زلزله، سیستم، کنترل، های، …………………………………………………………………….صفحه، جهش:

سازی……………………………………………………………………………………………صفحه64
2-57-3- تغییر مقدار……………………………………………………………………………………………….صفحه64
2-58- محک اختتام اجرای الگوریتم ژنتیک…………………………………………………………………صفحه65
2-59- انواع الگوریتم‌های ژنتیکی………………………………………………………………………………صفحه65
2-59-1- الگوریتم ژنتیکی سری………………………………………………………………………………..صفحه66
2-59-2- الگوریتم ژنتیکی موازی………………………………………………………………………………صفحه67
2-60- نقاط قوّت الگوریتم‌های ژنتیک………………………………………………………………………..صفحه67
2-61- محدودیت‌ها ………………………………………………………………………………………………..صفحه69
2-62- استراتژی برخورد با محدودیت‌ها …………………………………………………………………….صفحه70
2-62-1- استراتژی رَدّی………………………………………………………………………………………….صفحه70
2-62-2- استراتژی اصلاحی……………………………………………………………………………………صفحه70
2-62-3- استراتژی جریمه‌ای …………………………………………………………………………………..صفحه70
2-63- بهبود الگوریتم ژنتیک…………………………………………………………………………………….صفحه71
2-64- مدل دینامیکی سازه………………………………………………………………………………………..صفحه72
2-65- معادلات دیفرانسیل پیوسته سیستم…………………………………………………………………….صفحه72
2-66- نمونه برداری زلزله و سیگنال حاصل از سنسور………………………………………………….صفحه73
2-67- نمونه برداری سیگنال زلزله……………………………………………………………………………..صفحه74
2-68- نرخ نمونه برداری………………………………………………………………………………………….صفحه75
2-69- تبدیل C2DT و معادلات گسسته سیستم……………………………………………………………صفحه76
2-70- مدل زلزله…………………………………………………………………………………………………….صفحه76
2-71- مدلسازی زلزله……………………………………………………………………………………………..صفحه77
2-72- مدل رفتار سازه بدون کنترل در مقابل زلزله……………………………………………………….صفحه78
2-73- جمع بندی فصل …………………………………………………………………………………………..صفحه82
فصل سوم
روش اجرای تحقیق
3-1- کنترل سازه ……………………………………………………………………………………………………صفحه83
3-2- کنترل حلقه باز ………………………………………………………………………………………………صفحه83
3-3- حلقه بسته………………………………………………………………………………………………………صفحه84
3-4- مقایسه سیستمهای کنترل حلقه بسته و حلقه باز…………………………………………………….صفحه84
3-5- کنترل سنتی…………………………………………………………………………………………………….صفحه85
3-6- انواع روش های کنترل ……………………………………………………………………………………صفحه85
3-7- تبدیل لاپلاس…………………………………………………………………………………………………صفحه86
3-8- تابع تبدیل سیستم……………………………………………………………………………………………صفحه88
3-9- حساسیت سیستم های کنترل نسبت به تغییرات پارامترها……………………………………….صفحه90
3-9-1- اغتشاش و نویز در سیستم کنترل حلقه بسته …………………………………………………….صفحه90
3-10- خطای حالت دائمی……………………………………………………………………………………….صفحه91
3-11- معایب سیستم حلقه بسته…………………………………………………………………………………صفحه92
3-12- مشخصه های عملکرد سیستم کنترل………………………………………………………………….صفحه92
3-13- جبران سازی…………………………………………………………………………………………………صفحه94
3-14- مثال هایی از کنترل در سیستم های بیولوژیکی……………………………………………………صفحه95
3-15- جمع بندی فصل……………………………………………………………………………………………صفحه99
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- هدف فصل…………………………………………………………………………………………………..صفحه100
4-2- کنترل‌کننده غیرخطی LQR……………………………………………………………………………..صفحه100
4-3- پیاده سازی LQR………………………………………………………………………………………….صفحه101
4-4- نتایج شبیه‌سازی LQR……………………………………………………………………………………صفحه101
4-5- کنترل فازی…………………………………………………………………………………………………..صفحه103
4-6- پاسخ حلقه بسته با استفاده از کنترلر فازی………………………………………………………….صفحه105
4-7- کنترل نظارتی ………………………………………………………………………………………………صفحه106
4-8- چارت الگوریتم به همراه شبه کد آن…………………………………………………………………صفحه106
4-9- تابع هدف…………………………………………………………………………………………………….صفحه108
4-10- کنترل نظارتی سازه با الگوریتم ژنتیک…………………………………………………………….صفحه109
4-11- پاسخ ها…………………………………………………………………………………………………….صفحه111
4-12- ضریب نظارت…………………………………………………………………………………………….صفحه112
4-13- بررسی زمان اجرای فازی در مقابل LQR ……………………………………………………….صفحه112
4-14- جکهای کنترلی……………………………………………………………………………………………صفحه112
4-15- جمع بندی فصل………………………………………………………………………………………….صفحه114
فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- نتایج عملی ………………………………………………………………………………………………….صفحه115
5-2- بیشینه جابحایی و شتاب…………………………………………………………………………………صفحه118
5-3- نتایج عددی………………………………………………………………………………………………….صفحه119
5-4- نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………..صفحه120
5-5- پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………صفحه120
مراجع ………………………………………………………………………………………………………………….صفحه121

فهرست جدول ها
جدول 1-1) آمار زلزله های بزرگ در جهان ………………………………………………………………صفحه 4
جدول 1-2) مقایسه ی اندازه و شدت زلزله در دو مقیاس ریشتر و مرکالی ………………………صفحه 6
جدول 1-3) مهم ترین زلزله های نیم قرن اخیر در ایران ……………………………………………….صفحه 7
جدول 2-1) نمونه کروموزوم الگوریتم ژنتیکی ………………………………………………………….صفحه 43
جدول2-2) مشخصات سازه …………………………………………………………………………………..صفحه 77
جدول 5-1) نتایج پارامترهای سیستم برای همه طبقات ……………………………………………..صفحه 119

فهرست شکل ها
شکل 1-1) ساختمان سنسور تشخیص زلزله …………………………………………………………………صفحه 8
شکل 1-2) نمونه ای از یک لرزه نگاشت با بیشینه دامنه 23 میلیمتر ………………………………….صفحه 9
شکل 1-3) شمایی از یک نگاشت سه مولفه ……………………………………………………………..صفحه 10
شکل 2-1) نقاط بهینۀ محلی و بهینۀ کلی ………………………………………………………………….صفحه 27
شکل 2-2) کدینگ درختی …………………………………………………………………………………….صفحه 42
شکل 2-3) چرخ رولت …………………………………………………………………………………………صفحه 50
شکل 2-4) جابجایی چند نقطه با اندازه 3 به 5 ………………………………………………………صفحه 53
شکل 2-5) ترکیب تک ‌نقطه‌ای ………………………………………………………………………………صفحه 55
شکل 2-6) ترکیب دو نقطه‌ای با اندازه 3 از 7 ………………………………………………………صفحه 56
شکل 2-7) ترکیب یکنواخت ………………………………………………………………………………….صفحه 57
شکل 2-8)شبیه سازی جهش به کمک نمودار …………………………………………………………..صفحه 61
شکل 2-9)جهش باینری ……………………………………………………………………………………….صفحه 63
شکل 2-10) جهش: وارونه سازی بیت …………………………………………………………………….صفحه 63
شکل 2-11)جهش: تغییر ترتیب قرارگیری ………………………………………………………………..صفحه 64
شکل 2-12) جهش: وارون سازی ……………………………………………………………………………صفحه 64
شکل 2-13) جهش: تغییر مقدار ………………………………………………………………………………صفحه 65
شکل 2-14) کنترل حلقه باز سیستم …………………………………………………………………………صفحه 73
شکل 2-15) یک سیگنال پیوسته به همراه سیگنال‏های گسسته و رقمی متناظر …………………صفحه 74
شکل 2-16)نمونه برداری های یکسان از دو سیگنال متفاوت ……………………………………….صفحه 75
شکل 2-17) مدل‌سازی نیروی زلزله منجیل ……………………………………………………………….صفحه 78
شکل 2-18) جابجایی در مقاله مرجع 7 …………………………………………………………………….صفحه 78
شکل 2-19) جابجایی در مقاله هارلی و همکاران در مرجع 9 ……………………………………….صفحه 79
شکل 2-20) جابجایی در مقاله مرجع 9 …………………………………………………………………….صفحه 79
شکل 2-21) جابجایی در مقاله مرجع 16 …………………………………………………………………..صفحه 80
شکل 2-22) جابجایی در مقاله مرجع 17 بدون کنترل ………………………………………………….صفحه 80
شکل 2-23) جابجایی در مقاله مرجع 17 با کنتر

این نوشته در پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *