مقالات

–20

دانشگاه آزاد اسلامی
(واحد رشت)
دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه مدیریت بازرگانی
(M.A.) پایاننامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد
رشته مدیریت بازرگانی
گرایش بازرگانی داخلی
عنوان:
بررسی پذیرش بانکداری اینترنتی توسط مشتریان بانک سپه استان گیلان
استاد راهنما:
دکتر الّهیار داغ بندان
نگارش:
الهام زرعی جورشری
نیمسال تحصیلی
16713205715004000020000تابستان 93-1392
188976057054754000020000
تشکر و قدردانی:
اول خدا را شکر می کنم که به من توفیق داد تا بتوانم از عهده این کار برآمده و آن را به پایان برسانم. سپس لازم می دانم از تمامی کسانی که در انجام این پایان نامه ، اینجانب را یاری نمودند، تقدیر و تشکر نمایم.
سپاس فراوان دارم از زحمات استاد راهنمای گرامی، جناب آقای دکتر الّهیار داغبندان، که تجربیات فاخر خود را در اختیار بنده قرار داده و با دقّت و حوصله فراوان مرا در تمامی مراحل تدوین این رساله یاری نمودند.
تشکر و قدردانی می نمایم از اساتید محترم داور، جناب آقای دکتر فدایی و سرکار خانم دکتر دل افروز که در انجام این پایان نامه راهنمایی های لازم را مبذول فرمودند.
تشکر و قدردانی می نمایم از استاد محترم، جناب آقای دکتر ابراهیم چیرانی که همیشه مساعدت لازم را در مورد این پایان نامه، مبذول داشتند.
همچنین از مدیریت محترم شعب و کلیه کارکنان بانک سپه استان گیلان و مشتریان گرامی که بنده را در به ثمر رساندن این تحقیق یاری رساندند، تشکر می نمایم.
تقدیم به:
پدر و مادرم که مهربانیشان آرام بخش لحظه لحظه های زندگی ام است.
و برادر عزیزم
که حضورش مایه دلگرمی درکارهایم بود
فهرست مطالب
عنوان صفحه
22860017081500فصل اول: کلیات تحقیق 2
13335018415001-1 مقدمه 3
13335015938501-2 بیان مسئله 4
133350172720001-3 ضرورت و اهمیت تحقیق 7
228600175895001-4 اهداف تحقیق 8
228600170180001-5 چارچوب نظری تحقیق 8
22860017399001-6 مدل مفهومی تحقیق 9
22860017780001-7 سؤال تحقیق 9
228600181610001-8 فرضیه های تحقیق 10
228600166370001-9 تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق 10
2286001892300 1-9-1 متغیر وابسته- پذیرش بانکداری اینترنتی 10
27622517399000 1-9-2 متغیر واسطه 11
27622518732500 1-9-3 متغیر مستقل 11
228600181610001-10 قلمرو تحقیق 13
2762261758950فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع تحقیق 14
2762251797050بخش اول: بانکداری الکترونیک 15
2762251828800 2-1-1 مقدمه 16
2762251771650 2-1-2 تعریف بانکداری الکترونیکی 17
24765017145000 2-1-3 سیر تکاملی سیستم پرداخت ها 20
27622515621000 2-1-4 انواع بانکداری الکترونیک 21
2762251790700 2-1-5 سطوح بانکداری الکترونیکی 23
27622517335502-1-5-1 بانکداری الکترونیکی در سطح مشتری 23
27622518669002-1-5-2 بانکداری الکترونیکی بین بانکی 24
30480016192500 2-1-6 مزایای بانکداری الکترونیک 25
2762251466850 2-1-7 مقایسه ویژگی های بانکداری سنتی و بانکداری الکترونیک 26
24765019748500 2-1-8 امنیت سامانه بانکداری الکترونیکی آنلاین 27
27622515367000 2-1-9 محیط بانکداری الکترونیک 27
27622515748002-1-10 زیرساخت ها و بسترهای مورد نیاز برای توسعه بانکداری الکترونیک 28
2476501898650 2-1-10-1 دسترسی عمومی به بسترهای زیرساختی ارتباطات الکترونیکی 29
2476501841500 2-1-10-2 توسعه زیرساخت های مالی و بانکی 29
2476501593850 2-1-10-3 توسعه زیرساخت های قانونی در بانکداری الکترونیکی 29
2762251822450 2-1-10-4 زیرساخت های امنیتی 30
27622514795500 2-1-10-5 زیرساخت های فناوری و مخابراتی 30
27622517081500 2-1-10-6 زیرساخت های اقتصادی، انسانی، فرهنگی و آموزشی 31
2476501746250بخش دوم: بانکداری اینترنتی 32
30480015938500 2-2-1 مقدمه 33
2476501631950 2-2-2 بانکداری اینترنتی 34
2762251854200 2-2-3 رشد بانکداری اینترنتی 35
2476501892300 2-2-4 مزایای بانک های صد در صد اینترنتی 36
2667001809750 2-2-5 معایب بانک های صد در صد اینترنتی 38
2667001752600 2-2-6 کاربران بانکداری اینترنتی 41
266700183515 2-2-7 مدل ها و سطوح بانکداری اینترنتی 41
2571751828800بخش سوم: پذیرش بانکداری اینترنتی 44
25717516764000 2-3-1 مقدمه 45
2571751619250 2-3-2 پذیرش 46
25717517526000 2-3-3 پذیرش بانکداری اینترنتی 46
25717515938500 2-3-4 ضرورت به کارگیری پذیرش تکنولوژی در ارائه خدمات بانکداری اینترنتی 48
25717513462000 2-3-5 تئوری عمل منطقی 49
2571761384300 2-3-6 مدل رفتار برنامه ریزی شده 51
2571751517650 2-3-7 مدل پذیرش تکنولوژی 52
2571751555750 2-3-8 خلاصه 55
304800165100 بخش چهارم: پیشینه تحقیق 56
2571751689100 2-4-1 تحقیقات انجام شده در خارج از کشور 57
2571751727200 2-4-2 تحقیقات انجام شده در داخل کشور 62
2571751765300فصل سوم: روش تحقیق 65
304800151765003-1 مقدمه 66
25717511747503-2 روش اجرای تحقیق 66
25717513462003-3 جامعه و نمونه آماری 67
20955011874503-4 روش ها و ابزار جمع آوری اطلاعات 68
20955013208003-5 روایی و پایایی پرسشنامه 70
2381251428750 3-5-1 روایی پرسشنامه 70
2381251181100 3-5-2 پایایی پرسشنامه 71
23812516002003-6 روش تجزیه و تحلیل داده ها 72
23812516510003-7 ضرورت به کارگیری مدل معادلات ساختاری در تحقیق حاضر 73
2857501498600فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 75
23812517272004-1 مقدمه 76
23812516700504-2 توصیف متغیرهای جمعیت شناختی پاسخ دهندگان 77
285750180340004-3 توصیف متیغرهای تحقیق 81
28575016510004-4 بررسی مدل اندازه گیری تحقیق 89
2381251689100 4-4-1 مدل اندازه گیری متغیر برون زا 90
2381251822450 4-4-2 مدل در حالت اعداد معنی داری 91
2857501568450 4-4-3 مدل اندازه گیری متغیر درون زا 92
2857501701800 4-4-4 مدل در حالت اعداد معنی داری 93
23812517272004-5 بررسی مدل تحقیق 94
2381251765300 4-5-1 بررسی مدل تحقیق در حالت استاندارد 94
2952751746250 4-5-2 بررسی مدل تحقیق در حالت اعداد معنی داری 95
28575015557500 4-5-3 نتایج تحلیل مسیر 96
2952761581150 4-5-4 بررسی شاخص های معنی داری و برازش مدل کلی تحقیق 97
2952751447804-6 آزمون فرضیه ها 98
35242514160504-7 نتیجه گیری کلی 99
3238511320800فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات تحقیق 100
35242515367005-1 مقدمه 101
32385016700505-2 خلاصه تحقیق 102
32385018034005-3 نتایج آمار توصیفی 102
32385017462505-4 نتایج آمار استنباطی 103
29527515938505-5 مقایسه نتایج تحقیق با تحقیقات مشابه 104
295275147955005-6 پیشنهادات در راستای نتایج تحقیق 106
323851167005005-7 محدودیت های تحقیق 108
295275170815005-8 پیشنهادات جهت تحقیقات آتی 108
3238501651000منابع و مآخذ 109
3238501593850پیوست ها 116
فهرست جداول
عنوان صفحه
2667001803400جدول 2-1-1، مقایسه ویژگی های بانکداری الکترونیکی و بانکداری سنتی 26
2000251746250جدول2-2-1، سطوح مختلف بانکداری اینترنتی 43
2000251498600جدول 3-1، تفکیک پرسشنامه های تکمیل شده براساس شهرها 68
2667001631950جدول 3-2، صفات کیفی و ارزش های عددی گزینه های پرسشنامه 69
2667001663700جدول 3-3، جدول مربوط به سؤالات متغیرها در پرسشنامه 69
2667011606550جدول 3-4، آلفای کرونباخ متغیرها 72
2000251473200جدول4-1، توصیف عنوان شغلي پاسخ دهندگان 77
2667001606550جدول4-2، توصیف ميزان تحصيلات پاسخ دهندگان 78
2667001828800جدول4-3، توصیف سن پاسخ دهندگان 79
2667001485900جدول4-4، توصیف جنسيت پاسخ دهندگان 80
2000251714500جدول4-5، توصیف متغیر ویژگی وب سايت 81
2571751371600جدول4-6، توصیف متغیر سودمندي درك شده 82
2571751790700جدول4-7، توصیف متغیر خطر و حفظ حريم خصوصي 83
2190751733550جدول4-8، توصیف متغیر پذيرش بانكداري اينترنتي 84
2190751771650جدول4-9، توصیف متغیر محيط خارجي 85
2190751809750جدول4-10، توصیف متغیر الويت هاي شخصي 86
2190751752600جدول4-11، توصیف متغیر هنجار فردي 87
2571751879600جدول4-12، توصیف متغیر تمايل به قصد پذيرش بانكداري اينترنتي 88
1809751441450جدول4-13، شاخص های برازش مدل تحقیق برای مدل اندازه گیری متغیر برونزا 91

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *