پایان نامه ها

تأثیر سطوح مختلف ال-کارنیتین و لیزین- متیونین اضافی بر میکروفلورای روده و پارامترهای خونی جوجههایگوشتی نر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
دانشکده علوم کشاورزی
گروه آموزشی علومی دامی
پایاننامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد (M.Sc.)
رشته علوم دامی گرایش تغذیه دام
عنوان:
تأثیر سطوح مختلف ال-کارنیتین و لیزین- متیونین اضافی بر میکروفلورای روده و پارامترهای خونی جوجههایگوشتی نر
استاد راهنما:
دکتر محمد داداشبیکی
استاد مشاور:
دکتر مهرداد بویه
نگارش:
بابک حسینتبار قاسمآباد
زمستان 1391
تشکر و قدردانی
ابتدا از خانواده عزیزم که حامی همیشگی در تمام لحظات زندگی من بودند فقط با بهرهگیری از واژه تشکّر میتوانم قدردان زحماتشان باشم. در ادامه از جنابآقای دکتر محمد داداشبیگی استاد راهنمای اینجانب که در مدّت پژوهش، علاوه بر راهنماییهای ارزنده علمی و عملی و بیان مشکلات با روی خوش با اینجانب برخورد مینمودند و اعتراف میکنم که فردی خوششانس هستم که زمان پژوهشم برابری کرد با معاونت ریاست دانشکده ایشان و در راستای آن بازدید هر روزه ایشان از کارهای عملی پژوهش و ایجاد انگیزهای مضاعف و انتقال تجربه و رفع موانع بر سرراه که انصافاً هم که شانس بزرگی است سپاسگزار باشم. قدردان استاد مشاور جناب آقای دکترمهرداد بویه که با تسلّط به مبانی تئوری و عملی و آشنایی کامل ایشان با چالشها و مسائل پیشرو موضوع پژوهش و تجربه عملی ایشان در فارم تحقیقاتی در انتقال راهنمائی بهجا، حساس و دقیق در همه مسائل در طول پایاننامه مزید علتی برای اینجانب برای حضور دائمی در فارم و انگیزه مضاعف به لحاظ علمی وعَمَلی در لزوم دقّت حداکثری و ایجاد توجّه در تمام مراحل این پایان نامه و در نهایت اتمام پایاننامه گردید.
از جناب آقای دکترعلیرضا صیداوی مدیر گروه علومدامی دانشگاهآزاد اسلامی واحد رشت، استاد دروس بیوشیمیتکمیلی و تغذیهطیورتکمیلی که افتخار شاگردی این استاد و محقق برجسته کشور را داشتم و همچنین زحمت داوری این پژوهش را قبول نمودند تشکّر ویژه و همچنین سپاسگذار ایشان که مهیاساز بهترین فرصتها و لحظات از شروع تحصیلی اینجانب در مقطع کارشناسیارشد تا اتمام این پژوهش و امیدبخش و راهنمای من در این مسیر و رنج پُرمعنا بودند میباشم.
از اساتید دیگر از جمله جناب خانم دکتر لیلا اسدپور راهنما و حامی من در انجام آزمایشات میکروفلور، از استاد محترم جناب آقای مهندس مهراننصرتی که کار آنالیز آماری نتایج و راهنماییهای لازم و کلیدی در فصل نتایج را کمک کردند کمال تشکّر را دارم و در نهایت از همهی اساتید گروه علومدامی و تمامی دوستانخوب و همکلاسیهای عزیزم که نامشان سهواً از قلم افتاده است و به نحوی مرا در انجام کارها یاری نموده و مرهون لطف و محبّت خود قرار دادهاند سپاسگذاری مینمایم.
641445964859تقدیم به خانواده عزیزم
که حامی همیشگیام بودند
00تقدیم به خانواده عزیزم
که حامی همیشگیام بودند

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده فارسی 1
فصل اول: مقدمه 2
1-1- نگاه تاریخی به ضرورت دامپروری در طول تکامل بشر 3
1-2- اهمیت طیور و ضرورت صنعتی شدن آن 3
1-3- اهمیت تولید گوشت طیور و جایگاه و آمار صنعت طیور در ایران و جهان 4
1-4- مقایسه پرورش طیور در ایران با سایر کشورها 5
1-5- اهمیت مهندسی تغذیه در صنعت طیور 6
1-6- اهمیت، نقاط قوت و مزایای افزودنی ال-کارنیتین در تغذیه طیور 6
1-7- اهمیت، نقاط قوت و مزایای اسیدهایآمینه 7
1-7-1- نگاهی کلی به اهمیت لیزین 8
1-7-2- نگاهی کلی به اهمیت متیونین 9
2-8- دلایل و ضرورت اجرای این تحقیق 10
2-9- اهداف تحقیق 10
فصل دوم: بررسی منابع 11
2-1- مروری برکلیات و مطالعات انجام گرفته درباره ال-کارنیتین 12
2-1-1- خواص شیمیایی ال-کارنیتین 12
2-1-2- شکلهای شیمیایی ال-کارنیتین 13
2-1-3- ال-کارنیتین در مواد غذایی 13
2-1-4- فرمهای تجاری ال-کارنیتین 15
2-2- مروری بر تئوریها و مطالعات صورت گرفته بر روی واکنشهایحیاتی ال-کارنیتین 16
2-2-1- عملکرد بیولوژیک ال-کارنیتین 16
2-2-2- محافظت و تنظیم تعادل غشای سلولی توسط ال-کارنیتین 17
2-2-3- جذب، انتقال و دفع ال-کارنیتین 17
2-2-3-1- جذب 17
2-2-3-2- انتقال 18
2-2-3-3- دفع 18
2-2-4- بیوسنتز ال–کارنیتین 19
2-2-5- متابولیسم ال–کارنیتین 21
2-3- مروری بر منابع مربوط به علل و اثرات عدم توجّه به ال-کارنیتین 23
2-3-1- کمبود و اختلالات ناشی از کمبود ال–کارنیتین 23
2-3-1-1- اختلالات اولیه 23
2-3-1-2- اختلالات ثانویه 23
2-3-2- اختلالات متابولیسم ال-کارنیتین 24
2-3-3- اثرات جانبی مصرف ال–کارنیتین 25
2-4- مروری بر مطالعات انجام گرفته درباره اهمیت ال-کارنیتین در سایر حیوانات غیر از طیور 25
2-4-1- نوزاد حیوانات 25
2-4-2- نشخوار کنندگان 26
2-4-3- ماهی 26
2-4-4- حيواناتخانگي و مسابقهاي 26
2-4-5- خوك 27
2-4-6- انسان 27
2-5- مروری بر مطالعات انجام گرفته درباره ال-کارنیتین در طیور 28
2-5-1- ال-کارنیتین در تغذیهطیور 28
2-5-2- ال–کارنیتین در تغذیهخروسها 28
2-5-3- ال-کارنیتین در تغذیه مرغان مادرگوشتی 28
2-5-4- ال– کارنیتین در تغذیه مرغانتخمگذار 29
2-5-6- اثرات تغذیهای ال–کارنیتین روی عملکرد و ویژگیهای لاشه جوجهگوشتی 29
2-5-7- اثر مکمل ال–کارنیتین روی سیستمایمنی جوجههایگوشتی 34
2-6- مروری بر منابع و کلیات موجود در مورد پروتئینها و اسیدهایآمینه 36
2-6-1- تعریف 36
2-7- مروری بر مطالعات صورتگرفته بر روی تئوریها، عوامل و تعاریف مرتبط به پروتئین و اسیدهایآمینه در تغذیه طیور 38
2-7-1- اسیدهایآمینه سنتتیک در تغذیه طیور 38
2-7-2- بیان حداقل احتیاجات اسیدهایآمینه 38
2-7-3- محاسبه احتياجات روزانه پروتئين جوجههاي در حال رشد 39
2-7-4- عوامل مؤثر بر قابليت هضم و قابليت دسترسي اسیدهایآمینه 39
2-7-5- ترتیب محدودیت اسیدهایآمینه 39
2-7-6- عوامل مؤثر بر نیاز طیور به اسیدهایآمینه 40
2-7-6-1- عوامل مؤثر بر مصرف خوراک 40
2-7-6-1-1- تنش ایمونولوژیکی 40
2-7-6-1-2- دمای محیط 40
2-7-6-1-3- گونه طیور 40
2-7-6-1-4- جنس طیور 41
2-7-6-1- 5- سن طیور 41
2-7-6-2- عوامل جیرهای 41
2-7-6-2-1- سطح پروتئین جیره 41
2-7-6-2-2- سطح انرژی جیره 41
2-7-6-2-3- عدمتوازن اسیدهایآمینه 41
2-7-6-2-4- اثرات ویتامین و کوکسیدیواستاتها 41
2-7-6-2- 5- ناهمسازی 42
2-7-6-2-6- پراکسیداسیون اسید چرب 42
2-7-6-2-7- عوامل ضدتغذیهای 42
2-7-6-2-8- افزودنیها 42
2-8- مروری بر منابع مربوط به علل و اثرات عدم توجه به پروتئینها و اسیدهایآمینه 42
2-8-1- اثرات کمبود پروتئین و اسیدهایآمینه در طیور 42
2-8-2- اثرات نامطلوب اسيدهاي‌آمينه 43
2-8-2-1- اثرات متقابل اسيدهايآمينه 44
2-8-2-2- عدمتوازن اسيدهايآمينه 44
2-8-2-3- سميّت اسيدهايآمينه 44
2-9- مروری بر مطالعات انجام گرفته درباره اسیدآمینه لیزین و اهمیت آن در تغذیه طیور 45
2-9-1- لیزین 45
9-2-2- لیزین مورد نیاز جوجههایگوشتی 45
2-9-3- لیزین مواد خوراکی 46
2-9-4- قابلیت دسترسی لیزین در مواد خوراکی مختلف 46
2-9-5- عوامل مرثر بر قابلیت دسترسی لیزین 47
2-9-5-1- نحوه خوراک دادن 47
2-9-5-2- میزان حرارت خوراک در فرایند تولید 47
2-9-5-3- اثر مواد معدنی 48
2-9-5-4- استرس ایمنولوژیکی 48
2-9-5-5- دمای محیط 48
2-9-5-6- جنس 49
9-2-6- اثر لیزین در مقابله با استرسگرمایی 49
2-9-7- اثر لیزین بر مصرفخوراک و رشد 49
2-9-8- اثر لیزین بر ترکیبلاشه 50
2-9-9- اثر لیزین بر عملکرد پرنده 51
2-9-10- اثر لیزین بر گوشت سينه 52
2-9-10- جذب ليزين و مواد غذايي 53
2-9-11- روشهای مصنوعی تولید لیزین 53
2-9-11-1- روش تخمیری (تولید مستقیم اسیدهایامینه از منابع کربنی) 53
2-10- مروری بر مطالعات انجام گرفته درباره اسید امینه متیونین و اهمیت آن در تغذیه طیور 54
2-10-1- متیونین 54
2-10-2- متیونین در جیره طیور 55
2-10-3- اهمیت S-آدنوزیل متیونین و واکنشهای متیلاسیون 56
2-10-4- بررسی متابولیسم متیونین 57
2-10-5- اثر متیونین بر رشد و عملکرد 60
2-10-6- نقش تغذیه اسیدهایآمینهگوگرددار بر شاخصهای خونشناختی و پروتئینخون 61
2-10-7- اثر متیونین بر ترکیب لاشه 61
2-10-8- اثر متیونین افزایش وزن 62
2-10-9- اثر متیونین روی مصرف غذا و ضریبتبدیل غذا 62
2-10-10- اثر متیونین روی درصد وزن لاشه و درصد وزن سینه 62
2-11- معرفی پارامترهای مورد مطالعه(فلور میکروبی و پارامترهای خون) 63
2-11-1- مروری بر اهمیت مطالعات انجامگرفته بر میکروفلوارای روده 63
2-11-1-2- بررسی اهمیت رودهکور(سکوم) بر روی میکروفلورای روده 65
2-11-1-2-1- ساختار رودهکور 65
2-11-1-2-2- نقش رودهکور درهضم 65
2-11-1-2-3- جمعیت باکتریایی رودهکور 66
2-11-1-3- معرفی جمعیت فلور میکروبی و نقش آنها در دستگاهگوارش 66
2-11-1-3-1-کُلیفُرمها 67
2-11-1-3-2- اِشریشیاکُلی 68
2-11-1-3-3- لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس 68
2-11-1-3-4- انتروکوک 69
2-11-2- مروری بر مطالعات انجام گرفته روی بعضی از تئوریها و مطالب مرتبط با پارامترهای خون 69
2-11-2-1- لیپوپروتئینها 70
2-11-2-1-1- اهمیت بالینی لیپیدها 70
فصل سوم: مواد و روشها 72
3-1- محل اجرای آزمایش 73
3-2- موقعیت و ابعاد سالن 73
3-3- آماده سازی سالنپرورش 74
3-4- روش آزمایشات 75
3-5- شرایط محیطی پرورش 75
3-5-1 دما 75
3-5-2 رطوبت 75
3-5-3- تهویه 75
3-5-4- نور 76
3-5-5- دانخوری و آبخوری 76
3-6- برنامههای بهداشتی و واکسیناسیون 76
3-6-1- واکسن برونشیت مرحله اول 76
3-6-2- واکسن نیوکاسل مرحله اول 77
3-6-3- واکسن گامبورو مرحلهاول 77
3-6-4- برونشیت مرحله دوم 78
3-6-5- واکسن نیوکاسل مرحله دوم 78
3-6-6- واکسن گامبورو مرحله دوم 79
3-7- مدل و ماده آزمایشی 79
3-8- تنظیم و تهیه جیرههای آزمایشی 81
3-8-1- لیزین- متیونین بیش از توصیه NRC 83
3-9- نمونهبرداری خون 83
3-10- پارامترهایهای خون 83
3-11- میکروفلورای روده 84
3 -11-1-کارهای قبل از شروع کشتمیکروبی 84
3-11-1-1- تهیه پِپتونواتر 84
3-11-1-2- تهیه محیطکشت مککانکی آگار (محیطکشت جامد) 85
3-11-1-3- تهیه محیطکشت ای . ام . بی آگار (محیطکشت جامد) 85
3-11-1-4- تهیه محیطکشت نوترینت آگار (محیطکشت جامد) 85
3-11-1-5- تهیه محیطکشت ام.آر.اس آگار (محیطکشت جامد) 86
3-11-1-6- تهیه محیطکشت روگاسا آگار (محیطکشت جامد) 86
3-11-1-7- تهیه محیطکشت آزاید آگار (محیطکشت جامد) 86
3-11-2- روش کار کشت فلور میکروبی رودهکور 87
3-12- چگونگی تجزیه و تحلیل آماری 88
3-12-1- مدل آماری طرح 88
3-12-1-1-آزمایشات فاکتوریل 88
3-12-1-1-1- فاکتور 88
3-12-1-1-2- سطح 88
3-12-1-1-3- تیمار 88
3-12-1-1-4- اثر متقابل 89
3-12-1-1-5- اثرات تشکیل دهنده تیمار در آزمایشات فاکتوریل 89
3-12-2- تجزیه و تحلیل آماری 89
فصل چهارم: نتایج 90
4-1- اثر سطوح مختلف ال-کارنیتین روی بعضی از پارامترهای خونی 93
4-2- اثر سطوح لیزین- متیونین اضافی روی بعضی از پارامترهای خونی 94
4-3- اثر متقابل سطوح مختلف ال-کارنیتین و لیزین- متیونین اضافی روی بعضی از پارامترهای خونی 95
4-4- گلوکز خون 96
4-5- اوریک اسید خون 99
4-6- تری گلیسرید خون 102
4-7- پروتئین خون 105
4-8- آلبومین خون 108
4-9- کلسترول خون 111
4-10- LDL خون 114
4-11- HDL خون 117
4-12- VLDL خون 120
4-13- اثر سطوح مختلف ال-کارنیتین روی جمعیت شماری از باکتریهای رودهکور 123
4-14- اثر سطوح اضافی لیزین- متیونین روی جمعیت شماری از باکتریهای رودهکو 124
4-15- اثرمتقابل سطوح مختلف ال-کارنیتین و لیزین- متیونین اضافی روی جمعیت شماری از باکتریهای رودهکور 125
4-16- جمعیت کل باکتریهای هوازی 126
4-17- جمعیت باکتری تولید کننده اسیدلاکتیک 129
4-18- باکتری اشریشیاکلی 132
4-19- کلی فرم 135
4-20- لاکتوباسیل 138
4-21- انتروکوک 141
فصل پنجم: بحث 144
5 – 1- پارامترهای خون 145
5 -1-1- گلوکز 145
5- 1 -2-کلسترول 145
5-1- 3-تریگلیسرید 146
5- 1- 4- اسید اوریک 146
5-1-5- پروتئین وآلبومین خون 147
5-1-6- لیپوپروتئینهای خون(LDL، HDL، VLDL) 147
5-2- میکروفلورای روده 148
5-2-1-کلیفرم 148
5-2-2- اشریشیاکلی 148
5-2-3- لاکتوباسیلوس و باکتریهای تولیدکننده اسیدلاکتیک 148
5-2-4- انتروکوک‌ها 149
5-2-5- باکتری هوازی 149
5-3- نتیجهگیری 149
5-4- مسائل و چالشهای این پژوهش 150
5-5- پیشنهادات 150
فصل ششم: فهرست منابع 151
چکیده انگلیسی 171
فهرست جداول جدول1-1- درصد پروتئین گوشت و ضریب تبدیل خوراک در حیوانات مختلف 4
جدول1-2- مقایسه برخی از استانداردهای تولید جوجه گوشتی ایران با ترکیه و امریکا 5
جدول 2-1- نام شیمیایی ، فرمول شیمیایی و فرمول ساختمانی ال–کارنیتین 12
جدول 2-2- مقدار ال– کارنیتین موجود در مواد غذایی (میلیگرم در کیلوگرم) 14
جدول 2-3 – مقدار ال–کارنیتین موجود در شیر پستانداران 18
جدول 2- 4 – فرمهای مختلف کمبود ال–کارنیتین 24
جدول2-5- عناصر و نسبت آنها در ساختمان پروتئینها 36
جدول2-6- طبقهبندی پروتئینها 37
جدول 2-7- محدودیت اسیدآمینه خوراک در جیره طیور 40
جدول 2–8– مقدار لیزین جیره جوجهگوشتی و وابستگی ان با پروتئین و انرژی قابل متابولیسم خوراک 45
جدول 2 – 9– درصد لیزین چند ماده خوراکی 46
جدول2-10- متابولیسم لیپوپروتئینها 71
جدول 3-1 شرایط دمایی تأمین شده در کل دوره پرورش 75
جدول 3-2 برنامه واکسیناسیون 79
جدول3-4- جدول سطوح مختلف ال-کارنیتین و لیزین- متیونین بهکار رفته در این پژوهش 80
جدول 3-5- تركيب دان مصرفي در دوره‌های آغازین، رشد و پایانی 81
جدول 3-6- مواد مغذی جیره پایه آزمایشی در دورههای آغازین، رشد و پایانی 82
جدول 3-7- ترکیب مولتیویتامین دوره آغازین ، رشد و

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *