تاثیر دوزاژ رایج و بالای نیاسین بر اپی فیز و متافیز استخوان تیبیا در موش های صحرایی دچار هیپرلیپیدمی

19050905510

دانشگاه شیراز
دانشکده دامپزشکی
سال تحصیلی: 1392-1391 شماره پایان نامه: 1390
پایان نامه برای دریافت درجه دکترای عمومی دامپزشکی از دانشگاه شیراز
موضوع:
تاثیر دوزاژ رایج و بالای نیاسین بر اپی فیز و متافیز استخوان تیبیا در موش های صحرایی دچار هیپرلیپیدمی
توسط:
پریناز صباغ زاده ایرانی
این پایان‌نامه در تاریخ 20/8/1392 با نمره عالی معادل نوزده و نود وهشت صدم (98/19) مورد پذیرش هیئت داوران قرار گرفت.
هیئت داوران:
1- دکتر طهورا شمالی (استاد راهنما و رئیس هیئت داوران) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . استاد یار
2- دکتر محمد سعید احراری خوافی (استاد مشاور) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .استاد یار
3- دکتر مهدی فاضلی (استاد مشاور) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .استاد یار
معاون پژوهشی دانشکده دامپزشکی رئیس دانشکده دامپزشکی
دانشگاه شیراز دانشگاه شیراز
دکتر عبدالحمید میمندی پاریزی دکتر عزیزا…خداکرم تفتی
کار ما نیست شناسایی راز گل سرخ
کار ما شاید این است که در افسون گل سرخ شناور باشیم
کار ما شاید این است که میان گل نیلوفر قرن
پی آواز حقیقت برویم.
تقدیم به مادر عزیزم و روح پدر بزرگوارم
اسطوره های ایمان، عشق، محبت، پایبندی و تعهد، که وجودشان همواره چراغی روشن در راستای ذهن تاریکم بوده و خواهد بود، و این به من جسارت و شجاعت خواهد داد.

تشکر و قدردانی
با سپاس از خداوند منان، یاری دهنده ام در این راه فرزانه
سپاس از خانواده ام تنها وادی آرامش و صفا و صمیمیت برای من
با سپاس فراوان از استاد برجسته و گرانقدرم سرکار خانم دکتر شمالی، استاد راهنمای این پایان نامه که همواره با محبت و تلاش های دلسوزانه مرا در انجام این پایان نامه مساعدت کردند.تلاشهایی که گمان نمی برم هیچگاه بتوانم قدردان شایسته ای برایشان باشم.
تشکر صمیمانه دارم از آقای دکتر فاضلی بخاطر زحمات بی دریغشان در تصحیح و مشاورت این پایان نامه
قدردانی می کنم از زحمات آقای دکتر احراری به خاطر دقت و ژرف نگری در مشاورت و انجام این پایان نامه
از زحمات آقای دکتر جلایی در راستای انجام این پایان نامه کمال تشکر دارم.
همچنین از دوستای عزیزم به خاطر کمک های بی منتشان کمال تشکر دارم:
سرکار خانم دکتر فهیمه سنایی
سرکار خانم دکتر مرضیه تاج الدینی
سرکار خانم دکتر فروغ زارعی
سرکار خانم دکتر سمیه مذکور
سرکا خانم دکتر معصومه هنرمند
سرکار خانم دکتر زینب علی اتشی
سرکار خانم دکتر زهرا شب بویی
جناب آقای دکتر علی ذوالفقاری

فهرست مطالب
TOC o “1-4” h z u فصل اول: مقدمه و هدفPAGEREF _Toc371522641 h1فصل دوم: کلیات4
1-2- هیپرلیپیدمیPAGEREF _Toc371522643 h51-1-2- تشخیص هیپرلیپیدمیPAGEREF _Toc371522645 h52-1- 2- عوامل خطر برای ایجاد هیپرلیپیدمیPAGEREF _Toc371522646 h63-1-2- نشانه های بالینیPAGEREF _Toc371522647 h64-1-2- چگونگی آسیب رساندن به بدنPAGEREF _Toc371522648 h65-1-2- انواع هیپرلیپیدمیPAGEREF _Toc371522649 h71-5-1-2- اولیهPAGEREF _Toc371522650 h72-5-1-2- ثانویهPAGEREF _Toc371522651 h76-1-2- تشخیصPAGEREF _Toc371522652 h81-6-1-2- میزان کلسترول تامPAGEREF _Toc371522653 h82-6-1-2- میزانLDL-cPAGEREF _Toc371522654 h83-6-1-2- میزان تری گلیسریدPAGEREF _Toc371522655 h94-6-1-2- میزانHDL-cPAGEREF _Toc371522656 h95-6-1-2- میزان بدونHDL-cPAGEREF _Toc371522657 h96-6-1-2- آزمون آپولیپوپروتئینB100PAGEREF _Toc371522658 h97-6-1-2- CRPباحساسیت بالا( (hs-CRPPAGEREF _Toc371522659 h108-6-1-2- لیپوپروتئینaPAGEREF _Toc371522660 h109-6-1-2- آزمون آپولیپوپروتئینA1PAGEREF _Toc371522661 h1110-6-1-2- آزمون های ژنتیکیPAGEREF _Toc371522662 h117-1-2- ملاحظات قبل از درمانPAGEREF _Toc371522663 h118-1-2- درمانPAGEREF _Toc371522664 h111-8-1-2- تغییر در سبک زندگیPAGEREF _Toc371522665 h122-8-1-2- دارودرمانیPAGEREF _Toc371522666 h132-2- استخوانPAGEREF _Toc371522667 h201-2-2- بافت شناسی استخوانPAGEREF _Toc371522668 h212-2-2- پوکی استخوان یا استئوپوروزPAGEREF _Toc371522669 h233-2-2- پارامترهای ارزیابی هیستومورفومتریPAGEREF _Toc371522670 h243-2- نیاسین وپوکی استخوانPAGEREF _Toc371522671 h25فصل سوم: مواد و روش کار261-3- مواد و وسایل لازمPAGEREF _Toc371522673 h272-3- طرح آزمونPAGEREF _Toc371522674 h293-3-روش کارPAGEREF _Toc371522675 h301-3-3- خونگیریPAGEREF _Toc371522676 h302-3-3- درمان با نیاسینPAGEREF _Toc371522677 h303-3-3- برداشت استخوان تیبیای راست و چپPAGEREF _Toc371522678 h314-3-3- اندازه گیری کلسترول تامPAGEREF _Toc371522679 h311-4-3-3- آماده سازی نمونه هاPAGEREF _Toc371522680 h312-4-3-3- اندازه گیری کلسترول تام با استفاده از کیت کلسترولPAGEREF _Toc371522681 h315-3-3- اندازه گیری تری گلیسرید سرمPAGEREF _Toc371522682 h321-5-3-3- آماده سازی نمونه هاPAGEREF _Toc371522683 h322-5-3-3- اندازه گیری تری گلیسرید با استفاده از کیت تری گلیسریدPAGEREF _Toc371522684 h326-3-3- آماده سازی نمونه های استخوانی جهت مطالعه هیستومورفومتریکPAGEREF _Toc371522685 h327-3-3- ارزیابی دانسیته رادیوگرافی نمونه های استخوانPAGEREF _Toc371522688 h368-3-3- تجزیه وتحلیل آماری داده هاPAGEREF _Toc371522690 h399-3-3- رنگ آمیزی هماتوکسیلین- ائوزینPAGEREF _Toc371522691 h39فصل چهارم: نتایج401-4- پارامترهای لیپیدی سرمیPAGEREF _Toc371522693 h411-1-4- میزان کلسترول تام سرمPAGEREF _Toc371522694 h412-1-4- میزان تری گلیسرید سرمیPAGEREF _Toc371522695 h422-4- پارامترهای هیستومورفومتریکPAGEREF _Toc371522696 h421-2-4- ضخامت ترابکول های اپی فیز استخوان تیبیاPAGEREF _Toc371522697 h422-2-4- ضخامت ترابکول های متافیز استخوان تیبیاPAGEREF _Toc371522698 h433-2-4- نسبت مساحت ترابکول ها به مساحت کل بافت درناحیه اپی فیزPAGEREF _Toc371522699 h433-4- ارزیابی دانسیته رادیوگرافی براساس میلیمتر آلومینیمPAGEREF _Toc371522700 h441-3-4- دانسیته رادیوگرافی درناحیه اپی فیز استخوان تیبیاPAGEREF _Toc371522701 h442-3-4- دانسیته رادیوگرافی درناحیه متافیز استخوان تیبیاPAGEREF _Toc371522702 h44فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری45فهرست منابع و مآخذPAGEREF _Toc371522704 h49
فهرست تصاویر
تصویر 1-3: اندازه گیری ضخامت ترابکول ها در ناحیه اپی فیز پروگزیمال تیبیا………………………………………….34
تصویر 2-3: اندازه گیری نسبت مساحت ترابکول به مساحت بافت در ناحیه اپی فیز پروگزیمال تیبیا………..35
تصویر 3-3: رادیوگراف تهیه شده از استخوان های تیبیا به همراه گوه پله ای……………………………………………..37
تصویر 4-3: اندازه گیری دانسیته رادیوگرافی بر اساس (mmAl) استخوان تیبیا با استفاده از نرم افزار…….38

فهرست جداول
جدول 1-4:میزان کلسترول سرم در روز 15 و پایان دوره…………………………………………………………………………….41
جدول 2-4:میزان تری گلیسرید سرم در روز 15 و پایان دوره…………………………………………………………………….42
جدول 3-4:ضخامت ترابکول های اپی فیز استخوان تیبیا……………………………………………………………………………42
جدول 4-4:ضخامت ترابکول های متافیز استخوان تیبیا……………………………………………………………………………..43
جدول 5-4:نسبت مساحت ترابکول ها به مساحت کل بافت در ناحیه اپی فیز…………………………………………..43
جدول 6-4:دانسیته رادیوگرافی در ناحیه اپی فیز استخوان تیبیا………………………………………………………………..44
جدول 7-4:دانسیته رادیوگرافی در ناحیه متافیز استخوان تیبیا………………………………………………………………….44
چکیده
تاثیر دوزاژ رایج و بالای نیاسین بر استخوان اسفنجی اپی فیز و متافیز تیبیا در موش های صحرایی دچار هیپرلیپیدمی
هدف از پژوهش حاضر ارزیابی تاثیر احتمالی نیاسین بر استخوان اسفنجی در هنگام کاربرد این دارو در مقادیر رایج برای کاهش دادن لیپیدهای سرمی و نیز مقادیر بالا با تکیه بر پارامترهای هیستومورفومتریک و رادیوگرافیک در مدل موش صحرایی است. به این منظور 24 سر موش صحرایی ماده از نژاد Sprague_Dawley به طور تصادفی به 4 گروه تقسیم و به شرح زیر درمان شدند؛ گروه 1: (کنترل) جیره غذایی معمولی، گروه 2: به مدت 15 روز با جیره پر چرب حاوی 20% روغن آفتابگردان، 2% کلسترول و 5/0% اسید کولیک و پس از آن تا روز 40 با جیره حاوی 10% روغن آفتابگردان، 1% کلسترول و 25/0 % اسید کولیک، تغذیه شدند. گروه 3: جیره پر چرب (نظیر گروه 2) + نیاسین 200 میلی گرم بر کیلو گرم روزانه بصورت خوراکی با گاواژ (دوزاژ رایج) و گروه 4: جیره پر چرب (نظیر گروه 2) + نیاسین با دوزاژ بالا (300 میلی گرم بر کیلو گرم) روزانه خوراکی با گاواژ. لازم به ذکر است که تجویز نیاسین از روز 15 آغاز و تا پایان روز 40 ادامه یافت. در روز 15 از موش ها خونگیری و میزان کلسترول تام و تری گلیسرید سرمی اندازه گیری شد. در انتهای آزمایش نمونه گیری خون تکرار شد و استخوان تیبیا راست و چپ برداشته شد. یک برش به ضخامت 5 میکرون در پروگزیمال اپی فیز و متافیز تیبیا زده شد و با هماتوکسلین- ائوزین رنگ آمیزی شد و برای تعیین ضخامت ترابکول های متافیز و اپی فیز در زیر میکروسکوپ نوری ارزیابی شد. همچنین نسبت مساحت ترابکول به مساحت کل بافت به وسیله نرم افزار Ziess axio vision LE مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین رادیوگراف های متافیز و اپی فیز تیبیا چپ آماده شد و تراکم استخوانی به وسیله گوه پله ای آلمینیومی و نرم افزار Image J اندازه گیری شد. اگرچه غلظت تری گلیسرید به طور واضح در میان گروه های مختلف متفاوت نبود، مصرف جیره با چربی بالا باعث بالا بردن کلسترول در روز 15 شد و تا پایان آزمایش ادامه یافت. تجویز نیاسین مقدار کلسترول سرمی موش های گروه 3 و 4 را کم کرد و حتی در حد گروه کنترل نگه داشت. همچنین ضخامت ترابکول های اپی فیز و متافیز و نسبت مساحت ترابکول به مساحت بافتی و نیز دانسیته استخوان در رادیوگراف ها در بین گروه های مختلف یکسان باقی ماند. در نتیجه به نظر می رسد زمان کوتاه القای جیره غذایی با کلسترول بالا در موش ها نه از لحاظ رادیوگرافی و نه پارامترهای هیستومورفومتری در ترابکول ها ی پروگزیمال اپی فیز و متافیز استخوان تیبیا اثر قابل ارزیابی ندارد و نیاسین در هر دو مورد و دوز بالا اثر نامطلوب بر ساختار استخوانی موش ها نداشته است.
فصل اول
مقدمه و هدف
نیاسین (ویتامین B3) در دوزهای فارماکولوژیک اثرات مطلوب بر میزان چربی های سرمی دارد. گزارش هایی مربوط به استفاده از آن به عنوان کاهنده لیپید ها از سال 1955 موجود است (التشول و همکاران، 1955 ). به عبارت دیگر نیاسین یکی از پرکاربرد ترین داروها در درمان دیس لیپیدمی و اترواسکلروز بوده و به عنوان یک داروی کاهنده لیپید با طیف اثر وسیع و نسبتا ایمن مطرح است (تایلور و همکاران، 2004؛ کامانا و کاشیاپ، 2008)، این دارو می تواند موجب افزایش معنی دار HDL-c و کاهش سطح کلسترول تام، تری گلیسرید، VLDL-c و LDL-c در سرم شود (بادر و افرمن، 2008). نیاسین معمولا به صورت مکمل مولتی ویتامین در دسترس است که می تواند در طیف گسترده ای از مکمل های بر پایه پروتئین و مکمل های کاهنده لیپید به دلیل نقش ویتامین های گروه B در متابولیسم و سوخت وساز بدن و تولید انرژی و به عنوان تقویت کننده اثر هورمون رشد به همراه آن مطرح باشد. لازم به ذکر است که در صورت مصرف همزمان آنها و بدون توجّه به حضور نیاسین در هر کدام از آنها می تواند منجر به ایجاد سمیت کبدی شود. اگرچه مهم ترین عارضه در درمان با نیاسین ایجاد حالت گرگرفتگی است، اما پژوهشهای اندکی که در زمینه تاثیر این دارو بر پارامترهای استخوانی صورت گرفته است؛ نشان از اثرات نامطلوب آن بر استخوان دارد. از جمله اینکه مصرف نیاسین در مقادیر بالا به عنوان یک مکمل غذایی در مرغها همراه با ایجاد عوارض استخوانی و افزایش احتمال شکستگی در استخوان تیبیا بوده است (جانسون و همکاران، 1992 و 1995). همچنین در پژوهش انجام شده توسط اخوان طاهری، تجویز نیاسین در دوز کاهنده لیپید آن (200 میلی گرم بر کیلوگرم)، سبب شدت گرفتن استئوپوروز القا شده با گلوکوکورتیکوئید در استخوان ران موش صحرایی شد به گونه ای که موجب کاهش تعداد ترابکول ها و افزایش فاصله آنها در ناحیه متافیز گردید (اخوان طاهری،1390). گلوکوکورتیکوئید ها هم در تشکیل و هم تجزیه استخوانی نقش دارند. این ترکیبات از طریق مهار رونویسی ژن کلاژن و ژن استئوکلسین عمل می کنند. همچنین باعث کاهش نیمه عمر استئوبلاست ها می شوند (هلمبرگ، 2009).
موش صحرایی از جمله مدل های حیوانی رایج برای ارزیابی تغییرات و عوارض مربوط به استخوان می باشد. یکی از روش های مناسب برای ارزیابی تغییرات استخوانی در این حیوان ارزیابی هیستولوژیک و هیستومورفومتریک است. این روش قادر به ارزیابی دقیق استخوان و نیز شاخص های مربوط به شکنندگی آن است. ارزیابی دانسیته استخوان نیز از روش های مهم دیگر برای ارزیابی استخوان به شمار می رود (للوواسو همکاران،

این نوشته در پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *