جایابی بهینه محدود کننده‌های جریان خطا در میکروگریدها به منظور بهبود تداوم سرویس

1708785-315595دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته‌ی مهندسی برق (قدرت)
جایابی بهینه محدود کننده‌های جریان خطا در میکروگریدها به منظور بهبود تداوم سرویس
به کوشش
سید صادق موسوی شوشتری
استاد راهنما
دکترابراهیم فرجاه
بهمن ماه 92
-666751086485

به نام خدا
اظهارنامه
اینجانب سید صادق موسوی شوشتری دانشجوی رشتهی مهندسی برق گرایش قدرت دانشکدهی مهندسی برق و کامپیوتر اظهار میکنم که این پایان نامه حاصل پژوهش خودم بوده و در جاهایی که از منابع دیگران استفاده کردهام، نشانی دقیق و مشخصات کامل آن را نوشتهام. همچنین اظهار میکنم که تحقیق و موضوع پایان نامه ام تکراری نیست و تعهد مینمایم که بدون مجوز دانشگاه دستاوردهای آن را منتشر ننموده و یا در اختیار غیر قرار ندهم. کلیه حقوق این اثر مطابق با آییننامه مالکیت فکری و معنوی متعلق به دانشگاه شیراز است.
نام و نام خانوادگی: سید صادق موسوی شوشتری
تاریخ و امضا:

به نام خدا
جایابی بهینه محدود کننده های جریان خطا در میکروگریدها به منظور بهبود تداوم سرویس
به کوشش
سید صادق موسوی شوشتری
پایان‌نامه
ارائه شده به تحصیلات تکمیلی دانشکده به عنوان بخشی از
فعالیت‌های تحصیلی لازم برای اخذ درجه کارشناسی ارشد
در رشته‌ی:
مهندسی برق- قدرت
از دانشگاه شیراز
شیراز
جمهوری اسلامی ایران
ارزیابی کمیته پایان نامه با درجه‌ی: عالی
دکتر ابراهیم فرجاه ، استاد بخش قدرت و کنترل (استاد راهنما)………………………………………
دکتر محمد محمدی، استادیار بخش قدرت و کنترل (استاد مشاور)……………………………………..
دکتر حیدر صامت، استادیار بخش قدرت و کنترل (استاد داور)……………………………………………
بهمن 1392
تقدیم به پدر و مادر عزیزم

سپاسگزاری
شکر شایان نثار ایزد منان که توفیق را رفیق راهم ساخت تا این پژوهش را به پایان برسانم. اکنون که به لطف و یاری خداوند، این تحقیق به پایان رسیده است بر خود می دانم که مراتب سپاس و قدردانی را نسبت به همه عزیزان و بزرگوارانی که اینجانب را در تکمیل این پایان نامه یاری رساندند، ابراز نمایم. از جناب دکتر ابراهیم فرجاه به دلیل زحمات و راهنمایی‌های استادانه در طی این دوره و انجام پایان نامه تشکر و قدرانی را دارم. از جناب آقای دکتر تیمور قنبری به دلیل راهنمایی‌های بی‌دریغشان در انجام این پایان نامه کمال تشکر وقدرانی را دارم. از جناب آقای دکتر محمد محمدی و جناب آقای دکتر حیدر صامت به جهت راهنمایی‌های سودمندشان و زحمت داوری این پایان‌نامه، سپاسگزارم. از زحمات جناب آقای مهندس صادق محمودی و تمامی دوستانی که در طی این راه مرا یاری رساندند، صمیمانه تشکر می‌نمایم. همچنین از سایر اساتید محترم بخش مهندسی قدرت و کنترل دانشگاه شیراز به خاطر لطف و محبت‌شان در طول این دوره کمال تشکر را دارم. و از خدای منان برای تمامی این عزیزان آرزوی موفقیت و سربلندی را دارم.

چکیده
جایابی بهینه محدود کننده‌های جریان خطا در میکروگریدها به منظور بهبود تداوم سرویس
به کوشش
سید صادق موسوی شوشتری
با توجه به افزایش تقاضای مصرف و نفوذ روزافزون منابع تولید پراکنده به شبکه قدرت، سیستم‌های تولید و توزیع روز‌به‌روز گسترده‌تر و پیچیده‌تر می‌شود. اتصال این منابع به سیستم باعث افزایش سطح جریان اتصال کوتاه و بروز مشکلاتی از جمله بر هم خوردن هماهنگی سیستم حفاظتی موجود در شبکه می‌شود برای حل این مشکل روش‌هایی از جمله قطع کردن منبع تولید پراکنده از شبکه توزیع به هنگام رخ دادن خطا ، تنظیم مجدد پارامترهای رله‌ها و استفاده از طرح تطبیقی پیشنهاد شده است یک روش مناسب برای برطرف کردن مشکلات ناشی از اضافه جریان خطا، استفاده از محدود کننده‌های جریان خطا است در حقیقت محدودکننده‌های جریان خطا نه تنها مشکلات ناشی از اضافه جریان خطا به دلیل اتصال منبع تولید پراکنده به شبکه را رفع می‌کند بلکه سختی و پیچیدگی که در روش‌های فوق اشاره شده است را ندارد.
در این پایان‌نامه، برای برطرف کردن مشکلات ناشی از اتصال منبع تولیدپراکنده در میکروگرید و بهبود کیفیت ولتاژ در باس‌های میکروگرید، استفاده از محدودکننده جریان خطای تک جهته در فیدرهای وصل‌کننده شبکه میکروگرید به شبکه اصلی به منظور بهبود تداوم سرویس پیشنهاد شده‌است. به همین منظور این ایده در دو شبکه 8 باس و شبکه توزیع IEEE30 باس که به صورت حلقوی است بررسی شده است. دراین تحقیق برای پیدا کردن مقادیر مناسب امپدانس محدود کننده‌های جریان خطا تک جهته به منظور حفظ هماهنگی حفاظتی و بهبود کیفیت ولتاژ در شبکه توزیع IEEE30 باس از الگوریتم بهینه‌سازی استاد و دانشجو استفاده شده است.
کلمات کلیدی: منبع تولید پراکنده، محدود کننده جریان خطا، حفاظت، کیفیت توان
فهرست مطالب
عنوان صفحه
TOC \o “1-3” \h \z \u فصل اول: مقدمه PAGEREF _Toc379815336 \h 11-1مقدمه PAGEREF _Toc379815337 \h 21-2اهمیت موضوع PAGEREF _Toc379815338 \h 31-3مروری بر مطالعات صورت گرفته جهت کاهش تاثیرات منبع تولید پراکنده PAGEREF _Toc379815339 \h 51-4اهداف پایان‌نامه PAGEREF _Toc379815340 \h 71-5ساختار پایان‌نامه PAGEREF _Toc379815341 \h 9فصل دوم: مروری بر پیشینه تحقیق PAGEREF _Toc379815342 \h 102-1مقدمه PAGEREF _Toc379815343 \h 112-2منبع تولید پراکنده PAGEREF _Toc379815344 \h 112-3میکروگرید PAGEREF _Toc379815345 \h 132-4محدودکننده جریان خطا PAGEREF _Toc379815346 \h 162-4-1راکتورهای محدود کننده جریان PAGEREF _Toc379815347 \h 172-4-2Is-limiter PAGEREF _Toc379815348 \h 182-4-3محدودکننده جریان خطای حالت جامد PAGEREF _Toc379815349 \h 202-4-4محدودکننده جریان خطای ابر رسانا PAGEREF _Toc379815350 \h 23 2-4-5 محدودکننده جریان خطای تک جهته PAGEREF _Toc379815351 \h 272-5مروری بر کارهای انجام شده PAGEREF _Toc379815351 \h 27فصل سوم: تشریح روش 313-1مقدمه PAGEREF _Toc379815353 \h 313-2الگوریتم بهینه سازی استاد و دانشجو[43] PAGEREF _Toc379815354 \h 333-2-1مقدمه333-2-2بهینه‌سازی بر اساس تدریس – یادگیری PAGEREF _Toc379815356 \h 343-2-3پیاده‌سازی TLBO برای بهینه‌سازی383-2-4تصحیح الگوریتم استاد و دانشجو40
3-3سیستم حفاظتی403-4شبکه توزیع حلقوی 20 کیلوولت PAGEREF _Toc379815361 \h 423-5شبکه IEEE 30 باس PAGEREF _Toc379815362 \h 473-5-1تابع هزینه PAGEREF _Toc379815363 \h 523-5-2 تاثیرمحدودکننده جریان خطا در ولتاژ میکروگرید…………………………………………54فصل چهارم: نتایج شبیه‌سازی564-1مقدمه PAGEREF _Toc379815366 \h 564-2شبکه توزیع حلقوی 20 کیلوولت PAGEREF _Toc379815367 \h 564-2-1هماهنگی سیستم حفاظت PAGEREF _Toc379815368 \h 594-2-2بهبود کیفیت توان با به کار بردن محدودکننده جریان خطا تک جهته PAGEREF _Toc379815369 \h 644-3شبکه IEEE 30 باس PAGEREF _Toc379815370 \h 664-3-1هماهنگی حفاظتی PAGEREF _Toc379815371 \h 674-3-2تاثیر محدودکننده جریان خطا تک جهته بر کیفیت ولتاژ در میکروگرید PAGEREF _Toc379815372 \h 74فصل پنجم : نتیجه‌گیری و پیشنهادات PAGEREF _Toc379815373 \h 765-1 نتیجه‌گیری……………………………………………………………………………………………………………77
5-2 پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………….78
منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………….80

فهرست جداول
عنوان صفحه
TOC \h \z \c “جدول” جدول ‏31: پارامترهای مشخصه عملکرد رله بر اساس استاندارد IEC41جدول ‏32:اطلاعات شبکه43جدول ‏33: اطلاعات خطوط شبکه توزیع IEEE 30 باس48جدول ‏34 اطلاعات خطوط میکروگرید49جدول ‏35 اطلاعات منبع تولید پراکنده49جدول ‏36: اطلاعات ترانسفورماتورهای میکروگرید49جدول ‏37: ولتاژ باس‌های حساس میکروگرید قبل از نصب DG55جدول ‏38: ولتاژ باس‌های حساس میکروگرید قبل از نصب DG و FCL55جدول ‏39: ولتاژ باس‌های حساس میکروگرید قبل از نصب DG و UFCL55جدول ‏41: تنظمیات رله‌های اضافه جریان قبل از اتصال منبع تولید پراکنده57جدول ‏42: نتایج محاسبه شده برای هماهنگی بین رله‌ها اضافه‌جریان قبل از اتصال DG361جدول ‏43: نتایج محاسبه شده برای هماهنگی بین رله‌ها اضافه‌جریان بعد از اتصال DG361جدول ‏44: نتایج محاسبه شده برای هماهنگی بین رله‌ها اضافه جریان بعد از اتصال DG3و دو‌FCL62جدول ‏45: نتایج محاسبه شده برای هماهنگی بین رله‌ها اضافه جریان بعد از اتصال DG3و یکFCL و یک UFCL62جدول ‏46: نتایج محاسبه شده برای هماهنگی بین رله‌ها اضافه جریان بعد از اتصال DG3 و یک UFCL و یکFCL63جدول ‏47: نتایج محاسبه شده برای هماهنگی بین رله‌ها اضافه جریان بعد از اتصال DG3 و دو UFCL63جدول ‏48: دامنه افت ولتاژ باس شماره3 وباس شماره664جدول ‏49: تنظمیات رله‌های اضافه جریان قبل از اتصال منبع تولید پراکنده66جدول ‏410: نتایج محاسبه شده برای هماهنگی بین رله‌ها اضافه‌جریان قبل از اتصالDG370جدول ‏411: نتایج محاسبه شده برای هماهنگی بین رله‌ها اضافه جریان بعد از اتصال DG371جدول ‏412::نتایج محاسبه شده برای هماهنگی بین رله‌ها اضافه جریان بعد از اتصال DG3و دوFCL72جدول ‏413: نتایج محاسبه شده برای هماهنگی بین رله‌ها اضافه جریان بعد از اتصال DG3و دوUFCL73جدول ‏414: ولتاژ باس‌های حساس میکروگرید بعد از نصب DG75جدول ‏415: ولتاژ باس‌های حساس میکروگرید بعد از نصب DG و UFCL75جدول ‏416:ولتاژ باس‌های حساس میکروگرید بعد از نصب DG و FCL75

فهرست شکل‌ها
عنوان صفحه
TOC \h \z \c “شکل” شکل ‏21: برخی از اتصالات متداول CLR PAGEREF _Toc391195101 \h 18شکل ‏22: یک Is-limiter نمونه و عملکرد آن PAGEREF _Toc391195102 \h 19شکل ‏23: ساختار نمونه‌ای از محدودکننده جریان خطای حالت جامد. PAGEREF _Toc391195103 \h 20شکل ‏24: ساختار نمونه‌ای از محدودکننده جریان خطای حالت جامد PAGEREF _Toc391195104 \h 21شکل ‏25: ساختار نمونه‌ای از محدودکننده جریان خطای حالت جامد PAGEREF _Toc391195105 \h 22شکل ‏26: مدار معادل محدود کننده رزونانسی سری-موازی در زمان اتصال کوتاه PAGEREF _Toc391195106 \h 22شکل ‏27: ساختار نمونه‌ای از محدودکننده جریان خطای حالت جامد PAGEREF _Toc391195107 \h 23شکل ‏28: مدل یک سیم ابررسانا در دماها و جریانهای مختلف PAGEREF _Toc391195108 \h 24شکل ‏29: تغییرات مقاومت ابررسانا با تغییرات دما PAGEREF _Toc391195109 \h 24شکل ‏210: تغییرات مقاومت ابررسانا با تغییرات چگالی جریان PAGEREF _Toc391195110 \h 24شکل ‏211: یک نمونه ساخته شده از محدودکننده جریان خطای ابررسانای نوع مقاومتی PAGEREF _Toc391195111 \h 25شکل ‏212: مدل مداری یک محدودکننده جریان خطای ابررسانای نوع سلفی PAGEREF _Toc391195112 \h 25شکل ‏213: تغییرات امپدانس محدودکننده با تغییرات چگالی جریان PAGEREF _Toc391195113 \h 26شکل ‏214: یک نمونه ساخته شده از محدودکننده جریان خطای ابر رسانای نوع سلفی PAGEREF _Toc391195114 \h 26شکل ‏215: محدودکننده جریان خطا تک جهته PAGEREF _Toc391195115 \h 27شکل ‏31: توزیع نمرات دانش‌آموزان با دو روش تدریس PAGEREF _Toc391195116 \h 34شکل ‏32: مدل توزیع نمرات بدست توسط گروه دانش‌آموزان PAGEREF _Toc391195117 \h 35شکل ‏33: شبکه توزیع 20 کیلو ولت PAGEREF _Toc391195118 \h 43شکل ‏34: مشخصه عملکرد رله‌های پشتیبان و اولیه PAGEREF _Toc391195119 \h 45شکل ‏35: فلوچارت تعیین مقدار مناسب برای محدودکننده جریان خطا PAGEREF _Toc391195120 \h 46شکل ‏36: شبکه توزیع IEEE 30 باس PAGEREF _Toc391195121 \h 47شکل ‏37: شبکه میکروگرید PAGEREF _Toc391195122 \h 48شکل ‏38: فلوچارت ارتباط دو نرم‌افزار در تولید دانش‌آموزان کلاس PAGEREF _Toc391195123 \h 51شکل ‏41: افت ولتاژ در باس شماره3 در صورت رخ دادن خطا در L6 PAGEREF _Toc391195124 \h 65شکل ‏42: دامنه ولتاژ باس شماره3 درحالت حضور و عدم حضور محدودکننده PAGEREF _Toc391195125 \h 65شکل ‏43: مقادیرتابع هزینه PAGEREF _Toc391195126 \h 69شکل ‏44: مجموع امپدانس‌های محدودکننده جریان خطا تک جهته PAGEREF _Toc391195127 \h 69
فصل اول

مقدمه
مقدمهنگرانی‌های ناشی از کاهش سوخت‌های فسیلی، افزایش دمای کره زمین و مشکلات زیست محیطی، استفاده از منابع تولید پراکنده مبتنی بر انرژی‌های تجدید پذیر را زمینه تحقیق بسیاری از محققان قرارداده است. با توجه به افزایش تقاضای مصرف و نفوذ روزافزون منابع تولید پراکنده و اتصال میکروگریدها به شبکه قدرت، شبکه‌های قدرت روز‌به‌روز بزرگتر و پیچیده‌تر می‌شود. منابع تولید پراکنده و یا نیروگاه‌‌های مستقل برای بالا بردن ظرفیت سیستم به عنوان پشتیبان برای تامین بدون وقفه بارهای حساس محلی، به شبکه توزیع متصل می‌شوند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Najy</Author><Year>2013</Year><RecNum>56</RecNum><DisplayText>[1]</DisplayText><record><rec-number>56</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rwpr2df59resauee5fuvxv9earepx5r2p5fw”>56</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Najy, W</author><author>Zeineldin, H</author><author>Woon, W</author></authors></contributors><titles><title>Optimal Protection Coordination for Microgrids with Grid-Connected and Islanded Capability</title><secondary-title>IEEE Industrial Electronics Society</secondary-title></titles><periodical><full-title>IEEE Industrial Electronics Society</full-title></periodical><pages>1668 – 1677</pages><volume>60</volume><number>4</number><dates><year>2013</year></dates><isbn>0278-0046</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[1]. از نگاه مصرف کننده تولید و انتقال انرژی الکتریکی به صورت دائم و بدون وقفه بسیار با اهمیت است شبکه توزیع و میکروگرید شامل عناصری از جمله ترانسفورماتور، خطوط انتقال، منابع تولید پراکنده و… هستند که در معرض خطا قرار می‌گیرند و باعث اختلال در شبکه و پایین آمدن کیفیت ولتاژ و توان سیستم می‌شود. به همین منظور وجود یک سیستم حفاظتی که به خوبی هماهنگ شده است، لازم است. این سیستم با عملکرد خودکار جهت جداسازی خطاها از شبکه در کمترین زمان جهت زمان برای حداقل کردن خسارت تنظیم می‌شود. در شبکه توزیع به طور معمول از رله اضافه جریان برای جداسازی محل خطا از شبکه استفاده می‌شود. با افزوده شدن منابع تولید پراکنده به شبکه توزیع سطح اندازه و جهت جریان اتصال کوتاه در خطوط شبکه تغییر می‌کند و در نتیجه، سیستم حفاظت در صورت رخ دادن خطا بدرستی عمل نمی‌کند. بعلاوه، حضور این نیروگاه‌ها منجر به افزایش سطح جریان اتصال کوتاه شبکه می‌شود که از ماکزیمم جریان قابل تحمل بریکرهای موجود در شبکه بیشتر است. تعویض کامل بریکرهای موجود با بریکرهای با ظرفیت بالاتر عملی نیست زیرا علاوه بر قیمت بالای بریکرها، جایگزینی قطعات یدکی مشکل است و هزینه نسبتاً بالایی دارد و همچنین ممکن است سطح جریان اتصال کوتاه شبکه از ماکزیمم جریان قابل تحمل بریکرهای موجود در بازار بیشتر باشد. ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Komsan</Author><Year>2003</Year><RecNum>3</RecNum><DisplayText>[2, 3]</DisplayText><record><rec-number>3</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rwpr2df59resauee5fuvxv9earepx5r2p5fw”>3</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Komsan, Komsan</author><author>Furusawa, Ken</author><author>Mitani, Yasunori</author><author>Tsuji, Kiichiro</author></authors></contributors><titles><title>Allocation and circuit parameter design of superconducting fault current limiters in loop power sys– by a genetic algorithm</title><secondary-title>電気学会論文誌 B (電力・エネルギー部門誌)</secondary-title></titles><periodical><full-title>電気学会論文誌 B (電力・エネルギー部門誌)</full-title></periodical><pages>1054-1063</pages><volume>123</volume><number>9</number><dates><year>2003</year></dates><isbn>0385-4213</isbn><urls></urls></record></Cite><Cite><Author>Teng</Author><Year>2010</Year><RecNum>2</RecNum><record><rec-number>2</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rwpr2df59resauee5fuvxv9earepx5r2p5fw”>2</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Teng, J-H</author><author>Lu, C-N</author></authors></contributors><titles><title>Optimum fault current limiter placement with search space reduction technique</title><secondary-title>Generation, Transmission &amp; Distribution, IET</secondary-title></titles><periodical><full-title>Generation, Transmission &amp; Distribution, IET</full-title></periodical><pages>485-494</pages><volume>4</volume><number>4</number><dates><year>2010</year></dates><isbn>1751-8687</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[ HYPERLINK \l “_ENREF_2” \o “Komsan, 2003 #3″ 2, 3]
با توجه به مشکلات ایجاد شده توسط منابع تولید پراکنده، برای نگهداری عملکرد سیستم قدرت در بالاترین درجه امنیت و قابلیت اطمینان شبکه روش‌های متعددی ارائه شده است که بهترین و ارزانترین روش، استفاده از محدود کننده جریان خطااست که توانایی محدودکردن اولین پیک جریان اتصال کوتاه را دارد. این تجهیز دارای این پتانسیل می‌باشد که در صورتی که در مکان‌های مناسب مورد استفاده قرار گیرد لزوم اضافه و یا تعوض کردن و یا تنظیم مجدد تجهیزات را به حداقل می‌رساند.
اهمیت موضوعبنا به دلایل اقتصادی، سیاسی درخواست توان الکتریکی روز به روز رو به افزایش است. اتصال تولیدات پراکنده به سیستم توزیع به سرعت رو به گسترش است. این منابع تولید پراکنده در کنار مزیت‌هایشان ممکن است، تاثیرات منفی بر روی سیستم توزیع داشته باشند. ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Smallwood</Author><Year>2002</Year><RecNum>4</RecNum><DisplayText>[4]</DisplayText><record><rec-number>4</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rwpr2df59resauee5fuvxv9earepx5r2p5fw”>4</key></foreign-keys><ref-type name=”Conference Proceedings”>10</ref-type><contributors><authors><author>Smallwood, Cameron L</author></authors></contributors><titles><title>Distributed generation in autonomous and nonautonomous micro grids</title><secondary-title>Rural Electric Power Conference, 2002. 2002 IEEE</secondary-title></titles><pages>D1-D1_6</pages><dates><year>2002</year></dates><publisher>IEEE</publisher><isbn>0780374703</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[4] یکی از این آثار منفی، اتصال منابع تولید پراکنده، بر سیستم حفاظتی شبکه‌های توزیع می‌باشد. ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Brahma</Author><Year>2004</Year><RecNum>5</RecNum><DisplayText>[5]</DisplayText><record><rec-number>5</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rwpr2df59resauee5fuvxv9earepx5r2p5fw”>5</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Brahma, Sukumar M</author><author>Girgis, Adly A</author></authors></contributors><titles><title>Development of adaptive protection scheme for distribution sys–s with high penetration of distributed generation</title><secondary-title>Power Delivery, IEEE Transactions on</secondary-title></titles><periodical><full-title>Power Delivery, IEEE Transactions on</full-title></periodical><pages>56-63</pages><volume>19</volume><number>1</number><dates><year>2004</year></dates><isbn>0885-8977</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[5] بطورکلی مدارشکن‌ها، رله‌های حفاظتی، بازبست‌ها و فیوزهایی که برای یک سیستم توزیع بدون حضور منابع تولید پراکنده طراحی شده‌اند، در هنگام حضور منابع تولید پراکنده بدلیل تغییر سطح جریان اتصال کوتاه بدرستی عمل نخواهند کرد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Kauhaniemi</Author><Year>2004</Year><RecNum>6</RecNum><DisplayText>[6, 7]</DisplayText><record><rec-number>6</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rwpr2df59resauee5fuvxv9earepx5r2p5fw”>6</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Kauhaniemi, K</author><author>Kumpulainen, L</author></authors></contributors><titles><title>Impact of distributed generation on the protection of distribution networks</title></titles><dates><year>2004</year></dates><urls></urls></record></Cite><Cite><Author>Doyle</Author><Year>2002</Year><RecNum>7</RecNum><record><rec-number>7</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rwpr2df59resauee5fuvxv9earepx5r2p5fw”>7</key></foreign-keys><ref-type name=”Conference Proceedings”>10</ref-type><contributors><authors><author>Doyle, Michael T</author></authors></contributors><titles><title>Reviewing the impacts of distributed generation on distribution sys– protection</title><secondary-title>Power Engineering Society Summer Meeting, 2002 IEEE</secondary-title></titles><pages>103-105</pages><volume>1</volume><dates><year>2002</year></dates><publisher>IEEE</publisher><isbn>0780375181</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[6, 7] و این موضوع باعث کاهش درجه ایمنی سیستم می‌شود. از طرف دیگر سیستم حفاظتی شامل اجزای زیادی است، که برای برطرف کردن خطا می‌بایستی بین آن‌ها هماهنگی برقرار باشد. هماهنگ‌سازی این اجزا در طول فرایند طراحی سیستم براساس محاسبات اتصال کوتاه انجام می‌گیرد. هنگام نصب منابع تولید پراکنده جریان خطا در سیستم افزایش می‌یابد، بنابراین پس از نصب منابع تولید پراکنده می بایستی بعضی از اجزای سیستم حفاظتی مجدداً تعویض و هماهنگ شوند. ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Teng</Author><Year>2010</Year><RecNum>2</RecNum><DisplayText>[3]</DisplayText><record><rec-number>2</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rwpr2df59resauee5fuvxv9earepx5r2p5fw”>2</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Teng, J-H</author><author>Lu, C-N</author></authors></contributors><titles><title>Optimum fault current limiter placement with search space reduction technique</title><secondary-title>Generation, Transmission &amp; Distribution, IET</secondary-title></titles><periodical><full-title>Generation, Transmission &amp; Distribution, IET</full-title></periodical><pages>485-494</pages><volume>4</volume><number>4</number><dates><year>2010</year></dates><isbn>1751-8687</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[3]
تحقیقات و مطالعات زیادی برای بر طرف کردن مشکلات ناشی از اتصال تولیدات پراکنده در شبکه صورت گرفته است. یکی از موثرترین روش‌ها جهت بر طرف کردن مشکلات، استفاده از محدود کننده جریان خطا در شبکه می‌باشد. محققین تحقیقات زیادی در مورد انواع محدودکننده جریان خطا، اندازه، مکان این تجهیز در شبکه، تاثیرات محدود کننده جریان خطا بر روی ژنراتورها موجود در شبکه و … انجام داده‌اند. بنابراین قرار گرفتن محدود کننده جریان خطا در شبکه به منظور نیل به اهداف زیر می‌باشد.
افزایش ظرفیت منابع تولید پراکنده
افزایش ظرفیت انتقال انرژی به مسافت‌های بلندتر
کاهش افت ولتاژ به دلیل خطا
بهبود پایداری سیستم
بهبود امنیت و قابلیت اطمینان شبکه
حفظ سیستم حفاظتی
مروری بر مطالعات صورت گرفته جهت کاهش تاثیرات منبع تولید پراکندهتاکنون روش‌های مختلفی برای کاهش اثر منفی تولید پراکنده ارائه شده است، که در اینجا برخی از این روش‌ها مرور می‌شود.
در روش ارائه شده در مرجع ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>de Britto</Author><Year>2004</Year><RecNum>11</RecNum><DisplayText>[8]</DisplayText><record><rec-number>11</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rwpr2df59resauee5fuvxv9earepx5r2p5fw”>11</key></foreign-keys><ref-type name=”Conference Proceedings”>10</ref-type><contributors><authors><author>de Britto, Tales M</author><author>Morais, Diego R</author><author>Marin, Marco A</author><author>Rolim, Jacqueline G</author><author>Zurn, HH</author><author>Buendgens, Raul F</author></authors></contributors><titles><title>Distributed generation impacts on the coordination of protection sys–s in distribution networks</title><secondary-title>Transmission and Distribution Conference and Exposition: Latin America, 2004 IEEE/PES</secondary-title></titles><pages>623-628</pages><dates><year>2004</year></dates><publisher>IEEE</publisher><isbn>0780387759</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[8] اثرات منفی ایجاد شده پس از اتصال تولید پراکنده با جعبه ابزار محاسباتی SiGDist بررسی شده است. براساس نتایج بدست‌آمده محدودیت‌های حاصل شده از اتصال تولید پراکنده مشخص می‌شود. با توجه به محدودیت‌های حاصل شده میزان تغییرات لازم در تجهیزات سیستم حفاظت و هماهنگی‌های حفاظتی براساس مکان نصب تولید پراکنده و ماکزیمم توان تولیدی این منابع برآورد می‌شود.
در ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Lee</Author><Year>2011</Year><RecNum>12</RecNum><DisplayText>[9]</DisplayText><record><rec-number>12</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rwpr2df59resauee5fuvxv9earepx5r2p5fw”>12</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Lee, Hee-Jin</author><author>Son, GumTae</author><author>Park, Jung-Wook</author></authors></contributors><titles><title>Study on wind-turbine generator sys– sizing considering voltage regulation and overcurrent relay coordination</title><secondary-title>Power Sys–s, IEEE Transactions on</secondary-title></titles><periodical><full-title>Power Sys–s, IEEE Transactions on</full-title></periodical><pages>1283-1293</pages><volume>26</volume><number>3</number><dates><year>2011</year></dates><isbn>0885-8950</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[9] ظرفیت یک توربین بادی با در نظر گرفتن تنظیم ولتاژ و هماهنگی رله‌های اضافه جریان به کمک فرمول‌های پیشنهادی طی یک الگوریتم تکرار شونده تعیین شده است. در ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Saksornchai</Author><Year>2009</Year><RecNum>13</RecNum><DisplayText>[10]</DisplayText><record><rec-number>13</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rwpr2df59resauee5fuvxv9earepx5r2p5fw”>13</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Saksornchai, Titti</author><author>Eua-arporn, Bundhit</author></authors></contributors><titles><title>Determination of allowable capacity of distributed generation with protection coordination consideration</title><secondary-title>Engineering Journal</secondary-title></titles><periodical><full-title>Engineering Journal</full-title></periodical><pages>29-44</pages><volume>13</volume><number>3</number><dates><year>2009</year></dates><isbn>0125-8281</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[10] حداکثر ظرفیت مجاز منبع تولید پراکنده با سه قید حداکثر و حداقل اندازه مجاز شین‌های شبکه پس از نصب منبع تولید پراکنده، بیشتر نشدن تلفات شبکه پس از نصب منبع تولید پراکنده نسبت به حالت مبنا و هماهنگی حفاظتی فیوز و ریکلوزر با روشی شبیه به ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Lee</Author><Year>2011</Year><RecNum>12</RecNum><DisplayText>[9]</DisplayText><record><rec-number>12</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rwpr2df59resauee5fuvxv9earepx5r2p5fw”>12</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Lee, Hee-Jin</author><author>Son, GumTae</author><author>Park, Jung-Wook</author></authors></contributors><titles><title>Study on wind-turbine generator sys– sizing considering voltage regulation and overcurrent relay coordination</title><secondary-title>Power Sys–s, IEEE Transactions on</secondary-title></titles><periodical><full-title>Power Sys–s, IEEE Transactions on</full-title></periodical><pages>1283-1293</pages><volume>26</volume><number>3</number><dates><year>2011</year></dates><isbn>0885-8950</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[9] بدست میآید.
در مرجع PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5DaGFpdHVzYW5leTwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMDU8L1ll
YXI+PFJlY051bT4xNzwvUmVjTnVtPjxEaXNwbGF5VGV4dD5bMTEtMTNdPC9EaXNwbGF5VGV4dD48
cmVjb3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjE3PC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9
IkVOIiBkYi1pZD0icndwcjJkZjU5cmVzYXVlZTVmdXZ4djllYXJlcHg1cjJwNWZ3Ij4xNzwva2V5
PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJDb25mZXJlbmNlIFByb2NlZWRpbmdzIj4x
MDwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPkNoYWl0dXNhbmV5LCBT
PC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5Zb2tveWFtYSwgQTwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1
dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5JbXBhY3Qgb2YgcHJvdGVjdGlvbiBjb29yZGluYXRpb24gb24g
c2l6ZXMgb2Ygc2V2ZXJhbCBkaXN0cmlidXRlZCBnZW5lcmF0aW9uIHNvdXJjZXM8L3RpdGxlPjxz
ZWNvbmRhcnktdGl0bGU+UG93ZXIgRW5naW5lZXJpbmcgQ29uZmVyZW5jZSwgMjAwNS4gSVBFQyAy
MDA1LiBUaGUgN3RoIEludGVybmF0aW9uYWw8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGFn
ZXM+NjY5LTY3NDwvcGFnZXM+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMDU8L3llYXI+PC9kYXRlcz48cHVibGlz
aGVyPklFRUU8L3B1Ymxpc2hlcj48aXNibj45ODEwNTU3MDI3PC9pc2JuPjx1cmxzPjwvdXJscz48
L3JlY29yZD48L0NpdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5DaGFpdHVzYW5leTwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIw
MDU8L1llYXI+PFJlY051bT4xODwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+MTg8L3JlYy1u
dW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSJyd3ByMmRmNTlyZXNhdWVl
NWZ1dnh2OWVhcmVweDVyMnA1ZnciPjE4PC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5h
bWU9IkNvbmZlcmVuY2UgUHJvY2VlZGluZ3MiPjEwPC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxh
dXRob3JzPjxhdXRob3I+Q2hhaXR1c2FuZXksIFM8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPllva295YW1hLCBB
PC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkFuIGFwcHJv
cHJpYXRlIGRpc3RyaWJ1dGVkIGdlbmVyYXRpb24gc2l6aW5nIGNvbnNpZGVyaW5nIHJlY2xvc2Vy
LWZ1c2UgY29vcmRpbmF0aW9uPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPlRyYW5zbWlzc2lvbiBh
bmQgRGlzdHJpYnV0aW9uIENvbmZlcmVuY2UgYW5kIEV4aGliaXRpb246IEFzaWEgYW5kIFBhY2lm
aWMsIDIwMDUgSUVFRS9QRVM8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGFnZXM+MS02PC9w
YWdlcz48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAwNTwveWVhcj48L2RhdGVzPjxwdWJsaXNoZXI+SUVFRTwvcHVi
bGlzaGVyPjxpc2JuPjA3ODAzOTExNDQ8L2lzYm4+PHVybHM+PC91cmxzPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0
ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPkNoYWl0dXNhbmV5PC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAwODwvWWVhcj48UmVj
TnVtPjE5PC9SZWNOdW0+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj4xOTwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWln
bi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIgZGItaWQ9InJ3cHIyZGY1OXJlc2F1ZWU1ZnV2eHY5ZWFyZXB4
NXIycDVmdyI+MTk8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBB
cnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPkNoYWl0
dXNhbmV5LCBTdXJhY2hhaTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+WW9rb3lhbWEsIEFraWhpa288L2F1dGhv
cj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+UHJldmVudGlvbiBvZiBy
ZWxpYWJpbGl0eSBkZWdyYWRhdGlvbiBmcm9tIHJlY2xvc2Vy4oCTZnVzZSBtaXNjb29yZGluYXRp
b24gZHVlIHRvIGRpc3RyaWJ1dGVkIGdlbmVyYXRpb248L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+
UG93ZXIgRGVsaXZlcnksIElFRUUgVHJhbnNhY3Rpb25zIG9uPC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90
aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+UG93ZXIgRGVsaXZlcnksIElFRUUgVHJhbnNh
Y3Rpb25zIG9uPC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+MjU0NS0yNTU0PC9wYWdl
cz48dm9sdW1lPjIzPC92b2x1bWU+PG51bWJlcj40PC9udW1iZXI+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMDg8
L3llYXI+PC9kYXRlcz48aXNibj4wODg1LTg5Nzc8L2lzYm4+PHVybHM+PC91cmxzPjwvcmVjb3Jk
PjwvQ2l0ZT48L0VuZE5vdGU+
ADDIN EN.CITE PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5DaGFpdHVzYW5leTwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMDU8L1ll
YXI+PFJlY051bT4xNzwvUmVjTnVtPjxEaXNwbGF5VGV4dD5bMTEtMTNdPC9EaXNwbGF5VGV4dD48
cmVjb3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjE3PC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9
IkVOIiBkYi1pZD0icndwcjJkZjU5cmVzYXVlZTVmdXZ4djllYXJlcHg1cjJwNWZ3Ij4xNzwva2V5
PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJDb25mZXJlbmNlIFByb2NlZWRpbmdzIj4x
MDwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPkNoYWl0dXNhbmV5LCBT
PC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5Zb2tveWFtYSwgQTwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1
dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5JbXBhY3Qgb2YgcHJvdGVjdGlvbiBjb29yZGluYXRpb24gb24g
c2l6ZXMgb2Ygc2V2ZXJhbCBkaXN0cmlidXRlZCBnZW5lcmF0aW9uIHNvdXJjZXM8L3RpdGxlPjxz
ZWNvbmRhcnktdGl0bGU+UG93ZXIgRW5naW5lZXJpbmcgQ29uZmVyZW5jZSwgMjAwNS4gSVBFQyAy
MDA1LiBUaGUgN3RoIEludGVybmF0aW9uYWw8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGFn
ZXM+NjY5LTY3NDwvcGFnZXM+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMDU8L3llYXI+PC9kYXRlcz48cHVibGlz
aGVyPklFRUU8L3B1Ymxpc2hlcj48aXNibj45ODEwNTU3MDI3PC9pc2JuPjx1cmxzPjwvdXJscz48
L3JlY29yZD48L0NpdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5DaGFpdHVzYW5leTwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIw
MDU8L1llYXI+PFJlY051bT4xODwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+MTg8L3JlYy1u
dW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSJyd3ByMmRmNTlyZXNhdWVl
NWZ1dnh2OWVhcmVweDVyMnA1ZnciPjE4PC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5h
bWU9IkNvbmZlcmVuY2UgUHJvY2VlZGluZ3MiPjEwPC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxh
dXRob3JzPjxhdXRob3I+Q2hhaXR1c2FuZXksIFM8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPllva295YW1hLCBB
PC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkFuIGFwcHJv
cHJpYXRlIGRpc3RyaWJ1dGVkIGdlbmVyYXRpb24gc2l6aW5nIGNvbnNpZGVyaW5nIHJlY2xvc2Vy
LWZ1c2UgY29vcmRpbmF0aW9uPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPlRyYW5zbWlzc2lvbiBh
bmQgRGlzdHJpYnV0aW9uIENvbmZlcmVuY2UgYW5kIEV4aGliaXRpb246IEFzaWEgYW5kIFBhY2lm
aWMsIDIwMDUgSUVFRS9QRVM8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGFnZXM+MS02PC9w
YWdlcz48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAwNTwveWVhcj48L2RhdGVzPjxwdWJsaXNoZXI+SUVFRTwvcHVi
bGlzaGVyPjxpc2JuPjA3ODAzOTExNDQ8L2lzYm4+PHVybHM+PC91cmxzPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0
ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPkNoYWl0dXNhbmV5PC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAwODwvWWVhcj48UmVj
TnVtPjE5PC9SZWNOdW0+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj4xOTwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWln
bi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIgZGItaWQ9InJ3cHIyZGY1OXJlc2F1ZWU1ZnV2eHY5ZWFyZXB4
NXIycDVmdyI+MTk8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBB
cnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPkNoYWl0
dXNhbmV5LCBTdXJhY2hhaTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+WW9rb3lhbWEsIEFraWhpa288L2F1dGhv
cj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+UHJldmVudGlvbiBvZiBy
ZWxpYWJpbGl0eSBkZWdyYWRhdGlvbiBmcm9tIHJlY2xvc2Vy4oCTZnVzZSBtaXNjb29yZGluYXRp
b24gZHVlIHRvIGRpc3RyaWJ1dGVkIGdlbmVyYXRpb248L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+
UG93ZXIgRGVsaXZlcnksIElFRUUgVHJhbnNhY3Rpb25zIG9uPC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90
aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+UG93ZXIgRGVsaXZlcnksIElFRUUgVHJhbnNh
Y3Rpb25zIG9uPC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+MjU0NS0yNTU0PC9wYWdl
cz48dm9sdW1lPjIzPC92b2x1bWU+PG51bWJlcj40PC9udW1iZXI+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMDg8
L3llYXI+PC9kYXRlcz48aXNibj4wODg1LTg5Nzc8L2lzYm4+PHVybHM+PC91cmxzPjwvcmVjb3Jk
PjwvQ2l0ZT48L0VuZE5vdGU+
ADDIN EN.CITE.DATA [11-13] پیشنهاد می‌شود، که اندازه منابع تولید پراکنده برای کاهش اثر منفی این منابع بر سیستم حفاظت کاهش داده شود. با کاهش توان تحویلی این منابع، جریان تولیدی این منابع در حالت اتصال کوتاه کاهش داده شده و اثر منفی این منابع بر سیستم حفاظت حداقل می‌شود. در صورتیکه منابع تولید پراکنده بسرعت و قبل از عملکرد تجهیزات حفاظتی از سیستم جدا شده و پس از یک تاخیر زمانی دوباره وارد مدار شوند، اثر منابع تولید پراکنده بر سیستم حفاظت حداقل می‌شود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Tailor</Author><Year>2008</Year><RecNum>20</RecNum><DisplayText>[14]</DisplayText><record><rec-number>20</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rwpr2df59resauee5fuvxv9earepx5r2p5fw”>20</key></foreign-keys><ref-type name=”Conference Proceedings”>10</ref-type><contributors><authors><author>Tailor, JK</author><author>Osman, AH</author></authors></contributors><titles><title>Restoration of fuse-recloser coordination in distribution sys– with high DG penetration</title><secondary-title>Power and Energy Society General Meeting-Conversion and Delivery of Electrical Energy in the 21st Century, 2008 IEEE</secondary-title></titles><pages>1-8</pages><dates><year>2008</year></dates><publisher>IEEE</publisher><isbn>1424419050</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[14].
با توجه به تغییر سطح جریان اتصال کوتاه در اثر اضافه شدن منبع تولید پراکنده و بر هم خوردن حفاظت سیستم توزیع، استفاده از سیستم حفاظت تطبیقی ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Brahma</Author><Year>2004</Year><RecNum>21</RecNum><DisplayText>[5]</DisplayText><record><rec-number>21</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rwpr2df59resauee5fuvxv9earepx5r2p5fw”>21</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Brahma, Sukumar M</author><author>Girgis, Adly A</author></authors></contributors><titles><title>Development of adaptive protection scheme for distribution sys–s with high penetration of distributed generation</title><secondary-title>Power Delivery, IEEE Transactions on</secondary-title></titles><periodical><full-title>Power Delivery, IEEE Transactions on</full-title></periodical><pages>56-63</pages><volume>19</volume><number>1</number><dates><year>2004</year></dates><isbn>0885-8977</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[5] و استفاده از رله‌های میکروپروسسوری ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Brahma</Author><Year>2002</Year><RecNum>22</RecNum><DisplayText>[15]</DisplayText><record><rec-number>22</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rwpr2df59resauee5fuvxv9earepx5r2p5fw”>22</key></foreign-keys><ref-type name=”Conference Proceedings”>10</ref-type><contributors><authors><author>Brahma, Sukumar M</author><author>Girgis, Adly A</author></authors></contributors><titles><title>Microprocessor-based reclosing to coordinate fuse and recloser in a sys– with high penetration of distributed generation</title><secondary-title>Power Engineering Society Winter Meeting, 2002. IEEE</secondary-title></titles><pages>453-458</pages><volume>1</volume><dates><year>2002</year></dates><publisher>IEEE</publisher><isbn>0780373227</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[15] از روش‌های پیشنهاد شده برای حل این مشکل می‌باشد. در مرجع ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Viawan</Author><Year>2006</Year><RecNum>24</RecNum><DisplayText>[16]</DisplayText><record><rec-number>24</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rwpr2df59resauee5fuvxv9earepx5r2p5fw”>24</key></foreign-keys><ref-type name=”Conference Proceedings”>10</ref-type><contributors><authors><author>Viawan, Ferry A</author><author>Karlsson, Daniel</author><author>Sannino, Ambra</author><author>Daalde, J</author></authors></contributors><titles><title>Protection scheme for meshed distribution sys–s with high penetration of distributed generation</title><secondary-title>Power Sys–s Conference: Advanced Metering, Protection, Control, Communication, and Distributed Resources, 2006. PS&apos;06</secondary-title></titles><pages>99-104</pages><dates><year>2006</year></dates><publisher>IEEE</publisher><isbn>0615132804</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[16] روشی مبتنی بر عملکرد تولید پراکنده در زمان خطا ارائه می‌شود. ضمن اینکه در این الگوریتم فرض می‌شود، که تولید پراکنده در حالت جزیره‌ای نمی‌باشد. برای پیاده‌سازی این طرح پیشنهادی منبع تولید پراکنده می‌بایستی به دو فیدر متصل باشد و در حالت عملکردی حلقه عمل نماید. هنگامی که خطایی در سیستم اتفاق می‌افتد، منبع تولید پراکنده از شاخه آسیب دیده جدا شده و از طریق شاخه دیگرش سیستم را تغذیه می‌نماید.
در مرجع ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Wan</Author><Year>2005</Year><RecNum>25</RecNum><DisplayText>[17]</DisplayText><record><rec-number>25</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rwpr2df59resauee5fuvxv9earepx5r2p5fw”>25</key></foreign-keys><ref-type name=”Conference Proceedings”>10</ref-type><contributors><authors><author>Wan, Hui</author><author>Li, KK</author><author>Wong, KP</author></authors></contributors><titles><title>Multi-agent application of substation protection coordination with distributed generators</title><secondary-title>Future Power Sys–s, 2005 International Conference on</secondary-title></titles><pages>6 pp.-6</pages><dates><year>2005</year></dates><publisher>IEEE</publisher><isbn>9078205024</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[17] روشی جدید بر پایه تکنولوژی عامل ارائه می‌گردد. در این روش سیستم‌های مخابراتی نقش مهمی را در جهت فراهم کردن اطلاعات لازم برای هماهنگی حفاظتی رله‌ها و تنظیمات آن‌ها برعهده دارند.
همانگونه که مشخص است، روشهای ارائه شده در مراجع [15-17] روش‌هایی پیچیده و مستلزم تنظیمات جدید برای رله‌ها و استفاده از مدارشکن‌های جدید و رله‌های میکروپروسسوری و تجهیزات پیچیده مخابراتی می‌باشند. بنابراین کاملاً مشخص است که هزینه پیاده‌سازی و اجرای این روش‌ها گران می‌باشد. با اجرای روش‌های [8-14] امکان استفاده از تمام توان منبع تولید پراکنده وجود ندارد و بنابراین این روش‌ها نیز مفید نمی باشند. می‌بایستی به این نکته توجه کرد، که با قطع منابع تولید پراکنده از سیستم توزیع، مشکلاتی نظیر ناپایداری ولتاژ و فلیکر پدیدار می‌شوند. بنابراین روش‌های ارائه شده دارای مشکلات عمده‌ای می‌باشد و نیازمند مطالعات بیشتری است.
یکی از روش‌های ارائه شده در سال‌های اخیر، بکارگیری محدود کننده جریان خطا (FCL) برای کاهش اثر منفی منابع تولید پراکنده بر حفاظت سیستم توزیع می‌باشد PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5UYW5nPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAwNTwvWWVhcj48UmVj
TnVtPjI2PC9SZWNOdW0+PERpc3BsYXlUZXh0PlsxOC0yMF08L0Rpc3BsYXlUZXh0PjxyZWNvcmQ+
PHJlYy1udW1iZXI+MjY8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRi
LWlkPSJyd3ByMmRmNTlyZXNhdWVlNWZ1dnh2OWVhcmVweDVyMnA1ZnciPjI2PC9rZXk+PC9mb3Jl
aWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkNvbmZlcmVuY2UgUHJvY2VlZGluZ3MiPjEwPC9yZWYt
dHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+VGFuZywgRzwvYXV0aG9yPjxhdXRo
b3I+SXJhdmFuaSwgTVI8L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48
dGl0bGU+QXBwbGljYXRpb24gb2YgYSBmYXVsdCBjdXJyZW50IGxpbWl0ZXIgdG8gbWluaW1pemUg
ZGlzdHJpYnV0ZWQgZ2VuZXJhdGlvbiBpbXBhY3Qgb24gY29vcmRpbmF0ZWQgcmVsYXkgcHJvdGVj
dGlvbjwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5JbnRlcm5hdGlvbmFsIENvbmZlcmVuY2Ugb24g
UG93ZXIgU3lzdGVtcyBUcmFuc2llbnRzIChJUFNU4oCZMDUpLCBNb250cmVhbCwgQ2FuYWRhPC9z
ZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBhZ2VzPjE5LTIzPC9wYWdlcz48ZGF0ZXM+PHllYXI+
MjAwNTwveWVhcj48L2RhdGVzPjx1cmxzPjwvdXJscz48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PENpdGU+PEF1
dGhvcj5TYXRvPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAwNzwvWWVhcj48UmVjTnVtPjI3PC9SZWNOdW0+PHJl
Y29yZD48cmVjLW51bWJlcj4yNzwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJF
TiIgZGItaWQ9InJ3cHIyZGY1OXJlc2F1ZWU1ZnV2eHY5ZWFyZXB4NXIycDVmdyI+Mjc8L2tleT48
L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5
cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPlNhdG8sIFRha2FvPC9hdXRob3I+PGF1
dGhvcj5ZYW1hZ3VjaGksIE1pdHN1Z2k8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlRlcmFzaGltYSwgVG9ocnU8
L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkZ1a3VpLCBTYXRvc2hpPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5PZ2F3YSwgSnVu
PC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5TaGltaXp1LCBIaXJvdGFrYTwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2Nv
bnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5TdHVkeSBvbiB0aGUgZWZmZWN0IG9mIGZhdWx0IGN1
cnJlbnQgbGltaXRlciBpbiBwb3dlciBzeXN0ZW0gd2l0aCBkaXNwZXJzZWQgZ2VuZXJhdG9yczwv
dGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5BcHBsaWVkIFN1cGVyY29uZHVjdGl2aXR5LCBJRUVFIFRy
YW5zYWN0aW9ucyBvbjwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxs
LXRpdGxlPkFwcGxpZWQgU3VwZXJjb25kdWN0aXZpdHksIElFRUUgVHJhbnNhY3Rpb25zIG9uPC9m
dWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+MjMzMS0yMzM0PC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjE3
PC92b2x1bWU+PG51bWJlcj4yPC9udW1iZXI+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMDc8L3llYXI+PC9kYXRl
cz48aXNibj4xMDUxLTgyMjM8L2lzYm4+PHVybHM+PC91cmxzPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0
ZT48QXV0aG9yPkt1bWFyYTwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMDY8L1llYXI+PFJlY051bT4yODwvUmVj
TnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+Mjg8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5
IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSJyd3ByMmRmNTlyZXNhdWVlNWZ1dnh2OWVhcmVweDVyMnA1ZnciPjI4
PC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkNvbmZlcmVuY2UgUHJvY2VlZGlu
Z3MiPjEwPC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+S3VtYXJhLCBK
UlNTPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5BdHB1dGhhcmFqYWgsIEE8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkVrYW5h
eWFrZSwgSkI8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPk11bWZvcmQsIEZKPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwv
Y29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPk92ZXIgY3VycmVudCBwcm90ZWN0aW9uIGNvb3Jk
aW5hdGlvbiBvZiBkaXN0cmlidXRpb24gbmV0d29ya3Mgd2l0aCBmYXVsdCBjdXJyZW50IGxpbWl0
ZXJzPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPlBvd2VyIEVuZ2luZWVyaW5nIFNvY2lldHkgR2Vu
ZXJhbCBNZWV0aW5nLCAyMDA2LiBJRUVFPC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBhZ2Vz
PjggcHAuPC9wYWdlcz48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAwNjwveWVhcj48L2RhdGVzPjxwdWJsaXNoZXI+
SUVFRTwvcHVibGlzaGVyPjxpc2JuPjE0MjQ0MDQ5MzI8L2lzYm4+PHVybHM+PC91cmxzPjwvcmVj
b3JkPjwvQ2l0ZT48L0VuZE5vdGU+AG==
ADDIN EN.CITE PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5UYW5nPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAwNTwvWWVhcj48UmVj
TnVtPjI2PC9SZWNOdW0+PERpc3BsYXlUZXh0PlsxOC0yMF08L0Rpc3BsYXlUZXh0PjxyZWNvcmQ+
PHJlYy1udW1iZXI+MjY8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRi
LWlkPSJyd3ByMmRmNTlyZXNhdWVlNWZ1dnh2OWVhcmVweDVyMnA1ZnciPjI2PC9rZXk+PC9mb3Jl
aWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkNvbmZlcmVuY2UgUHJvY2VlZGluZ3MiPjEwPC9yZWYt
dHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+VGFuZywgRzwvYXV0aG9yPjxhdXRo
b3I+SXJhdmFuaSwgTVI8L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48
dGl0bGU+QXBwbGljYXRpb24gb2YgYSBmYXVsdCBjdXJyZW50IGxpbWl0ZXIgdG8gbWluaW1pemUg
ZGlzdHJpYnV0ZWQgZ2VuZXJhdGlvbiBpbXBhY3Qgb24gY29vcmRpbmF0ZWQgcmVsYXkgcHJvdGVj
dGlvbjwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5JbnRlcm5hdGlvbmFsIENvbmZlcmVuY2Ugb24g
UG93ZXIgU3lzdGVtcyBUcmFuc2llbnRzIChJUFNU4oCZMDUpLCBNb250cmVhbCwgQ2FuYWRhPC9z
ZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBhZ2VzPjE5LTIzPC9wYWdlcz48ZGF0ZXM+PHllYXI+
MjAwNTwveWVhcj48L2RhdGVzPjx1cmxzPjwvdXJscz48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PENpdGU+PEF1
dGhvcj5TYXRvPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAwNzwvWWVhcj48UmVjTnVtPjI3PC9SZWNOdW0+PHJl
Y29yZD48cmVjLW51bWJlcj4yNzwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJF
TiIgZGItaWQ9InJ3cHIyZGY1OXJlc2F1ZWU1ZnV2eHY5ZWFyZXB4NXIycDVmdyI+Mjc8L2tleT48
L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5
cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPlNhdG8sIFRha2FvPC9hdXRob3I+PGF1
dGhvcj5ZYW1hZ3VjaGksIE1pdHN1Z2k8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlRlcmFzaGltYSwgVG9ocnU8
L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkZ1a3VpLCBTYXRvc2hpPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5PZ2F3YSwgSnVu
PC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5TaGltaXp1LCBIaXJvdGFrYTwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2Nv
bnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5TdHVkeSBvbiB0aGUgZWZmZWN0IG9mIGZhdWx0IGN1
cnJlbnQgbGltaXRlciBpbiBwb3dlciBzeXN0ZW0gd2l0aCBkaXNwZXJzZWQgZ2VuZXJhdG9yczwv
dGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5BcHBsaWVkIFN1cGVyY29uZHVjdGl2aXR5LCBJRUVFIFRy
YW5zYWN0aW9ucyBvbjwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxs
LXRpdGxlPkFwcGxpZWQgU3VwZXJjb25kdWN0aXZpdHksIElFRUUgVHJhbnNhY3Rpb25zIG9uPC9m
dWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+MjMzMS0yMzM0PC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjE3
PC92b2x1bWU+PG51bWJlcj4yPC9udW1iZXI+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMDc8L3llYXI+PC9kYXRl
cz48aXNibj4xMDUxLTgyMjM8L2lzYm4+PHVybHM+PC91cmxzPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0
ZT48QXV0aG9yPkt1bWFyYTwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMDY8L1llYXI+PFJlY051bT4yODwvUmVj
TnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+Mjg8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5
IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSJyd3ByMmRmNTlyZXNhdWVlNWZ1dnh2OWVhcmVweDVyMnA1ZnciPjI4
PC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkNvbmZlcmVuY2UgUHJvY2VlZGlu
Z3MiPjEwPC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+S3VtYXJhLCBK
UlNTPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5BdHB1dGhhcmFqYWgsIEE8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkVrYW5h
eWFrZSwgSkI8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPk11bWZvcmQsIEZKPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwv
Y29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPk92ZXIgY3VycmVudCBwcm90ZWN0aW9uIGNvb3Jk
aW5hdGlvbiBvZiBkaXN0cmlidXRpb24gbmV0d29ya3Mgd2l0aCBmYXVsdCBjdXJyZW50IGxpbWl0
ZXJzPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPlBvd2VyIEVuZ2luZWVyaW5nIFNvY2lldHkgR2Vu
ZXJhbCBNZWV0aW5nLCAyMDA2LiBJRUVFPC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBhZ2Vz
PjggcHAuPC9wYWdlcz48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAwNjwveWVhcj48L2RhdGVzPjxwdWJsaXNoZXI+
SUVFRTwvcHVibGlzaGVyPjxpc2JuPjE0MjQ0MDQ5MzI8L2lzYm4+PHVybHM+PC91cmxzPjwvcmVj
b3JkPjwvQ2l0ZT48L0VuZE5vdGU+AG==
ADDIN EN.CITE.DATA [18-20] با اجرای این روش تعداد تجهیزات حفاظتی که پس از نصب منابع تولید پراکنده نیاز به تعویض دارند، حداقل می‌شود. بنابراین پیاده‌سازی این روش مستلزم هزینه بالا و الگوریتم‌های حفاظتی پیچیده نمی‌باشد.
اهداف پایان‌نامهنفوذ روز افزون منابع تولید پراکنده در شبکه‌های قدرت علاوه بر مزیتهای فراوانی که دارد، این شبکه‌ها را با چالشهایی اساسی مواجهه ساخته است. افزایش سطح اتصال کوتاه شبکه با الحاق منابع تولید پراکنده جدید به شبکه موجود یکی از مهمترین موانع افزایش ضریب نفوذ واحدهای تولید پراکنده محسوب می‌شود. این موضوع ممکن است منجر به بروز مشکلاتی شود که مهمترین آنها عبارت است از:
1) ممکن است سطح اتصال کوتاه شبکه از ماکزیمم جریان قابل تحمل تجهیزات شبکه همانند بریکرها و ترانسفورمرها بیشتر شود. یکی از راهکارهای مرتفع نمودن این مشکل جایگزینی اجزای شبکه با اجزای جدید با مقادیر نامی بالاتر است که البته شیوه پر هزینه‌ای بوده و به دلیل تداوم افزایش ضریب نفوذ واحدهای تولید پراکنده شیوه مناسبی نیست.
2) عدم عملکرد صحیح بریکرها ممکن است باعث ناپایداری گذرایی و یا دینامیکی شبکه گردد.
3) از آنجایی که اغلب شبکه‌های توزیع شعاعی بوده و با رله‌های جریان زیاد هماهنگ شده حفاظت می‌شوند، تغییر سطح اتصال کوتاه ممکن است منجر به از دست دادن هماهنگی حفاظتی آنها شوند. یک شیوه برای حل این مشکل می‌تواند استفاده از سیستم حفاظتی قابل تغییر باشد، که خود باعث پیچیده‌تر شدن الگوریتم حفاظتی می‌شود.
یک راهکار موثر در حل این مشکلات استفاده از محدود کننده‌های جریان خطا است. تعداد، اندازه و موقعیت مناسب محدود کننده‌ها در شبکه در حل مشکلات مذکور موثر بوده و از اهمیت بالایی برخوردار هستند. هر چند که تعیین موارد ذکر شده در بکارگیری محدود کننده های جریان خطا در یک شبکه شعاعی امری ساده است، لیکن این موضوع در شبکه‌های پیچیده‌تر وحلقوی با افزودن منابع تولید پراکنده مسئله پیچیده‌ای است که باید توسط روشهای بهینه‌سازی حل شود. از چند دیدگاه این بهینه‌سازی مورد مطالعه قرار گرفته است که دیدگاه اقتصادی و حفاظتی و کیفیت ولتاژ از آن جمله می‌باشند. با توجه به آسیب‌پذیری برخی از المانهای شبکه‌های جدید (همانند واسطه‌های الکترونیک قدرت) از دامنه بالای جریان در چند سیکل اولیه پس از بروز خطا، لزوم تعیین تعداد، اندازه و موقعیت مناسب محدودکننده‌ها از دیدگاه حداکثر تاثیر بر شرایط زیرگذرای پس از خطا کاملا احساس می‌شود. این تحقیق به بررسی بهینه‌سازی مسئله بکارگیری محدود کننده‌های جریان خطا در میکروگریدها با هدف حداقل نمودن اثرات منفی شرایط زیرگذرای خطا بر حفاظت سیستم و کیفیت ولتاژ شبکه توزیع و میکروگرید در صورت افزودن یک واحد تولید پراکنده به میکروگرید اختصاص می‌یابد.
ساختار پایان‌نامهاین پایان نامه در 5 فصل ارائه شده است. فصل دوم شامل 4 بخش است که در بخش اول تولیدات پراکنده معرفی شده و مزایا و معایب نصب تولیدات پراکنده به شبکه قدرت بیان گردیده است. بخش دوم به معرفی میکروگرید و مطالعات صورت گرفته بر روی میکروگرید پرداخته است. در بخش سوم چند نمونه از محدودکننده‌های جریان خطا معرفی شده و در بخش چهارم مطالعات صورت گرفته بر روی محدودکننده جریان خطا ذکر شده است. فصل سوم این پایان نامه شامل 5 بخش است که در بخش اول الگوریتم بهینه سازی استاد و دانشجو و در بخش دوم، به رله اضافه جریان که در این پایان نامه مورد استفاده قرار گرفته است پرداخته شده است. و بخش سوم الی پنجم به تعریف مسئله، مقادیر و پارامتر‌های عناصر دو شبکه مورد بررسی در این پایان نامه اختصاص می‌یابد. در فصل چهارم نتایج شبیه سازی اتصال منبع تولید پراکنده که به دو شبکه 20 کیلو وات و شبکه IEEE 30 باس نصب شده است گزارش شده است. و در نهایت درفصل آخر نتیجه‌گیری از این تحقیق ارائه و پیشنهادات لازم جهت ادامه کار مطرح گردیده است.

فصل دوم
مروری بر پیشینه تحقیق
مقدمهدر فصل گذشته خلاصه‌ای از مطالعات صورت گرفته در مورد چالش‌های نصب منبع تولید پراکنده و نفوذ هر چه بیشتر منابع تولید پراکنده در شبکه قدرت ارائه شد. در این فصل به معرفی تحقیقات موجود در پایان نامه پرداخته می‌شود که شامل 4 بخش است که به ترتیب به معرفی منبع تولید پراکنده، میکروگرید، چند نمونه از محدودکننده جریان خطا و مروری بر مطالعات صورت گرفته بر محدود کننده جریان خطا می‌پردازد.
منبع تولید پراکندهمنابع تولید پراکنده به منابع تولید مقیاس پایینی اطلاق می‌شود که در سطح شبکه‌ی توزیع نزدیک به مراکز بار، یعنی نزدیک به مکان‌هایی که بیشترین انرژی مصرف می‌شود، پراکنده شده‌اند. موسسه‌ی IEEE استانداردهای مربوط به منابع تولید پراکنده‌ی خود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Year>2003</Year><RecNum>8</RecNum><DisplayText>[21]</DisplayText><record><rec-number>8</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rwpr2df59resauee5fuvxv9earepx5r2p5fw”>8</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors></contributors><titles><title>IEEE standard for interconnecting distributed resources with electric power sys–s</title><secondary-title>IEEE Std1547-2003</secondary-title></titles><periodical><full-title>IEEE Std1547-2003</full-title></periodical><pages>1-16</pages><dates><year>2003</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>[21] را منتشر کرده‌ است و در آنها تاکید گردیده که این استانداردها قابل اعمال به منابع تولید پراکندهای می‌باشند که ظرفیت کلی آنان کمتر از 10 مگا ولتآمپر است منابع تولید پراکنده، از منابع اولیه انرژی متنوعی که براساس انرژی‌های تجدیدپذیر و یا سوخت‌های فسیلی می‌باشند، استفاده می‌کنند. منابع تولید پراکنده‌ مبتنی بر فن‌آوری‌های تجدیدپذیر شامل، توربینهای قدرت آبی کوچک، سلولهای فتوولتائیک، توربین‌های بادی، منابع بیوگاز، زمین گرمایی می‌باشند درحالی که منابع تولید پراکندهای که از فنآوریهای متداول استفاده میکنند ممکن است از نوع توربین‌های گازی، موتورهای احتراق داخلی، میکروتوربین‌ها، و پیل‌های سوختی باشند. سیستم‌های ذخیره انرژی الکتریکی و مکانیکی مانند انواع باتری‌ها، ابررساناهای مغناطیسی، چرخ‌های طیار و ابرخازن‌ها از دیگر تکنولوژی‌های بکار رفته در تولیدات پراکنده می‌باشند. ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Guerrero</Author><Year>2010</Year><RecNum>9</RecNum><DisplayText>[22, 23]</DisplayText><record><rec-number>9</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rwpr2df59resauee5fuvxv9earepx5r2p5fw”>9</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Guerrero, Josep M</author><author>Blaabjerg, Frede</author><author>Zhelev, Toshko</author><author>Hemmes, Kas</author><author>Monmasson, Eric</author><author>Jemei, Samir</author><author>Comech, Maria P</author><author>Granadino, Ramón</author><author>Frau, Juan I</author></authors></contributors><titles><title>Distributed generation: Toward a new energy pa–igm</title><secondary-title>Industrial Electronics Magazine, IEEE</secondary-title></titles><periodical><full-title>Industrial Electronics Magazine, IEEE</full-title></periodical><pages>52-64</pages><volume>4</volume><number>1</number><dates><year>2010</year></dates><isbn>1932-4529</isbn><urls></urls></record></Cite><Cite><Author>Borbely</Author><Year>2010</Year><RecNum>10</RecNum><record><rec-number>10</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rwpr2df59resauee5fuvxv9earepx5r2p5fw”>10</key></foreign-keys><ref-type name=”Book”>6</ref-type><contributors><authors><author>Borbely, Anne-Marie</author><author>Kreider, Jan F</author></authors></contributors><titles><title>Distributed generation: the power pa–igm for the new millennium</title></titles><dates><year>2010</year></dates><publisher>CRC press</publisher><isbn>0849300746</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[22, 23]
توسعه‌ی بهینه‌ی فن‌آوری منابع تولید پراکنده یک تاثیر مثبت کلی خواهد داشت، اگرچه برخی از ویژگیهای منفی باقی خواهند ماند. برخی از فواید اضافه نمودن منابع تولید پراکنده به شبکه را میتوان بهشکل زیر خلاصه نمود:
بهبود قابلیت اطمینان و بازدهی منبع انرژی.
آزاد نمودن ظرفیت در دسترس پستهای توزیع و همین‌طور کاهش تنشهای حرارتی که توسط پستها، ترانسفورمرها و فیدرهای زیر بار تولید شدهاند.
بهبود پروفیل ولتاژ و ضریب بار شبکه.
کاهش دادن تلفات کلی شبکه.
عموماً توسعه و ساخت منابع تولید پراکنده بازههای زمانی کمتری لازم دارند.
عموماً تولیدات پراکنده در مقایسه با نیروگاههای سنتی که با زغال سنگ، نفت یا گاز کار می‌کنند به سازگاری با محیط گرایش بیشتری دارند.
قابلیت راه اندازی در شرایط اضطراری و پاسخ زمانی سریع
تأمین توان راکتیو و بهبود کیفیت توان و قابلیت اطمینان
کاهش یا حذف نیاز به توسعه شبکه انتقال و توزیع
در صورت افزودن یک منبع تولید پراکنده افزایش سطح جریان اتصال کوتاه باعث اثرات مخربی به شرح زیر در سیستم قدرت می‌گردد.
ازدیاد نیرو‌های دینامیکی حاصل از افزایش جریان اتصال کوتاه فشار زیادی بر تجهیزات شبکه از قبیل ترانسفورماتورها مدار شکن‌ها ژنراتورها وارد می‌سازد.
افزایش ولتاژ بازیافت و گذرا ناشی از افزایش جریان اتصال کوتاه عایق بندی سیستم را تهدید می‌کند.
افزایش جریان اتصال کوتاه باعث افزایش انرژی حرارتی ترانسفورماتورها و ژنراتور‌ها می‌شود.
افزایش جریان اتصال کوتاه خطای نسبت تبدیل ترانسفورماتور‌های جریان ناشی از اشباع را بیشتر می‌کند.
میکروگرید
میکروگریدها یا ریزشبکه‌ها مفهوم تازه‌ای می‌باشند که بهره‌برداری از انرژی تجدیدپذیر را ممکن ساخته‌اند. یک میکروگرید به تعدادی واحد تولید پراکنده و بارهای مربوطه اطلاق می‌شوند که هماهنگی غیرمتمرکز تولیدات پراکنده را بمنظور استفاده بهینه از آنها فراهم می سازد. واحدهای تولیدی میکروگریدها عموما از نوع انرژی‌های نو بوده و به دلیل استفاده از واسطه‌های الکترونیک قدرت کنترل‌پذیری بالایی دارند. انگیزه اصلی این ایده در رفع مشکلات اساسی مربوط به نفوذ ظرفیت قابل ملاحظه ای از تولیدات پراکنده در شبکه شکل گرفت ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Barnes</Author><Year>2007</Year><RecNum>47</RecNum><DisplayText>[24]</DisplayText><record><rec-number>47</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rwpr2df59resauee5fuvxv9earepx5r2p5fw”>47</key></foreign-keys><ref-type name=”Conference Proceedings”>10</ref-type><contributors><authors><author>Barnes, Mike</author><author>Kondoh, Junji</author><author>Asano, Hiroshi</author><author>Oyarzabal, Jose</author><author>Ventakaramanan, Giri</author><author>Lasseter, Robert</author><author>Hatziargyriou, Nikos</author><author>Green, Tim</author></authors></contributors><titles><title>Real-world microgrids-an overview</title><secondary-title>Sys– of Sys–s Engineering, 2007. SoSE&apos;07. IEEE International Conference on</secondary-title></titles><pages>1-8</pages><dates><year>2007</year></dates><publisher>IEEE</publisher><isbn>1424411599</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[24]. در واقع بجای چندین واحد تولید پراکنده کوچک که مشکلات اساسی در تعامل صحیح با شبکه قدرت دارند، میکروگرید به عنوان یک واحد کنترل شده نسبتا بزرگتر مشکلات کمتری را در اتصال به شبکه خواهد داشت. سطح ولتاژ ریزشبکه‌ها معمولا در سطح فشار ضعیف یا متوسط بوده و کنترل بخش‌های مختلف آنها بصورت محلی صورت می‌گیرد. اولویت اصلی در مدیریت یک میکروگرید تامین توان بارهای محلی در کیفیت مطلوب بوده و تبادل توان با شبکه اصلی در اولویت بعدی قرار دارد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Barnes</Author><Year>2007</Year><RecNum>47</RecNum><DisplayText>[24]</DisplayText><record><rec-number>47</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rwpr2df59resauee5fuvxv9earepx5r2p5fw”>47</key></foreign-keys><ref-type name=”Conference Proceedings”>10</ref-type><contributors><authors><author>Barnes, Mike</author><author>Kondoh, Junji</author><author>Asano, Hiroshi</author><author>Oyarzabal, Jose</author><author>Ventakaramanan, Giri</author><author>Lasseter, Robert</author><author>Hatziargyriou, Nikos</author><author>Green, Tim</author></authors></contributors><titles><title>Real-world microgrids-an overview</title><secondary-title>Sys– of Sys–s Engineering, 2007. SoSE&apos;07. IEEE International Conference on</secondary-title></titles><pages>1-8</pages><dates><year>2007</year></dates><publisher>IEEE</publisher><isbn>1424411599</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[24]. میکروگرید می‌تواند در دو مد کاری وصل به شبکه و جدا از شبکه کار کند. یک انگیزه دیگر میکروگریدها می تواند ایده “نصب کن، رها کن” در مورد واحدهای تولید پراکنده باشد. برای اینکه پس از نصب هر واحد منبع تولید پراکنده به کمترین نظارت بر تعاملات بین شبکه اصلی و واحد مورد نظر نیاز داشته باشیم، ایده بکارگیری این واحدها در یک ریزشبکه کاملا کنترل شده می‌تواند مطرح شود. از دیدگاه شبکه میکروگرید به عنوان یک نهاد کنترل شونده دیده می‌شود. بطوریکه می تواند همانند یک بار واحد یکپارچه در نظر گرفته شود، که این باعث بالا رفتن امنیت و قابلیت اطمینان شبکه می گردد. از دیدگاه مصرف کننده میکروگریدها می توانند امکان تحقق واحدهای CHP را فراهم سازند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Barnes</Author><Year>2007</Year><RecNum>47</RecNum><DisplayText>[24]</DisplayText><record><rec-number>47</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rwpr2df59resauee5fuvxv9earepx5r2p5fw”>47</key></foreign-keys><ref-type name=”Conference Proceedings”>10</ref-type><contributors><authors><author>Barnes, Mike</author><author>Kondoh, Junji</author><author>Asano, Hiroshi</author><author>Oyarzabal, Jose</author><author>Ventakaramanan, Giri</author><author>Lasseter, Robert</author><author>Hatziargyriou, Nikos</author><author>Green, Tim</author></authors></contributors><titles><title>Real-world microgrids-an overview</title><secondary-title>Sys– of Sys–s Engineering, 2007. SoSE&apos;07. IEEE International Conference on</secondary-title></titles><pages>1-8</pages><dates><year>2007</year></dates><publisher>IEEE</publisher><isbn>1424411599</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[24]. به هر حال موانع جدی در فراگیر شدن ایده میکروگریدها وجود دارد که از جمله آنها می توان به وابستگی تولید منابع آن به شرایط محیطی و جغرافیای، ظرفیت کم منابع و عدم تدوین استانداردهای لازم برای حالتهای وصل به شبکه و جدا از شبکه اشاره کرد. بنابراین موضوعات مربوط به میکروگریدها نیازمند تحقیق بیشتر هم از لحاظ تئوری و هم از نظر پیاده سازی ایده ها در آزمایشگاه هستند. ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Katiraei</Author><Year>2008</Year><RecNum>48</RecNum><DisplayText>[25]</DisplayText><record><rec-number>48</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rwpr2df59resauee5fuvxv9earepx5r2p5fw”>48</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Katiraei, Farid</author><author>Iravani, Reza</author><author>Hatziargyriou, Nikos</author><author>Dimeas, Aris</author></authors></contributors><titles><title>Microgrids management</title><secondary-title>Power and Energy Magazine, IEEE</secondary-title></titles><per

iodical><full-title>Power and Energy Magazine, IEEE</full-title></periodical><pages>54-65</pages><volume>6</volume><number>3</number><dates><year>2008</year></dates><isbn>1540-7977</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[25]
. بطور کلی یک میکروگرید شامل یک یا چند منبع تولید پراکنده و سیستم ذخیره انرژی، بارهای حساس و غیرحساس توزیع شده و یک سیستم کنترلی مشتمل بر کنترلرهای محلی و کنترلر مرکزی است. میکروگرید به یک شبکه توزیع ولتاژ پایین وصل شده و بارها (مخصوصا بارهای گرمایی) نزدیک منابع تولید پراکنده می‌باشند. واحدهای منبع تولید پراکنده بصورت “نصب کن، استفاده کن” می‌باشند.
میکروگریدها از نظر ساختار بصورت AC و DC هستند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Barnes</Author><Year>2007</Year><RecNum>47</RecNum><DisplayText>[24]</DisplayText><record><rec-number>47</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rwpr2df59resauee5fuvxv9earepx5r2p5fw”>47</key></foreign-keys><ref-type name=”Conference Proceedings”>10</ref-type><contributors><authors><author>Barnes, Mike</author><author>Kondoh, Junji</author><author>Asano, Hiroshi</author><author>Oyarzabal, Jose</author><author>Ventakaramanan, Giri</author><author>Lasseter, Robert</author><author>Hatziargyriou, Nikos</author><author>Green, Tim</author></authors></contributors><titles><title>Real-world microgrids-an overview</title><secondary-title>Sys– of Sys–s Engineering, 2007. SoSE&apos;07. IEEE International Conference on</secondary-title></titles><pages>1-8</pages><dates><year>2007</year></dates><publisher>IEEE</publisher><isbn>1424411599</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[24]. در برخی از حالات میکروگریدها بصورت ترکیبی از هر دو ساختار بهره برداری می‌شوند. از آنجاکه شبکه‌های AC رواج بیشتری دارند، میکروگریدهای AC گسترش بیشتری یافته‌اند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Bo</Author><Year>2010</Year><RecNum>49</RecNum><DisplayText>[26]</DisplayText><record><rec-number>49</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rwpr2df59resauee5fuvxv9earepx5r2p5fw”>49</key></foreign-keys><ref-type name=”Conference Proceedings”>10</ref-type><contributors><authors><author>Bo, Dong</author><author>Li, Yongdong</author><author>Zheng, Zedong</author></authors></contributors><titles><title>Energy management of hybrid DC and AC bus linked microgrid</title><secondary-title>Power Electronics for Distributed Generation Sys–s (PEDG), 2010 2nd IEEE International Symposium on</secondary-title></titles><pages>713-716</pages><dates><year>2010</year></dates><publisher>IEEE</publisher><isbn>142445669X</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[26]. نوع DC نیز به کاربردهایی نظیر شبکه‌های برق کشتی‌ها و هواپیماها معطوف می‌شود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Ise</Author><Year>2006</Year><RecNum>50</RecNum><DisplayText>[27]</DisplayText><record><rec-number>50</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rwpr2df59resauee5fuvxv9earepx5r2p5fw”>50</key></foreign-keys><ref-type name=”Conference Proceedings”>10</ref-type><contributors><authors><author>Ise, T</author></authors></contributors><titles><title>Advantages and circuit configuration of a DC microgrid</title><secondary-title>Proc. Symposium on Microgrids</secondary-title></titles><volume>1</volume><dates><year>2006</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>[27]. میکروگریدهای AC به دو دسته میکروگریدهای AC فرکانس بالا و فرکانس سیستم قدرت تقسیم می شوند. نوع فرکانس بالا بیشتر کاربردهای نظامی و نیز هوا-فضا داشته ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Chakraborty</Author><Year>2007</Year><RecNum>51</RecNum><DisplayText>[28]</DisplayText><record><rec-number>51</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rwpr2df59resauee5fuvxv9earepx5r2p5fw”>51</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Chakraborty, Sudipta</author><author>Weiss, Manoja D</author><author>Simões, M Godoy</author></authors></contributors><titles><title>Distributed intelligent energy management sys– for a single-phase high-frequency AC microgrid</title><secondary-title>Industrial Electronics, IEEE Transactions on</secondary-title></titles><periodical><full-title>Industrial Electronics, IEEE Transactions on</full-title></periodical><pages>97-109</pages><volume>54</volume><number>1</number><dates><year>2007</year></dates><isbn>0278-0046</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[28]، در صورتی که نوع فرکانس پایین که مد نظر ما در این تحقیق است، از کاربردهای عمومی‌تری برخوردار است. اقبال عمومی در استفاده از میکروگریدها رو به رشد است به طوری که موسسه تحقیقاتی Pike پیش بینی کرده است که تا سال 2015 بیش از سه گیگاوات میکروگرید با سرمایه ای در حدود 8 میلیارد دلار در دنیا نصب خواهد شد.
تاکنون تحقیقات زیادی در زمینه میکروگریدها صورت گرفته و پروژه های متعددی در سطح جهان برای بررسی کارآیی آنها انجام شده است. از جمله این پروژه‌ها می توان به موارد ذیل اشاره کرد: 1- میکروگریدهای AEP CERTS، Mad River، BC Hydro Boston Bar و GEC در آمریکا، 2- میکروگرید EU More ، Kythnos، CESI و Demotec در اروپا، 3- پروژه‌هایAichi Expo، Kyotango، Hachinohe و Sendai توسط سازمان توسعه فناوری انرژی تجدیدپذیر و صنعت ((NEDO 4- میکروگرید Shimizu در ژاپن 5- Hsinchiang در چین 6- میکروگرید Hydro-Quebec در کانادا ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Barnes</Author><Year>2007</Year><RecNum>47</RecNum><DisplayText>[24]</DisplayText><record><rec-number>47</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rwpr2df59resauee5fuvxv9earepx5r2p5fw”>47</key></foreign-keys><ref-type name=”Conference Proceedings”>10</ref-type><contributors><authors><author>Barnes, Mike</author><author>Kondoh, Junji</author><author>Asano, Hiroshi</author><author>Oyarzabal, Jose</author><author>Ventakaramanan, Giri</author><author>Lasseter, Robert</author><author>Hatziargyriou, Nikos</author><author>Green, Tim</author></authors></contributors><titles><title>Real-world microgrids-an overview</title><secondary-title>Sys– of Sys–s Engineering, 2007. SoSE&apos;07. IEEE International Conference on</secondary-title></titles><pages>1-8</pages><dates><year>2007</year></dates><publisher>IEEE</publisher><isbn>1424411599</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[24]. ساختار میکروگریدهای AC شباهت زیادی با شبکه‌های توزیع استاندارد دارند با این تفاوت که میکروگرید می‌تواند بصورت جدا از شبکه اصلی نیز فعالیت کند.
در یک تقسیم بندی مطالعات صورت گرفته در زمینه میکروگریدها را می توان به سه دسته تقسیم کرد:
مطالعات استاتیکی شامل: که شامل مطالعه پخش بار،عملکرد بازار در میکروگرید، اندازه منابع تولید پراکنده و….
مطالعات دینامیکی شامل: کنترل و مدیریت میکروگرید، آنالیز پایداری و…
مطالعات گذرا شامل: کنترل و کیفیت توان، مطالعات حفاظتی ، مطالعات حالت گذرا منابع تولید پراکنده و..
محدود کننده جریان خطا محدود کننده جریان خطا را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد:
1 محدود کننده جریان خطای پسیو
2 محدود کننده جریان خطای اکتیو
به طور معمول محدود کننده جریان خطای پسیو، راکتورهای محدود کننده هستند که جریان خطا را به وسیله محدود کردن افت ولتاژ دو سر راکتور محدود کننده جریان خطا، محدود می‌کند. اشکال اصلی محدود کننده‌ی جریان خطای پسیو این است که در شرایط عملکرد نرمال سیستم، این راکتور محدود کننده جریان خطای پسیو باعث افت ولتاژ و مصرف توان می‌شود.
محدود کننده جریان خطای اکتیو یک امپدانس متغیر است که به صورت سری با بریکر وصل می‌شود که در شرایط عملکرد نرمال سیستم دارای امپدانس خیلی کم و در شرایط خطا دارای امپدانس خیلی زیاد است که به صورت تجاری در بازار موجود نمی‌باشد و از آن در آینده در شبکه قدرت استفاده خواهد شد. ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Teng</Author><Year>2010</Year><RecNum>1</RecNum><DisplayText>[3]</DisplayText><record><rec-number>1</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rwpr2df59resauee5fuvxv9earepx5r2p5fw”>1</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Teng, J-H</author><author>Lu, C-N</author></authors></contributors><titles><title>Optimum fault current limiter placement with search space reduction technique</title><secondary-title>Generation, Transmission &amp; Distribution, IET</secondary-title></titles><periodical><full-title>Generation, Transmission &amp; Distribution, IET</full-title></periodical><pages>485-494</pages><volume>4</volume><number>4</number><dates><year>2010</year></dates><isbn>1751-8687</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[3]
در ادامه چند نمونه از ساختارهای محدود کننده جریان خطا مرور می‌شود.
راکتورهای محدود کننده جریانراکتور محدود کننده جریان (CLR)، راکتوری است که به صورت سری در خط قرار می‌گیرد و جریان اتصال کوتاه را کاهش می‌دهد. برخی از اتصالات متداول CLR در شکل 2-1 نشان داده شده است.
اصلی‌ترین مزیت CLR سادگی و قیمت پایین آن می‌باشد. از لحاظ هزینه استفاده از CLR می‌تواند روشی مناسب برای کاهش سطح اتصال کوتاه در مقایسه با تعویض کلیدهای قدرت باشد. اما اصلی‌ترین عیب CLR وجود افت ولتاژ در دو سر راکتور آن در زمان عملکرد نرمال سیستم می‌باشد، به گونه‌ای که با در نظر گرفتن این عامل می‌توان CLR را در مقوله‌ی محدود کننده‌های جریان خطا پسیو قرار داد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Wu</Author><Year>2004</Year><RecNum>29</RecNum><DisplayText>[29]</DisplayText><record><rec-number>29</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rwpr2df59resauee5fuvxv9earepx5r2p5fw”>29</key></foreign-keys><ref-type name=”Book”>6</ref-type><contributors><authors><author>Wu, Xueguang</author><author>Jenkins, Nick</author><author>Strbac, Goran</author><author>Watson, Jim</author><author>Mitchell, Catherine</author></authors></contributors><titles><title>Integrating renewables and CHP into the UK electricity sys–</title></titles><dates><year>2004</year></dates><publisher>Tyndall Centre for Climate Change Research</publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>[29].

350520-182245
شکل STYLEREF 1 \s ‏2 SEQ شکل \* ARABIC \s 1 1: برخی از اتصالات متداول CLRIs-limiterبه دلیل عدم امکان استفاده از فیوزها در ولتاژها و جریان‌های بالا شرکت ABB در سال 1980 این محدود کننده را طراحی کرد. ساختار کلی یک Is-limiterدر شکل2-2 نشان داده شده است.
این محدود کننده از دو بخش هدایت کننده موازی تشکیل شده است:
1– کنتاکتور اصلی
2 – فیوز موازی با کنتاکتور اصلی
همانطور که در قسمت (b) شکل2-2 نشان داده شده است، در کار عادی سیستم قدرت، جریان شبکه از کنتاکتور اصلی عبور می‌کند. در زمان اتصال کوتاه، کنتاکتور اصلی باز شده و جریان از طریق فیوز موازی هدایت می‌شود (قسمت (c)). به این ترتیب جریان اتصال کوتاه حداکثر در نیم سیکل اول محدود می‌شود. این محدود کننده معمولاً در مسیر اتصال دو سیستمی استفاده می‌شود، که در صورت اتصال مستقیم جریان عیب آنها از مقادیر نامی تجهیزات بالاتر می‌رود. این محدود کننده قادر است، قبل از اینکه جریان‌های بالا به تجهیزات سیستم آسیبی برسانند، عمل نماید.

شکل STYLEREF 1 \s ‏2 SEQ شکل \* ARABIC \s 1 2: یک Is-limiter نمونه و عملکرد آناز مزایای این محدود کننده‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
عملکرد سریع در نیم سیکل اول اتصال کوتاه
تقریباً بدون اتلاف توان در عملکرد نرمال سیستم
استفاده از خواص سودمند فیوزها در زمان خطا
از معایب این محدود کننده ها می توان به موارد زیر اشاره کرد.
قیمت بالا
نیاز به تعویض کنتاکتور و فیوز بعد از هر اتصال کوتاه
حساسیت بیش از حد به افزایش جریان
محدود کننده جریان خطای حالت جامدبا رشد سریع ادوات الکترونیک قدرت ایده محدود کننده جریان خطای حالت جامد که دارای کارکردی مشابه Is-limiter است، مطرح شد. به طور معمول در ساختار محدود کننده‌های جریان خطای حالت جامد از ادواتی نظیر بانک خازنی، یک راکتور و سوئیچ الکترونیک قدرت نظیر GTO، تریستور یا سوییچ‌های دیگر با عملکرد سریع استفاده می‌شود.
در شکل 2-3 یک نمونه از این محدود کننده‌های جریان خطای حالت جامد نشان داده شده است. در عملکرد عادی سیستم تریستورها خاموش می‌باشند و بانک خازنی و راکتور به صورت سری با هم قرار می‌گیرند. اندازه خازن و سلف به گونه‌ای طراحی شده است، که در عملکرد نرمال سیستم سلف و خازن در حالت رزونانس سری باشند و بنابراین امپدانس این مجموعه برابر صفر باشد. با وقوع خطا تریستورها روشن شده و با اتصال کوتاه کردن دو سر خازن، خازن را از مدار خارج می‌کنند. بنابراین در زمان خطا امپدانس معادل این مجموعه برابر امپدانس راکتور است و این امپدانس باعث کاهش جریان اتصال کوتاه می‌شود. ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Chang</Author><Year>2000</Year><RecNum>30</RecNum><DisplayText>[30]</DisplayText><record><rec-number>30</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rwpr2df59resauee5fuvxv9earepx5r2p5fw”>30</key></foreign-keys><ref-type name=”Conference Proceedings”>10</ref-type><contributors><authors><author>Chang, CS</author><author>Loh, PC</author></authors></contributors><titles><title>Designs synthesis of resonant fault current limiter for voltage sag mitigation and current limitation</title><secondary-title>Power Engineering Society Winter Meeting, 2000. IEEE</secondary-title></titles><pages>2482-2487</pages><volume>4</volume><dates><year>2000</year></dates><publisher>IEEE</publisher><isbn>0780359356</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[30].

شکل STYLEREF 1 \s ‏2 SEQ شکل \* ARABIC \s 1 3: ساختار نمونه‌ای از محدودکننده جریان خطای حالت جامد.ساختار دیگری از محدود کننده‌های جریان خطای حالت جامد در شکل 2-4 نشان داده شده است. در حالت عملکرد عادی سیستم تریستورها خاموش می‌باشند و راکتور L1 و خازن C1 به صورت سری با هم قرار می‌گیرند. همانند محدود کننده جریان قبل، اندازه راکتور L1 و خازن C1 بگونه‌ای طراحی شده است، که در عملکرد نرمال سیستم سلف و خازن در حالت رزونانس سری باشند و بنابراین امپدانس این مجموعه برابر صفر می‌باشد. پس از وقوع خطا تریستورها روشن شده و سلف L2 نیز وارد مدار می‌شود. با توجه به زاویه آتش تریستورها امپدانس معادل محدودکننده جریان خطا متفاوت می‌باشد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>King</Author><Year>1990</Year><RecNum>31</RecNum><DisplayText>[31]</DisplayText><record><rec-number>31</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rwpr2df59resauee5fuvxv9earepx5r2p5fw”>31</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>King, EF</author><author>Chikhani, AY</author><author>Hackam, R</author><author>Salama, MMA</author></authors></contributors><titles><title>A microprocessor-controlled variable impedance adaptive fault current limiter</title><secondary-title>Power Delivery, IEEE Transactions on</secondary-title></titles><periodical><full-title>Power Delivery, IEEE Transactions on</full-title></periodical><pages>1830-1838</pages><volume>5</volume><number>4</number><dates><year>1990</year></dates><isbn>0885-8977</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[31].

شکل STYLEREF 1 \s ‏2 SEQ شکل \* ARABIC \s 1 4: ساختار نمونه‌ای از محدودکننده جریان خطای حالت جامدساختار دیگری از محدود کننده‌های جریان خطای حالت جامد در شکل 2-5 نشان داده شده است. این مدار از دو شاخه رزونانسی و دو تریستور پشت به پشت تشکیل شده است. در کار عادی سیستم قدرت تریستورها آتش نمی‌شوند و در نتیجه شاخه های رزونانسی (‍C1 با L1 ) و (C2 با L2 ) اتصال کوتاه می‌باشند. در کار عادی سیستم هیچ‌گونه افت ولتاژی در دو سر محدودکننده وجود نخواهد داشت. بعد از زمان کوتاهی پس از اتصال کوتاه (کمتر از نیم سیکل) مدار کنترل تریستورها را آتش کرده و در نتیجه مدار معادل محدود کننده شبیه شکل 2-6 خواهد بود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Chang</Author><Year>2001</Year><RecNum>32</RecNum><DisplayText>[32]</DisplayText><record><rec-number>32</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rwpr2df59resauee5fuvxv9earepx5r2p5fw”>32</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Chang, CS</author><author>Loh, PC</author></authors></contributors><titles><title>Integration of fault current limiters on power sys–s for voltage quality improvement</title><secondary-title>Electric Power Sys–s Research</secondary-title></titles><periodical><full-title>Electric Power Sys–s Research</full-title></periodical><pages>83-92</pages><volume>57</volume><number>2</number><dates><year>2001</year></dates><isbn>0378-7796</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[32].
برای تولید امپدانس متغیری به صورت سری با خط می توان اندازه مقاومت را تغییر داد. در این مدار اندازه مقاومت و همچنین زاویه آتش تریستورها تعیین کننده اندازه امپدانس معادل خواهد بود.

شکل STYLEREF 1 \s ‏2 SEQ شکل \* ARABIC \s 1 5: ساختار نمونه‌ای از محدودکننده جریان خطای حالت جامد
شکل STYLEREF 1 \s ‏2 SEQ شکل \* ARABIC \s 1 6: مدار معادل محدود کننده رزونانسی سری-موازی در زمان اتصال کوتاهدر شکل 2-7 ساختار دیگری از محدودکننده‌های جریان خطای حالت جامد نشان داده شده است. همانگونه که دیده می‌شود، این محدود کننده جریان خطا شامل سه شاخه موازی GTO، سلف محدود‌کننده جریان و برقگیر می‌باشد. در طول شرایط نرمال GTO در حالت هدایت کامل می‌باشد و بنابراین دو سر راکتور محدود کننده جریان اتصال کوتاه بوده و امپدانس معادل محدود کننده تقریباً برابر صفر می‌باشد. در صورتی که در زمان وقوع خطا جریان خطا از یک مقدار از پیش تعیین شده بیشتر باشد، مدار کنترلی فعال و GTOها خاموش می‌شوند. بلافاصله پس از خاموش شدن GTOها، مسیر عبور جریان از طریق شاخه‌ی سلف محدود کننده جریان بسته می‌شود و جریان خطا توسط سلف محدود کننده جریان خطا تا میزان مورد نظر کاهش می‌یابد. هنگامی که سیستم به شرایط عادی بازگشت، GTOها روشن می‌شوند و ولتاژ دو


جایابی بهینه محدود کننده‌های جریان خطا در میکروگریدها به منظور بهبود تداوم سرویس پایان نامه ها
قیمت: 11200 تومان

این نوشته در پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *