–203دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، گروه جغرافیا پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ( ( M.A
گرایش : برنامه ریزی توریسم
عنوان:
نقش توانمندیهای محیطی در توسعه گردشگری شهریار
استاد راهنما: دکتر شوکت مقیمی
استاد مشاور: دکتر فریده اسدیان
پژوهشگر: احسان جیران
زمستان 1931
تقدیم هب مارد زعزیم هک وجودش افنوس کوره راه زندگیم
و پدر زبرگوارم هک چون کوهی استوار تکیه گاه همیشگی ام است.
استاد راهنمای گرامی، سرکار خانم دکتر مقیمی هب جهت بذل توهج ایشان رد راهنمایی این ژپوهش
و
استاد مشاور گرانقدر، سرکار خانمدکتر اسدیان هب خاطر توصیه اهی ارزشمند رد طول تحقیق
5
تعهد نامه اصالت پایان نامه کارشناسی ارشد
اینجانب احسان جیران دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد نا پیوسته به شماره دانشجویی 880156088 در رشته جغرافیا – برنامه ریزی توریسم که در تاریخ 6890/9/61 از پایان نامه خود تحت عنوان” نقش توانمندیهای محیطی در توسعه گردشگری شهریار” با کسب نمره هفده وبیست وپنج صدم ودرجه بسیارخوب دفاع نموده ام بدینوسیله متعهد می شوم:
-6 این پایان نامه حاصل تحقیق وپژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده ودر مواردی که از دستاوردهای علمی وپژوهشی دیگران) اعم از پایان نامه، کتاب ، مقاله و……..( استفاده نموده ام، مطابق ضوابط و رویه های موجود، نام منبع مورد استفاده وسایر مشخصات آن را در فهرست ذکر ودرج کرده ام.
-2این پایان نامه قبالً برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی)هم سطح،پایین تر یا باالتر( در سایر دانشگاه ها ومؤسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
-8 چنانچه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفاده و هرگونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و…. از این پایان نامه داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.
-4 چنانچه در هر مقطع زمانی خالف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را بپذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط ومقررات رفتار نموده ودر صورت ابطال مدرک تحصیلی ام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت.
نام ونام خانوادگی:
6
تاریخ وامضاء:
بسمه تعالی
در تاریخ دانشجـوی کارشناسی ارشد آقای احسان جیران از پایان نامه خود دفـاع نمـوده و بــا نمــره
هفده وبیست وپنج صدم بحـروف هفده وبیست وپنج صدم و بـا درجـه بسیار خوب مـورد تصویـب قـرار گرفت.
امضاء استاد راهنما
دانشکده ادبیات و علوم انسانی ×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××× )این چکیده به منظور چاپ در پژوهش نامه دانشگاه تهیه شده است( نام واحد دانشگاهی: تهران مرکزی کد واحد: 606 کد شناسایی پایان نامه: 60650165906062 عنوان پایان نامه: نقش توانمندیهای محیطی در توسعه گردشگری شهریار نام و نام خانوادگی دانشجو: احسان جیران تاریخ شروع پایان نامه:6890/9/61 شماره دانشجویی: 880156088 تاریخ اتمام پایان نامه: 6896/60/4 رشته تحصیلی: جغرافیا – برنامه ریزی توریسم استاد راهنما: دکتر شوکت مقیمی استاد مشاور: دکتر فریده اسدیان چکیده پایان نامه )شامل خالصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده( : گردشگری، فعالیتی است با ابعاد گوناگون اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی، محیطی و سیاسی به نحوی که غالب شئونات زندگی انساان را شاامم مای گاردد، اماروزه از انعت
گردشگری به عنوان یک بازوی قدرتمند جهت افزایش درآمد و فقر زدایی در کشور های در حال توسعه نام برده می شود. در دوران کنونی در پی بروز بحران های زیست محیطی،نابودی منابع و ایجاد موانع در راه رسیدن به توسعه پایادار، ززم اسات برناماههاا براسااش شاناوت و ارزیاابی تاوان
محیطی ورت گیرد تا هم بهرهبرداری در وور و مستمر از محیط ورت گیرد و هم ارزش های طبیعی محیط حفظ شود. پژوهش حاضر به مطالعه، بررسی و ارزیابی توان های محیطی شهرستان شهریار و ارتباط آن با توسعه گردشگری در این شهرستان پرداوته است. این منطقه دارای تاوان هاا و
منابع متنوع محیطی اعم از آب کافی،واک حا لخیز،شرایط اقلیمی مطلوب، پوشش گیاهی، عوامم ارتباطی و پدیده های طبیعای و انساانی جااگب گردشاگری اسات کاه در
ورت برنامه ریزی و استفاده از آنها، می توان بسیاری از مشکالت اقتصادی و اجتماعی منطقه را از بین برد و منطقه را در مسیر توسعه همه جانبه و پایدار هدایت کرد. روش تحقیق، تحلیلی- تو یفی و میدانی بوده است و با گردآوری اطالعات کتابخانه ای، میدانی و اینترنتی به بررسی وضعیت توانایی های طبیعی شهرستان شهریار پرداوته
شده است. 8

نتایج بررسی نشان می دهد که شهرستان شهریار با توجه به وجود توانمندیهای فراوان طبیعی و موقعیت جغرافیایی و دسترسی مناسب وود مای تواناد در زمیناه گردشاگری
موفق باشد.
کلید واژگان: توانمندی، توسعه، گردشگری، شهریار

نظر استاد راهنما برای چاپ در پژوهش نامه دانشگاه مناسب است تاریخ و امضاء:
مناسب نیست 

9
فهرست مطالب
عنوانصفحه
-1 فصم اول: کلیات،تعاریف و مفاهیم پایه
-1-1 کلیات طرح پژوهش9
-2-1 بیان مساله تحقیق4
-9-1 پیشینه تحقیق:5
-4-1 اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن:6
-5-1 اهداف تحقیق8
-1 -5-1 پرسش های تحقیق8
-2-5-1 فرضیات8
-9 -5-1 چهارچوب نظری تحقیق8
-4 -5-1 مدل تحقیق3
-5 -5-1روش تحقیق3
– 6-5-1 روش گردآوری اطالعات3
-7 -5-1 محدوده تحقیق3
-8-5-1 محدودیتهای تحقیق3
-2 فصم دوم: مفاهیم و تعاریف
مقدمه12
-1-2 پیشینۀ گردشگری12
-2-2 مفاهیم کلیدی14
-1-2-2 گردشگری و پایداری.. 14
-2-2-2 گردشگری پایداری151
‌أ
-9-2-2 محیط18
-4-2-2 توان محیطی13
-9-2 معیارهای جاگبیت منطقه گردشگری برای گردشگران22
-4-2 حوزه نفوگ)حیطه عملکرد، ارزش(22
-5-2 بررسی و ارزیابی جاگبه ها21
-6-2 اهداف گردشگری29
-7-2 اشکال گردشگری29
-8-2 انواع گردشگری24
-3-2 منابع و جاگبه های گردشگری28
-1-3-2 منابع و جاگبه های طبیعی28
-2-3-2 منابع و جاگبه های انسانی28
-12-2 فرآیند فضایی توسعه گردشگری23
-11-2 عوامم موثر در توسعه گردشگری91
-12-2 عنا ر و اجزای تشکیم دهنده گردشگری92
-19-2 اثرات و پیامد های گردشگری97
-1-19-2 اثرات و پیامد های اقتصادی98
-1-1-19-2 گردشگری و درآمد ملی42
-2-1-19-2 گردشگری و توسعه اشتغال41
-2-19-2 اثرات اجتماعی و فرهنگی49
-9-19-2 اثرات زیست محیطی. 46
-4-19-2 توریسم اقلیمی )کلیما توریسم(43
-9 فصم سوم: ویژگی های منطقه
-1-9 ویژگی های جغرافیایی59
‌ب
-1-1-9 موقعیت جغرافیایی54
-1-1-1-9زمین شناسی56
-2-1-9 توپوگرافی56
-1- 2 1-9وضعیت لرزه ویزی و گسم ها58
-9-1-9 ویژگی های اقلیمی53
-1-9-1-9 درجه ی حرارت62
-2-9-1-9 رطوبت نسبی62
-9-9-1-9بارندگی64
-4-9-1-9 باد64
-1-1-9مطاللعات عمومی هیدرولوژی، منابع آبهای سطحی و زیرزمینی. 66
-1-1-1-9 آب های زیرزمینی63
-2-1-9وضعیت واک72
-9-1-9 پوشش گیاهی72
-4-1-9 گونه های جانوری79
-2-9 ویژگی های انسانی74
-1-2-9 تقسیمات سیاسی74
-2-2-9سوابق تاریخی منطقه75
-9-2-9 اقوام و طوایف76
-4-2-9 ویژگی های جمعیتی77
-1-4-2-9 حجم جمعیت و نرخ رشد77
– 2-4-2- 9 ساوتار سنی و جنسی جمعیت73
-9-4-2-9 تعداد و نوع وانوار. 73
-4-4-2-9 وضعیت سواد82
‌ج
-5-4-2-9 مهاجرت…………………………………………………………………………………………………… 82
-9-9 ویژگی های اقتصادی …………………………………………………………………………………………. 82
-1-9-9 نیروی انسانی و اشتغال…………………………………………………………………………………… 82
-2-9-9 توزیع نسبی اشتغال………………………………………………………………………………………… 82
–9-9-9الگوی معیشت مردم شهریار…………………………………………………………………………… 89
-1-9-9-9 بخش کشاورزی ………………………………………………………………………………………… 89
-2-9-9-9 شکار،پرورش ماهی و سایر مشاغم ……………………………………………………………… 85
-4-9-9 عملکرد غالب اقتصاد در شهرستان…………………………………………………………………… 85
-4-9 نعت …………………………………………………………………………………………………………… 86
-1-4-9 نایع بومی وسنتی …………………………………………………………………………………………. 86
-5-9ودمات ……………………………………………………………………………………………………………… 87
-6-9زیرساوت………………………………………………………………………………………………………….. 83
-4 توانمندیهای گردشگری منطقه …………………………………………………………………………………. 34
-1-4پتانسیم های گردشگری شهریار……………………………………………………………………………. 35
-1-1-4منابع طبیعی ……………………………………………………………………………………………………. 35
-2-4پتانسیم های تاریخی و فرهنگی ………………………………………………………………………….. 122
-9-2-4منابع انسان ساوت………………………………………………………………………………………… 123
-9-4 قوت ها و ضعف های منطقه ویژه گردشگری شهرستان شهریار ………………………………. 119
-1-9-4 نقاط قوت منطقه شهریار ……………………………………………………………………………….. 119
-2-9-4نقاط ضعف ………………………………………………………………………………………………….. 119
-4-4فر ت ها و امکانات …………………………………………………………………………………………. 114
-1-4-4فر ت ها …………………………………………………………………………………………………….. 114
-2-4-4تهدیدها ……………………………………………………………………………………………………….. 115
‌د
-5 نتیجه گیری و پیشنهادات116
-1-5نتیجه گیری117
-2-5آزمون فرضیات117
-9-5پیشنهادات113
فهرست منابع122
‌ه
فهرست جداول
عنوانصفحه
-1-2 جدول94
-2-2 جدول95
9-2 -جدول42
4-2 -جدول48
– 1- 9جدول61
-2-9 جدول65
-9-9جدول68
-4-9جدول74
-5-9جدول78
-6-9جدول81
-7-9 جدول82
-8-9جدول85
-3-9 جدول86
-12-9جدول88
-11-9جدول83
-12-9 جدول83
-19-9 جدول32
-14-9جدول32
-15-9جدول31
-16-9جدول32
-17-9جدول39
‌و
-1-4جدول122
-2-4جدول122
-9-4جدول112
-4-4جدول112
-5-4 جدول111
-6-4جدول111
-7-4جدول112
‌ز
فهرست نمودار
عنوانصفحه
-1-2 نمودار22
-2-2نمودار91
-9-2نمودار95
-4-2نمودار44
-1-9نمودار69
-2-9نمودار32
‌ح
فهرست نقشه ها
عنوانصفحه
– 1- 9 نقشه59
-2-9نقشه55
-9-9نقشه57
-4-9نقشه53
-5-9 نقشه. 62
-6-9 نقشه. 69
-7-9نقشه66
-8-9نقشه63
-3-9نقشه71
-12-9نقشه79
-11-9نقشه75
‌ط
فهرست عکسها
عنوانصفحه
-1-4عکس. 37
-2-4عکس. 38
-9-4عکس. 33
-4-4عکس121
-5-4عکس129
-6-4عکس125
-7-4عکس126
-8-4عکس126
-3-4عکس127
-12-4عکس128
‌ی
چکیده
گردشگری، فعالیتی است با ابعاد گوناگون اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی، محیطی و سیاسی باه نحاوی که غالب شئونات زندگی انسان را شامم می گردد، امروزه از نعت گردشگری به عنوان یک باازوی قدرتمند جهت افزایش درآمد و فقر زدایی در کشور های در حال توسعه نام برده می شود.
در دوران کنونی در پی بروز بحران های زیست محیطی،نابودی منابع و ایجاد موانع در راه رسیدن باه توسعه پایدار، ززم است برنامهها براساش شناوت و ارزیابی توان محیطی ورت گیرد تا هام بهاره برداری در وور و مستمر از محیط ورت گیرد و هم ارزش های طبیعی محیط حفظ شود.
پژوهش حاضر به مطالعه، بررسی و ارزیابی توان های محیطی شهرستان شهریار و ارتباط آن با توسعه گردشگری در این شهرستان پرداوته است. این منطقه دارای توان ها و منابع متنوع محیطی اعم از آب کافی،واک حا لخیز،شرایط اقلیمی مطلوب، پوشش گیاهی، عوامم ارتباطی و پدیده هاای طبیعای و انسانی جاگب گردشگری است که در ورت برنامه ریزی و اساتفاده از آنهاا، مای تاوان بسایاری از مشکالت اقتصادی و اجتماعی منطقه را از بین برد و منطقه را در مسیر توساعه هماه جانباه و پایادار هدایت کرد.
روش تحقیق، تحلیلی- تو یفی و میدانی بوده است و با گردآوری اطالعات کتابخاناه ای، میادانی و اینترنتی به بررسی وضعیت توانایی های طبیعی شهرستان شهریار پرداوته شده است.
نتایج بررسی نشان می دهد که شهرستان شهریار با توجه به وجود توانمنادیهاای فاراوان طبیعای و موقعیت جغرافیایی و دسترسی مناسب وود می تواند در زمینه گردشگری موفق باشد.
کلید واژگان: توانمندی، توسعه، گردشگری، شهریار
1

فصل اول کلیات تحقیق
2
1-1 کلیات طرح پژوهش مقدمه:
بسیاری از نویسندگان،گردشگری را یک فر ت منحصر به فرد اقتصادی می دانند. در سالهای اویر،گردشگری منبع درآمد سرشار در تجارت جهانی و عنصر مهمی در بهبود و تنظیم موازنه بازرگانی و تراز پرداوت های بسیاری از کشورها شده است )کاظمی،.)4:1986
توسعه گردشگری به ویژه در کشورهای کمتر توسعه یافته،عامم موثری در مقابله با فقر است و موجب افزایش درآمد قشرهای مختلف،کاهش بیکاری و رونق اقتصادی و در نتیجه بهبود کیفیت زندگی مردم و افزایش رفاه اجتماعی می شود. بررسیها نشان می دهد که ارزهای به دست آمده از فعالیتهای گردشگری در تنظیم تراز پرداوت های بسیاری ازکشورها به ویژه کشورهای کمتر توسعه یافته که معموز وابسته به یک محصول اند، موثر واقع شدهاست. )همان:.)7-6
اهمیت سیرو سفر و گردشگری در تعالی فرهنگ و تفاهم بین المللی سبب شده است که مجمع عمومی سازمان ملم متحد در روز 23 سپتامبر 5(مهرماه(هر سال را روز جهانی جهانگردی اعالم می-
کند. جابه جایی و حرکت انسانها به جز تاثیرات فرهنگی، ثمرات اقتصادی عظیمی را به بار می آورد.
در دوران کنونی در پی بروز بحران های زیست محیطی،نابودی منابع و ایجاد موانع در راه رسیدن به توسعه پایدار،ززم می آید برنامهها براساش شناوت و ارزیابی توان محیطی ورت گیرد تا هم بهره برداری در وور و مستمر از محیط ورت گیرد و هم ارزش های طبیعی محیط حفظ شود.
پژوهش حاضر به مطالعه، بررسی و ارزیابی توان های محیطی شهرستان شهریار می پردازد.این منطقه دارای توان ها و منابع متنوع محیطی اعم از آب کافی،واک حا لخیز،شرایط اقلیمی مطلوب،پوشش گیاهی،عوامم ارتباطی و پدیده های طبیعی و انسانی جاگب گردشگری است که در ورت برنامه
3
ریزی و استفاده از آنها،می توان بسیاری از مشکالت اقتصادی و اجتماعی منطقه را ازبین برد و منطقه را در مسیر توسعه همه جانبه و پایدار هدایت کرد.
– 2 – 1 بیان مساله تحقیق
اغلب کشورهای جهان از طریق توسعه گردشگری توانستهاند مسائم مهمی نظیر افزایش درآمد ارزی، رونق اشتغال، تبادل و تعامم فرهنگ، ایجاد بازار مصرف تولیدات و ودمات، پر کردن اوقات فراغت
حضور آگاهانه و فعازنه در عر ه ارتباطات و اطالعات جهانی را در جهت پیشرفت و توسعه کشورهای شان حم نمایند.
در این راستا استفاده بهینه از توانمندیهای محیطی یک منطقه می تواند نقش عمدهای را در توانمندسازی مردم محلی و تنوع بخشی به رشد اقتصادی و نیز ولق فر تهای شغلی جدید در ارتباط تنگاتنگ با سایر بخشهای اقتصادی ایفا نماید.)شریف زاده،مراد نژاد(.
محدوده مطالعاتی پژوهش حاضر یعنی شهرستان شهریار نیز علی رغم دارا بودن باغات میوه فراوان و آب و هوای مطبوع و آثار و ابنیه تاریخی و فرهنگی هنوز نتوانسته است به جایگاه مناسب وود در بخش گردشگری دست یابد و با مسائم مختلفی چون فقدان فضاهای فراغتی کافی و مناسب، عدم وجودامکانات و تسهیالت اقامتی، پذیرایی و زیر ساوتهای ززم برای توسعه گردشگری دست و پنچه نرم می کند.از طرف دیگر اتکای اقتصاد شهرستان به کشاورزی و مشکالت اقتصاد کشاورزی و محدودیتهای زمین موجب گردیده که اقتصاد شهرستان متزلزل گردد بسیاری از زمینهای کشاورزی
باغات و مزارع شهریار با روند رو به رشد توسعه شهری و مهاجر پذیری بازی این شهرستان به ساوتمانهای مسکونی و تجاری تبدیم شدهاند و دیگر پاسخگوی نیازهای معیشتی مردم نیست و فعالیتهای مربوط به ساوت و ساز در این منطقه به شدت رشد پیدا کرده است. بسیاری از ساکنان
جهت انجام فعالیت اقتصادی در بخش های نعت و ودماتی منطقه به کار مشغول شدهاند که به دلیم ناکافی بودن فر تهای شغلی، بخش زیادی از جمعیت شهریار در شهر تهران به فعالیت
4
مشغولند. و این مساله شهریار را به ورت یک منطقه ووابگاهی برای کالن شهر تهران درآورده است.
جوانی جمعیت منطقه و بیکاری ناشی از آن،عدم وجود امکانات و ودمات تفریحی و فراغتی کافی و پاسخگو در منطقه منجر به بروز بروی معضالت اجتماعی شده است. لذا در چنین شرایطی استفاده از توانهای محیطی شهریار در جهت توسعه گردشگری می تواند کمک موثری به تنوع بخشی به اقتصاد و توسعه زیر ساوتهای آن، بهبود وضعیت اشتغال و ایجاد مراکز تفریحی و فراغتی پاسخگو به نیاز های منطقه باشد و ززم است که سرمایه گذاری هدفمند و با برنامه ای در منطقه در جهت رسیدن به
این مهم ورت پذیرد.ززم به گکر است که این شهرستان در ورت حفظ طبیعت زیبا و باغات
سرسبز می تواند به حیات مطلوب و هوای مطبوع وود ادامه دهد و در ورت از بین رفتن این باغات فر تهای زیادی را هم از دست وواهد داد. از این رواین پژوهش در نظر دارد به شناسایی، بررسی و چگونگی استفاده از توانهای بالقوه و بالفعم محیطی شهرستان شهریار در جهت توسعه گردشگری این شهرستان بپردازد.
-3 –1 پیشینه تحقیق:
در زمینه موضوع مورد بحث، توسعه گردشگری واهمیت گردشگری مطالعات و تحقیقات زیادی به ورت کتاب، مقاله،پایان نامه و طرح پژوهشی در سطح کشور انجام گرفته است. اما راجع به منطقه مورد نظر یعنی شهرستان شهریار تنها پایان نامه موجود از پروین پرویزیان است با عنوان «بررسی زمینه های مناسب سرمایه گذاری در بخش گردشگری و تفریحی شهرستان شهریار در جهت توسعه برنامه های شهری » که طی سال 1983 انجام شده است. در این پایان نامه به بررسی زمینه های مناسب سرمایه گذاری گردشگری در شهریار پرداوته شده است که در نتیجه آن بخش کشاورزی و باغداری این شهرستان یکی از مناسب ترین پتانسیم های گردشگری شهرستان شناوته شده است.
5
– طرح جامع گردشگری شهرستان شهریار یکی دیگر از پژوهش های در دست انجام است که در مراحم پایانی پژوهش قرار دارد و هنوز توسط سازمان میراث فرهنگی، نایع دستی و گردشگری شهرستان شهریار به تصویب نهایی نرسیده است.
منابع مکتوب دیگری که در ارتباط با منطقه وجود دارد عبارتند از:
-1 بروشورها و کتابچه هایی که دفتر میراث فرهنگی، نایع دستی و گردشگری شهرستان شهریار جهت معرفی بروی آثار تاریخی و طبیعی شهریار تهیه نموده و همه ساله به اشکال و ابعاد مختلف، آن را در اوتیار مردم و عالقه مندان قرار می دهند.
-2 کتاب هایی که به دلیم عالقه مند بودن نویسندگان آن در حد معرفی شهریار نوشته شده اند و بروی از مطالبی که در بعضی از این کتاب ها نوشته شده است حت و سقم آن مورد تردید است )به ویژه اطالعات تاریخی(.
-9 طرح ها و برنامه هایی توسط گروه های مهندسین مشاور به پیشنهاد شهرداری و یا وزارت مسکن و شهرسازی انجام شده اند که این طرح های راهبردی در جهت توسعه برنامه های شهری در حد ارائه پیشنهاداتی برای آینده منطقه می باشد.
-4 –1 اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن:
بسیاری از نویسندگان،گردشگری را یک فر ت منحصر به فرد اقتصادی می دانند. در سالهای اویر، گردشگری منبع درآمد سرشار در تجارت جهانی و عنصر مهمی در بهبود و تنظیم موازنه بازرگانی و تراز پرداوتهای بسیاری از کشورها شده است )کاظمی،.)4:1986
گردشگری به عنوان یکی از منابع درآمد و ایجاد اشتغال در سطح ملی می تواند رهیافتی برای توسعه اقتصادی در سطح ملی باشد.گردشگری به وصوص در زمانی که سود فعالیتهای دیگر بخشهای اقتصادی در حال کاهش باشد، جایگزین مناسبی برای آنها و راهبردی برای توسعه است. بر این مبنا دلیم ا لی توسعه گردشگری غلبه بر پایین بودن سطح درآمد و ارائه فر تهای جدید شغلی و تحوزت اجتماعی در جامعه محلی است.))Oppermann, 1336985و می تواند امیدهایی را برای
6
کاهش فقر به وصوص در نواحیای که دچار رکود اقتصادی شدهاند، فراهم آورد. مهمترین تاثیر گردشگری در اقتصاد جهانی،ایجاد درآمد و اشتغال زایی است به طوری که کارشناسان تخمین زدهاند گردشگری به عنوان بزرگترین نعت جهان 994 تریلیون دزر ارزش دارد واین میزان جوابگوی %1291محصوزت ناوالص جهانی است و 1296 %هزینه اشتغال زایی در جهان را تامین می کند.)منشی زاده:)1976
هر ناحیه برای رسیدن به توسعه در مفهوم بهره برداری بهینه از منابع موجود توانها و ظرفیتهای متفاوتی در اوتیار دارد. بخشی از آن توانها در زمینه فعالیتهای کشاورزی و بخشی دیگر نعتی و معدنی هم میتواند در زمینههای ودماتی تعریف شود. توانهای مربوط به گردشگری واستفاده از آن برای توسعه منطقهای گردشگری تاکنون به ورت ترکیبی و مرتبط با دیگر توانهای موجود کمتر مورد توجه قرار گرفته است. توسعه منطقهای شهرستان شهریار متکی بر توسعه بخش کشاورزی، ودمات و نعت است، توانهای مربوط به بخش گردشگری و استفاده از آن برای توسعه این شهرستان به ورت ترکیبی و مرتبط به دیگر ظرفیتهای تولیدی کمتر مورد توجه قرار گرفته است و به توسعه گردشگری به ورت پدیده مجرد پرداوته شده است در ورتی که این شهرستان دارای توانهای بالقوهای در زمینه گردشگری است که در ورت توجه به آن می تواند باعث رشد و توسعه سایر بخش ها از جمله کشاورزی، نایع دستی، بخش ودمات )پذیرایی،اقامتی، تبلیغات و اطالع رسانی(و … شود و روند توسعه این منطقه را بر پایه قابلیتهایش تسهیم نماید. از طرفی دیگر این شهرستان به دزیلی نتوانسته توانهای موجود را برای ایفای نقش گردشگری جذاب، موفق و پایداراز قوه به فعم در آورد. با نگاهی به محدوده مورد مطالعه میتوان دریافت که تاکنون در سطح این شهرستان هیچ نوع فعالیت علمی و منطقی در زمینه شناسایی و بهره برداری از توانهای گردشگری
ورت نگرفته است.
توانهای گردشگری دراین شهرستان متغیری است که با توجه به مالکها و شاوصهایی از قبیم جاگبههای طبیعی و انسانی از قبیم آثار و ابنیه و یادمانهای تاریخی و سایر بناها و مراکز مذهبی و زیارتی مورد بررسی قرار می گیرد. مجاورت این شهرستان با تهران و کرج باعث شده است که در
7
حاشیه قرار بگیرد و توجه کافی به منابع و پتانسیمهای آن ورت نگیرد، بنابراین ضرورت انجام تحقیقات علمی و کاربردی ضروری می نماید. با بررسی و شناسایی این قابلیتهای بالفعم و بالقوه و در ورت برنامه ریزی حیح وسرمایه گذاری مناسب میتوان این قابلیتها و توانها را بالفعم نمود و گامی در جهت توسعه پایدار این منطقه از کشور برداشت.
– 5 –1 اهداف تحقیق:
مهمترین هدف توسعه توریسم داولی و وارجی، توسعه اقتصادی،اجتماعی نواحی مقصد است، زیرا مهمترین تاثیر توریسم در اقتصاد محلی و منطقه ای این نواحی ایجاد درآمد و اشتغال و ایجاد انگیزه ماندگاری دراین مناطق می باشد. به طورکلی می توان گفت اهداف موردنظر دراین پژوهش موارد زیر می باشند:
– شناسایی و معرفی توانهای بالقوه و بالفعم گردشگری شهریار.
– ارایه راهکارهایی جهت حفظ و نگهداری پتانسیمها و توانمندی های گردشگری شهریار. – بررسی نقش توانمندیهای محیطی شهریار درایجاد و توسعه گردشگری شهریار.
– ارایه راهکارهایی جهت از قوه به فعم درآوردن توانهای طبیعی و انسانی شهرستان شهریار.
-6 -5-6 پرسشها
– 1 آیا توانمندیهای محیطی میتواند در توسعه گردشگری منطقه شهریار موثر باشد؟ -2 -5-1 فرضیات
– 1 توانمندیهای بالقوه و بالفعم محیطی میتواند در توسعه گردشگری منطقه شهریار تأثیر زیادی داشته باشد.
– 8 – 5 – 6 چهارچوب نظری تحقیق:
بررسی نظریات مرتبط با توریسم و توسعه پایدار، نظریات گردشگری پایدار و تاثیرآن در توسعه محلی.
8
-4- 5 –6 مدل تحقیق:
در این پژوهش ابتدا به بیان مساله تحقیق، اهمیت و ضرورت انجام آن، گکر اهداف و فرضیات مورد نظر برای پژوهش پرداوته شده سپس به چهارچوب نظری موضوع بیان شده است. پس از بیان این کلیات در فصول ابتدایی، به معرفی ابعاد گوناگون طبیعی و انسانی منطقه و توانمندی های گردشگری آن، بررسی نقش این توانمندی ها در ایجاد توسعه گردشگری در منطقه، بیان محدودیتها، موانع، نقاط قوت و ضعف گردشگری در منطقه گکر گردیده و درادامه به ارائه راهکارها و پیشنهاداتی برای بهبود وضعیت و نتیجه گیری از مباحث پژوهش پرداوته شده است.
-5-5-6 روش تحقیق این پژوهش به ورت تو یفی- تحلیلی است . – 1-5– 6 روش گردآوری اطالعات: در این پژوهش برای گردآوری اطالعات عالوه بر و گردآوری اطالعات به ورت اسنادی،کتابخانه-
ای و مراجعه به سازمان های مرتبط مختلف از روشهای زیراستفاده شده است:
– 1 مطالعه و بررسی کتابخانه ای -2 بازدید میدانی- 9 آمارنامههای استانی و گزارشات مرتبط -4
استفاده از اسناد و مدارک -5 اینترنت. -7-5 –6 محدوده تحقیق: تحقیق حاضر در محدوده مکانی شهرستان شهریار انجام می گیرد که بین 52 درجه و 22 دقیقه و 92 ثانیه تا 51 درجه و 19 دقیقه و 12 ثانیه طول شرقی و 95درجه و 92دقیقه و 52 ثانیه تا 95 درجه و 45 دقیقه و 15 ثانیه عرض شمالی و در جنوب غربی استان تهران واقع شده است. همچنین این پژوهش در محدوده زمانی بین سالهای 1932 تا 1931 انجام شده است.
-8-5 –6 محدودیتهای تحقیق:
مهمترین محدودیت پژوهش حاضر را می توان فقدان آمار و اطالعات پایه ای ززم برای پیشبرد پژوهش دانست، عالوه بر آن تغییرات ایجاد شده در آمار موجود به دلیم تقسیمات کشوری جدید در
9
شهرستان شهریار یعنی تقسیم آن به سه شهرستان شهریار، قدش و مالرد و فقدان پتانسیمهای چشمگیر طبیعی و تاریخی در مقایسه با سایر مناطق رقیب و همجوار از دیگر محدودیت ها بود.
11


فصل دوم مفاهیم و تعاریف
11
مقدمه
نظرات مطرح شده در هر رشته مهمترین و گرانبهاترین گنجینه آن می باشند. در مورد توریسم و موضوعات مختلف آن نیز نظریات مطرح شده، مهمترین ابزار و چراغ راه محققین این رشته اند.این نظرات ممکن است متفاوت و حتی متناقض باشد ولی اگر بپذیریم که تضادها و اوتالف نظرها وشت اول تکامم در هر مبحث علمی هستند، آنها را می پذیریم و به آن ارج می نهیم. در این تحقیق نیز سعی گردیده است یه تناسب موضوع، از نظرات مختلف مطرح شده در این رشته استفاده گردد. در راستای این رسالت فصم دوم تحقیق به بررسی و ارائه ی تعاریف مطرح به وصوص از دیدگاه جغرافیا اوتصاص دارد.
دیدگاههای مختلف درباره گردشگری می تواند ما را به ابعاد مفاهیم گردشگری و تحلیم ماهیت آن آگاهسازد. این دیدگاه ها که عمدتاٌ در سه بعد بررسی می شود، می تواند پوشش دهنده روند گردشگری در فضا های جغرافیایی باشد . سه بعد ا لی گردشگری عبارتند از: سرمایه، مدیریت، فناوری و دو رکن فرعی عوامم طبیعی و مجموعه میراث فرهنگی است ) پاپلی یزدی ، .) 64 : 1986
– 1 – 2 پیشینۀ گردشگری
توریسم پدیده ای است کهن که از زمانهای گذشته در جوامع انسانی وجود داشته و به تدریج در طی مراحم تاریخی مختلف، به موضع فنی، اقتصادی و اجتماعی وود رسیده است. مسافرتهای کوتاه مدت، با این مقیاش گسترده پدیده ای نسبتاً جدید است. پیش از این، در دوره های قبم، افراد معدودی از اوقات فراغت وود لذت می بردند. مردم عادی وقت آزاد وود را به امور مذهبی اوتصاص می دادند، که به همین علت، روزهای تعطیم، روزهای مقدش هم تلقی می شدند. بیشتر مسافرین هم زائران مکانهای مذهبی بودند. با پیدایش مناطقی که چشمه های آب معدنی داشتند، مردم
برای معالجه و درمان بیماریها به آن نقاط مسافرت می کردند )داش ویم، .)16:1973
12
مسافرت برای استراحت و تفریح از اوایم قرن شانزدهم شروع شده و مردم برای بازدید از شهرهای بزرگ و معروف دنیا اقدام به مسافرت نموده اند. در قرن هفدهم هجوم مسافران به فرانسه، به جایی زسید که موجب شد شخصی به نام سن موریس )Saint Moris( در سال 1672 نشریه ای به نام راهنمای سفر به فرانسه منتشر نماید. این نشریه برای راهنمایی مسافرانی نوشته شده بود که برای بازدید و ستایش زیبایهای فرانسه و آمووتن زبان و آشنایی با نحوۀ زندگی مردم به این کشور می آمدند. در آن زمان جوانان و اشراف زادگان فرانسه نیز برای تکمیم تحصیالت و کسب تجربه های ززم اقدام به مسافرت می نمودند و آنها را توریست می وواندند. …از قرن نوزدهم به بعد تحوزت و دگرگونیهای وسیعی ورت گرفت. راه آهن انقالب بزرگی در امر سفر به وجود آورد و می توان پیدایش آن را نقطۀ عطفی در تاریخ مسافرت محسوب داشت. چرا که از یک سو سفر را از انحصار تقریبی طبقۀ ثروتمند وارج نمود و از سوی دیگر نارسایی وسایم حمم و نقم و نارسایی های راهها کاسته شد و جابجا شدن سریع و راحت و مطمئن را فراهم ساوت )رضوانی، 1974، .)92
به دنبال دگرگونیها و تحوزتی که در ساوتار اجتماعی و اقتصادی اروپا در طی قرون 18 و 13 میالدی منبعث از انقالب کشاورزی و نعتی روی داد، به تدریج یک نوع مسافرت تفریحی برای استفاده از سواحم دریاها و سرگرمی و استراحت، جای مسافرتهای سنتی- آموزشی اشراف را گرفت و افرادی که بدین منظور به ویژه به فرانسه مسافرت می کردند، توریست نامیده می شدند. اینگونه
مسافرتها را ا طالحاً مسافرت بزرگ،
)Great tour( می نامیدند. عمومیت یافتن جهانگردی یا به عبارت دیگر آزادی جهانگردی ابتدا در دهۀ دوم قرن بیستم بین کارمندان و سپس بعد از جنگ جهانی دوم در بین کارگران رواج یافت. به دنبال آن تأسیسات جهانگردی نیز در مناطق دارای جاگبه جهانگردی توسعه پیدا کردند. بعد از ترمیم ورابیهای اقتصادی ناشی از جنگ جهانی دوم، جهانگردی به عنوان یک پدیدۀ مهم اقتصادی در بین کشورهای نعتی توسعه یافته نقش مهمی ایفا کرد )رضوانی، 1974، .)92 به تدریج مقا د مسافرتی جدیدی به وجود آمد و در نتیجه امروزه جهانگردی به یکی از بزرگترین بخش های اقتصادی جهان تبدیم شده است. بنابر آمار بانک جهانی، در سال 2222 از جریان گردشگری مبلغی حدود 475
13
میلیارد دزر به طور مستقیم وارد چروۀ اقتصادی جهان شده است. البته بروی منابع، درآمد گردشگری را در سال 2222 حدود 621 میلیارد دزر دانسته اند و آن را در سال 2222 حدود 2222 میلیارد دزر براورد کرده اند )پاپلی یزدی و سقایی، 1988، .)9
رونق و تکامم نعت توریسم ناشی از انقالب تکنولوژیک است که تغییرات چشم گیری را در کشورهای نعتی به وجود آورده و موجب دگرگونی در ساوتار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورها گردید. عوامم متعددی به طور مستقیم و غیر مستقیم در تکامم جهانگردی نقش داشته است. هر یک از این عوامم دارای عملکرد واص وود هستند و یک رابطۀ نسبی نیز بین آنها برقرار است.
مجموعۀ این عوامم به تکامم نعت توریسم کمک موثری نموده و روند تکاملی آن را سرعت
بخشیده اند. این عوامم عبارتند از :
پیدایش شهرها و گسترش شهر نشینی؛
بهبود ساوتار زیربنایی و موتوریزه شدن جابجایی؛
تدوین قوانین مطلوب کار و افزایش درآمد؛
ارتقاء سطح فرهنگ و بینش اجتماعی؛
پیدایش موسسات و آژانسهای توریستی؛
چاپ و ارائه نشریات، بروشورها و نقشه های تبلیغاتی و دیگر عوامم درمانی؛
کشف آثار و اماکن باستانی و طبیعی، وجود گروههای اجتماعی ناشناوته )رضوانی، 1974، )98؛
-2-2 مفاهیم کلیدی
-6-2-2 گردشگری و پایداری
امروزه توسعه پایدار در دنیا واژهای شناوته شده به حساب میآید و در سطوح مختلف برنامهریزی مورد استفاده قرار میگیرد. در سال 1387 کمیسیون برانت لند وابسته به سازمان ملم متحد،ا طالح توسعه پایدار را برای اولین بار در جامعه رسمیمطرح ساوت. این کمسیون “رفع نیازهای کنونی بشر بدون تهدید کردن نسمهای آینده جهت برآورده ساوتن آن نیازها” را به عنوان تعریف توسعه پایدار
14
ارائه نمود. در سال 1332، کنفرانس محیط زیست و توسعه سازمان ملم متحد در ریودوژانیرو توسعه پایدار را یکی از اهداف جهانی گکر نمود. در مدت کوتاهی تعاریف گوناگونی از توسعه پایدار مطرح گردید و مبانی نظری آن تکمیم گردید .(Kraus, 1336: 12-19(
بنابراین در این قسمت به بررسی مفاهیم پایداری و گردشگری پرداوته میشود.
-2-2-2 گردشگری پایدار6
گردشگری پایدار با الهام گرفتن از تعریف توسعه پایدار عبارت است از گردشگری که نیازهای نسم حاضر را پاسخ دهد، بدون اینکه از ظرفیتهای مربوط به نسم آینده برای پاسخگویی به نیازهای وود مایه بگذارد. گردشگری پایدار به نحوی برنامهریزی و اجرا میشود که بر محیطزیست، اقتصاد و فرهنگ و جامعه میزبان اثر منفی نگذارد.
باتلر در سال 1339 گردشگری پایدار را گردشگریی تعریف کرده است که بتواند در یک محیط در زمان نامحدود ادامه یابد و از نظر انسانی و فیزیکی به محیط زیست اجتماعی لطمه وارد نیاورد )زاهدی، .)111 :1985
بقای بشر مستلزم رعایت ا ولی است که توجه به آنها موجب پایداری و در مقابم، بیتوجهی به آنان سبب نابودی بشریت وواهد شد. در کنفرانس جهانی توسعه پایدار به مجموعهای از ا ول اشاره شده است که رعایت آنان به پایداری منجر میشود. این ا ول به طور اجمال عبارتند از:
استفاده محتاطانه از منابع طبیعی در محدوده ظرفیت تحمم کره زمین
تغییر شیوههای تصمیمگیری از باز به پائین به شیوههایی برای مشارکت گروههای بیشتری از گینفعان در فرایند تصمیمگیری.
رفع فقر و نابرابریهای جنسیتی و احترام به حقوق بشر
افزایش کیفیت زندگی از طریق اعتالی سطح بهداشت، تأمین مسکن، غذا، ارائه آموزش و مهارت-
های درآمدزا
ا محافظت از تنوع زیستی و سیستمهای پشتیبان حیات برای کلیه موجودات زمین

1‌-Sustainable Tourism
15
ا حفظ روشهای سنتی زندگی و احترام به کلیه سنن معنوی و فرهنگی جوامع. سازمان جهانی جهانگردی، تعریفی برای گردشگری پایدار ارائه کرده است:
“گردشگری پایدار نیازهای گردشگرهای زمان حال و جوامع میزبان را برآورده میکند و در عین حال فر تها را برای آینده بسط و گسترش میدهد و منابع را به گونهای مورد استفاده قرار میدهد که همزمان با حفظ ارزشهای فرهنگی، فرآیندهای اکولوژیکی، تنوع زیستی و سیستمهای پشتیبانی حیات، به نیازهای اقتصادی، اجتماعی و زیباییشناوتی پاسخ داده شود. ”
بروی از ا ول گردشگری پایدار از این قرار میباشد: .1 مشارکت
ساکنان یک سرزمین باید در تعیین آرمان بلند مدت گردشگری، تعیین هدفها و استراتژیهای توسعه گردشگری مشارکت داشته باشند و همچنین در مدیریت گردشگری، اجرای راهبردها و عملیات مربوط به زیرساوتهای گردشگری، ودمات و تسهیالت گردشگری مشارکت فعال نمایند. .2 حضور گینفعان در فرآیند توسعه گردشگری، باید کلیه گروهها و گینفعان که ممکن است تحت تأثیر گردشگری قرار
گیرند، در ارائه اطالعات، فرآیندهای تصمیمسازی و تصمیمگیری مشارکت کنند. بروی از این گروه-
ها عبارتند از: حکومتهای ملی و محلی، گروهها و تشکمهای غیر دولتی، گروههای داوطلب، زنان، انجمنهای گردشگری، دفاتر گردشگری و کلیه طرفهایی که در گردشگری گینفع هستند.
.9 ایجاد اشتغال برای افراد محلی گردشگری پایدار باید برای ساکنان بومیاشتغال ایجاد کند. در واقع تأمین مشاغم مناسب برای افراد
محلی باید جزء جداناشدنی از هر برنامه توسعه گردشگری باشد. برای مثال از طریق ایجاد زیرساوتهای گردشگری )هتمها، رستور آنها و.. .( میتوان برای مردم محلی فر تهای اشتغال ایجاد نمود.
16
.4 ارتباطات بازرگانی موسسات گردشگری محلی باید بین وود ارتباط برقرار کنند و مطمئن شوند که درآمدهای
گردشگری در داوم محم مصرف میشود و نه اینکه به وارج از منطقه فرستاده شده و رف وارد کردن کاز و ودمات برای گردشگرها گردد.
.5 پایداری منابع در گردشگری پایدار باید به برابری نسمها توجه شود و هزینهها و منافع گردشگری باید بین نسم-
های فعلی و آتی به طور برابر توزیع گردد. .6 هماهنگی در هدفها
باید بین نیازهای گردشگرها، مکان گردشگری و جامعه محلی هماهنگی برقرار باشد. این هماهنگی با پشتیبانی و حمایت مردم و ایجاد توازن بین هدفهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و انسانی، و درک ضرورت همکاری بین دولت، جامعه میزبان، دستاندرکاران گردشگری و تشکمهای غیردولتی که درحفاظت محیطزیست میکوشند، حا م میشود.
.7 همکاری نظر به اینکه بین جذابیتهای محلی، دستاندرکاران نعت گردشگری و دارندگان کسب و کارهای
مرتبط، ارتباط متقابم برقرار است و کیفیت کار هر یک بر دیگری اثر میگذارد، باید بین این سه همکاری برقرار شود.
.8 ظرفیت تحمم ظرفیت تحمم مکانهای گردشگری شامم محدودیتهای فیزیکی، طبیعی، اجتماعی و فرهنگی باید
حتماً ارزیابی شود و توسعه با محدودیتهای مزبور سازگار باشد. .3 نظارت و ارزشیابی
دستورالعممها و راهنماهایی باید برای عملیات گردشگری از جمله ارزیابی اثرات گردشگری تهیه شود. راهکارهای عملیاتی گردشگری در سطوح ملی، منطقهای و محلی باید تنظیم گردد و شاوصهها
17
مولفههای مربوط به ارزیابی اثرات و میزبان پیشرفت کار پروژههای گردشگری تهیه شده، راهبردهای حفاظت و مراقبت از منابع گردشگری تعیین و اجرا شود.
.12 پاسخگویی استفاده از منابع عمومیمانند آب، هوا و زمین باید با پاسخگویی از جانب استفادهکنندگان همراه باشد
تا اطمینان حا م شود که این منابع حیاتی مورد سوءاستفاده قرار نمیگیرند. .11 آموزش
توسعه گردشگری پایدار مستلزم ارائه برنامههای آموزشی مناسبی است که به ا الح شناوتها و درک مردم بیانجامد، فعالیت گردشگری را بسط و گسترش داده، مهارتهای فنی و حرفهای مرتبط با گردشگری را به وصوص در مردم کم درآمد جامعه افزایش دهد.
.12 حفظ هویت تحقق گردشگری پایدار مستلزم کشف فعالیتها و اقداماتی است که به کاهش فقر، تقویت جایگاه
سرزمین و حفظ هویت محلی بیانجامد. برای انجام این منظور بایستی گردشگری کیفی را توسعه داد
در عین حال هم به تأمین رضایت گردشگرها و هم به سایر ا ول توسعه پایدار توجه گردد )زاهدی، .)119 :1985
-8-2-2 محیط
طبق تفسیر فرهنگ واژه های قرن 13 نوشته امیم لیتره محیط که به زبان فرانسوی »ENVIRONNEMENT:« و به زبان انگلیسی »ENVIRONMENT« گفته می شود،عبارت است از عمم احاطه کردن و نتایج حا له از این عمم و احاطه کردن به معنی در پیرامون قرار گذاردن یا پیرامون قرار گرفتن و یا وود را در پیرامون قرار دادن،معنی می دهد)بنان،.)1 :1951
در جغرافیای سرزمین مفهوم محیط نه فقط در معنای طبیعی آن،بلکه در معنای اجتماعی و اقتصادی نیز مورد نظر است. بنابر این می توان گفت که محیط جغرافیایی شامم: محیط طبیعی، محیط اجتماعی-فرهنگی و محیط اقتصادی است)رهنمایی،.)4:1972
18
دکتر شکویی معتقد است «:مجموعه شرایط وارجی که موجود زنده یا جامعه را احاطه کرده و به نحوی در رفتار و فعالیت های آنها موثر افتد محیط ووانده می شود(»شکویی،.)114:1978
-4-2-2 توان محیطی:
منظور از توان های محیطی، «مجموعه داده های محیطی است که در بهره وری های اقتصادی انسان از محیط موثر بوده و در راستای فعالیت های اقتصادی انسان در محیط، کاربری داشته باشند.(»نوری،.)1:1973توانمندیهای محیط طبیعی و انسانی، «هم شامم توان وضع موجود و هم شامم توانهای نهفته منطفه می باشد، که این توانهای نهفته وسعتی گسترده دارد که با شناوت و ارزیابی دقیق آن به راحتی می توان تصویر توسعه آینده را نمایان ساوت.(»حسینی ابری،.)18:1973
توان در مباحث مختلف علمی دارای مفاهیم و معانی متفاوتی است،اما در علوم طبیعی،از جمله جغرافیا به معنای ارزش و ظرفیت است. برداشت جغرافیایی از محیط نیز مفهوم واص وود را دارد ،محیط جغرافیایی پهنه و بستری است که مجموعه زیستی، نقش حیاتی وود را در آن ایجاد می کند و همه جا توان زیستی یکسانی ندارد.قدرت عمم بروی عوامم تغییر دهنده آن شدید و بروی کند است. دامنه تغییرات نیز به تناسب زمان، نسبی است. محیط جغرافیایی وصلت پویایی داشته و به دلیم این وصو یات دینامیکی ،تغییرات درک علم آن نیز حائز اهمیت است. در مطالعات جغرافیایی توانهای محیطی در طول زمان و پهنه مکان بررسی می شوند،از این رو محیط جغرافیایی به ورت مجموعه کامم و متشکم از عنا ر متفاوت مورد مطالعه قرار می گیرد. در جغرافیایی سرزمین مفهوم محیط و بررسی توانهای آن، به فقط در معنای طبیعی آن، بلکه در معنای فضای اجتماعی واقتصادی نیز مورد نظر قرار می گیرد.)رهنمایی،.)9:1972
در مطالعات ارزیابی توان محیطی برای توسعه گردشگری، محقق در ابتدا سعی می کند تک تک عنا ر
محیطی موثر بر گردشگری را شناسایی،ارزیابی و طبقه بندی نماید و در ادامه،از طریق تلفیق عنا ر
شناوته شده محیطی و ارزیابی ترکیبی و سیستماتیک،الگوی بهره وری محیط را مشخص و نواحی را به جهت نوع و میزان قابلیت آنها برای گردشگری و شیوه بهره برداری واص هر کدام مجزا و معرفی نماید.
19
-3-2 معیارهای جذابیت منطقه گردشگری برای گردشگران
برای اینکه یک اثر به عنوان جاگبه گردشگری معرفی و تلقی گردد، وجود ویژگیهایی مانند ارزش بصری، سابقه تاریخی، اعتبار و سندیت، ارزش تفریحی و ورزشی، مذهبی، هنری و… و در نهایت به عنوان مهم ترین عامم حداقلی از تقاضای گردشگری )داولی، وارجی و محلی( ززم و ضروری است. لذا جاگبه اثری است که عالوه بر ارزشهای مطلق مورد توجه گردشگران در وضع موجود قرار گرفته باشد. باید در نظر داشت که هر اثر به ورت بالقوه بایستی دارای پتانسیم جاگبه باشد و می بایست با آمایش فضایی، شرایط از قوه به فعم در آمدن را برای اثر مذکور فراهم نماید.
-4-2 حوزه نفوذ ) حیطه عملکرد، ارزش (
منظور از حوزه نفوگ، شعاع بُرد یک جاگبه گردشگری است، بنحوی که یک جاگبه از چه فا له و مبدأی گردشگران را به طرف وود جذب میکند.این ویژگی به عنوان یکی از مهم ترین شاوص ها برای طبقهبندی و توسعه جاگبهها به شمار میرود. برای مثال بر اساش ویژگی های موجود در یک جاگبه ممکن است حیطه عملکرد آن محلی و محدود، منطقهای )استان( و ملی ) در حد کشور( و بین المللی باشد.
-جاگبههای طبیعی به کلیه عنا ر و پدیدههای طبیعی با توجه به معیار جذابیت مطرح شده دارای ارزشهای فوق،
جاگبه طبیعی میگویند. -جاگبههای فرهنگی
به کلیه عنا ر و ابعاد و پدیدههای فرهنگی با توجه به معیار جذابیت مطرح شده دارای ارزش جاگبه فرهنگی میگویند.
21
-5-2 بررسی و ارزیابی جاذبهها
طبقهبندی و ارزشگذاری جاگبهها یکی از متداول ترین و عملیترین روش ها برای توسعه و برنامهریزیِ جاگبههای گردشگری است. جاگبهها بر اساش نوع عملکرد، ویژگی جاگبه، و ماهیت، حوزه نفوگ جاگبه و … دسته بندی می شود هر عاملی از این قبیم طبقهبندی و ارزشگذاری میشود.
در وهله اول جاگبهها به سه نوع طبیعی، فرهنگی و انسانساوت تقسیم میشود. که رفاً برای شناسایی بیشتر و سهولت مطالعه است. برای مثال جاگبههای طبیعی به ناهمواری ها )سواحم، درهها، قلم کوهها، غارها و… (. منابع آب ) چشمه های آب گرم و معدنی، رودوانهها، دریاچههای طبیعی، دریاچههای مصنوعی( پوشش گیاهی، زندگی جانوری تقسیم میشوند. این عمم، طبقهبندی و شناوت جاگبهها را برای ارزشگذاری آسانتر کرده و در ضمن تقاضای هر جاگبه را نیز در ورت وجود آمار و دادههای کمی پایه میتوان برآورد کرد.
یکی دیگر از مراحم کار شناوت موقعیت مکانی و استقرار هر جاگبه است. هدف از این مرحله از شناسایی موقعیت استقرار برای نحوه تأمین دسترسی، جانمایی امکانات و ودمات در دسترش جاگبه، جاگبههای مجاور و… میباشد. برای این کار ززم است نقشه پراکندگی جاگبهها به نوع جاگبه و حتی به دورههای تاریخی، و ارزش جاگبه از نظر حوزه نفوگ تفکیک می شود.
مرحله بعدی، ارزشگذاری جاگبه از نظر محلی، منطقهای، ملی و بینالمللی است.با توجه به ویژگی هایی مانند منحصر به فرد بودن، قدمت تاریخی، ودمات و امکانات رفاهی، دسترسی فیزیکی و قانونی، سهم بازدیدکنندگان محلی، منطقهای، ملی و بینالمللی، طول مدت بازدید،مهیا بودن جاگبه، و…… هر جاگبه ارزشگذاری میشود معموزً از دو روش دلفی و نظرات کارشناسی یا با روشهای کمی که نیاز به تحقیقات میدانی و اطالعات آماری و مواردی از این قبیم دارد، ارزش گذاری میشوند.
21
نمودار :1-2 تقسیم بندی جاگبه های گردشگری

جاذبه‎های‎ جاذبه‎های‎ جاذبه‎های‎ جاذبه‎های‎ – موزهها – جشنهای ملی و سنتی  کوهستانها: – پارکهای مصنوعی – جشنهای دینی و آیینی – غارها ا قلم آتشفشانی، اشکال – نمایشگاهها – عزاداریها ویژه زمینشناسی، یخچالهای – سالنها و مراکز ورزشی – اجرای مراسم دینی کوهستانی، قلم کوهها، خرهها، – فروشگاهها – شادیها و عروسیها مناطق ساحلی – سینماها – رودادها  منابع آب: – پیستهای اسکی – موسیقی سنتی – دریاچهها و دریاها – گالریهای نقاشی و وطاطی – رقصها – تازبها، مرداب ها – کاروانهها – بازیهای محلی – رودوانهها – محدوده های حفاظتشده – و … – آبشارها – پارکها – چشمههای آبگرم و آب معدنی – جشنوارهها )موسیقی، فیلم، نمایش(  پوششگیاهی – همایشها – گیاهان یکساله – مسابقات ورزشی – گیاهان جنگلی و دائمی – کاخها و قصرها  حیاتوحش – قلعهها – پرندگان – پمها  جانوران )وزندگان، درندگان، – آرامگاه و سایر مکانهای مقدش حشرات، ماهیها و…( وانههای مسکونی
حمامها ا ودمات عمومی
میادین
مجسمهها و سنگنوشتهها
بازارهای قدیمی و جدید
نوع پوشش و لباش/غذاها
شیوه سکونت
نایع دستی
دانشگاهها و مراکز علمی
بازارهای هفتگی
باغهای قدیمی/قنات ها
و …
منبع : سازمان جهانی جهانگردی سال2222طرح جامع توسعه طبیعت گردی در کویرها و بیابانهای
ایران).)1932ش
22
-6-2 اهداف گردشگری
مطالعات نشان می دهد که گردشگری، زمانی مختص گروهها ی وا ی از جامعه بود و رفا با اهدافی از جمله ماجراجویی یا داد و ستد ورت می گرفت اما امروزه سفر و گردشگری تا حد زیادی عمومیت یافته و قشرهای مختلف مردم با اهداف گوناگون سعی می کنند ازامکانات وود در این زمینه استفاده کنند.
سازمان جهانی گردشگری افرادی را که به گردشگری می پردازند براساش قصد یا هدفی که به مسافرت می روند در سه گروه قرارداده است:
-1کسانی که با قصد تفریح، گردش و گذراندن روزهای تعطیم به سفر می روند. -2کسانی که در پی اهداف تجاری،بازرگانی و کارهای حرفه ای هستند.
-9 کسانی که درگروه وا ی قرار نمی گیرند.
بر اساش آمار سازمان جهانی گردشگری حدود 52 در د از گردشگران با هدف تفریح و سرگرمی، 15 %با هدف کارهای تجاری و حرفه ای، %26 با اهداف بهداشتی،مذهبی ،و%895بدون هدف تعیین شده به مسافرت می پردازند.)وجدان،.)22 :1987
-7-2 اشکال گردشگری
اشکال گردشگری در قالب موارد و عوامم مختلفی هم چون:
طول مدت مسافرت،انگیزه های مسافرت ،زمان به وقوع پیوستن مسافرت،نوع وسیله نقلیه مورد استفاده و …….مشخص می گردد و با توجه به این گونه موارد اشکال مختلف گردشگری ازهمدیگر متمایز می گردد.
در قالب طول مدت اقامت و یا مسافرت،گردشگری به انواع زیر قابم تفکیک می باشد : -1گردشگری کوتاه مدت )حدا قم 24 ساعت (
-2گردشگری بلند مدت
23
با توجه به زمان وقوع مسافرت می توان به عنوان مثال گردشگری را با توجه به فصم وقوع تقسیم بندی کرد.
)1گردشگری زمستانی )2گردشگری تابستانی)وسروی ،)15:1973
-8-2 انواع گردشگری
ا وزً طبقه بندی اشکال و گونه های توریسم ریشه در تلقی هر جامعه ای از مفهوم توریسم دارد. بنابراین با توجیه تنوع جوامع مختلف اوتالف نظر در گونه شناسی توریسم چندان دور از انتظار نیست )حیدری،.)1989
شناوت انواع گردشگری از چند لحاظ مهم است.
)1 با شناوت گونه ها، شاوه ها و انواع گردشگری به گستردگی مفاهیم و ارتباطات ساوتاری این نعت چند منظوره پی می بریم، لذا شناوت این امر از بعد فلسفی، نظری، ساوتاری و برنامه ریزی
و هدف گذاری مهم است.
)2 گردشگری امری تخصصی است. یک موسسه یا حتی یک کشور نمی تواند در همه شاوه های گردشگری فعالیت کند. لذا با شناوت دقیق تر انواع گردشگری، کشورها و موسسات- با توجه به اهداف و امکانات- گونه گردشگری مناسب وود را انتخاب می کنند. … انتخاب شاوه های گردشگری و سرمایه گذاری در آن زمینهها توسط کشورها و موسسات گردشگری بستگی به عوامم متعددی از جمله زیر ساوتهای موجود و امکانات سرمایه گذاری و زمینه های فرهنگی دارد؛ مثالً کشورهای اسالمی با توجه به ارزشهای دینی فرهنگی وود نمی توانند گردشگری چهار S را انتخاب کنند )پاپلی یزدی و سقایی، 1988، .)44
گردشگری را می توان برحسب عوامم مختلفی دسته بندی کرد مانند: اهداف تعیین شده، میزان سرمایه انگیزه، مقصد، میزان تعطیالت، میزان اقامت گردشگر، فعالیت های تفریحی جنبی، توان بالقوه طبیعی و فرهنگی، امکانات سرمایه گذاری، ارزشهای فرهنگی و امکانات بهداشتی، ورزشی و علمی
24
)پاپلی یزدی و سقایی، 1988، .) 45 بنابراین به علت دوالت عوامم مختلف در امر گردشگری و کیفیت گونهها از نظر فرهنگ و کشورها، طبقه بندی و دسته بندی های متفاوتی از گردشگری وجود دارد.
والن اسمیت )Valene smith( از شش گونه گردشگری به ورت زیر نام می برد )الوانی، 1979، 128-112، پاپلی یزدی و سقایی، 1988، : )46-47
-1 گردشگری قومی : این نوع گردشگری به منظور مشاهده سبک زندگی افراد بومی واقوام انجام می گیرد. هدف گردشگری قومی شناوت اقوام مختلف و شرکت در تجربه های آنان است.
-2 گردشگری هنری : گردشگری هنری در پی شناوت هنرهای ملم دیگر و آگاهی از آنها است. -9 گردشگری تاریخی : این گونه از گردشگری که گردشگری «میراث» نیز نامیده می شود به بازدید از موزه ها، مکانها و ابنیه تاریخی می پردازد و امروزه بخش بزرگی از گردشگری را به وود اوتصاص داده است.
-4 گردشگری طبیعت گرا : تاکید این گونه از گردشگری بر جاگبه های طبیعی و محیطی و پناه بردن به آغوش طبیعت زیبا و تحسین و درک و لذت بردن از جاگبه های طبیعی است.
-5 گردشگری تفریحی : توجه این گونه از گردشگری معطوف به شرکت در فعالیت های ورزشی، استفاده از چشمه های آب معدنی، حمام آفتاب و برووردهای اجتماعی در یک محیط دلنشین و راحت است.
-6 گردشگری کاری : هدف از این گردشگری استراحت و تفریح نیست بلکه هدف انجام بخشی از کار و حرفه توأم با مسافرت است. مشخصه این گردشگری شرکت درکنفرانس ها، گردهماییها، سمینارها علمی، تحقیقاتی و تخصصی است.بر همین اساش وی گردشگران را بر حسب نوع تقاضایشان به هفت مقوله تقسیم می کند : )جان لی، 97،.)98-1987
-1 کاشف
-2 نخبه -9 غیر رسمی و غیر متداول )تمایم به گریز از شلوغی و ازدحام دارند(
25
-4 غیر معمولی -5 مسافرت گروهی ابتدائی )مسافرانی که به تنهائی یا گروههای سازمانی یافته کوچک سفر می کنند(
-6مسافرت گروهی انبوه
-7 مسافرت از طریق قراردادها شاوه های گردشگری از نظر موضوع را می توان به انواع زیر تقسیم کرد)پاپلی یزدی وسقایی، 1988، ( :
-1 گردشگری دریا
1-1 ساحلی
-1-1-1 چهار )sun, sand, sea, sex( S
-2-1-1 ورزش های ساحلی )ورزشهای آبی، ورزشهای شنی یا ساحلی( -2-1 دریایی -1-2-1 گردشگری در اعماق
-2-2-1 تورهای دریایی
-9-2-1 ورزشهای دریایی
-4-2-1 گردشگری قطبی
-5-2-1 کشتی های تفریحی
-2 گردشگری برف
-1-2 اسکی
– 2-2 سایر
-9 گردشگری فرهنگی و هنری )میراث(
-1-9 آثار باستانی
-2-9 آثار تاریخی -9-9 آثار فرهنگی )موزه ها، گالری ها، تئاتر، فستیوالها، سرتهاکن و سالنهای مُد
26
-4-9 آثار فرهنگی، سنتی، مردم شناسی، غذاهای محلی، لباش شناسی و مراسم ملی محلی -5-9 گردشگری غذایی )گاسترونومی(
-6-9 گردشگری دینی -1-6-9 گردشگری زیارتی-عبادت -2-6-9 هیئت های مذهبی -4 گردشگری اجتماعی
-1-4 دیدار و شناوت مردمان غیر وودی )اقوام و مذاهب دیگر( -2-4 دیدار اقوام و وویشان -5 گردشگری علمی-آموزشی -6 گردشگری درمانی -7 گردشگری در طبیعت -8 اکوتوریسم -3 گردشگری ورزشی
-12 گردشگری کشاورزی و عشایری
-11 گردشگری شکار و ید
-12 گردشگری تجاری
-19 گردشگری سیاسی
-14 گردشگری آثار جنگ
-15 زیارت اهم قبور
-16 گردشگری گتوها
-17 گردشگری فضاهای نعتی-معدنی
-18 گردشگری مجازی
-1-18 سی دی
27
-2-18 اینترنت
-13 گردشگری تبهکاری )vandalism(
-1-13 دزدی
-2-13 فحشا
-9-13تکدی گری
-4-13 مواد مخدر
-9-2 منابع و جاذبه های گردشگری
منابع و جاگبه های گردشگری را می توان به دو گروه جاگبه های طبیعی و جاگبه های انسانی تفکیک کرد :
-6-9-2منابع و جاذبه های طبیعی
جاگبه و چشم اندازهای طبیعی، عبارت از مجموعه ویژگی هایی است که انسان با چشم معمولی قادر به مشاهده و با درک حواش قادر به درک آن است. ویژگی ا لی این دسته از منابع تفرجگاهی، چشم اندازهای بدیعی است، که سبب آرامش روحی انسان و احساش رضایت می شود. عوامم طبیعی همچون ساوت توپوگرافیک، شرایط اقلیمی، وضعیت منابع آب، پوشش گیاهی و حیات وحش از مهم ترین عواملی است که به چشم اندازهای طبیعی، شکم مجزا و مختص به وود می بخشد .کوه و کوهستان، دره، دشت ، غار، رودوانه، چشمه ، آبشار، دریا و ساحم، دریاچه و تازب، پوشش گیاهی و حیات وحش در زمره جاگبه های طبیعی منابع تفرجگاهی محسوب می شوند ) دانه کار، )1986
-2-9-2 منابع و جاذبه های انسانی
جلوههای تاریخی، قومی و فرهنگی جوامع انسانی از جذابیت های منابع تفرجی محسوب می شود که در کنار جذابیت های طبیعی می تواند فعالیت تفرجی در اوقات فراغت را تکمیم کند. این دسته از منابع تفرجگاهی شامم بناهای تاریخی مانند قلعهها، برجها، پمها، کاخها، میادین، بازارها، حمام
28
ها، مقبرهها، سنگ نوشتهها و تپههای باستانی، بناهای مذهبی همچون آرامگاهها، امامزادهها، تکایا، مساجد، معابد و زیارتگاههای مختلف است. آداب و رسوم فرهنگی و سنن مردم مختلف شامم آداب زیارتها و سوگواریها، شیوه بر پا کردن مراسم شادباش اعیاد و عروسی، موسیقیها و حرکات موزون دسته جمعی، در کنار مجموعه ای از هنرهای بومی از طبخ انواع غذا، پیش غذا و شیرینی و چاشنی تا انواع نایع دستی و پوشاک را می توان در ردیف جلوه های زندگی انسانی برشمرد، که واجد ارزش گردشگری به ویژه برای گردشگران فرهنگی است، و گاهی در تفرجگاه های طبیعی نیز قابم دستیابی است.) رضوانی، ) 22 :1987
-11-2 فرآیند فضایی توسعه گردشگری
در زمینه چگونگی توسعه گردشگری و مراحم یا فرآیندهایی که یک مرکز طی می کند چند نظریه مطرح شده است . این موضوع اولین بار توسط ونون و با نام چروه حیات محصول گردشگری در یک مجتمع ساحلی مطرح شد و سپس باتلر مراحم ششگانه آن را به عنوان چروه حیات محصول گردشگری در یک منطقه ساحلی مطرح نمود ، که به شرح زیر است: ) به نقم از دهستانی، 1989 2222 924:، ) Buton
اکتشاف : دشواری دسترسی، فقدان تسهیالت و مقصد بدون تغییر – بکر ؛ درگیری : فراهم شدن تسهیالت محدود بوسیله اهالی، تعداد گردشگران در حال افزایش ؛
توسعه : گسترش تسهیالت بوسیله اهالی، افزایش سرمایه گذاری شرکت ها و سرمایه داران وارجی در جهت ایجاد مراکز اقامتگاهی و توسعه جاگبههای طبیعی و فرهنگی و انسان ساوت ؛ تثبیت : کاهش آرام تعداد بازدید کنندگان ؛ رکود : افت جذابیت قبلی مقصد و ظهور مشکالت ؛
تنزل : افزایش گرفتاری های محلی ، رقابت مراکز گردشگری مجاور ، تغییر کاربری مراکز اقامتگاهی گردشگری به استفاده های دیگر . ) نمودار)2-2
29
بازوره برتن این موضوع را با نام فرآیند توسعه فضایی گردشگری مطرح کرده و آن را شامم چهار مرحله فرآیند دانست. از نظر برتن مراکز گردشگری در فرآیند توسعه فضایی ، چهار مرحله شروع ، رشد ، بلوغ و افت یا تجدید حیات را طی می کنند . مراحم چهارگانه مذکور بر اساش نوع گردشگری و میزان امکانات گردشگری موجود در مقصد از یکدیگر متمایز می شوند . مرحله اول توسعه فضایی گردشگری ، با سفر گردشگران ماجراجو شروع می شود و مقصد با کمبود های متعددی روبه روست .
در مرحله دوم امکانات گردشگری توسط بازرگانان ریسکپذیر در مقصد فراهم می شود و گردشگران مرفه و نیمه ماجراجو به این مقصد روی می آورند . با ایجاد امکانات اولیه و تداوم آن، مرحله سوم توسعه فضایی مقصد آغاز می شود و نوع گردشگران مراجعه کننده نیز متفاوت می شود . در این مرحله بازرگانان محتاط با مشاهده توسعه مقصد وارد عمم شده و امکانات گردشگری در مقصد را تقویت می کنند از طرفی دیگر گردشگران ماجراجو، جای وود را به گردشگران معمولی می دهند. در آورین مرحله توسعه فضایی یک مقصد، مقصد به طور کامم شناوته شده و توسعه یافته می شود، جاگبه های آن متنوع می شود و امکان تأمین نیازهای گردشگران معمولی، به طور سازمان یافته افزایش پیدا می کند )رضوانی،. )42: 1987
31
نمودار :2-2 توسعه مجتمع های ساحلی و گردشگری از نظر باتلر

ماخذ:طرح جامع توسعه طبیعت گردی کویرها و بیابان های کشور 6890
-11-2 عوامل موثر در توسعه گردشگری
رونق گردشگری در گرو فراهم آمدن شرایط مناسب در قطبهای جغرافیایی و مراکز سکونتی است: مقصد ) عرضه کننده امکانات گردشگری ( و مبدأ ) عرضه کننده تقاضا کنندگان گردشگری(. به منظور فراهم آمدن شرایط مناسب تحقیق موارد زیر است :
الف ( در قطب عرضه کننده گردشگری ) مقصدها(
وجود جاگبه های گردشگری شامم جاگبههای طبیعی، آثار تاریخی و انسان ساوت
وجود عنا ر ودماتی برای گردشگران شامم هتلها و مراکز اقامتی مختلف آژانس های ودماتی گردشگری و کلیه موسسات و مراکز ارائه کننده به گردشگران
31
تبلیغات مناسب و معرفی شایسته امکانات و جاگبههای گردشگری
سیاستگذاری مناسب و سیستم اداری کارآمد.
ب( در قطب عرضه کننده متقاضیان گردشگری ) مبدأ گردشگر (
باز رفتن سطح درآمد و پس انداز مردم و فراهم شدن تسهیالت مالی جهت گردشگری
باز رفتن سطح آگاهی مردم و ارتقاء فرهنگ گردش و سیاحت
وجود سیستم حمم و نقم مناسب در مبدأ
وجود مراکز ارائه کننده ودمات گردشگری ) آژانس های گردشگری ( ) دهستانی، .)92:1989
-12-2 عناصر و اجزای تشکیل دهنده گردشگری
گردشگری مانند هر موضوع چند بعدی دیگر، یک سیستم می باشد. به تبع این وصیصه و اینکه
هر سیستم از اجرایی تشکیم می شود، گردشگری نیز عنا ر و اجزایی دارد که با ترکیب یکدیگر،
یک کلیت را بوجود می آورند. درک درست هر سیستم به شناوت اجزای سیستم و کلیت آن، هردو، نیازمند است . اینسکیپ))Inskeep، دانش اجزایی تشکیم دهنده توسعه گردشگری و ارتباطات بین آنها را، اساش درک برنامه ریزی گردشگری می داند.و نظام گردشگری را متشکم از این عنا رمی داند:
 جاگبهها و فعالیت های توریستی
 مراکز اقامتی
 تسهیالت و ودمات توریستی دیگر
 تسهیالت و ودمات حمم و نقم
 تاسیسات زیر بنایی دیگر
 عنا ر موسساتی )به نقم از دهستانی ،99:1989 و 1331 ، .) Inskeep :93
در منبعی دیگر آمده است، ترکیبی از فعالیت ها، ودمات و نایع نعت جهانگردی را تشکیم می دهند و ارکان ا لی آن عبارتند از :
32
منابع طبیعی
عوامم زیر بنایی
تجهیزات و حمم و نقم
منابع فرهنگی و روحیه مهمان نوازی . ) الوانی و دهدشتی، ) 27 : 1974
در یک منبع دیگر ساوتار گردشگری را به مفهوم اقتصادی عرضه و تقاضا تعریف نموده است . تقاضا را معادل بازار های داولی و بین المللی توریسم و ساکنین محلی می دانند که از جاگبهها، امکانات و ودمات توریستی استفاده می نمایند. طبق )جدول شماره)1-2 عوامم عرضه جاگبهها، فعالیت ها و اسکان توریستی و دیگر امکانات و ودمات توریستی را در بر دارد. جاگبهها شامم جاگبه های فرهنگی و طبیعی و انواع طرح های واص – از قبیم پارک های موضوعی، باغ وحش ها، باغهای گیاه شناسی، و فعالیتهای مرتبط با این جاگبهها است. اسکان شامم هتم ها، متم ها، مهمانپذیر ها و سایر اماکنی است که گردشگرها شب را در آن به سر می برند. اقسام دیگر امکانات و ودمات گردشگری شامم؛ ودمات سیاحتی و مسافرتی، رستوران داری، مراکز ورید، ودمات بانکی و ارزی و ودمات و امکانات بهداشتی و پستی است. این عوامم عرضه را، محصول گردشگری می ووانند. ) رنجبریان، زاهدی، )18 :1973
33
جدول :6-2 خدمات گردشگری عوامم تقاضا عوامم عرضه
 بازارهای بین اللملی توریسم  جاگبه ها و فعالیت ها
 بازار های داولی گردشگری  اسکان
 استفاده ساکنین محلی از جاگبه ها  سایر امکانات و ودمات گردشگری
، امکانات و ودمات گردشگری  حمم و نقم
 دیگر زیر ساوت ها
 عنا ر سازمانی

مأوذ: ) رنجبریان ، زاهدی ، )18 :1973
گان در سال 1338 ساوتار گردشگری را به مفهوم اقتصادی عرضه و تقاضا تعریف نموده است. وی تقاضا را معادل جمعیت می داند و معتقد است که عرضه شامم چهار جزء حمم و نقم، جاگبه ها، ودمات و اطالعات، تبلیغات، می داند. )به نقم از دهستانی ،99 : 1989 و 1338، .)Gunn
نمودار9-2 عنا ر تشکیم دهنده گردشگری را نشان می دهد. در این طرح محیط اقتصادی – اجتماعی و طبیعی در کانون همه عنا ر و فعالیت های گردشگری قرار می گیرد و عنا ر کالبدی مختلف اعم از طبیعی و انسان ساوت و توسعه آنها مشروط به فراهم بودن محیط کانونی است. از طرف دیگر استفاده کنندگان آنها که همان عنصر تقاضای ” گان ” می باشد، هر دو گروه گردشگری و بومیان هستند.
34
نمودار :8-2 عناصر تشکیل دهنده گردشگری

مأخذ: به نقل از دهستانی ،84 : 6888 و 6998 ، Gunn
تأسیسات اقامتی
مراکز اقامتی بخش مهمی از نعت جهانگردی را شامم می شود. اقامت گاهها در سفر از ادوار قدیم تا به امروز، تداعی کننده محلی برای اقامت و استراحت مسافر بوده است. مهمان یا جهانگرد در هر جای دنیا که باشد، نیاز به محلی برای استراحت و وواب دارد که این امر، اهمیت اقامت گاه ها و کیفیت آنها را در این نعت به ما نشان می دهد. هر چند کیفیت اقامت گاه ها با توجه به سالیق جهانگردان طراحی می شود، اما اقامت گاه ها در هر اندازه و کیفیتی باشند؛ چه در هتمهای لوکس چند ستاره، چه در نقطه ای دور افتاده و با یک تختخواب معمولی، وظیفه ا لی شان همان تأمین مکان اقامت برای مهمانان است.
اقامتگاه های مسافرتی را می توان به انواع مختلفی تقسیم کرد که هر کدام توجه به نیاز های مختلف ساوته شده اند. هتم ها را شاید بتوان معروف ترین نوع اقامت گاه های جهان نامید. در عصر حاضر، هر سال بر تعداد هتم ها در جهان افزوده می شود و این افزایش، نشان دهنده ی تقاضا ی
35
بازی جهانگردان نعت جهانگردی است. وود هتم ها نیز با توجه به ارائه ودمات و سایر مسائم فنی به انواع مختلف از جمله : هتم های سنتی، هتم آپارتمان، هتم فرودگاه، هتم وودروهای شخصی، هتم بازرگانی تقسیم می شود. ) قرولو، ) 64 : 1986
از دیگر تاسیسات اقامتی توریستی می توان به: متم، مهمانسرا، مسافروانه یا مهمانپذیر، پانسیون،
هتم آپارتمان،اردوگاه جهانگردی، کمپینگ، مجتمع توریستی، ویال یا آپارتمان شخصی؛ اشاره کرد. – نیاز های حمم و نقلی و اهمیت آن
سیستم حمم و نقم، در قلب نعت جهانگردی قرار دارد. سیستم حمم و نقم، وطن یا مبداء
جهانگرد را با مقصد او پیوند می زند. کارآیی، راحت بودن و میزان سالمت و امنیت این سیستم، تعیین کننده نوع تجربه و کیفیتی است که از سفر به دست می آید. بعضی از وقت ها هزینه حمم و نقم، بزرگترین بخش هزینه یک سفر را تشکیم می دهد. بین پیشرفت سیستم حمم و نقم و رشد نعت جهانگردی یک رابطه مستقیم وجود دارد. با افزایش تقاضا برای مسافرت، ظرفیت و سیله
های مختلف حمم و نقم عاملی حیاتی در افزایش یا کاهش نعت جهانگردی به حساب می آید. در
طول تاریخ و در زمان های مختلف، با پیشرفت تکنولوژی شیوه های مختلفی از حمم و نقم یا مسافرت وجود داشته است ) قرولو ؛ .) 136 :1986
به جرأت می توان ادعا کرد که بین پیشرفت نعت جهانگردی و حمم و نقم، رابطه ای تنگاتنگ
و کامالٌ مستقیم وجود دارد. که نقصان یکی باعث افت دیگری نیز می شود.
سرمایه گذاری در نعت حمم و نقم هر کشور، جز زیر ساوت ها و زیر بناهای توسعه آن کشور
محسوب می گردد که در واقع نخستین گامی است که بهبود نعت جهانگردی و اوضاع حمم و نقم
برداشته می شود. حمم و نقم از دیرباز که توسط حیوانات ورت می گرفته، تا زمان اوتراع اتومبیم
و جت های کنونی، همواره بر نعت جهانگردی تاثیر گذار بوده است. بسیاری از جهانگردان لذت سفر را در نوع وسیله ی حمم و نقم جستجو می کنند و راحتی آن را سفر می پندارند ) قرولو ، .) 65 : 1986
36
Inskeep دو جنبه مهم تسهیالت و ودمات حمم و نقم را که جهت توسعه گردشگری نیازمند برنامه ریزی دقیق هستند، دسترسی نواحی ا لی بازار به کشور یا مناطق و سیستم حمم و نقم داوم منطقه گردشگری که ارتباط دهنده نقاط به نواحی دارای جاگبهها هستند، می داند. در این زمینه وی شیوه حمم و نقم را نیز فراموش نمی کند و یاد آور می شود که دروازه ها و تنوع و تعداد آنها در جذب گردشگران نقش اساسی دارند.
فرودگاهها، پایانههای مسافربری، ایستگاه های قطار و بنادر دریایی مهمترین دروازههای حمم و نقلی هستند که کیفیت و کارایی آنها می تواند نقش موثری در جذب گردشگران به یک سرزمین یا منطقه گردشگری داشته باشند. در ارتباط با سیستم های حمم و نقم عالوه بر کیفیت و گنجایش و موارد مذکور در فوق، مقصد گردشگری وواهد بود )به نقم از دهستانی، 1989:93و 1331: 182، .) Inskeep
-13-2 اثرات و پیامد های گردشگری
یکی از حوزههای ا لی مورد عالقه برای جغرافی دان ها وهم چنین دیگر محققان گردشگری،اثرات گردشگری و تفریحات بر جامعه مقصد است)به نقم از رضوانی ،83: 1987 و 225 .) Hall and Page 2222 : پیامدهای گردشگری اغلب در یک چارچوب نظریه ای شامم اثرات اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی- فرهنگی بررسی می شود، این اثرات جدا از یکدیگر نیستند. اثرات اقتصادی، زیست محیطی و فرهنگی در یک حوزه تعاملی با « اثرات اجتماعی » عمم می کند ) رضوانی، .) 83 : 1987 پیرش ) ) 1383 عنوان می دارد که تحقیق در باره گردشگری، بیانگر آن است که این نعت در نهایت به یک سلسله تأثیرات ) تحوزت ( اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، کالبدی و حتی محیطی در هر کشور می آنجامد) به نقم از کارگر، 119 : 1986 و 1383، .) Perace ماتیسون و وال به اثراتی اشاره می کنند که از تعامم با یکدیگر به وجود می آید و در واقع حا م مناسبات پدیدههای اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی با یکدیگر است. از دیدگاه باتلر ) 1382( تغییرات اجتماعی حا م از گردشگری، متاثر از دو دسته عوامم مرتبط با گردشگران و ناحیه مقصد است :
37
الف (عوامم مرتبط با گردشگران شامم :
تعداد بازدید کنندگان
طول مدت اقامت بازدید کنندگان
ویژگی های قومی بازدید کنندگان
ویژگی های اقتصادی بازدید کنندگان
فعالیت های بازدید کنندگان
ب (عوامم مرتبط با ناحیه مقصد شامم :
وضعیت اقتصادی ناحیه
میزان مشارکت اجتماعی در گردشگری
ویژگی های فضایی توسعه گردشگری
میزان پایداری فرهنگ محلی
سایر ویژگی ها ) به نقم از رضوانی ، 32 :1987 و 2225 :197 – 193 ، H ، ) Embacher
-6-68-2 اثرات و پیامد های اقتصادی
هدف از توسعه گردشگری، چه در سطح بین الملی و چه در سطح ملی، امکان توسعه اقتصادی و اجتماعی نواحی مقصد است . به همین دلیم، اکثر کشورهای جهان به اهمیت گردشگری در اقتصاد جهانی از نظر نقش آن در درآمد و اشتغال توجه کرده اند.
با توجه به جذابیت پیامدهای اقتصادی توسعه گردشگری ، مطالعات اولیه در دهه 1362، بیشتر بر اثرات مثبت اقتصادی این پدیده متمرکز بود، اما در دهه 1372 پیامدهای اقتصادی توسعه گردشگری با نگرش وسیع تری به وسیله محققان ارزیابی شد. در این دوره، بیشتر رویکرد منفی به توسعه گردشگری حاکم شد، به طوری که محققان اغلب بر آثار منفی آن تاکید می کردند. در دهه های
1382 و 1332 بر اساش انتقاد های احبنظرانی مانند چین، تأثیرات مثبت و منفی به طور متوازن مد نظر قرار گرفت ) کاظمی ، .) 38 : 1985
38
گر چه به طور کلی اثرات مثبت اقتصادی گردشگری مورد تأیید است، ولی بسیاری از پژوهشگران معتقدند که گردشگری به طور معمول هزینه های اقتصادی جامعه میزبان نظیر افزایش قیمت کاز و ودمات، افزایش کاگب قیمت زمین، افزایش هزینه های زندگی، برگشت کم سرمایه، فصلی بودن فر ت های شغلی، جابه جایی در اشتغال افراد بومی و منسوخ شدن بروی فعالیت های مرسوم مانند کشاورزی و ماهیگیری در نواحی روستایی را موجب می شود ) به نقم از رضوانی ، 32 : 1987 و 2221 : 959، .) Lawton گردشگری قبم از هر چیز یک مسأله اقتصادی است. ساماندهی فضای جغرافیایی در امر مبادله آزاد گردشگری شکم می گیرد و تجارت و مسافرت بر پایه سرمایه داری و سود آوری انجام می شود. کارشناسان اقتصادی با تأکید بر جنبه های مختلف گردشگری نقش آن را پویایی اقتصاد ی بسیار مهم دانسته اند و می کوشند تا با شناوت ابعاد اقتصادی گردشگری راه های توسعه در این افق را بررسی کنند ) پاپلی یزدی ، .) 64 : 1986
عالوه بر این، هرچند گردشگری در فر ت های درآمد و اشتغال مشارکت دارد، ولی این منافع باید با هزینه های اقتصادی بالقوه آن در تعادل باشد. هزینه های اقتصادی گردشگری عبارت است از:
افزایش تقاضا و هزینه ودمات عمومی مانند جمع آوری زباله ، ودمات پزشکی و انتظامی
ایجاد هزینه های توسعه ای مانند جاگبه ها ، تسهیالت و بهبود زیر ساوت عمومی
ایجاد مشاغم پاره وقت یا فصلی )البته مردم محلی ممکن است نه به دنبال این مشاغم باشند و نه
مهارت های ززم را برای اشتغال در فر ت های اشتغال حا م از گردشگری داشته باشند (
افزایش قیمت زمین، امالک، کازها و ودمات ) به ویژه مالکیت وانه های دوم در نواحی روستایی سبب می شود که مردم محلی قادر به تأمین هزینه های مسکن نباشند (
امکان وابستگی زیاد جوامع محلی به یک فعالیت واص

این نوشته در مقالات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *