دسته‌بندی نشده

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسي نقش سرمايه فکري بر بازارگرايي شرکت هاي بيمه خصوصي

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه

هدف تمام علوم ، شناخت و درک دنياي پيرامون ما است. به منظور آگاهي از مسايل و مشکلات دنياي اجتماعي، روشهاي علمي ، تغييرات قابل ملاحظه‌اي پيدا کرده‌اند. اين روندها و حرکت‌ها سبب شده است که براي بررسي رشته‌هاي مختلف بشري ، از روش علمي استفاده شود، (ايران نژاد پاريزي، 1378،84). از جمله ويژگيهاي مطالعة علمي که هدفش حقيقت‌يابي است استفاده از يک روش تحقيق مناسب مي‌باشد و انتخاب روش تحقيق مناسب به هدفها ، ماهيت و موضوع مورد تحقيق و امکانات اجرايي بستگي دارد و هدف از تحقيق دسترسي دقيق و آسان به پاسخ پرسش‌هاي تحقيق است، (خاکي ،1379 ،52).

در تحقیقاتی از این دست همواره محقق به دنبال آن است که با بررسی نمونه‌ای کوچک که البته معرّف جامعه‌ی مورد بررسی می‌باشد، نتایج بدست آمده از نمونه را به کل جامعه تعمیم دهد. محقق داده‌های بدست‌آمده در فرایند تحقیق را با استفاده از شاخص‌هایی مانند میانگین و میانه توصیف می‌نماید. اما واضح است که در اکثر تحقیقات محقق امکان دسترسی یا بررسی کل اعضای جامعه را ندارد، لذا آنچه که او را در فرایند تجزیه و تحلیل داده‌ها یاری می‌کند روش‌ها و تکنیک‌های آمار استنباطی می‌باشند.

در این فصل پس از بیان روش تحقیق ، بررسی جامعه ، نمونه و روش سنجش اعتبار پرسشنامه ها و آزمون های آماری مورد استفاده مطرح می گردد.

2-3- روش تحقیق

به طور کلی روش هاي تحقیق در علوم رفتاري را می توان با توجه به دو ملاك تقسیم کرد. الف) هدف تحقیق و  ب)نحوة گردآوري داده ها.  بر این اساس پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردي و از نظر شیوه گردآوري اطلاعات تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است. هدف تحقیق همبستگی عبارت است، از درك الگوهاي پیچیدة رفتاري از طریق مطالعۀ همبستگی بین این الگوها و متغیرهایی که فرض می شود بین آنها رابطه وجود دارد.  این روش علی الخصوص در شرایطی مفید است که هدف آن کشف رابطۀ متغیرهایی باشد که در مورد آنها تحقیقاتی انجام نشده است(سرمد و همکاران،1389،78).

تحقیقات همبستگی برحسب هدف به سه دسته تقسیم می شود :

1)  مطالعۀ همبستگی دو متغیري

2) تحلیل رگرسیون[1]

3)  تحلیل ماتریس همبستگی یا کواریانس

تحقيق حاضر، از آنجايي که هدفش تعيين تجربي روابط میان سرمایه فکری و بازارگرایی است، از نظر هدف کاربردي و از نظر نحوه گردآوري اطلاعات توصيفي از نوع همبستگي مي‌باشد.

[1]– Regression analysis

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق:

هدف اصلی:  شناسایی رابطه بین سرمایه فکری وبازارگرایی شرکت های بیمه خصوصی

اهداف فرعی :

  • شناسایی رابطه بین سرمایه انسانی و بازارگرایی شرکت های بیمه خصوصی
  • شناسایی رابطه بین سرمایه مشتری (رابطه ای) و بازارگرایی شرکت های بیمه خصوصی
  • شناسایی رابطه بین سرمایه ساختاری وبازارگرایی شرکت های بیمه خصوصی
متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir