–136

بسم الله الرحمن الرحیم

2301240-235585دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمساردانشکده علوم انسانی
پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم(M.A)
عنوان:
برنامه ریزی توسعه گردشگری روستایی دربندرترکمن با تأکید بر روستای نمونه گردشگری آشوراده
استاد راهنما:جناب آقای دکتر ابراهیم مقیمیاستاد مشاور:
جناب آقای دکتر حسن لشکری
نگارش:سیده لیلا مطهری
نیمسال دوم سال تحصیلی: 91- 1390
سپاسگزاری:
نخستین سپاس به پیشگاه حضرت دوست که هرچی هست و نیست از اوست.
از زحمات بی دریغ استاد راهنما جناب آقای دکترابراهیم مقیمی وهمچنین استاد مشاور جناب آقای دکترحسن لشکری که در طول دوران تحصیل اینجانب همچون خورشیدی درخشان زوایای تاریک جهل و نادانی حقیر را روشن نمودند تقدیر و تشکر می نمایم. شاگردی این عزیزان افتخار همیشگی من خواهد بود.
سپاس به پیشگاه عزیزانی که رخصت بردن نامشان را به من ندادند که اگر حضور و مساعدت آنان نبود راه بجایی نمی بردم .
نامشان در زمره نیمه شب مستان باد تا نگویند که از یاد فراموشانند

تقـدیم به:
روح پـــدر بزرگوارم
او که خورشیـد بود و از روشنی اش جــان می گرفتـم و در نا امیدی ها امیدم بود و اکنون حاصـل دستان خستـه اش رمز موفقیتم شد.
تقـدیم به:
مــادر عزیزم
اوکه بعد از عروج پدر برایم شوق نفس کشیدن شد ، به خودم تبریک می گویم که تو را دارم و دنیا با همه بزرگیش مثل تو ندارد.

فهرست مطالب
عنوان صفحه TOC o “1-3” h z u
چکیده PAGEREF _Toc330797428 h 1مقدمه PAGEREF _Toc330797429 h 2فصل اول PAGEREF _Toc330797430 h 41-بیان مسئله PAGEREF _Toc330797431 h 52-اهمیت مسئله وضرورت انجام تحقیق PAGEREF _Toc330797432 h 73-سؤالات تحقیق PAGEREF _Toc330797433 h 94-فرضیات تحقیق PAGEREF _Toc330797434 h 95-اهداف تحقیق PAGEREF _Toc330797435 h 96-روش تحقیق PAGEREF _Toc330797436 h 107-محدودیت های تحقیق PAGEREF _Toc330797437 h 108-پیشینه تحقیق PAGEREF _Toc330797438 h 10فصل دوم: مبانی نظری تحقیق PAGEREF _Toc330797439 h 141- تعاریف PAGEREF _Toc330797441 h 152-1- توریسم (گردش گری) PAGEREF _Toc330797442 h 151-2- توریست (گردش گر) PAGEREF _Toc330797443 h 151-3- توریسم روستایی PAGEREF _Toc330797444 h 151-4- توسعه روستایی PAGEREF _Toc330797445 h 152-اهمیت گردش گری PAGEREF _Toc330797446 h 163-توریسم درجهان PAGEREF _Toc330797447 h 174-توریسم درایران PAGEREF _Toc330797448 h 205-توریسم روستایی PAGEREF _Toc330797449 h 225-1-انواع توریسم روستایی PAGEREF _Toc330797450 h 225-1-1-توریسم طبیعی/روستایی PAGEREF _Toc330797451 h 225-1-2-توریسم فرهنگی/ روستایی PAGEREF _Toc330797452 h 235-1-3-توریسم دهکده ای PAGEREF _Toc330797453 h 235-1-4-توریسم کشاورزی PAGEREF _Toc330797454 h 235-1-5-توریسم مزرعه PAGEREF _Toc330797455 h 235-1-6-توریسم سبز PAGEREF _Toc330797456 h 236-ابعاد و اثرات گردش گری روستایی PAGEREF _Toc330797457 h 237-جایگاه توریسم درتوسعه روستایی PAGEREF _Toc330797458 h 248-مشکلات گردش گری روستایی PAGEREF _Toc330797459 h 268-1-فقدان مهارتهای مدیریتی PAGEREF _Toc330797460 h 268-2- بازاریابی PAGEREF _Toc330797461 h 269-فصول محدود گردش گری روستایی PAGEREF _Toc330797462 h 2610-اطلاعات محدود کشاورزان از خواسته های گردش گران PAGEREF _Toc330797463 h 2711- انواع گردش گری PAGEREF _Toc330797464 h 2711-1- گردش گری فرهنگی- تاریخی PAGEREF _Toc330797465 h 2711-2- گردش گری ماجراجویانه PAGEREF _Toc330797466 h 2811-3- گردش گری ورزشی PAGEREF _Toc330797467 h 2911- 4-گردش گری درمانی PAGEREF _Toc330797468 h 2911- 5-گردش گری انبوه یا تفریحی PAGEREF _Toc330797469 h 2911- 6-گردش گری نوستالژیک PAGEREF _Toc330797470 h 3011- 7-گردش گری روستایی PAGEREF _Toc330797471 h 3011- 8-گردش گری قومی PAGEREF _Toc330797472 h 3111-9- گردش گری شهری PAGEREF _Toc330797473 h 3211- 10-گردش گری مذهبی PAGEREF _Toc330797474 h 3211- 11-طبیعت گردی PAGEREF _Toc330797475 h 33فصل سوم : معرفی منطقه مورد مطالعه PAGEREF _Toc330797476 h 351 – موقعیت جغرافیایی استان گلستان PAGEREF _Toc330797479 h 361 -1 – موقعیت جغرافیایی استان گلستان PAGEREF _Toc330797480 h 361- 2 – موقعیت جغرافیایی شهرستان بندر ترکمن PAGEREF _Toc330797481 h 371- 2 – 1 – موقعیت ریاضی ، حدود ، وسعت شهرستان : PAGEREF _Toc330797482 h 371 – 2 – 2 – موقعیت نسبی شهرستان PAGEREF _Toc330797483 h 371 – 2 – 2 – 1 – موقعیت‌ حاشیه‌ ای PAGEREF _Toc330797484 h 371 – 2 – 2 – 2 – موقعیت‌ مرزی PAGEREF _Toc330797485 h 381 – 2 – 2 – 3 – موقعیت‌ دریایی و ساحلی (موقعیت صیدگاهی) PAGEREF _Toc330797486 h 381 – 2 – 2 – 4 – موقعیت‌ گردش گاهی و توریستی PAGEREF _Toc330797487 h 381 – 2 – 2 – 5 – موقعیت‌ استراتژیکی PAGEREF _Toc330797488 h 381 – 3 – موقعیت طبیعی آشوراده PAGEREF _Toc330797489 h 381 – 4 – اقلیم PAGEREF _Toc330797490 h 401 – 4 – 1 – اقلیم شهرستان ترکمن PAGEREF _Toc330797491 h 401 – 4 – 2 – اقلیم آشوراده PAGEREF _Toc330797492 h 425-1-شرایط زیست- اقلیمی منطقه مورد مطالعه PAGEREF _Toc330797493 h 431-5-1-ویژگی های شاخص ارائه شده در روش ماهانی PAGEREF _Toc330797494 h 486-1 – ناهمواری PAGEREF _Toc330797495 h 581 – 6 – 1- ناهمواری های استان گلستان PAGEREF _Toc330797496 h 581 – 6 – 2 – ناهمواری های شهرستان ترکمن : PAGEREF _Toc330797497 h 591 – 6 – 2 – 1 – توان طبیعی و سکونت گزینی در منطقه PAGEREF _Toc330797498 h 601 – 6 – 2 – 2 – محیط طبیعی و نحوه توزیع جمعیت و پراکندگی مراکز جمعیتی در بندر ترکمن : PAGEREF _Toc330797499 h 611- 6 – 3 – ناهمواری های آشوراده PAGEREF _Toc330797500 h 621 – 6 – 3 – 1 – پوشش گیاهی آشوراده PAGEREF _Toc330797501 h 622 – خصوصیات انسانی PAGEREF _Toc330797502 h 622- 1 – جمعیت استان گلستان PAGEREF _Toc330797503 h 622 – 1- 1- جمعیت جزیره آشوراده PAGEREF _Toc330797504 h 652- 2 – ساختار سنی و جنسی جمعیت PAGEREF _Toc330797505 h 652 – 3 – آموزش PAGEREF _Toc330797506 h 652- 4 – بهداشت PAGEREF _Toc330797507 h 662- 5 – مهاجرت PAGEREF _Toc330797508 h 683 – خصوصیات زیربنایی PAGEREF _Toc330797509 h 693 – 1 – محیط طبیعی و شبکه ارتباطی PAGEREF _Toc330797510 h 693 – 1 – 1 – راههای جاده‌ای PAGEREF _Toc330797511 h 693 – 1 – 2 – راه آهن PAGEREF _Toc330797513 h 693 – 1 – 3 – راه آبی PAGEREF _Toc330797514 h 703 – 2 – اکوسیستم آب PAGEREF _Toc330797515 h 703 – 2 – 1- آبهای راکد PAGEREF _Toc330797516 h 703 – 2 – 2 – آبهای زیرزمینی PAGEREF _Toc330797517 h 713 – 2 – 3 – آبهای جاری PAGEREF _Toc330797518 h 714 – جغرافیای اقتصادی استان گلستان PAGEREF _Toc330797519 h 724 – 1 – کشاورزی PAGEREF _Toc330797520 h 724- 1- 1- کشاورزی در استان گلستان PAGEREF _Toc330797521 h 724 – 1 – 2 – کشاورزی در بندر ترکمن PAGEREF _Toc330797522 h 744 – 2 – صنعت استان گلستان PAGEREF _Toc330797523 h 764 – 3 – معادن استان گلستان PAGEREF _Toc330797524 h 774 – 4 – صنایع دستی استان گلستان PAGEREF _Toc330797525 h 78فصل چهارم: یافته های تحقیق PAGEREF _Toc330797526 h 801 – جاذبه های گردشگری PAGEREF _Toc330797528 h 81بخش اول : معرفی جاذبه های گردشگری منطقه مورد مطالعه PAGEREF _Toc330797529 h 811 – جاذبه های گردش گری استان گلستان PAGEREF _Toc330797530 h 812 – جاذبه های گردشگری شهرستان بندر ترکمن PAGEREF _Toc330797531 h 843 – جاذبه های گردشگری جزیره آشوراده PAGEREF _Toc330797532 h 854 – گونه های گیاهی و جانوری جزیره آشوراده PAGEREF _Toc330797533 h 87بخش دوم:یافته های آماری تحقیق PAGEREF _Toc330797534 h 88الف) آمار توصیفی PAGEREF _Toc330797535 h 881- ویژگی های پاسخ گو PAGEREF _Toc330797536 h 881-1- جنسیت PAGEREF _Toc330797537 h 882-1- سن PAGEREF _Toc330797538 h 893-1- رشته تحصیلی PAGEREF _Toc330797539 h 904-1- وضعیت اشتغال PAGEREF _Toc330797540 h 905-1- محل خدمت PAGEREF _Toc330797541 h 916- 1-وضعیت تأهل PAGEREF _Toc330797542 h 927- 1-محل زندگی PAGEREF _Toc330797543 h 92ب)آزمون فرضیه ها PAGEREF _Toc330797544 h 931-1-تجزیه و تحلیل مربوط به اولین فرضیه PAGEREF _Toc330797545 h 931-2-تجزیه و تحلیل مربوط به دومین فرضیه PAGEREF _Toc330797546 h 941-3-تجزیه و تحلیل مربوط به سومین فرضیه PAGEREF _Toc330797547 h 941-4-تجزیه و تحلیل مربوط به چهارمین فرضیه PAGEREF _Toc330797548 h 955-آزمون فریدمن PAGEREF _Toc330797549 h 965-1-عامل تعداد مراکز تصمیم گیری PAGEREF _Toc330797550 h 975-2- عامل فقدان فرهنگ پذیرش گردش گر PAGEREF _Toc330797551 h 985-3- عامل وجود امکانات زیربنائی و خدمات گردش گری PAGEREF _Toc330797552 h 995-4- عامل بازاریابی PAGEREF _Toc330797553 h 1006-مقایسه نظرات دو گروه PAGEREF _Toc330797554 h 1016-1- تعدد مراکز تصمیم گیری PAGEREF _Toc330797555 h 1016-2- بازاریابی PAGEREF _Toc330797556 h 1016-3- وجود امکانات زیربنائی و خدمات گردش گری PAGEREF _Toc330797557 h 1026-4- فقدان فرهنگ پذیرش گردشگر PAGEREF _Toc330797558 h 103فصل پنجم : استنتاج نهائی وآزمون فرضیات PAGEREF _Toc330797559 h 104بحث ونتیجه گیری PAGEREF _Toc330797561 h 105آزمون فرضیات PAGEREF _Toc330797562 h 107پیشنهادات PAGEREF _Toc330797563 h 108منابع و مأخذ PAGEREF _Toc330797564 h 111

فهرست شکل ها
عنوان صفحه
TOC o “1-4” h z u شکل شماره2-1 : جایگاه مدیریتی ارزیابی فرآیند توریسم پذیری در مناطق روستایی PAGEREF _Toc330799200 h 16شکل شماره 4-1:جزیره آشوراده PAGEREF _Toc330799313 h 86شکل شماره 4-2 :مسجد جامع جزیره آشوراده PAGEREF _Toc330799314 h 86شکل شماره 4-3: نمایی از ساحل جزیره آشوراده PAGEREF _Toc330799316 h 87
TOC o “1-4” h z u
فهرست نقشه ها
عنوان صفحه
TOC o “1-4” h z u نقشه شماره ی 3-1 : نقشه تقسیمات سیاسی کشور به تفکیک استان PAGEREF _Toc330799520 h 36نقشه شماره 3-2 : موقعیت منطقه آشوراده در شهرستان بندر ترکمن PAGEREF _Toc330799530 h 39نقشه شماره 3-3 : نقشه ی اقلیم استان گلستان PAGEREF _Toc330799531 h 40نقشه شماره ی 3-4 : منحنی دما در استان گلستان PAGEREF _Toc330799534 h 41نقشه شماره ی 3-5 : منحنی بارش در استان گلستان PAGEREF _Toc330799535 h 42نقشه شماره ی 3-6 : نقشه ی توپوگرافی استان گلستان PAGEREF _Toc330799551 h 58نقشه شماره ی 3-7 : طبقه بندی جمعیتی شهرستان های استان گلستان PAGEREF _Toc330799560 h 64 TOC o “1-4” h z u

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
TOC o “1-4” h z u نمودارشماره 4-1: جنسیت افراد مورد مطالعه PAGEREF _Toc330799851 h 89نمودارشماره 4-2 :وضعیت اشتغال افراد مورد مطالعه PAGEREF _Toc330799858 h 91نمودارشماره 4-3 : محل زندگی افرادمورد مطالعه PAGEREF _Toc330799865 h 92 TOC o “1-4” h z u

فهرست جداول
عنوان صفحه TOC o “1-4” h z u
جدول شماره2-1 . جایگاه توریسم در توسعه روستایی PAGEREF _Toc330800148 h 25جدول شماره 3-1 : جدول چند قسمتی ماهانی PAGEREF _Toc330800189 h 45جدول شماره ی 3-2 : جدول شاخص گروه رطوبتی PAGEREF _Toc330800190 h 46جدول شماره 3-3 :ماهانی قسمت اول (جدول تشخیص) PAGEREF _Toc330800191 h 46جدول شماره 3-4 :ماهانی قسمت دوم (جدول شاخص ها) PAGEREF _Toc330800192 h 47جدول شماره 3-5: (جدول مفهوم شاخص ها) PAGEREF _Toc330800193 h 48جدول شماره 3-7: جدول ماهانی – منطقه آسایش شب و روز PAGEREF _Toc330800195 h 50جدول شماره 3-8 :ارزیابی ماهانی PAGEREF _Toc330800196 h 50جدول شماره 3-9: وضعیت شاخص های گرمایی PAGEREF _Toc330800197 h 52جدول شماره 3-10: پیشنهادات مقدماتی ماهانی PAGEREF _Toc330800198 h 53جدول شماره 3-11:شاخص ماهانی شهرستان بندرترکمن PAGEREF _Toc330800199 h 57جدول شماره 3-12: جمعیت شهرهای استان گلستان PAGEREF _Toc330800210 h 63جدول شماره 3-13 شاخص های انسانی استان گلستان PAGEREF _Toc330800215 h 66جدول شماره 3-14: وضعیت خانه های بهداشت در استان گلستان PAGEREF _Toc330800217 h 67جدول شماره 3-15: تعداد مراکز بهداشتی درمانی استان گلستان بر حسب وضعیت جغرافیایی PAGEREF _Toc330800218 h 67جدول شماره 3-16 : مهاجران وارد شده به استان گلستان طی 10 سال گذشته بر حسب سن و آخرین محل اقامت (نفر) PAGEREF _Toc330800220 h 68جدول شماره 3-17 : تعداد انواع پرندگان مهاجر آبزی در تالاب های استان گلستان در سال 1387 PAGEREF _Toc330800234 h 75جدول شماره 4-1 : جاذبه های گردش گری استان گلستان PAGEREF _Toc330800243 h 81جدول شماره 4-2 : موقعیت جاذبه های شهرستان بندر ترکمن PAGEREF _Toc330800245 h 85جدول شماره 4-1 : توزیع فراوانی جنسیت افراد مورد مطالعه PAGEREF _Toc330800255 h 89جدول شماره 4-2 : توزیع فراوانی سن افراد مورد مطالعه PAGEREF _Toc330800258 h 89جدول شماره 4-3: توزیع فراوانی رشته تحصیلی افراد مورد مطالعه PAGEREF _Toc330800260 h 90جدول شماره 4-4 : توزیع فراوانی وضعیت اشتغال افراد مورد مطالعه PAGEREF _Toc330800262 h 90جدول شماره4-5:توزیع فراوانی محل خدمت افراد مورد مطالعه PAGEREF _Toc330800265 h 91جدول شماره 4-6 : توزیع فراوانی وضعیت تأهل افراد مورد مطالعه PAGEREF _Toc330800267 h 92جدول شماره 4-7 : توزیع فراوانی محل زندگی افراد مورد مطالعه PAGEREF _Toc330800269 h 92جدول 4-8 :وضعیت نرمال بودن متغیرهای تعداد مراکزتصمیم گیری، بازاریابی، وجود امکانات زیربنائی و خدمات گردشگری PAGEREF _Toc330800273 h 93جدول 4-9 : آزمون فرضیه اول PAGEREF _Toc330800274 h 93جدول 4-10: آزمون فرضیه دوم PAGEREF _Toc330800276 h 94جدول 4-11 : آزمون فرضیه سوم PAGEREF _Toc330800278 h 95جدول 4-12 : آزمون فرضیه چهارم PAGEREF _Toc330800280 h 96جدول 4-13 : میانگین رتبه ها PAGEREF _Toc330800282 h 96جدول 4-14 : نتایج آزمون فریدمن PAGEREF _Toc330800283 h 97جدول 4-15 : میانگین رتبه ها PAGEREF _Toc330800285 h 97جدول 4-16 : آزمون فریدمن PAGEREF _Toc330800286 h 98جدول 4-17 : میانگین رتبه ها PAGEREF _Toc330800288 h 98جدول 4-18 : آزمون فریدمن PAGEREF _Toc330800289 h 98جدول 4-19 : میانگین رتبه ها PAGEREF _Toc330800291 h 99جدول 4-20 : آزمون فریدمن PAGEREF _Toc330800292 h 99جدول 4-21 : میانگین رتبه ها PAGEREF _Toc330800294 h 100جدول 4-22 : آزمون فریدمن PAGEREF _Toc330800295 h 100جدول 4-23: میانگین رتبه ها PAGEREF _Toc330800299 h 101جدول 4-24: آزمون فریدمن PAGEREF _Toc330800300 h 101جدول 4-25: میانگین رتبه ها PAGEREF _Toc330800302 h 102جدول 4-26 : آزمون فریدمن PAGEREF _Toc330800303 h 102جدول 4-27: میانگین رتبه ها PAGEREF _Toc330800305 h 103جدول 4-28 : آزمون فریدمن PAGEREF _Toc330800306 h 103
چکیدههدف کلی این تحقیق شناخت توان مندی ها ومحدودیت ها به منظور مدیریت وبرنامه ریزی توسعه گردش گری درجزیره آشوراده می باشد .
دراین مطالعه برحسب چشم انداز موضوع و بررسی ها از یک روش توصیفی- تحلیلی و سپس روش های پیمایشی مبتنی بر بررسی ها و مشاهدات عینی تبعیت نموده است.از طرفی چون این مطالعه به لحاظ هدف ، کاربردی است ، برای جمع آوری اطلاعات در راستای تأمین اهداف کاربردی ، پرسش نامه هایی نیز تهیه و در اختیار افراد مناسب قرار گرفت و اطلاعات حاصل ازآن درجهت پیش برد اهداف پژوهش مورد استفاده قرار گرفت .
فرضیه های تحقیق عبارتند از: رابطه معناداری بین تعداد مراکز تصمیم گیری و توسعه صنعت گردشگری درجزیره آشوراده وجود دارد.
رابطه معناداری بین بازاریابی و توسعه صنعت گردشگری درجزیره آشوراده وجود دارد.
رابطه معناداری بین امکانات زیربنائی و خدمات گردشگری و توسعه صنعت گردشگری درجزیره آشوراده وجود دارد.
رابطه معناداری بین فقدان فرهنگ پذیرش گردشگر و توسعه صنعت گردشگری درجزیره آشوراده وجود دارد.
درپایان به این نتیجه رسیدیم که بین بازاریابی ، امکانات زیربنائی و خدمات گردش گری با توسعه صنعت گردش گری درجزیره آشوراده رابطه معنادار ومستقیمی وجود دارد.
بین تعداد مراکز تصمیم گیری و فقدان فرهنگ پذیرش گردش گر با توسعه صنعت گردش گری در جزیره آشوراده رابطه معنادارو معکوسی وجود دارد.
واژگان کلیدی: برنامه ریزی- توسعه گردش گری- بندر ترکمن-آشوراده

مقدمهرشد و گسترش گردش گری ازجمله پدیده های مهم اواخر قرن بیستم است که با سرعت درقرن جدید ادامه دارد . نواحی روستایی و کوهستانی مهم ترین عرصه هایی هستند که درزمینه گردش گری و فعالیت های وابسته به آن به شدت مورد توجه گردش گران و کارشناسان گردش گری می باشند .
گردش گری روستایی درارتباط با توسعه روستایی و توسعه پایدار مورد توجه است . درواقع ، گردش گری روستایی نوعی گردش گری پایدار است که ازمنابع نواحی روستایی ازجهت بهره وری ، اشتغال ، توزیع مناسب ثروت و درآمد ، حفاظت از محیط زیست و فرهنگ روستایی ، به کارگیری و مشارکت مردم محلی و شیوه مناسب هماهنگی و تطابق ارزش ها وعقاید سنتی با ارزش های عصرنوین ، به همراه دارد .
گردش گری روستایی می تواند نقش مهمی در توسعه مناطق روستایی که دارای مناظر طبیعی جذاب ، چشم اندازهای زیبا و متنوع ازنظر فرهنگی ، اقلیمی و قومی می باشد ، ایفا نماید .
گردش گری روستایی منافعی نظیر ایجاد فرصت های شغلی ، کسب درآمد بیشتر برای دولت ، افزایش درآمد خانوارهای روستایی ، ایجاد رفاه اجتماعی و غیره دارد ، اما مانند شمشیر دولبه ای است که در صورت تبدیل شدن به گردش گری افسارگسیخته ، می تواند بر پیکره طبیعی و فرهنگی روستاها آسیب وارد کند .
ازآن جا که ایران کشوری با آب و هوای متنوع و انعطاف پذیر است و در هر مقطعی از زمان ، چهار فصل را می توان در نقاط مختلف آن مشاهده کرد ، بالطبع وجود چنین موقعیتی ، اثرات وپیامدهای خودرا برچهره زمین ازقبیل سکونت گاه ها ، فرم مساکن ، مزارع ، قشربندی اجتماعی و . . . نشان می دهد ودیگر اینکه فضای روستایی ایران بستر شکوفایی بخش مهمی از تمدن گذشته ایران زمین است ودارای تنوع قومی ، فرهنگی می باشد وروستاهایی با ماهیت مختلف بوجود آمده اندکه متأسفانه فقط چند نمونه ازاین روستاها از قبیل ماسوله ، کندوان و ابیانه و چند روستای دیگر شناخته شده اند و دارای شهرت جهانی می باشند درحالی که این قبیل روستاها درایران بسیار زیادند که به ورطه فراموشی سپرده شده اند و حتی برای مردم ایران نیز ناشناخته هستند درحالی که با کمی توجه ، این روستاها می توانند نقش مهمی در توسعه روستایی و بهبود اقتصاد ناحیه ای داشته باشند .
پژوهش حاضر با عنوان مدیریت وبرنامه ریزی توسعه ی گردش گری روستایی دربندر ترکمن با تأکید برروستای نمونه گردش گری آشوراده ، درهمین راستا تنظیم گردیده است . به امید اینکه نتایج آن مورد استفاده مسئولان ودست اندرکاران مسائل گردش گری وتوریسم قرار گیرد .
فصل اول
1-بیان مسئله
با گسترش روز افزون مهارت های روستایی ؛ کاهش در آمد خانوارهای روستایی و افول کشاورزی روستایی نیازی روز افزون به فعالیتی جایگزین و در عین حال مکمل برای کشاورزی در نواحی روستایی احساس می شود تا به منظور توسعه پایدار روستایی ، امکان بهره مندی روستائیان از معیشت پایدار فراهم آید که این خود بهبود زندگی روستایی و رضایت مندی روستایی را به همراه دارد معمولاً توریسم بازدیدهای روزانه و اقامت های طولانی مدت دور از محل زندگی و کار را شامل میشود . در حالی که دیدارهایی مورد توجه هستند که گردش گران حد اقل به مدت یک شبانه روز در روستا بمانند . کسانی که یک روز از روستا بازدید می کنند در مقایسه با کسانی که مدت بیشتری در روستا می مانند ؛ به دلیل اینکه تعدادشان بیشتر است تاثیر بیشتر هم بر محیط زیست دارند پس باید در برنامه ریزی و مدیریت موثر در گردش گری روستایی هم تاثیر بازدید های تفریحی روزانه و هم تاثیر اقامت های بلند مدت را در نظر گرفت زیرا محدوده ی فعّالیّت های گردش گری در دامنه این دو دسته قرار می گیرد . در نهایت بخش گسترده ای از بازدیدها از جانب قشر کوچکی صورت می گیرد اما تعداد بازدید کنندگان داخلی که روزانه گردش گری روستایی را مورد توجه قرار می دهند بسیار زیاد است . انگیزه بسیاری از گردش گران از دیدن روستا علاقه مندی به تجربه ی محیط روستاست تا شرکت در فعالیت های مشخص . بنا براین مهم ترین تجربه ای که گردش گران از گردش گران روستایی کسب می کنند ؛ این است که روستا با زندگی نوین شهری تقابل دارد .اما فواید گردش گری روستایی محدودیت هایی دارد که نشان می دهد گردش گری روستایی نمی تواند یک شیوه موفق جهانی برای اقتصاد باشد در حالیکه علاقه مندی به این پدیده نشانگر این است که برنامه ریزی دقیق و حساب شده ای برای گردش گری روستایی لازم است . بنابراین موفقیت گردش گری روستایی به صورت جدایی ناپذیر با توسعه و محافظت بیشتر منابع روستایی در ارتباط است . (جولیا شارپلی ، 1380 ، صص 45 ، 50 ، 65 ) البته توریسم به تنهایی منتهی به توسعه نمی شود بلکه توسعه عمومی باعث بهره دهی توریسم میشود .و در نهایت توریسم از دید اقتصادی ؛ یکی از سریع ترین راه های بازگشت سرمایه است و بالاترین ضریب انباشت را دارد . زیرا سرمایه به صورت ارز وارد کشور میشود (سرلک ، 1380 ، ص241) . امروزه در قلمرو جغرافیا ؛مطالعات در بخش های مختلف روستا با تکیه بر تئوری سیستم ها و با تاکید بر نگرش سیستمی ؛ بررسی و تحقیق می شود . نبود اطلاع از امکانات بالقوه روستا ، بهره برداری کامل از آن را نا ممکن می سازد و تدوین برنامه های مربوط به توسعه روستایی را با مشکل مواجه می سازد(بدری فر ، 1376 ، ص 71) . بنابراین می توان اذعان نمود که روستاشناسی مقدم بر برنامه ریزی روستایی است . زیرا لازم است که بر اساس دریافت استعدادهای موجود روستا ، برنامه ریزی نمود .(منشی زاده و همکار ، 1380 ، ص5) شرایط گوناگون روستاها به خصوص در کشورهای در حال توسعه (و نوعاً در کشور ایران ) می طلبد که هدف برنامه ریزی روستایی در جهت رفاه بیشتر ساکنان ؛کاهش فاصله بین سطح زندگی روستایی و شهری ؛افزایش درآمد روستائیان ، کاهش شدت مهاجرت ها ، حفظ محیط طبیعی وجلوگیری از تخریب و آلودگی های آن و جهت دادن فرهنگ روستایی به سوی تفکر و اندیشه ی خلاق داشتن و به کار بستن آن در جهت اوضاع باشد که در نهایت باز خورد آن توسعه است .
روستا واحد همگن طبیعی ، اجتماعی و اقتصادی است که در آن افرادی که دارای عقاید و افکار تقریباً مشترکی هستند به سر می برند . روستائیان برای امرار معاش و گذراندن زندگی شان ناگزیر از انجام فعالیت هایی که عمدتاً شامل کشاورزی ، دامداری ، صنایع دستی یا ترکیبی از اینها است ، هستند در کشورهای جهان سوم روستائیان و کشاورزان به رغم کار و کوشش فراوان همواره جز قشر کم در آمد جامعه به شمار می روند و در تأمین مخارج و هزینه های زندگی دچار مشکل هستند . در روستاها پتانسیل های گردش گری روستایی است که می تواند منبع جدید درآمدی برای روستائیان بویژه روستائیان کشورهای در حال توسعه باشد و تا اندازه ای مشکلات آنها را حل کند یا تقلیل دهد . این امر مستلزم مدیریت و برنامه ریزی خاصی است . گردش گران افرادی هستند که ممکن است بر اساس حس کنجکاوی خود به روستاها سفر کنند تا علاوه بر دیدن مناظر طبیعی آن نقاط ، با آداب و رسوم و فرهنگ آنجا آشنا شوند .(مصدق ، 1388 ، ص36)
روستاهایی که در حاشیه کویر و مناطق خشک قرار دارند . با معماری خاصی که مختص مناطق خشک است و ساکنین آنها که دارای روحیه قناعت و ساده زیستی که حاکی از شرایط طبیعی است می توانند برای جهان گردان جالب توجه باشند و یا اینکه این روستاها می توانند برای مطالعه کنندگان و بازدیدکنندگان و ورزشکاران خدماتی ارائه دهند .
روستاهای مناطق کوهستانی که بعضاً دارای چشم اندازهای زیبائی هستند که به عنوان مکان های ییلاقی نیز مورد استفاده توریست ها بویژه در فصل تابستان قرار می گیرند (رضوانی ، 1377 ، ص15) . نواحی کوهستانی همچنین به علت اینکه آب و هوای معتدل دارند محل زندگی و معیشت کوچ نشینان هستند، ایلات و عشایر ایران با بافت اجتماعی پیچیده و منسجمی که دارند می توانند برای توریست های علمی فرهنگی بسیار جاذب و جالب توجه باشند (همان منبع) .
روستاهایی که در مسیر جاده ابریشم قرار دارند مثل بسطام و فرقان در سمنان و یا روستاهایی که چشمه های آب گرم معدنی فراوانی دارند مثل سرعین در اردبیل هم می توانند نقش مهمی در جذب توریست ایفا نمایند . در داخل و بطن هرکدام از روستاهای مناطق مختلف کشور ، آثار و ابنیه هایی وجود دارند که بر اساس تاریخ و موقعیت جغرافیایی شان بوجود آمده اند . در طرح های هادی روستایی یکی از مواردی که تأکید زیادی بر روی آنها می شود توجه ویژه به این آثار و ابنیه هاست که باید مورد توجه قرار بگیرند و در جذب توریست نقش فعالی داشته باشند (ابری ، 1378 ، ص45) .
لذا این تحقیق می کوشد تابا بررسی همه جانبه ، به رویکردی مدیریتی در زمینه ی گردش گری روستایی در منطقه بندر ترکمن به ویژه روستای آشوراده که از حیث طبیعت بکر وآب وهوای مطبوع و جاذبه های متعدد گردش گری در رتبه های بالای کشوری قرار دارد ، دست یابند .
2-اهمیت مسئله وضرورت انجام تحقیقامروزه گردش گری به عنوان فرآورده جدید تغذیه ساز درآمد و راه علاج همه جوامع روستایی است که با مشکلات اقتصادی مواجه هستند ، هنوز هم گردش گری به وسیله فعالیت هایی چون جنگل داری ، ذخیره آب و حفظ محیط زیست در حال پیشرفت است که نه تنها یک رابطه متقابل میان کاربردهای متفاوت منابع روستایی را نشان می دهد بلکه یک وابستگی متقابل را هم بین آنها نشان می دهد .
گردش گری روستایی می تواند سهمی در متنوع سازی اقتصادی و توسعه پایدار داشته باشد و با ایجاد اشتغال و درآمد موجب توسعه مناطق توسعه نیافته گردد و اگر چه مشاغل مربوط به این صنعت خیلی تخصصی و پر درآمد نیستند ، منافع بسیاری را نصیب روستاییان می کند . گردش گران برای اقامت ، خرید کالاهای محلی و خدمات پول پرداخت می کنند . این پول ها در فعالیت های محلی جریان می یابد و موجب تحرک روستاییان در برآوردن نیازهای بازدیدکنندگان می شود . گردش گری روستایی با ایجاد اشتغال ، افزایش سطوح درآمد ، متنوع سازی فعالیت های اقتصادی ، افزایش سطح آگاهی های اجتماعی و ایجاد روابط اجتماعی گسترده بین جامعه میزبان و میهمان به حفاظت از میراث فرهنگی و محیط زیست طبیعی کمک کرده و با جلوگیری از مهاجرت بی رویه و بهینه سازی بهره برداری از زمین به توسعه روستایی پایدارکمک می کند .
گردش گری روستایی منبع با ارزش اشتغال زایی و ایجاد در آمد است و می تواند وسیله مهمی برای توسعه اجتماعی – اقتصادی جـوامع روستایی باشـد و در بسیاری از کشـورها با سیاست های کشـاورزی در ارتباط است و غالباً وسیله ای در جهت حمایت از محیط زیست و فرهنگ روستایی می باشد بنابراین می تواند نقش اساسی در توسعه و حفظ روستا می باشد .
گردش گری روستایی می تواند به ازدیاد سرمایه های جغرافیایی ، کیفیت مناظر طبیعی و حفظ فرهنگ روستایی کمک کند . وجود برخی معضلات مانند میزان زاد و ولد بالا ، کمبود آب و خاک ، کمبود منابع اشتغال و درآمد روستاییان و در وضعیت موجود نیز بیکاری و مهاجرت نیروهای فعال به شهرهای بزرگ ، کمبود و نارسایی امکانات و خدمات زیر بنائی و رفاهی ، بهداشت و غیره موجب شده است تا روستاها با توجه به تغیر و تحولات امروزه از هدفهای توسعه انسانی عقب مانده و جهت رسیدن به سطحی مطلوب از توسعه نیازمند برنامه ریزی های کاربردی و کارآمد باشند .
بنابراین همسو بودن ، در یک راستا قرار گرفتن گردش گری روستایی و توسعه روستایی موجب می شود بحث بازنگری در فراهم نمودن هر چه بهتر زمینه های افزایش پتانسیل گردش گری و کیفی نمودن عوامل زیربط درنتیجه ساماندهی نواحی روستایی مورد توجه پژوهش گران ، کارشناسان ، مسئولان برنامه ریزی و خط مشی گذران کشور قرار گیرد .
گردش گری روستایی یکی از زمینه های نسبتاً موثر در توسعه روستایی است که می تواند فرصت ها و امکاناتی را بویژه برای اشتغال و درآمد روستایی فراهم سازد و نقش موثری در احیاء و نوسازی نواحی روستایی ایفا کند . نقش و اهمیت گردش گری در فرآیند توسعه روستایی در بسیاری از کشورها به اثبات رسیده هم اکنون گردش گری روستایی به عنوان صنعتی که بالقوه دارای پایداری است قلمداد می شود .
گردش گری روستایی ، گردش گری کشاورزی ، طبیعت گردی و گردش گری سبز از جمله تعابیر متعددی هستند که به فعالیت های گردش گری واقع در خارج از شهرها اطلاق می گردد .(شریف زاده و همکار ، 1381 ، ص52)
در توجیه شایستگی توجه عادلانه ی دولتها به هر دو رویکرد گردش گری نظرات متنوعی ابراز شده است .برخی متصورند که اعمال هرگونه گردش گری در نواحی روستایی به صرفه است وجوامع روستایی را احیا می کند ولی از دیگر سو برخی معتقدند تنها روستاییان مستحق دریافت مزایایی هستند که از گردش گری روستایی نشات می گیرد . این اظهارنظرها در حالی صورت می گیرد که گردش گری عاملی مهم در سوق دهی سرمایه های شهری و توجه بنگاه های اقتصادی به محیط های روستایی است ، لیکن تاثیر بسیار اندکی در افزایش درآمد روستاییان و کشاورزان دارد .
مطمئنا گردش گری با توجه به رویکرد ساکنین مقاصد گردش گری روستایی نسبت به اقتصاد محلی و چگونگی استفاده از محصولات محلی و سرمایه ی بومی شان جلوه های متفاوتی را به خود خواهد دید . (iran-tourism .ir ، 1390)
هنوز توسعه روستایی با مسائل متعددی ازقبیل فقر ، اشتغال ، بهداشت ، امنیت غذایی وپایداری محیط زیست روبرواست . این مسائل باعث شده است تاباری دیگر توسعه روستایی مورد توجه برنامه ریزان قرار گرفته وراهبردهایی برای حل مسائل این نواحی پیدا کنند .یکی ازاین راهبردها که دراغلب کشورهای جهان مورد توجه قرار گرفته و حتی دربعضی ازکشورها به مرحله اجرا درآمده و نتایج مثبتی به همراه داشته ، توسعه گردش گری در روستاهایی است که دارای توان مندی های لازم برای جذب گردش گر می باشد .
در این پژوهش با توجه به مدارک فوق و درک این مطلب که با شناخت توان مندی ها و محدودیت های مناطق روستایی (با تأکید بر جزیره آشوراده) می توان با برنامه ریزی مناسب گردش گری به توسعه این مناطق کمک نمود ، سعی شده است راهبردها وراهکارهایی برای توسعه گردش گری روستایی پیشنهاد گردد .
3-سؤالات تحقیقتأثیرات توریسم روستایی برتوسعه گردشگری روستایی درجزیره آشوراده به چه میزان است؟
تأثیر برنامه ریزی وتوسعه گردش گری در توسعه جزیره آشوراده به چه میزان است؟
عوامل موفقیت درتوسعه توریسم روستایی درجزیره آشوراده چیست؟
4-فرضیات تحقیقرابطه معناداری بین تعداد مراکز تصمیم گیری و توسعه صنعت گردشگری درجزیره آشوراده وجود دارد.
رابطه معناداری بین بازاریابی و توسعه صنعت گردشگری درجزیره آشوراده وجود دارد.
رابطه معناداری بین امکانات زیربنائی و خدمات گردشگری و توسعه صنعت گردشگری درجزیره آشوراده وجود دارد.
رابطه معناداری بین فقدان فرهنگ پذیرش گردشگر و توسعه صنعت گردشگری درجزیره آشوراده وجود دارد.
5-اهداف تحقیقالف)هدف کلی: هدف کلی این تحقیق شناخت توان مندی ها ومحدودیت ها به منظور مدیریت وبرنامه ریزی توسعه گردش گری درجزیره آشوراده می باشد .
ب)اهداف اختصاصی:درراستای دست یابی به هدف کلی فوق ، اهداف اختصاصی زیرمدنظرقرارمی گیرد:
بررسی وارائه بهترین شیوه برنامه ریزی درجهت توسعه گردش گری درجزیره آشوراده
بررسی نقش توان مندی های گردش گری جزیره آشوراده در توسعه گردش گری این منطقه
بررسی آثار تاریخی وباستانی جزیره آشوراده درجهت توسعه گردش گری

6-روش تحقیقدراین مطالعه برحسب چشم انداز موضوع و بررسی ها از یک روش توصیفی- تحلیلی و سپس روش های پیمایشی مبتنی بر بررسی ها و مشاهدات عینی تبعیت نموده است تا بتوان با استفاده از اطلاعات کتابخانه‌ای ، اسنادی و گزارشات سازمانی ، همچنین مشاهدات و تصویربرداری و انجام مصاحبات مناسب با افراد ذی ربط ، در ابعاد متفاوت به ارزیابی مناسب برسیم . از طرفی چون این مطالعه به لحاظ هدف ، کاربردی است ، برای جمع آوری اطلاعات در راستای تأمین اهداف کاربردی ، پرسش نامه هایی نیز تهیه و در اختیار افراد مناسب قرار گرفت و اطلاعات حاصل ازآن درجهت پیش برد اهداف پژوهش مورد استفاده قرار گرفت .
7-محدودیت های تحقیقاز اهم محدویت های تحقیق حاضر می توان به موارد زیر اشاره کرد :
– محدود بودن فرصت فعالیت های میدانی
– عدم وجود آمار و اطلاعات کافی
– هزینه و زمان بر بودن انجام تحقیق
– عدم دست رسی به منابع صحیح وکامل
– عدم هم کاری مردم در پاسخ دادن به پرسش نامه ها
– جدید بودن موضوع و نبود پیشینه تحقیق دراین زمینه
8-پیشینه تحقیقحاجیلویی و همکاران (1387) پژوهشی با عنوان اثرات گردشگری بر توسعه روستایی با نظرسنجی از روستاییان دره کن و سولقان انجام دادند. هدف این مقاله شناخت اثرات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی گردشگری در روستاهای دره کن است که دارای قابلیت های گردشگری هستند. نتایج نشان می دهد که گردشگری در زمینه اقتصادی اثرات محدودی داشته و به جز اشتغال زایی و درآمد زایی اندک، موجب بالا رفتن قیمت ها و سوداگری زمین شده است. در زمینه اجتماعی اثرات مثبت بیشتری نظیر افزایش سواد، بهداشت فردی و عمومی، افزایش تعامل با نواحی همجوار، و کاهش مهاجرت داشته است. در زمینه زیست محیطی نیز ورود گردشگران به نابودی گونه های گیاهی و جانوری، افزایش آلودگی و تخریب محیط زیست منجر شده است. بنابراین، با برنامه ریزی اصولی و تلاش برای استفاده بهینه از ورود گردشگران، می توان وضعیت اقتصادی و به تبع آن، وضعیت اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی روستاهای منطقه را بهبود بخشید.
طالب و محمد خواه (1387) در پژوهشی با عنوان عوامل موثر در توسعه گردشگری روستایی (مطالعه موردی روستاهای حاشیه زاینده رود بخش سامان از توابع شهرستان شهرکرد استان چهارمحال و بختیاری) به این نتیجه رسیدند که در قالب نگرشی جامع و نظاموار و مبتنی بر واقعیات منطقه به منظور رسیدن به چارچوبی علمی و کاربردی برای مطالعه و تحلیل محور مطالعاتی سطح بندی فضایی ضروری می نماید. براین اساس سامانه بندی گردشگری بخش سامان در سه سطح (ماکروسامانه مزوسامانه، میکروسامانه که در این مقاله به عنوان سطح برنامه ریزی محسوب می شوند و بر اساس حوضه آبریز، سرشاخه های اصلی و فرعی رودخانه زاینده رود تقسیم بندی گردیده اند) قابل سطح بندی و مطالعه است. به این ترتیب کل محدوده (بخش سامان) تشکیل یک ماگرو سامانه توریستی را می دهد و کل حوزه مطالعاتی را شامل می شود. این محدوده به لحاظ طبیعی و انسانی تشکیل حوزه ای همگن را می دهد، ماکرو سامانه گردشگری سامان در سطح میانی به چند مزو سامانه گردشگری تبدیل می گردد که همپوشی کاملی را در سطح محدوده مطالعاتی ارایه می دهد. این مزو سامانه ها که منطبق بر مرز حوضه های آبخیز و عوامل ترپوگرافیک به عنوان شاخص ترین عناصر طبیعی و بهترین محدوده برای برنامه ریزی صنعت گردشگری می باشند، مبنای علمی و اجرایی برای سامانه بندی گردشگری ارایه می دهند و در صورت برخورداری از کانون های جذاب و نقطه ای امکان برنامه ریزی و توسعه گردشگری را در سطح محدوده مطالعاتی فراهم می نمایند. برای شناسایی جایگاه و نقش هر یک از مزوسامانه می بایست روشی به کار گرفته شود که ضمن معرفی توانمندی های هر مزو سامانه جایگاه آن را نیز، در نظام اولویت بندی مشخص سازد. براین اساس اقدام به طراحی 25 شاخص در زمینه قابلیت های طبیعی – اکولوژیک، اجتماعی فرهنگی و قابلیت های خدماتی گردید. و برای اینکه نحوه ارتباط میان سطح دو (مزو سامانه ها) و سطح سه (میکروسامانه ها) یا کانونهای جاذب برقرار گردد می بایست با یکی از روش های ممکن به استانداردسازی امتیازها در هر شاخص اقدام شود. به این ترتیب پس از انجام بررسی های لازم روش Z.Scour برای استانداردسازی شاخص ها انتخاب و اعمال می شود. به این ترتیب با کمک نرم افزار Spss/ps، Exell در توزیع Z انحراف معیار هر یک از مقادیر مربوطه به شاخص طبیعی – فرهنگی – اجتماعی و خدماتی نسبت به میانگین بدست آمده و پس از حصول نمره Z اقدام به تشخیص و تبیین سطح زیر منحنی برای هر یک از نمرات بدست آمده، Z می شود تا نمره نهایی برای بدست آوردن نمره (S) که جمع نمرات آن بیانگر رتبه هر مزو سامانه می باشد و در نهایت خدمات قابل پیش بینی را لازم دارد، بدست آید.
رکن الدین و قادری (1381) در پژوهش خود با عنوان نقش گردشگری روستایی در توسعه روستایی (نقد و تحلیل چهارچوبهای نظریه ای) دریافتند گردشگری روستایی در دنیای امروز یکی از بخشهای مهم فعالیتهای اقتصادی محسوب می گردد. این فعالیت مهم اقتصادی از دیدگاههای مختلفی مورد توجه قرار گرفته است. بعضی آن رابه عنوان بخشی از بازار گردشگری می شناسند و عده ای نیز آن راسیاستی برای توسعه روستایی قلمداد می کنند. سوال این است که گردشگری روستایی چه نقش و اثری در توسعه روستایی و توسعه روستایی پایدار دارد؟در دهه پایانی قرن بیستم بسیاری از برنامه ریزان اجتماعی ـ اقتصادی در کشورهای اروپایی گردشگری راروشی مطمئن با چشم اندازی بسیار روشن برای توسعه روستاها بویژه محرومترین آنها معرفی کرده اند. مطالعات انجام شده در کشورهای فرانسه، اتریش، سوییس، انگلستان، ایرلند، تایلند و ژاپن نشان می دهد که گردشگری روستایی بسرعت در اقتصاد روستایی رشد کرده و مکمل فعالیتهای کشاورزی شده است. ماهیت صنعت گردشگری ایجاد اشتغال و درامد، متنوع سازی اقتصاد، مشارکت اجتماعی و استفاده از منابع محلی است. از آنجا که بخش اعظم مشکلات عقب ماندگی و توسعه نیافتگی روستایی نیز به فقدان این صنعت برمی گردد، گردشگری روستایی با حل مسائل و مشکلات فوق می تواند به توسعه روستایی کمک نماید.
مطیعی و نصرتی(1390) در پژوهشی با عنوان امکان سنجی توسعه گردشگری در نواحی روستایی از دیدگاه گردشگران (بخش کرگانرود شهرستان تالش) به این نتیجه رسیدند که توسعه گردشگری در روستاها، گسترش فرصتهای شغلی، ایجاد درآمد اضافی و فقرزدایی را در مناطق روستایی به ارمغان می آورد، و مزایای فرهنگی و زیست – محیطی نیز به دنبال دارد، اما همواره خلأ برنامه ریزی کار آمد، در سیاستهای توسعه روستایی برای فراهم آوری، یا یک پارچه کردن گردشگری، احساس می شود. هدف این پژوهش، امکان سنجی توسعه گردشگری در نواحی روستایی بخش کرگانرود شهرستان تالش بوده و روش تحقیق، توصیفی – تحلیلی است. داده های تحقیق از طریق پرسشنامه و مستندات آماری و نقشه ای حاصل شده است. از آن جا که در مورد تعداد گردشگرانی که سالانه به بخش کرگانرود وارد می شوند، هیچ گونه آماری در دسترس نیست، برای این منظور، طی چند مرحله در فصل گردشگری (تابستان و عید نوروز) تعداد 70 پرسشنامه توسط گردشگران تکمیل گردید. نتایج این پژوهش نشان می دهد که بین جاذبه های طبیعی و یادمانهای تاریخی، میزان پذیرش گردشگران از سوی مردم بومی و امکان توسعه گردشگری در بخش کرگانرود رابطه معناداری وجود دارد، اما بین دیگر جاذبه های فرهنگی و اجتماعی و امکان توسعه گردشگری در بخش کرگانرود، رابطه معناداری وجود ندارد. به لحاظ این که بخش کرگانرود از توان جاذبه های فرهنگی و اجتماعی برخودار است، مسوولان و مدیران منطقه با به روز کردن این توان ها در توسعه گردشگری منطقه می توانند بسیار موثر باشند.
فصل دوممبانی نظری تحقیق
1- تعاریف2-1- توریسم (گردش گری)توریسم به مجموعه فعالیت ها و اقداماتی گفته می شود که به شکلی مرتبط با فرد گردش گر صورت می گیرد ، به همراه کلیه فعالیت هایی که گردش گران درهنگام مسافرت به مکانی خارج از محل سکونت شان انجام می دهند . (زاهدی ، 1382 ، ص1) بنابراین ویژگی اصلی توریسم این است که در درجه اول، به سفری اطلاق می شود که دوراز خانه یا محل کار است ؛ و دوم ، اقامت کوتاه مدتی است که گاهی ممکن است بدون توقف شبانه باشد . (بورکارت و مدلیک ، 1981 ، ص 8)
1-2- توریست (گردش گر)توریست یا گردش گر به مسافری گفته می شود که با انگیزه های گردش گری به مقصدی مسافرت نموده و بیش ازیک شب و کمتر از6 ماه درمقصد اقامت نماید ، بدون اینکه اشتغال و اقامت دایم درمقصد داشته باشد . (پاپلی یزدی و همکار ، 1388 ، ص 18)
1-3- توریسم روستاییکنفرانس جهانی توریسم روستایی(2006,Rural Tourism Conference) ، توریسم روستایی را شامل انواع گردش گری با برخورداری از تسهیلات و خدمات رفاهی در نواحی روستایی می داند که امکان بهره مندی از منابع طبیعی و جاذبه های طبیعت را همراه با شرکت در زندگی روستایی (کار در مزرعه و کشاورزی) فراهم می آورد .
همچنین توریسم روستایی به مجموعه فعالیت ها و خدماتی گفته می شود که برای شخص گردش گر به هنگام مسافرت به مناطق روستایی انجام می گیرد ، ومی تواند شامل توریسم کشاورزی ، توریسم مزرعه، توریسم طبیعی و توریسم فرهنگی باشد .
1-4- توسعه روستاییتوسعه روستایی فرایندی است که منجر به ارتقای توانایی روستاییان برای کنترل محیط شان بشود و خاست گاه آن کاربرد وسیع تری باشد که این گونه کنترل را تضمین می کند . (p 43 ، 2003 ، khaki) بنابراین توسعه روستایی پدیده ای است که مؤلفه های نهادی ، اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی ، تکنولوژی و فیزیکی را- که می بایست به طور همه جانبه ارتقا یابند تا زمینه بهبود کیفیت زندگی اجتماعی و اقتصادی ساکنان روستا فراهم گردد- در بر می گیرد .
از آن جا که توریسم را فرآیندی درتوسعه روستایی به شمار می آورند ، می بایستی در چارچوب توسعه روستایی به عنوان جایگاه مدیریتی نسبت به مؤلفه های ارزیابی توریسم پذیری نگاهی ویژه شود . درتصویر زیربه این جایگاه توسعه روستایی اشاره شده است .
21653582550
00

شکل شماره2-1 : جایگاه مدیریتی ارزیابی فرآیند توریسم پذیری در مناطق روستاییمنبع : محمودی نژاد ، 1387
2-اهمیت گردش گریبنابر آمار بانک جهانی ، درسال 2000 تعداد گردش گران درسرتاسر جهان بالغ بر701 میلیون نفر بوده وازاین جریان گردش گری مبلغی حدود 475 میلیارد دلار به طور مستقیم وارد چرخه اقتصادی جهان شده است(world bank,2002) . البته برخی منابع درآمد گردش گری را درسال 2000 حدود 321 میلیارد دلار دانسته اند و آن را در سال های 2010 و 2020 به ترتیب 1550 و 2000 میلیارد دلار برآورد کرده اند(میرطالبیان ، 1380 ، ص 129) .
عمده ترین فعالیت هایی اقتصادی که حول محور این صنعت انجام می گیرد و بازخورد آن براقتصاد داخلی و بین المللی تأثیر بسیار دارد عبارتند از : سرمایه گذاری های ساختمانی- عمرانی (هتل ، جاده ، فرودگاه ، اسکله سازی ، ساخت انواع وسایل حمل و نقل ، هواپیما ، کشتی ، کشتی های تفریحی ، واگن قطار، اتومبیل ، آماده سازی پیست های اسکی ، سواحل دریاها و . . .) ، صنایع تجهیز کننده رستوران ها، صنایع غذایی ، تعمیرات و نگهداری ازآثار باستانی ، سرمایه گذاری های مربوط به تولید و تصفیه نفت و سایر انرژی ها در رابطه با گردش گری ، سرمایه گذاری های مربوط به اطلاعات و اطلاع رسانی (سایت های رایانه ای – اینترنتی ، نشریات اعم از کتاب ، روزنامه ، بروشور ، نقشه ، راهنمای گردش گری- مسافرتی و . . .) ، مخارج مخابرات و پست (خرید سیم کارت ، مخارج تلفن ، پست) ، وسایل اقامتی (مانند کمپینگ و چادر) ، وسایل ورزشی (وسایل اسکی ، غواصی ، شنا و . . .) ، وسایل محافظتی بدن (انواع کرم های ضدآفتاب ، ژل ها و داروهای دیگر و . . .) ؛ درآمدهای عظیم نظام بانکی از جابه جایی پول ؛ و درآمدهای عظیم بیمه و تهیه سایر اسناد بین المللی که گردش گران کشورهای مبدأ یا کشور محل اقامت خود جهت آماده شدن برای سفر خرج می کنند ؛ و مخارج پلیس و نیروهای امنیتی در رابطه با گردش گری که این ها معمولاً جزء درآمدهای مستقیم گردش گری محاسبه نمی شوند . (پاپلی یزدی و همکار، 1388 ، ص3)
گردش گری در سطح بالای اقتصادی و اجتماعی آن باعث شکوفا شدن ذوق و استعداد وارتقای آموزش درهمه زمینه ها می شود . کشوری که در صنعت گردش گری فعال می گردد و می تواند میلیون ها گردش گر را به خود جلب کند در کنار تولیدات انبوه صنعتی کم ارزش ، در زمینه تولیدات هنری با کیفیت عالی به مقدار کم ولی با ارزش زیاد نیز موفق می گردد .
کشورهای توریستی در تهیه و پخت غذاهای عالی وبا کیفیت بالا و تولید آثار هنری گران قیمت پیشرفت می کنند . گردش گری در مجموع نه تنها موجب اشتغال ، افزایش درآمد ، صلح و آرامش می گردد بلکه سطح هنر و ذوق و استعداد را ارتقا می بخشد . چون گردش گران فرهنگی ثروتمند حاضرند برای آثار فرهنگی با ارزش پول خوبی بپردازند . (تام ترنر ، 1376 ، ص16)
البته باید توجه داشت که صنعت گردش گری در بعد کلان آن تابع تمام سازوکارهای سرمایه داری است و سرمایه داری بزرگ ترین ذی نفع در گسترش صنعت گردش گری است . می توان گفت که گردش گری دو روی یک سکه است که یک روی آن صلح ، دموکراسی ، آزادی ، پیشرفت فرهنگی ، اجتماعی و رونق اقتصادی است ؛ و روی دیگر آن ابتذال فرهنگی ، ناامنی ، گسترش بیماری ، فحشا ، فساد مالی ، باندهای قاچاق ، سرازیر شدن درآمدهای چند میلیارد دلاری به حساب بانکی چند شرکت بین المللی و خودباختگی تعداد بی شماری گردش گر در مقابل پیشرفت های مادی کشورهای پیشرفته . (پاپلی وهمکار، 1388 ، ص8)
3-توریسم درجهانگردش گری در جهان به همراه آغاز مدرنیته شکل گرفت . مدرنیته اشکال مختلف زندگی را تنها بر پایه قابلیت‌های آنها در تولید منافعی که توسط افراد مصرف می‌شوند ، مورد ارزیابی قرار داده و با مفاهیمی هم چون همواره به پیش رفتن و کنار گذاردن کهنه نگرش تازه انسان را به جهان و به خویش سبب گردید و بدین گونه با پیدایش بعد تازه‌ای از دگرگونی دائمی ، انهدام رسوم و فرهنگ سنتی را در صحنه‌ی زندگی اجتماعی رقم زد . تفکیک میان کار و اوقات فراغت یکی از این دگرگونی‌ها می‌باشد که در آن کار در قالب ضرورت و گردش گری در قالب اوقات فراغت ، که دمی آسودن از کار را برای تجدید قوا فراهم می‌آورد ، قرار می گیرد . اوقات فراغت به عنوان زمانی از بیداری انسان ، که فرد بتواند آن را به میل و دلخواه خود بدون هیچ گونه الزامی بگذارند ، در مدرنیته مابین تمایز خانه و کار صورت رسمی به خود گرفت . اوقات فراغت به عنوان یک مفهوم جدید نمایان گر گذار از کار در مفهوم سنتی ‌اش بود که با توسعه نوآوری ‌های تکنولوژیکی و مدیریتی ، با افزایش مصرف در جهان بوروکراتیک ؛ عقل‌گرا و افسون‌زدایی شده ، این فرصت را مهیا کرد ـ که هر چند کوتاه ـ انسان از اجبارها و محدودیت های نظم اجتماعی مدرن رها شود . این رهایی با فشار ناشی از انقباض اجتماعی حاصل از روند مدرنیته ، گذران اوقات فراغت را در قالب گردش گری تسهیل نمود و انسان مدرن فارغ از عمق فرهنگی نهفته در اوقات فراغت به عنوان گردش گر تنها رهایی از وظایف مدرن را دنبال نمود . جریان گردش گری شکل گرفته در این چارچوب نیز ، انسان مدرن را با انگیزه تفریح در روند بازساخت شده سرمایه ‌داری ، به جستجوی محیط‌های گوناگون برای تمایز از محیط کار و تفریح واداشت . انسان در این رابطه توانست که نیاز به تفریح و استراحت و آرامش و دور شدن از گرفتاری های زندگی مدرن را که یک مسأله عمیق اجتماعی ـ فرهنگی دوران عصر مدرن است را به صورت سطحی حل کند . خود همین امر به علت مسائل سرمایه‌ داری و تکنولوژیکی در یک حالت تضاد با تبارهای درونی قرار داد . کار و تلاش بیشتر ، خستگی و تحمل فشارهای روحی روانی بیشتر برای داشتن پس ‌انداز برای رفتن به مسافرت و گردش برای استراحت . هر چه زندگی ماشینی ‌تر و تکنولوژی زده‌تر می‌گردد ، این مسأله تضاد بین کار و استراحت (لااقل برای توده مردم) بیشتر می‌گردد . سرمایه‌ داری‌ در مدرنیته‌ اولیه‌ در پویش‌ سرمایه‌ داری‌ تجاری‌ ، نخستین‌ انباشت‌ سرمایه‌ را در سده‌ هفده‌ و هجدهم‌ در اروپا تجربه‌ کرد . این‌ انباشت‌ همراه‌ با انقلاب‌ راه ها در فاصله‌ زمانی‌ 1745 تا 1760 و تنزل‌ قیمت‌های‌ حمل‌ونقل‌ اولین‌ جلوه‌های‌ گردش گری‌ مدرن‌ را در چارچوب‌ سفرهای‌ آموزشی در اروپا شکل‌ داد . در این میان گردش گری در رابطه مستقیم با توانمندی مالی در چارچوب تورهای خاصی شکل می گرفت که به سفرهای‌ آموزشی‌ (G . T) معرف بودند . سفرهای آموزشی‏ اولین‌ جلوه‌های‌ گردش گری‌ مدرن‌ را در در اروپا شکل‌ داد . بیشتر اعضای این سفرهای آموزشی برای کسب دانش و تجربه های جدید به مسافرت می رفتند . معمولاً این افراد از طبقات بالای اجتماع بودند که برای کسب دانش و فرهنگ مسافرت می کردند . اصولاً پسران خانواده های مرفه برای دیدن آثار باستانی ، مطالعه و نیز فراگیری علوم معماری و تاریخ به کشور خاصی اعزام می شدند(پاپلی و همکار ، 1386 ، ص12) .
اما در مدرنیته پایه و اساس گردش گری دسته جمعی امروزی به وجود آمد . در این دوره تغییرات اقتصادی و اجتماعی عمیقی به وجود آمد که از آن جمله مهاجرت کارگران کشاورز از مناطق روستایی و روی آوردن آنها به شهرنشینی بود . انقلاب صنعتی قدرت بخار را که در قطارها و کشتی ها مورد استفاده قرار می گرفت ، معرفی کرد . تغییرات اجتماعی ، موجب تغییر مشاغل و گسترش طبقه میانی اجتماع گردید و این طبقه توان بیشتری یافت تا بیشتر به تفریح و مسافرت برود ؛ در نتیجه افزایش تقاضا برای مسافرت باعث شد که مسافرت های تخصصی طبقه مرفه تورهای آموزشی شکل تازه ای به خود بگیرد .روند توسعه‌ گردش گری‌ در چارچوب‌ اقتصاد سرمایه‌ داری‌ با افزایش‌ نوآوری‌های‌ تکنولوژیکی‌ و مدیریتی‌ همراه‌ با سیر تحول‌ اجتماعی‌ ناشی‌ از آنها ، در میل‌ به‌ مصرف‌ اوقات‌ فراغت‌ بیشتر در مدرنیته‌ متأخر ابعاد دیگری‌ به‌ خود گرفت‌ . تولید انبوه‌ که‌ در این‌ دوره‌ در چارچوب‌ فوردیسم شکل‌ گرفت‌ ، نشان‌ از یک‌ روند دگرگون‌ کننده‌ داشت‌ . در این‌ شیوه‌ ، تولید انبوه‌ کالا به‌ یک‌ هنجار بدل‌ شد و تولید استاندارد شده‌ ، تولید محصول‌ با استفاده‌ از فرآیندهای‌ گروهی‌ (سیستم‌ خط‌ تولید انبوه‌) ، تولید به‌ مقدار بسیار زیاد و بهره‌گیری‌ از الگوی‌ یک سان‌ (یخچال‌ ، لباس شویی‌ ، تلویزیون‌ و غیره‌) در عرصه‌هایی‌ مانند مهندسی‌ ، کالاهای‌ الکترونیکی‌ و اتومبیل‌ یک‌ مشخصه‌ بارز به‌ حساب‌ می‌آمد . کارخانجات‌ تولیدی‌ به‌ طور معمول‌ در مقیاس‌های‌ بزرگ‌ اندازه ایجاد شد . در بالاترین سطح کارخانه فورد در دیترویت چهل هزار کارگر را در یک مجموعه عظیم گرد آورده بود و از آنجا که تولید انبوه کم هزینه ، به اقتصادهایی با مقیاس کلان نیاز داشت ، دارا بودن صدها یا هزاران کارگر امری عادی بود . تسری تولید انبوه به تمامی سطوح اقتصاد سرمایه‌ داری ، گردش گری را نیز در برگرفت . گردش گری در این میان با کسب ویژگی‌های سرمایه‌ داری در چرخه تولید ـ مصرف ، نه به عنوان سفری برای تجربه گردش گری ، که «خود» کار محسوب گردید . این «خود» به شکل‌گیری گردش گری انبوه فرصت داد که در آن گردش گری به عنوان محصولی بسته‌بندی شده و استاندارد به عنوان دو هفته تعطیلات در سال و در کنار دریا ارائه گردد . (p55،1996 ، (meethan
سواحل در گردش گری انبوه از اهمیت بالایی برخوردار بودند و گردش گران به وسیله تورهای گردش گری به صورت دسته‌جمعی به مناطق ساحلی روی می‌آورند و امتداد آرامش در خانه را در این مکان ها جستجو می‌کردند . «به عنوان مثال سواحل دریای مدیترانه نمونه خوبی برای گردش گری انبوه است . به گونه‌ای که رشد سفر به این سواحل از کشورهای اروپایی بعد از جنگ جهانی افزایش چشم گیری یافت . این گردش گران از نظر فرهنگی خود را بالاتر از میزبانانشان دانسته و به همین دلیل احتیاج به آشپزی و امکانات مربوط به محیط خود را در خارج از کشور خود داشتند . آنان هر چند به دنبال آرامش بودند ولی معمولاً باعث به وجود آوردن تأثیرات مخرب بسیاری برای میزبانان خود می‌شدند . بطور کلی گردش گری انبوه نشان دهنده مصرف چشم گیر اوقات فراغت در مکان های استاندارد شده بود ، که با افزایش بهره‌بری از فضاهای گردش گریـ بخصوص در سواحل ـ حداکثر باز خور منفی را ایجاد می‌نمود .
در این میان گردش گری در عصر حاضر نه به عنوان یک مسافرت ، سیاحت ، تفنن و . . . بلکه به یک فعالیت عظیم اقتصادی بدل گشته است به طوری که درسال 2000 تعدادکل گردش گران در دنیا ، بالغ بر 702 میلیون نفر بوده که از طریق مسافرت این تعداد نفر به نقاط مختلف جهان حدود 621 میلیارد دلار وارد چرخه اقتصادی جهان گردیده است . پیش بینی ها حاکی از آن است که تا سال 2010 میلادی این صنعت به مبلغ غیر قابل باور 15 تریلیون دلار در سال دست خواهد یافت . آنچه در این مقوله از اهمیت اساسی برخوردار است ، آن است که گردش گری با تمامی انواع و اشکالش در حال تبدیل به فعالیت اقتصادی پیشتاز جهان در ربع اول قرن 21 و مهم ترین و سودآورترین تجارت جهان است (Meethan,1996, p56) .
4-توریسم درایرانصنعت گردش گری در ایران بر مبنای سند چشم انداز ۲۰ساله در بخش توریسم و در افق ۱۴۰۴ می بایست با رشد ۱ .۵ درصدی در تعداد گردش گران ورودی ، حداقل ۲۰میلیون گردش گر از بازار جهانی را سالیانه به خود جذب نماید که این امر مستلزم سرمایه گذاری بالغ بر ۳۰میلیارد تومان در این صنعت با سهم حدوداً ۱۶درصدی بخش دولتی و مابقی از بخش خصوصی می باشد .
اما روند کنونی به هیچ عنوان رضایت بخش نیست و راه دشوار ایران برای دستیابی به ۲درصد از درآمد جهانی توریسم را نمایان می سازد . هرچند بسیاری از کارشناسان این صنعت ، چشم انداز ۲۰ساله صنعت گردش گری را از آنجائیکه فارغ از پرداختن به جزئیات تنها به اصول کلی پرداخته ، ضعیف ارزیابی می کنند و رقم پیش بینی شده در آن ، یعنی جذب حدود ۱ .۵ درصد از سهم بازار جهانی توریسم را قابل تردید و نیازمند تجدیدنظر می دانند ، اما با نگاهی به توانمندی های بالقوه کشورمان درمی یابیم که سهم ایران می تواند بیشتر از این پیش بینی نیز باشد .
جمهوری اسلامی ایران به تصدیق سازمان یونسکو ، از نظر وجود آثار تاریخی و فرهنگی در میان هشت کشور نخست جهان جای دارد و از منظر جاذبه های اکوتوریسمی و تنوع اقلیمی جزو پنج کشور برتر دنیاست . طبیعت چهار فصل ایران ، وجود دریا ، کویر ، چشمه های آب گرم ، حیات وحش متنوع و انحصاری ، جاذبه های گردش گری مذهبی و تمدن هفت هزار ساله این قابلیت را به ایران بخشیده است که در ردیف های نخست گردش گری جهان حرف نخست را بزند .
گردش گری از جمله صنایعی به حساب می آید که فقر یا غنای کشور در رشد آن تأثیر ملموس و تعیین کننده ندارد و به همین دلیل است که گاه کشوری فقیر در قلب قاره آفریقا ، تنها به دلیل داشتن حیات وحش متنوع و منحصر به فرد سالانه میزبان موج بزرگی از گردش گران سراسر دنیا قرار می گیرد .
صنعت گردش گری سومین پدیده اقتصادی پویا و در حال توسعه پس از صنایع نفت و خودرو به شمار می رود . سازمان توسعه و همکاری جهانی ، این صنعت را پس از بانک داری ، دومین بخش خدمات در تجارت بین المللی معرفی کرده و براساس آمار و ارقام انتشار یافته از سوی سازمان جهانی تجارت ، میزان سرمایه گذاری در بخش گردش گری در سال ۲۰۱۰ به بیش از ۱۴۰۰ میلیارد دلار یعنی رقمی معادل 6. 10 درصد کل سرمایه گذاری بین المللی خواهد رسید . (روزنامه کیهان ، 1389 ، 5 دی)
هم چنین پیش بینی می شود تعداد گردش گران جهان تا سال ۲۰۱۰ به بیش از یک میلیارد نفر برسد که درآمدی بالغ بر ۱۵۵۰ میلیارد دلار را عاید کشورهای جهان خواهد نمود . توزیع جغرافیایی درآمد حاصل از گردش گری در جهان یکسان نیست به طوری که ۸۰درصد درآمد و اشتغال ناشی از این صنعت به آمریکا و اروپا اختصاص داشته و از ۲۰درصد باقی مانده تنها ۲ .۵ درصد به خاورمیانه اختصاص دارد که سهم کشورمان از این میزان کمتر از یک درصد می باشد .
واقعیت آن است که با نگاه سطحی و ظاهری به صنعت گردش گری در ایران که برخلاف بسیاری از کشورها هنوز وزارتخانه ای را نیز ندارد ، هیچ تحولی در این حوزه و اقتصاد گردش گری رخ نخواهد داد .
سازمان میراث فرهنگی وگردش گری ، تعداد گردش گران خارجی در ایران را درسال گذشته حدود ۲ میلیون نفر اعلام کرده که به نظر بسیاری از صاحبنظران این حوزه ، آمار منتشره توسط این سازمان اغراق آمیز است و رقم واقعی بسیار پایین تر می باشد . دولت باید در راستای سند چشم انداز ، با ایجاد وزارتخانه ای جدید با مدیریتی توانمند و دلسوز ، سرعت بیشتری به توسعه این بخش دهد و با اتخاذ و اجرایی نمودن راهکارهای مناسب قریب ۵ .۱ میلیون نفر را در بازارکار مرتبط با این صنعت پرسود وارد نماید (روزنامه کیهان ، 1389 ، 5 دی) .
 گردش گری تقریبا دو برابر نفت سود ماندگار دارد و استفاده صحیح از پتانسیل ها و ظرفیت های گردش گری درایران می تواند سودی معادل دو برابر ذخایر نفتی را به کشور سرازیر کند .
آمارها نشان می دهد که بین ۴۰۰ تا ۷۰۰ میلیارد دلار از درآمد کشورها از صنعت گردش گری تامین می شود که متاسفانه علیرغم غنای فرهنگی و جایگاه ممتاز تاریخی و طبیعی ، دراین کسب درآمد جایگاهی ندارد . درحالیکه بسیاری از برنامه های اقتصادی کلان کشورهایی چون امارات متحده عربی ، ترکیه و عربستان سعودی درحوزه گردش گری بدون سرمایه گذاری ایرانیان با شکست روبه رو می شود و می توان زمینه بهره گیری از توان سرمایه گذاری و حتی خدماتی این افراد را در کشورمان فراهم نموده اما تاکنون دراین خصوص هیچ اقدام مثبتی صورت نپذیرفته است . برای رسیدن به اهداف سند چشم انداز در بخش گردش گری و قرارگرفتن ایران در ردیف یکی از قطبهای گردش گری منطقه و جهان باید نگاه دولت و مردم نسبت به این صنعت تغییر یابد و در ضمن برای تامین امکانات و زیرساخت ها و پیاده سازی یک الگوی موفق گردش گری تلاش زیادی صورت گیرد . دراین میان قرارگرفتن گردش گری در ردیف کالاهای صادراتی غیرنفتی و توجه به این صنعت در برنامه ریزی و سیاستگذاری های کلان می تواند ما را به آینده این صنعت امیدوار سازد . سرمایه گذاری ۲۵ هزار میلیاردتومانی بخش خصوصی و ۵ هزار میلیارد تومانی دولت براساس افق چشم انداز ۲۰ ساله و تخصیص ۵ درصد از اعتبار استانی به منظور توسعه زیرساخت های گردش گری هر استان نشانگر عزم جدی دولت برای توسعه و رونق این بخش است . کوتاه سخن اینکه گردش گری درایران صنعتی است که برای رشد و توسعه آن عزم عمومی نیاز است و برای رسیدن به این مقصود اجرایی نمودن بند «ح» ماده ۱۱۴ قانون برنامه چهارم مبنی بر ارتقای جایگاه بخش خصوصی و افزایش رقابت پذیری در صنعت گردش گری ازطریق اصلاح قوانین و مقررات و ارائه تسهیلات لازم ، تهیه ضوابط حمایتی ، اداری و بانکی برای موسسات غیردولتی و جذب سرمایه گذاران و مشارکت موسسه های تخصصی دراین حوزه به تنهایی می تواند گره های کور توسعه این صنعت را باز نماید(مکملی وهمکار ، 1389 ، ص24) .

این نوشته در مقالات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *