پایان نامه ها

Delivery,، app=”EN”، Transactions، name=”Journal، فرکانسی، ترانسفورماتور

<EndNote><Cite><Author>Nabwey</Author><RecNum>64</RecNum><DisplayText>[24]</DisplayText><record><rec-number>64</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”dfvr9sp9xz55zwedez6xtdxfv259ppft5ttf”>64</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Nabwey, Hossam A</author><author>Rady, EA</author><author>Kozae, AM</author><author>Ebady, AN</author></authors></contributors><titles><title>Fault Diagnosis of Power Transformer Based on Fuzzy Logic, Rough Set theory and Inclusion Degree Theory</title><secondary-title>A A</secondary-title></titles><periodical><full-title>A A</full-title></periodical><pages>6</pages><volume>1</volume><dates></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>[24] روشی هوشمند که مبتنی بر منطق فازی است برای تشخیص خطای ترانسفورماتور به کار گرفته شده است. از نتایج تحلیل گازهای محلول برای استفاده در الگوریتم پیشنهادی بهره جسته است.
در مراجع ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Ryder</Author><Year>2002</Year><RecNum>75</RecNum><DisplayText>[25, 26]</DisplayText><record><rec-number>75</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”dfvr9sp9xz55zwedez6xtdxfv259ppft5ttf”>75</key></foreign-keys><ref-type name=”Conference Proceedings”>10</ref-type><contributors><authors><author>Ryder, Simon A</author></authors></contributors><titles><title>Transformer diagnosis using frequency response analysis: results from fault simulations</title><secondary-title>Power Engineering Society Summer Meeting, 2002 IEEE</secondary-title></titles><pages>399-404</pages><volume>1</volume><dates><year>2002</year></dates><publisher>IEEE</publisher><isbn>0780375181</isbn><urls></urls></record></Cite><Cite><Author>Abu-Siada</Author><Year>2013</Year><RecNum>107</RecNum><record><rec-number>107</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”dfvr9sp9xz55zwedez6xtdxfv259ppft5ttf”>107</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Abu-Siada, A</author><author>Hashemnia, N</author><author>Islam, S</author><author>Masoum, Mohammad AS</author></authors></contributors><titles><title>Understanding power transformer frequency response analysis signatures</title><secondary-title>Electrical Insulation Magazine, IEEE</secondary-title></titles><periodical><full-title>Electrical Insulation Magazine, IEEE</full-title></periodical><pages>48-56</pages><volume>29</volume><number>3</number><dates><year>2013</year></dates><isbn>0883-7554</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[25, 26] با استفاده از مدل الکتریکی متمرکز خطاهای مرتبط با هسته و خطای اتصالکوتاه در یک ترانسفورماتور بطور آزمایشگاهی مورد تست قرار گرفته و پاسخ فرکانسی اندازهگیری شده است و قابلیت تشخیص این خطاها توسط تحلیل پاسخ فرکانسی مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین در مرجع ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Wang</Author><Year>2009</Year><RecNum>100</RecNum><DisplayText>[27, 28]</DisplayText><record><rec-number>100</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”dfvr9sp9xz55zwedez6xtdxfv259ppft5ttf”>100</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Wang, Zhongdong</author><author>Li, Jie</author><author>Sofian, Dahlina M</author></authors></contributors><titles><title>Interpretation of transformer FRA responses—Part I: Influence of winding structure</title><secondary-title>Power Delivery, IEEE Transactions on</secondary-title></titles><periodical><full-title>Power Delivery, IEEE Transactions on</full-title></periodical><pages>703-710</pages><volume>24</volume><number>2</number><dates><year>2009</year></dates><isbn>0885-8977</isbn><urls></urls></record></Cite><Cite><Author>Sofian</Author><Year>2010</Year><RecNum>70</RecNum><record><rec-number>70</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”dfvr9sp9xz55zwedez6xtdxfv259ppft5ttf”>70</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Sofian, Dahlina M</author><author>Wang, Zhongdong</author><author>Li, Jie</author></authors></contributors><titles><title>Interpretation of transformer FRA responses—Part II: Influence of transformer structure</title><secondary-title>Power Delivery, IEEE Transactions on</secondary-title></titles><periodical><full-title>Power Delivery, IEEE Transactions on</full-title></periodical><pages>2582-2589</pages><volume>25</volume><number>4</number><dates><year>2010</year></dates><isbn>0885-8977</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[27, 28] با استفاده از مدل متمرکز الکتریکی ترانسفورماتور تکفاز، خطای تغییر شکل، اتصال کوتاه، جابهجایی محوری برای سه تست با سه پیکربندی مختلف شبیهسازی شده و حساسیت هر یک از تستها به یک نوع خطا مورد بررسی قرار گرفته است.
در مرجع ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Wang</Author><Year>2005</Year><RecNum>136</RecNum><DisplayText>[29]</DisplayText><record><rec-number>136</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”dfvr9sp9xz55zwedez6xtdxfv259ppft5ttf”>136</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Wang, M</author><author>Vandermaar, A John</author><author>Srivastava, KD</author></authors></contributors><titles><title>Improved detection of power transformer winding movement by extending the FRA high frequency range</title><secondary-title>Power Delivery, IEEE Transactions on</secondary-title></titles><periodical><full-title>Power Delivery, IEEE Transactions on</full-title></periodical><pages>1930-1938</pages><volume>20</volume><number>3</number><dates><year>2005</year></dates><isbn>0885-8977</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[29] مدل الکتریکی متمرکز تنها برای سیمپیچ فشارقوی یک فاز از ترانسفورماتور در نظر گرفته شده و دو خطای تغییر شکل و جابهجایی محوری با شدتهای مختلف شبیهسازی شده است. رنج فرکانسی مورد استفاده در این مرجع تا چند مگاهرتز بوده و اثر این دو خطا در رنجهای مختلف فرکانسی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
در مرجع ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Boroujeni</Author><RecNum>86</RecNum><DisplayText>[30, 31]</DisplayText><record><rec-number>86</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”dfvr9sp9xz55zwedez6xtdxfv259ppft5ttf”>86</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Boroujeni, Ali Shirvani</author><author>Gharehpetian, Gevorg B</author><author>Nazari, Mohammad</author></authors></contributors><titles><title>A NEW APPROACH TO WINDING DISPLACEMENT DETECTION OF POWER TRANSFORMER USING FRA METHOD AND ELECTRICAL FORCES DISTRIBUTION</title></titles><dates></dates><urls></urls></record></Cite><Cite><Author>Vaessen</Author><Year>1992</Year><RecNum>34</RecNum><record><rec-number>34</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”dfvr9sp9xz55zwedez6xtdxfv259ppft5ttf”>34</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Vaessen, PTM</author><author>Hanique, E</author></authors></contributors><titles><title>A new frequency response analysis method for power transformers</title><secondary-title>Power Delivery, IEEE Transactions on</secondary-title></titles><periodical><full-title>Power Delivery, IEEE Transactions on</full-title></periodical><pages>384-391</pages><volume>7</volume><number>1</number><dates><year>1992</year></dates><isbn>0885-8977</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[30, 31] حساسیت تحلیل پاسخ فرکانسی به منظور تشخیص خطا در درون ترانسفورماتور مورد بررسی قرار گرفته است. پاسخ فرکانسی در انواع مختلف پیکربندی تست بر روی یک ترانسفورماتور سهفاز در آزمایشگاه اندازهگیری شده و با ایجاد خطاهای اتصالکوتاه و جابهجایی شعاعی و محوری نشان داده شد که حساسیت پاسخ فرکانسی در تست نوع اول قابل قبول خواهد بود.
در مرجع PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5SYWhpbXBvdXI8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDEwPC9ZZWFy
PjxSZWNOdW0+OTI8L1JlY051bT48RGlzcGxheVRleHQ+WzI2LCAzMiwgMzNdPC9EaXNwbGF5VGV4
dD48cmVjb3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjkyPC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBh
cHA9IkVOIiBkYi1pZD0iZGZ2cjlzcDl4ejU1endlZGV6Nnh0ZHhmdjI1OXBwZnQ1dHRmIj45Mjwv
a2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9y
ZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+UmFoaW1wb3VyLCBFPC9hdXRo
b3I+PGF1dGhvcj5UZW5ib2hsZW4sIFM8L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+
PHRpdGxlcz48dGl0bGU+RXhwZXJpbWVudGFsIGFuZCB0aGVvcmV0aWNhbCBpbnZlc3RpZ2F0aW9u
IG9mIGRpc2Mgc3BhY2UgdmFyaWF0aW9uIGluIHJlYWwgaGlnaC12b2x0YWdlIHdpbmRpbmdzIHVz
aW5nIHRyYW5zZmVyIGZ1bmN0aW9uIG1ldGhvZDwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5FbGVj
dHJpYyBQb3dlciBBcHBsaWNhdGlvbnMsIElFVDwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxw
ZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPkVsZWN0cmljIFBvd2VyIEFwcGxpY2F0aW9ucywgSUVUPC9m
dWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+NDUxLTQ2MTwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT40PC92
b2x1bWU+PG51bWJlcj42PC9udW1iZXI+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMTA8L3llYXI+PC9kYXRlcz48
aXNibj4xNzUxLTg2NjA8L2lzYm4+PHVybHM+PC91cmxzPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48
QXV0aG9yPkNvbnRpbjwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMTE8L1llYXI+PFJlY051bT41NzwvUmVjTnVt
PjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+NTc8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFw
cD0iRU4iIGRiLWlkPSJkZnZyOXNwOXh6NTV6d2VkZXo2eHRkeGZ2MjU5cHBmdDV0dGYiPjU3PC9r
ZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3Jl
Zi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5Db250aW4sIEFsZnJlZG88L2F1
dGhvcj48YXV0aG9yPlJhYmFjaCwgR2VybWFubzwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+Qm9yZ2hldHRvLCBK
b2hubnk8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPk5pZ3JpcywgTUQ8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlBhc3NhZ2xp
YSwgUmVuem88L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlJpenppLCBHaXVzZXBwZTwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9y
cz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5GcmVxdWVuY3ktcmVzcG9uc2UgYW5hbHlz
aXMgb2YgcG93ZXIgdHJhbnNmb3JtZXJzIGJ5IG1lYW5zIG9mIGZ1enp5IHRvb2xzPC90aXRsZT48
c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPkRpZWxlY3RyaWNzIGFuZCBFbGVjdHJpY2FsIEluc3VsYXRpb24sIElF
RUUgVHJhbnNhY3Rpb25zIG9uPC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+
PGZ1bGwtdGl0bGU+RGllbGVjdHJpY3MgYW5kIEVsZWN0cmljYWwgSW5zdWxhdGlvbiwgSUVFRSBU
cmFuc2FjdGlvbnMgb248L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz45MDAtOTA5PC9w
YWdlcz48dm9sdW1lPjE4PC92b2x1bWU+PG51bWJlcj4zPC9udW1iZXI+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIw
MTE8L3llYXI+PC9kYXRlcz48aXNibj4xMDcwLTk4Nzg8L2lzYm4+PHVybHM+PC91cmxzPjwvcmVj
b3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPkFidS1TaWFkYTwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMTM8L1ll
YXI+PFJlY051bT4xMDc8L1JlY051bT48cmVjb3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjEwNzwvcmVjLW51bWJl
cj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIgZGItaWQ9ImRmdnI5c3A5eHo1NXp3ZWRlejZ4
dGR4ZnYyNTlwcGZ0NXR0ZiI+MTA3PC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9
IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1
dGhvcj5BYnUtU2lhZGEsIEE8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkhhc2hlbW5pYSwgTjwvYXV0aG9yPjxh
dXRob3I+SXNsYW0sIFM8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPk1hc291bSwgTW9oYW1tYWQgQVM8L2F1dGhv
cj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+VW5kZXJzdGFuZGluZyBw
b3dlciB0cmFuc2Zvcm1lciBmcmVxdWVuY3kgcmVzcG9uc2UgYW5hbHlzaXMgc2lnbmF0dXJlczwv
dGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5FbGVjdHJpY2FsIEluc3VsYXRpb24gTWFnYXppbmUsIElF
RUU8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5FbGVj
dHJpY2FsIEluc3VsYXRpb24gTWFnYXppbmUsIElFRUU8L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9wZXJpb2RpY2Fs
PjxwYWdlcz40OC01NjwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT4yOTwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+MzwvbnVtYmVy
PjxkYXRlcz48eWVhcj4yMDEzPC95ZWFyPjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+MDg4My03NTU0PC9pc2JuPjx1
cmxzPjwvdXJscz48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PC9FbmROb3RlPn==
ADDIN EN.CITE

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *