پایان نامه ها

نرمافزار، پارامترهاي، غیرهمسطح، براي، تقاطعهاي، وزندهی

غیرهمسطح ]5[
روش آرین امیرامجدی در انتخاب تقاطع غیر همسطحدر این پژوهش در مرحلهي اول پس از انتخاب نرمافزار مورد نظر AIMSUN تمامی تقاطعهاي غیرهمسطح لوزي، تکنقطهاي، جهتی، شبدري کامل و نیمه شبدري با رعایت پوستهاي مشخص در نرمافزار مذکور مدل میشوند.در ادامه تقاطعهاي مدل شده تحت چند سناریوی ترافیکی مختلف براي احجام ترافیکی مختلف قرار گرفته و هر تقاطع غیرهمسطح در نرمافزار شبیهسازی شده است و پس از کالیبراسیون نرمافزار که با توجه به دادههاي میدانی در بزرگراه نیایش بدست آمده است خروجیهاي نرمافزار استخراج میگردد.پارامترهایی که در این تحقیق مورد بررسی قرار میگیرند و در معادلات وارد میشوند عبارت اند از حجم ترافیکی، میزان تولید آلایندههاي هوا، میزان مصرف سوخت، زمان سفر،هزینه ساخت و ایمنی.در ادامه و با استفاده از خروجیهاي نرمافزار AIMSUN براي پارامترهاي مذکور معادلهاي بر حسب میزان حجم گردش به چپها که نقش تعیین کنندهاي را در عملکرد تقاطعهاي غیرهمسطح دارند بدست میآید. در مرحله آخر تمامی پارامترها به هزینه ریالی تبدیل شده و در نتیجه خروجی معادلات براي هر تقاطع هزینهي آن تقاطع میباشد که در نتیجه تقاطعی که هزینه کمتري دارد را میتوان بعنوان تقاطع غیرهمسطح انتخابی معرفی کرد. ]3[
برای وزندهی پارامترها با استفاده از پرسشنامههاي تهیه شده و با بهرهگیري از کارشناسان و متخصصان حمل و نقل و ترافیک و نیز اساتید دانشگاهی و با استفاده از روش AHP به وزندهی پارامترهاي اشاره شده ،پرداخته شده است و پس از وارد کردن ماتریسها در نرمافزار expertchoice11 و تحلیل آنها توسط نرمافزار، با میانگینگیري هندسی وزنهاي نهایی پارامترهاي آلودگی، مصرف سوخت، زمان سفر، فضاي مورد نیاز، هزینه ساخت بدست آمدهاند.
پس از بدست آوردن وزن پارامترها برای نوشتن معادلهي هزینه کلی،هر کدام از پارامترهاي آلودگی ، زمان سفر ، سوخت ، فضاي مورد نیاز ، هزینه ساخت در وزنهاي بدست آمده از نرمافزار Expert choice 11 ضرب شده است.در نتیجه تا این مرحله سعی شده بنابر اهمیت هر کدام از پارامترهاي مورد بحث وزن آنها اعمال شود. در گام بعدي جهت همسانسازي واحد این پارامترها برای جمع کردن آنها با هم ،تمام پارامترها را در هزینههای محاسبه شده از روشهای مختلف ضرب شدند و در نتیجه در این مرحله میتوان براي هر کدام از5 نوع تقاطع غیرهمسطح ، پارامترهاي تبدیل شده به هزینه را با هم جمع نمود.
در نتیجه 5 معادلهي اصلیقیمت: 11200 تومان

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *