پایان نامه ها

دیوارها می ریزد. 1/6> 8 ویران کننده ماشین های در حال حرکت غیر قابل کنترل می شوند. دودکش ها می افتند. ساختمان های ضعیف ویران می شوند. 1/6< 9 خانمان برانداز بعضی از خانه ها فرو می ریزند. زمین می شکافد. لوله ها می‌ترکند. 9/6> ادامه جدول1-2 10 فجیع زمین شکاف های فراوان پیدا می […]

پایان نامه ها

را عدد صفر و رنگ سفید را عدد 1 نشان دهیم، آن گاه رنگ خاکستری عددی نزدیک به صفر خواهد بود. وقتی دکتر لطفی‌زاده نظریه سیستم‌های فازی را معرفی کرد. در فضایی که دانشمندان علوم مهندسی به دنبال روش‌های ریاضی برای شکست دادن مسایل دشوارتر بودند، نظریه فازی به گونه‌ای دیگر از مدل‌سازی، اقدام کرد. […]

پایان نامه ها

……………………………………………………………………………………….50شكل4-2 مدل شبيه سازي كامل شبكه………………………………………………………………………………………50شكل 4-3 مدل مداري سلول خورشيدي…………………………………………………………………………………..51 شكل 4-4 شبيه سازي نيروگاه خورشيدي با مدار بوست و كنترلر مبدل dc/ac با اينورتر و سلف خطوط در متلب……………………………………………………………………………………………………………………..53شكل 4-5 شبيه سازي سلول خورشيدي و ماژول خورشيدي در متلب…………………………………………..53شكل 4-6 مشخصات ولتاژ- جريان(a) و ولتاژ- توان(b) يك ماژول خورشيدي………………………….54شكل 4-7 ماژول PV به […]

پایان نامه ها

ر شبکه بایستی به طور مناسب عمل نمایند و فرکانس را به بهترین صورت کنترل نمایند.سیستم قدرت به هم پیوسته است و به چند حوزه کنترل فركانس تقسیم می شود، فرم یکپارچه برای تمام ژنراتورها در جهت تشکیل یک گروه کنترلی منسجم استراتژی مورد نیاز است که نه تنها حفظ ثبات فرکانس را داشته بلكه […]

پایان نامه ها

انتگرال‌گیر کنتذل تکمیلی ناحیه iTijضریب توان سنکرون‌کننده خط ارتباطی میان دو ناحیه i و jαijنسبت توان نامی دو ناحیه i و j∆Pdiتغییر بار در ناحیه i∆Ptie,ijتغییرات توان انتقالی خط ارتباطی میان دو ناحیه i و j∆fiتغییرات فرکانس ناحیه iفصل اول: اصول کنترل بار فرکانس سیستم قدرت1-1- مقدمهعملکرد مطلوب یک سیستم قدرت منوط به برابر بودن […]

پایان نامه ها

ه ای از پشتیبانی فرکانس) و همچنین تعیین ظرفیت ذخیره‌ساز در دو ناحیه، برای داشتن کمترین نرخ تغییرات فرکانس دو ناحیه و توان انتقالی خط واسط دو ناحیه.به این صورت می‌توان مطالبی را که در فصل‌های بعدی بیان می‌شود، سازماندهی کرد. در فصل دوم پیشینه تحقیق مفصلاً بررسی می‌گردد. در فصل سوم به مطالعه و […]

پایان نامه ها

عمل آورند و به صورت نسبی مرز‌های عملکرد، قابلیّت‌ها و تکنولوژی‌های لازم را برای ارتقای کیفیت توان تحویلی، به روز نمایند.2-2- پیشینه تحقیق2-2-1- وضعیت فعلی استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیرامروزه لزوم استفاده ازمنابع انرژی تجدیدپذیر در بسیاری از کشورهای دنیا به اثبات رسیده است. رشد استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر در پاسخ به پدیده گرمایش […]

پایان نامه ها

ناقص در یک دوره PAGEREF _Toc422618473 h 95جدول ج–1 اطلاعات خطوط شبکه IEEE-118 Bus PAGEREF _Toc422618474 h 119جدول ج–2 اطلاعات بارهای شبکه IEEE-118Bus PAGEREF _Toc422618475 h 122جدول ج–3 اطلاعات ژنراتورهای شبکه IEEE-118Bus PAGEREF _Toc422618476 h 123 لیست نمادهااندیس‌ها: dاندیس نمایش‌دهنده روزgاندیس نمایش‌دهنده ژنراتورiاندیس نمایش‌دهنده تکه‌ خطی‌سازیjاندیس نمایش‌دهنده مالک‌lاندیس نمایش‌دهنده خطnاندیس نمایش‌دهنده شین‌پارامترها: ALNl,nعنصر سطر l […]

پایان نامه ها

ل دوره با هدف حداقل‌سازی هزینه‌های بهره‌برداری کل دوره، در ابتدای دوره اتخاذ می‌شود. در سطح دوم، مسأله حداکثرسازی سود مالکین با در نظرگرفتن قدرت بازار و در سطح سوم، مسأله تسویه بازار مدل شده است. به کمک قضیه دوگانی قوی و شرایط KKT، مسأله حداکثرسازی سود هر مالک به یک مسأله بهینه‌سازی مقید به […]

پایان نامه ها

کنندگان به سمت تولیدکنندگان است [32].قدرت بازار ممکن است بر اثر عواملی مانند آرایش شبکه، تراکم خطوط انتقال، کشش کم تقاضا و نحوه مشخص‌کردن قیمت‌ها تشدید شود. به طور مثال اگر یک شرکت‌کننده در بازار، مالک بخشی از تولید و تجهیزات انتقال باشد و فقط زمانی به دیگر تولیدکنندگان اجازه استفاده از تجهیزات انتقال خود […]

پایان نامه ها

روشهای کنترل مقاوم غير خطی برای رويارويی با سامانه های دارای مشخصاتی چون، عدم قطعيت در مدل و وجود پارامترهای دارای تغييرات زياد ميباشد[,]. طرح کنترل کننده لغزشی روشی مقاوم برای مسئله حفظ پايداری وعملکرد يکنواخت در مقابل بی دقتيهای مدلسازی است. اما اين روش دارای معايبی نيز ميباشد، يکی از معايب کنترل لغزشی ايجاد […]

پایان نامه ها

ی بطور کامل معرفی ميشوند. يکی ديگر از مشکلات کنترل لغزشی، ايجاد وزوز بر روی سطح لغزش ميباشد، اين مشکل نيز ميتواند با استفاده از سامانه های فازی وتخمين قسمتی از کنترلگر، برطرف گردد. عملکرد اين نوع سامانه فازی نيز در ادامه فصل بطور کامل توضيح داده خواهد شد.مثالهايی از کاربرد کنترل لغزشی فازی تطبيقی […]