پایان نامه ها

–528

دانشگاه آزاد اسلامي واحد ايلام
گروه معماري
عنوان پايان‌نامه:
فرهنگسرا
استاد مربوطه:
خانم سارا مرادبیگی
دانشجو:
محسن بیگی
تابستان 1394
این رساله را تقديم به مهربان فرشتگاني میکنم که لحظات ناب باهم بودن،
لذت وغرور دانستن،عظمت رسيدن
وتمام تجربه هاي يکتاوزيباي زندگيم مديون آنهاست.
« پدرم ومادرم »
لازم ميدانم تا بدينوسيله از زحمات بي دريغ،
تلاشهاي بي وقفه وراهنمايي هاي ارزشمند سرکارخانم سارا مرادبیگی در راستاي انجام اين پرو‍‍‍‍ژه در طول يک ترم گذشته تشکر وقدر داني نمايم.
اقرارنامه
اينجانب محسن بیگی
اعلام مي‌دارم که تمام فصل‌هاي مختلف اين رساله واجزاء مربوط به آن برای اولین بار وتوسط شخص خودم انجام پذيرفته است.
برداشت از نوشته‌ها،اسناد،مدارک وتصاوير پژوهشگران حقيقي ياحقوقي باذکرمأخذکامل وبه شيوه تحقيق علمي صورت گرفته است. بديهي است درصورتيکه خلاف مواردفوق اثبات شودمسئولیت آن مستقیماًبه عهده اینجانب است.

بسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام شماره:
دانشکده فنی و مهندسی تاریخ:
پیوست:
صورتجلسه دفاع از پروژه پایانی کارشناسی پیوسته معماری
(فرم شماره 4)
جلسه دفاع از پایان نامه خانم / آقای
دانشجوی کارشناسی پیوسته معماری دانشگاه آزادایلام در تاریخ
/ / برگزار گردید. ایشان با اخذ نمره به حروف در مقطع کارشناسی پیوسته معماری دانش آموخته شدند.
استاد راهنما
هیئت داوران:ریاست جلسه داوری:
مدیر گروه معماری:
این صورت جلسه در سه نسخه تنظیم گردیده است. دانشجو موظف است در هنگام ثبت نمره دو نسخه از آن را به مدیر گروه و یک نسخه را به مسئول پایان نامه ها ارائه نماید و کپی آن را نیز برای خود نگه دارد
ثبت نمره نهایی توسط اموزش کل تاریخ فارغ التحصیلی دانشجو می باشد. بنابرین جلسه دفاع یکی از ارکان فارغ التحصیلی دانشجو می باشد.
چکیدهفرهنگسراها معمولاً شرایطی برای آموزش امور گوناگون فرهنگی و اجتماعی و همچنین آموزش پیشه‌ها و هنرهای گوناگون مانند نگارگری، کوزه‌گری، دوزندگی و … فراهم میکنند. برخی از فرهنگسراها کتابخانه و انتشارات ویژه خود را نیز دارا هستند. در ایران تا امروز بیشتر فرهنگسراها در شهر تهران و چند شهر دیگر مانند اصفهان برپا شده اند و معمولاً کوشیده شده برای هر منطقه شهرداری یک فرهنگسرای بزرگ ترتیب داده شود. لزا اینجانب موضوع پایان نامه کارشناسی خود را مرکز فرهنگی در شهرایلام بیان کردم البته برخی از فرهنگسراها بجز پوشش دادن منطقه خود به فعالیت‌های فرامنطقه‌ای نیز می‌پردازند. که فرهنگسرای مد نظر دارای این ویژگی نمی باشد و مختص شهر ایلام است همچنین بسیاری از فرهنگسراها ویژه‌کار تخصصی اند یعنی فعالیت خود را گرد یک گروه یا یک محور کاری کرده متمرکز می‌سازند فرهنگسراها برپایه شیوه فعالیت به یکی از محورهای سه گانه شخصیت (کیستی)، محتوا (درونمایه) و نهاد می‌پردازند فرهنگسراهای شخصیت محور، عبارت‌اند از فرهنگسراهای کودک، نوجوان، جوان، دانشجو، دختران، بانو، و سالمند. فرهنگسراهای محتوا محور، عبارت‌اند از: اندیشه، قرآن، ولاء، انقلاب، پایداری، هنر، ملل، قانون، تیره‌ها (اقوام)، ورزش، ماه‌ بهمن، کار، دانش‌ها، تندرستی، طبیعت، و فناوری اطلاعات فرهنگسراهای نهاد محور، عبارت‌اند از خانواده، مدرسه، و شهرکه این فرهنگسرا از نوع سوم بوده ونهاد محور می باشد تحت عنوان فرهنگسرای شهر…

مقدمهدلت دار زنده به فرهنگ و هوش—— به بد در جهان تا توانی مکوش
کسی کش بود مایه و سنگ آن——دهد کودکان را به فرهنگیان
ز فرهنگ و از دانش آموختن——سزد گر دلش باید افروختن
چنین داد پاسخ بدو رهنمون——که فرهنگ باشد ز گوهر فزون
که فرهنگ آرایش جان بود——-زگوهر سخن گفتن آسان بود
گهر بی هنر زارو خوارست وسست——به فرهنگ باشد روان تندرست
سپردن به فرهنگ فرزند خرد——-که گیتی به نادان نباید سپرد

فهرست مطالب
عنوان صفحه
TOC o “1-1” h z u t “Heading 2؛1؛Heading 3؛2؛Heading 4؛3” چکیده PAGEREF _Toc372559347 h ‌زمقدمه PAGEREF _Toc372559348 h ‌حفصل اول: تعاریف وکلیات PAGEREF _Toc372559350 h 1فرهنگ چیست؟ PAGEREF _Toc372559351 h 2واژه ‌شناسی فرهنگ در زبان فارسی PAGEREF _Toc372559352 h 2واژه‌ شناسی فرهنگ در زبان‌های اروپایی PAGEREF _Toc372559353 h 2تعریف هنجاری از فرهنگ PAGEREF _Toc372559354 h 4لینتون ۱۹۴۵ PAGEREF _Toc372559355 h 4کلاکن – ۱۹۵۱ PAGEREF _Toc372559356 h 5سوروکین ۱۹۴۹ PAGEREF _Toc372559357 h 5فورد PAGEREF _Toc372559358 h 5استیو وارد ۱۹۵۰ PAGEREF _Toc372559359 h 5یانگ ۱۹۳۴ PAGEREF _Toc372559360 h 5اسکود PAGEREF _Toc372559361 h 5فورد ۱۹۴۲ PAGEREF _Toc372559362 h 5کلیفورد گیرتز PAGEREF _Toc372559363 h 6ساختمان فرهنگی PAGEREF _Toc372559364 h 6ایدئولوژی و فرهنگ PAGEREF _Toc372559365 h 6فرهنگسرا چیست PAGEREF _Toc372559366 h 6فصل دوم: بررسی نمونه های مشابه PAGEREF _Toc372559368 h 8نمونه داخلي PAGEREF _Toc372559369 h 9فرهنگسرای نیاوران PAGEREF _Toc372559370 h 9فرهنگسراي دانشجو (شفق) PAGEREF _Toc372559371 h 11نمونه هاي خارجي PAGEREF _Toc372559372 h 12مرکز فرهنگی فناوری های فضایی اروپا PAGEREF _Toc372559373 h 12مركز فرهنگي ژان ماري تجيبائو PAGEREF _Toc372559374 h 16فصل سوم: مبانی نظری طرح PAGEREF _Toc372559376 h 18رابطه دین و فرهنگ PAGEREF _Toc372559377 h 19در شاهنامه آمده است PAGEREF _Toc372559378 h 20فرهنگ در دوران اخیر PAGEREF _Toc372559379 h 20تحول معنای فرهنگ PAGEREF _Toc372559380 h 21پیشینه فرهنگسرا و مجتمع های فرهنگی PAGEREF _Toc372559381 h 27فرهنگسرا در اروپا PAGEREF _Toc372559382 h 27فرهنگسرا در فرانسه PAGEREF _Toc372559383 h 28فرهنگسرا در اتحاد شوروی PAGEREF _Toc372559384 h 28فرهنگسرا در ژاپن PAGEREF _Toc372559385 h 29پیشینه ی مراکز فرهنگی در ایران PAGEREF _Toc372559386 h 30فصل چهارم: بستر طرح ومطالعات سایت PAGEREF _Toc372559388 h 32گستره استان ايلام PAGEREF _Toc372559389 h 33آب و هوای منطقه PAGEREF _Toc372559390 h 33استان ایلام به طور کلی دارای سه منطقه آب و هوایی است PAGEREF _Toc372559391 h 34آب و هوای استان ايلام به طور كلی به دو نوع تقسيم می شود PAGEREF _Toc372559392 h 35پراكندگی بارش در استان ايلام PAGEREF _Toc372559393 h 35دمای هوا در استان ايلام PAGEREF _Toc372559394 h 35جغرافياي طبيعي و اقليم استان PAGEREF _Toc372559395 h 36موقعيت جغرافيايى و تقسيمات سياسى استان PAGEREF _Toc372559396 h 37جغرافياى طبيعى و اقليم استان PAGEREF _Toc372559397 h 38جغرافياى تاريخى استان PAGEREF _Toc372559398 h 39نقش‌برجسته‌ها و کتيبه‌هاي استان ايلام PAGEREF _Toc372559399 h 41نقش برجسته‌ گل گل PAGEREF _Toc372559400 h 42سنگ نوشته‌ نخچير PAGEREF _Toc372559401 h 42سنگ نوشته‌ حسين‌قلي‌خان والي PAGEREF _Toc372559402 h 43سنگ نوشته‌ قلعه والي PAGEREF _Toc372559403 h 43سنگ نوشته‌ ميمه PAGEREF _Toc372559404 h 43سنگ نوشته‌ قوچعلي PAGEREF _Toc372559405 h 43فصل پنجم: استانداردهاوریزفضاها PAGEREF _Toc372559407 h 44لابی وزیر مجموعه های آن شامل PAGEREF _Toc372559408 h 45لابی وتشکیلات اداری PAGEREF _Toc372559409 h 45غرفه ها فروش محصولات فرهنگی و هنری PAGEREF _Toc372559410 h 46آمفی تئاتر PAGEREF _Toc372559411 h 46سالن انتظار PAGEREF _Toc372559412 h 46ورودی PAGEREF _Toc372559413 h 47گیشه PAGEREF _Toc372559414 h 47راهروهای سالن نمایش PAGEREF _Toc372559415 h 47صندلی تماشاگران PAGEREF _Toc372559416 h 47ورودی ها و خروجی های سالن PAGEREF _Toc372559417 h 48سرویس های بهداشتی PAGEREF _Toc372559418 h 48اتاق پروژکتور و ملحقات آن PAGEREF _Toc372559419 h 48پرده نمایش فیلم PAGEREF _Toc372559420 h 49کتابخانه PAGEREF _Toc372559421 h 49حفظ ایمنی PAGEREF _Toc372559422 h 49میزان فضاهای کتابخانه PAGEREF _Toc372559423 h 50ابعاد واستاندارد های پیشخوان و برگه دان PAGEREF _Toc372559424 h 50استانداردابعاد قفسه ها و عمق قفسه ها PAGEREF _Toc372559425 h 50طول قفسه ها PAGEREF _Toc372559426 h 50ارتفاع قفسه ها PAGEREF _Toc372559427 h 51استاندارد میزها PAGEREF _Toc372559428 h 51میز های 1 نفره PAGEREF _Toc372559429 h 51میزهای 2 نفره PAGEREF _Toc372559430 h 51میزهای طولانی PAGEREF _Toc372559431 h 51نور پردازی PAGEREF _Toc372559432 h 51روشنایی توصیه شده PAGEREF _Toc372559433 h 52آکوستیک PAGEREF _Toc372559434 h 52تهویه ی مطبوع PAGEREF _Toc372559435 h 52گالری ها PAGEREF _Toc372559436 h 52ساختار عمومی گالری ها PAGEREF _Toc372559437 h 52ترتیب قرار گیری اشیاء PAGEREF _Toc372559438 h 53نورپردازی گالری ها PAGEREF _Toc372559439 h 53الف) نور پردازی طبیعی (نور روز) PAGEREF _Toc372559440 h 53ب) نور پردازی جانبی(افقی) PAGEREF _Toc372559441 h 54ج) نور پردازی مصنوعی PAGEREF _Toc372559442 h 54حرکت و دسترسی گالری ها PAGEREF _Toc372559443 h 54تنظیم شرایط محیطی PAGEREF _Toc372559444 h 54تهویه ی مطبوع PAGEREF _Toc372559445 h 55آکوستیک PAGEREF _Toc372559446 h 55حریق PAGEREF _Toc372559447 h 55ساختار عمومی فضاهای نمایشی PAGEREF _Toc372559448 h 55نور پردازی صحنه PAGEREF _Toc372559449 h 56آکوستیک PAGEREF _Toc372559450 h 56ایمنی از حریق PAGEREF _Toc372559451 h 56کلاس های آموزشی PAGEREF _Toc372559452 h 57تجهیزات کلاس درس PAGEREF _Toc372559453 h 57محل کلاس PAGEREF _Toc372559454 h 58بار PAGEREF _Toc372559455 h 58نور PAGEREF _Toc372559456 h 58نسبت ابعاد PAGEREF _Toc372559457 h 59صدا PAGEREF _Toc372559458 h 59شکل PAGEREF _Toc372559459 h 59مرکز رایانه PAGEREF _Toc372559460 h 60نمازخانه PAGEREF _Toc372559461 h 61تریا و رستوران PAGEREF _Toc372559462 h 61پارکینگ ها PAGEREF _Toc372559463 h 61فضای سبز PAGEREF _Toc372559464 h 62فصل ششم: سیرتکوین ایده وروند طرح PAGEREF _Toc372559466 h 63تصویر ماهواره ای از شهر ایلام جهت معرفی بهتر PAGEREF _Toc372559467 h 64تصویر ماهواره ای از سایت PAGEREF _Toc372559468 h 65تحلیل سایت PAGEREF _Toc372559469 h 65ایده اصلی برای طراحی فرهنگسرا بر اساس تفکیک فضاها PAGEREF _Toc372559470 h 66روند تکوین حجم PAGEREF _Toc372559471 h 67دیاگرام ارتباطی فضاهای مختلف فرهنگسرا PAGEREF _Toc372559472 h 68پلان نهایی تایید شده به همراه محوطه اطراف PAGEREF _Toc372559473 h 69فصل هفتم: آلبوم نقشه ها وتصاویر مربوط PAGEREF _Toc372559475 h 70منابع و مأخذ PAGEREF _Toc372559476 h 86
فصل اولتعاریف وکلیات
فرهنگ چیست؟در دانشنامه ویکیپیدیا فرهنگ اینگونه تعریف شده است:در یک نگاه فرهنگ را ادوارد تایلور (۱۹۱۷-۱۸۳۲)، مجموعه پیچیده‌ای از دانش‌ها، باورها، هنرها، قوانین، اخلاقیات، عادات و هرچه که فرد به عنوان عضوی از جامعه از جامعه‌ي خویش فرامی‌گیرد تعریف می‌کند.
هر منطقه از هرکشوری می‌تواند فرهنگی متفاوتی با دیگر مناطق آن کشور داشته باشد. فرهنگ به وسیله‌ي آموزش، به نسل بعدی منتقل می‌شود؛ در حالی که ژنتیک به وسیله‌ي وراثت منتقل می‌شود.  
واژه ‌شناسی فرهنگ در زبان فارسیفرهنگ فارسی معین واژه‌ی «فرهنگ» را مرکب از دو واژه‌ي «فر» و «هنگ» به معنای ادب، تربیت، دانش، علم، معرفت و آداب و رسوم تعریف کرده‌است.
واژه‌ي فرهنگ در پهلوی ساسانی به صورت «فره هنگ» آمده‌است که از دو جزء «فره» به معنای پیش و فرا؛ و «هنگ» به معنای کشیدن و راندن، ساخته شده‌است. در نتیجه «فرهنگ» به معنای پیش‌کشیدن و فراکشیدن است. به همین سبب است که در فارسی‌زبانان فرهنگ را سبب پیشرفت می‌دانند.
با مطالعه‌ي متن‌های باستانی ایران، درمی‌یابیم که واژه‌ي «فرهنگ» از دوره‌ي پارسی میانه است که وارد فرهنگ ایران می‌شود و پیش از آن کلمه‌ای که به معنای فرهنگ باشد در این زبان وجود نداشت. در این دوره در متن‌های پهلوی ساسانی، متن‌های سعدی، مانوی و … کلمه‌ي فرهنگ را می‌توان بازشناخت. در متن‌های پارسی میانه، همانند «خسرو و ریدگ»، «خویشکاری ریدگان» و «کارنامه‌ي اردشیر بابکان» کلمه‌ي فرهنگ به کار رفته‌است؛ همچنین در شاهنامه‌ي فردوسی، آثار سعدی و متن‌های دور بعد نیز بارها به این واژه برمی‌خوریم. در آثار این دوران، فرهنگ علاوه ‌بر دانش، شامل هنرهایی چون نقاشی و موسیقی یا سوارکاری و تیراندازی هم می‌شد. در گذشته اعتقاد فارسی‌زبانان بر این بود که تا بدون فرهنگ آدمی نمی‌تواند قدمی مثبت در زندگی بردارد. از همین روست که فردوسی فرهنگ را برتر از گوهر و نژاد می‌داند.
واژه‌ شناسی فرهنگ در زبان‌های اروپایینزد اروپاییان تعریف واژه‌ي فرهنگ پیشینه‌ای دراز دامن دارد. در ادبیات اروپایی نزدیک به دویست تعریف از فرهنگ می‌توان یافت که نشان از اهمیت فرهنگ در این جوامع دارد. آن‌ها فرهنگ را از دیدگاه‌های گوناگون، از جمله دیدگاه اجتماعی، دینی و حتی اقتصادی بررسی کرده‌اند و دریافته‌اند که فرهنگ بر تمام اجزاء زندگی آدمی تأثیرگذار است. برای مثال، در ۱۹۵۲ آلفرد کلوبر (به انگلیسی: Alfred Kroeber) و کلاید کلاکهون (به انگلیسی: Clyde Kluckhohn) در کتاب خود به نام «فرهنگ: مروری انتقادی بر مفاهیم و تعاریف» (به انگلیسی: Culture: A Critical Review of Concepts and Definition) با گردآوری ۱۶۴ تعریف از فرهنگ اظهار کردند که فرهنگ در اغلب موارد به سه برداشت

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *