پایان نامه ها

بلوط، رطوبتی، تبعیضی، آمونیفیکاسیون، تیمارهای، نیتریفیکاسیون

ساختار جمعیت میکروبی خاک …………………………………………………………………………. 10
شکل1-5- چرخههای بیوژئوشیمیایی کربن و نیتروژن در خاکها ……………………………………………………………………… 12
شکل1-6- تاثیر چرخههای خشک و مرطوب شدن بر میانگین وزنی قطر خاکدانهها …………………………………………….. 14
شکل1-7- تاثیر وضعیتهای متفاوت رطوبتی بر شدت تنفس و دی اکسید کربن تجمعی ………………………………………. 15
شکل1-8- تاثیر چرخههای خشک و مرطوب شدن بر کربن معدنی شده تجمعی و شدت معدنی شدن کربن ……………… 16
شکل 1-9- تاثیر چرخههای خشک و مرطوب شدن بر نیتروژن معدنی خاک ………………………………………………………. 17
شکل1-10- تاثیر درختان بر خاک ………………………………………………………………………………………………………………. 19
شکل1-11- نمودار همبستگی کربن تودهی زندهی میکروبی و کربن آلی خاک در سه کاربری جنگل، مرتع و کشاورزی21
شکل1-12- چرخهی آب در جنگل و جنگل تخریب شده ………………………………………………………………………………. 23
شکل1-13- چرخهی نیتروژن در جنگل و جنگل تخریب شده …………………………………………………………………………. 23
شکل1-14- مقدار نیتروژن و کربن تودهی زندهی میکروبی در خاکهای کشاورزی و جنگل ……………………………….. 24
شکل1-15- مقدار تنفس در خاکهای کشاورزی و جنگل …………………………………………………………………………….. 25
شکل2-1- منطقهی مورد مطالعه بر روی نقشه ………………………………………………………………………………………………… 28
شکل2-2- تصاویر منطقه ………………………………………………………………………………………………………………………….. 29
1992674972303یازده
یازده

-303958-651348
شکل2-3- نمودار وضعیت آب و هوایی منطقه ………………………………………………………………………………………………. 29
شکل3-1- میانگینهای اثر متقابل کاربری و تیمارهای رطوبتی برای سرعت فرایند آرجینین آمونیفیکاسیون ………………. 40
شکل3-2- میانگینهای اثر متقابل کاربری و تیمارهای رطوبتی برای فرایند آمونیفیکاسیون ……………………………………. 41
شکل3-3- میانگینهای اثر متقابل کاربری و تیمارهای رطوبتی برای فرایند نیتریفیکاسیون …………………………………….. 41
شکل3-4- میانگینهای اثر متقابل کاربری و تیمارهای رطوبتی برای معدنی شدن نیتروژن ………………………………………. 42
شکل 3-5- نمودار آنالیز فاکتورها برای فرایندهای اندازهگیری شده در خاکهای جنگل بلوط طبیعی و تخریب شده …. 43
شکل3-6- تحلیل تبعیضی تیمارهای رطوبتی با استفاده از فرایند نیتریفیکاسیون و سرعت فرایند آرجینین آمونیفیکاسیون در خاکهای جنگل بلوط طبیعی و تخریب شده …………………………………………………………………………………………………. 44
شکل3-7- تحلیل تبعیضی تیمارهای رطوبتی با استفاده از فرایند معدنی شدن نیتروژن و سرعت فرایند آرجینین آمونیفیکاسیون در خاکهای جنگل بلوط طبیعی و تخریب شده ……………………………………………………………………….. 44
شکل3-8- تحلیل تبعیضی تیمارهای رطوبتی با استفاده از فرایند آمونیفیکاسیون و سرعت فرایند آرجینین آمونیفیکاسیون در خاکهای جنگل بلوط طبیعی و تخریب شده …………………………………………………………………………………………….. 45
شکل3-9- تحلیل تبعیضی تیمارهای رطوبتی با استفاده از فرایندهای آمونیفیکاسیون و نیتریفیکاسیون در خاکهای جنگل بلوط طبیعی و تخریب شده …………………………………………………………………………………………………………………………. 46
شکل3-10- تحلیل تبعیضی تیمارهای رطوبتی با استفاده از فرایندهای آمونیفیکاسیون و معدنی شدن نیتروژن در خاکهای جنگل بلوط طبیعی و تخریب شده ……………………………………………………………………………………………………………….. 46
شکل3-11- تحلیل تبعیضی تیمارهای رطوبتی با استفاده از فرایندهای نیتریفیکاسیون و معدنی شدن نیتروژن در خاکهای جنگل بلوط طبیعی و تخریب شده ……………………………………………………………………………………………………………….. 47
شکل3-12- تحلیل تبعیضی تیمارهای رطوبتی با استفاده از فرایندهای آمونیفیکاسیون، نیتریفیکاسیون و معدنی شدن نیتروژن در خاکهای جنگل بلوط طبیعی و تخریب شده……………………………………………………………………………………………… 47
20245721081863دوازده
دوازده
شکل3-13- نمودار درختی تفاوت بین واحدهای آزمایشی با کمک فرایندهای اندازهگیری شده در خاکهای جنگل بلوط طبیعی و تخریب شده ………………………………………………………………………………………………………………………………… 48
-27512-523757شکل3-14- میانگینهای اثر متقابل فاصله خاک از تنه درخت و وضعیتهای رطوبتی برای سرعت فرایند آرجینین آمونیفیکاسیون…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 56
شکل3-15- میانگینهای اثر متقابل فاصله خاک از تنه درخت و وضعیتهای رطوبتی برای فرایند آمونیفیکاسیون ………. 57
شکل3-16- میانگینهای اثر متقابل فاصله خاک از تنه درخت و وضعیتهای رطوبتی برای نیتریفیکاسیون ………………… 58
شکل3-17- میانگینهای اثر متقابل فاصله خاک از تنه درخت و وضعیتهای رطوبتی برای فرایند معدنی شدن نیتروژن .. 60
شکل 3-18- نمودار آنالیز فاکتورها برای فرایندهای اندازهگیری شده در خاکهای جنگل بلوط با فواصل متفاوت از تنه درخت…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….61
شکل3-19- تحلیل تبعیضی خاکهای جنگل بلوط با فواصل متفاوت از تنه درخت، با استفاده از فرایندهای آمونیفیکاسیون، نیتریفیکاسیون و معدنی شدن نیتروژن …………………………………………………………………………………………………………… 61
شکل3-20- تحلیل تبعیضی خاکهای جنگل بلوط با فواصل متفاوت از تنه درخت، با استفاده از فرایندهای آمونیفیکاسیون و نیتریفیکاسیون ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 62
شکل3-21- تحلیل تبعیضی خاکهای جنگل بلوط با فواصل متفاوت از تنه درخت، با استفاده از فرایندهای آمونیفیکاسیون و معدنی شدن نیتروژن ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 62
شکل3-22- تحلیل تبعیضی خاکهای جنگل بلوط با فواصل متفاوت از تنه درخت، با استفاده از فرایندهای نیتریفیکاسیون و معدنی شدن نیتروژن ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 63
شکل3-23- تحلیل تبعیضی خاکهای جنگل بلوط با فواصل متفاوت از تنه درخت، با استفاده از سرعت فرایند آرجینین آمونیفیکاسیون و فرایند آمونیفیکاسیون ………………………………………………………………………………………………………… 64
شکل3-24- تحلیل تبعیضی خاکهای جنگل بلوط با فواصل متفاوت از تنه درخت، با استفاده از سرعت فرایند آرجینین آمونیفیکاسیون و فرایند معدنی شدن نیتروژن …………………………………………………………………………………………………. 64
شکل3-25- تحلیل تبعیضی خاکهای جنگل بلوط با فواصل متفاوت از تنه درخت، با استفاده از سرعت فرایند آرجینین آمونیفیکاسیون و فرایند نیتریفیکاسیون ………………………………………………………………………………………………………….. 65
1939512912037سیزده
سیزده
شکل3-26- تحلیل تبعیضی تیمارهای رطوبتی با استفاده از سرعت فرایند آرجینین آمونیفیکاسیون و فرایند نیتریفیکاسیون در خاکهای جنگل بلوط با فواصل متفاوت از تنه درخت …………………………………………………………………………………… 66
-112572-438696
شکل3-27- تحلیل تبعیضی تیمارهای رطوبتی با استفاده از سرعت فرایند آرجینین آمونیفیکاسیون و فرایند معدنی شدن نیتروژن در خاکهای جنگل بلوط با فواصل متفاوت از تنه درخت …………………………………………………………………….. 67
شکل3-28- تحلیل تبعیضی تیمارهای رطوبتی با استفاده از سرعت فرایند آرجینین آمونیفیکاسیون و فرایند آمونیفیکاسیون در خاکهای جنگل بلوط با فواصل متفاوت از تنه درخت ………………………………………………………………………………… 67
شکل3-29- تحلیل تبعیضی تیمارهای رطوبتی با استفاده ازفرایندهای آمونیفیکاسیون و نیتریفیکاسیون در خاکهای جنگل بلوط با فواصل متفاوت از تنه درخت …………………………………………………………………………………………………………….. 68
شکل3-30- تحلیل تبعیضی تیمارهای رطوبتی با استفاده ازفرایندهای آمونیفیکاسیون و معدنی شدن نیتروژن در خاکهای جنگل بلوط با فواصل متفاوت از تنه درخت …………………………………………………………………………………………………… 68
شکل3-31- تحلیل تبعیضی تیمارهای رطوبتی با استفاده ازفرایندهای نیتریفیکاسیون و معدنی شدن نیتروژن در خاکهای جنگل بلوط با فواصل متفاوت از تنه درخت …………………………………………………………………………………………………… 69
شکل3-32- تحلیل تبعیضی تیمارهای رطوبتی با استفاده از فرایندهای آمونیفیکاسیون، نیتریفیکاسیون و معدنی شدن نیتروژن در خاکهای جنگل بلوط با فواصل متفاوت از تنه درخت ……………………………………………………………………………….. 69
شکل3-33- نمودار درختی تفاوت بین واحدهای آزمایشی با کمک فرایندهای اندازهگیری شده در خاکهای جنگل بلوط با فواصل متفاوت از تنه درخت ……………………………………………………………………………………………………………………. 71
1982042531037چهارده
0چهارده

-112572-555655فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول1-1- مقدار کربن و نیتروژن در خاکهای جنگلی و کشاورزی مجاور یکدیگر ………………………………………….. 22
جدول1-2- مقادیر کربن و نیتروژن تودهی زندهی میکروبی خاک در سه کاربری جنگل، مرتع و کشاورزی …………….. 24
جدول2-1- تعداد چرخههای رطوبتی اعمال شده به خاکها …………………………………………………………………………….. 32
جدول3-1- برخی خصوصیات شیمیایی و فیزیکی خاکهای جنگل بلوط طبیعی و جنگل بلوط تخریب شده …………… 35
جدول 3-2- خصوصیات رطوبتی خاکهای جنگل بلوط طبیعی و تخریب شده …………………………………………………. 35
جدول 3-3- تعداد چرخههای رطوبتی اعمال شده به خاکهای جنگل بلوط طبیعی و تخریب شده پس از دوره انکوباسیون……………………………………………………………………………………………………………………………………………….35
جدول3-4- تجزیه واریانس فرایندهای اندازهگیری شده در خاکهای جنگل بلوط طبیعی و تخریب شده ………………… 36
جدول3-5- اثر کاربری خاک بر فرایندهای اندازهگیری شده ………………………………………………………………………….. 38
جدول3-6- اثر تیمارهای رطوبتی بر فرایندهای اندازهگیری شده در خاکهای جنگل بلوط طبیعی و تخریب شده ……… 40
جدول3-7- ضرایب همبستگی بین فرایندهای اندازهگیری شده در خاکهای جنگل بلوط طبیعی و تخریب شده ……….. 42
جدول3-8- برخی خصوصیات شیمیایی و فیزیکی خاکهای جنگل بلوط با فواصل متفاوت از تنه درخت ………………… 49
جدول3-9- خصوصیات رطوبتی خاکهای جنگل بلوط با فواصل متفاوت از تنه درخت ………………………………………. 50
جدول3-10- تعداد چرخههای رطوبتی اعمال شد

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *