پایان نامه ها

هاي، مي، كه، صنايع، اين، معيار

ج حاصله ارائه مي شود.
بطور كلي فرايند تصميم گيري از لحاظ فضاي تصميم به دو دسته پيوسته و گسسته تقسيم مي شود و تصميم گيري در فضاي گسسته به دو دسته تك معيار ه و چند معيار ه تقسيم مي شود. خود معيارها به سه دسته معيارهاي كيفي، كمي و تركيبي (كيفي و كمي) تقسيم مي شوند.
تحلیل سلسله مراتبی روشي است كه امكان تصميم گيري صحيح با حضور معيارهاي كيفي و كمي و تركيبي را فراهم مي كند. پياده سازي AHP در يك تصميم گيري شامل 4 فاز است:
ساختن سلسله مراتبي
انجام مقايسات زوجي
محاسبه وزنه
سازگاری سیستم
در فاز اول بايد عواملي كه در تصميم گيري مهم مي باشند را در قالب يك درخت تصميم گيري بصورت سلسله مراتبي بيان كنيم. بطور مثال تصور كنيد كه مي خواهيم از بين چهار اتومبيل C ,B,D ، A يكي را انتخاب كنيم. در انتخاب اتومبيل سه معيار هزينه،
كيفيت و زيبايي مطرح مي باشد. درخت سلسله مراتبي براي اين مثال بصورت زير خواهد بود:

در فاز دوم عناصر هر سطح نسبت به عنصر مربوطه خود در سطح بالاتر بصورت زوجي مقايسه شده و وزن آنها محاسبه مي گردد. اين وزنها را وزن نسبي مي ناميم سپس با تلفيق اين وزنها وزن نهايي هر
گزينه مشخص مي شود . بطور مثال اگر بخواهيم اتومبيلها را بر اساس معيار راحتي مقايسه كنيم ابتدا اتومبیل A را با B از این نظر مقایسه کرده و سپس A و C و بعد C و B را با هم مقایسه می کنیم. در این مقایسه ها تصمیم گیرنده ها از قضاوت های شفاهی استفاده می کنند بگونه ای که اگر عنصر i باعنصر j مقایسه شود تصمیم گیرنده خواهد گفت که اهمیت i بر j کدامیک از حالت های زیر است.
ترجیهات مقدار عددی
کاملا مهمتر 9
مهمتر 7
مهم 5
کمی مهم 3
یکسان 1
لازم به ذكر است كه در مورد معيارها بايد به نوع آنها توجه داشته باشيم. مثلا معيار هزينه، معياري است كه كم بودن آن مطلوب بوده و معيار راحتي از نوعي است كه زياد بودن آن مطلوب است. توجه به نوع معيار در روش محاسبه وزن آن اهميت دارد.
استان فارس از قابليت هاي توليدي در زمينه کشاورزی بهره مند است. اين توان كه مستمراً افزايش مي يابد، يكي از زمينه هاي مثبت و نقاط اتكاي سرمايه گذاري محسوب مي شود اضافه بر آن امكانات زير بنايي و ارتباطي استان قابل توجه است كه مي تواند در حمل و نقل مناسب كالا و ارتباطات نقش مهمي ايفا كند.
وجود پتانسیل های مختلف تولیدی در بخش کشاورزی (بویژه باغبانی) و دامپروری استان، آن را به عنوان يكي از كانون هاي مهم كشور مطرح كرده است. اين موضوع نياز به سرمايه گذاري بيشتر براي استخراج و ايجاد صنايع تبديلي دارد. لازم به ذکر است که پژوهش حاضر در بخش کشاورزی استان تا به حال صورت نگرفته و كار جديدي است.
طبق آخرین اطلاعات دریافتی از سازمان جهاد کشاورزی استان فارس اولویت های سرمایه گذاری بخش کشاورزی در این استان شامل موارد ذیل می باشند:
توسعه توليد محصولات سالم و ارگانيك و عرضه محصول عاری از باقی مانده مواد شیمیائی.
تكميل زير ساخت هاي مجتمع هاي توليدي برای افزايش توليد و ايجاد شغل.
توسعه سیستم های نوین آبیاری و استفاده بهینه از منابع با تزریق اعتبارات مناسب دولتی.  
اهتمام ویژه به تشکل های خصوصی همچون نظام صنفی کارهای کشاورزی و مشارکت دادن آن ها در تصمیمات مرتبط با بخش.
حمايت از تعاوني ها و تشكل هاي توليدی و مطالعه براي راه اندازي شركت هاي سهامي زراعي و تعاوني هاي توليدي.   
ساماندهی کانون های تولید با اجرای پروژه های متعدد آب و خاکی در آن ها.
ارائه الگوی کشت مناسب وتوسعه کشت های متراکم با لحاظ کردن مصرف بهینه آب.
افزایش راندمان آبیاری با انجام پروژه های متعدد ازجمله انتقال آب وعملیات داخل  مزرعه.
سرمایه گذاری به منظور افزایش تولیدات کشاورزی( زراعی، باغی، دام وطیور و آبزیان)
باتوجه به کلی بودن اولویتهای فوق ؛دراین تحقیق از 8 فعالیت (طرح اقتصادی کشاورزی) ابیاری تحت فشار ، احداث باغ -جنگل ومراتع ،برقی کردن چاههای کشاورزی ، پرورش طیور ،ابخیزداری ، صنایع تبدیلی(زیرساختها) ،شیلات وابزیان و طرحهای گلخانه ای بعنوان گزینهها با 4معیار دوره بازگشت سرمایه ، نرخ بازده سرمایه ، اشتغالزایی ، افزایش ظرفیت تولید بصورت زوجی مورد مقایسه قرار خواهند گرفت .
1-4- اهداف تحقیق
با توجه به مطالبي که عنوان شد اهداف مطالعه به شرح زير مي باشد:
1-شناسایی پتانسیل های سرمایه گذاری در بخش کشاورزی استان فارس.
2-اولویت بندی پتانسیل ها با استفاده از مدل های تصمیم گیری چند معیاره (MCDM).
1-5- فرضيه های تحقيق
با توجه به اهداف مورد تعقيب می توان فرضيات زیر را ارائه نمود:
سرمايه گذاري در تكميل زير ساخت هاي مجتمع هاي توليدي(صنایع تبدیلی ) برای افزايش توليد و ايجاد شغل در استان فارس اولویت اول را دارد.
سرمايه گذاري در بخش كشاورزي استان فارس بر اساس اولویت صورت نمي گيرد.
فصل دوم
پیشینه تحقیق
2376170250825
2-1- مقدمه
باتوجه به پایین بودن سهم سرمایه گذاری دربخش کشاورزی در مقایسه با سایر بخشها ،کشاورزا ن باید با استفاده از توانمندیهای خود ، بهره برداری از صنایع تبدیلی ، فناوریهای نوین وهمچنین مطالعه تحقیقات داخلی وخارجی به کمیت وکیفیت محصولات خود ارتقا بخشند.
در این فصل کارهای تحقیقی صورت گرفته در داخل وخارج از کشور بررسی خواهند شد.
2-2- مروری بر مطالعات انجام شده در داخل كشور
پروژه ارزيابي عملكرد و مكان يابي نواحي استان خراسان، توسط معاونت عمران و صنايع روستايي جهاد كشاورزي خراسان به چاپ رسيده و در آن به ارزيابي نواحي صنعتي تا پايان 1378پرداخته شده است. در اين پروژه با استفاده از روش تاكسونومي با استفاده از 12 فاكتور موثر بر مكان يابي نواحي صنعتي تشخيص داده شده است.
وكيل الرعايا (1383) پروژه مزيت نسبي سمنان، براي شناخت اولويت زير بخش هاي صنايع استان مي باشد كه از روش MCDM طي هشت دوره در سال 1383 بر حسب شاخص هاي مختلف انجام پذيرفته است. نتايج حاصل از اين تحقيق نشان داده كه صنايع شيميايي در اين استان از ارجحيت بالايي برخوردار است.
تاری و همکاران، (1389) در پروژه سياست گذاري صنعتي منطقه اي، از طريق شناخت توانمندي هاي مطالعه موردي – استان فارس در آن براي شناخت توانمندي ها از روش تاكسونومي به رتبه بندي صنايع بر حسب شاخص هاي مختلف انتخابي طي سه دوره پرداخته اند .نتايج حاصل از اين تحقيق نشان داده است كه صنايع شيميايي و غذايي نسبت به ديگر زير بخش ها داراي اولويت بيشتر است.
پیراسته (1385) در پروژه شناسايي مزيت هاي نسبي منطقه اي در ايران با تاكيد بر صنايع استان آذربايجان شرقي با استفاده از شاخص صادرات و ديگر شاخص هاي اقتصادي مزيت صنايع آذربايجان شرقي مورد شناسايي قرار گرفته است. نتايج تحقيق نشان مي دهد كه گروه هاي عمده صنايع ساخت ماشين آلات و تجهيزات و ابزار و محصولات فلزي، محصولات كاني غير فلزي ومحصولات شيميايي درجه اول وسوم مزيت هاي اقتصادي هر منطقه را نسبت به ساير مناطق كشوررا آشكار مي سازد.
پروژه اولويت گذاري طرح هاي سرمايه گذاري صنعتي كه توسط سازمان مديريت وبرنامه ريزي تدوين شده است به ضرورت واهميت شاخص صنايع كليدي وپيشرو كشور كه داراي مزيت است مي پردازد. دراين پروژه 11 شاخص پيشنهادشده است واز مدل تاكسونومي استفاده شده است. كه اولويت هريك براساس معيار سود آوري مشخص شده است.
در پژوهش تعیين درجه توسعه نيافتگي استان هاي كشور از سوی سازمان مديريت و برنامه ريزي از 55 شاخص در سه بخش اقتصادي، اجتماعي و سياسي استفاده نموده است، كه طبقه بندي سطح توسعه نيافتگي 23 استان كشور در سال 1356 ارائه گرديده است.
ناصری و همکاران (1388)، در مطالعه ای به منظور انتخاب مکان هاي مناسب جهت پخش سيلاب، براي تغذيه مصنوعي آب هاي زيرزميني دشت چاه دراز، از تلفيق سيستم هاي تصميم گيري چند معياري و سيستم هايقیمت: 11000 تومان

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *