متن کامل پایان نامه را در سایت منبع fuka.ir می توانید ببینید متن کامل پایان نامه را در سایت منبع 2 fuka.ir می توانید ببینید

متن کامل پایان نامه را در سایت منبع fuka.ir می توانید ببینید

بند یک: استقلال قوا PAGEREF _Toc358412129 h 37الف- استقلال سازمانی PAGEREF _Toc358412130 h 37ب- استقلال کار ویژه ای PAGEREF _Toc358412131 h 38بند دو: قوه مجریه یک رکنی PAGEREF _Toc358412132 h 38الف- انتخاب رئیس جمهور با انتخابات عمومی PAGEREF _Toc358412133 h 39ب- مسئولیت وزرا در برابر رئیس جمهور PAGEREF _Toc358412134 h 39بند سه: تعدیل در عمل PAGEREF _Toc358412135 h 401-5 -1-1 ذکر نمونه ی نظام ریاستی آمریکا PAGEREF _Toc358412136 h 411-5-1-2 بررسی اجزای نظام ریاستی آمریکا PAGEREF _Toc358412137 h 42بند یک: قوه مجریه PAGEREF _Toc358412138 h 42الف- انتخاب رئیس جمهور PAGEREF _Toc358412139 h 421-اختیارات رئیس جمهور در حوزه قانونگذاری و قضایی: PAGEREF _Toc358412140 h 43

متن کامل در سایت امید فایل 

الف) در حوزه قانونگذاری PAGEREF _Toc358412141 h 43ب) در امور قضایی PAGEREF _Toc358412142 h 432-اختیارات رئیس جمهور در حوزه اجرایی PAGEREF _Toc358412143 h 44الف) اختیار وضع آئین نامه PAGEREF _Toc358412144 h 44ب) ریاست سازمان اداری فدرال PAGEREF _Toc358412145 h 44ج) سایر اختیارات PAGEREF _Toc358412146 h 44بند دو: قوه مقننه PAGEREF _Toc358412147 h 45بند سه: روابط قوه مجریه و قوه مقننه PAGEREF _Toc358412148 h 451- نقش احزاب سیاسی و گروههای ذی نفوذ PAGEREF _Toc358412149 h 46مبحث ششم : نظام پارلمانی PAGEREF _Toc358412150 h 47مبحث هفتم: رژیم نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی PAGEREF _Toc358412151 h 471-7-1 ویژگی های نظام نیمه ریاستی- نیمه پارلمانی PAGEREF _Toc358412152 h 48عنوانصفحه
بند یک: ابعاد پارلمانی PAGEREF _Toc358412153 h 48بند دو: ابعاد ریاستی PAGEREF _Toc358412154 h 50بند سه: نظام های مختلط در دنیای عمل PAGEREF _Toc358412155 h 51فصل سوم : بررسی رژیم پارلمانی PAGEREF _Toc358412156 h 523-1 تعریف پارلمانتاریسم : PAGEREF _Toc358412157 h 533-2 تفکیک نسبی و نظام پارلمانی PAGEREF _Toc358412158 h 543-3 مبانی نظری نظام پارلمانی : PAGEREF _Toc358412159 h 55بند یک: همکاری بین قوه مجریه و قوه مقننه PAGEREF _Toc358412160 h 56بند دوم: تعادل میان قوه مقننه و قوه مجریه PAGEREF _Toc358412161 h 57بند سه: دو رکنی بودن قوه مجریه PAGEREF _Toc358412162 h 603-4 انواع نظام پارلمانی PAGEREF _Toc358412163 h 63الف : نظام پارلمانی دو رکنی : PAGEREF _Toc358412164 h 63ب : نظام پارلمانی یک رکنی : PAGEREF _Toc358412165 h 633-5 انواع نظام های پارلمانی بر اساس ریاست کشور PAGEREF _Toc358412166 h 643-6 انگلیس نمونه مشهور نظام پارلمانی PAGEREF _Toc358412167 h 653-6-1 بررسی اجزای نظام پارلمانی انگلیس PAGEREF _Toc358412168 h 71بند یک: پارلمان PAGEREF _Toc358412169 h 71بند دو: مقام سلطنت PAGEREF _Toc358412170 h 78بند سه: نخست وزیر و کابینه PAGEREF _Toc358412171 h 80بند چهار: احزاب سیاسی PAGEREF _Toc358412172 h 82عنوانصفحه
فصل چهارم : ایجاد نظام پارلمانی در ایران PAGEREF _Toc358412173 h 84مبحث اول : نوع نظام فعلی ایران PAGEREF _Toc358412174 h 854-1 -1 تاریخچه تفکیک قوا در ایران : PAGEREF _Toc358412175 h 85الف ـ تفکیک قوا در دوران مشروطه : PAGEREF _Toc358412176 h 86ب ـ تفکیک قوا در دوران پهلوی PAGEREF _Toc358412177 h 87ج : تفکیک قوا در جمهوری اسلامی ایران PAGEREF _Toc358412178 h 884-1-2 رهبری و تفکیک قوا PAGEREF _Toc358412179 h 914-1-3 نوع نظام ایران PAGEREF _Toc358412180 h 93مبحث دوم: قابلیت اجرای نظام پارلمانی و موانع آن در ایران PAGEREF _Toc358412181 h 964-2-1 ـ منشا طرح ایجاد نظام پارلمانی در ایران : PAGEREF _Toc358412182 h 964-2-2 دلایل و ابعاد مطرح شدن تغییر نظام سیاسی : PAGEREF _Toc358412183 h 964-2-3 : ملزومات و انتقادات وارده در خصوص برقرراری نظام پارلمانی در ایران : PAGEREF _Toc358412184 h 984-2-3-1 حزب PAGEREF _Toc358412185 h 981 ـ مزیت های نظام حزبی: PAGEREF _Toc358412188 h 1012-معایب نظام حزبی PAGEREF _Toc358412189 h 1024ـ2ـ3ـ2 عدم آگاهی شرکت کنندگان در همه پرسی PAGEREF _Toc358412195 h 1104-2-3-3 نظام پارلمانی و تضعیف جمهوریت : PAGEREF _Toc358412196 h 1114-2-3-4 اصلاح قانون اساسی PAGEREF _Toc358412197 h 1134-2-3-5 کار آمدی نظام : PAGEREF _Toc358412198 h 116مبحث سوم : آثار حقوقی نظام پارلمانی بر نهادهای سیاسی و حقوقی ایران PAGEREF _Toc358412207 h 1193-3-1 مدل قابل ارائه در نظام پارلمانی ایران : PAGEREF _Toc358412208 h 1193-3-2 ارائه الگوی متناسب با جایگاه و آرایش سیاسی مقاما ت عالی رتبه PAGEREF _Toc358412209 h 130الف) رهبری-رئیس جمهور-نخست وزیر PAGEREF _Toc358412210 h 130ب) رهبری- رئیس جمهور PAGEREF _Toc358412211 h 138عنوانصفحه
ج) رهبری- نخست وزیر PAGEREF _Toc358412212 h 138د ) رئیس جمهور- نخست وزیر PAGEREF _Toc358412213 h 1393-3-3 ویژگی ها و خصوصیات ریاست قوه مجریه و نظام پارلمانی : PAGEREF _Toc358412214 h 1403-3-4 مقام یا نهاد پیشنهاد کننده کاندیداهای ریاست جمهوری به مجلس در نظام پارلمانی : PAGEREF _Toc358412215 h 1403-3-5 اکثریت لازم و نحوه اخذ آرا PAGEREF _Toc358412223 h 1453-3-6 تنفیذ حکم ریاست جمهوری ، استعفای رئییس جمهور و عزل وی در نظام پارلمانی: PAGEREF _Toc358412224 h 1473-3-7 نوع قوه مجریه و ریاست کشور در نظام پارلمانی جدید : PAGEREF _Toc358412225 h 1483-3-8 آیین نامه گذاری قوه مجریه : PAGEREF _Toc358412226 h 149نتیجه گیری PAGEREF _Toc358412227 h 151فهرست منابع و مآخذ PAGEREF _Toc358412228 h 159
فصل اول

مقدمهاز همان ادوار باستان ذهن بشر معطوف به اندیشیدن در باب حکومت و یافتن بهترین نوع آن در جهت سعادت فردی و عمومی بوده است . از اهم مسایلی که در این رهگذر برای وصول به مقصود متبادر به اذهان می شود ، شناخت و تمایز قوای موجود در جامعه ، بیان خصایص و نقش هر کدام بوده است . بطوریکه یک نظام سیاسی با روابطی که میان نهادهای سیاسی ایجاد می نماید قابل تعریف است ؛ لذا پیوند این اصل با ماهیت رژیم ها آنچنان مستحکم شده است که صرف وابستگی یا عدم وابستگی به اصل تفکیک قوا ، درجه و میزان حقوق فردی و اجتماعی را در جوامع نشان می دهد .
حقوقدانان دیروز و امروز با تکیه بر مساله تفکیک قوا در جهت رفع هراسی کوشیده‌اند ،که از تمرکز فساد انگیز و خودکامه‌زای قوا در یک شخص عاید می شود . بر این اساس ، نظام ها ی دموکراتیک بر آمده از تجارب تاریخی در کشورهای مختلف در چهار دسته ذیل قرار می‌گیرند :
اول : نظام پارلمانی
این نظام نشأت گرفته از تجربه هشت قرن حکومت انگلیس است . در نظامهای پارلمانی ، پارلمان منتخب مردم ، ابتکار عمل در قانونگذاری ، تشکیل و تکوین قوه مجریه و نظارت موثر بر آن را بر عهده دارد . به این ترتیب مشروعیت نظام در دست پارلمان است . پارلمان در رأس امور است و هیچ مقامی بالاتر از آن نیست. در نظام پارلمانی ، تفکیک قوا نسبی است . لازمه تضمین دموکراسی در نظام پارلمانی ، مشارکت همه احزاب و گروهها ی موجود در جامعه است ؛ به گونه ای که احزاب با ارائه برنامه ها و سیا‌ستها‌یشان با یکدگر به رقابت پرداخته و در پارلمان حضور می یابند . حزبی که اکثریت آراء را کسب کرده ، حاکم بر مقررات درون پارلمان است و رهبر این حذب نیز به عنوان نخست وزیر ایفای نقش می نماید . چنانکه وزیران نیز از همین حزب انتخاب می شوند .
دوم : نظام ریاستی
این نظام نشات گرفته از جامعه مهاجر پذیر و پدر سالارانه آمریکا می باشد . در نظام ریاستی رئیس‌جمهور همانند پارلمان ریشه مردمی دارد و منتخب مردم است . به این ترتیب رئیس‌جمهور به اعتبار انتخاب مردمی‌اش دارای قدرت سیاسی و ابتکار عمل در تشکیل دولت ، بدون دخالت پارلمان است . در نظام ریاستی تفکیک قوا متمایل به مطلق است و رئیس جمهور و پارلمان هر کدام امور مربوط به خود را انجام داده و نظار‌تشان بر یکدگر اندک است .
سوم : نظام هیئت مدیره
در این نوع نظام پارلمان پس از تشکیل مبادرت به انتخاب تعدادی از افراد به عنوان هیئت مدیره می نماید و مدیریت را به جای یک شخص به هیات می دهد . این مدل تا حدی شبیه به نظام پارلمانی است ؛ از اینرو که پس از تعیین دولت از سوی هیئت مدیره ، اعضای هیئت ، حاکم اجرایی را تعیین می نمایند ، تا با حفظ استقلال در مقابل پارلمان به اداره امور بپردازد .
چهارم : نظام ترکیبی یا نیمه ریاستی _ نیمه پارلمانی :
در اینگونه نظام ها ابتکار عمل رئیس جمهور و پارلمان جلب توجه می نماید ؛ در این نوع نظام رئیس جمهور منتخب مردم و مستقل از پارلمان است و پس از انتخاب ، مبادرت به تشکیل دولت می نماید ؛ چنانکه دولت او بایستی به تایید پارلمان برسد . نخست وزیر ، وزیران را انتخاب نموده و پس از تائید از سوی رئیس جمهور ، در گام بعدی از پارلمان رای اعتماد می گیرد .
و اما در خصوص نظام حاکم بر ایران ، ما با نظام ریاستی _ پارلمانی مواجه می باشیم ؛ زیرا با دو رئیس روبرو هستیم هم رهبری ( منصوب مجلس خبر‌گان و مردم ) و هم رئیس جمهور منتخب مستقیم از سوی پارلمان ، در اینجا پارلمان نیز به نوبه خود منتخب مردم است . از آنجا که رئیس جمهور ریاست هیأت وزیران را بر عهده دارد و برای تشکیل دولت از مجلس رای اعتماد می گیرد ؛ پس نظام حاکم بر کشور ما از نوع ریاستی _ پارلمانی ، با دو رئیس می‌باشد . چنانکه اصل 113 بیانگر این مساله است . لازم به ذکر است که هر‌دوی این روُسا نیز اختیار انحلال مجلس را ندارند .
پس از بیان مقدمه ای مو‌جز باید توجه داشت که نظام فعلی ایران که نوعی نظام خاص می باشد ؛ نیاز به بررسی موشکافانه و دقیقی داشته و از طرفی نظام پارلمانی ، دارای مفهومی گسترده با ابعاد و زوایای مختلف است .
نگارنده در این کار علمی با موشکافی این نوع نظام خاص ، و همچنین با وجود زمزمه هایی مبنی بر تغییر نوع حکومت به نظام پارلمانی ، در صدد بررسی هنجاری و ساختاری نظام جمهوری اسلامی ، در صورت استقرار نظام پارلمانی می باشد و همچنین به تاثیر ابعاد مختلف آن بر روی نهاد های سیاسی و تقنینی و... با در نظر گرفتن آندسته از اصول قانون اساسی ، که جهت نیل به این مقصود نیاز به اصلاح و یا تغییر خواهند داشت می پردازد .
سا‌بقه علمی :اینک پس از بیان مطالب فوق‌الذکر به بررسی سابقه علمی در راستای موضوع مورد بررسی پرداخته می شود .
1-کتب
- حقوق اساسی جعفر بوشهری در جلد دوم ، در صفحات 46 تا 50 به اصل تفکیک قوا پرداخته و سپس به عنوان بهترین راه حل در صفحه 49 همان نظام پارلمانی را مورد بحث قرار می دهد .
- حقوق اساسی تطبیقی جلد دوم ، تالیف جعفر بوشهری در فصل ششم ، در صفحه 137 درخصوص نظام انگلستان و در صفحه 140 درباره حاکمیت مختص پارلمان و نیز در صفحه 141 به اصل تفکیک قوا می پردازد ( اصل تفکیک قوا رعایت میشود ) . و سپس در صفحات 146 تا 158 وظایف مجلس عوام و نخست وزیر و کابینه و ساقط نمودن کابینه مورد بحث قرار می‌دهد .
- نهادهای سیاسی و حقوق اساسی ، تالیف فلیپ‌اردان و ترجمه دکتر رشید‌انصاریان
در فصل چهارم به سازماندهی قدرت دولت و تفکیک قوا می‌پردازد و در ذیل همین فصل از عناوینی همچون تفکیک قوا و محدودیت های تفکیک قوا سخن می‌گوید . وی در بخش دوم به بررسی های نظام سیاسی پرداخته و همچنین در فصل اول این تالیف ، به بررسی کلی نظام پارلمانی و مسئولیت سیاسی دولت با همکاری قوا و ماهیت نظام انگلستان اقدام نموده است (صفحه 371 و 460 ) و سپس در فصل دوم از صفحه 481 الی 556 به بررسی نظام ریاستی و ابعاد آن می پردازد .
- حقوق اساسی تطبیقی ( حقوق اساسی کشورهای غربی و کشورهای اسلامی ، تالیف آیت الله عبا‌سعلی عمید زنجانی ، نشر میزان )
مؤلف در صفحه 93 به بحث تفکیک قوا پرداخته و دو نظام ایالت متحده و بریتانیا را به عنوان شاخصه های نظامها مورد بررسی قرار می دهد . وی سپس در فصل دوم رژیم‌های سیاسی ، به طبقه بندی شکلی نظامهای سیاسی در غرب پرداخته و ذیل این مبحث به طبقه بندی آنها به لحاظ ساختار سه قوه (حکومت) و پس از آن اقدام به بررسی نظامهای سلطنتی _ پارلمانی ، رژیم های جمهوری _ پارلمانی و جمهوری _ ریاستی آمریکا نموده است ؛ وی سپس در مبحث سوم از فصل سوم ، به روابط متقابل دو قوه مقننه و مجریه پرداخته و نهایتا در بخش دوم به بررسی حقوق اساسی تطبیقی کشورهای اسلامی ، از جمله عراق ، پاکستان و ... می پردازد .
- حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ، تالیف مصطفی نجفی اسفار و فرید محسنی . در فصل سوم صفحات 136الی 146 به بررسی اصل تفکیک قوا در جمهوری اسلامی ایران که ذیل این فصل به مباحثی همچون تفکیک مطلق و نسبی قوا و تفکیک قوا در قانون اساسی و استقلال قوا در ایران و نیز روابط قوا در این کشور می پردازد .
- حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران ، تالیف قاسم شعبا‌نی . در بخش اول ، فصل چهارم تحت عنوان حاکمیت و حکومت و در مبحث ششم به روابط قوا و تقسیم بندی رژیم ها بر اساس روابط قوا ( اختلاط قوا – تفکیک مطلق‌ قوا ) تفکیک نسبی قوا _ روابط قوا در جمهوری اسلامی می پردازد.
حقوق اساسی و نهاد های سیاسی ، تالیف سید جلال‌الدین مدنی . وی در فصل پنجم تالیف خود به حق مالکیت ملت و قوای ناشی از آن می پردازد و ذیل این فصل به قوای حاکم در جمهوری اسلامی پرداخته و در فصل چهاردهم نیز به بازنگری در قانون اساسی اقدام نموده است .
- کلیات و مبانی حقوق اساسی و نهادهای سیاسی ، تالیف دکتر ابوالفضل قا‌ضی . در فصل سوم از دفتر سوم، با عنوان تفکیک قوا نویسنده به تفکیک مطلق‌ و نسبی قوا و بررسی رژیم های ریاستی – پارلمانی پرداخته و سپس در بخش اول از فصل چهارم ، به طبقه بندی رژیم‌‌‌های سیاسی بر اساس روابط قوا در سه قسمت تحت عناوین : اختلاط قوا ، ( رژیم های اقتدار گرا ) ، تفکیک کامل قوا ( رژیم های ریاستی ) ، همکاری قوا ( رژیم های پارلمانی ) و بررسی جزئیات آنها پرداخته است . نویسنده در دفتر چهارم ، فصل دوم – بخش دوم ، اقسام مختلف قوه مجریه (ریاستی – پارلمانی ) نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی را شرح داده است .
- حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ، تالیف محمد هاشمی ، جلد دوم (حاکمیت و نهادهای سیاسی ) چاپ نوزدهم ، زمستان 86 . در بخش دوم ، مبحث دوم ( نظارت ) در خصوص تفکیک قوا و نظام ریاستی ـ پارلمانی بحث و سپس در بند اول به بررسی انوع قوه مجریه که می تواند ریاستی یا پارلمانی باشد ؛ می پردازد .
2_پایان نامه ها
پایان نامه ای با عنوان فوق الذکر در سایت www.iran--com که سایت رسمی پایان نامه ها ومقالات می باشد یافت نشده است و این کار اولین کار تحقیقی در راستای موضوع مطروحه می باشد لازم به ذکر است با توجه به اینکه نگارنده در صدد بررسی جوانب موضوع مذکور میپرداد پایان نامه های زیر میتواند راهگشا باشد.
1-بررسی و روند شکل گیری پارلمان در انگلستان_سجاد کاظمی_به راهنمایی کریم سلیمانی_دانشگاه شهید بهشتی 88
2_اصل تفکیک قوا و تحول مفهوم آن در ایران و ایالات متحده آمریکا_محمد بهاری _به راهنمایی ابوالفضل قاضی_ دانشگاه تهران76

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

متن کامل پایان نامه را در سایت منبع 23333 fuka.irمی توانید ببینید