پایان نامه ها

سازی……………………………………………………………………………………………صفحه64
2-57-3- تغییر مقدار……………………………………………………………………………………………….صفحه64
2-58- محک اختتام اجرای الگوریتم ژنتیک…………………………………………………………………صفحه65
2-59- انواع الگوریتم‌های ژنتیکی………………………………………………………………………………صفحه65
2-59-1- الگوریتم ژنتیکی سری………………………………………………………………………………..صفحه66
2-59-2- الگوریتم ژنتیکی موازی………………………………………………………………………………صفحه67
2-60- نقاط قوّت الگوریتم‌های ژنتیک………………………………………………………………………..صفحه67
2-61- محدودیت‌ها ………………………………………………………………………………………………..صفحه69
2-62- استراتژی برخورد با محدودیت‌ها …………………………………………………………………….صفحه70
2-62-1- استراتژی رَدّی………………………………………………………………………………………….صفحه70
2-62-2- استراتژی اصلاحی……………………………………………………………………………………صفحه70
2-62-3- استراتژی جریمه‌ای …………………………………………………………………………………..صفحه70
2-63- بهبود الگوریتم ژنتیک…………………………………………………………………………………….صفحه71
2-64- مدل دینامیکی سازه………………………………………………………………………………………..صفحه72
2-65- معادلات دیفرانسیل پیوسته سیستم…………………………………………………………………….صفحه72
2-66- نمونه برداری زلزله و سیگنال حاصل از سنسور………………………………………………….صفحه73
2-67- نمونه برداری سیگنال زلزله……………………………………………………………………………..صفحه74
2-68- نرخ نمونه برداری………………………………………………………………………………………….صفحه75
2-69- تبدیل C2DT و معادلات گسسته سیستم……………………………………………………………صفحه76
2-70- مدل زلزله…………………………………………………………………………………………………….صفحه76
2-71- مدلسازی زلزله……………………………………………………………………………………………..صفحه77
2-72- مدل رفتار سازه بدون کنترل در مقابل زلزله……………………………………………………….صفحه78
2-73- جمع بندی فصل …………………………………………………………………………………………..صفحه82
فصل سوم
روش اجرای تحقیق
3-1- کنترل سازه ……………………………………………………………………………………………………صفحه83
3-2- کنترل حلقه باز ………………………………………………………………………………………………صفحه83
3-3- حلقه بسته………………………………………………………………………………………………………صفحه84
3-4- مقايسة سيستمهاي کنترل حلقه بسته و حلقه باز…………………………………………………….صفحه84
3-5- کنترل سنتی…………………………………………………………………………………………………….صفحه85
3-6- انواع روش هاي كنترل ……………………………………………………………………………………صفحه85
3-7- تبديل لاپلاس…………………………………………………………………………………………………صفحه86
3-8- تابع تبديل سيستم……………………………………………………………………………………………صفحه88
3-9- حساسيت سيستم هاي كنترل نسبت به تغييرات پارامترها……………………………………….صفحه90
3-9-1- اغتشاش و نويز در سيستم كنترل حلقه بسته …………………………………………………….صفحه90
3-10- خطاي حالت دائمي……………………………………………………………………………………….صفحه91
3-11- معايب سيستم حلقه بسته…………………………………………………………………………………صفحه92
3-12- مشخصه هاي عملكرد سيستم كنترل………………………………………………………………….صفحه92
3-13- جبران سازي…………………………………………………………………………………………………صفحه94
3-14- مثال هايي از كنترل در سيستم هاي بيولوژيكي……………………………………………………صفحه95
3-15- جمع بندی فصل……………………………………………………………………………………………صفحه99
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- هدف فصل…………………………………………………………………………………………………..صفحه100
4-2- كنترل‌كننده غيرخطي LQR……………………………………………………………………………..صفحه100
4-3- پیاده سازی LQR………………………………………………………………………………………….صفحه101
4-4- نتايج شبيه‌سازي LQR……………………………………………………………………………………صفحه101
4-5- کنترل فازی…………………………………………………………………………………………………..صفحه103
4-6- پاسخ حلقه بسته با استفاده از کنترلر فازی………………………………………………………….صفحه105
4-7- کنترل نظارتی ………………………………………………………………………………………………صفحه106
4-8- چارت الگوريتم به همراه شبه كد آن…………………………………………………………………صفحه106
4-9- تابع هدف…………………………………………………………………………………………………….صفحه108
4-10- کنترل نظارتی سازه با الگوریتم ژنتیک…………………………………………………………….صفحه109
4-11- پاسخ ها…………………………………………………………………………………………………….صفحه111
4-12- ضریب نظارت…………………………………………………………………………………………….صفحه112
4-13- بررسی زمان اجرای فازی در مقابل LQR ……………………………………………………….صفحه112
4-14- جکهای کنترلی……………………………………………………………………………………………صفحه112
4-15- جمع بندی فصل………………………………………………………………………………………….صفحه114
فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- نتایج عملی ………………………………………………………………………………………………….صفحه115
5-2- بیشینه جابحایی و شتاب…………………………………………………………………………………صفحه118
5-3- نتایج عددی………………………………………………………………………………………………….صفحه119
5-4- نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………..صفحه120
5-5- پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………صفحه120
مراجع ………………………………………………………………………………………………………………….صفحه121

فهرست جدول ها
جدول 1-1) آمار زلزله های بزرگ در جهان ………………………………………………………………صفحه 4
جدول 1-2) مقایسه ی اندازه و شدت زلزله در دو مقیاس ریشتر و مرکالی ………………………صفحه 6
جدول 1-3) مهم ترین زلزله های نیم قرن اخیر در ایران ……………………………………………….صفحه 7
جدول 2-1) نمونه کروموزوم الگوریتم ژنتیکی ………………………………………………………….صفحه 43
جدول2-2) مشخصات سازه …………………………………………………………………………………..صفحه 77
جدول 5-1) نتایج پارامترهای سیستم برای همه طبقات ……………………………………………..صفحه 119

فهرست شکل ها
شکل 1-1) ساختمان سنسور تشخیص زلزله …………………………………………………………………صفحه 8
شکل 1-2) نمونه ای از یک لرزه نگاشت با بیشینه دامنه 23 میلیمتر ………………………………….صفحه 9
شکل 1-3) شمایی از یک نگاشت سه مولفه ……………………………………………………………..صفحه 10
شکل 2-1) نقاط بهینۀ محلی و بهینۀ کلی ………………………………………………………………….صفحه 27
شکل 2-2) کدینگ درختی …………………………………………………………………………………….صفحه 42
شکل 2-3) چرخ رولت …………………………………………………………………………………………صفحه 50
شکل 2-4) جابجایی چند نقطه با اندازه 3 به 5 ………………………………………………………صفحه 53
شکل 2-5) ترکیب تک ‌نقطه‌ای ………………………………………………………………………………صفحه 55
شکل 2-6) ترکیب دو نقطه‌ای با اندازه 3 از 7 ………………………………………………………صفحه 56
شکل 2-7) ترکیب یکنواخت ………………………………………………………………………………….صفحه 57
شکل 2-8)شبیه سازی جهش به کمک نمودار …………………………………………………………..صفحه 61
شکل 2-9)جهش باینری ……………………………………………………………………………………….صفحه 63
شکل 2-10) جهش: وارونه سازی بیت …………………………………………………………………….صفحه 63
شکل 2-11)جهش: تغییر ترتیب قرارگیری ………………………………………………………………..صفحه 64
شکل 2-12) جهش: وارون سازی ……………………………………………………………………………صفحه 64
شکل 2-13) جهش: تغییر مقدار ………………………………………………………………………………صفحه 65
شکل 2-14) کنترل حلقه باز سیستم …………………………………………………………………………صفحه 73
شکل 2-15) یک سیگنال پیوسته به همراه سیگنال‏های گسسته و رقمی متناظر …………………صفحه 74
شکل 2-16)نمونه برداری های یکسان از دو سیگنال متفاوت ……………………………………….صفحه 75
شکل 2-17) مدل‌سازی نیروی زلزله منجیل ……………………………………………………………….صفحه 78
شکل 2-18) جابجایی در مقاله مرجع 7 …………………………………………………………………….صفحه 78
شکل 2-19) جابجایی در مقاله هارلی و همکاران در مرجع 9 ……………………………………….صفحه 79
شکل 2-20) جابجایی در مقاله مرجع 9 …………………………………………………………………….صفحه 79
شکل 2-21) جابجایی در مقاله مرجع 16 …………………………………………………………………..صفحه 80
شکل 2-22) جابجایی در مقاله مرجع 17 بدون کنترل ………………………………………………….صفحه 80
شکل 2-23) جابجایی در مقاله مرجع 17 با کنتر

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *