موضوع تحقیق علمی - ارشد

متن کامل پایان نامه را در سایت منبع fuka.ir می توانید ببینید

1-4-1. هدف کلی تحقیق
مطالعۀ مردم شناختی تاریخ و آداب و رسوم مردم ایل کاکاوند شهر قزوین
2-4-1. اهداف جزئی
1.تلاش برای برای فراهم کردن و شناساندن اندوخته های پیشینیان ایل کاکاوند شهر قزوین
2. شناخت آداب و رسوم منطقه و انتقال آن به مردمان منطقه و خارج از ایل کاکاوند شهر قزوین
3. شناخت ویژگی های دینی – مذهبی مردمان ایل کاکاوند شهر قزوین
4. شناخت ویژگی های اقتصادی – اجتماعی ایل کاکاوند قزوین از بعد مردم شناختی
5-1.سوالات تحقیق1-5-1. آیا اعضای ایل کاکاوند از پیشینه تاریخی ایل اطلاع کافی دارند؟
2-5-1. آیا آداب و رسوم ایل کاکاوند ساکن شهر قزوین از کارکردهای فرهنگی- اجتماعی، اعتقادی برخوردارند؟
3-5-1. خصوصیات اقتصادی و معیشتی ایل کاکاوند ساکن در شهر قزوین بر چه اساسی است؟
4-5-1. خصوصیات کلی اجتماعی ایل کاکاوند شهر قزوین چیست؟
6-1.روش تحقیقانسان ابتدایی برای کشف دنیای پیرامون خود و برای دست یابی به شناخت به مشاهده برخاست. مشاهده یکی از مهم ترین ابزار پژوهش در مردم شناسی است . تحقیق حاضر از نوع میدانی است چرا که مردم شناس، پژوهشگر مردم شناس با حضور در میدان تحقیق با جامعه مورد تحقیق ادغام می شود تا به درک بهتری از آن جامعه نائل آید. تحقیق با مطالعه اسناد و مدارک کتابخانه ای شروع شد. و در ادامه با حضور در میدان تحقیق و مشاهده مستقیم و مشاهده مشارکتی، مصاحبه عمیق ، نقشه، ضبط فیلم و ضبط صدا به محقق در جمع آوری اطلاعات یاری رساند.
در تحقیق حاضر از دو نوع ابزار استفاده خواهد شد ؛ مصاحبه و مشاهده مشارکتی استفاده از روشهای مشاهده ای زمانی مفیدند که محقق بتواند همه پدیده ها را در محل مورد مشاهده قرار دهد،لذا همیشه نمی توان به این روشها تمسک جست . به عنوان مثال در بسیاری موارد می بایست عقاید گروهی مورد سنجش قرار گیرند که با محقق فاصله زیادی دارند یا آنکه عقاید و رفتار گذشته افرادی ،بازشناسی شود یا صرفا عقاید ، نظرات و ارزشها شناسایی گردد. بنا بر این در اکثر موارد پژوهشگر ناچار است از مصاحبه بهره جوید.(ساروخانی، باقر،1381 : 187)
بنابراین در تحقیق حاضر، در موارد بسیاری ، جهت جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از روش مصاحبه استفاده شده است. از میان انواع مصاحبه ها در تحقیق حاضر با توجه به موقعیت افراد پاسخگو بیشتر از مصاحبه های چهره به چهره ، مورد استفاده قرار گرفت.
در کل می توان گفت ، روش تحقیق حاضر با توجه به ابزار های مورد استفاده ژرفانگر بوده و بیشتر از روش میدانی و تکنیک های مربوط به آن استفاده خواهد شد.
1-6-1.مشاهده
همانطور که گفته شد با توجه به موضوع تحقیق حاضر مشاهده یکی از مهم ترین روش هایی است که مورد استفاده قرار می گیرد. مشاهده یکی از پرکاربرد ترین و طبیعی ترین شیوه های جمع آوری اطلاعات در تحقیقات میدانی است. شیوه مشاهده در تمام علوم می تواند مورد استفاده قرار گیرد، اما در دانش انسانی به خصوص مطالعات مردم شناختی جایگاه ویژه ای دارد.
دانشمندان سیاسی در بین پدیده های دیگر، رفتار سیاست مردان را مشاهده می نمایند. انسان شناسان به مشاهده جوامع کوچک و ساده دست می زنند، روان شناسان اجتماعی نیز به مشاهده انسان ها در گروه های کوچک می‌پردازند. (ساروخانی، باقر، 1384 : 173-174).
مشاهده از تکنیک هایی است که غالباً در مطالعات مردم شناسی مورد استفاده قرار می‌گیرد و در عین حالی که گاهی هم در جامعه شناسی خصوصاً رشته جامعه شناسی روستائی بکار برده می‌شود. معمولاً از تکنیک مشاهده در مواردی استفاده می‌گردد که نمونه گیری و کاربرد پرسشنامه تحقیقاتی عملی نباشد . مثلاً زمانی که قصد مطالعه جابجائی های فصلی یک از ایلات را از ییلاق به قشلاق داریم از این تکنیک استفاده می‌شود.
مشاهده را بطور کلی به دو نوع می‌توان تقسیم نمود بشرح زیر :
1. مشاهده با مشارکت مستقیم و فعالانه محقق در جامعه مورد مطالعه.
2. مشاهده بدون مشارکت محقق( عسگری خانقاه، اصغر، 1374: 34).
1-1-6-1.مشاهده مشارکت آمیز
یکی از روش‌های به کار برده شده در تحقیق حاضر، روش مشاهده با مشارکت‌آمیز است و محقق در تمام مراسم منطقه حاضر بوده است. مشاهده از نوع مشارکت آمیز در موردی مصداق پیدا می‌کند که محقق خود عضوی از جامعه مورد مطالعه شده باشد و بنابراین مانند فردی از افراد جامعه در حقیقت خود نیز در محدوده پژوهشی قرار گیرد که می‌خواهد آنرا انجام دهد . بعنوان مثال محققی که خود ساکن یک روستا بوده و قصد مطالعه بعضی از رفتارهای گروهی یا مراسمی را دارد غالباً بدو آنکه اعضاء آن جامعه در جریان تحقیق وی قرار بگیرند.
مشاهده همراه با مشارکت مشاهده ایست که در آن رسوخ به درون انسان ها صورت می پذیرد. با توجه به ابعاد کیفی و ذهنی پدیده ها در حیات انسانی بسیاری را عقیده بر این است که محقق زمانی می تواند به درک درست واقعیت نائل آید که با مسائل، مشکلات و شادی ها حیات اجتماعی آنان آن طور که هست، بیامیزد و مدتها با انان حیات بگذراند.(ساروخانی، باقر، 1384: 188). در واقع مشاهده مشارکتی شکل مشخصی از تحقیق میدانی است که در آن محقق به منزله کنشگر در رویدادهای مورد مطالعه شرکت می کند.
در این نوع مشاهده محقق چون خود عضوی از جامعه است. گذشته از اینکه فرصت زیادی برای تعمق و دقیق شدن در رفتارهای گروهی مردم خود را دارد , از این امتیاز نیز برخوردار است که افراد جامعه مورد مطالعه وی در مقابل او و رفتار طبیعی خود را از دست نداده و بنابراین مستقیماً با واقعیت های موجود آنچنان که وجود دارند روبرو می‌گرد. در چنین روشی زمان جمع آوری اطلاعات زمان معینی نیست بلکه محقق در تمام مدتی که در جامعه مورد نظر بسر می‌برد, می‌تواند به مشاهده بپردازد( همان: 189).
2-1-6-1. مشاهده بدون مشارکت
در نوع دوم مشاهده، محقق عضو جامعه مورد نظر نبوده بلکه از خارج بدان جامعه وارد می‌شود, در چنین مواردی مشکلات تحقیق بسیار زیادتر از نوع پیشین است زیرا ورود محقق به جامعه مورد مطالعه، عکس‌العمل‌هایی در بین افراد جامعه بوجود می‌آورد که موجب تغییر در رفتار طبیعی آنها می‌شود. مشاهده نوع اول را می‌توان به نوعی فیلمبرداری یا عکسبرداری تشبیه نمود که بدون مقدمه و ناگهانی از فرد یا افرادی صورت می‌گیرد بنابراین رفتار مردمی که جلوی دوربین عکسبرداری قرار گرفته‌اند کاملاً طبیعی است ولی در حالت دوم عکس العمل‌های ناشی از ترس، تردید، سوظن و ابهام موجب می گردد که نتایج تحقیق اعتبار و اطمینان خود را تا اندازه‌ای از دست بدهد . برای برطرف نمودن این مشکل ، محقق در بدو ورود خود به جامعه‌ای که قصد مطالعه آنرا دارد بایستی سعی در جلب اعتماد مردم آن جامعه نموده و تردید و سو ظنی را که احتمالاً از آمدن وی در آنها ایجاد گردیده است از ذهن آنها بزداید، بعبارت دیگر محقق یابد هنگامی کار خود را آغاز کند که افراد جامعه به منظور و مقصود علمی وی پی‌برده و بدون واهمه به سئوالاتش جواب دهند. در حقیقت چون تکنیک مشاهده بیشتر بوسیله مردم شناسان و در مطالعه ایلات و جوامع ابتدایی و محدود بکار برده می‌شود . بنابراین لازم است دانش پژوهانی که از این تکنیک استفاده می‌نماید. شرایط و خصوصیات جامعه مورد مطالعه و مردم آن را بدقت در مد نظر داشته و قبل از هر نوع تماسی با مردم جو دوستانه و قبل اعتمادی برای ادامه کار خود ایجاد نمایند( همان، 1384: 190).
2-6-1. مصاحبه
یکی دیگر از روش های جمع آوری اطلاعات در این تحقیق که مورد استفاده قرار گرفته، روش مصاحبه است. از آنجا که مصاحبه، عام ترین روش گرد آوری اطلاعات در تحقیق کیفی است . لذا اغلب، این نوع تحقیقات را اصطلاحا روش های تحقیق مصاحبه ای نیز نامیده اند . مصاحبه را گفتگو یا گفت و شنود هدفمند نیز نامیده‌اند، بدین معنی که محقق با هدف کسب اطلاعات درباره موضوعی خاص با مصاحبه شنونده صحبت می کند( صفری شالی، رضا، 1387: 68).
7-1. روش های جمع آوری اطلاعاتپدیده های اجتماعی بسیار پیچیده هستند و شناخت کامل این ابهام روش‌های متعددی را طلب می کند ، عوامل مختلف در پدیده های اجتماعی نقش دارند که پیدا کردن این عوامل با یک تکنیک و روش به دست نمی‌آید و چون ما با پدیده ای مواجه هستیم که در نوع خود بی همتاست بنابراین لازم است از تمامی روش‌های موجود که در این زمینه می تواند موثر واقع شوند، استفاده کنیم.
8-1.ابزارهای تحقیقبا توجه به روش های تحقیق موجود و از آنجا که در تحقیق حاضر رفتار مردم را زیر ذره بین گذاشته می شود، وسایل و ابزارهایی که در این تحقیق استفاده خواهد شد با توجه به کیفی بودن و اصول تحقیقات مردم شناسی ابزارهایی مانند دوربین عکاسی، )در موارد متعدد از جمله رسومات و آیینها ، شناسایی گونه های گیاهی و ...(، اسلاید ، دوربین فیلم برداری و Mp3 برای ضبط وقایعی که بایست در طول تحقیق به آنها توجه شود. همچنین فیش های ثبت وقایع به بررسی جامعه مورد مطالعه پرداخته می شود.

9-1.جامعه آماریجامعه آماری که می توان جمعیت یا حیطه نیز نام نهاد منظور جمعیتی می باشد که می خواهیم تحقیقی را روی آنها انجام دهیم ،در تحقیق حاضر نیز جامعه آماری کل مردمان ایل کاکاوند شهر قزوین می باشد که از بین این جمعیت باتوجه به رعایت اصول نمونه گیری یک سری افراد را به صورت انتخابی ،انتخاب کرده و با آنها مصاحبه خواهیم کرد،از طرفی با توجه به اینکه ابزار اصلی تحقیق حاضر مشاهده مشارکتی می باشد لذا محقق بر خود می داند که با دیدی عمیق کل این ایل و مردمانش را مورد مطالعه قرار دهد. و روش تحقیق مسلط در تحقیق حاضر ، میدانی می باشد. به طور خلاصه بایست گفت که در این پژوهش جامعه مورد بررسی ما ایل کاکاوند شهر قزوین می باشد که با توجه به ویژگی های تاریخی و جغرافیایی به بررسی تاریخ و فرهنگ عامیانه آن پرداخته خواهد شد.
10-1.قلمرو زمانی و مکانی تحقیقجامعه مورد مطالعه در این تحقیق ایل کاکاوند شهر قزوین می باشد. و مردمان این ایل در شهر قزوین با توجه به رعایت اصول مردم شناسی مورد مطالعه قرار خواهند گرفت.از نظر زمانی نیز تحقیق حاضر در سال 1392 انجام می گیرد.
11-1. مفاهیم و اصطلاحاتدر این قسمت از تحقیق در ابتدا مهم ترین واژه ها و مفاهیمی که ممکن است در روند تحقیق حاضر به آنها بر خورد کنیم را تعریف می نماییم تا با روشن تر شدن فضای مفهومی به بینش درست تری دست یافت.

متن کامل در سایت امید فایل 

مردم شناسی: به معنی مطالعه هر یک از نهاد های انسانی در محدوده معینی است. (روح الامینی، محمود 1377: 9). در این رشته به تحلیل حیات مادی، اجتماعی و فرهنگی و هم چنین هنرها، فنون و آداب و رسوم مردم جوامع یا گروهی پرداخته می شود. مردم شناسی شیوه ای مقایسه ای است که در صدد آن است که تبیینی نیز باشد و فرهنگ ها و شیوه های مختلف زندگی را مورد فهم و درک قرار دهد.(بیرو، 1375 : 12).
فرهنگ: این واژه در لغت فارسی مرکب از دو جز "فر" و "هنگ" است که در معانی مختلفی به کار رفته است. مانند دانش، دانایی، خرد، نعرفت، حرفه، ادب و غیره. در اصطلاح روشن فکران با فرهنگ مترادف با مبادی آداب اهل مطالعه و خوش مشرب است. که متضاد آن یعنی بی فرهنگ مترادف با بی تمدن فرانسوی ها به کار می رود. (طبیعی ، 1374: 32).

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *