مقالات

*254

2097405-570230
دانشگاه آزاد اسلامي
واحد تهران شرق
دانشكده علوم انسانی
پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A) گرايش ارتباطات
عنوان :
رابطه گرایش به استفاده از خدمات ارتباطی نوین پست
و ویژگیهای کیفیت زندگی شهری (مطالعه موردی منطقه 13پستی)
استاد راهنما :
دكتر فیروز دیندار
استاد مشاور :
دكتر اسماعیل کاووسی
نگارش :
محسن وطن پرست
خرداد1392
با احترام به پدر بزرگوار و مادر عزيز
تقديم به :
همسر عزیز و مهربانم
به پاس همراهی و صبر پایان ناپذیرش
ج

تشکر و سپاس

سپاس بيکران خدای را، که به ما قدرت فهم و نوشتن داد. ايزد يکتائی که در همه حال چراغ اميدی برای شکافتن قلب تيره ظلمت و جهل بوده و انسان را در راه رسيدن به کمال هدايت می نمايد. بی گمان کسی که از لطف و مرحمت بندگان او غافل بماند، شکر خالق را تمام ننموده است. لذا بدين وسيله مراتب امتنان قلبی خود را از پدر و مادرم که هميشه مشوق و ياور من بوده اند، همسرم که در تمامی مراحل تحقيق با صبر و فداکاری خويش پشتيبان من بوده و ساير اعضای خانواده ام ابراز می دارم.
از اساتيد محترم جناب آقايان دکتر فیروز دیندار، دکتر اسماعیل کاووسی و سرکار خانم دکتر کردی و ديگر اساتيد محترمی که هر کدام به نوعی اينجانب را مورد راهنمائی و لطف خويش قرار دادند، سپاسگزارم.
از همکارانم در مجموعه شرکت پست جمهوری اسلامی ايران خصوصاً دوستان عزيزم مقصودی، مشهدی، جلیلی،عباسی، نوروزپور ، راثی، سید جواد هاشمی، شریفی، احمد پور، تاجیک، امیرکیانی، دهقان و نصراله صميمانه قدردانی می نمايم.
در پایان تشکر ويژه خود را از دوست و همکاران بسيار عزيزم، آقایان صالح آچاك و محمد احمدی که علاوه بر ويراستاری اين تحقيق در کليه مراحل اينجانب را از دانش و تجربه خود بهره مند نمودند ابراز می دارم.
د

فهرست مطالب
صفحه عنوان
1 چکیده
2 فصل اول- کليات پژوهش
– مقدمه
3 بيان مسئله پژوهش
4 اهميت و ضرورت انجام پژوهش
7 اهداف پژوهش
8 سوالات تحقیق
8 فرضیات تحقیق
9 مفاهیم و واژگان
12 قلمرو تحقیق
12 مدل تحقیق
فصل دوم- ادبیات تحقیق
13 بخش اول
12 پیشینه و سابقه موضوع پژوهش
بخش دوم
16
16 مروری بر تئوری های مرتبط با پژوهش
مقدمه
پست و نظریه های توسعه
مفاهیم توسعه
توسعه
نوسازی
نوسازی و توسعه
مروری اجمالی بر تاریخچه نظریه های توسعه
17 18 19 20 21 فهرست مطالب
صفحه عنوان
22 – نظریه های کلاسیک توسعه
– نظریه های مدرن توسعه
23 نظریه های پسامدرن توسعه
27 نگرش سیستمی نسبت به توسعه
30 نظریه های ارتباطات و توسعه
30 نظریه های ارتباط برای توسعه
31 پارادیم نوسازی
32 نظریه ارتباطات و نوسازی
33 گذر از جامعه سنتی
34 موانع نوسازی و توسعه
34 – موانع ایدوئولوژیک
34 – موانع انگیزشی
35 موانع نهادی
35 موانع تشکیلاتی
36 تأثیر عوامل فرهنگی بر اداره امور توسعه
37 پست و توسعه
مقدمه
پست یک عامل توسعه اجتماعی
پست یک عامل توسعه فرهنگی
پست یک عامل توسعه اقتصادی
بخش سوم
خدمات ارتباطی پست
37 36 37 38 40 40 فهرست مطالب
صفحه عنوان
40 – مقدمه
– تاریخچه صنعت خدمات پستی در ایران
41 فرآیند های عملیاتی پست
43 کیفیت و امنیت خدمات
47 سطح دسترسی
48 تحولات جهانی و اثر آن بر پست
48 بررسی تحولات ارتباطات و فناوری اطلاعات و اثر آن بر روی پست
49 تأثیر فناوری های ارتباطی بر روی پست
50 اینترنت و پست
52 تأثیر فناوری ارتباطات بر روی پست
54 – علاقه مصرف کنندگان به استفاده از کاغذ
56 – نقش فناوری اطلاعات در جانشینی نامه
59 بررسی جهانی شدن و اثر آن بر پست
61 تأثیر جهانی شدن بر پست
بخش چهارم
63 پست به مفهوم یک نهاد ارتباطی
مقدمه
بررسی نقش و جایگاه پست در نظام اجتماعی
نقش پست در حفظ محیط زیست
نقش پست در کاهش سفرهای درون شهری
نقش پست در فرآیند های نظام اداری
نقش و جایگاه پست در نظام فرهنگی
63 65 68 70 71 73 فهرست مطالب
صفحه عنوان
73 – بررسی نقش پست در ارتقاء جایگاه فرهنگی عمومی
– بررسی نقش پست در ارتقاء جایگاه تخصصی جامعه
75 بررسی نقش پست در تسهیل ارتباطات فرهنگی
78 بررسی و نقش و جایگاه پست در نظام اقتصادی
79 نقش پست در صرفه جویی و بهره وری
81 بررسی نقش و جایگاه پست در نظام سیاسی
81 بررسي نقش پست در ارتباط دو سويه سازمان هاي غير دولتي – مردم
86 بررسي نقش پست در ارتباط دو سويه بين المللي حکومت ها- مردم
87 تحلیل خدمات پستی
88 تحليل تاريخ شناختي پست در ايران
89 – تحليل فرهنگ شناختي پست در ايران
92 – تحليل جامعه شناختي پست در ايران
93 مدل ارتباطي در پست
بخش پنجم
99 کیفیت زندگی شهری
99 مفهوم کیفیت زندگی
خاستگاه مفهوم کیفیت زندگی
تعریف کیفیت زندگی
کیفیت زندگی به مثابه رضایت از زندگی
تعاریف مبتنی بر وجوه چندگانه
رویکرد عاملیتی و کیفیت زندگی
99 100 100 101 103 فهرست مطالب
صفحه عنوان
103 – رویکرد مطلوبیت گرایی
– رویکرد ارزش های عام
108 رویکرد نیاز محور
117 رویکرد ساختاری و کیفیت زندگی
118 رویکرد دیالکیتیک دموکراتیک برنارد
120 کیفیت فراگیر زندگی برگر- اشمیت و نول
122 سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی
124 ابعاد کیفیت زندگی شهری
فصل سوم- روش شناسی پژوهش
مقدمه
125 – نوع و روش اجراي پژوهش
126 – روايي و پايايي ابزار سنجش
127 جامعه آماري و تعيين حجم نمونه
128 روش‌هاي نمونه‌گيري
128 روش تجزيه و تحليل اطلاعات
فصل چهارم- تجزیه و تحلیل پژوهش
مقدمه
تجزيه و تحليل توصيفي (ويژگی های جامعه شناختی)
داده های توصیفی سوالات پرسشنامه
تجزيه و تحليل استنباطي (بررسي و آزمون فرضيه ها)
125 125 132 فهرست مطالب
صفحه عنوان
142 فصل پنجم- نتیجه گیری و پیشنهادات
– بخش اول- نتایج
142 یافته های ناشی از ادبیات تحقیق
143 یافته های ناشی از گویه های تحقیق
144 یافته های ناشی از آزمون فرضیه ها
147 – بخش دوم – پیشنهادات
147 پیشنهادات ناشی از ادبیات تحقیق
148 پیشنهادات ناشی از فرضیه ها
150 پیشنهادات برای محققین آتی
150 – محدودیت و دشواری های تحقیق
152 فهرست منابع و مآخذ
فهرست جدول ها
صفحه عنوان
51 تاريخچه اختراع و شيوع نامه الکترونيکي جدول 2- 1
52 فنآوري ها جديد تأثير گذار بر پست جدول 2- 2
70 بازار بالقوه فعاليت هاي پستي و سهم شرکت پست جدول 2- 3
102 حوزه های مختلف بکارگیری مفهوم کیفیت زندگی براساس مطالعه فرانس جدول 2- 4
116 فهرست قابلیت های کارکردی پایه ای ناسباوم جدول 2-5
121 کیفیت زندگی و تغییر اجتماعی در دو سطح فردی و اجتماعی جدول 2-6
127 ارزيابي پایایی ابزار اندازه گيري جدول 2-3
130 توزيع فراواني به تفکيک جنسيت پاسخگويان جدول 4- 1
131 توزيع فراواني به تفکيک ميزان تحصيلات پاسخگويان جدول 4- 2
132 جدول توزيع فراواني به تفکيک شغل جدول 4- 3
133 توزيع فراواني به تفکيک وضعيت تأهل پاسخگويان جدول 4- 4
134 توزيع فراواني به تفکيک سن پاسخگويان جدول 4- 5
136 مقایسه میانگین و انحراف معیار جدول 4-6
137 توزیع فراوانی و پاسخ به سوالات گرایش به استفاده از خدمات نوین پستی جدول 4-7
139 توزیع فراوانی و پاسخ به سوالات کیفیت زندگی شهری جدول 4-8
142 آزمون فرضیه رابطه استفاده از خدمات ارتباطی نوین و کیفیت زندگی شهری جدول 4-9
143 آزمون فرضیه رابطه استفاده از خدمات ارتباطی نوین و کیفیت اقتصادی شهری جدول 4-10
144 آزمون فرضیه رابطه استفاده از خدمات ارتباطی نوین و کیفیت اجتماعی زندگی شهری جدول 4-11
145 آزمون فرضیه رابطه استفاده از خدمات ارتباطی نوین و کیفیت محیطی زندگی شهری جدول 4-12
فهرست نمودارها
صفحه عنوان
50 زمان مورد نياز (به سال) براي نفوذ رسانه در ميان افراد جامعه آمريکا نمودار 2- 1
54 نرخ رشد نامه در مقايسه با ساير بديل ها در بازار ارتباطات 2000- 2010 نمودار 2- 2
55 ترجيح استفاده کنندگان براي دريافت مطالب
نمودار 2- 3
130 توزيع فراواني به تفکيک جنسيت پاسخگويان نمودار 4- 1
131 توزيع فراواني به تفکيک ميزان تحصيلات پاسخگويان نمودار 4- 2
132 توزيع فراواني به تفکيک شغل پاسخگويان نمودار 4- 3
133 توزيع فراواني به تفکيک وضعيت تأهل پاسخگويان نمودار 4- 4
134 توزيع فراواني به تفکيک سن پاسخگويان نمودار 4- 5
136 مقايسه ميانگين ها نمودار 4- 6
فهرست اشکال
صفحه عنوان
12 مدل تحقیق شکل 1- 1
44 نمایی شماتیک تز فرآیند عملیات پستی شکل 2- 1
59 ابعاد جهانی شدن شکل 2- 2
60 جنبه فرهنگی جهانی شدن شکل 2- 3
93 مدل ارتباطی ارسطو شکل 2- 4
94 مدل ارتباطی لاسول شکل 2- 5
94 مدل ارتباطی شانون و ویور شکل 2- 6
97 مدل ارتباطی در پست شکل 2- 8
114 بازسازی رویکرد قابلیتی سن در زمینه کیفیت زندگی شکل 2- 9
چکيده
«پست» از قديمي ترين نهادهاي بشري و اولين سازمان ارتباطي جهان است. مطالعات تجربي حاكي از آن است كه پست عامل مهمي در امر توسعه ملت ها بوده و بين توسعه بخش پستي و پيشرفت و توسعه کشورها, رابطه همبستگي وجود دارد. همچنين «پست» به عنوان يك عامل زيربنايي در بسياري از حوزه‌هاي زندگي جوامع پيشرفته، نقشي اساسي ايفا نموده است.نگاهي به وضعيت پست كشور حاكي از عدم توسعه و توانمندي مورد انتظار اين سازمان در ايران است. متوسط سرانه ترافيك مرسولات پستي، به عنوان شاخص اصلي ارزيابي توسعه يافتگي پست، در كشورهاي پيشرفته بيش از 500 مرسوله است، اين آمار در كشور ايران به زحمت به عدد 12 مرسوله مي رسد و عملاً پست ايران عملكرد موفق و مورد انتظار خود را ندارد. اين در حالي است كه بر اساس پيش بيني هاي صورت گرفته ترا از سوي ديگر مطالعات انجام شده حاکي از اين نکته است که حجم ترافيک مرسولات پستي در کشور, سالانه در حدود 4 ميليارد فقره مي باشد که تنها قريب به20 درصد آن جذب شبکه پستي کشور مي شود و بقيه توسط عناصر و مؤسسات غير رسمي, مثل پايانه هاي مسافربري يا توسط خود افراد که اصطلاحاً به «خود پستچي گري» تعبير مي شود، انجام مي گيرد. در اين تحقيق ضمن تبيين جايگاه پست به عنوان يک نهاد ارتباطي، بررسي رابطه گرایش به استفاده از خدمات ارتباطی نوین پست بر روی ویژگیهای اقتصادی، اجتماعی و محیطی کیفیت زندگی شهری به عنوان اهداف تحقيق، تعريف و پژوهش كتابخانه اي و ميداني براي دستيابي به اين اهداف انجام شده است.روش اجراي تحقيق «پيمايشي» بوده و براي گردآوري اطلاعات براي آزمون فرضيه ها از ابزار «پرسشنامه» استفاده شده است. عمده ترين نتايج تحقيق حاكي از آن است كه بین گرایش به استفاده از خدمات و سرویس های نوین پست و کیفیت زندگی شهری ساکنان منطقه 13 پستی رابطه معنا داری وجود. جهت این رابطه عکس بوده و شدت آن متوسط می باشد.
1-1- مقدمه
اگر چه پيدايش شهر و شهرنشيني به چندين هزار سال پيش از ميلاد مسيح، در دره هاي بزرگ بين النهرين، نيل و چين مي رسد، ليكن انقلاب صنعتي تحولي جديد در عرصه شهرنشيني بود كه منجر به پديد آمدن شهرهاي قارچي،ظهور شهرهاي ميليوني و پيدايش نواحي شهري گرديد.نخستين شهرهاي صنعتي در انگلستان ظاهر شدند چنانكه دود كارخانه ها و تأسيسات صنعتي به فضاي شهري تصويري داد كه تا آن زمان در تاريخ شهرنشيني ديده نشده بود. به تدريج شهرها دو قطبي شدند و مناطق فقيرنشين كارگري با واحدهاي مسکوني آلوده و غيربهداشتي در پيرامون مراكز صنعتي و تجاري شهر ظاهر شدند (شكويي، 1383 : 171 ).
شهرها در سال 2020 جمعيتي معادل 75 درصد کل جهان را در خود جای خواهند داد که تقريبا 2 درصد از فضاي جهان را تشکیل می دهد.شهرها و مناطق شهري با توجه به تمرکز جمعیت، زیرساخت ها، دانش، منابع و فعالیت هاي اقتصادي می توانند نقش بسزایی در تحقق توسعه پایدار و ریشه کن کردن فقر در چارچوب اقتصاد سبز داشته باشند. شهر به عنوان بستر زيست انسان شهرنشين، نيازمند تامين استاندارد هايي است كه در يك مفهوم کلی مي توان آن را استانداردهاي «كيفيت زندگي» ناميد. كيفيت زندگي در واقع مفهومي چند بعدي و پيچيده است كه از سوي متفكران علوم شهري و ساير انديشمندان علوم مختلف مطرح و مورد پژوهش قرار گرفته است. (منصوریان،ارزيابي كيفيت زندگي در نواحي روستايي، 1388:ص43)
مبحث كيفيت زندگي به تازگي در ادبيات توسعه پايدار و برنامه ريزي توسعه اجتماعي و مباحث اقتصاد نوين مطرح شده و جايگاه ويژه اي يافته است و دولت ها در سطح ملي و محلي و نيز موسسات متعددي بر روي سنجش و شاخص سازي آن كار مي كنند و بر اساس مطالعات انجام شده و تحقیقات کارشناسان و محققان مختلف سه عامل فیزیکی، اقتصادي و اجتماعي در کنار یکدیگر به عنوان مهمترین و اصلی ترین شاخص های مفهوم کیفیت زندگی شناسایی شده اند. كمپ و همكاران (Kamp et al., 2003) معتقدند كه توافقي در ادبيات كيفيت زندگي وجود دارد كه براساس آن مولفه هاي فيزيكي، اجتماعي و اقتصادي، اساس اجتماع محلي را تشكيل مي دهند و اين مولفه ها به طور سيستماتيک براي معرفي محتواي مفاهيم قابليت زيست پذيري، پايداري و كيفيت زندگي استفاده شده اند. كامانگي و همكاران (Camagni et al., 1998) نيز به مولفه هاي فيزيكي، اقتصادي و اجتماعي كيفيت زندگي شهری اشاره كرده اند و معتقدند كه تعادل اين مولفه ها، كيفيت زندگي را در هر لحظه از زمان تحت تاثير قرار مي دهد. محققان ديگري از قبيل هاردي (Hardi, 2006) ، ونگ (Wong, 2006) ، رينر (Rinner, 2007) و تالن و همكاران (Talen et al., 2007) نيز اظهار داشته اند كه محيط فيزيكي، اجتماعي و اقتصادي هسته اصلي مطالعه كيفيت زندگي شهری را شكل مي دهند. (رضوانی،توسعه و سنجش شاخص های کیفیت زندگی، 1388:ص21)
در واقع، شهر همانند يك موجود زنده است كه خود را با احتياجات زمان سازگار مي كند. شهرهاي اوليه به آن دليل توسعه يافتند، كه توانستند به احتياجات ساكنان خود پاسخ مثبت دهند. با افزایش جمعیت و رشد و گسترش شهر نشینی، روحیات و شیوه زندگی مردم نیز به تناسب آن تغییر نموده و محدود شدن مردم در برورکراسی های موجود و چارچوب های خاص تعریف شده در زندگی شهری، طبیعتاً مشکلاتی را در زمینه مسائل مختلف از قبیل: سلامت جسمی و روانی شهروندان، ترافیک، آلودگی محیط زیست، اتلاف زمان و هزینه و … بوجود می آورد. تغییر در شکل و ساختار شهرها، با تغییرات خاص در نوع روابط انسان های ساکن در آن همراه بوده است کمرنگ شدن خرده فرهنگ ها و سنت ها و تغییر در مناسبات افراد در همه گروههای اجتماعی، از روابط بین فردی گرفته تا خانواده ها و کل جامعه، در یک تعامل مستمر با گسترش شهر نشینی، اثر گذاری و اثر پذیری متقابلی بر هم داشته و در حقیقت جریان ارتباطات نبض و شریان اصلی حرکت جامعه را تشکیل می دهد که در این راستا وسایل ارتباطی نقش مهمی در بهبود و تسهیل این امور ایفاء می نمایند و تأثیر به سزایی به صورت مستقیم و غیر مستقیم در کاهش مشکلات شهری دارند .(قبول درپست،1386:ص76)
2-1-بیان مسئله پژوهش
یکی از وسایل ارتباطی کارآمد برای تسهیل روابط شهری «پست»می باشد؛ اگرچه فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی با توجه به دسترسی آسان و جذابیت رنگ و بوی ملموس تری برای افراد جامعه دارند و حتی صنعت خدمات پستی را در معرض چالش قرار داده اند، اما همه این وسایل نوین ارتباطی به نوعی وابستگی مستقیم و غیر مستقیمی به شبکه توزیع فیزیکی دارند لذا پست به عنوان قدیمی ترین ابزار ارتباطی با بهره مندی از نقاط دسترسی فروان و شبکه مویرگی توزیع در اقصی نقاط دنیا می تواند نقش اساسی در زمینه ارتباطات فیزیکی و حل مسائل و مشکلات شهری ایفاء نماید . شبکه پست هنوز بزرگترین شبکه توزیع در جهان به شمار می‏رود و روزانه بیش از 600 هزار دفتر پستی در سطح دنیا وظیفه خدمات رسانی به میلیاردها نفر را بر عهده داشته و سالانه ضمن جابجایی بیش از 500 میلیارد نامه و 7 میلیارد امانت، طیف وسیعی از خدمات الکترونیکی، مالی و لجستیکی را ارائه می‌نمایند.وظیفه اصلی پست برقراری ارتباط است، این ارتباط در یکی از حالت های سه گانه زیر صورت می پذیرد:
1- ارتباط مردم با یکدیگر
2- ارتباط مردم با سازمان ها
3- ارتباط سازمان ها با یکدیگر (تحقیقات بنیاد صنعتی ایران،1385:ص 241)
روند بررسی ترافیک پستی و خدمات و فعالیت های ادارات پستی در کشورهای توسعه یافته و پیشرفته که طبیعتاً از نظر بهره برداری از آخرین فناوری و تکنولوژی های ارتباطی در سطح بالایی می باشند مبین این موضوع است که نه تنها خدمات و فعالیت های پستی در سایه تکنولوژی های جدید رو به فراموشی سپرده نشده اند بلکه همگام با آن ها با تغییر ماهیت به عنوان یک بازو توانا به نقش آفرینی در زمینه ارتباطات می پردازد. ادارات پست، به ‌منظور پاسخ‌گويي به نيازهاي ارتباطاتي ميلياردها نفر از مردم و صاحبان مشاغل، هر روز، به ارائه طيف بي‌شماري از خدمات پستي، اعم از سنتي و نوين، مشغول می باشند. آن ها در واقع، به جای عقب‏نشینی در مقابل فناوري‌هاي نوين، كه تقريبأ هر روز، تفكر موجود از ارتباطات را دستخوش تغيير مي‌كنند، خودشان تغيير يافته و با اين كار نشان مي‌دهند كه آنان نيز مي‌توانند مبتكر ايده‌هاي جديد باشند.
بررسی های انجام شده از سوی اتحادیه جهانی پست(UPU) حاکی از آن است که هر سفر پستی که توسط موزعین صورت می پذیرد به طور متوسط از 100 سفر شهری جلوگیری می نماید و مردم و سازمان ها با واگذاری امور و فعالیت های خود به واحدهای پستی می توانند از انجام سفرهای غیر ضروری جلوگیری نموده و به صورت مستقیم و غیر مستقیم در کاهش مشکلات شهری نقش آفرینی نمایند.
شهر تهران با توجه به موقعیت خاص جغرافیایی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود به عنوان مرکز اداری کشور ایران محسوب شده و در نقش یک ابر شهر در میان سایر شهرهای مهم جهان مطرح شده است. شهر تهران در سال 1390 بالغ بر 8.4 میلیون نفر را در مساحتی حدود 751 کیلومتر مربع در خود جای داده است و بر اساس آمار اعلام شده از سوی شهرداری تهران روزانه حدود 15 میلیون سفر در شهر تهران انجام می شود. این سفرها را می توان در 4 حوزه اصلی شامل: اداری و شغلی، خرید، تفریحی و آموزشی طبقه بندی نمود . سفرهای درون شهری، بویژه در شهری همانند تهران، چالش ها و معضلات متعددی در پی دارد به عنوان نمونه و بر اساس آمار ارائه شده در گزارش عملکرد شهرداری تهران در سال 1389، در شهر تهران تعداد 824.417 تصادف خسارتی، 22452 تصادف جرحی و 218 منجر به فوت اتفاق افتاده است و هزینه جرایم تخلفات راهنمایی و رانندگی، بالغ بر 456 میلیارد ریال برآورد می شود و بیش از 3.557 میلیون لیتر بنزین و 950 میلیون لیتر گازوئیل به مصرف رسیده است و در نهایت 103 روز هوای ناسالم و یک روز وضعیت هوای خطرناک وجود داشته است (گزیده آمار حمل و نقل ترافیک تهران:1389). اما مهمتر از موضوعات ذکر شده مسئله اتلاف زمان شهروندان تهرانی است که در سفرهای درون شهری و در ترافیک معابر اتفاق می افتد این موضوع به دلیل هدر رفتن سرمایه های مادی و معنوی کشور و اثر مستقم آن در کاهش بهره وری ملی و همچنین مشکلات روحی و روانی ناشی از آن حائز اهمیت بوده و مورد توجه مسئولین شهری می باشد.
با توجه به ماهیت، قابلیت ها و کارکرد های شبکه پستی، خدمات پست می تواند در دو حوزه اصلی اداری و شغلی و خرید به صورت مستقیم و غیر مستقیم و در حوزه های تفریحی و تحصیلی به صورت غیر مستقیم نقش آفرینی نموده و به عنوان یک ابزار جایگزین با توجه به نقاط دسترسی فراوان خود به نیابت از سایر سازمان ها و ارگان ها، فعالیت های مورد نیاز شهروندان را در قالب پیشخوان دولت و با ترکیب سرویس های نوین الکترونیک (برخط) با سرویس های سنتی مبتنی بر توزیع فیزیکی به مردم ارائه نماید و از سوی دیگر نقش تأثیر گذاری در ابعاد مختلف زندگی شهری به خصوص در حوزه های اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی ایفا نموده و تسهیل کننده و بهبود بخش شاخص هایی نظیر: آموزش،ارتباطات میان فردی،امنیت، کسب و کار، صرفه جویی، روابط اداری و…. خواهد شد.(مستندات تحقیقات بنیاد صنعتی ایران:1385:ص345)
با توجه به مطالب مطرح شده سوال اصلی این است که آیا بین استفاده از خدمات ارتباطی نوین پست و ویژگی های کیفیت زندگی شهری رابطه وجود دارد؟
3-1- اهمیت و ضرورت پژوهش
در جهان امروز پست نقش یک ابزار ارتباطی قابل اعتماد، سریع و کم هزینه را ایفاء می کند و چنان با زندگی اجتماعی عجین شده است که بدون داشتن آن مردم و موسسات کارایی لازم را نداشته و به سختی می توانند از کوشش های خود، نتایج دلخواه را بدست آورند.
جامعه کنونی ایران نیز متأثر از شرایط جهانی نمی تواند بدون بهره مندی از یک نظام پستی پیشرفته و توانا، به شکوفایی و پویایی ادامه دهد. گستردگی حوزه فعالیت واحدهای پستی چنان است که خدمات پستی در اقصی نقاط کشور و در مناطقی که مردم از سایر وسایل ارتباطی نوین محرومند در اختیار مردم قرار می گیرد اما خدمات رسانی در روستاها و نقاط محروم تنها بخشی از توانمندی پست بوده و نقطه قابل اتکا و قوت آن خدمت رسانی در شهرهای بزرگ بر مبنای سرویس ها و خدمات سنتی و مبنتی بر فناوری های ارتباطی نوین می باشد. توسعه و گسترش خدمات پستی در شهرهای بزرگ- از جمله تهران- با حذف بخش غیر لازم ترافیک شهری (و حتی بین شهری) نه تنها می تواند به سالم سازی محیط زندگی شهری و سلامت مردم یاری رساند بلکه می تواند با ایجاد و صرفه جویی در اوقات مردم و کاهش هزینه های حمل مرسولات و هزینه استهلاک وسایل نقلیه شهری به اقتصاد کشور مدد رساند. همچنین ارتباطات پستی به هر شکل و شیوه ای که انجام می پذیرند به نوعی زائیده نیازهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه می باشند. فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از جمله عوامل موثر و حیاتی و «مولد» پدیده ارتباطات علی الخصوص ارتباطات پستی به حساب می آیند. حضور پست در زندگی اجتماعی آنچنان پر رنگ شده که «حجم مبادلات پستی» می تواند معرف میزان تحرک و فعالیت یک جامعه و معیاری برای برآورد میزان رشد و توسعه آن باشد. پست نشان دهنده میزان فعالیتهای صنعتی، تحرک بازرگانی، توسعه اقتصادی و برآورد کننده تولید در بخش خدمات و در عین حال بیانگر عمق و ریشه جریان فعالیت های فکری، علمی، فرهنگی، اجتماعی و محیطی که اصطلاحاً تحت عنوان مفهوم «کیفیت زندگی شهری» قلمداد می شوند، می باشد. مستندات منتشره شده از سوی بانک جهانی نیز موید این نکته است که بین سرانه مرسولات پستی کشور ها با سرانه تولید ناخالص ملی آنها ارتباط وجود دارد. در این شرایط نگاه جدی به عملکرد پست، بی شک نگاهی زیر بنایی در توسعه کشور و به تبع آن چگونگی ارتباطات و سطح رفاه اجتماعی جامعه خواهد بود.(مستندات تحقیقات بنیاد صنعتی ایران:1385)
آمارهای ارائه شداه توسط اتحادیه پستی جهانی(UPU) نشان می دهند که روزانه بیش از 1.2 میلیارد مرسوله پستی در جهان جابجا می شود. از طرفی بر اساس آمار اعلام شه از سوی شرکت پست جمهوری اسلامی ایران، سرانه مرسولات پستی کشور در پایان برنامه چهارم توسعه قریب 12 مرسوله است و چشم انداز پیش بینی شده در برنامه پنجم توسعه رقم 20 مرسوله در سال پایان برنامه، مد نظر دارد. این آمار در کشور های اروپایی بطور متوسط نزدیک به 400 و در آمریکا، بیش از 700 مرسوله است.(upu.com)
از سوی دیگر مطالعات انجام شده حاکی از این نکته است که حجم ترافیک مرسولات پستی در کشور سالانه حدود 5 میلیارد فقره می باشد که تنها قریب به 20 درصد آن جذب شبکه پستی کشور می شود و بخش معدودی از آنها توسط و موسسات حمل و نقل موازی نظیر پیک های موتوری، پایانه های مسافربری جابه جا شده اما بخش قابل ملاحظه ای از آنها توسط خود افراد که اصطلاحاً تحت عنوان «خود پستچی گری» تعبیر می شود، صورت می پذیرد که طبیعتاً تأثیر قابل ملاحظه ای بر روی زمان، هزینه، آلودگی زیست محیطی،تصادفات،حمل و نقل، ترافیک،سلامتی جسمی و روانی و … شهروندان خواهد داشت. ضمن اینکه بر اساس یکی از تحقیقات میدانی انجام شده توسط شرکت پست، بالغ بر 600 نوع از خدماتی که توسط ادارات مختلف دولتی به مردم ارائه می شوند امکان ارائه آن ها به نیابت از سوی سایر نهادها و سازمانهای دولتی و شهری توسط ادارات و باجه های پستی وجود دارد که با توجه به نقاط تماس متعدد و گستردگی شبکه قبول و توزیع، پست قادر خواهد بود تا به عنوان بازوی دولت در کاهش معضلات شهری نقش آفرینی نماید.
عدم توجه کافی به تأثیر نهاد ارتباطی پست در جامعه، خصوصاً در حوزه مسائل شهری را می توان به شکل محسوس و قابل لمس در خلاء مطالعاتی و تحقیقات دانشگاهی مشاهده کرد، لذا اهمیت بررسی شناسایی انواع خدمات نوین پستی وتأثیر استفاده از جدید نظیر: بازار الکترونیک، پست ترکیبی و خدمات نیابتی به عنوان یک نظام ارتباطی هدفمند در حوزه خدمات رسانی عمومی بر روی کیفیت زندگی شهری کاملاً ضروری به نظر می رسد.
4-1- اهداف تحقیق
1-4-1- هدف آرمانی
کمک به توسعه شهری و بهبود کیفیت زندگی شهروندان
2-4-1-هدف کلی
شناسایی تاثیر استفاده از خدمات ارتباطی نوین پست بر ویژگی های کیفیت زندگی شهری شهروندان شهر تهران
3-4-1- اهدف فرعی
سنجش ویژگی های محيط فيزيكي، اجتماعي و اقتصادي كيفيت ذهني زندگي شهری شهروندان ساکن در منطقه 13 پستی.
سنجش تأثیر استفاده از خدمات ارتباطی نوین پست بر روی کیفیت زندگی اجتماعی شهروندان تهرانی
سنجش تأثیر استفاده از خدمات ارتباطی نوین پست بر روی کیفیت زندگی اقتصادی شهروندان تهرانی
سنجش تأثیر استفاده از خدمات ارتباطی نوین پست بر روی کیفیت زندگی فیزیکی و محیطی شهروندان تهرانی
5-1- سوالات تحقیق
1-5-1 سوال اصلی تحقیق
استفاده از خدمات ارتباطی نوین پست چه تأثیری بر ویژگیهای کیفیت زندگی شهری ساکنان منطقه 13 پستی دارد؟
2-5-1- سوالات فرعی:
1- استفاده از خدمات ارتباطی نوین پست چه نقشی بر کیفیت زندگی اجتماعی ساکنان منطقه 13 پستی دارد ؟
2- استفاده از خدمات ارتباطی نوین پست چه نقشی بر کیفیت زندگی اقتصادی ساکنان منطقه 13 پستی دارد ؟
3- استفاده از خدمات ارتباطی نوین پست چه نقشی بر کیفیت فیزیکی و محیطی ساکنان منطقه 13 پستی دارد ؟
4- استفاده از خدمات ارتباطی پسست چه نقشی بر کیفیت زندگی ساکنان منطقه 13پستی دارد ؟
6-1- فرضیات تحقیق
در این تحقیق کیفیت زندگی اجتماعی، اقتصادی و فیزیکی و محیطی با تأکید بر رویکرد ارتباطی مورد بررسی قرار می گیرد بنابراین فرضيههای ذیل ارائه می گردد .
1-6-1- فرضيه اصلی
به نظر می رسد بین گرایش به استفاده از خدمات ارتباطی نوین پست و ویژگیهای کیفیت زندگی شهری رابطه معناداری وجود دارد .
2-6-1-فرضيه فرعی
بین گرایش به استفاده از خدمات ارتباطی نوین پست و كيفيت اجتماعي زندگی شهری رابطه معناداری وجود دارد.
بین گرایش به استفاده از خدمات ارتباطی نوین پست و كيفيت اقتصادی زندگی شهری رابطه معناداری وجود دارد.
بین گرایش به استفاده از خدمات ارتباطی نوین پست و كيفيت فیزیکی و محیطی زندگی شهری رابطه معناداری وجود دارد.
بین میزان استفاده از خدمات ارتباطی نوین پست و و ویژگیهای کیفیت زندگی شهری رابطه معنا داری وجود دارد.
7-1- تعاریف نظري و عملیاتی مفاهیم و شاخصها
تعاریف مفهومی، عبارات یا کلماتی هستند که واژه یا اصطلاحی گنگ و وسیعی را تشریح مینمایند. تعاریف مفهومی باید دو صفت داشته باشند: الف) مفهوم باید با کلمات دیگری به جز خود آن مفهوم تعریف شود.
ب) تعریف مثبت بر تعریف منفی رجحان دارد(ساروخانی،1380:90). بنابراین مفهوم سازي كاري بيش از تعريف ساده يا قراردادي واژگان فني يك علم است. اين كار، ساختن مفهوم انتزاعي براي فهميدن امر واقعي است (كيوي و كامپنهود،114:1370). در يك تحقيق علمي عدم مشخص كردن تعريف نظري مفاهيم مورد استفاده و تعيين حدود و ثغور آنها، ممكن است بين برداشتهاي محقق و ديگران نوعي سوء تفاهم را بوجود آورد. از اين رو با تعريف مفاهيم نظري تحقيق سعي گرديد كه ابتدا در باب مفاهيم بكاربرده شده در تحقيق حاضر يك پيش زمينهاي حاصل گردد تا مفاهيم بكار برده شده، عملياتي گردند.
همچنین تعاریف عملکردی بر پایه تبدیل واقعیت به کمیت استوار هستند و زمانی میتوان تعاریف مذکور را عملکردی قلمداد نمود که دارای ابعاد علمی و منطقی باشند و در تمامی فرایند تحقیق همان تعریف حفط شود. هم چنین مفید و مؤثر بودن تعاریف عملکردی، از دیگر نکات اساسی است که باید مورد توجه واقع شود (ساروخانی،92:1380). تعريف عملياتي و شاخص سازي متغيرها و مولفههاي موجود در اين تحقيق بقرار ذيل است:
1-7-1- تعاریف نظری
کیفیت
معنای لغوی واژه «کیفیت» در فرهنگ زبان فارسی عمید، «چگونگی، چونی ، صفت و حالت چیزی» از واژه عربی عنوان گردیده است . (فرهنگ فارسی عمید، 1363) واژه فارسی «کیفیت» به لحاظ ریشه شناسی واژه «کیفیه»، که «اسم» است ، مشق شده است . در این قسمت لازم است که به معنای واژه «کیفیت» در زبان انگلیسی و دیگر زبان های هم ریشه آن نیز ا شاره ای د اشت، چرا که عمدتاَ مفهوم «کیفیت» در ابعاد حرفه ای آن در وهله نخست از طریق ادبیات تخصصی رشته طراحی شهری به زبان انگلیسی وارد گفتمان این رشته در زبان انگلیسی به «ماهیت»، نوع در ایران شده است. واژه «کیفیت» در زبان انگلیسی به معنای چیزی که یک شخص، یک شیئی ، و یا یک فکر داشته و موجب خاص و جالب شدن آ ن ها می گردد.
پست
پست شبکه عمومی گسترده ای است که با مناسب ترین قیمت و با سرعت، نظم و ایمنی بالا اقدام به قبول، آماده سازی، حمل و نقل و توزیع پیام ها و یا بسته های ارسالی از یک نقطه به نقطه دیگر می نماید. البته در سالیان اخیر سرویس ها و خدمات متعددی را به مشتریان عرضه می کند.( مرکز تحقیقات پست، 1380 : 8)
کیفیت زندگی شهری
کیفیت زندگی به معنای زندگی خوب داشتن و احساس رضایت از زندگی است. کیفیت زندگی میزان واقعی رفاه تجربه شده به وسیله افراد و گروه ها تحت شرایط اجتماعی و اقتصادی عمومی است (Schlemmer and Moller, 1983)
در سال 1996 ناگلیر 3 تعدادي فرضیه مرتبط با کیفیت زندگی را به عنوان اصول راهنما براي روند مطالعه مسائل کیفیت زندگی به شرح ذیل پیشنهاد می دهد:
1-کیفیت زندگی یک مفهوم چندبعدي است. 2- هر فردي داراي ماهیتی زیستی، اجتماعی و روانی است که در تعامل مستمر با محیط خویش است. 3 – از آنجا كه کیفیت زندگی برخاسته از کنش متقابل شخص با محیط است یک رویکرد ک لنگر است که درك ابعاد آن امري لازم و ضروري است. 4- ابعاد کیفیت زندگی همراه با توانایی یا عدم توانایی آنها براي همه یکسان است. 5 -عدم توانایی یا هر شرایط نامساعد دیگري به وسیله خود شخص ناچار منتهی به افزایش یا کاهش کیفیت زندگی براي شخص نمی شود. 6- اگرچه ابعاد اساسی کیفیت زندگی براي همگان یکسان است اما کیفیت زندگی با درجات مختلف از فردي به فرد دیگر متفاوت است( (Ahu 2005:32
ویژگیهای کیفیت زندگی شهری
اکثر محققان معتقدند که کیفیت زندگی دارای ابعاد فیزیکی، محیطی، روانشناختی، اجتماعی و اقتصادی است :
بعد فیزیکی و محیطی : توانایی ، قدرت و انرژی برای کارهای روزمره
اجتماعی : احساس بهتر بودن، ارتباط با خانواده و دوستان همکاران و اجتماع و …
اقتصادی : درآمد، شغل، رضایت شغلی و …. (کرد زنگنه، 1385 )
2-7-1- تعاریف عملیاتی
خدمات ارتباطی نوین پست
سازمانها و شرکتهای حمل و نقل و پست با توجه به کاهش حجم پست نامه ها به دلیل رشد فناوری و تکنولوژی های ارتباطی ناگزیر به سمت پیاده سازی سرویس های نوین سوق می یابند که ماهیت آنها عموماً به صورت غیر حضوری بوده و به نوعی موجب کاهش تردد شهری و بین شهری استفاده کنندگان می شود. در یک طبقه بندی کلی سرویس های نوین را می توان در سه بخش سرویس های ترکیبی، سرویس های بر خط و سرویس های نیابتی تقسیم نمود.
سرویس های ترکیبی
ادرات پست می توانند تمام یا بخشی از خدمات و فعالیت های سازمانها، نهادها و بنگاههای تولیدی یا خدماتی را تقبل نموده و به مشتریان ارائه نمایند به عنوان نمونه صفر تا صد عملیات چاپ، پردازش، توزیع و جمع آوری صورتحسابهای مشتریان آب، برق، گاز و تلفن توسط برخی از ادارات پست کشورها رأساً انجام می شود. که در اصطلاح پستی به این گونه سرویس ها سرویس های ترکیبی می گویند.(مفاهیم و اصلاحات پستی،23)
سرویس های بر خط
با گسترش تکنولوژی و فناوری های نوین، سرویس های پستی نیز همگام با آنها تغییر ماهیت داده و بخشی از فعالیت های حضوری و فیزیکی آنها حذف و به صورت الکترونیکی به مشتریان ارائه می شود(مفاهیم و اصلاحات پستی،21) که تحت عنوان سرویس های برخط (الکترونیکی) طبقه بندی می شوند. که از آنجمله می توان به جستجوی الکترونیکی مدارک مفقود شده، سفارش بر خط تمبر شخصی، سامانه پست تلفنی 193، خرید و فروش اینترنتی، رهگیری مرسولات، دریافت کد پستی و … اشاره نمود.
سرویس های نیابتی
در راستای تحقق شعار دولت الکترونیک و حذف مراجعات زاید شهری، ادرات و سازمانهای دولتی و غیر دولتی می توانند از پتانسیل پیشخوان واحدهای پستی بهره برده و خدمات خود را عرضه نمایند. مجموعه سرویس هایی که در این فرآیند طبقه بندی می شوند را سرویس های نیابتی نامگذاری نموده اند.(مفاهیم و اصطلاحات پستی)
8-1- قلمرو تحقیق
1-8-1- قلمرومکانی :
قلمرومکانی تحقیق شهروندان ساکن در محدوده منطقه 13 پستی می باشند که دست کم یک بار از سرویس ها و خدمات پستی استفاده نموده اند.
2-8-1- قلمروزمانی :
محدوده زمانی تحقیق حاضرحدوداً شش ماه می باشد که از آذر ماه 1391 آغاز و تا خرداد 1392 خاتمه یافته است .
9-1- مدل تحقیق:
مدل مفهومی این تحقیق با توجه به ترکیب متغیر مستقل «تکایل به استفاده از سرویس های نوین پست» و متغیر وابسته «ویژگیهای کیفیت زندگی شهری» به نوعی محقق ساخته بوده و برگرفته از مدل سانتس و مارتینر می باشد.
شکل شماره 1: محقق ساخته برگرفته از مدل كيفيت زندگي شهري از نظر سانتس و مارتينز
منبع: (santos:2007:p248)

سرویس های نیابتی
سرویس های برخط
سرویس های ترکیبی
وابسته
کیفیت اقتصادی
کیفیت اجتماعی
كيفيت فیزیکی و محیطی
مستقل
كيفيت زندگي شهری
خدمات پستی نوین

بخش اول
1-2-پیشینه و سابقه موضوع پژوهش
پست به عنوان یک نهاد اجتماعی- ارتباطی و فرهنگی در جامعه کمتر مورد توجه پژوهشگران دانشگاهی در ایران قرار گرفته است و از سوی دیگر مسئله کیفیت زندگی شهری به تازگی در ادبیات توسعه پایدار و برناریزی توسعه اجتماعی و مباحث اقتصاد نوین مطرح شده است و جایگاه ویژه ای یافته است و محققان، دولت ها و نیز موسسات متعددی بر روی سنجش و شاخص سازی آنها کار می کنند اما بر اساس بررسی های بعمل آمده تا کنون اثر میزان استفاده از خدمات پستی بر روی کیفیت زندگی شهری در هیچ یک از تحقیقات دانشگاهی و علمی مورد بررسی قرار نگرفته است. در ادامه به پیشینه و سوابق برخی از تحقیقات انجام شده پیرامون موضوعات مرتبط با موضوع تحقیق اشاره می شود:
1-1-2 – تحليل ابعاد كيفيت زندگي در نواحي شهري ايران
شهر به عنوان بستر زيست انسان شهرنشين، نيازمند تامين استانداردهايي است كه در يك نگاه مي توان آن را استانداردهاي كيفيت زندگي ناميد. كيفيت زندگي در واقع مفهومي چند بعدي و پيچيده است كه از سوي متفكران علوم شهري و ساير انديشمندان علوم مختلف مطرح و مورد پژوهش قرار گرفته است . براي سنجش كيفيت زندگي از روشهاي مختلفي در سطوح جغرافيايي مختلفي استفاده ميكنند كه يكي از اين روشها روش موريس است. در اين مقاله، هدف بررسي نواحي مختلف شهري ايران بر اساس شاخصهاي تعريف شده در ر ابطه با كيفيت زندگي است. روش اين تحقيق، از انواع روشهاي توصيفي-تحليلي و روش گردآوري دادهها به صورت اسنادي است. حجم نمونه مورد مطالعه دراين پژوهش شامل 253 ناحيه شهري است. براي بررسي و تحليل ابعاد كيفيت زندگي از آمارها و اطلاعات موجود در مركز آمار ايران استفاده شده است.
واژه هاي كليدي: كيفيت زندگي، الگوي موريس، محروميت، برخورداري، نواحي شهري ايران
(فرجي ملائي و همکاران 1389 )
2-1-2- بررسي موانع اجتماعي – فرهنگي استفاده شهروندان تهراني از خدمات ارتباطي پست
در حالي كه نظريه غالب، مشکلات فني، عملياتي و ساختاري پست را عامل اصلي ناتواني اين سازمان ارتباطي در ايران مي دانند، ايده تحقيق حاضر بر اساس اين فرضيه شكل گرفته است كه وجود عوامل و موانع بيروني، خصوصاً وضعيت و شرايط فرهنگي _ اجتماعي حاکم بر کشور نيز, مي تواند از دلايل اصلي کم اقبالي مردم نسبت به خدمات ارتباطي پست و استفاده از آن باشد. لذا در اين تحقيق ضمن تبيين جايگاه پست به عنوان يک نهاد ارتباطي، بررسي نقش عوامل فرهنگي – اجتماعي از جمله رابطه بين اعتماد مردم به دستگاه هاي دولتي، سطح سواد، اعتماد به فرهنگ مکاتبه در مقابل فرهنگ مراجعه حضوري، آگاهي هاي عمومي جامعه از توانمندي هاي پست و ميزان بهره مندي از وسايل ارتباط جمعي با ميزان استفاده از خدمات ارتباطي پست، به عنوان اهداف تحقيق، تعريف و پژوهش كتابخانه اي و ميداني براي دستيابي به اين اهداف انجام شده است.
روش اجراي تحقيق «پيمايشي» بوده و براي گردآوري اطلاعات براي آزمون فرضيه ها از ابزار «پرسشنامه» استفاده شده است. عمده ترين نتايج تحقيق حاكي از آن است كه اعتماد به فرهنگ مکاتبه و آگاهي هاي عمومي جامعه از قابليت ها و توانمندي هاي پست نقش مستقيم و مؤثري بر ميزان استفاده از خدمات اين نهاد ارتباطي دارد. اما بين سطح سواد، اعتماد مردم به دستگاه هاي دولتي و ميزان بهره مندي شهروندان از وسايل ارتباط جمعي با استفاده از خدمات ارتباطي پست، رابطه معني داري مشاهده نمي شود.
(احمدی،1387)
3-1-2- بررسی جایگاه حمل و نقل در توسعه اقتصادي پایدار شهري
اقتصاد سبز پارادایم جدید توسعه اقتصادي با رویکرد همگام سازي دنیاي امروز اقتصادي با محیط زیست به منظور استفاده بهینه از سرمایه هاي طبیعی و بهرهوري از منابع اقتصادي موجود جهان میباشد که در سالهاي اخیر بسیار مورد توجه سازمان ملل، کشورهاي توسعه یافته و تا حدودي کشورهاي در حال توسعه بوده است. هر چند تعریف واحد و مورد توافقی در مورد اقتصاد سبز وجود ندارد اما آن را مدل توسعه اقتصادي بر پایه توسعه پایدار و دانش اقتصاد محیط زیست میتوان دانست که علاوه بر کاهش خطرات زیست محیطی در پی بهبود سلامتی انسانها و ایجاد برابري اجتماعی نیز میباشد. در مقاله حاضر به تبیین جایگاه و نقش حمل و نقل شهري در تحقق اهداف اقتصاد سبز و بررسی استراتژيهاي موثر در ایجاد سیستم حمل و نقل سبز در کشورهاي در حال توسعه و در نهایت به ارائه پیشنهاداتی جهت گسترش حمل و نقل سبز درشرائط شهرهاي ایرانی با تاکید بر کلان شهر مشهد پرداخته خواهد شد.
واژگان کلیدي: اقتصاد سبز، توسعه اقتصادي پایدار، حمل و نقل سبز، شهر سبز
(یزدان پناهی و ملکی 1389 )
4-1-2- کیفیت زندگی شهروندان و رابطه آن با سرمایه اجتماعی در شهر مشهد
کیفیت زندگی دارای دو بعد اساسی ذهنی و عینی است. در این پژوهش رابطه سرمایه اجتماعی با کیفیت زندگی و دو بعد اصلی آن مورد بررسی قرار گرفته است.تحلیل داده های حاصل از پیمایش انجام شده در شهر مشهد نشان داد که سرمایه اجتماعی در تبیین متغیر کیفیت زندگی بیش از درآمد و تحصیلات دارای اهمیت است.همچنین در بررسی رابطه متغیر های مستقل با دو نوع کیفیت زندگی ذهنی و عینی مشخص شد که سرمایه مادی (درآمد) بیش از دیگر متغیر ها بر کیفیت زندگی عینی افراد موثر است.در حالی که سرمایه اجتماعی بیش از دیگر متغیر ها می تواند کیقیت زندگی ذهنی افراد را بهبود دهد.البته میزان تاثیر گذاری درآمد بر کیفیت زندگی ذهنی و میزان تاثیر گذاری سرمایه اجتماعی بر کیفیت زندگی عینی هم قابل توجه است.علاوه بر دو متغیر فوق ، سرمایه انسانی ( تحصیلات ) نیز تاثیر مثبتی بر دو نوع کیفیت زندگی داشته است.
( صفا و کرمانی 1390 )
5-1-2- سانتوس و مارتينز( 2007) در پژوهشي كه به منظور نظارت بر كيفيت زندگي شهري در شهر پورتو انجام داده اند، براي كيفيت زندگي شهري در اين شهر جنبه هاي زير را تعريف كرده اند
الف: اجتماع: جمعيت، آموزش، ساختار فرهنگي، بهداشت، ايمني، ناهنجاري هاي اجتماعي ب: وضعيت محيط زيست: فضاهاي سبز، آب و هوا، صدا، كيفيت هوا، زيرساخت هاي اساسي ج: وضعيت كالاهاي اجتماعي: تسهيلات اجتماعي، تسهيلات ورزشي، تسهيلات آموزشي، تسهيلات اجتماعي و درماني، تحرك و پويايي، خرده فروشي د: وضعيت اقتصادي: درآمد و هزينه، بازار كار و بازار مسكن، مكانيزم اقتصادي((2007, Santos
6-1-2- آلنگين و همكاران(2001 ) در پژوهشي با عنوان(رويكردي چندجانبه به كيفيت زندگي شهري ) اين مفهوم را در شهر استانبول مورد بررسي و سنجش قرار دادند ) .(Ulengin, 2001,p 354
هدف از اين پژوهش: هدف از اين پژوهش، مدلينگ كردن اولويت ها، انتظارات و نيازهاي ساكنين شهر استانبول كه شهري با جمعيتي در حدود 10 ميليون نفر مي باشد، با استفاده از يك راهبرد چند جانبه مي باشد. تعيين اين اولويت ها مي تواند به تخصيص بهينه و كارآيي منابع شهري كمك بسياري كرده و به عنوان راهنما مورد استفاده برنامه ريزان شهري و تصميم گيران محلي قرار بگيرد.
علیرغم اختلاف نظرهایی که در تعریف کیفیت زندگی است، توافقی ادراکی بین متخصصان وجود دارد که بر مبناي آن اکثر آنها کیفیت زندگی را شامل ابعاد مثبت و مفهومی چندبعدي می دانند و آنچه در این ادراك مسلم است، این است که تمامی مطالعات کیفیت زندگی تحت دو سرفصل شاخص هاي عینی و شاخص هاي ذهنی صورت می گیرند بنابراین یکی از مشخصات اصلی و بنیادي کیفیت زندگی چندبعدي(Allen,Vogt and Cordes,2002:14 ) بودن آن است که بر این امر تمام متخصصان دنیا توافق دارند و علی رغم اینکه تمام محققان در شناسایی این ابعاد، تلاش هاي فراوانی کرده اند ولی باز اختلا ف نظر دارند اما روی هم رفته می توان گفت که نقاط مشترك آنها بیشتر از اختلافشان است.
(کرد زنگنه، 1385 )
بخش دوم
مروري بر تئوري هاي مرتبط با پژوهش
1-2-2- مقدمه
ارتباطات پستي بخش مهمي از ارتباط به مفهوم عام را در بر مي گيرد. تشکيلات پستي و سازمان پست، در تقسيم کار اجتماعي و اقتصادي نقش غير قابل انکاري دارد. پست به عنوان يک نياز ارتباطي در جوامع مختلف و خرده فرهنگ هاي گوناگون و بخش هاي کشاورزي، صنعتي و خدماتي جايگاه هاي متفاوتي دارد. پيدايش و تحول پست با ساختار اقتصادي، اجتماعي و محیطی کشورها همبستگي بسيار عميقي دارد.
از سويي پست در جايگاه نهاد ارتباطي، بنگاه خدماتي و مؤسسه زيربنايي، از زواياي گوناگون در خور پژوهش است. مطالعه پست تحت اين عنوان ها، موجب آشنايي با شبکه اي بسيار سودمند براي توسعه اقتصادي و رشد اجتماعی کشور مي شود.
پست ازجمله بنگاه هاي نادري است که کارکرد خوب آن در گرو شناخت و همکاري مردم با آن است. نيمي از کارکرد خوب پست در گرو شناخت هرچه بيشتر مقررات و کارکرد اقتصادي پست در نزد مردمان است. هر بافتي از جمعيت کشور (کشاورزي، بخش خدمات، بخش صنعت، حوزه فرهنگ، مصرف کنندگان و …) ارتباطات ويژه خود را دارند و به تناسب هر جمعيتي ارتباط پستي ويژه اي را مي طلبد که بستگي به ساختار اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و نيز جغرافيايي آن دارد. اما به هر حال هر اندازه که پست قادر به تأمين نيازهاي ارتباطي جمعيت هاي اقتصادي- فرهنگي باشد، به تقليل هزينه هاي آنان کمک مي کند.
با توجه به عنوان و موضوع تحقيق و بر اساس پيش فرض هايي که ذکر شد، در مجموعه نظريات ارائه شده در حوزه ارتباطات و علوم اجتماعي بررسي هايي صورت گرفته و براي تبيين چارچوب نظري پژوهش، مفاهيم کلي برخي از اين نظريات در اين بخش بررسي مي شود. اين نظريات و رويکرد و دليل انتخاب آن ها در يک نگاه کلي عبارت است از :
1-1-2-2- مجموعه مفاهيم و نظريات مطرح شده در حوزه توسعه
با توجه به آن که پست يک نهاد اجتماعي است و در نتيجه متأثر از تمامي عناصر و نيروهاي موجود در محيط است. تغييرات صورت گرفته در هر کدام از عوامل محيطي بر پست تأثيرگذاشته و انجام تغييراتي را در پست ضرروري مي سازد. به نظر مي رسد عدم توجه به روند تغييرات محيطي مسائل و مشکلات بسياري را براي پست بوجود آورده است. اگر توسعه جوامع را متأثر از شرايط اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي آن ها بدانيم، واضح است که اين تأثير در خصوص نهادهاي زيرمجموعه آن ها نيز متصور است.
از سوي ديگر بر اساس آنچه در ادامه به آن پرداخته خواهد شد، پست کشورها خود به عنوان يک عامل توسعه اي براي جوامع شناخته شده است. اين تأثيرات متقابل باعث گرديد که مباحث توسعه و موضوع اثرهاي متقابل رويکردها و سياست هاي توسعه بر پست و جايگاه پست در مسائل توسعه، همچنين موانع موجود در مسير توسعه، تا حد ممکن مورد کنکاش قرار گيرد.
2-1-2-2- از جمله تأکيدات پژوهش، تبيين شيوه ارتباط در پست و تعريف آن در جايگاه يک وسيله ارتباطي است، به اين ترتيب طبيعتاً امکان بررسي و تعميم نتايج حاصل از مطالعات و تحقيقات صورت گرفته بر روي ديگر وسايل ارتباطي براي پست نيز وجود خواهد داشت. از اين رو نظريه شکاف آگاهي به عنوان پيش فرضي ديگري در اين بخش مورد بررسي قرار مي گيرد تا در تجزيه و تحليل نتايج پژوهش، وجود رابطه بين پست و ديگر وسايل ارتباطي مورد ارزيابي قرار مي گيرد.
2-2-2- پست و نظريه هاي توسعه
پست بعنوان نهادي ارتباطي، بنگاهي خدماتي و موسسه اي زيربنايي نقش مهمي در توسعه و تحرک اجتماعي و پويايي فرهنگي ايفا مي نمايد. از سوي ديگر ارتباطات پستي به هر شکل و کيفيتي که باشند زائيده نيازهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جامعه هستند و در مقابل فعاليت هاي اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي از جمله عوامل اصلي، حياتي و مولد ارتباطات پستي به حساب مي آيند. اين ارتباط متقابل امکان بررسي حوزه نظري توسعه، خصوصاً نظريات مرتبط با ارتباطات و توسعه و موانع موجود در برابر آن را فراهم مي نمايد.
مي دانيم که پست به صورت فعلي آن مقوله اي غربي است و توسط کارشناسان غرب و مستشاران پستي آنان در ايران پايه گذاري شده است. اين سازمان همچون سازمان هاي ديگر اجتماعي بر اثر نياز جامعه و تحولات دروني آن در ايران بوجود نيامد. زماني که ايراني ها عقب افتادگي خود را در برابر غرب ديدند و قدرت خود را در مقابل قدرت صنعتي غرب بسيار ناتوان احساس کردند، اولين گمانشان بر اين بود که وجود دستگاه ها و سازمان هاي مختلف موجب قدرتمندي کشور مي شود، به همين منظور شروع به الگو برداري بي قيد و شرط از سازمان ها و تشکيلات اجتماعي آن ها در همه زمينه ها کردند که از جمله اين سازمان ها، اداره «پست» بود.
البته توسعه به ارزش ها و باورهاي ويژه اي نياز دارد که در کمبود يا نبود آن ها، گذار به يک جامعه بهتر ميسر نيست. اين ارزش ها که در چارچوب «فرهنگ» مطرح مي شوند لزوماً ويژه يک فرهنگ يا ملت نيستند، بلکه جهاني اند و در ميان ملت هاي مختلف کم و بيش وجود دارند. در ملت هائي که اين ارزش ها پايدارتر بوده و ريشه گرفته اند، توسعه اجتماعي نيز موفق تر بوده است.
تا قبل از رنسانس در غرب، بافت زندگي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي غربيان چندان فرقي با موارد مشابه به خود در شرق نداشته و خطوط کلي حاکم بر اين دو جامعه هر چند متفاوت، ولي هر دو سنتي بود.
تغييرات مهمي پس از رنسانس در جوامع پديد آمد که موجب تحولات اساسي در جامعه غربي گرديد. انقلاب صنعتي و انقلاب کبير فرانسه از مهمترين و تاثيرگذارترين اين تحولات مي باشند که موجب پيدايش مجموعه اي از حرکت ها در کشورهاي غربي و به طبع آن در کشورهاي ديگر جهان شدند. آنچه بعنوان رنسانس و سپس انقلاب صنعتي در اروپا به وجود آمد و جهانگير شد در آغاز انقلاب فرهنگي بود که ابعاد مذهبي، هنري، ادبي، اجتماعي، سياسي، اقتصادي و تکنولوژيک يافت. ملت هاي اروپايي را انقلاب در باورها دگرگون ساخت و به آن ها سازمان هاي اجتماعي و سياسي قوي، صنايع نو، ارتش هاي نيرومند و اقتصاد پويا بخشيد.
يکي از مهمترين تاثيرات تحولات مورد اشاره، پيشرو شدن و الگو قرار گرفتن جوامع غربي بود. ترويج فرهنگ غربي با انتقال اخبار، علوم، کالاها، خدمات، صنايع، نمايندگان و گردشگران به کشورهاي ديگر از جمله ايران آغاز شد. عدم وجود پديده هاي غربي در ساير جوامع، اشتياق روز افزوني را در بين ملل ساير جوامع براي پذيرا شدن آن ها فراهم مي نمود. اين اشتياق به صور گوناگون در اين کشورها نمود مي يافت. لباس، زبان، کالا، کتاب و نشريه، سينما، عکس، هنر، صنعت و غيره همگي به انتقال ابعاد فرهنگي غرب به ساير کشورها منجر شدند. پيدايش پست و محصولات وابسته آن نظير پاکت پستي، تمبر، کارت پستال و نظاير آن موجب تسريع در انتقالات مذکور بوده است.
در اين بخش و پيش از پرداختن به نظريه هاي توسعه، با توجه به گستردگي موضوع توسعه و مفاهيم مطرح شده در اين حوزه، در ابتدا به تبيين برخي مفاهيم پرداخته و پس از آن با نگاهي اجمالي به دسته بندي هاي نظريات توسعه اشاره مي شود.
3-2-2-مفاهيم توسعه
هدف اساسي توسعه بهبود زندگي بشر است و اين امر به سطح تامين نيازهاي اساسي و ثانوي افراد بستگي دارد که آن نيز به نوبه خود، بر افزايش و تنوع کالاها و خدمات فراهم آمده و بالابردن توانائي هاي افراد، براي دستيابي به آن ها، وابسته است. بالابردن سطح تامين نيازهاي اساسي، اميد فرد نسبت به بالارفتن سطح تامين نيازهاي ثانوي و تحقق بخشيدن به هويت انساني خود را تقويت مي کند و اين امر نيز با فراهم نمودن فرصت هاي برقراري عدالت اقتصادي و اجتماعي و فرصت هاي مشارکت در فرآيندهاي سياسي، امکان پذير است.
توسعه يعني رشد برنامه ريزي شده بر پايه ايي علمي، که ابعاد آن با معيارهاي علمي سنجيده مي شود. توسعه فرآيندي است که از روي قصد و عمد مطابق يک سياست کلي و به منظور ايجاد تحول و سازماندهي اجتماعي و اقتصادي براي مردم و محيط زندگي آن ها، اعمال مي شود. اين فرآيند تلاش هاي هماهنگ دولت و ملت است تا هريک از اين دو در نتيجه اين فرآيند قدرتي بيشتر براي مقابله با مشکلات جامعه کسب کنند. توسعه يعني راه اندازي عملي و برنامه ريزي شده مجموعه اي از تلاش هاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي با يک ايدئولوژي مشخص، به منظور ايجاد تغيير هدفمند براي انتقال از يک وضعيت به وضعيتي مطلوب تر. (چاران دوب، شياما، 1377 : 26)
4-2-2-توسعه
«توسعه» در لغت به معناي رشد تدريجي در جهت پيشرفته‌ترشدن, قدرتمندترشدن و حتي بزرگ‌ترشدن است (فرهنگ لغات آكسفورد, 2001). ادبيات توسعه در جهان از بعد جنگ جهاني دوم مطرح و مورد تكامل قرار گرفت. هدف, كشف چگونگي بهبود شرايط كشورهاي عقب‌مانده (يا جهان سوم) تا شرايط مناسب همچون كشورهاي پيشرفته و توسعه‌يافته است.
طبق تعريف, توسعه كوششي است براي ايجاد تعادلي تحقق‌نيافته يا راه‌حلي است در جهت رفع فشارها و مشكلاتي كه پيوسته بين بخش‌هاي مختلف زندگي اجتماعي و انساني وجود دارد. به عنوان مثال حتي در كشورهاي پيشرفته نيز, پيشرفت فكري و اخلاقي انسان با پيشرفت‌هاي فني (و فناورانه) همساني ندارد, و يا اينكه فرهنگ عامه با تكنيك‌هاي وسايل ارتباط جمعي هماهنگي ندارد.
به طور كلي توسعه جرياني است كه در خود تجديد سازمان و سمت‌گيري متفاوت كل نظام اقتصادي- اجتماعي را به همراه دارد. توسعه علاوه بر اينكه بهبود ميزان توليد و درآمد را دربردارد, شامل دگرگوني‌هاي اساسي در ساخت‌هاي نهادي, اجتماعي-اداري و همچنين ايستارها و ديدگاه‌هاي عمومي مردم است. توسعه در بسياري از موارد, حتي عادات و رسوم و عقايد مردم را نيز دربرمي‌گيرد.
دكتر ازكيا در نتيجه‌گيري خود از بحث توسعه، توسعه را به معناي كاهش فقر, بيكاري, نابرابري, صنعتي‌شدن بيشتر, ارتباطات بهتر, ايجاد نظام اجتماعي مبتني بر عدالت و افزايش مشاركت مردم در امور سياسي جاري تعريف مي‌كند.( ازكيا، مصطفي,1381 : 42 )
به نظر ژوزف اسپنگلر زماني توسعه تحقق مي يابد که اندازه يکي از شاخص هاي آن که عمدتاً مورد نياز است و بطور نسبي بر بقيه شاخص ها رحجان دارد، افزايش پيدا کند. توسعه برخلاف نوسازي، به صورت يک کل مورد بحث قرار نمي گيرد، بلکه به بخش هاي مختلف مانند توسعه اقتصادي، توسعه سياسي، توسعه فرهنگي و … تقسيم و هر بخش بطور مجزا مورد بررسي و مطالعه قرار مي گيرد.
5-2-2- نوسازي (تجدد)
اصطلاح لاتين «مدرنيزاسيون» در ادبيات فارسي، معادل هايي چون نوسازي، مدرن شدن، متجدد كردن و نوين سازي و … پيدا كرده است. اين مفهوم از كلمه لاتين مُدُ Modo به معني همين حالا يا هم اكنون گرفته شده است که بعد از جنگ جهاني دوم در دهه‌هاي 1950 و 1960 به عنوان رويكردي غالب در ادبيات علوم اجتماعي مطرح شده است. (ازكيا، مصطفي,1381 : 87)
نوسازي از منظر دانشمندان علم اقتصاد و سياست نيز تعريف شده است؛ اما جامعه‌شناسان در تعريف نوسازي معمولاً به ابعادي چون تفكيك و تمايز اجتماعي نقش‌ها و دگرگوني در كنش‌ها و غالب شدن كنش‌هاي عقلاني و منطقي در بين افراد جامعه توجه دارند. در نظر ويلبرت مور «مفهوم نوسازي بر دگرگوني كامل جامعه سنتي يا ما قبل مدرن، با انواع تكنولوژي و سازمان اجتماعي مربوط به آن كه از ويژگي‌هاي يك اقتصاد پيشرفته و ثروتمند و از لحاظ سياسي داراي ثبات، نظير اقتصاد كشورهاي پيشرفته دنياي غرب، دلالت دارد». با ديد جامعه‌شناختي ماكس وبر نيز، نوسازي با فرايند عقلانيت و عقلاني شدن جوامع ارتباط تنگاتنگي پيدا مي‌كند، چرا كه در اين ديدگاه، نوسازي حاصل عقلاني شدن جوامع انگاشته مي‌شود.
نوسازي فرآيندي سيستمي شامل تغييرات تکاملي در بخش هاي «جمعيتي، اقتصادي، سياسي، ارتباطات و فرهنگي» يک جامعه است. نوسازي را مي توان به يک جامعه بعنوان يک کل نسبت داد و يا مي توان آن را مربوط به بخش هاي خاصي مانند اقتصادي يا سياسي دانست. از نظر لغوي نوسازي به معناي «هر چيزي که اخيراً جايگزين چيز ديگري که در گذشته بعنوان طريق انجام کار مورد قبول بوده، شده باشد» بکار رفته است (هدي فرل،1381 : 58).
مونت پالمر نوسازي را فرآيند حرکت به طرف مجموعه اي از روابط آرماني که بنام نوين شناخته مي شوند، تعريف کرده است. از اين رو کلمه نوسازي را مي توان يک الگوي آرماني از نظم در زمينه هاي مختلف که مي بايد تحقق يابد، دانست.
6-2-2-نوسازي و توسعه
از نظر لغوي اگر چه واژه نوسازي و توسعه گاهي مترادف يکديگر قرار مي گيرند، ولي از نظر مفهومي انديشمندان بين آن ها تفاوت قايل مي شوند. نظريه پردازان نوسازي ميان جوامع سنتي، انتقالي و نوسازي شده تمايز قايل مي شوند. نظريه پردازان توسعه نيز از جوامع توسعه نيافته، در حال توسعه و توسعه يافته بحث مي نمايند.
هر دو واژه از فرآيند حرکت از سنت به نوسازي و يا از توسعه نيافتگي به توسعه يافتگي اشاره دارند. جيمز اکنل، فرآيند نوسازي را عقلانيت خلاق مي نامد، بدين مفهوم که با ترکيب شدن مفاهيم نوآوري و نظم و به محض آنکه فرآيند نوسازي جهش کرد، اين برداشت ذهني، شروع به توسعه مي نمايد.
همانطوري كه گفته شد نوسازي ايجاد تغييراتي در تلقيات فردي، رفتار اجتماعي، اقتصاد و سياست است و به طور كلي هر جا سخن از تغييراتي به ميان آيد كه در رفتار فردي و اجتماعي و يا اقتصاد و سياست جامعه مؤثر باشد، نوسازي است. ولي توسعه، بهبود رشد و از همه مهم‌تر گسترش همه شرايط و جنبه‌هاي مادي و معنوي زندگي اجتماعي، گسترش ظرفيت نظام اجتماعي براي برآوردن احتياجات محسوس يك جامعه كه امنيت ملي، آزادي فردي، مشاركت سياسي، برابري اجتماعي، رشد اقتصادي، گسترش ارتباطات، صلح و موازنه محيط زيست و مجموعه‌اي ديگر از اين احتياجات است.
7-2-2-مروري اجمالي بر تاريخچه نظريه هاي توسعه
1-7-2-2- نظريه هاي کلاسيک توسعه
توسعه، يکي از اعتقادات اساسي در جهان مدرن است. مدتي است که پيشرفت به عنوان شمايل مقدس عصر ما، جانشين خداوند شده است. کليه پيشروي هاي جديد علم، فن آوري، مردم سالاري (دموکراسي) ارزش ها، اخلاق و سازمان اجتماعي درون طرحي مجرد و انسان محور، براي ايجاد دنياي بهتر، در پناه مفهوم توسعه جمع شده اند. توسعه، در معناي قويتر آن، عبارت است از بکارگيري منابع مولد جامعه براي بهبود شرايط زندگي فقيرترين مردم و در معناي ضعيف ترش، توسعه عبارت است از اختصاص بيشترين چيزها به بيشترين افراد، در اوضاع و احوالي که بيشترين چيزها متعلق به تعداد افراد کمتري است. حتي در اين معناي ضعيف از توسعه که آن را اصولاً معادل رشد اقتصادي به رهبري نخبگان مي داند، هنوز هم صداهاي ضعيفي به گوش مي رسد که بهبود اوضاع مادي را در نهايت براي مردم بيشتري طالب است.
توسعه متفاوت از «رشد» اقتصادي است. چرا که توسعه ناظر به شرايط توليد، نظير محيط هاي متأثر از فعاليت اقتصادي و نتايج اجتماعي توليد، مانند توزيع درآمد و سطح رفاه نيز مي باشد. مفهوم توسعه برآمده از آموزه هاي عصر روشنگري در مورد بکارگيري ذهن مدرن علمي براي بهبود وضع زندگي، نجات انسان را به دو معنا مد نظر دارد : يکي نجات بشر از قيد و بندهاي طبيعت به وسيله فن آوري پيشرفته و ديگري نجات از خود است. خود رهاسازي به معناي مهار روابط اجتماعي و کنترل آگاهانه شرايط شکل گيري ماهيت رها سازي انساني است. در هر دو معنا، توسعه مستلزم پيشرفت اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، از جمله تحقق آرمان ها و ارزش هاي معنوي رفيع تر، مي باشد. توسعه، به معناي بهبود در مجموعه شرايط پيچيده و بهم مرتبط طبيعي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي است.
به عقيده اقتصاددانان کلاسيک، علم اقتصاد بخشي از يک نظام وسيع تر اقتصاد سياسي بود که حتي در فلسفه اخلاقي عام تري نيز جاي مي گرفت. اقتصاددانان کلاسيک نه تنها سؤالاتي را پيرامون علل رشد ثروت مطرح مي کردند، بلکه در مورد نتايج اجتماعي توسعه نيز به پايين ترين مراتب اجتماعي، خصوصاً اثرات آن، به طرح سؤال مي پرداختند. اقتصاد کلاسيک با منطقي مستقيماً فني از تصورات و انديشه هاي بسط يافته توسط فيزيوکرات ها، اعضاي مکتب روشنگري قرن هجدهم فرانسه، واسط بين قرون وسطي و عصر جديد، استخراج شده بود.

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *