*155

معاونت پژوهش و فناوری
فرم منشور اخلاق پژوهش
اینجانب غزاله طاهری دانشجوی رشته حسابداری تعهد می نمایم که اصول زیر را در انجام پایان نامه مدنظر قرار داده ام.
1-اصل حقیقت جویی: تلاش در راستای پی جویی حقیقت و وفاداری به آن و دوری از هرگونه پنهان سازی حقیقت.
2- اصل رعایت حقوق: التزام به رعایت کامل حقوق پژوهشگران و پژوهیدگان (انسان،حیوان، نبات) و سایر صاحبان حق.
3- اصل مالکیت مادی و معنوی: تعهد به رعایت کامل حقوق مادی و معنوی دانشگاه و کلیه همکاران پژوهش.
4- اصل منافع ملی: تعهد به رعایت مصالح ملی و در نظرداشتن پیشبرد و توسعه کشور در کلیه مراحل پژوهش.
5- رعایت انصاف و امانت: تعهد به اجتناب از هرگونه جانب داری غیرعلمی و حفاظت از اموال، تجهیزات و منابع دراختیار.
6-اصل راز داری: تعهد به صیانت از اسرار واطلاعات محرمانه افراد، سازمان ها و کشور و کلیه افراد و نهادهای مرتبط با تحقیق.
7- اصل احترام: تعهد به رعایت حریم ها و حرمت ها در انجام تحقیقات و رعایت جانب نقد و خودداری از هرگونه حرمت شکنی.
8- اصل ترویج: تعهد به رواج دانش و اشاعه نتایج تحقیقات و انتقال آن به همکاران علمی و دانشجویان به غیر از مواردی که منع قانونی دارد.
9- اصل برائت: التزام به برائت جویی از هرگونه رفتار غیرحرفه ای و اعلام موضع نسبت به کسانی که حوزه علم و پژوهش را به شائبه های غیرعلمی می آلایند.
محل امضاء و تاریخ

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد دامغان
دانشکده علوم انسانی
پایاننامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.S”
حسابداری
عنوان
بررسی نقش خصوصیات شرکت (در قالب عوامل مدلهای نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی) و تاثیر صنعت در هموارسازی سود تقسیمی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
استاد راهنما
دکترعلیرضا شهریاری
نگارنده
غزاله طاهری
دیماه 1393
-314960-991870یرفع الله الذی آمنوا منکم و الذین اوتوالعلم درجات
قرآن کریم
کارشناسی ارشد آقای / خانم ………………………………………………………………………………………..
با عنوان …………………………………………………………………………………………………………………………………………
در جلسه مورخ ………………………………… تحت نظارت شورای پایان نامه متشکل از استادان زیر با درجه …………………………….. و نمره ……………………….. مورد تأیید قرار گرفت .
1- استاد ( استادان) راهنما : نام و نام خانوادگی ………………………………………………………………. امضاء
2- استاد ( استادان) مشاور: نام و نام خانوادگی ……………………………………………………………….. امضاء
3- داور داخل گروه : نام و نام خانوادگی ……………………………………………………………………….. امضاء
4- داور خارج از گروه : نام و نام خانوادگی ……………………………………………………………………. امضاء
دکتر شهرام رضوان بیدختی
معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی
واحد دامغان
کلیه حقوق مادی و معنوی مترتب بر نتایج مطالعات، ابتکارات و نوآوری های ناشی از تحقیق، همچنین چاپ و تکثیر، نسخه برداری، ترجمه و اقتباس از این پایان نامه کارشناسی ارشد، برای دانشگاه آزاد اسلامی محفوظ است. نقل مطلب با ذکر منبع بلامانع است.

سپاسگزاری:
بدین وسیله از کلیه دوستان و همیارانی که در تهیه و تدوین این مجموعه یاری رساندند و با راهنمایی های ارزنده شان،روشنگر راهم بوده اند سپاسگذارم. از اساتید ارجمند،جناب آقای دکتر شهریاری و جناب آقای دکتر بانی که با بزرگواری و سعه صدرشان همواره به عنوان راهنمایانی ارزشمند در پیشبرد پروژه تلاش نموده اند قدردانی می نمایم و امیدوارم در پناه پروردگار متعال همواره موفق و بهروز باشند.
برخود لازم می دانم از سرکار خانم دکتر درخشنده وسرکارخانم دکتر امسیا و سرکار خانم دکتر صرفی که پشتیبان این جانب در تمامی مراحل بوده اند نهایت تشکر و قدردانی را داشته باشم.

لطف الهی بکند کار خویش مژده رحمت برساند سروش
تقدیم به:
پدر و مادرم
که گوهر جوانی و عمر خویش را به پای فرزندانشان ریختند،
و همسرم که نشانه ی لطف الهی در زندگی من است.
.
فهرست مطالب
چکیده
فصل اول: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..1
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………2
تعریف و بیان مسأله تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..2
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….3
اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………3
فرضیات و سئوالات پژوهش………………………………………………………………………………………………………………….4
1-5-1- سئوالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………4
1-5-2- فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………..5
روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………….6
1-6-1- نوع مطالعه و روش بررسی فرضیه ها………………………………………………………………………………………………………..6
1-6-2- حدود پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………..6
1-6-3- ابزار گردآوری داده ها…………………………………………………………………………………………………………………………….7
1-6-4- ابزار تجزیه وتحلیل…………………………………………………………………………………………………………………………………7
متغیرهای تحقیق و شاخص های اندازه گیری آن ها…………………………………………………………………………………..7
1-7-1- متغیر وابسته ……………………………………………………………………………………………………………………………………….7
1-7-1-1. مدل اصلاح جزئی لینتنر……………………………………………………………………………………………………………………….7
1-7-1-2. مدل مبتنی بر نسبت سود تقسیمی هدف………………………………………………………………………………………………..8
1-7-2- متغیر مستقل…………………………………………………………………………………………………………………………………………..9
1-7-3- روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………..11
جنبه های جدید و نوآوری تحقیق………………………………………………………………………………………………………….13
کاربرد نتایج تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………14
ساختارکلی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………..14
فصل دوم………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….15
2ـ 1ـ مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………16
2ـ 2ـ مبانی نظری تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………17
2ـ 2ـ 1ـ هموارسازى سود………………………………………………………………………………………………………………………………….17
2ـ 2ـ 1ـ 1ـ تئوری‌های پرداخت سودسهام…………………………………………………………………………………………………………..20
2ـ 2ـ 1ـ 1ـ 1ـ مدل‌های اطلاعات کامل ـ عامل مالیات…………………………………………………………………………………………20
2ـ 2ـ 1ـ 1ـ 2ـ مدل‌های رفتاری…………………………………………………………………………………………………………………………21
2ـ 2ـ 1ـ 1ـ 3ـ مدل‌های عدم تقارن اطلاعاتی………………………………………………………………………………………………………21
2ـ 2ـ 1ـ 1ـ 3ـ 1ـ فرضیه هزینه نمایندگی……………………………………………………………………………………………………………22
2ـ 2ـ 1ـ 1ـ 3ـ 2ـ فرضیه جریان نقدی آزاد…………………………………………………………………………………………………………22
2ـ 2ـ 1ـ 1ـ 3ـ 3ـ فرضیه پیام‌دهی………………………………………………………………………………………………………………………22
2ـ 2ـ 1ـ 1ـ 3ـ 3ـ 1ـ تحقیقات مبتنی بر رابطه سود نقدی ـ قیمت………………………………………………………………………..22
2ـ 2ـ 1ـ 1ـ 3ـ 3ـ 2ـ تحقیقات مبتنی بر رابطه سود نقدی ـ بازده…………………………………………………………………………23
2ـ 2ـ 1ـ 2ـ سیاست تقسیم سود…………………………………………………………………………………………………………………………24
2ـ 2ـ 1ـ 2ـ 1ـ اهمیت افشای سیاست تقسیم سود……………………………………………………………………………………………….25
2ـ 2ـ 1ـ 2ـ 2ـ مدل نمایندگی و فرضیه‌های تقسیم سود……………………………………………………………………………………….27
2ـ 2ـ 1ـ 2ـ 2ـ 1ـ فرضیه نتیجه………………………………………………………………………………………………………………………….27
2ـ 2ـ 1ـ 2ـ 2ـ 2ـ فرضیه جایگزینی……………………………………………………………………………………………………………………28
2ـ 2ـ 1ـ 2ـ 3ـ عوامل مؤثر بر سیاست تقسیم سود………………………………………………………………………………………………28
2ـ 2ـ 1ـ 2ـ 3ـ 1ـ عوامل قانونی…………………………………………………………………………………………………………………………29
2ـ 2ـ 1ـ 2ـ 3ـ 2ـ عوامل ناشی از قراردادها………………………………………………………………………………………………………..30
2ـ 2ـ 1ـ 2ـ 3ـ 3ـ عوامل داخلی………………………………………………………………………………………………………………………..31
2ـ 2ـ 2ـ تئوری نمایندگی………………………………………………………………………………………………………………………………….35
2ـ 2ـ 2ـ 1ـ مشکلات نمایندگی…………………………………………………………………………………………………………………………36
2ـ 2ـ 2ـ 2ـ هزینه‌های نمایندگی………………………………………………………………………………………………………………………..37
2ـ 2ـ 2ـ 3ـ قراردادهای انگیزشی در تئوری نمایندگی…………………………………………………………………………………………39
2ـ 2ـ 2ـ 4ـ انتقادات وارد بر نمایندگی……………………………………………………………………………………………………………….40
2ـ 2ـ 2ـ 5ـ اهداف نمایندگی……………………………………………………………………………………………………………………………..41
2ـ 2ـ 2ـ 6ـ انواع قرارداد‌های انگیزشی……………………………………………………………………………………………………………….41
2ـ 2ـ 2ـ 6ـ 1ـ قرارداد انگیزشی نوع اول……………………………………………………………………………………………………………42
2ـ 2ـ 2ـ 6ـ 2ـ قرارداد انگیزشی نوع دوم……………………………………………………………………………………………………………43
2ـ 2ـ 3ـ عدم تقارن اطلاعاتی……………………………………………………………………………………………………………………………..44
2ـ 2ـ 3ـ 1ـ نظریه‌های عدم تقارن اطلاعاتی………………………………………………………………………………………………………….45
2ـ 2ـ 3ـ 2ـ روش‌های کنترل………………………………………………………………………………………………………………………………48
2ـ 2ـ 3ـ 2ـ 1ـ راهکار مالی……………………………………………………………………………………………………………………………….48
2ـ 2ـ 3ـ 2ـ 2ـ راهکار نظارتی …………………………………………………………………………………………………………………………..49
2ـ 2ـ 3ـ 2ـ 3ـ قراردادهای انگیزشی…………………………………………………………………………………………………………………..49
2ـ 2ـ 3ـ 3ـ عوامل تاثیر‌گذار بر عدم تقارن اطلاعاتی…………………………………………………………………………………………….50
2ـ 2ـ 3ـ 3ـ 1ـ سنجه‌های عدم تقارن مبتنی بر مبناهای بازار………………………………………………………………………………….51
2ـ 2ـ 3ـ 3ـ 2ـ سنجه‌های عدم تقارن اطلاعاتی مبتنی برحسابداری………………………………………………………………………..51
2ـ 3 ـ پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………….52
2ـ 3 ـ 1 ـ تحقیقات خارجی انجام شده در رابطه با هموارسازی سود…………………………………………………………………….53
2ـ 3 ـ 2 ـ تحقیقات داخلی انجام شده در رابطه با هموارسازی سود………………………………………………………………………57
2ـ 3 ـ 3ـ تحقیقات خارجی انجام شده در رابطه با تئوری نمایندگی………………………………………………………………………58
2ـ 3 ـ 4ـ تحقیقات داخلی انجام شده در رابطه با تئوری نمایندگی………………………………………………………………………..62
2ـ 3ـ 5ـ تحقیقات خارجی انجام شده در رابطه با عدم تقارن اطلاعاتی…………………………………………………………………..63
2ـ 3 ـ 6ـ تحقیقات داخلی انجام شده در رابطه با عدم تقارن اطلاعاتی……………………………………………………………………64
2ـ 4ـ خلاصه فصل و نتیجه‌گیری………………………………………………………………………………………………………………………..70
فصل سوم:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..72
3-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………73
3-2- فرضیه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………..74
3-3- ویژگی های فرضیه…………………………………………………………………………………………………………………………………..74
3-4- فرضیه های مربوط به تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..75
3-5- قلمرو زمانی، مکانی و موضوعی تحقیق………………………………………………………………………………………………………75
3-5-1- قلمرو زمانی…………………………………………………………………………………………………………………………………………75
3-5-2- قلمرو مکانی………………………………………………………………………………………………………………………………………..75
3-5-3- قلمرو موضوعی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………75
3-6- روش و ابزار گردآوری داده ها…………………………………………………………………………………………………………………..76
3-7- نمونه آماری…………………………………………………………………………………………………………………………………………….77
3-7-1- تعیین حجم نمونه مناسب……………………………………………………………………………………………………………………..77
3-8- روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………78
3-9- متغیرهای مورد مطالعه………………………………………………………………………………………………………………………………79
3-9-1- متغیر وابسته………………………………………………………………………………………………………………………………………..79
3-9-1-1. مدل اصلاح جزئی لینتنر……………………………………………………………………………………………………………………79
3-9-1-2. مدل مبتنی بر نسبت سود تقسیمی هدف……………………………………………………………………………………………..80
3-9-2- متغیر مستقل………………………………………………………………………………………………………………………………………..80
3-10-3-بیان مدل تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………….83
3-10- روش تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیات…………………………………………………………………………………………………..85
3-10-1- روش داده های پانل…………………………………………………………………………………………………………………………..85
3-10-1-1- روش اثراث ثابت……………………………………………………………………………………………………………………………86
3-10-1-2- روش اثرات تصادفی……………………………………………………………………………………………………………………….86
3-10-1-3- آزمون چاو یا F مقید……………………………………………………………………………………………………………………..87
3-10-1-4- آزمون هاسمن………………………………………………………………………………………………………………………………..88
3-10-2- آزمون معنی دار بودن مدل……………………………………………………………………………………………………………………89
3-10-3- آزمون معنی دار بودن متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………90
3-10-4- آزمون های مربوط به مفروضات مدل رگرسیون خطی……………………………………………………………………………90
3-10-4-1- فرض نرمال بودن متغیرها و باقیمانده ها……………………………………………………………………………………………..90
3-10-4-2- فرض عدم وجود همخطی بین متغیرهای مستقل……………………………………………………………………………..91
3-10-4-3- فرض مستقل بودن باقیمانده ها………………………………………………………………………………………………………..92
3-10-4-4- فرض همسانی واریانس باقیمانده ها………………………………………………………………………………………………..92
3-10-5- تصمیم گیری برای رد یا پذیرش فرضیه ها…………………………………………………………………………………………….93
3-11- خلاصه فصل………………………………………………………………………………………………………………………………………….94
فصل چهارم………………………………………………………………………………………………………………………………………………………95
4-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..96
4-2 آمار توصیفی متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………97
4-3 آزمون های پیش فرض رگرسیون…………………………………………………………………………………………………………………100
4-3-1 آزمون نرمال بودن توزیع متغیر وابسته………………………………………………………………………………………………………100
4-3-2 آزمون نرمال بودن خطاها…………………………………………………………………………………………………………………………102
4-3-3 فرض ثابت بودن واریانس (همسانی واریانس)…………………………………………………………………………………………..104
4-3-4 آزمون هم خطی……………………………………………………………………………………………………………………………………..106
4-3-5 بررسی فرض عدم خود همبستگی……………………………………………………………………………………………………………106
4-4 نمودارهای پراکنش……………………………………………………………………………………………………………………………………..107
4-5 تجزیه و تحلیل مدل های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..114
4-5-1 بررسی وضعیت هر یک از متغیرها در گروه های مختلف………………………………………………………………………….115
4-5-2 آزمون فرضیات تحقیق با استفاده از مدل های رگرسیونی تحقیق………………………………………………………………..118
4-5-2-1 بررسی تاثیر عوامل مربوط به شرکت بر هموارسازی سود تقسیمی (مدل لینتنر)……………………………………….121
4-5-2-2 بررسی تاثیر عوامل مرتبط با صنعت بر هموارسازی سود تقسیمی (مدل لینتنر)………………………………………..129
4-5-2-3 بررسی تاثیر عوامل مربوط به شرکت بر هموارسازی سود تقسیمی (مدل سود هدف)……………………………….133
4-5-2-4 بررسی تاثیر عوامل مرتبط با صنعت بر هموارسازی سود تقسیمی (مدل هدف)……………………………………….138
4-6 تحلیل نتایج ضریب همبستگی……………………………………………………………………………………………………………………..142
4-7 نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………………….147
فصل پنجم………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..149
5-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..150
5-2-1- خلاصه نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه اول تحقیق……………………………………………………………………………..150
5-2-2-خلاصه نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه دوم تحقیق…………………………………………………………………………….151
5-2-3-نتیجه بدست آمده از آزمون فرضیه سوم تحقیق………………………………………………………………………………..152
5-2-4-نتیجه بدست آمده از آزمون فرضیه چهارم تحقیق……………………………………………………………………………..152
5-2-5-نتیجه بدست آمده از آزمون فرضیه پنجم تحقیق……………………………………………………………………………….153
5-2-6- نتیجه بدست آمده از آزمون فرضیه ششم تحقیق……………………………………………………………………………..153
5-3- مقایسه نتایج تحقیق با پژوهش های پیشین ……………………………………………………………………………………….155
5-4- محدودیت های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………155
5-4- پیشنهادات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….156
5-4-1- پیشنهادات به استفاده کنندگان از نتایج تحقیق………………………………………………………………………………..156
5-5-2- پیشنهادات برای تحقیقات آتی……………………………………………………………………………………………………..156
5-6- خلاصه فصل………………………………………………………………………………………………………………………………..157
منابع ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….160
پیوست ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………….164
فهرست جدول ها و نمودارها
جدول 2ـ 1ـ خلاصه‌ای از تحقیقات داخلی انجام شده در رابطه با هموارسازی سود……………………………………………………………66
جدول 2ـ 2ـ خلاصه‌ای از تحقیقات داخلی انجام شده در رابطه با هموارسازی سود…………………………………………………………..67
جدول 2ـ 3ـ خلاصه‌ای از تحقیقات خارجی انجام شده در رابطه با تئوری نمایندگی………………………………………………………….68
جدول 2ـ 4ـ خلاصه‌ای از تحقیقات داخلی انجام شده در رابطه با تئوری نمایندگی……………………………………………………………69
جدول 3-1- تعداد شرکت های حاضر در تحقیق…………………………………………………………………………………………………………79
جدول 4-1 آماره های توصیفی…………………………………………………………………………………………………………………………………….98
جدول 4-2 نتایج آزمون جارک-بر……………………………………………………………………………………………………………………………..102
جدول 4-3 نتایج آزمون همسانی واریانس مدل اول تحقیق…………………………………………………………………………………………….106
جدول 4-4 نتایج آزمون همسانی واریانس مدل دوم تحقیق…………………………………………………………………………………………….106
جدول 4-5 نتایج آزمون همسانی واریانس مدل سوم تحقیق……………………………………………………………………………………………106
جدول 4-6 نتایج آزمون همسانی واریانس مدل چهارم تحقیق…………………………………………………………………………………………106
جدول 4-7 نمایه ب …………………………………………………………………………………………………………………………………………………117
جدول 4-8 نمایه الف- مدل 1……………………………………………………………………………………………………………………………………118
جدول 4-9 نمایه ب- مدل 2……………………………………………………………………………………………………………………………………..119
جدول 4-10 نتایج آزمون f ……………………………………………………………………………………………………………………………………….119
جدول 4-11 نتایج آزمون هاسمن ………………………………………………………………………………………………………………………………126
جدول 4-12 نتایج به دست آمده از مدل اول تحقیق …………………………………………………………………………………………………….126
جدول 4-13 نتایج آزمونF………………………………………………………………………………………………………………………………………..127
جدول 4-14 نتایج آزمون هاسمن ………………………………………………………………………………………………………………………………132
جدول 4-15 نتایج آزمون t ……………………………………………………………………………………………………………………………………….132
جدول 4-16 نتایج آزمون F ………………………………………………………………………………………………………………………………………133
جدول 4-17 نتایج آزمون هاسمن ………………………………………………………………………………………………………………………………136
جدول 4-18 نتایج آزمون t………………………………………………………………………………………………………………………………………..136
جدول 4-19 نتایج آزمون F……………………………………………………………………………………………………………………………………….137
جدول 4-20 نتایج آزمون هاسمن……………………………………………………………………………………………………………………………….141
جدول 4-21 نتایج آزمون t ………………………………………………………………………………………………………………………………………141
جدول 5-1 خلاصه نتایج بدست آمده از آزمون فرضیات تحقیق …………………………………………………………………………………….142
نمودارها
نمودارهای 4-1 رابطه ی بین رقابت در بازار محصولات با متغیرهای میزان هموارسازی سود تقسیمی براساس مدل های 1و2 تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..108
نمودارهای 4-2 رابطه ی بین نوسان بازده سهام صنعت با متغیرهای میزان هموارسازی سود تقسیمی براساس مدل های 1و2 تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..109
نمودارهای 4-3 رابطه ی بین نوسان بازده سهام با متغیرهای میزان هموارسازی سود تقسیمی براساس مدل های 1و2 تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………110
نمودارهای 4-4 رابطه ی بین نوسان سود شرکت با متغیرهای میزان هموارسازی سود تقسیمی براساس مدل های 1و2 تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………110
نمودارهای 4-5 رابطه ی بین نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری با متغیرهای میزان هموارسازی سود تقسیمی براساس مدل های 1و2 تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..111
نمودارهای 4-6 رابطه ی بین میزان وجوه نقد نگه داری شده با متغیرهای میزان هموارسازی سود تقسیمی براساس مدل های 1و2 تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….112
نمودارهای 4-7 رابطه ی بین سطح تقسیم سود با متغیرهای میزان هموارسازی سود تقسیمی براساس مدل های 1و2 تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….112
نمودارهای 4-8 رابطه ی بین جریانات نقدی آزاد با متغیرهای میزان هموارسازی سود تقسیمی براساس مدل های 1و2 تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..113
نمودارهای 4-9 رابطه ی بین نسبت دارایی های ثابت مشهود با متغیرهای میزان هموارسازی سود تقسیمی براساس مدل های 1و2 تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..114
نمودارهای 4-10 رابطه ی گردش سهام با متغیرهای میزان هموارسازی سود تقسیمی براساس مدل های 1و2 تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..114
نمودارهای 4-11 رابطه ی اندازه شرکت با متغیرهای میزان هموارسازی سود تقسیمی براساس مدل های 1و2 تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..115
چکیده:
این تحقیق در پی بررسی نقش خصوصیات شرکت (در قالب عوامل مدلهای نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی) و تاثیر صنعت در هموارسازی سود تقسیمی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بوده است. به طور کلی استفاده از یک نمونه از شرکتهای بورس اوراق بهادار در فاصله سالهای 1383 الی 1392 بیانگر این نتیجه بوده است که از میان متغیرهای خاص شرکت؛ نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری تاثیری منفی و معنادار بر هموارسازی سود تقسیمی داشته است. تاثیر میزان وجوه نقد نگهداری شده و نیز جریانات نقدی آزاد شرکت بر هموارسازی سود تقسیمی در مدلهای مختلف تحقیق متفاوت بوده است بطوری که در مدل لینتر، متغیرهای یاد شده تاثیر مثبت و معناداری بر هموارسازی سود تقسیمی داشتهاند، این در حالی است که در مدل دوم، که مبتنی بر سنجش هموارسازی سود تقسیمی بر اساس مدل سود هدف میباشد، تاثیر میزان نگهداشت وجوه نقد و جریانات نقدی آزاد بر هموارسازی سود تقسیمی به شکل منفی مشاهده شده که بیانگر وجود تفاوت قابل توجه در دو مدل تحقیق میباشد. نتایج بدست آمده نشان میدهد که تاثیر متغیرهای نوسان سود شرکت و نسبت سود تقسیمی شرکت بر متغیرهای وابسته تحقیق یعنی هموارسازی سود تقسیمی بر اساس مدلهای لینتر و سود هدف چندان روشن نبوده است. دیگر نتایج بدست آمده نشان میدهد که نسبت داراییهای ثابت مشهود تاثیری مثبت و معنادار بر هموارسازی سود تقسیمی داشته است. سایر نتایج بدست آمده نشان دهنده آن است که تاثیر وجود سرمایهگذاران کوتاهمدت بر هموارسازی سود تقسیمی در مدلهای تحقیق منتج به یک نتیجه واحد نگردیده است. نتایج بدست آمده در خصوص تاثیر متغیرهای خاص صنعت بر میزان هموارسازی سود تقسیمی نشان میدهد که میزان رقابت در بازار محصولات صنعت تاثیری مثبت و معنادار بر میزان هموارسازی سود تقسیمی بر اساس مدل لینتنر داشته است و این در حالی است که نتیجه بدست آمده در خصوص تاثیر این متغیر بر هموارسازی سود تقسیمی بر اساس مدل سود هدف به شکل منفی مشاهده شده که از قابلیت تفسیر چندانی برخوردار نیست. دیگر نتایج بدست آمده در خصوص متغیرهای صنعت نشان دهنده آن است که نوسان بازده سهام صنعت تاثیری مثبت بر هموارسازی سود تقسیمی داشته است.
واژگان کلیدی: هموارسازی سود تقسیمی، تئوری نمایندگی، عدم تقارن اطلاعاتی.
فصل اول:
کلیات تحقیق
1-1-مقدمهدر این فصل از تحقیق به بیان مشکل تحقیق، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف تحقیق، پرسش و فرضیه های تحقیق و تعریف عملیاتی واژههای مورد استفاده در تحقیق میپردازیم. همچنین پس از معرفی متغیرهای مورد استفاده در تحقیق مدلهای رگرسیونی مورد استفاده در تحقیق نیز ارائه میگردد و در پایان فصل محتوای فصلهای بعدی تحقیق نیز ارائه میگردد.
1-2-تعریف و بیان مسأله تحقیق
سرمایهگذاران و ذینفعان همواره به اطلاعات منتشره توسط شرکتها توجه ویژهای داشته بطوری که میتوان گفت صورتهای مالی منتشر شده توسط شرکتها به عنوان مهمترین منبع اطلاعاتی افراد برون سازمانی همانند سرمایهگذاران و سایر ذینفعان تلقی میگردد. اما از بین اطلاعات مالی منتشر شده توسط شرکتها شاید بتوان گفت اطلاعات مربوط به سود تقسیمی از اهمیت دو چندانی برخوردار است. با توجه به اهمیت تقسیم سود توسط شرکتها در خصوص عوامل اثرگذار بر میزان سیاست تقسیم سود توسط شرکتها تحقیقات متعددی صورت گرفته است. یکی از عوامل مهم تاثیرگذار بر تقسیم سود شرکت، مسائل نمایندگی بین مدیران و سهامداران و مسائل مربوط به عدم تقارن اطلاعاتی بین آنها میباشد. نتایج تحقیقات پیشین (لینتر، 1956 و فاما و بابیاک، 1968) نشان میدهد که مدیران شرکتها بر این باورند که سهامداران شرکتها ترجیح میدهند یک جریان باثبات در خصوص سود تقسیمی داشته باشند. به عبارت دیگر شرکتها تمایل دارند تا تغییرات اندکی در نسبت سود تقسیمی داشته باشند و بدین ترتیب شرکتها درگیر هموارسازی سود تقسیمی شده و هموارسازی سود تقسیمی به عنوان یکی از سیاستهای اصلی تقسیم سود مطرح میشود.
با وجود نقش مهم هموارسازی سود تقسیمی، شواهد تجربی اندکی در خصوص دلایل انجام هموارسازی سود توسط شرکتها در ایران وجود دارد. تحقیقات پیشین توجیهات نظری گوناگونی در خصوص هموارسازی سود تقسیمی مطرح میکنند که از مهمترین آنها میتوان به مسائل نمایندگی و مشکلات مربوط به عدم تقارن اطلاعاتی اشاره نمود. این تحقیقات عنوان میکنند که تقسیم سود وسیلهای برای کاهش تضاد بین مدیران و سهامداران است و از طرفی شرکتهایی با عدم قطعیت و عدم تقارن اطلاعاتی بالاتر از هموارسازی سود تقسیمی بیشتری استفاده مینمایند. در این تحقیق سعی خواهد شد تا به بررسی نقش مجموعه خصوصیات شرکتها در قالب دو تئوری نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی در هموارسازی سود تقسیمی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شود. همچنین علاوه بر نقش عوامل مربوط به نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی به بررسی نقش خصوصیات صنعت در هموارسازی شرکتهای مورد بررسی پرداخته خواهد شود.
1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق وجود اطلاعات در مورد عملکرد آتی شرکت مخصوصا نحوه تقسیم سود آن در سالهای آتی میتواند اهمیت بسزایی در تصمیمات سرمایهگذاران و ارزیابی شرکت داشته باشد. از طرفی امکان اطلاع رسانی در مورد شرکت میتواند به مدیران شرکتها هم در جذب سهامداران بیشتر کمک کند. یکی از شیوههای انتقال اطلاعات در مورد سودآوری آتی شرکتها استفاده از تغییرات سودهای تقسیمی توسط مدیران شرکتها میباشد که فرضیه محتوی اطلاعاتی سودهای تقسیمی نام دارد. لذا انجام پژوهشی در جامعه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که به ارزیابی نحوه تغییرات سود تقسیمی و بالاخص هموارسازی سود تقسیمی شرکتها بپردازد لازم وضروری میباشد..
1-4- اهداف پژوهشاهداف علمی:
با توجه به افزایش تحقیقات متعدد در زمینه سود تقسیمی به نظر میرسد انجام تحقیقی پژوهشی در این زمینه که بتواند مساله هموارسازی سود تقسیمی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را به اثبات برساند خواهد توانست نتایج مثبتی چه در بعد پژوهش و گسترش قلمرو علم و چه در بعد کاربردی و رفتاری به همراه داشته باشد. در این تحقیق سعی خواهد شد که برای روشن ساختن این رابطه موارد زیر مورد بررسی و آزمون قرار گیرد و نتایج منسجم آن جهت استفاده همه گروههای ذی نفع داخلی و خارجی ارائه گردد:
بررسی میزان هموارسازی سود تقسیمی در میان شرکتهای با نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری پایین.
بررسی هموارسازی سود تقسیمی در شرکتهای با جریانات نقدی آزاد و وجوه نقد نگهداری شده بالاتر.
بررسی هموارسازی سود تقسیمی در شرکتهای با نوسان سود بالا، نسبت داراییهای مشهود بالا و نیز نسبت سود تقسیمی پایین.
بررسی هموارسازی سود تقسیمی در شرکتهای دارای سرمایهگذاران کوتاهمدت.
بررسی هموارسازی سود تقسیمی در شرکتهایی که در مدیران آنها در صنایع دارای رقابت شدید قرار گرفتهاند.
بررسی هموارسازی سود تقسیمی در شرکتهایی که در مدیران آنها در صنایع با نوسان بازده شدید قرار دارند.
اهداف کاربردی:
شناخت بهتر نحوه تغییرات سود تقسیمی، میتواند سبب افزایش دقت سرمایهگذاری سرمایهگذاران شرکت گردد.
امکان کمک به مدیران شرکتها در جذب سهامداران بیشتر با اطلاع رسانی در مورد شرکت از طریق تغییرات سود تقسیمی.
در صورت تحقق نتایج تحقیق میتواند زمینه افزایش رضایتمندی سرمایهگذاران در سرمایهگذاری منابع خود در شرکتها و از قبل آن افزایش تولید ملی و افزایش رفاه جامعه فراهم گردد.
1-5-فرضیات و سئوالات پژوهش1-5-1- سئوالات تحقیقبا توجه به مطالب مطرح شده در قسمتهای قبل سوالات پژوهش حاضر به شرح زیر بیان میگردد:
آیا میزان هموارسازی سود تقسیمی در میان شرکتهای با نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری پایین، شدیدتر است؟
آیا هموارسازی سود تقسیمی در شرکتهای با جریانات نقدی آزاد و وجوه نقد نگهداری شده بالاتر، بیشتر است؟
آیا هموارسازی سود تقسیمی در شرکتهای با نوسان سود بالا، نسبت داراییهای مشهود بالا و نیز نسبت سود تقسیمی پایین، بیشتر است؟
آیا شرکتهای دارای سرمایهگذاران کوتاهمدت (دارای گردش سهام بالاتر)، شاهد هموارسازی سود تقسیمی بالاتری هستند؟
آیا مدیران شرکتهایی که در صنایع دارای رقابت شدید قرار گرفتهاند، هموارسازی سود تقسیمی بالاتری انجام میدهند (افزایش رقابت در صنعت منجر به افزایش در هموارسازی سود تقسیمی میگردد)؟
آیا مدیران شرکتهایی که در صنایع با نوسان بازده شدید قرار دارند، هموارسازی سود تقسیمی بالاتری انجام میدهند؟
1-5-2- فرضیههای تحقیقبا توجه به سوالات فوق فرضیات تحقیق به شرح زیر گسترش مییابد:
میزان هموارسازی سود تقسیمی در میان شرکتهای با نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری پایین، شدیدتر است.
هموارسازی سود تقسیمی در شرکتهای با جریانات نقدی آزاد و وجوه نقد نگهداری شده بالاتر، بیشتر است.
هموارسازی سود تقسیمی در شرکتهای با نوسان سود بالا، نسبت داراییهای مشهود بالا و نیز نسبت سود تقسیمی پایین، بیشتر است.
شرکتهای دارای سرمایهگذاران کوتاهمدت (دارای گردش سهام بالاتر)، شاهد هموارسازی سود تقسیمی بالاتری هستند.
مدیران شرکتهایی که در صنایع دارای رقابت شدید قرار گرفتهاند، هموارسازی سود تقسیمی بالاتری انجام میدهند (افزایش رقابت در صنعت منجر به افزایش در هموارسازی سود تقسیمی میگردد).
مدیران شرکتهایی که در صنایع با نوسان بازده شدید قرار دارند، هموارسازی سود تقسیمی بالاتری انجام میدهند.
1-6-روش تحقیق
1-6-1- نوع مطالعه و روش بررسی فرضیهها در این پژوهش با توجه به ماهیّت موضوع، که در پی بررسی رابطه بین دو یا چند متغیر کمّی است و اینکه در صورت وجود رابطه، میزان رابطه و قابلیت آن در انجام پیشبینی به چه صورت است، بنابراین تحقیق حاضر از روش شناسی همبستگی استفاده خواهد کرد. باید توجه داشت که تحقیق حاضر در جستجوی رابطه علت و معلولی نمیباشد بلکه فقط در جستجوی رابطه احتمالی میباشد.
1-6-2- حدود پژوهش جامعه آماری این پژوهش از نظر مکانی محدود به شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میشود. دوره زمانی تحقیق بین سالهای 1383 تا 1392 میباشد.
برای تعیین نمونه مورد مطالعه، شرکتهایی از جامعه آماری یاد شده انتخاب شدهاند که:
با قید محدودیتهای زیر برای جامعه آماری و تعدیل آن، نمونه آماری مشخص میگردد. نمونه انتخابی این تحقیق شامل شرکتهایی میشود که دارای شرایط زیر باشند:
1) اطلاعات مالی شرکت برای دوره زمانی تحقیق یعنی سال های 1383 تا 1392 موجود باشد.
2) سال مالی آنها منتهی به پایان اسفند ماه باشد.
3) شرکتهایی که حداکثر تا تاریخ 1/1/1383 در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشند (یعنی قبل از سال 1383 در بورس پذیرفته شده باشند) و نام شرکت در دوره مورد بررسی از بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران حذف نشده باشد.
4) در دوره مورد بررسی تغییر دوره مالی نداده باشند.
5) عدم شمول موسسات مالی، بانکها، شرکتهای سرمایهگذاری و .. به دلیل ماهیت خاص فعالیت آنها.
6) حداقل تعداد 10 شرکت فعال در طبقه صنعت مورد نظر وجود داشته باشد.
1-6-3- ابزار گردآوری دادهها از آن جا که روش انجام پژوهش به صورت میدانی بوده و با دادههای واقعی شرکتها سر و کار دارد، اطلاعات از منابع مختلفی از جمله لوح های فشرده سازمان بورس اوراق بهادارتهران، نرم افزار تدبیرپرداز، سایت اطلاع رسانی شرکت بورس و سازمان بورس گردآوری شده است.
1-6-4- ابزار تجزیه وتحلیل در این پژوهش با استفاده از یک روش تحقیق، داده‌ها تجزیه و تحلیل و فرضیه آزمون و در آخر نتیجه‌گیری نهایی برای گزارش انجام خواهد شد. داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از نرم‌افزار Excel محاسبه و با نرم‌افزار ایویوز مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت. در نخستین مرحله از بررسیهای خود آمار توصیفی متغیرهای تحقیق شامل پارامترهای میانه، میانگین، انحراف معیار، ضریب کشیدگی و حداقل و حداکثر مورد بررسی قرار میگیرد، سپس با استفاده از ضریب همبستگی به بررسی وجود رابطه بین متغیرهای مستقل و متغیرهای وابسته تحقیق پرداخته میشود. سپس با استفاده از مدلهای رگرسیونی چندمتغیره زیر به بررسی و آزمون فرضیات تحقیق پرداخته میشود.
متغیرهای تحقیق و شاخصهای اندازهگیری آنها
1-7-1- متغیر وابستهمتغیر وابسته این تحقیق هموارسازی سود تقسیمی است. برای سنجش میزان هموارسازی سود تقسیمی از دو مدل رایج در این زمینه به شرح زیر استفاده شده است.
1-7-1-1. مدل اصلاح جزئی لینتنر
نحوه سنجش میزان هموارسازی سود تقسیمی در این مدل که سرعت اصلاح (SOA) نامیده میشود، با استفاده از مدل زیر مورد سنجش قرار میگیرد:
∆Di,t= ∝+β1Di,t-1+β2Ei,t+ei,tکه در آن:
∆Di,t : میزان تغییرات در سود تقسیمی نسبت به دوره ماقبل (سال پیشین)
Di,t-1 : سود تقسیمی سال پیشین
Ei,t : سود خالص هر سهم
در مدل فوق میزان هموارسازی سود تقسیمی (SOA) بر اساس ضریب بتای تخمینی در منفی یک (-β1) در نظر گرفته میشود. هر چه مقدار بدست آمده بزرگتر باشد، بیانگر هموارسازی کمتری است.(جاواخادزه,2013)
1-7-1-2. مدل مبتنی بر نسبت سود تقسیمی هدف
در این مدل که توسط لیری و میشلی (2011) مطرح شد، از یک نسبت سود تقسیمی هدف استفاده میشود. نحوه سنجش هموارسازی سود تقسیمی به شرح زیر است:
∆Di,t= ∝+βdevi,t+ei,tکه در آن:
devi,t= ∝+TPRi×Ei,t-Di,t-1در این مدلها:
∆Di,t : میزان تغییرات در سود تقسیمی نسبت به دوره ماقبل (سال پیشین)
Di,t-1 : سود تقسیمی سال پیشین
Ei,t : سود خالص هر سهم
devi,t : میزان انحراف در سود تقسیمی نسبت به سال قبل.
TPRi : نسبت سود تقسیمی هدف که بر اساس میانه نسبت سود تقسیمی شرکت در طول دوره مورد رسیدگی محاسبه میشود. منظور از نسبت سود تقسیمی، نسبت سود تقسیم شده به سود خالص میباشد.
در مدل فوق میزان هموارسازی سود تقسیمی بر اساس ضریب بتای تخمین زده شده (β) محاسبه میشود.(جاواخادزه ,2013)
1-7-2- متغیر مستقل1-1. نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری
نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری از طریق تقسیم نسبت ارزش بازار شرکت به ارزش دفتری آن و از طریق کسر زیر صورت میگیرد:
ارزش بازار سهام + ارزش دفتری بدهیها = MB
جمع داراییها (جاواخادزه,2013)
2-1. میزان وجوه نقد نگهداری شده
این متغیر از طریق نسبت وجوه نقد شرکت به جمع داراییها محاسبه میشود.(جاواخادزه,2013)
3-1. جریانات نقد آزاد
این متغیر از طریق نسبت سود عملیاتی به جمع داراییها محاسبه میشود.(جاواخادزه ,2013)
4-1. سطح تقسیم سود
این متغیر از طریق نسبت میزان سود تقسیم شده به سود خالص محاسبه میشود.(جاواخادزه ,2013)
5-1. میزان داراییهای مشهود
این متغیر از طریق نسبت جمع اموال، ماشینآلات و تجهیزات به جمع داراییها محاسبه میشود.(جاواخادزه ,2013)
6-1. نوسان سود
این متغیر از طریق انحراف معیار نسبت سود قبل از بهره و مالیات به جمع داراییها در طول دوره تحقیق اندازهگیری میشود.(جاواخادزه ,2013)
7-1. نوسان بازده سهام
این متغیر عبارتست از ریسک بازده سهام شرکت که با استفاده از انحراف معیار سالانه بازده ماهیانه سهام طی سال مالی اندازهگیری میشود. منظور از بازده، مجموعه مزایایی است که در طول دوره (ماه) به سهام تعلق میگیرد، و نسبت به قیمت ابتدای هر دوره محاسبه میگردد. بازده سرمایهگذاری در سهام عادی در این تحقیق و در یک دوره معین با توجه به قیمتهای اول و آخر دوره و منافع حاصل از مالکیت و افزایش سرمایه شرکت و از رابطه زیر محاسبه گردیده است (راعی، 1383).
Rit=1+αit×Pit-Pi t-1+Dit-MPi (t-1)که در آن :
Rit: نشان دهنده بازده سهام i در دوره t ، Pit: قیمت سهام i در دوره t، Dit: سود تقسیمی سهام i در دوره t، M: آورده نقدی صاحبان سهام و ∝it: نسبت افزایش سرمایه شرکت i در دوره t میباشد.
8-1. گردش سهام
میانگین سالانه نسبت حجم معاملات ماهانه به جمع سهام صادر شده.(جاواخادزه,2013)
9-1. میزان رقابت در بازار محصولات هر صنعت
یکی دیگر از متغیرهای مستقل تحقیق، میزان رقابت در بازار محصولات صنعت میباشد، برای اندازهگیری این متغیر از شاخص تمرکز هرفیندال (HHI) استفاده میشود. شاخص تمرکز هرفیندال (شاخص HHI) میزان رقابت بین شرکتهای حاضر در یک صنعت را نشان میدهد. چنانچه تعداد شرکتهای حاضر در صنعت، متعدد و هر شرکت سهم کوچکی در بازار محصولات آن صنعت داشته باشد، گفته میشود که آن صنعت دارای رقابت شدیدی در بازار محصولات است. بنابراین هر چه شاخص H کوچکتر باشد نشان دهنده وجود شرکتهای رقیب متعدد و نشان دهنده وجود رقابت شدیدتری در بازار محصولات صنعت مورد نظر است. هر چه این شاخص بزرگتر باشد نشان دهنده آن است که تعداد شرکتهای کمی بر بازار محصولات آن صنعت حکمفرما بوده و رقابت اندکی وجود دارد. شاخص مذکور به شرح زیر اندازهگیری میشود.
HHIjt= i=1NjSijt2که در آن
Sijt: سهم بازار شرکت i در صنعت j و در سال مالی t میباشد. سهم بازار شرکت در هر سال از تقسیم فروش خالص شرکت بر فروش خالص صنعتی که شرکت در آن فعالیت میکند، حاصل میشود.(جاواخادزه,2013)
1-7-3- روش تحقیق برای آزمون فرضیات تحقیق نخست با استفاده از آمار توصیفی متغیرهای تحقیق، شرکتهای نمونه را بر اساس هر یک از متغیرهای مستقل تحقیق به گروههای چهارگانه (بر اساس چارک متغیرها) تقسیمبندی کرده و سپس با استفاده از آزمون مقایسه میانگین، به مقایسه میانگین هموارسازی سود تقسیمی در میان گروههای مختلف پرداخته میشود (جاواخادزه، 2013). سپس با استفاده از مدلهای رگرسیونی چندگانه زیر مجدداً فرضیات تحقیق مورد آزمون قرار خواهد گرفت تا مبنای منطقی جهت اظهار نظر در خصوص تایید یا رد فرضیات تحقیق فراهم آید (جاواخادزه، 2013).
SOAit=∝+β1MBit+β2Cashit+β3DivLVLit+β4FrCashit+β5Tangit+β6EBIT_Volit+β7Return_Volit+β8Turnoverit+β9Ageit+β10Sizeit+εitSOAit=∝+β1HHIit+β2industry_Return_Volit+β3MBit+β4Cashit+β5DivLVLit+β6FrCashit+β7Tangit+β8EBIT_Volit+β9Turnoverit+β10Ageit+β11Sizeit+εitدر مدلهای فوق:
SOAit : معیار سنجش هموارسازی سود تقسیمی است که بر اساس مدلهای لاینتنر (1956) و لیری و میشلی (2011) اندازهگیری میشود.
MBit : نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری شرکت
Cashit : میزان وجوه نقد نگهداری شده که از طریق نسبت وجوه نقد به جمع داراییها، تعریف عملیاتی میشود.
DivLVLit : سطح تقسیم سود شرکت است و بر اساس نسبت سود تقسیمی به سود خالص مورد اندازهگیری قرار میگیرد.
FrCashit : جریانات نقد آزاد که از طریق نسبت سود عملیاتی به جمع داراییها محاسبه میشود.
Tangit : نسبت داراییهای مشهود (اموال، ماشینآلات و تجهیزات) به جمع داراییها
EBIT_Volit : نوسان در سود شرکت است که بر اساس انحراف معیار سود قبل از بهره و مالیات شرکت در دوره تحقیق، تعریف عملیاتی میشود.
Return_Volit : این متغیر که بیانگر میزان نوسان در بازده سهام شرکت است بر اساس انحراف معیار سالانه بازده ماهانه سهام اندازهگیری میشود.
Turnoverit : این متغیر بیانگر گردش سهام شرکت طی سال است که بر اساس میانگین سالانه نسبت حجم معاملات ماهانه به جمع سهام صادر شده، مورد سنجش قرار میگیرد.
Ageit : این متغیر که نشان دهنده سن شرکت میباشد از طریق لگاریتم طبیعی تعداد سالهای پذیرش شرکت در بورس اوراق بهادار تهران اندازهگیری میشود.
Sizeit : اندازه شرکت که از طریق لگاریتم طبیعی جمع داراییهای شرکت در پایان دوره مورد اندازهگیری قرار میگیرد.
HHIit : شاخص اندازهگیری سطح رقابت در هر صنعت است که بر اساس شاخص تمرکز هرفیندال محاسبه میشود، هرچه مقدار این شاخص کوچکتر باشد نشان دهنده سطح رقابت بالاتری در آن صنعت است.
industry_Return_Volit : این متغیر که نشان دهنده نوسان در بازده سهام هر صنعت است از طریق انحراف معیار سالانه بازده ماهانه شرکتهای حاضر در هر صنعت محاسبه میگردد.
از آنجائی که از دو مدل (معیار) برای سنجش هموارسازی سود تقسیمی استفاده میشود، مدلهای تحقیق بر اساس هر یک از معیارهای سنجش هموارسازی سود تقسیمی مورد ارزیابی قرار میگیرند.
جنبههای جدید و نوآوری تحقیقپژوهش حاضر به آزمون تجربی هموارسازی سود تقسیمی در قالب دو تئوری نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکتهای ایرانی میپردازد و برخلاف پژوهشهای پیشین که به بررسی سیاستهای تقسیم سود، عوامل مؤثر بر تقسیم سود و تأثیر تقسیم سود بر قیمتهای سهام در بورس پرداخته اند، پژوهش حاضر ضمن در نظر داشتن موارد قبلی به بررسی دلایل و شرایط وقوع هموارسازی سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است که در نوع خود جدید بوده و در ایران سابقه نداشته است. از دیگر سو مدلهای مورد استفاده جهت اثبات فرضیات تحقیق نیز تاکنون در تحقیقات داخلی به کار گرفته نشده است که از این حیث نیز جدید میباشد.
کاربرد نتایج تحقیق
مدیران شرکتها، سرمایهگذاران، محققین، پژوهشگران و دانشجویان از بهرهوران اصلی این پژوهش خواهند بود.
1-10-ساختارکلی تحقیقدر فصل اول کلیات تحقیق ارائه شد. مقدمه، بیان مسأله، اهمیت و ضرورت انجام تحقیق، قلمرو تحقیق، فرضیهها و تعریف عملیاتی متغیرها، مورد بررسی قرار گرفت.
در فصل دوم ضمن بیان مقدمه، مفاهیم نظری تحقیق تشریح و تبیین میشود. در ادامه با مروری بر ادبیات تحقیق، پژوهشهایی که پیرامون موضوع تحقیق صورت گرفته است، مورد بررسی قرار میگیرد.
در فصل سوم ابتدا قلمرو زمانی تحقیق، فرضیهها و متغیرهای تحقیق تشریح میگردد. سپس به بیان روش انجام تحقیق، جامعه و نمونه آماری پرداخته و درنهایت روش گردآوری اطلاعات و تجزیه وتحلیل دادهها و آزمون سؤالات ارائه میگردد.
فصل چهارم به تجزیه و تحلیل نتایج اختصاص یافته است. چگونگی طبقهبندی اطلاعات و تجزیه و تحلیل آنها از طریق بکارگیری روشها و مدلهای آماری مورد استفاده، اشاره شده و در نهایت نتایج آزمون فرضیهها ارائه میشود.
در فصل پنجم خلاصه تحقیق بیان میشود و نتیجهگیری و بررسی تطبیقی یافتهها ارائه میگردد. در پایان این بخش محدودیتهای تحقیق، پیشنهادها و زمینههای تحقیقات آتی ارائه میشود. پیوستهای تحقیق شامل اطلاعات استفاده شده، منابع مآخذ و سایر جداول پیوست ارائه میشود.
فصل دوم:
مبانی نظری و
پیشینه تحقیق

2ـ 1ـ مقدمهتصمیم شرکت در مورد اینکه چه میزان سود می‌تواند به عنوان سود تقسیمی پرداخت شود و چه میزانی می‌تواند انباشته شود موضوع تصمیم‌گیری در مورد سیاست تقسیم سود می‌باشد. در عمل هر شرکتی سیاست تقسیم سود مربوط به خود را دارد. شرکت‌ها از سود تقسیمی به عنوان مکانیزمی برای علامت‌دهی اطلاعات در مورد چشم‌انداز‌های رشد و ثبات شرکت به استفاده کنندگان بیرونی استفاده می‌کنند. برای تهیه گزارشهای مالی به روش نوین، سود به عنوان شاخصی از عملکرد شرکت موردتوجه قرار می‌گیرد. سودهای گذشته و الگوهای تقسیم سود پیش‌فرض، نقش مهمی را دراطلاعات فراهم شده بوسیله تغییر در سیاست تقسیم سود ایفا می‌کنند. هدف‌های اصلی گزارشگری سود عبارتند از:
الف ـ استفاده از سود به عنوان معیار سنجش کارایی مدیریت،
ب ـ استفاده از سود تاریخی برای پیش‌بینی آینده شرکت و یا سود قابل تقسیم در آینده و
ج ـ استفاده از سود به عنوان معیاری برای سنجش میزان موفقیت‌های شرکت در تحقق اهداف خود.
استاندارد مفاهیم حسابداری مالی شماره یک بر اساس این فرض قرار دارد که سودحسابداری معیار مناسبی از عملکرد شرکت است و می‌توان برای پیش‌بینی جریان‌های نقدی آینده از آن استفاده کرد. اگر سرمایه بکار گرفته شده در شرکت در سال‌های پیاپی ثابت بماند، در این حالت می‌توان برای تعیین کارایی از عدد سود استفاده کرد و می‌توان سودهای جاری را با سودهای گذشته مقایسه کرد. شرکت‌های تازه تاسیسی که برای بار اول متحمل زیان می‌شوند اما سود تقسیمی را کاهش نمی‌دهند، در حال بازیابی منافع مثبت هستند. در مقابل شرکت‌های تازه تاسیس که سودهای تقسیمی را کاهش می‌دهند به گزارش کردن زیان ادامه می‌دهند. بنابراین، زیان‌های پس از جریان مثبت درآمد و سود تقسیمی، شاخصی نامطمئن از درآمدهای آینده هستند.( اسکینر، 2010 )
مدیران سودهای شرکت را به منظور سرمایه‌گذاری مجدد و کاهش هزینه‌های تأمین مالی برای فرصت‌های سرمایه‌گذاری به میزان معقول نگهداری می‌کنند، یا بخشی از آن را به عنوان سود تقسیمی اعلان می‌کنند، که توزیع سود منابع در دسترس برای سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد. رویکرد سرمایه‌گذاری مجدد سود موجب رشد واحد اقتصادی، و رویکرد توزیع سود موجب جذب سهامداران بالقوه می‌شود.(ساواساوو، 2006 )
2ـ 2ـ مبانی نظری تحقیق2ـ 2ـ 1ـ هموارسازى سود الگوهای سود و سودهای تقسیمی خصوصیات ارزشی شرکت را دارند و بوسیله بازار ارزش‌گذاری می‌شوند،. بنابراین بر سیاستهای تصمیم‌گیری مدیریت تاثیر می‌گذارند. بخصوص زمانی که این الگوها تجزیه می‌شوند. به نظر می‌رسد الگوهای افزایش سود و سود تقسیمی با پاداش‌های بیشتر بازارمرتبط است. تمرکز مدیران بر ثابت نگه داشتن یا افزایش سودها، صرف نظر از سودهای غیر‌منتظره در رابطه با هموارسازی سودهای تقسیمی است و در انحراف از سیاست‌های تقسیم سود ایجاد شده تردید دارند. با توجه به اینکه مدیران متمایل به تجزیه تعهدات در دست اجرا به صورت توزیع‌های منظم سود هستند، کاهش در سود تقسیمی نشانه‌ای قابل اتکا است از اینکه مدیران انتظار دارند سودآوری شرکت کاهش یابد ( دی آنجلو، 1992 )
با توجه به اینکه مدیران علاقه‌مند به اجتناب از کاهش سود تقسیمی در رابطه با سودهای تاریخی هستند، بنابراین، اولاً کاهش در سود تقسیمی نیازمند اطلاعات بیشتری در رابطه باسودهای آینده با استفاده از جریان درآمدها و سودهای تاریخی است و ثانیاً در حالتی که انتظارمی‌رود مشکلات مربوط به سود موقتی نبوده و ادامه داشته باشد، وقفه در تقسیم سود تنها زمانی تعهد می‌شود که کاهش در سودها ناچیز باشد.
( جاس، 2004 )
شناسایی درآمدهای ناچیز یا زیان، منبع عدم تقارن اطلاعاتی است و این موضوع نقش سودهای تقسیمی را در توصیف سودهای آینده پررنگتر می‌سازد. تغییرات سیاست تقسیم سود زمانی که هزینه‌ی پرداخت سود بالا باشد، منبع اطلاعاتی بهتری است زیرا سودهای تقسیمی پرداختی برای بعضی از شرکت‌ها خیلی هزینه‌بر است تاکید اصلی بر اثبات تاثیر درآمد منفی بر روی تصمیم پرداخت سود و اطلاعات تجربی ایجاد شده بوسیله کاهش در سود تقسیمی مربوط به درآمدهای آینده است. در مواجهه با کاهش درآمد، توانایی درآمدهای جاری برای نشان دادن درآمدهای آینده تنها به کیفیت سود بستگی ندارد، بلکه با بکارگیری آن می‌توان، ( 1) سیاست تقسیم سود و ( 2) یکنواختی شرکت در ایجاد درآمدهای مثبت و توزیع آنها به شکل سود نقدی، را بررسی کرد. به دلیل اینکه مدیران مایل به تقسیم سود مربوط به درآمدهای قبلی هستند، احتمال کاهش سود احتمالا مرتبط با مشکلات درآمدی مورد انتظار است، و به این معنی است که، انتظار می‌رود اهمیت کاهش درآمدهای اضافی محتوای اطلاعاتی بیشتری در توصیف احتمال کاهش پرداخت سود تقسیمی قبل از کاهش درآمدها داشته باشد.
سیاست تقسیم سود، صرف نظر از الگوهای درآمدی و تقسیم سود، در توصیف درآمدهای آینده دارای محتوای اطلاعاتی است، اما اطلاعات تجربی ایجاد شده بوسیله سودهای تقسیمی به طور معنی‌داری در شرکت‌های تازه تاسیس بیشتر است و نشان دهنده‌ی این است که، تغییرات در سیاست تقسیم سود توانایی درآمدهای جاری را در پیش‌بینی درآمدهای آینده باتوجه به الگوهای تاریخی درآمد و سود، افزایش می‌دهد. با استفاده از یک تحلیل منطقی می‌توان نشان داد که کاهش در سود با توجه به کاهش یا قطع پرداخت سود برای شرکت‌های پایدار نسبت به شرکت‌های با پایداری کمتر، دارای محتوای اطلاعاتی بیشتری است. کاهش در سود بیانگر این است که شناسایی درآمدهای پایین مرتبط با ادامه فعالیت که احتمالا قطع تقسیم سود را باعث می‌شود، بر خلاف مشکلات مالی زودگذر است. زمانی که کاهش درآمد شامل تجزیه درآمدهای ثابت به الگوهای یکنواخت است، اثر آن بر تصمیم‌های مربوط به سیاست تقسیم سود بیانگر درآمدها و سودهای تاریخی است. علیرغم حجم گسترده‌ی تحقیقات صورت گرفته در طول این سالها، هنوز مشخص نشده است که چگونه تغییر در سیاست تقسیم سود چشم‌انداز مربوط به درآمدهای آینده رانشان می‌دهد. اگرچه به طور عام پذیرفته شده است که سیاست تقسیم سود اطلاعات را به سرمایه‌گذاران منتقل می‌کند، اما مطالعات اخیر این حقیقت را به طور شفاف بیان نمی‌کند. ( اسکینر، 2004 )
دی آنجلو و همکاران بیان می‌کنند، زمانی که شرکت‌های سودآور کاهش در سود را اعلام می‌کنند، تغییرات در تقسیم سود به طور قابل اتکایی به عنوان یک سیاست سنجیده نسبت به تداوم سیاست‌های شکل گرفته قبلی برای ثابت نگه داشتن سود تقسیمی در نظر گرفته می‌شود که مدیریت آن را تغییر داده است. افزون بر این، می‌توان گفت که تغییرات سود تقسیمی اطلاعات تجربی درباره‌ی چشم‌اندازهای آینده‌ی سود فراهم می‌کند که بوسیله درآمدهای جاری ایجاد می‌شود. این بحث دلالت بر این موضوع دارد که تغییرات در سود تقسیمی زمانی که کاهش در درآمدها با توجه به درآمدهای ناپایدار و وقایع مربوط به سود شناسایی می‌شوند، به عنوان یک تغییر ساختاری مورد انتظار در نظر گرفته می‌شود. با وجود اینکه دی آنجلو وهمکاران بیان می‌کنند که ارتباط مثبتی بین محتوای اطلاعاتی سودها و درآمدهای تاریخی والگوهای تقسیم سود وجود دارد، اما این موضوع به طور کامل اثبات نشده است.
یکنواختی الگوهای تاریخی تقسیم سود توسط مدیران و سرمایه‌گذاران تعیین می‌شود، واین یکنواختی بر سیاستهای تصمیم‌گیری و انتظارات سرمایه‌گذار اثر می‌گذارد. زیرا بعضی ازالگوها که مسیر رشد را در طول زمان منعکس می‌کند، خصوصیات شرکت مانند رشد و ریسک، بدون احتمالات مربوط را دربر می‌گیرد. بنابراین، زیان‌ها و درآمدهای جاری کاهش یافته نشانه‌ای از عملکرد ضعیف آینده است و این حالت زمانی به وقوع می‌پیوندد که کاهش در درآمدها شامل تجزیه الگوهای ثابت یا تصاعدی درآمدهای قبلی است.
( دی‌آنجلو، 2006 )
زمانی که درآمدها کاهش می‌یابد، سیاست تقسیم سود باید بتواند سودآوری آینده‌ی شرکت‌های سودآور و پرداخت کننده‌ی سود را نسبت به شرکت‌های با پایداری کمتر، بهترنشان دهد، زیرا الگوهای ایجاد شده‌ی درآمدهای تاریخی کاهش در درآمد را به عنوان وضعیتی غیرعادی نشان می‌دهند، برای نمونه، زیان از یک ترکیب درآمدی مثبت پیروی می‌کند، یا کاهش در درآمد ناشی از یک رشته درآمدهای ثابت یا افزایشی است و کاهش درآمد بیانگر این است، در شرکتی که سود تقسیمی آن کاهش یافته است، توانایی درآمدهای جاری برای پیش‌بینی درآمدهای آینده افزایش می‌یابد. بنابراین، با کاهش در درآمدها، سیاست تقسیم سود باید توانایی درآمدهای جاری را در پیش‌بینی درآمدهای آینده افزایش دهد و این بیانگر تاریخچه الگوهای تاریخی سود و درآمد است.
کاهش سود دربرگیرنده‌ی نشانه‌های نامساعدی درباره‌ی عملکرد آینده‌ی شرکت‌های پایدار نسبت به ناپایدار است. فرض بر این است که مدیران مایل به تعهد کاهش در سود مرتبط با سودهای تاریخی و الگوهای تقسیم سود هستند. بنابراین، زیان‌های رخداده و کاهش در سود باید نشانه قوی‌تری درباره‌ی وجود مشکلات درآمدی برای شرکت‌های پایدار در مقابل ناپایدار باشد.( لینتنر، 1956 )
ارتباط مطرح شده بین کاهش سود، مشکلات مداوم درآمدها، درآمدهای تاریخی والگوهای تقسیم سود، باید در ارتباط بین کاهش درآمدهای جاری و احتمال کاهش سود تقسیمی نیز منعکس شود، و آن زمانی است که شناسایی درآمدهای پایین نتیجه‌ی اقلام غیرعادی زودگذر نیست بلکه ناشی از عدم کارایی ساختاری است که به طور منظم باعث حذف درآمدها می‌شود و سپس درآمدهای معوق کاهش یافته و در نهایت احتمال کاهش سود تقسیمی افزایش می‌یابد، مثل درآمدهای قبل از اقلام خاص و غیر مترقبه. تمایل مدیریت به کاهش سود زمانی که تاریخچه‌ی درآمدها و سودهای تاریخی، بلندمدت بوده و شرکت دارای سودهای معلق می‌باشد، بیشتر بوده و محتوای اطلاعاتی بیشتری برای کاهش یا حذف سودهای پرداختی در مقایسه با شرکت‌های ناپایدار دارد. از سوی دیگر، در شرکت‌هایی که متحمل زیان شده‌اند یا درآمد آنها کاهش یافته است، اهمیت درآمدها باید اثر بیشتری بر احتمال کاهش سود در الگوهای تاریخی درآمدها و سودهای پرداختی داشته باشد.
پرداخت کنندگان سود به احتمال پایینی زیان را گزارش می‌کنند و زیان‌هایی که آنهاگزارش می‌کنند، زیان‌های موقتی ناشی از اقلام خاص است. دی‌آنجلو نشان داد که زیان‌ها پس از یک جریان طولانی درآمدی قابل اتکا نیستند. به این معنی که بیانگر درآمدهای آینده نیستند، زیرا شرکت‌های زیان‌ده معمولا واکنش درآمدی نسبت به زیان‌های اولیه دارند. ( اسکینر، 2010 )

2ـ 2ـ 1ـ 1ـ تئوری‌های پرداخت سودسهام
اهداف شرکت‌ها از پرداخت سود سهام متفاوت بوده و ممکن است برای جذب مشتریان خاص یا انتقال اطلاعات به بازار باشد و یا فقط بازده وجوه نقد مازاد برای همه سهامداران را به طور منصفانه درپی داشته باشد. به این جهت، هیچ‌یک از تئوری‌های سود سهام به تنهایی نتوانسته است از سایر تئوری‌های دیگر موفق‌تر باشد و علت آن احتمالاً به وجود انگیزه‌های متفاوت برای پرداخت سود سهام برمی‌گردد. تئوری‌های توزیع سود به سه دسته تقسیم شده‌اند:
1ـ مدل‌های اطلاعات کامل ـ عامل مالیاتی
2ـ مدل‌های رفتاری
3ـ مدل‌های عدم تقارن اطلاعاتی
در ادامه، درباره هریک از مدل‌ها به صورت مختصر بحث شده است. ( فرانکفورتر و وود، 2002 )
2ـ 2ـ 1ـ 1ـ 1ـ مدل‌های اطلاعات کامل ـ عامل مالیاتی در الگوی توزیع سود که برای مالیات تعدیل می‌شود، بازده سود سهام بیشتر از سود سهام مورد توجه قرار می‌گیرد. طبق تئوری قیمت گذاری دارایی سرمایه‌ای، سرمایه‌گذاران به علت مالیات روی سود نقدی قیمت پایین‌تری را برای سهام پیشنهاد می‌کنند. سرمایه‌گذاران با تعهدات مالیاتی متفاوت، سیاست تقسیم سود یا سرمایه‌گذاری یکسانی در شرکت مورد نظرشان نخواهند داشت، زیرا وقتی مالیات سود سهام افزایش(کاهش) می‌یابد، پرداخت سود سهام کاهش(افزایش) می‌یابد، در حالی که سرمایه‌گذاری مجدد افزایش(کاهش) می‌یابد. بنابراین مدل آن‌ها به تفکیک سرمایه‌گذاری برمبنای ترجیحات مالیاتی منجر می‌شود. طبق قوانین مالیاتی ایران سود نقدی سهام مشمول مالیات نمی‌شود. ( ماسیوس و ترومن 1988 )
2ـ 2ـ 1ـ 1ـ 2ـ مدل‌های رفتاریرفتار اجتماعی اساساً متأثر از ویژگی‌ها و هنجارهای اجتماعی است که متأسفانه این محرک توسط تئوری‌های مالی، اغلب به علت مشکل مطرح کردن رفتار سرمایه‌گذار نادیده گرفته شده است. سیاست سود تقسیمی با حداکثر سازی ثروت سهامداران ناسازگار بوده و بهتر است با الحاق یک نمونه رفتار اقتصادی اجتماعی در مدل‌های اقتصادی توضیح داده شود. یکی از این مدل‌ها، مدل پیمایش‌های مدیران است. در این مورد، ( لینتنر 1956 ) به بررسی نحوه سیاست‌گذاری مدیران اجرایی و مدیران مالی در رابطه با نحوه افشای اطلاعات و چگونگی واکنش سرمایه‌گذاران به نحوه افشا پرداخت. او دریافت که سیاست تقسیم سود باثبات، یک متغیر فعال در تصمیم‌گیری است، زیرا مدیران اعتقاد دارند که سودهای تقسیمی باثبات واکنش‌های منفی سرمایه‌گذار را کاهش می‌دهد. مدل تئوری رفتار، مدل دیگری است که در این مورد ( فلدستین و گرین 1983 ) تصمیم مدیریت برای توزیع نقدی سود سهام را ناشی از پنج منبع ارزیابی می‌کنند:
1 ـ سیاست تقسیم سود نتیجه‌ای از نیازهای مصرفی سرمایه‌گذار است.
2 ـ ارزش بازار سودهای انباشته، کمتر از ارزش بازار سودهای تقسیم شده است.
3 ـ رشد پرداخت سود سهام ثابت بوده، با نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام سازگار است.
4 ـ پرداخت سود نقدی نتیجه تفکیک مدیریت از مالکیت است.
5 ـ تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه نمایندگی در مدل تقسیم سود ناچیز است.
2ـ 2ـ 1ـ 1ـ 3ـ مدل‌های عدم تقارن اطلاعاتیتوزیع اطلاعات به صورت نابرابر میان مدیران و مالکان، مبنایی برای تشریح سیاست تقسیم سود است. این مدل شامل سه فرضیه است:
1ـ فرضیه هزینه نمایندگی ؛
2ـ فرضیه جریان نقدی آزاد؛
3ـ فرضیه پیام‌دهی.
2ـ 2ـ 1ـ 1ـ 3ـ 1ـ فرضیه هزینه نمایندگیاین مدل‌ها اطلاع رسانی شرکت و مدیریت آن در کاهش تضاد منافع ناشی از مساله نمایندگی و متقاعد کردن بازار به عدم سوء استفاده مدیران از موقعیت‌شان را مؤثر می‌دانند. توزیع سود نقدی می‌تواند برای کاهش تضاد منافع بین مدیران و سهامداران به عنوان ابزاری برای جلوگیری از مصرف درآمدهای شرکت در پروژه‌های ناکارآمد استفاده شود. زیرا پرداخت سود، منابع مالی تحت کنترل مدیران را کاهش می‌دهد و کاهش قدرت مدیران را به دنبال خواهد داشت. زمانی که واحد تجاری درپی جذب سرمایه جدید است، بازار شرکت را بر اساس. پرداخت‌های سود سهام ارزیابی می‌نمایند. ( گنزالز، 2007 )
2ـ 2ـ 1ـ 1ـ 3ـ 2ـ فرضیه جریان نقدی آزادجریان نقدی آزاد، جریان نقدی عملیاتی مازاد بر وجوه نقد مورد نیاز برای پروژه‌هایی است که دارای خالص ارزش فعلی مثبت باشند. هرچه جریان نقدی آزاد شرکت بیشتر باشد، شدت تضاد دیدگاه میان مدیران و سهامداران در مورد سیاست‌های پرداخت سود بیشتر می‌شود؛ زیرا پرداخت سود سهام جریان نقدی آزاد در دسترس مدیران برای سرمایه‌گذاری و اداره کردن منابع را کاهش می‌دهد. بر اساس فرضیه جریان نقدی آزاد بین تغییر در سیاست تقسیم سود و واکنش قیمت سهام رابطه مثبتی وجود دارد.( لمبرت و همکاران، 2012 )
2ـ 2ـ 1ـ 1ـ 3ـ 3ـ فرضیه پیام‌دهیکاهش عدم تقارن اطلاعاتی میان مدیران و مالکان از طریق تغییرات غیرمنتظره در سیاست تقسیم سود زیر بنای مدل‌های پیام‌دهی سود نقدی است. طرفداران تئوری پیام‌دهی معتقدند که سیاست تقسیم سود شرکت به عنوان یک ابزار پیام‌دهی از وضعیت شرکت به علت داشتن هزینه‌ای پایین‌تر از سایر روش‌ها، مورد استفاده قرار می‌گیرد. تحقیقات در مورد پیام‌دهی سود سهام به دو نوع عمده تقسیم می‌شود:
2ـ 2ـ 1ـ 1ـ 3ـ 3ـ 1ـ تحقیقات مبتنی بر رابطه سود نقدی ـ قیمت
این نوع آزمون خیلی بحث انگیز نبوده است. نتایج حاصل از آزمون رابطه قیمت و سود نقدی، بیانگر وجود رابطه مثبت میان آنهاست؛ یعنی با افزایش / کاهش سود سهام، قیمت سهام افزایش/ کاهش می‌یابد.
پرداخت‌های سود سهام روی رفتار قیمت سهامدار کوتاه مدت به دو شیوه اثر می‌گذارد:
اول شرکت‌هایی که برای اولین بار سود نقدی پرداخت می‌کنند، یا شرکت‌هایی که سود نقدی را افزایش می‌دهند، یک خبر خوب را به بازار منتقل کرده، باعث ایجاد یک بازده اضافی مثبت پیرامون تاریخ اعلان سود می شوند. این بازده اضافی به علت افزایش منظم در پرداخت‌های سود سهام است که بازار آن را تعهدی برای پرداخت سودهای بیشتر در آینده تلقی می‌کند. شرکت‌ها اغلب تمایل به پرداخت سود به صورت یکنواخت دارند؛ یعنی اغلب سود نقدی را افزایش نمی‌دهند و از کاهش یا حذف آن بشدت اجتناب می‌کنند. همچنین، وقتی سود سهام پرداخت می‌شود، ارزش دفتری شرکت با این پرداخت کاهش می‌یابد و موجب ایجاد یک بازده اضافی منفی پیرامون وقوع این رویداد می‌شود. .( لمبرت و همکاران، 2012)
2ـ 2ـ 1ـ 1ـ 3ـ 3ـ 2ـ تحقیقات مبتنی بر رابطه سود نقدی ـ بازده
با توزیع بخشی از سود، شرکت‌ها به منظور تامین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری جدید باید هزینه‌های بالاتری برای انتشار سهام پرداخت نمایند. تئوری پیام‌دهی این جنبه از ابهام در سیاست تقسیم سود را تشریح می‌کند. چون مدیران دارای اطلاعات بیشتری در مورد سودآوری آتی شرکت نسبت به سرمایه‌گذاران بیرونی هستند، با افزایش سود تقسیمی می‌توانند پیام‌دهی بهتری از چشم‌انداز آتی واحد تجاری داشته، به طور عادی قیمت سهام بالاتری را در بازار تجربه کنند. علاوه براین، مدیران مالی ممکن است از سیاست تقسیم سود به سبب محتوای اطلاعاتی آن در تعیین کیفیت سود شرکت استفاده نمایند. بنابراین، چون سرمایه‌گذاران خارجی دارای اطلاعات کمتری درباره سودآوری آتی شرکت هستند، عملکرد سود تقسیمی را به عنوان یک پیام از جریان نقدی مورد انتظار آتی در نظر می‌گیرند، زیرا قیمت سهام در بازار به تصمیمات مرتبط با سود تقسیمی شرکت به سرعت واکنش نشان می‌دهد. ( لمبرت و همکاران، 2012)
2ـ 2ـ 1ـ 2ـ سیاست تقسیم سود همچنان که می‌دانیم هدف بلند مدت شرکت‌ها و مدیران آن‌ها به حداکثر رسانیدن ثروت سهامداران است. پرداخت سود سهام به صاحبان سهام عادی از راه‌هایی است که شرکت می‌تواند بدان وسیله بر ثروت سهامداران اثر بگذارد، اما باید این نکته را متذکر شد که پرداخت تمام سود به سهامداران به معنی به حداکثر رسانیدن ثروت سهامداران نخواهد بود.( جنسن و همکاران، 2010 )
به طور کلی تحقیقات انجام شده در زمینه تقسیم سود به سه دیدگاه فکری منجر شده است. عده‌ای به پیروی از عقاید پروفسور لیتزن برگر معتقدند که کاهش سود پرداختی به سهامداران باعث افزایش ارزش سهام آن‌ها می‌شود. عده‌ای دیگر مانند جان چایلد معتقدند که تقسیم سود برای سهامداران و شرکت‌ها از اهمیت برخوردار است و تقسیم سود بیشتر، سهامداران را از زیان‌های احتمالی آتی برحذر می‌دارد. گروه سوم که در میان آن‌ها از پروفسور میلر نام برده می‌شود، اعتقاد دارند که سیاست‌های سرمایه‌گذاری مجدد سود سهام در شرکت باعث افزایش منفعت سهامداران می‌شود که در کل نتیجه بهتری از تقسیم سود به صورت نقدی دارد.
البته اتخاذ هر یک از سیاست‌های تقسیم سود فوق یکی از قدیمی‌ترین و سوال برانگیزترین موضوعات مطروحه در مدیریت مالی بوده تا جایی که به قول فیشر بلاک، از آن به عنوان «معمای سود» سهام یاد می‌کنند. نکته مهم در خصوص سیاست‌های تقسیم سود، تعیین حد مطلوب نسبت مناسب پرداخت سود است. برخی معتقدند که شرکت‌های قدیمی‌تر و بالغ به علت امکانات محدودتر توسعه، معمولاً به تقسیم سود می‌پردازند و شرکت‌های جدید و کوچک‌تر که فن‌آوری پیشرفته را به کار می‌گیرند، به علت نیاز آنی برای سرمایه‌گذاری و توسعه به عدم تقسیم سود علاقه نشان می‌دهند. با عنایت به موارد فوق الذکر می‌توان گفت که صدها سیاست تقسیم سود می‌تواند وجود داشته باشد اما اکثر آن‌ها در سه گروه یا روش اصلی زیر طبقه‌بندی می‌شوند.
در روش اول یعنی پرداخت نسبت سود تقسیمی ثابت، درصد ثابتی از سود خالص در سال بین سهامداران تقسیم می‌شود. این نسبت معمولاً ثابت است، ولی از آنجاکه سود خالص شرکت در هر سال ممکن است نوسان‌های زیادی داشته باشد، سود تقسیمی هم بر پایه همین نوسان‌ها است. به همین سبب ممکن است در یک سال سود زیادی بین سهامداران تقسیم شود و در سال دیگری هیچ سودی بین سهامداران تقسیم نشود. در روش دوم، هر سال مبلغ نسبتاً ثابتی به عنوان سود هر سهم بین سهامداران تقسیم می‌شود. این مبلغ می‌تواند معادل درصدی از ارزش اسمی هر سهم باشد مزیت این روش این است که، روند بلندمدت با ثباتی بر پرداخت سود سهام حاکم است و به دلیل اطمینان در تقسیم سود در این حالت افراد ریسکگریز تمایل بیشتری برای سرمایه‌گذاری در این شرکت‌ها دارند. اما عیب این روش این است که با وجود فرصت‌های رشد و سودآور بازدهی بیشتری نصیب سهامداران نمی‌شود.
روش سوم خط مشی تقسیم سود، بین دو روش قبلی قرار دارد. به این منوال که هر سال مبلغی را به عنوان سود ثابت پرداخت می‌کنند و با افزایش سود شرکت در دوران رونق مبلغ این سود را افزایش می‌دهند. مزیت پرداخت مبلغ اضافی در این است که شرکت می‌تواند در دوران رکود و حسب ضرورت مبالغ اضافی را قطع کند بدون اینکه از میزان سود تقسیمی هر سهم بکاهد. اما عیب این سیاست این است که توقع سهامداران را بالا می‌برد که اگر این مبالغ اضافی پرداخت نشود احیاناً قیمت بازار سهام کاهش می‌یابد.
( غلامرضا کرمی، 1389، ص5 )
2ـ 2ـ 1ـ 2ـ 1ـ اهمیت افشای سیاست تقسیم سود بورس اوراق بهادار یک بازار متشکل سرمایه می‌باشد و از آن جهت متمرکز نمودن سرمایه‌های پراکنده و قرار دادن این سرمایه‌ها در خدمت اهداف توسعه شرکت‌ها و تخصیص بهینه منابع از مهمترین ارکان توزیع سرمایه در اقتصاد کشورهای توسعه یافته است. به تبع اتخاذ سیاست‌های مناسب سازمان بورس و در بعضی موارد تقویت نقش ارشادی و نظارتی خود می‌تواند تاثیر بسیار مهمی در رسیدن به هدف مذکور داشته باشد. توسعه بازار سرمایه و تشکیل بیشتر سرمایه باعث افزایش محوریت سازمان بورس و بازار سرمایه در توزیع بهتر سرمایه و رشد شاخص‌های اقتصادی می‌گردد و رشد و توسعه اقتصادی را به همراه دارد. یکی از سیاست‌های مهم شفافیت اطلاعات در خصوص سیاست‌ها و خط مشی تقسیم سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و اعمال نظارت کافی در خصوص ایجاد این شفافیت و انجام نقش ارشادی در خصوص اتخاذ سیاست‌های مذکور می‌باشد. اگرچه از دیدگاه بعضی از تئوریسینهای مالی در یک بازار کامل ( نبود هزینه‌های معاملات، مالیات و قابلیت نقدینگی بالای سهام و افشای کامل اطلاعات گذشته و حال و آینده و محرمانه که از ویژگی‌های آن بازار می‌باشد ) نظریه بی‌ارتباطی سیاست تقسیم سود با ارزش شرکت مطرح شده است ولی اکثر کارشناسان و تئوریسین‌های مالی به دلیل نبود بازار مذکور در جهان معتقدند که سیاست تقسیم سود ارتباط کاملی با ارزش شرکت‌ها دارد بطوریکه عمده صاحبنظران این دیدگاه معتقدند که با توجه به شرایط اقتصادی می‌توان آن را به سه دسته تقسیم نمود:
الف ـ شرکت‌های در حال رشد: در این مؤسسات نرخ بازده داخلی شرکت از عملیات بیشتر از نرخ هزینه تامین مالی می‌باشد به طبع تقسیم سود اینگونه شرکت‌ها به دلیل عدم استفاده از آن در جهت رشد و توسعه شرکت باعث کاهش ارزش سهام می‌گردد.
ب ـ شرکت‌های در حال سکون: در اینگونه شرکت‌ها نرخ بازده کسب شده از شرکت‌ها معادل نرخ هزینه سرمایه و تامین مالی می‌باشد لذا تقسیم یا عدم تقسیم آن بر ارزش شرکت‌ها تاثیر گذار نمی‌باشد.
ج ـ مؤسسات در حال سقوط: در اینگونه شرکت‌ها نرخ بازده کسب شده از فعالیت کمتر از نرخ هزینه سرمایه و تامین مالی می‌باشد لذا تقسیم سود باعث افزایش ارزش سهام می‌گردد.( کارلان، 2006 )
با توجه به این مطالب به نظر می‌رسد در خصوص سیاست تقسیم سود بایستی با توجه به وضعیت صنعت و شرکت تصمیم‌گیری نمود. در صنایعی که شرکت‌ها در حال رشد می‌باشند و امکان توسعه و افزایش سودآوری با انجام سرمایه‌گذاری وجود دارد کاهش تقسیم سود باعث افزایش ارزش شرکت می‌گردد و در صنایعی که نرخ بازده سرمایه‌گذاری در آن صنایع کمتر از نرخ هزینه تامین سرمایه می‌باشد و انجام سرمایه‌گذاری توانایی ایجاد بازده متناسب را ندارد تقسیم سود شرکت باعث انتقال منابع آن به صنایع و شرکت‌هایی با بازده مناسب می‌گردد. از آنجایی که تبیین سیاست تقسیم سود و میزان تقسیم سود در اختیار هیات مدیره نمی‌باشد سهامداران عمده شرکت‌ها با توجه به اهداف خود نسبت به تقسیم سود اقدام نموده‌اند.
از دیگر عوامل موثر بر سیاست تقسیم سود می‌توان به وضعیت نقدینگی، توانایی شرکت در دستیابی به بازارهای پول و سرمایه، محدودیت‌های قراردادهای وام، سودآوری و فرصت‌های سرمایه‌گذاری، مالیات و هزینه انتشار سهام جدید اشاره نمود که هریک با توجه به وضعیت اقتصاد کشور، صنعت و شرکت‌ها ارزیابی می‌گردد.( کردتبار و رسائیان، 1389 )
از آنجا که خط مشی تقسیم سود شرکت‌ها در بیشتر کشورهای دیگر در اختیار هیات مدیره می‌باشد بازار از این طریق میزان جریان نقدی ورودی و خروجی خود را برآورد می‌نماید؛ تغییر سیاست تقسیم سود دارای محتوی اطلاعاتی و خبری می‌باشد و اعلام تغییر سیاست بر تغییرات ارزش بازار تاثیرگذار می‌باشد. در ایران خط مشی تقسیم سود شرکت‌ها در اختیار سهامدارن عمده است و این امر باعث ایجاد خلاء اطلاعاتی در این مورد گردیده است بطوریکه برآورد اینکه شرکت در آینده چه میزان سود تقسیم خواهد کرد منوط به رفتار سهامداران عمده می‌باشد که این موضوع منطقی به نظر نمی‌رسد. علیرغم اینکه تغییر سیاست تقسیم سود در شرکت‌ها را می‌توان یکی از اطلاعات با اهمیت بازار دانست ولی در ایران این خلاء اطلاعاتی وجود دارد. رفتار سهامداران عمده در خصوص تقسیم سود کاملاً متفاوت می‌باشد. لذا به نظر می‌رسد می‌بایستی اطلاعات مذکور به صورت برآوردی به بازار ارائه گردد و در زمان تغییر در سیاست مذکور، نتیجه سیاست به بازار اعلام گردد و در غیر این صورت حداقل خط مشی گذشته شرکت درنظر گرفته شود. خط مشی‌های متفاوت تقسیم سود از قبیل تقسیم سود ثابت، ثابت و متغیر، سود باقیمانده، تقسیم سود متغیر وجود دارد که انتخاب هریک از آنها با توجه به شرایط صنعت و شرکت اتخاذ می‌گردد. ( حقانی نسب، 2004، ص2 ).
2ـ 2ـ 1ـ 2ـ 2ـ مدل نمایندگی و فرضیه‌های تقسیم سود بر مبنای مدل نمایندگی دو فرضیه در توجیه رفتار سود تقسیمی در ادبیات مالی ارائه شده است:
2ـ 2ـ 1ـ 2ـ 2ـ 1ـ فرضیه نتیجه فرضیه نتیجه مبتنی بر فرضیه جریان نقد آزاد است. بر مبنای فرضیه جریان نقد آزاد، مدیران فرصت طلب، از وجوه آزاد به منظور سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها و اموری که باعث افزایش پرستیژ و ابهت و شهرت آنها می‌شود، به نفع خود استفاده می‌کنند. فرضیه نتیجه، بیان می‌کند تقسیم سود نتیجه کیفیت حاکمیت شرکتی است. در واقع شرکت‌هایی که حقوق سهامداران در آن رعایت نمی‌شود، دچار مدیریت‌های فرصت طلب می‌شوند؛ زیرا مدیران دارای قدرت گسترده‌ای بوده و با نظارت بسیار کمی از طرف صاحبان سهام مواجه می‌شوند. در این صورت، مدیران سعی می‌کنند که پول نقد را به جای توزیع بین سهامداران درون شرکت نگهدارند؛ بنابراین پرداخت سود کمتر نتیجه حاکمیت ضعیفتر است. اما اگر سهامداران قدرت کافی داشته باشند، می‌توانند بر سود تقسیمی اثر بگذارند.
2ـ 2ـ 1ـ 2ـ 2ـ 2ـ فرضیه جایگزینی فرضیه دیگر در توجیه توزیع سود، فرضیه جایگزینی است. براساس این نظریه، توزیع سود جایگزین حقوق صاحبان سهام می‌شود؛ یعنی شرکت‌هایی با حاکمیت ضعیف‌تر، سودتقسیمی بیشتری می‌پردازند تا جانشینی برای مدیریت ضعیف آنها باشد. این مبحث بخصوص روی نیاز شرکت برای تأمین مالی از طریق بازارهای سرمایه‌ای بیرونی تمرکز می‌کند. شرکت‌ها برای تأمین مالی خارجی، باید دارای اعتبار قابل قبولی باشند و یک راه برای ایجاد چنین اعتباری پرداخت سود سهام است. رفتار خوب با سهامداران برای شرکت‌هایی که حقوق سهامداران در آن ضعیف است، باعث اعتبار شرکت می‌شود. بنابراین، پرداخت سود سهام، بزرگترین دستاورد اعتباری برای اینگونه شرکت‌ها است. البته اگر شرکت‌ها دارای ساختار حاکمیت قوی باشند، نیاز به مکانیزم اعتباری و همچنین پرداخت سود سهام توسط آنها کمتر می‌شود. پژوهشگران زیادی در راستای بررسی این فرضیه‌ها، به پژوهش پرداخته‌اند. ( حسین فخاری، 1389، ص 4 ).
2ـ 2ـ 1ـ 2ـ 3ـ عوامل مؤثر بر سیاست تقسیم سود عوامل متعددی بر سیاست توزیع سود شرکت‌ها اثر می‌گذارند و گاه تقسیم سود را محدود می‌کنند. این عوامل یا در چارچوب قوانین و مقررات و به صورت اجباری برای شرکت‌ها تعیین می‌شوند یا اینکه شرکت به اختیار خود را ملزم به رعایت این عوامل می‌کند. بطور کلی این عوامل به سه دسته قانونی، قراردادی و داخلی تقسیم می‌شوند.
2ـ 2ـ 1ـ 2ـ 3ـ 1ـ عوامل قانونی قوانین و مقررات معمولا شرکت‌ها را به پرداخت سود سهام مجبور نمی‌کند بلکه بیشتر به شرایط و مواردی را که در آن سود سهام نباید پرداخت شود، اشاره دارند. عمده‌ترین مباحث مطرح شده در قوانین در رابطه با تقسیم سود عبارتند از:
الف ـ محدودیت‌های مربوط به سرمایه: گرچه ممکن است قوانین تجارت کشورهای مختلف متفاوت باشند، اما در اغلب موارد این قوانین، پرداخت سود سهام را در صورتی که باعث نقصان سرمایه شود ممنوع دانسته‌اند. برخی از قوانین، سرمایه را نیز ارزش اسمی سهام عادی اعلام کرده‌اند. برای مثال، اگر سرمایه شرکتی 200 میلیون ریال و ارزش ویژه آن 210 میلیون ریال باشد، شرکت نمی‌تواند 20 میلیون ریال سود سهام توزیع کند. مگر اینکه اقدام به کاهش سرمایه کند.
ب ـ سود خالص: الزام سود خالص، تضمینی برای رعایت عدم ایجاد خسارت‌های سرمایه‌ای است. طبق قوانین برخی کشورها، سود سهام پرداختی نباید از سود جاری بنگاه به علاوه سود سنواتی تجاوز کند و اگر چنانچه زیان سنواتی وجود داشته باشد، ابتدا باید زیان مزبور با سود جاری جبران شده و سپس سود پرداخت گردد.
ج ـ مشکل نقدینگی: در قوانین تجاری برخی کشورها، پرداخت سود سهام نقدی برای شرکت‌هایی که با کمبود نقدینگی روبرو هستند، ممنوع است. در این شرایط، بدهیهای شرکت بیش از دارایی‌های آن است و شرکت قادر به انجام تعهدات خود به بستانکاران نیست. بنابراین پرداخت سود به سهامداران به دلیل حمایت از بستانکاران منع می‌شود.
د ـ افزایش بی‌رویه سود انباشته: قوانین مالیاتی بعضی از کشورها، سود تقسیم نشده بیش از حد را هم منع می‌کند. اگرچه تعریف سود تقسیم نشده بی‌رویه تا حدی مبهم است، اما معمولاً آن را نگهداری سود مازاد بر نیازهای سرمایه‌گذاری حال و آینده شرکت تعریف می‌کنند. هدف قانون مالیات آن است که شرکت‌ها را از عدم تقسیم سود به دلیل اجتناب از پرداخت مالیات منع کنند. چنانچه اداره وصول مالیات بتواند مقدار قابل توجهی از سود تقسیم نشده مربوط را تشخیص دهد، جریمه‌ای برای شرکت وضع خواهد شد. بنابراین هرگاه شرکتی موقعیت نقدی قابل توجهی برای خود بوجود آورد، باید دلایل محکمی برای ابقای این وجوه به مسئولان مالیاتی ارائه دهد، در غیر این صورت باید وجوه اضافی را به شکل سود سهام بین سهامداران توزیع کند.
همچنین ممکن است قوانین، محدودیت‌های دیگری برای پرداخت سود ایجاد کنند. این محدودیت‌ها ممکن است در حداقل سود تقسیمی منعکس شده و یا به صورت محدودیت‌های مربوط به وام‌های دریافتی که مبتنی بر تعیین میزان سود تقسیمی است، مطرح شوند. محدودیت قانونی دیگر در مورد سهام ممتاز است که سهامداران ممتاز در گرفتن سود اولویت دارند و تا زمانی که سودهای معوق سهامداران ممتاز پرداخت نشود، شرکت نمی‌تواند اقدام به تقسیم سود کند.
2ـ 2ـ 1ـ 2ـ 3ـ 2ـ عوامل ناشی از قراردادها ممکن است شرکت در ازای دریافت سرمایه خارجی، محدودیت‌هایی را در پرداخت سود سهام تقبل کند. این محدودیت‌ها معمولاً در اثر قراردادهای وام، اجاره یا انتشار سهام ممتاز ایجاد می‌شوند و می‌توانند به یکی از صورت‌های زیر، پرداخت سود سهام شرکت را با محدودیت روبرو کنند:
الف ـ شرکت ممکن است از پرداخت سود افزون بر درصد معینی از درآمدها منع شود.
ب ـ فقط بتواند مقدار معینی به عنوان سود سهام بپردازد.
ج ـ ممکن است شرکت ملزم شود مقداری از سود را نگهداری کند.
د ـ ممکن است شرکت از تقسیم سود انباشته و اندوخته‌ها منع شود.
این محدودیت‌ها در مجموع باعث می‌شود شرکت به جای پرداخت سود سهام، درآمدهای خود را دوباره سرمایه‌گذاری کند و با کاهش نسبت بدهی، حاشیه ایمنی بستانکاران را افزایش دهد.
( ایزدی‌نیا و رسائیان، 1388 )

این نوشته در مقالات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *