پایان نامه ها

منابع و ماخذ پایان نامه سلسله مراتب، عدم تمرکز

36
2-۳-1-4. انتخاب زيرمجموعه‌اي از مجموعه داده اصلي 36
2-۳-2. تركيب نتايج با تابع توافقي 37
2-۳-2-1. روش مبتني بر مدل مخلوط 37
2-۳-2-2. روش مبتني بر ابر گراف 44
2-۳-2-2-1. روش CSPA 46
2-۳-2-2-2. روش HGPA 47
2-۳-2-2-3. روش MCLA 48
2-۳-2-3. روش‌هاي مبتني بر ماتريس همبستگي 50
2-۳-2-3-1. الگوريتم‌هاي سلسله مراتبي تراكمي 51
2-۳-2-3-2. الگوريتم افرازبندي گراف با تکرار 52
2-3-3. الگوريتم‌هاي خوشه‌بندي تركيبي كامل 56
2-4. خوشه‌بندي تركيبي مبتني بر انتخاب 56
2-4-1. خوشه‌بندي تركيبي مبتني بر انتخاب فرن و لين 57
2-4-1-1. تعريف معيار کيفيت در روش فرن و لين 57
2-۴-۱-2. تعريف معيار پراکندگي در روش فرن و لين 58
2-۴-۱-3. راهکار انتخاب خوشه‌ براي تشکيل نتيجه نهايي در روش فرن و لين 58
2-4-2. الگوريتم هوشمند طبقه‌بندي مجموعه داده‌ها 60
2-4-3. خوشه‌بندي ترکيبي طيفي مبتني بر انتخاب بر اساس شباهت 61
2-4-3-1. معيار ارزيابي در روش پيشنهادي ژيا 61
2-4-3-2. انتخاب خوشه‌بندي بر اساس قانون نزديک‌ترين همسايه در روش ژيا 62
2-4-4. خوشه‌بندي ترکيبي انتخابي لي‌مين 64
2-4-4-1. انتخاب افراز مرجع در روش لي‌مين 64
2-4-4-2. راهکار انتخاب خوشه در روش‌ لي‌مين 66
2-4-4-3. چهارچوب الگوريتم خوشه‌بندي انتخابي لي‌مين 68
2-4-5. خوشه‌بندي بر اساس معيار MAX با استفاده از مجموعه‌اي از خوشه‌هاي يک افراز 69
2-4-5-1. راهكار ارزيابي خوشهي MAX 69
2-4-5-2. روش انباشت مدارك توسعهيافته 70
2-4-6. خوشه‌بندي بر اساس معيار APMM با استفاده از مجموعه‌اي از خوشه‌هاي يک افراز 70
2-5. روش بهترين افراز توافقي اعتبارسنجي شده 72
2-6. استفاده از نظريه خرد جمعي در علوم رايانه 73

فصل سوم
3. روش تحقيق 76
3-1. مقدمه 76
3-2. نظريه خرد جمعي 77
3-2-1. شرايط جامعه خردمند 78
3-2-1-1. تعريف معيار پراكندگي 78
3-2-1-2. تعريف معيار استقلال 79
3-2-1-3. تعريف معيار عدم تمركز 79
3-2-1-4. روش تركيب مناسب 80
3-2-2. اهميت و رابطه استقلال و پراكندگي در خرد جمعي 80
3-2-3. استثناءها در خرد جمعي 82
3-3. خوشه‌بندي خردمند با استفاده از آستانه‌گيري 82
3-3-1. روش ارزيابي پراکندگي نتايج 84
3-3-2. روش ارزيابي استقلال الگوريتم‌ها 85
3-3-3. عدم تمرکز در بخش‌هاي سازنده خوشه‌بندي ترکيبي 88
3-3-4. مکانيزم ترکيب مناسب 90
3-3-5. بررسي تأثير مکانيزم بازخورد در کيفيت نتيجه نهايي 90
3-3-6. شبه کد خوشه‌بندي خردمند با استفاده از آستانه‌گيري 91
3-4. خوشه‌بندي خردمند مبتني بر گراف استقلال الگوريتم 93
3-4-1. بررسي مکانيزم حل مسائل توسط الگوريتم‌هاي خوشه‌بندي 93
3-4-2. مدل‌سازي گراف استقلال الگوريتم 95
3-4-2-1. زبان استقلال الگوريتم‌ خوشه‌بندي 96
3-4-2-2. تبديل کد به گراف استقلال الگوريتم 99
3-4-۲-۳. ارزيابي گراف استقلال الگوريتم 107
3-4-3. چهارچوب خوشه‌بندي خردمند مبتني بر گراف استقلال الگوريتم 110
3-4-3-1. ارزيابي استقلال الگوريتم 110
3-4-3-2. روش انباشت مدارک وزن‌دار 112
3-4-3-3. شبه کد خوشه‌بندي خردمند مبتني بر گراف استقلال الگوريتم 113
فصل چهارم
4. پياده‌سازي و تحليل نتايج 116
4-1. مقدمه 116
4-2. مجموعه داده‌ 116
4-3. مدل‌سازي الگوريتم‌ها به زبان استقلال الگوريتم‌ 118
4-4. ابزار تحليلگر کد استقلال الگوريتم 128
4-5. نتايج آزمايش‌ها 130
فصل پنجم
5. جمع‌بندي و کار‌هاي آينده 140
5-1. جمع‌بندي 140
5-2. کار‌هاي آينده 141
منابع و مآخذ 142

فهرست جداول
فصل سوم
جدول3-1. نگاشت لغات لاتين در خوشه‌بندي ترکيبي به نظريه خرد جمعي …………………………………………………. 93
جدول3-2. يک نمونه از جدول نگاشت استاندارد کد …………………………………………………………………………………. 98
فصل چهارم
جدول4-1. مجموعه داده ………………………………………………………………………………………………………………………. 117
جدول4-2. ليست مجموعه الگوريتم‌هاي پايه ………………………………………………………………………………………….. 119
جدول4-3. جدول نگاشت استاندارد کد …………………………………………………………………………………………………. 120
جدول4-4. دقت نتايج اين الگوريتم‌هاي خوشه‌بندي را نسبت به کلاس‌هاي واقعي داده ……………………………….. 130
جدول4-5. جدول مقايسه معيار اطلاعات متقابل نرمال‌ شده (NMI) نتايج آزمايش ………………………………………. 132

فهرست تصاوير و نمودار
فصل دوم
شكل 2-1. يك خوشه‌بندي سلسله مراتبي و درخت متناظر …………………………………………………………………………. 10
شكل 2-2. ماتريس مجاورت …………………………………………………………………………………………………………………… 11
شكل 2-3. رابطه دودويي و گراف آستانه ………………………………………………………………………………………………….. 12
شكل 2-4. گراف‌هاي آستانه براي ماتريس ………………………………………………………………………………………….. 12
شكل 2-5. الگوريتم خوشه‌بندي سلسله مراتبي تراكمي پيوندي منفرد …………………………………………………………… 13
شكل 2-6. دندوگرام پيوندي منفرد براي ماتريس………………………………………………………………………………….. 13
شكل 2-7. الگوريتم خوشه‌بندي سلسله مراتبي تراكمي پيوندي كامل ……………………………………………………………. 14
شكل 2-8. دندوگرام پيوندي كامل براي ماتريس ………………………………………………………………………………….. 14
شكل 2-9. الگوريتم خوشه‌بندي افرازبندي………………………………………………………………………….. 16
شك
ل 2-10. الگوريتم فازي خوشه‌بندي ………………………………………………………………………………………… 18
شکل 2-11. خوشه‌بندي کاهشي ……………………………………………………………………………………………………………… 23
شکل 2-12. شبه‌کد الگوريتم MKF ………………………………………………………………………………………………………… 26
شکل2-13. (الف) مجموعه داده با تعداد 10 خوشه واقعي. (ب) منحني ……………………………………………….. 29
شکل2-1۴. (الف) مجموعه داده (ب) منحني مربوطه …………………………………………………………………………. 29
شکل2-15. دو افراز اوليه با تعداد سه خوشه …………………………………………………………………………………………….. 31
شکل2-16. نمونه‌هاي اوليه در نتايج الگوريتم …………………………………………………………………….. 36
شكل 2-17. زير شبه کد الگوريتم خوشه‌بندي ترکيبي توسط مدل مخلوط …………………………………………………….. 43
شكل 2-18. خوشه‌بندي ترکيبي ………………………………………………………………………………………………………………. 44
شكل 2-19. نمونه ماتريس، جهت تبديل خوشه‌بندي به ابر گراف ……………………………………………………….. 45
شكل 2-20. ماتريس شباهت بر اساس خوشه براي مثال شکل (3-5) ………………………………………………………….. 46
شكل 2-21. الگوريتم افرازبندي ابر گراف ………………………………………………………………………………………………… 47
شكل 2-22. الگوريتم فرا خوشه‌بندي ……………………………………………………………………………………………………… 49
شکل2-23. الگوريتم خوشه‌بندي تركيبي مبتني بر ماتريس همبستگي ……………………………………………………………. 50
شکل2-24. الگوريتم افرازبندي با تکرار ……………………………………………………………………………………………………. 53
شکل2-25. نمايش گراف مجاورت در مراحل کاهش درجه ماتريس و شمارش آن ………………………………………… 54
شکل2-26. مثال روند تغيير توزيع تعداد خوشه …………………………………………………………………………………………. 55
شکل2-27. جريان کار عمومي براي پياده‌سازي الگوريتم افرازبندي گراف …………………………………………………….. 55
شکل 2-28. گراف تابع در بازه بين صفر و يک ………………………………………………………………………………… 62
شکل 2-29. الگوريتم خوشه‌بندي ترکيبي طيفي مبتني بر انتخاب بر اساس شباهت ………………………………………… 63
شکل 2-30. مثالي از ماتريس اتصال ………………………………………………………………………………………………………… 66
شکل 2-31. شبه کد خوشه‌بندي ترکيبي انتخابي لي‌مين ……………………………………………………………………………… 68
شكل 2-32. روش ارزيابي خوشهي يك افراز در روش MAX ……………………………………………………………………. 69
شكل 2-33. چهارچوب خوشهبندي تركيبي مبتني بر انتخاب با استفاده از مجموعه‌اي از خوشه‌هاي يک افراز …… 71
شکل 2-34. چهارچوب روش بهترين افراز توافقي اعتبارسنجي شده ……………………………………………………………. 72
فصل سوم
شکل3-1. چهارچوب الگوريتم خوشه‌بندي خردمند با استفاده از آستانه‌گيري ………………………………………………… 82
شکل3-۲. محاسبه درجه استقلال دو خوشه‌بندي ……………………………………………………………………………………….. 86
شکل3-3. تأثير عدم تمرکز بر روي پيچيدگي داده ……………………………………………………………………………………… 89
شکل3-3. تأثير انتخاب افرازها در خوشه‌بندي ترکيبي مبتني بر انتخاب بر مقدار NMI ارزيابي‌شده …………………… 91
شکل3-4. شبه کد خوشه‌بندي خردمند با استفاده از آستانه‌گيري …………………………………………………………………… 92
شکل3-5. دسته‌بندي الگوريتم‌هاي خوشه‌بندي ………………………………………………………………………………………….. 94
شکل3-6. کد الگوريتم K-means به زبان استقلال الگوريتم‌ خوشه‌بندي ……………………………………………………….. 98
شکل3-7. تبديل کد‌هاي شروع و پايان به گراف ………………………………………………………………………………………. 100
شکل3-8. تبديل عملگر شرط ساده به گراف

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *