متیونین، ال-کارنیتین، لیزین-، واریانس، پروتئین، باکتریهای

پایانی (در هر کیلوگرم) 82
جدول 3-8- ميزان لیزین- متیونین اضافی در این پژوهش در دوره‌های آغازين، رشد و پایانی 83
جدول4-1- مقایسه میانگینهای پارامترهای خونی (± انحراف معیار میانگینها) و اشتباه معیار میانگینها تحت تأثیر سطوح مختلف ال-کارنیتین 93
جدول4-2- مقایسه میانگینهای پارامترهای خونی (± انحراف معیار میانگینها) و اشتباه معیار میانگینها تحت تأثیر سطوح لیزین- متیونین اضافی 94
جدول4-3- مقایسه میانگین های پارامترهای خونی(± انحراف معیار میانگینها) و اشتباه معیار میانگینها تحت تأثیر تیمارها 95
جدول4-5 – نتایج تجزیه واریانس اثر ال-کارنیتین و لیزین- متیونین بر روی گلوکز خون 96
جدول 4-6- نتایج تجزیه واریانس اثر ال-کارنیتین و لیزین- متیونین بر روی اوریک اسید خون 99
جدول4-7 – نتایج تجزیه واریانس اثر ال-کارنیتین و لیزین- متیونین بر روی تری گلیسرید خون 102
جدول4-8 – نتایج تجزیه واریانس اثر ال-کارنیتین و لیزین- متیونین بر روی پروتئین خون 105
جدول4-9 – نتایج تجزیه واریانس اثر ال-کارنیتین و لیزین- متیونین بر روی آلبومین خون 108
جدول4-10- نتایج تجزیه واریانس اثر ال-کارنیتین و لیزین- متیونین بر روی کلسترول خون 111
جدول4-11 – نتایج تجزیه واریانس اثر ال-کارنیتین و لیزین- متیونین بر روی LDL خون 114
جدول4-12 – نتایج تجزیه واریانس اثر ال-کارنیتین و لیزین- متیونین بر رویHDL خون 117
جدول4-13 – نتایج تجزیه واریانس اثر ال-کارنیتین و لیزین- متیونین ابر رویVLDL خون 120
جدول 4-14-مقایسه میانگین های جمعیت شماری از باکتریهای رودهکور(± انحراف معیار میانگینها) و اشتباه معیار میانگینها تحت تأثیر سطوح مختلف ال-کارنیتین 123
جدول4-15- مقایسه میانگین های جمعیت شماری از باکتریهای رودهکور(± انحراف معیار میانگینها) و اشتباه معیار میانگینها تحت تأثیر سطوح لیزین- متیونین اضافی 124
جدول4-16- مقایسه میانگین جمعیت شماری از باکتریهای رودهکور(± انحراف معیار میانگینها) و اشتباه معیار میانگینها تحت تأثیر تیمارها 125
جدول4-17- نتایج تجزیه واریانس اثر ال-کارنیتین و لیزین- متیونین بر روی جمعیت کل باکتریهای هوازی 126
جدول4-17- نتایج تجزیه واریانس اثر ال-کارنیتین و لیزین- متیونین بر روی جمعیت باکتری تولیدکنندهاسیدلاکتیک 129
جدول 4-18- نتایج تجزیه واریانس اثر ال-کارنیتین و لیزین- متیونین بر روی باکتری اشریشیاکلی 132
جدول4-19- نتایج تجزیه واریانس اثر ال-کارنیتین و لیزین- متیونین بر روی کلیفرم 135
جدول4-20- نتایج تجزیه واریانس اثر ال-کارنیتین و لیزین- متیونین بر روی لاکتوباسیل 138
جدول4-21- نتایج تجزیه واریانس اثر ال-کارنیتین و لیزین- متیونین بر روی انتروکوک 141

فهرست نمودارها نمودار4-1- اثر سطوح مختلف ال-کارنیتین روی گلوکز خون 97
نمودار4-2- اثر سطوح اضافی لیزین- متیونین روی گلوکز خون 97
نمودار4-3- اثر تیمارها روی گلوکز خون 98
نمودار4-4- اثر سطوح مختلف ال-کارنیتین روی اوریک اسیدخون 100
نمودار4-5- اثر سطوح لیزین- متیونین اضافی روی اوریک اسید خون 100
نمودار4-6- اثر تیمارها روی اوریک اسیدخون 101
نمودار4-7- اثر سطوح مختلف ال-کارنیتین روی تریگلیسرید خون 103
نمودار4-8- اثر سطوح لیزین- متیونین اضافی روی تریگلیسرید خون 103
نمودار4-9- اثر تیمارها روی تریگلیسرید خون 104
نمودار4-10- اثر سطوح مختلف ال-کارنیتین روی پروتئین خون 106
نمودار4-11- اثر سطوح لیزین- متیونین اضافی روی پروتئین خون 106
نمودار4-12- اثر تیمارها روی پروتئین خون 107
نمودار4-13- اثر سطوح مختلف ال-کارنیتین روی آلبومین خون 109
نمودار4-14- اثر سطوح لیزین- متیونین اضافی روی آلبومین خون 109
نمودار4-15- اثر تیمارها روی آلبومین خون 110
نمودار4-16- اثر سطوح مختلف ال-کارنیتین روی کلسترول خون 112
نمودار4-17- اثر سطوح لیزین- متیونین اضافی روی کلسترول خون 112
نمودار4-18- اثر تیمارها روی کلسترول خون 113
نمودار4-19- اثر سطوح مختلف ال-کارنیتین روی LDL خون 115
نمودار4-20- اثر سطوح لیزین- متیونین اضافی روی LDL خون 115
نمودار4-21- اثر تیمارها روی LDL خون 116
نمودار4-22- اثر سطوح مختلف ال-کارنیتین روی HDL خون 118
نمودار4-23- اثر سطوح لیزین- متیونین اضافی روی HDLخون 118
نمودار4-24- اثر تیمارها روی HDLخون 119
نمودار4-25- اثر سطوح مختلف ال-کارنیتین روی VLDL خون 121
نمودار4-26- اثر سطوح لیزین- متیونین اضافی روی VLDL خون 121
نمودار4-27- اثر تیمارها روی VLDLخون 122
نمودار4-28- اثر سطوح مختلف ال-کارنیتین روی کل جمعیت باکتریهای هوازی 127
نمودار4-29- اثر سطوح لیزین- متیونین اضافی روی کل جمعیت باکتریهای هوازی 127
نمودار4-30- اثر تیمارها روی کل جمعیت باکتریهای هوازی 128
نمودار4-31- اثر سطوح مختلف ال-کارنیتین روی کل جمعیت باکتریهای تولیدکننده اسیدلاکتیک 130
نمودار4-32- اثر سطوح لیزین- متیونین اضافی روی کل جمعیت باکتریهای تولیدکننده اسیدلاکتیک 130
نمودار4-33- اثر تیمارها روی کل جمعیت باکتری های تولیدکننده اسیدلاکتیک 131
نمودار4-34- اثر سطوح مختلف ال-کارنیتین روی کل جمعیت باکتری اشریشیاکلی 133
نمودار4-35- اثر سطوح لیزین- متیونین اضافی روی کل جمعیت باکتری اشریشیاکلی 133
نمودار4-36- اثر تیمارها روی کل جمعیت باکتری اشریشیاکلی 134
نمودار4-37- اثر سطوح مختلف ال-کارنیتین روی جمعیت کلیفرمها 136
نمودار4-38- اثر سطوح لیزین- متیونین اضافی روی جمعیت کلیفرمها 136
نمودار4-38- اثر تیمارها روی جمعیت کلیفرمها 137
نمودار4-39- اثر سطوح مختلف ال-کارنیتین روی کل جمعیت باکتریهای لاکتوباسیل 139
نمودار4-40- اثر سطوح لیزین- متیونین اضافی روی جمعیت کل جمعیت باکتریهای لاکتوباسیل 139
نمودار4-41- اثر تیمارها روی جمعیت کل جمعیت باکتری های لاکتوباسیل 140
نمودار4-42- اثر سطوح مختلف ال-کارنیتین روی کل جمعیت انتروکوکها 142
نمودار4-43- اثر سطوح لیزین – متیونین اضافی روی کل جمعیت انتروکوکها 142
نمودار4-44- اثر تیمارها روی کل جمعیت انتروکوکها 143

فهرست شکلها شكل 1-1- ساختمان مولكولي اسيد‌آمينه ليزين 8
شکل 1 – 2– فرم مولکولی اسيد‌آمينه متیونین 9
شکل 2-1- بیوسنتز ال-کارنیتین 20
شکل 2 – 2- متابولیسم ال–کارنیتین 22
شکل 2-3- اکسیداسیون دنباله های متیونین در پروتئینها به متیونین سولفوکسید و واکنش ترمیم پروتئین توسط متیونین سولفوکسید ردوکتاز 55
شکل 2-4- -Sآدنوزیل متیونین 57
شکل 2-5- نمای شماتیک متابولیسم متیونین 58
شکل3-1- عکس هوایی محل پژوهش 73

چکیده
موضوع پرورش طیور برای تأمین بخشی از نیازهای تغذیهای جامعه، جایگاه ویژهای را به خود اختصاص داده و جامعه کنونی به درستی این جایگاه را مناسب تشخیص داده و هر روز رو به گسترش است. لذا تلاش هر چه بیشتر در بهبود کمیت و به ویژه درکیفیت این محصول استراتژیک از اهمیت خاصی برخوردار است. این آزمایش به منظور بررسی اثرات سطوح مختلف ال-کارنیتین و سطوح لیزین- متیونین اضافی بر روی میکروفلورای روده و پارامترهایخونی جوجههایگوشتینَر سویه راس 308 صورت گرفت.
این آزمایش به فُرم فاکتوریل در قالب طرح کاملا ً تصادفی با دو فاکتور و سه سطح برای هر فاکتور انجام شد. هر ترکیب از سطوح مختلف دو فاکتور به صورت نُه تیمار آزمایشی و سه تکرار و هر تکرار شامل 10 قطعه جوجهگوشتی نَر سویه راس 308 طی سه دوره آغازین (21-0 روزگی)، رشد (35-22 روزگی) و پایانی (42-35 روزگی) بود. سطوح مختلف ال-کارنیتین شامل: سطح 0 (میلیگرم/کیلوگرم)، سطح 75 (میلیگرم/کیلوگرم) و سطح150 (میلیگرم/کیلوگرم) و سطوح لیزین- متیونین بیش از توصیه NRC شامل: سطح 0 درصد، سطح 15 درصد و سطح 30 درصد انتخاب گردید.
در سن 42 روزگی از هر تکرار یک پرنده انتخاب شد و خونگیری از سیاهرگ بال آن برای آزمایشات پارامترهای خونی صورت گرفت. پس از خونگیری در پایان دوره دوباره از هر تکرار یک جوجه انتخاب شده و ذبح گردید و رودهکور آنها جدا شد و برای تعیین فلور میکروبی مورد سنجش قرارگرفت.
نتایج این پژوهش در مورد پارامترهای خونی نشان داد که استفاده از سطوح مختلف ال-کارنیتین باعث بروز تفاوت معنیدار در اوریک اسید،کلسترول و LDL خون بین گروههای آزمایشی شد ( P<0/05). اثر متقابل استفاده از سطوح ال-کارنیتین و لیزین- متیونین باعث بروز تفاوت معنیدار در اوریک اسید، کلسترول، LDL و HDL خون شد (P<0/05).
نتایج در مورد میکروفلورای روده نشان داد که استفاده از سطوح ال-کارنیتین باعث بروز تفاوت معنیدار در جمعیت کل باکتریهای هوازی، باکتریهای تولیدکننده اسیدلاکتیک، باکتری اِشریشیاکُلی، کُلیفرمها و لاکتوباسیلهاگردید(P<0/05). همچنین استفاده از سطوح لیزین- متیونین اضافی باعث تفاوت معنیدار در جمعیت کل باکتریهای هوازی و کلیفرمها شد (P<0/05). در نهایت نتایج اثر متقابل استفاده از سطوح ال-کارنیتین و لیزین- متیونین باعث تفاوت معنیدار درجمعیت کل باکتریهای هوازی، باکتریهای تولیدکننده اسیدلاکتیک، اشریشیاکلی، کلیفرمها و لاکتوباسیلها شد (P<0/05). در بقیه پارامترها در همه سطوح اختلاف معنیداری مشاهده نگردید.
واژههای کلیدی: ال-کارنیتین، لیزین- متیونین، جوجهگوشتی، پارامترهای خونی، میکروفلورای روده

فصل اول:
مقدمه
251756934940830
فصل اول: مقدمه
نگاه تاریخی به ضرورت دامپروری در طول تکاملبشر
بشردر طول حیات تکاملی در اهلیکردن حیوانات به منظور تأمین نیازهای خود اعم از خوراک و پوشاک مسیرهای متفاوتی را طی نمود که این تفاوت را میتوان در شیوههای تولید و مناسبات اجتماعی زمان خود بررسی نمود. مطابق قوانین طبیعی و اتودینامیسم جامعه و در یک روند تِز و آنتیتِز که منجر به فرماسیونهایاجتماعی و اقتصادی شد به عنوان سنتِز بروز نمود و لذا بشر در هر دوره مطابق با ابزار و تکنولوژی زمان خود به اهلیکردن و پرورش حیوانات تلاش نمود. امروزه در راستای همان روند با استفاده از تکنولوژی برتر در جهت بهبود کیفیت و کمیت برای پاسخگویی به رشد و افزایش جمعیت کوشش مینماید.
وظیفه تاریخی نسلکنونی است که در این مقطع از تاریخ با استفاده از تجارب گذشته و تکنولوژی روز، نقش خود را در بهبود کیفیت و کمیت ایفا نماید. بیشک در این روند موضوع پرورشطیور برای تأمین بخشی از نیازهای تغذیهای جامعه، جایگاه ویژهای را به خود اختصاص داده و جامعهکنونی به درستی این جایگاه را مناسب تشخیصداده و هر روز رو به گسترش است. وجود فارمهای بزرگ گویای این ادعاست، لذا تلاش هر چه بیشتر در بهبود کمیت و به ویژه درکیفیت این محصول استراتژیک از اهمیت خاصی برخوردار است.
اهمیت طیور و ضرورت صنعتیشدن آن
امروزه یکی از بزرگترین دغدغهها و نگرانیها از لحاظ سیاستگذاران و برنامهریزان، تأمینِ نیازهای جامعه میباشد تا سطح رفاه نسبی افراد جامعه را افزایش دهند. بدیهی است تأمین نیاز غذایی مردم با توجّه به روند روزافزون رشد جمعیّت جهان و تشدید فقر غذایی به ویژه در کشورهای جهانِ سوم از ضروریترین برنامههایی است که باید به آن پرداخته شود در غیر این صورت جهان با چالش جدیدی به نام بحران مواد غذایی روبهرو خواهد شد. البته در تأمین مواد غذایی نه تنها به کمیت بلکه به کیفیت آن نیز باید توجه گردد.
مواد غذایی پروتئینی در تغذیه انسان از اهمیت زیادی برخوردار میباشد و در این میان صنعت مرغداری به عنوان تهیهکننده مواد غذایی پروتئیندار از شرایط و جایگاه ممتازی برخوردار است. زیرا از یک سو به لحاظ اقتصادی تولید آن بسیار مقرون بهصرفه خواهد بود، چون اولاً در مدّت زمان کوتاهی (تقریبا هفت هفته) تولید به لحاظ کمّی 47 برابر افزایش مییابد و در حقیقت دارای راندمان غذایی بالایی میباشد و ثانیاً به هزینه قابل توجهی نیاز نداشته و در فضایی محدود میتوان بیشترین مقدار پروتئین را تولید کرد. از سوی دیگر گوشتِ مرغ از نظر پروتئینی و تناسب اسیدآمینه نسبت به گوشت بسیاری از حیوانات برتری داشته و سالمتر میباشد و از نظر پروتئینی نیز بالاترین میزان (حدود 2/20 درصد) و از لحاظ چربی کمترین میزان را پس ازگوشتماهی در بین انوع گوشتهای مورد مصرف دارا میباشد. میزان کلسترول آن پایین بوده و بیماریهای مشترک بین طیور و انسان در مقایسه با نشخوارکنندگان کم میباشد و با توجّه به نیاز هر فرد که روزانه حدود 60 تا 70 گرم پروتئین است و کم بودن کلسترول گوشت مرغ و پایین بودن بافتهای پیوندی و چربی درگوشت طیور و بالابودن قابلیت هضم آن لازم است به صنعت طیور توجه شود (پور رضا، 1383).
جدول1-1- درصد پروتئینگوشت و ضریبتبدیل خوراک در حیوانات مختلف (پور رضا، 1383).
نوع حیوان درصد پروتئین ضریبتبدیل خوراک
گوسفند
گوساله
ماهی
بوقلمون
مرغ گوشتی 7/15
8/18
1/19
4/21
2/20 8-7
7-7
6/1
5/3-3
2-8/1
اهمیت تولید گوشتطیور و جایگاه و آمار صنعتطیور در ایران و جهان
افزایش جمعیّت و بهبود قدرت خرید خانوارها از مهمترین عواملی هستند که در آینده بر تقاضا، برای مصرف مواد غذایی پروتئیندار تأثیر خواهد گذاشت. مصرف سرانه گوشت در جهان 86/13 کیلوگرم در هر سال و در ایران 12 کیلوگرم است که دارای مقام هشتادوهشتم جهان میباشد.کشورهای پرو، آرژانتین، ژاپن با مصرف سرانه بیش از20 کیلوگرم در سال رتبههای اول تا سوم را دارند.
با توجّه به روند افزایش جمعیّت و افزایش مصرف گوشت، میزان تقاضا برای آن در جهان در نیمقرن آینده برابر 166 میلیون تُن برآورد می شود، برای این منظور سالانه به طور متوسط میزان تولید باید 4/5 درصد افزایش یابد و این در حالی است که رشد تولید گوشت مرغ در نیمقرن گذشته به طور متوسط 4 درصد بوده است و در واقع واضح است میزان تقاضا از مقدا

Author:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *