثلا کسانی که مغازه دارند مالیات پرداخت می کنند، اما کسانی که خرید و فروش غیررسمی می کنند و مغازه ای ندارند یا اصلا خرید و فروش آنها جایی ثبت نمی شود مالیاتی هم نمی دهند. خیلی از افرادی که تولید می کنند، اما تولیدات آنها در هیچ جا ثبت نمی شود نیز مالیاتی نمی دهند. از سوی دیگر، بسیاری از مشاغل نیز فعالیتشان ثبت می شود و مالیات هم می دهند، اما مالیات واقعی متناسب با درآمدشان را نمی پردازند. همه اینها به نوعی فرار مالیاتی محسوب می شود. البته این به غیر از نهادها و سازمان هایی هستند که به طور کلی از پرداخت مالیات معاف هستند. لذا هنوز هم این سوال پابرجاست که این مالیات را چه کسانی و چطور باید پرداخت کنند؟ بیشتر کارشناسان معتقدند به دلیل نبود یک سیستم یکپارچه اطلاعات شهروندی (براساس بیمه تامین اجتماعی، مشاغل یا حتی خود مالیات) تخمین مالیات ها به خوبی اجرا نمی شود و عدالت مالیاتی ضعیف است.
3-  پایین بودن فرهنگ مالیاتی
افراد در زندگی اجتماعی با دوگونه منافع مواجه اند یکی منافعی که دامنه آن محدود به زندگی شخصی آنان است ودیگر منافعی که اجتماعی  است واز دایره زندگی شخصی آنها فراتر است . ترجیح منافع شخصی بر منافع زندگی اجتماعی یکی از علل عدم پرداخت به موقع مالیات ها یا فرار مالیاتی است . اما مهمترین مسئله ای که پرداخت مالیات را با آسیب جدی مواجه می سازد نبود اعتقاد به نظام مالیاتی است چرا که اگر افراد به پرداخت مالیات اعتقاد داشته باشند و آن را با دید تکلیف شرعی بنگرند در پرداخت آن تعلل نمی کنند .
4- ضعف اطلاعات مردم
ضعف اطلاعات وعدم جلب اعتماد مردم به اهداف وضرورتهای پرداخت مالیات از عوامل مؤثر در کاهش مشارکت های مالیاتی مردم است و لذا مسئولین مربوطه باید با اطلاع رسانی به موقع وصحیح در اعتماد سازی و افزایش اطلاعات مردم نسبت به اهداف و فلسفه پرداخت مالیات اقدام کنند.
5- فراوانی معافیت های مالیاتی
یکی از آسیب های نظام مالیاتی را می توان معافیت های مالیاتی گوناگون دانست. دولت به منظور ایجاد زمینه برای توسعه سرمایه گذاری در بخش های مورد نظر، حمایت از صنایع داخلی و صنایع نوپا و نیز حمایت از اقشار آسیب پذیر، برخی معافیت ها را در نظر می گیرد. انتخاب هدف و موارد بخشودگی و معافیت مالیاتی، امر ساده ای نیست و پیچیدگی خاصی دارد که حتی با تحقیقات گسترده نیز نمی توان از درستی تشخیص برای اعطای معافیت اطمینان یافت؛ زیرا قانونی که برای معافیت ها در زمانی خاص برای کشوری برگزیده می شود، لزوما برای دیگر کشورها یا دیگر زمان ها اعتبار ندارد. با اعطای معافیت های مالیاتی، گروهی از پرداخت مالیات، معاف می شوند و این امر به کاهش درآمدهای مالیاتی دولت می انجامد. بنابراین، اگر اعطای معافیت ها با دقت لازم صورت نگیرد، دولت برای کسب درآمد مالیاتی مورد نظر، فشار مالیاتی سنگینی را بر گروه های دیگر جامعه وارد می کند. در واقع، برای جبران کاهش درآمد مالیاتی، نرخ های مالیاتی بیشتری بر گروه هایی که از معافیت های سالیانه بهره مند نیستند، تحمیل خواهد شد.
6- ضعف نظام تنبیه و تشویق

این نوشته در مقالات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *