user891

-755651943100
دانشکده دندانپزشکی
پایان‌نامه جهت اخذ درجه دکترای حرفه ای رشته دندانپزشکی
عنوان:
بررسی مورفولوژی کانال ریشه در دندان های مولر اول و دوم دایمی فک بالا به روش CBCT درافراد ایرانی
استاد راهنما:
دکتر آرمیتا روحانی
دکتر علی باقر پور
استاد مشاور:
دکتر مجید اکبری
دکتر ندا نقوی
ارائه دهنده:
مجید عزیزی
شهریور ماه 1392 شماره پایان‌نامه: 2554

چکیده
چکیده
مقدمه: یکی از علل شایع شکست درمان ریشه غیر جراحی، عدم توانایی درمان موثر تمامی کانالهای ریشه به علت آناتومی پیچیده سیستم کانال ریشه است. با توجه به اینکه تاکنون مطالعه ای جامع و گسترده در مورد بررسی آناتومی سیستم کانال ریشه در دندان های مولر اول و دوم ماگزیلا با استفاده از CBCT در نژاد ایرانی انجام نشده است، لذا هدف این مطالعه بررسی تنوعات و ویژگی های آناتومیک این دندان ها در یک جمعیت از نژاد ایرانی بود.
مواد و روش: در مطالعه حاضر از 250 دندان مولر اول و دوم ماگزیلا انسانی کشیده شده استفاده گردید.. پس از ضد عفونی دندانها،‌ ابتدا تعداد و وضعیت ریشه هابرای هر مورد ثبت گردید. تعیین مورفولوژی کانال های دندانی با استفاده از Cone Beam Computed Tomography(CBCT) صورت گرفت، به این ترتیب که پس از تهیه کلیشه ها ، تصاویر در هر سه مقطع اگزیال، ساژیتال، و کرونال با کمک نرم افزار Romexis ارزیابی مورفولوژیک شدند. تا تعداد کل کانال هادر هر دندان، تعداد کانال ها در هر ریشه و مورفولوژی کانالها(با استفاده از طبقه بندی Vertucci و طبقه بندی مکمل Gulabivala) در یک ریشه تعیین گردد. کلیه ارزیابی ها توسط 2 نفر اندودنتیست کالیبره شده صورت گرفت. داده ها در نرم افزار SPSS نسخه ی 11.5 وارد شد و درصد فراوانی هر یک از انواع اشکال مورفولوژی ریشه با استفاده از جداول توزیع فراوانی و شاخص های میانگین، میانه و انحراف معیار توصیف گردید.
نتایج: شیوع دندان مولر اول و دوم سه ریشه به ترتیب 4/98% و 6/97% بود و شیوع دندان مولر اول و دوم چهار ریشه در هر دو مورد برابر 6/1% بود. در 8/0% دندان های مولر دوم دندان ها دو ریشه بودند. در 4/2% مولر های اول و 8/8% مولر های دوم به هم چسبیدگی ریشه ها مشاهده شد. شیوع کانال چهارم در ریشه مزیوباکال مولر اول ودوم به ترتیب 8 /52% و84/16% بود. شایعترین مورفولوژی کانال در ریشه مزیو باکال مولر اول به ترتیب تیپ I ، تیپ VI و تیپ II و در مولر دوم تیپ I ، تیپ III و تیپIV بود. همچنین در 2/3 % مولر اول و 8/0 % در مولر دوم کانال چهارم در ریشه دیستوباکال مشاهده شد.
نتیجه گیری: بر اساس نتایج این مطالعه شیوع کانال چهارم در نژاد ایرانی نسبتا بالا می باشد. با توجه به عدم تهاجمی بودن و دقت بالای CBCT برای شناسایی کانال های اضافی و و اهمیت کشف این کانال ها در موفقیت یک درمان ریشه، لذا استفاده از CBCTحین درمان ریشه در موارد با پیچیدگیهای آناتومیک توصیه می گردد.
کلمات کلیدی: مورفولوژی کانال ریشه، مولر اول ماگزیلا، مولر دوم ماگزیلا،CBCT
فهرست
TOC o “1-3” h z u (1) فصل اول: PAGEREF _Toc306093427 h 5(1-1) پیشگفتار PAGEREF _Toc306093428 h 6(2-1) کلیات71-2-1 تکامل دندان7
2-2-1 نحوه تشکیل کانال های لترالی10
3-2-1 شناسایی کانال های لترالی11
4-2-1 جایگاه و شیوع کانال های لترالی12
5-2-1 شکل بندی های مختلف کانال های ریشه ای12
6-2-1 مورفولوژی دندان های مولر اول و دوم ماگزیلا15
7-2-1 انواع روش های شناسایی مورفولوژی کانال های دندانی به صورت آزمایشگاهی17
(3-1) مروری بر مطالعات انجام شده19(4-1) بیان مساله38
(5-1) اهداف و فرضیات مطالعه40
(2) فصل دوم: روش کار421-2 جمعیت مورد مطالعه43
2-2 حجم نمونه44
3-2 جمع آوری دندان ها45
4-2 تهیه کلیشه های CBCT 46
5-2 تعیین مورفولوژی دندان47
6-2 شیوه نمونه گیری48
7-2 گردآوری داده ها49
8-2 روش تجزیه و تحلیل داده ها49
9-2 متغیر های مورد مطالعه50
(3) فصل سوم: نتایج51(4) فصل چهارم: بحث و نتیجه‌گیری61(5) مـنـابـع71
فهرست تصاویر
شکل 1-1: انواع مورفولو‍ژی کانال ریشه بر اساس طبقه بندی Vertucci14
شکل 2-1: طبقه بندی مکمل Gulabivala15
شکل 2-2: دندان دارای چسبیدگی ریشه ها 46
شکل 1-2: دندان های مانت شده در آرک47
فهرست جداول
جدول 1-3: مورفولوژی ریشه های دندان های مولر اول ماگزیلا54
جدول 2-3: مورفولوژی ریشه های دندان های مولر دوم ماگزیلا55
جدول 3-3: مورفولوژی کانال های ریشه ای در دندان های مولر اول ماگزیلا60
جدول 4-3: مورفولوژی کانال های ریشه ای در دندان های مولر دوم ماگزیلا60
فصل اول:مـقـدمـه
پیشگفتارهدف درمان ریشه دبریدمان کامل کانال ریشه ای و حذف کامل میکروارگانیسم ها و محصولات جانبی آن ها از سیستم کانال ریشه و سیل موثر سیستم کانال می باشد.این هدف بدون آگاهی کامل از مورفولوژی کانال ریشه ای بدست نخواهد آمد(1).
یکی از علل شایع شکست درمان ریشه غیر جراحی، عدم توانایی درمان موثر تمامی کانالهای ریشه است. مطالعات فراوانی در مورد مورفولوژی کانال ریشه در جمعیت های مختلف ارائه شده است که مسلما از اهمیت زیادی برای اندودنتیست ها و دندانپزشکان عمومی که خواهان انجام درمان های ریشه هستند، برخوردار است (2).
(2-1) کلیات1-2-1 تکامل دندان
اولین نشانه های تکامل ماکروسکوپی دندان های مولر شیری فک بالا در 5/12 هفتگی آغاز می شوند. زمان اولین نشانه های کلسیفیکاسیون دندان مولر اول شیری فک بالا در 5/15 هفتگی ودندان مولر دوم شیری فک بالا در 19 هفتگی می باشد.هنگام تولد سه چهارم ارتفاع اکلوزوژنژیوالی تاج مولر اول شیری فک بالاو یک چهارم ارتفاع اکلوزوژنژیوالی تاج مولر دوم شیری فک بالا کلسیفیه شده است (3).
دندان مولر دائمی اول و دوم در حدود هفته بیستم دوره جنینی شروع به تکامل می کنند. این در کامل در طی مراحلی متوالی صورت می گیرد. تکامل تاج در حدود 5/2 الی 3 سالگی رخ می دهد در حالی ریشه دندان حدود 9 الی 10 سالگی کامل می شود. این رویداد ها در طی یک توالی شامل شروع تقسیم سلولی، رشد سلولی، تمایز و رسوب عاح و مینا رخ می دهند (4).
دندان ابتدا از یک لایه سلول اپی تلیالی به نام دنتال لامینا تشکیل می شود. مراحل تشکیل دندان از دنتال لامینا با توجه به شکل دندان به سه مرحله تقسیم می شود. ابتدا یک توده شبیه جوانه گل بوجود می آید. مشخصه این مرحله تکثیر سلول های اپیتلیالی به داخل اکتومزانشیم می باشد. سپس این توده انواژینه شده و به آن کلاهکی شکل گفته می شود. به این توده سلولی ارگان مینایی هم گفته می شود. در نهایت با رشد جوانه دندان و عمیق تر شدن این انواژیناسیون مرحله زنگی شکل رخ می دهد. در طی تکامل تاج دندان بافتی که در داخل این انواژیناسیون یا همان ارگان مینایی به دام می افتند تولید پالپ دندان را می نماید و در مراحل ابتدایی به آن دنتال پاپیلا گفته می شود (5).
سلول های لایه خارجی ارگان مینایی در اثر تمایز به آملوبلاست ها تبدیل می شوند که تولید مینا را می نمایند. از طرفی دیگر سلول های داخلی ارگان مینایی با تمایز خود به ادونتوبلاست ها در تشکیل عاج شرکت می نمایند (5).
همچنین اکتومزانشیم اطراف ارگان مینایی به دنتال ساک تبدیل شده و در تشکیل لیگامان پریودونتال شرکت می نماید(5).
شروع رسوب ماتریکس عاجی غیر مینرالیزه از نوک کاسپ ها رخ می دهد. به اولین لایه معدنی عاج که تشکیل می شود، منتل دنتین گفته می شود که ضخامت حدود 20 میکرون دارد (5).
پس از رسوب اولین عاج، آملوبلاست ها شروع به تشکیل مینا می نمایند و با کامل شدن رسوب و تشکیل مینا، ریشه هم آغاز به تشکیل می کند. در محلی که سلول های داخلی و خارجی ارگان مینایی به یکدیگر متصل می شوند، لوپ سرویکال گفته می شود. با شروع رشد این لوپ سرویکال به ساختاری به نام غلاف اپی تلیالی هرتویگ تشکیل می شود. این غلاف تعیین کننده اندازه، شکل و طول ریشه های دندان می باشد. در حالتی که دندان تک ریشه باشد، این غلاف از سمت های مختلف به سمت هم رشد می کنند تا اینکه تنها یک سوراخ کوچک باقی می ماند. به این پرولیفراسیون، دیافراگم اپی تلیالی گفته می شود. در دندان های دو ریشه دیافراگم در دو ناحیه رشد می کنند و از دو طرف به هم می رسند و در نتیجه دو سوراخ ایجاد می شود. در دندان های سه ریشه هم این تکثیر در سه جهت رخ داده و سه سوراخ ایجاد می شود (4).
زمانی که اولین لایه عاج در ریشه شکل می گیرد، سلول های دنتال ساک با مهاجرت به نزدیک ریشه و نیز تمایز به سمنتوبلاست ها، شروع به تشکیل سمان می نمایند(5).
تشکیل ریشه کمی پیش از رویش دندان به داخل دهان آغاز می شود و زمانی که دندان به موقعیت نهایی خود رسیده باشد، حدود دو سوم ریشه تشکیل شده است. کامل شدن ریشه حدود دو الی سه سال پس از تکمیل رویش کامل می شود (5).
2-2-1 نحوه تشکیل کانال های لترالی
زمانی که یکپارچگی غلاف هرتویگ از بین می رود و یا یک قسمت از ریشه ادونتوبلاست ها قادر به ساختن عاج نباشند، یک نقص در دیواره عاجی ریشه بوجود می آید که در نهایت موجب تشکیل یک کانال فرعی میان دنتال ساک و پالپ می شود. این کانال های فرعی در هر منطقه ای از ریشه ممکن است تشکیل شوند اما در یک سوم انتهایی ریشه بیشتر شیوع دارند (6). اما مورد قبولترین تئوری در مورد نحوه تشکیل کانال های فرعی، به دام افتادن یک رگ خونی در غلاف اپی تلیالی هرتویگ می باشد. در صورتی که قسمت های اطراف این رگ عاج سازی رخ ندهد در نهایت یک کانال فرعی تشکیل می شود (7).
3-2-1 شناسایی کانال های لترالی
اگرچه این کانال های لترالی ممکن است در بیشتر دندان ها وجود داشته باشند، اما به علت نازکی و قطر کم آنها شناسایی و تشخیص آنها از طریق رادیوگرافی های پری ایکال اغلب امری دشوار می باشد. این کانال ها زمانی آشکار می شوند که کانال ها توسط مواد پرکردگی پر شوند و سیلر داخل این کانال ها نفوذ نماید (8).
در مطالعات مختلف، مشاهده شده است که توانایی رادیوگرافی های معمولی در شناسایی کانال های فرعی به صورت معناداری کمتر از روش های دیگر می باشد. برای کشف این کانال ها، CBCT، میکرو CT، اولتراسونیک و یا استفاده از میکروسکوپ از روش های کمکی با دقت بالا می باشند (9).
با این حال دو علامت رادیوگرافیک که می توانند دال بر وجود کانال های فرعی باشد عبارت اند از:
گشاد شدگی لوکالیزه پریودونتال لیگامان در سطوح طرفی ریشه؛
وجود یک ضایعه طرفی واضح که به علت شکستگی ریشه نباشد (10).
در بررسی منشا یک sinus tract در حالتی که گوتا پرکا به سطوح طرفی ریشه متمایل شود، در این صورت احتمالا ضایعه مربوط به کانال های اضافی می باشد (10).
4-2-1 جایگاه و شیوع کانال های لترالی
کانال های لترالی در هر سطحی از ریشه دیده می شوند. اما این کانال ها بیشتر در یک سوم انتهایی ریشه مشاهده می شوند. این کانال ها بیشتر درریشه های دندان های مولر و پرمولر مشاهده می شوند. با این حال این کانال ها در یک سوم کرونالی ریشه و یا در دندان های قدامی نیز مشاهده می شوند (8).
5-2-1 شکل بندی های مختلف کانال های ریشه ای
دانشمندان مختلف تاکنون تقسیم بندی های متفاوتی برای شکل بندی های مختلف کانال های ریشه ای در دندان های مختلف ارائه داده اند. یکی از این تقسیم بندی ها، طبقه بندی Wein می باشد:
Type I: یک کانال که به یک فورامن اپیکالی ختم می شود.
Type II: دو کانال که به یک فورامن اپیکالی ختم می شود.
Type III: دو کانال که به دو فورامن اپیکالی ختم می شود.
Type IV: یک کانال که به دو فورامن اپیکالی ختم می شود (11).
در یک تقسیم بندی دیگر آقای Vertucci شکل بندی های مختلف کانال ریشه ای را به 8 گروه تقسیم نمود:
Type I: یک کانال منفرد از اتاقک پالپ تا اپکس
Type II: دو کانال جدا از هم از اتاقک پالپ خارج شده و در نزدیکی اپکس به هم متصل می شوند.
Type III: یک کانال اتاقک پالپ را ترک کرده و دو کانال می شود که در نهایت به هم متصل می شوند.
Type IV: دو کانال مجزا از اتاقک پالپ تا اپکس
Type V: یک کانال اتاقک پالپ را ترک کرده و دو کانال می شود که در نهایت به دو فورامن اپیکال مجزا ختم می شوند.
Type VI: دو کانال مجزا از هم اتاقک پالپ را ترک کرده و در تنه ریشه یکی شده و در نهایت جدا می شوند و به دو فورامن اپیکال ختم می شوند.
Type VII: یک کانال اتاقک پالپ را ترک کرده و در تنه ریشه به دو کانال تقسیم شده و دوباره به هم متصل می شوند و در نهایت جدا می شوند و به دو فورامن اپیکال ختم می شوند.
Type VIII: سه کانال مجزا و مشخص از اتاقک پالپ تا اپکس (شکل 1-1) (11).

شکل 1-1: انواع مورفولو‍ژی کانال ریشه بر اساس طبقه بندی Vertucci
در مورد کانال هایی که در طبقه بندی های فوق جای نمی گیرند، طبقه بندی مکمل دیگری به نام طبقه بندی Gulabivala وجود دارد که در شکل 2-1 نمایش داده شده است (2).

شکل 2-1: طبقه بندی مکمل Gulabivala
6-2-1 مورفولوژی دندان های مولر اول و دوم ماگزیلا
مولر اول ماگزیلا بزرگ ترین دندان از نظر حجم می باشد و یکی از پیچیده ترین دندان ها از نظر آناتومی کانال و ریشه است. بیشترین عرض اتاقک پالپی در بعد باکولینگوآل است و دارای 4 شاخک پالپی می باشد. حدود اتاقک پالپی در سرویکال لوزی می باشد(11).
مدخل کانال اصلی مزیوباکال در دندان مولر اول ماگزیلا در باکال و مزیال مدخل کانال دیستوباکال قرار دارد. مدخل کانال دوم مزیوباکال (MB2) در پالاتال و مزیال کانال اصلی قرار دارد(11).
در این دندان بلندترین و قطورترین ریشه مربوط به ریشه پالاتال می باشد. این ریشه معمولا در یک سوم اپیکالی به سمت باکال انحنا می یابد. ریشه دیستوباکال مخروطی بوده و ممکن است یک و یا دو کانال داشته باشد. ریشه مزیوباکال نسبت به هر ریشه دیگری در دهان مورد جستجو و بررسی کلینیکی قرار گرفته است و ممکن است یک، دو یا سه کانال داشته باشد(11).
موقعیت کانال MB2 بسیار متغیر است . عبور از این کانال اغلب دشوار بوده چراکه یک پله عاجی مدخل آن را می پوشاند. همچنین مدخل کانال بر روی کف اتاقک پالپی یک شیب مزیوباکالی دارد و در مسیر آن یک یا دو انحنا شدید وجود دارد. این کانال را با برداشتن این موانع عاجی توسط نوک های اولتراسونیک در مزیال و اپیکال طول شیار مزیوباکال پالپ می توان کشف نمود(11).
مولر دوم ماگزیلا از نظر تاجی و آناتومی ریشه و کانال مشابه دندان مولر اول می باشد. تفاوت های میان این دو دندان مربوط به نزدیکی و به هم چسبیدگی بیشتر ریشه های دندان، انحنای بیشتر ریشه های دندان و کوتاه تر بودن ریشه های دندان مولر دوم نسبت به مولر اول می باشد(11).
ریشه های دندان مولر دوم در بیشتر موارد دارای یک کانال می باشد و شیوع 4 کاناله بودن این دندان کمتر از دندان مولر اول می باشد(11).

7-2-1 انواع روش های شناسایی مورفولوژی کانال های دندانی به صورت آزمایشگاهی
در مطالعات آزمایشگاهی صورت گرفته، از روش های مختلفی برای بررسی شکل بندی های مختلف کانال های دندان استفاده شده است. یکی از شایعترین روش های مورد استفاده، رنگ آمیزی با جوهر هندی و سپس دمینرالیزاسیون دندان می باشد. یک روش دیگر برش دادن دندان ها می باشد که استاندارد طلایی شناسایی مورفولوژی کانال ها می باشد (9).
در مطالعات جدیدتر، از تکنیک Cone-Beam Computed Tomography یا همان CBCT استفاده می شود. توموگرافی کامپیوتری با اشعه مخروطی (CBCT) تکنولوژی جدیدی است برای به دست آوردن تصویر سه بعدی از محل مورد نظراز منبع پرتو مخروطی شکل و همچنین آشکار ساز دو بعدی برای به دست آوردن تصاویر از ناحیه مورد نظر استفاده میشود. اساس کار این تکنولوژی ,حرکت همزمان اشعه X در یک طرف و آشکار ساز در طرف مقابل و در واقع یک اسکن چرخشی بیش از 180 درجه، می باشد. در هنگام چرخش, اکسپوژرهای متعدد در فواصل معین صورت می گیرد که به تصاویر حاصله “تصاویر پایه” می گویند. مجموعه تصاویر پایه توسط برنامه های نرم افزاری کامپیوتری به منظور پردازش تصویر نهایی، آنالیز می شوند (9).
این تکنیک دارای مزایایی نسبت به سایر تکنیک های آزمایشگاهی می باشد. نکته نخست غیر تهاجمی بودن آن می باشد که انجام مطالعات بیشتر بر روی نمونه های دندانی را ممکن می سازد. همچنین این روش دارای دقت بسیار بالایی می باشد. برخلاف سایر تکنیک های آزمایشگاهی، این تکنیک علاوه بر نمونه های کشیده شده، قادر به انجام بر روی بیماران نیز می باشد. اما استفاده از CBCT نیازمند تجهیزات و امکانات بیشتری بوده که ممکن است در بعضی مطالعات نتوان از آن استفاده نمود. همچنین بدلیل مخروطی بودن اشعه خروجی CBCT، بخش عمده ای از فوتون ها تحت تاثیر تداخلات کمپتون قرار می گیرند و منجر به تولید اشعه X پراکنده می گردند. این اشعه پراکنده توسط پیکسل های موجود بر آشکار ساز جذب و ثبت می گردند که باعث ایجاد Noise می گردد (9و 12).
(3-1) مروری بر مطالعات انجام شدهAbuabara و همکارانش در سال 2013 به بررسی کارایی روش های تشخیصی مختلف در شناسایی کانال MB2 در دندان های مولر اول ماگزیلا پرداختند. آنها در تصاویر رادیگرافیک ابتدایی این کانال را در 8% دندان ها مشاهده نمودند. در بررسی بالینی در 50% موارد و در بررسی با استفاده از CBCT در 54% موارد این کانال تشخیص داده شد. در بررسی بالینی پس از CBCT در 54% و در بررسی بالینی با استفاده از میکروسکوپ در 58% موارد این کانال شناسایی شد. در استفاده از اولتراسونیک Start X باعث کشف دو مورد اضافی و در مجموع 62% شناسایی MB2 شد. با توجه به طبقه بندی Vertucci 48% ریشه های مزیوباکال تیپ I، 28% موارد تیپ II، 18% موارد تیپ IV و در 6% موارد تیپ V بودند. آنها هیچگونه تفاوت معناداری میان توانایی تشخیصی CBCT و بررسی بالینی مشاهده نکردند. اما رادیوگرافی پری اپیکال تفاوت معناداری با سایر تکنیک ها داشت. آنها نتیجه گیری نمودند که استفاده همزمان از تکنیک های مختلف می تواند احتمال شناسایی کانال MB2 را بالا می برد. تفاوتی بین CBCT، میکروسکوپ و اولتراسونیک در این مورد وجود ندارد (13).
Domark و همکارانش در سال 2013 به مقایسه سه تکنیک رادیگرافی پری اپیکال، CBCT و میکرو CT در شناسایی کانال های دندانی ریشه مزیوباکال مولر اول ماگزیلا پرداختند. آنها 18 ریشه مزیوباکال را مورد ارزیابی قرار دادند. آنها مشاهده نمودند که دقت CBCT در شناسایی کانال های ریشه مزیوباکال با میکرو CT تفاوت آماری معناداری نداشت. در حالی که رادیگرافی پری اپیکال به صورت معناداری دقتی کمتر از میکرو CT داشت. آنها CBCT و میکرو CT را روش های مناسبی برای بررسی مورفولوژی کانالی ارزیابی کردند (14).
Han و همکارانش در سال 2012 به بررسی موقعیت اوریفیس کانال دیستوباکال مولر دوم ماگزیلا با استفاده از CBCT در یک جمعیت چینی پرداختند. آنها 816 مولر دوم را در408 بیمار مورد بررسی قرار دادند. آنها مشاهده نمودند که 51/93% مولر های دوم دارای سه یا چهار کانال ریشه ای بودند. فاصله میان اوریفیس مزیوباکال و دیستوباکال بین 7/0 تا 8/4 میلیمتر بود. فاصله میان اوریفیس پالاتال و دیستوباکال بین 8/0 تا 7/6 میلیمتر بود. زاویه میان سه اوریفیس بین 4/69 تا 7/174 درجه بود. آنها نتیجه گیری نمودند که موقعیت کانال دیستوباکال مولر دوم ماگزیلا در جمعیت چینی دارای واریاسیون های متعددی است که درمان ریشه موفق نیازمند دانشی کامل از آناتومی این دندان ها می باشد (15).
در سال 2012 Shenoi و Ghule در مطالعه خود به بررسی شکل بندی های مختلف ریشه مزیوباکال دندان های مولر اول ماگزیلا پرداختند. آنها از 30 دندان مولر اول کشیده شده استفاده نمودند. به منظور سنجش شکل بندی آنها از تصویر بردازی توسط CBCT استفاده نمودند. آنها در 80% دندان ها یک واریاسیون در ریشه مزیوباکال مشاهده نمودند. از این میان 16/54% کانال اضافی در یک سوم کرونالی، 16/29% در یک سوم میانی و 66/16% در یک سوم اپیکالی بودند. آنها اینگونه نتیجه گیری نمودند که بیش از نیمی از دندان های مولر اول ماگزیلا دارای MB2 بوده و انجام مطالعات بعدی با استفاده از حجم نمونه بیشتر را توصیه نمودند(16).
Kim و همکارانش در سال 2012 به بررسی مورفولوژی مولر اول و دوم ماگزیلا با استفاده از CBCT در جمعیت کره ای پرداختند. آنها 814 مولر اول و 821 مولر دوم را در 415 بیمار با نژاد منگولیایی بررسی نمودند. یک ریشه در 25/0% مولر های اول و 63/4% مولر های دوم مشاهده شد. شیوع ریشه های به هم چسبیده در مولر اول 73/0% و در مولر دوم 71/10% بود. در 802 دندان مولر اول سه ریشه ای، در 59/63% ریشه های مزیوباکال و 25/1% ریشه های دیستوباکال کانال اضافی مشاهده شد. در 660 دندان مولر دوم سه یا چهار ریشه، در 39/34% ریشه های مزیوباکال، 3/0% ریشه های باکال میانی، 3/0% ریشه های دیستوباکال و 82/1% ریشه های پالاتال کانال اضافی مشاهده شد. در 10/88% مولر های اول و 07/82% مولر های دوم کانال MB2 در دو طرف به صورت قرینه وجود داشت. آنها نتیجه گیری نمودند که استفاده از CBCT برای کشف کانال های اضافی مناسب می باشد (17).
Lee و همکارانش در سال 2011 آناتومی کانال مزیوباکال را در مولر اول و دوم ماگزیلا در جمعیت کره ای را با استفاده از CBCT بررسی کردند. آنها 458 دندان مولر اول و 467 مولر دوم را بررسی کردند. در 28/71% مولر های اول و در 2/42% مولر های دوم آنها کانال MB2 را شناسایی نمودند. شکل بندی شایع بر اساس طبقه بندی Wein تیپ III و II بود. شیوع کانال MB2 با افزایش سن به صورت معناداری کاهش یافت (18).
در مطالعه ای تحت عنوان “ارزیابی آناتومی مولر های سوم پایین نهفته توسط CT:آیا اندیکاسیونی برای تصویر برداری 3 بعدی وجود دارد؟ ” که در سال 2010 توسط Lubbers و همکاران صورت گرفت ؛ پس از بررسی 707 دندان به این نتیجه رسیدند که با توجه به بازه ی گسترده ی واریاسیون های مشاهده شده و احتمال آسیب به عصب آلوءولار تحتانی ، تجویز یک تصویر برداری 3 بعدی در مواردی که ارتباط نزدیکی بین عصب و دندان مشاهده می شود ، پیشنهاد می شود(19).
در مطالعه ای تحت عنوان “مطالعه ی مورفولوژی کانال ریشه ی مزیوباکال دندان مولر اول ماگزیلا توسط Micro CT “، در سال 2010 Verma و Love به بررسی مورفولوژی این ریشه در 20 ریشه برش داده شده پرداختند. آنها از یک دستگاه اسکنر CT با قطر برش های 6/11 میکرون استفاده نمودند. آنها تعداد و شکل بندی کانال ها، حضور کانال اضافی، ارتباط بین کانال ها و تعداد اوریفیس ها را مورد بررسی قرار دادند. آنها مشاهده نمودند که در 90% ریشه ها کانال MB2 وجود داشت. در 55% از کانال ها ارتباط بین کانالی نیز مشاهده شد. در 15% ریشه ها یک فورامن اپیکال، در 20% دو فورامن و در 65% دندان ها بیش از 3 فورامن وچود داشت. در نیمی از ریشه ها، دو اوریفیس در سطح فورکا، در 40% یک اوریفیس و در 10% ریشه ها سه اوریفیس وجود داشت. در 85% ریشه ها کانال فرعی مشاهده شد. همچنین آنها مشاهده نمودند که تنها 60% ریشه ها در طبقه بندی Wein و 70% دندان ها در طبقه بندی Vertucci قابل تقسیم شدن بودند. آنها به این نتیجه رسیدند که روش Micro CT ، روشی دقیق و کارآمد برای بررسی مورفولوژی کانال های دندانی است. به علاوه طبقه بندی های موجود برای توصیف سیستم کانال های ریشه ای به اندازه ی کافی منعکس کننده ی پیچیدگی های موجود نیستند (20).
در مطالعه ای تحت عنوان “ارزیابی مقایسه ای روش های رنگ آمیزی کانال مدیفیه و تکنیک تمییز سازی، CBCT، توموگرافی کامپیوتری کمی محیطی(PQCT)، توموگرافی کامپیوتری مارپیچی (SCT)، و صاف و رادیوگرافی دیجیتالی contrast medium-enhanced در مطالعه مورفولوژی کانال ریشه” که در سال 2010 توسط Neelakantan و همکاران صورت گرفت،در مقایسه دقت روش های متنوع تعیین مورفولوژی کانال ریشه با روش رنگ آمیزی مدیفیه و تکنیک شستشو، از 95 دندان استفاده گردید.نتایج بیانگر این موضوع بودند که تفاوت روش های رادیوگرافی دیجیتال مسطح و کنتراست و نیز SCT با روش رنگ آمیزی به صورت معنی دار بود. در حالی که تفاوت معنی داری بین CBCT و PQCT با روش رنگ آمیزی مشاهده نشد. آنها نتیجه گیری نمودند که استفاده از CBCT و نیز PQCT دارای دقتی معادل روش رنگ آمیزی می باشند و قابلیت استفاده در تعیین مورفولوژی کانال های دندانی را دارند (9).
در تحقیقی تحت عنوان “مولر اول ماندیبل با مورفولوژی غیر عادی ریشه مزیال با CBCT: ارایه مورد” در سال 2010 توسط Krithikadatta و همکاران صورت گرفت، در بیماری با مولر اول سمت راست با 2 ریشه و 2 کانال، بر اساس ارزیابی با CBCT به منطور اطمینان از این مورفولوژی نادر، هیچ همبستگی بین اطلاعات حاصل از CBCT و تشخیص کلینیکی و رادیوگرافیک مشاهده نشد. آنها بر این مبنا ارزیابی تصاویر کلینیکی در کنار درک تصاویر رادیوگرافیک توصیه کردند (21).
در مطالعه ای که Blattner و همکارانش در سال 2010 تحت عنوان “کارایی CBCT به عنوان روشی دقیق در شناسایی حضور کانال های مزیوباکال در مولر های اول و دوم ماگزیلا:مطالعه ای پایلوت” صورت دادند، به بررسی حضور کانال MB2 در 20 دندان مولر اول و دوم ماگزیلا پرداختند. آنها برای این منظور از سه روش مختلف استفاده نمودند: رادیوگرافی پری اپیکال، CBCT و برش دهی کلینیکی دندان ها که استاندارد طلایی تشخیص MB2 می باشد. آنها مشاهده نمودند که CBCT حضور یا عدم حضور این کانال اضافی را در 95/78% نمونه ها به درستی تشخیص داد که از نظر آماری تفاوت معناداری میان توانایی CBCT و و استاندارد طلایی بررسی مورفولوژی کانال ها یعنی روش برش دهی کلینیکی مشاهده نگردید. آنها نتیجه گیری نمودند که CBCT استاندارد طلایی تشخیص کانال MB2 می باشد (22).
در مطالعه ای تحت عنوان “شیوع و تقسیم بندی مورفولوژیک ریشه های دیستو لینگوال در مولر های ماندیبل در جمعیت کشور کره” که توسط Song و همکاران در سال 2010 صورت گرفت،CT های مقطعی از 1775 بیمار کره ای با منشا منگولویید جمع آوری گردید و درصد وجود ریشه دیستولینگوال در دندان های مولر اول مشخص گردید (23).
Zheng و همکارانش در سال 2010 به بررسی مورفولوژی کانال در دندان های مولر اول ماگزیلا در جمعیت چینی با استفاده از CBCT پرداختند. آنها 775 تصویر CBCT از بیماران را مورد بررسی قرار دادند که در 627 مورد تنها یک دندان مولر اول مناسب برای بررسی بود و در 74 مورد دندان ها مولر اول به صورت دو طرفه مناسب بودند. آنها تعداد کانال ها و ریشه ها، وجود کانال های اضافی و میزان وجود کانال MB2 دو طرفه را مورد بررسی قرار دادند. ریشه ها به هم چسبیده در 71/2% مولر های یک طرفه وجود داشت. شیوع تعداد کانال به این صورت بود که در 31/0% دوکانال، 21/47% سه کانال، 40/50% چهار کانال، 75/1% پنج کانال و در 31/0% شش کانال مشاهده شد. کانالل های اضافی در 24/52% ریشه های مزیوباکال، 12/1% ریشه های دیستوباکال و 76/1% ریشه های پالاتال مشاهده شد. 11/71% کانال های MB2 در موارد دو طرفه متقارن بودند. آنها نتیجه گیری نمودند که CBCT روشی مناسب برای بررسی مورفولوژی داخلی دندان ها می باشد (24).
در مطالعه ای تحت عنوان” قابلیت اعتماد CBCT و سایر روش های رادیو گرافی در ارزیابی قبل از عمل مولر های سوم ماندیبل” که در سال 2010 توسط Suomalainen و همکاران صورت گرفت، 42 دندان به روش های مختاف مورد ارزیابی کلینیکی قرار گرفتند و مشخص گردید که روش CBCT نسبت به سایر روش ها از دقت و صحت بالا تری به منظور تعیین موقعیت دندان مولر سوم نهفته نسبت به کانال عصب آلویولار تحتانی و نیز مشخص سازی تعداد ریشه ها برخوردار است (25).
Baratto Filho و همکارانش در سال 2009 به بررسی آناتومی داخلی مولر های اول ماگزیلا با استفاده از سه روش ex vivo، بالینی و CBCT پرداختند. آنها در این بررسی وجود کانال های فرعی و محل آنها، تعداد فورامن ها و نیز تعداد کانال های غیر قابل ردیابی را ثبت کردند. در روش ex vivo 140 دندان مورد بررسی قرار گرفتند. در روش کلینیکی پرونده 291 بیمار که در دو سال گذشته تحت درمان ریشه در دانشکده قرار گرفته بودند بررسی شد. در بررسی CBCT 54 دندان بررسی شدند. آنها مشاهده نمودند که در روش ex vivo در14/67% موارد کانال چهارم مشاهده شد. 85/92% کانال های فرعی در ریشه مزیوباکال بودند که در 35/17% موارد قابل ردیابی تنها با استفاده از میکروسکوپ نبودند. در 30/65% کانال های فرعی یک فورامن مشاهده شد. در بررسی بالینی به ترتیب 26/53%، 35/0% و 35/0% دندان ها دارای 4، 5 و 6 کانال ریشه ای بودند. در 63/95% ریشه های مزیوباکال کانال اضافی وجود داشت که در 50/27% قابل ردیابی نبود. 38/59% موارد کانال اضافی یک فورامن وجود داشت. در بررسی CBCT 2، 4 و 5 کانال ریشه ای به ترتیب در 85/1%، 05/37% و 85/1% دندان ها مشاهده شد. در 90/90% دندان های مورد مطالعه یک فورامن مشاهده شد. آنها نتیجه گیری نمودند که استفاده از میکروسکوپ و نیز CBCT برای ردیابی کانال های اضافی بسیار ضروری هستند و CBCT برای شروع شناسایی مورفولوژی کانال ها در مولر اول ماگزیلا روشی مناسب است (26).
در مطالعه ای تحت عنوان “جستجوی شکل بندی کانال ریشه مولر اول ماندیبل در جمعیت تایوانی چینی” که در سال 2009 توسط Chen و همکاران صورت گرفت، از بین 183 دندان جمع آوری شده، توسط میکروسکوپ برشی بررسی شدند.در این مطالعه نوع مورفولوژی توسط تقسیم بندی Vertucci مشخص گردید و معلوم گردید که 20% دندان ها ریشه دیستال اضافی داشتند (27).
مطالعه ای تحت عنوان “مورفولوژی کانال ریشه ی دندان های مول اول و دوم دایمی ماندیبل در جمعیت اوگاندا” در سال 2009 توسط Rwenyonyi و همکاران صورت گرفت. در این مطالعه از 224 دندان مولر اول و 223 دندان مولر دوم ماندیبل استفاده شد. سپس از طریق رنگ آمیزی با جوهر هندی مشخص گردید که اغلب ریشه های مزیال از تیپ IV تقسیم بندی Vertucci و اکثر ریشه های دیستال تیپ I بودند.همچنین چسبندگی ریشه ها در دندان مولر دوم نسبت به مولر اول به طور مشخصی بیشتر مشاهده شد (28).
مطالعه ای تحت عنوان “مورفولوژی کانال ریشه ی دندان های مول اول و دوم دایمی ماندیبل در جمعیت اردن” که توسط Al-Qudah و Awawdehدر سال 2009 صورت گرفت، از 685 دندان مولر اول و دوم کشیده شده استفاده گردید.پس از اعمال حفره دسترسی، بافت پالپ توسط هیپوکلریت سدیم حل گردید و سپس جوهر هندی داخل کانال ها تزریق گردید.سپس به دنبال دکلسیفیه و دهیدراته نمودن دندان ها،تعداد کانال های هر ریشه،تعداد کانال های هر دندان، شکل کانال ها، تعداد و محل کانال های فرعی، حضور ارتباط بین کانالی مشخص گردید. اغلب دندان ها 3 کاناله(48%) و 4 کاناله(46%) بودند.همچنین ریشه های مزیال عمدتا از تیپ IV و ریشه های دیستال تیپ I بودند. به علاوه در 10% دندان ها ریشه C شکل وجود داشت (29).
Khraisat و Smadi در مطالعه خود در سال 2007 به بررسی اشکال مختلف مورفولوژی ریشه مزیوباکال دندان مولر اول ماگزیلا در یک جمعیت اردنی پرداختند. آنها در این مطالعه از تکینیک شفاف سازی بر روی 100 دندان کشیده شده استفاده کردند. آنها مشاهده کردند که در 32/77% از ریشه های مزیوباکال کانال دوم وجود داشته است. در این میان تیپ IV و II با شیوع 05/35% و 83/27% دارای بیشترین میزان شیوع بودند. در 86/28% موارد نیز کانال لترالی مشاهده شد که در بیشتر موارد در یک سوم اپیکالی ریشه بودند. در 11/37% موارد نیز ارتباط بین کانالی وجود داشت که بیشتر در یک سوم میانی ریشه بودند. آنها نتیجه گیری نمودند که شیوه MB2 در مولر اول ماگزیلا در جمعیت اردنی بالا می باشد و شایعترین مورفولوژی هم از نوع تیپ IV و II بود (30).
آشفته یزدی و حسنی در سال 1384 به بررسی بررسی آناتومی داخلی دندان مولر اول فک بالا پرداختند. آنها آناتومی کانالی 105 دندان مولر اول کشیده شده را با استفاده از تکنیک رنگ آمیزی با فوشین 1%بررسی نمودند. آنها برای تشخیص تعداد، نوع کانال، تعداد مدخل کانال نمای کف حفره دسترسی از سه روش بررسی مشاهده‌ای، بررسی کلیشه‌های رادیوگرافی و مقاطع عرضی استفاده کردند. آنها مشاهده نمودند که 100% ریشه‌های پالاتال و دیستوباکال تیپ I بودند. در حالی که 8/24% ریشه‌‌های مزیوباکال تیپ I، 4/32% تیپ II، 39% تیپ IIIو 8/3% تیپ IVبودند. در ریشه پالاتال در صورت وجود انحنا اکثریت موارد آن به سمت باکال بود. نمای کف کانال حفره دسترسی در 1/58% ذوزنقه، 5/30% مثلث، 8/4% بیضی، 8/2% متوازی‌الاضلاع و 8/3% ذوزنقه معکوس مشاهده شد. آنها نتیجه گیری کردند که در هنگام درمان کانال ریشه مزیوباکال دندان مولر اول فک بالا بهتر است فرض بر وجود کانال دوم گذاشته شود و همچنین احتمال خمیدگی ریشه پالاتال به جهت باکال زیاد می باشد که در رادیوگرافی قابل رویت نیست (31).
صادقی و صدر لاهیجانی در سال 1383 در مطالعه ای به بررسی آزمایشگاهی آناتومی ریشه های دندان های مولر فک بالا پرداختند. آنها از روش رنگ آمیزی و شفاف سازی استفاده نمودند. در این مطالعه تعداد صد دندان مولر اول و دوم فک بالا (هر کدام پنجاه دندان) برای تعیین تعداد کانال های ریشه و انواع آن و وجود کانال طرفی و فرعی مورد مطالعه قرار گرفتند. آنها مشاهده نمودند که شیوع انواع کانال در ریشه مزیوباکال مولر اول شامل 20% تیپ I، 32% تیپ II، 40% تیپ IV، 4% ن تیپ V، 4% تیپ VI، 30% کانال فرعی و 20% کانال طرفی، در ریشه دیستوباکال 90% تیپ I، 10% تیپ V، 22% کانال فرعی و 14% کانال طرفی، در ریشه پالاتال 92% تیپ I، 8% تیپ V، 30% کانال فرعی و 18% کانال طرفی بود. شیوع انواع کانال در ریشه مزیوباکال مولر دوم شامل 74% تیپ I، 14% تیپ II، 10% IV، 2% تیپ V، 32% کانال فرعی، 18% کانال طرفی، در ریشه دیستوباکال 94% تیپ I، 6% تیپ V، 20% کانال فرعی و 8% کانال طرفی و ریشه پالاتال دارای 100% کانال تیپ I، 30% کانال فرعی و 12% کانال طرفی بود. ریشه مزیوباکال در مولر اول 76% و در مولر دوم 24% دارای دو کانال بودند. درصد کانال نوع یک در ریشه دیستوباکال و پالاتال در هر دو دندان تقریبا برابر و بسیار بالا بود. آنها بر اساس نتایج مشاهده شده نتیجه گیری کردند که به دلیل شیوع انواع مختلف کانال در ریشه مزیوباکال مولرهای فک بالا می بایست در هنگام تهیه حفره دسترسی به دنبال کانال اضافی بود در غیر این صورت احتمال شکست درمان وجود دارد (32).
ضرابی و جلیل زاده در سال 1383 یک مورد دندان مولر دوم ماگزیلا با دو کانال در ریشه پالاتال را مشاهده و گزارش نمودند. آنها پس از تهیه حفره دسترسی دو اوریفیس را در ریشه پالاتال شناسایی کردند. آنها بیان نمودند که گزارش واریاسیون های موجود در مورفولوژی کانالی می تواند دندانپزشکان را نسبت به وجود این آنومالی ها در دندان ها آگاه سازد (33).
اقبال و همکارانش در سال 1381 به بررسی شیوع کانال های فرعی در دندان مولر اول بالا پرداختند. آنها در بررسی 60 دندان کشیده شده، در رادیوگرافی باکولینگوال از تمام دندان ها در 8.3% از دندان ها کانال دوم قابل مشاهده بود اما در رادیوگرافی مزیودیستالی این رقم به 50% افزایش یافت. پس از تهیه حفره دسترسی به طریقه معمول فقط در 28.3% از موارد مدخل کانال دوم کشف شد اما پس از گسترش حفره دسترسی با استفاده از یک فرز روند به میزان 41.7% به تعداد کانال های پیدا شده قبلی اضافه شد. آنها در نهایت با قطع ریشه از محل انشعاب ریشه ها 21.7% از کانال ها را کشف نمودند. کانال های اضافی در ریشه مزیوباکال در 58.3% موارد تیپ II و در 33.3% موارد تیپ III بودند و از 60 نمونه مورد مطالعه تنها 8.3% دندان ها یک کانال داشتند. آنها نتیجه گیری نمودند که دندان مولر اول بالا در بیشتر موارد دارای 4 کانال می باشد و ممکن است در کمتر از 10% موارد دارای 3 کانال باشد (34).
Alavi و همکارانش در سال 2002 در مطالعه ای به بررسی مورفولوژی ریشه و کانال دندانی در دندان های مولر ماگزیلا در جمعیت Thai پرداختند. آنها این مطالعه را بر روی 268 دندان انجام دادند. آنها با تزریق جوهر هندی به داخل سیستم کانالی دندان و سپس دمینرالیزه کردن دندان ها به شمارش تعداد ریشه ها و مورفولوژی هر ریشه، تعداد کانال ریشه ای در هر ریشه، تعیین نوع مورفولوژی بر اساس تقسیم بندی Vertucci و شمارش کانال های اضافی پرداختند. آنها مشاهده نمودند که تمامی مولر های اول و دوم دارای 3 ریشه مجزا بودند. در حالی که مولر های سوم در نیمی از موارد دارای سه ریشه مجزا بودند و در بقیه موارد سه ریشه به هم پیوسته یا ریشه مخروطی داشتند. اکثر ریشه های دیستوباکال (1/98% – 100%) و پالاتال (100%) دارای کانال تیپ I بودند. بیش از نیمی از کانال های مزیوباکال در مولر اول (65%) و مولر دوم (56%) دارای 2 کانال بودند. بیشترین نوع مورفولوژی ریشه مزیوباکال در مولر اول از نوع IV بودند. نوع مورفولوژی این ریشه در مولر دوم بسیار متنوع بود و بیشترین تنوع در مولر سوم مشاهده شد. در 16% موارد کانال های اضافی مشاهده شد. آنها بر مبنای نتایج حاضل از مطاللعه خود بیان نمودند که ریشه مزیوباکال دارای بیشترین تنوع در مولر های ماگزیلا جمعیت Thai می باشد و در بیش از 50 درصد مولر های اول کانال مزیوباکال دوم وجود داشت (35).
Ng و همکارانش در سال 2001 به بررسی مورفولوژی ریشه و کانال دندانی در دندان های مولر ماگزیلا در جمعیت Burmese پرداختند. آنها از 90 دندان مولر اول، 77 مولر دوم و 72 مولر سوم در این مطالعه استفاده نمودند. در این مطالعه از رنگ آمیزی با جوهر هندی و دکلسیفیکاسیون دندان ها توسط اسید نیتریک 10% استفاده شد. آنها تعداد ریشه ها و موفولوژی هر یک، تعداد کانال ها در ریشه، تقسیم بندی Vertucci هر کانال ریشه ای و تعداد کانال های فرعی را ثبت نمودند. تمامی مولر های اول و دوم دارای سه ریشه مجزا بودند. در حالی که مولر های سوم در 25% دارای سه ریشه مجزا و در 31% موارد سه ریشه به هم چسبیده بودند و در بقیه موارد دارای اشکال دیگر اتصال ریشه ها به هم بودند. اکثر ریشه های پالاتال (100%) و دیستوباکال (96%) دارای یک کانال بوده و به تیپ I تقسیم شدند. مزیوباکال دو ریشه به ترتیب در 68%، 49% و 39% مولر های اول، دوم و سوم بودند. در این کانال تیپ II و IV شایعترین نوع مورفولوژی کانالی بودند. بیشتر ریشه ها در تمامی مولر ها دارای یک فورامن اپیکالی بودند. تنها در مولر سوم چهار فورامن اپیکالی هم مشاهده شد. کانال های لترای در یک سوم اپیکالی شایعتر بودند. بر مبنای نتایج مشاهده شده آنها نتیجه گیری نمودند که ریشه های مزیوباکال دندان های مولر اول و دوم ماگزیلا جمعیت Burmese در بیش از 50% موارد دارای کانال اضافی هستند. در حالی که ریشه های دیستوباکال و پالاتال عمدتا یک کانالی بودند (1).
Al Shalabi و همکارانش در سال 2000 به بررسی آناتومی کانال های ریشه ای در مولر های اول ودوم ماگزیلا بر روی جمعیت ایرلندی با استفاده از تکنیک شفاف سازی پرداختند. آنها 83 دندان مولر اول و 40 دندان مولر دوم ماگزیلا کشیده شده را دمینرالیزه نمودند و تعداد ریشه ها، شیوع چسبیدگی ریشه ها، موقعیت آناستوموز های بین کانالی و تعداد اپیکال فورامن ها را بررسی نمودند. 11% مولر های اول ماگزیلا و 43% مولر ها دوم ریشه های به هم چسبیده داشتند. کانال MB2 در 58% مولر های دوم و 78% مولر های اول مشاهده شد. 62% مولر های اول و نیمی از مولر های دوم دارای دو اپیکال فورامن بودند. یک ارتباط معنادار و معکوس میان سن و وجود آناستوموز های بین کانالی و نیز کانال های اضافی وجود داشت. آنها نتیجه گیری نمودند که در جمعیت مورد مطالعه درصد بالایی دارای MB2 بودند که شیوع آن و نیز شیوع آناستوموز ها با افزایش سن کاهش یافت (36).
Wein و همکارانش در سال 1999 در مطالعه ای به طبقه بندی انواع کانال ریشه ی مزیوباکال مولر اول ماگزیلا در جمعیت ژاپنی پرداختند. آنها در این مطالعه از 200 دندان مولر اول ماگزیلا استفاده نمودند. سپس ریشه های دیستوباکال و پالاتال برای سهولت در تعیین مورفولوژی بریده شدند. پیش از کار از هر دندان در دو جهت عکس رادیگرافی تهیه کردند. سپس هر دندان تا فایل 15 فایل شد و در حالتی که ورودی یک کانال دیگر یافت شد یک فایل 08 در آن قرار داده شد. سپس عکس پس از کار در همان دو جهت گرفته شد. آنها مشاهده نمودند که از 293 دندان وارد شده به مطالعه، 123 دندان (42%) تیپ II، 89 دندان (4/30%) تیپ III و 10 (4/3%) تیپ IV بودند. آنها اینگونه نتیجه گیری نمودند که شیوع کانال دوم در ریشه مزیوباکال در جمعیت ژاپنی مشابه سایر نژاد ها بالا می باشد (37).
Fogel و همکارانش در سال 1994 به بررسی شکل بندی ریشه مزیوباکال در دندان مولر اول ماگزیلا با استفاده از تلسکوپ جراحی، هد لامپ و یک تهیه حفره مدیفیه برای بررسی بر روی 208 دندان به صورت بالینی پرداختند. در 148 (2/71%) دندان ها ریشه مزیوباکال دارای دو کانال بود که در این میان 66 دندان (7/31%) دارای دو فورامن اپیکالی مجزا (تیپ III طبقه بندی Wein) و 82 دندان (4/39%) دارای دو کانال به هم چسبیده (تیپ II طبقه بندی Wein) بودند. در 60 دندان (9/28%) تنها یک کانال دندانی شناسایی شد (38).
(4-1) بیان مساله
هدف درمان ریشه دبریدمان کامل کانال ریشه ای و حذف کامل میکروارگانیسم ها و محصولات جانبی آن ها از سیستم کانال ریشه و سیل موثر سیستم کانال می باشد.این هدف بدون آگاهی کامل از مورفولوژی کانال ریشه ای بدست نخواهد آمد(1).
یکی از علل شایع شکست درمان ریشه غیر جراحی، عدم توانایی درمان موثر تمامی کانالهای ریشه است. مطالعات فراوانی در مورد مورفولوژی کانال ریشه در جمعیت های مختلف ارائه شده است که مسلما از اهمیت زیادی برای اندودنتیست ها و دندانپزشکان عمومی که خواهان انجام درمان های ریشه هستند، برخوردار است (34).
دندان های مولر اول و دوم ماگزیلا از شایعترین دندان هایی هستند که نیازمند درمان ریشه اند. همچنین این دندان ها دارای پیچیدگی های آناتومیکی فراوان در سیستم کانال ریشه خود می باشند(3).
تاکنون از روش های مختلفی برای بررسی تنوع مورفولوژی کانال های دندانی استفاده شده است. یکی از روشهای نسبتا جدید برای تعیین مورفولوژی کانال ریشه توموگرافی سه بعدی (CT) میباشد.Cone Beam Computed Tomography (CBCT) قادر به ایجاد اسکن سه بعدی از اسکلت ماگزیلو فاسیال از جمله دندان ها با مقدار قابل توجهی دوز کمتر اشعه نسبت به CT معمول میباشد. با استفاده از CBCT می توان تصاویری از مقاطع مختلف یک جسم در پلن های اگزیال، ساژیتال، و کرونال تهیه نمود که با بازسازی سه بعدی می تواند در تعیین مورفولوژی و سایر خصوصیات جسم کمک کننده باشد. علاوه بر آن، CBCT روشی غیر تهاجمی بوده و نمونه های مورد مطالعه سالم باقی می مانند(9و12).
با توجه به اینکه تاکنون مطالعه ای جامع و گسترده در مورد بررسی آناتومی سیستم کانال ریشه در دندان های مولر اول و دوم ماگزیلا با استفاده از CBCT در نژاد ایرانی انجام نشده است، لذا هدف این مطالعه بررسی تنوعات و ویژگی های آناتومیک این دندان ها در یک جمعیت از نژاد ایرانی بود.
(5-1) اهداف و فرضیات
الف) هدف کلی:
تعیین مورفولوژی کانال ریشه در دندان های مولر اول و دوم دائمی فک بالا به روش CBCT درافراد ایرانی 
 
ب) اهداف اختصاصی:
تعیین تعداد ریشه ها در مولر اول و دوم ماگزیلا
تعیین تعداد کانال ها در مولر اول و دوم ماگزیلا
تعیین تعداد کانال ها در هر ریشه در مولر اول و دوم ماگزیلا
تعیین مورفولوژی کانال ریشه بر اساس طبقه بندی Vertucci و طبقه بندی مکمل Gulabivala در مولر اول و دوم ماگزیلا
 
ج) اهداف کاربردی
آگاهی از واریاسون های موجود در دندان های مولر اول و دوم دائمی فک بالا درافراد ایرانی

د) فرضیات یا سؤالات تحقیق
تعداد ریشه ها در مولر اول و دوم ماگزیلا چقدر است؟
تعداد کانال ها در مولر اول و دوم ماگزیلا چقدر است؟
تعداد کانال ها در هر ریشه در مولر اول و دوم ماگزیلا چقدر است؟
مورفولوژی کانال ریشه بر اساس طبقه بندی Vertucci و طبقه بندی مکمل Gulabivala در مولر اول و دوم ماگزیلا چگونه است؟
فصل دوم:روش کار
مطالعه حاضر مطالعه ای آزمایشگاهی بود .
1-2 جمعیت مورد مطالعه
در مطالعه حاضر از 250 دندان مولر اول و دوم انسانی کشیده شده استفاده گردید.
معیار ورود:
دندان مولر اول و دوم ماگزیلا دائمی کشیده شده انسانی
معیار های خروج:
عدم امکان شناخت دندان از مختصات آناتومیک به عللی از قبیل پوسیدگی وسیع یا شکستگی ریشه
عدم توانایی شناخت مورفولوژی کانال در CBCT  
2-2 حجم نمونه
حجم نمونه با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه در نسبتها برای هریک از دندانهای مولر اول و دوم به تفکیک محاسبه شد(2):
مولراول z2×P×(1-P)d2= 3.84×0.52×0.48(15×0.52)2=0.9584640.010816=88.6≈89مولردوم z2×P×(1-P)d2= 3.84×0.62×0.38(15×0.62)2= 0.9047040.015376=58.8≈59برای اطمینان بیشتر و جلوگیری از ریزش نمونه ها در حین مطالعه 125 دندان مولراول 125 دندان مولر دوم در نظر گرفته شد.
3-2 جمع آوری دندان ها
در این مطالعه دندان های مولر اول و دوم از 5 منطقه مختلف جغرافیایی جمع آوری شدند؛ از شمال کشور شهر تهران، از شرق کشور شهر مشهد، از غرب کشور شهر تبریز، از جنوب کشور شهر بندر عباس و از مرکز کشور هم شهر اصفهان. تمامی دندان های جمع آوری شده ابتدا دبریدمان شدند و سپس به منظور ضد عفونی شدن به مدت یک هفته در محلول کلرامین 5/0 درصد نگهداری شدند و سپس تا زمان انجام CBCT ها در محلول نرمال سالین نگهداری شدند.
قبل از انجام CBCT، تمامی دندان ها توسط یک متخصص ترمیمی چک شدند تا از نوع دندان مولر (اول یا دوم) اطمینان حاصل گردد.
4-2 تهیه کلیشه های CBCT
به منظور تعیین موفولوژی کانال ها دندان های مولر، در این مطالعه از CBCT استفاده گردید. ابتدا دندان ها در داخل پوتی به صورت یک آرک مانت شدند. در هر آرک 7 دندان مولر قرار داده شد (شکل 1-2). سپس با استفاده از اسکنر CBCT دانشکده دندانپزشکی (مدل Promax 3D و Planmeca)با شرایط 72 KVp و 8 mA دندان ها اسکن شدند.

شکل 1-2: دندان های مانت شده در آرک
5-2 تعیین مورفولوژی دندان
ارزیابی تعداد و وضعیت ریشه ها( چسبندگی ریشه ها به یکدیگر) در هر دندان به صورت چشمی انجام گرفت. در صورتی ریشه ها چسبیده به یکدیگر در نظر گرفته می شدند که حداقل در دوسوم طول ریشه این چسبندگی مشاهده گردد (شکل 2-2).

شکل 2-2: دندان دارای چسبیدگی ریشه ها
به منظور تعیین مورفولوژی کانال های دندانی، پس از تهیه کلیشه ها CBCT، تصاویر در هر سه مقطع اگزیال، ساژیتال، و کرونال با کمک نرم افزار Romexis ارزیابی مورفولوژیک شدند. برای ارزیابی، تعداد کل کانال هادر هر دندان، تعداد کانال ها در هر ریشه و مورفولوژی کانالها در یک ریشه تعیین شد. جهت تعیین مورفولوژی کانال ریشه از طبقه بندی Vertucci (16) و طبقه بندی مکمل Gulabivala (17) استفاده گردید. کلیه ارزیابی ها توسط 2 نفر اندودنتیست کالیبره شده صورت گرفت.
6-2 شیوه نمونه گیری
در پژوهش حاضر از روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای استفاده گردید که در مرحله اول از هر منطقه جغرافیایی یک شهر انتخاب گردید و سپس از هر شهر در مناطق مختلف دندان ها جمع آوری شدند.
7-2 گردآوری داده ها
شیوه گرد آوری داده ها در این مطالعه به صورت آزمایشگاهی و میدانی بود. ابزار گردآوری داده ها نیز مشاهده بود.
8-2 روش تجزیه و تحلیل داده ها
داده ها در نرم افزار SPSS نسخه ی 11.5 وارد شد و درصد فراوانی هر یک از انواع اشکال مورفولوژی ریشه با استفاده از جداول توزیع فراوانی و شاخص های میانگین، میانه و انحراف معیار توصیف گردید.
9-2 متغیر های مورد مطالعه
نام متغیر نقش نوع مقیاس تعریف کاربردی واحد اندازه گیری
تعداد ریشه ها مستقل کمی گسسته نسبی —
تعداد کانال هر دندان مستقل کمی گسسته نسبی —
تعداد کانال هر ریشه مستقل کمی گسسته نسبی —
مورفولوژی کانال ریشه مستقل کیفی اسمی اسمی بر اساس طبقه بندی Vertucci و طبقه بندی مکمل Gulabivala فصل سوم:نـتـایـج
در مطالعه حاضر از 253 دندان مولر اول و دوم ماگزیلا استفاده شد که 2 دندان مولر اول و یک دندان مولر دوم به علت کلسیفیه شدن شدید و عدم تشخیص سیستم کانال دندانی از مطالعه حذف شدند. بدین ترتیب 125 دندان مولر اول و 125 دندان مولر دوم ماگزیلا در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفت.
بررسی مورفولوژی ریشه
مورفولوژی ریشه های دندان های مولر اول و دوم ماگزیلا در جداول 1-3 و 2-3 آورده شده است.
در بررسی مورفولوژی ریشه در دندان مولر اول ماگزیلا، بیشترین شیوع از نظر تعداد ریشه به صورت دندان مولر اول سه ریشه مشاهده شد. 123 دندان دارای سه ریشه و 2 دندان دارای چهار ریشه بودند. همچنین در هیچ یک از دندانهای بررسی شده یک یا دو ریشه دیده نشد.
در بررسی چسبندگی ریشه ها در دندان مولر اول، در مواردی که دندانها سه ریشه بودند تنها یک مورد چسبندگی ریشه مزیو باکال به ریشه پالاتال مشاهده شد و 122 دندان دیگر دارای سه ریشه مجزا بودند. در هردو دندان چهار ریشه، دو ریشه مزیالی به یکدیگر فیوز شده بودند.
در بررسی مورفولوژی ریشه در دندان مولر دوم ماگزیلا، مشابه دندان مولر اول بیشترین شیوع از نظر تعداد ریشه به صورت دندان مولر دوم سه ریشه مشاهده شد. 122 دندان دارای سه ریشه، 2 دندان دارای چهار ریشه و یک دندان دو ریشه بودند.
در بررسی چسبندگی ریشه ها در دندان مولر دوم، در مواردی که دندانها سه ریشه بودند، 112 دندان دارای سه ریشه مجزا بودند. 9 دندان دارای دو ریشه به هم چسبیده( 7 مورد چسبندگی ریشه های مزیو باکال و دیستو باکال و 2 مورد چسبندگی ریشه های دیستو باکال و پالاتال) و تنها یک مورد چسبندگی هر سه ریشه مزیو باکال، دیستو باکال و پالاتال مشاهده شد.
دردندانهای مولر دوم چهار ریشه، در یک مورد چهار ریشه مجزا و در یک مورد دو ریشه به هم چسبیده مشاهده شد. همچنین تنها مورد دندان دو ریشه،‌ دو ریشه باکال و پالاتال از یکدیگر جدا بودند.

جدول 1-3: مورفولوژی ریشه های دندان های مولر اول ماگزیلا
مورفولوژی ریشه تعداد دندان (%)
چهار ریشه مجزا 0
چهار ریشه و دو ریشه به هم چسبیده 2 (1.6)
سه ریشه مجزا 122 (97.6)
سه ریشه و دو ریشه به هم چسبیده 1 (0.8)
سه ریشه به هم چسبیده 0
دو ریشه مجزا 0
دو ریشه به هم چسبیده 0
یک ریشه 0
جدول 2-3: مورفولوژی ریشه های دندان های مولر دوم ماگزیلا
مورفولوژی ریشه تعداد دندان (%)
چهار ریشه مجزا 1 (0.8)
چهار ریشه و دو ریشه به هم چسبیده 1 (0.8)
سه ریشه مجزا 112 (89.6)
سه ریشه و دو ریشه به هم چسبیده 9 (7.2)
سه ریشه به هم چسبیده 1 (0.8)
دو ریشه مجزا 1 (0.8)
دو ریشه به هم چسبیده 0
یک ریشه 0
بررسی مورفولوژی کانالها
مورفولوژی کانال های دندانی بر اساس تقسیم بندی Vertucci و طبقه بندی مکمل Gulabivalla در جداول 3-3 و 4-3 ارائه شده است.
شیوع کانال چهارم در ریشه مزیوباکال (MB2) دندان مولر اول برابر 8/52% بود. (65 دندان از 125 دندان مولر اول ماگزیلا دارای کانال چهارم مزیو باکالی بودند.)
در بررسی مورفولوژی کانال های ریشه ای در ریشه مزیو باکال مولر اول، تیپ I (یک کانال منفرد از اتاقک پالپ تا اپکس)بیشترین شیوع را دارا بود. در مواردی که ریشه مزیو باکال حاوی دو کانال بود، به ترتیب تیپ VI (دو کانال مجزا از هم اتاقک پالپ را ترک کرده و در تنه ریشه یکی شده و در نهایت جدا می شوند و به دو فورامن اپیکال ختم می شوند)، تیپ II (دو کانال جدا از هم از اتاقک پالپ خارج شده و در نزدیکی اپکس به هم متصل می شوند) و تیپ III (یک کانال اتاقک پالپ را ترک کرده و دو کانال می شود که در نهایت به هم متصل می شوند.)دارای بیشترین شیوع بودند.
در ریشه دیستوباکال مولر اول بیشترین نوع مورفولوژی کانال به صورت تیپ I بود (120 دندان). همچنین در 4 دندان کانال چهارم در ریشه دیسنو باکال مشاهده شد. که در سه مورد مورفولوژی کانال به صورت تیپ III و در یک مورد به صورت تیپ II بود.
در ریشه پالاتال مولر اول نیز بیشترین نوع مورفولوژی کانال به صورت تیپ I بود(123 دندان). همچنین در 2 دندان کانال چهارم در ریشه پالاتال مشاهده گردید. که در یک مورد مورفولوژی کانال به صورت تیپ IV و در یک مورد به صورت تیپ II بود.
در بررسی مورفولوژی کانالها در دندان مولر اول دائمی دو مورد variation آناتومیک جدید مشاهده شد. در یک مورد از دندان های مولر اول کانال های دیستو باکال و مزیوباکال به هم متصل شده بودند و در مورد دیگر کانال های دندانی ریشه مزیوباکال به صورت MB: 1-3-2-1 بود.
در بررسی مورفولوژی کانال های ریشه ای دندان مولر دوم ماگزیلا، شیوع کانال چهارم در ریشه مزیوباکال (MB2)این دندان برابر 84/16% بود. (19 دندان از 125 دندان مولر دوم ماگزیلا دارای کانال چهارم مزیو باکالی بودند.)
در بررسی مورفولوژی کانال های ریشه ای در ریشه مزیو باکال مولر دوم، تیپ I بیشترین شیوع را دارا بود. در مواردی که ریشه مزیو باکال حاوی دو کانال بود، به ترتیب تیپ III ، تیپIV و تیپ VI وII دارای بیشترین شیوع بودند.
در ریشه دیستوباکال مولردوم بیشترین نوع مورفولوژی کانال به صورت تیپ I بود (119 دندان). همچنین در یک مورد کانال چهارم در ریشه دیسنو باکال مشاهده شد. که مورفولوژی آن به صورت تیپ III بود.
در ریشه پالاتال مولر دوم نیز بیشترین نوع مورفولوژی کانال به صورت تیپ I بود(123 دندان).
در بررسی مورفولوژی کانالها در دندان مولر دوم دائمی پنج مورد variation آناتومیک جدید مشاهده شد. در این میان در یکی از دندان های مولر دوم، کانال های دندانی به صورت 3-2-1-2-3-4-3 بوده است که ابتدا کانالهای دیستوباکال و پالاتال به یکدیگر متصل شده سپس به کانال مزیوباکال می پیوندند. سپس به همین ترتیب از یکدیگر جدا می شوند. دریک مورد دیگر، کانال ها به صورت 2-3-4 بودند که ابتدا دو کانال مزیال و دیستال وجود داشته و سپس کانال پالاتال از آنها جدا شد. دریکی دیگر از دندان های مولر دوم، کانال های مزیوباکال و دیستوباکال ابتدا جدا از هم بودند، سپس متصل و در نهایت از یکدیگر جدا شدند. در مورد دیگر، کانال های مزیوباکال و دیستویاکال ابتدا متصل بودند و سپس از یکدیگر جدا می شدند. به علاوه، کانال های باکالی یک مورد از دندان های مولر دوم در تقسیم بندی Gulabivala از تیپ 1-3-1بود.
جدول 3-3: مورفولوژی کانال های ریشه ای در دندان های مولر اول ماگزیلا
ریشه تیپ I تیپ II تیپ III تیپ IV تیپ V تیپ VI تیپ VII تیپ VIII
مزیوباکال 58 18 12 4 2 22 7 –
دیستوباکال 120 1 3 – – – – –
پالاتال 123 1 – 1 – – – –
جدول 4-3: مورفولوژی کانال های ریشه ای در دندان های مولر دوم ماگزیلا
ریشه تیپ I تیپ II تیپ III تیپ IV تیپ V تیپ VI تیپ VII تیپ VIII
مزیوباکال 101 3 5 4 2 3 2 –
دیستوباکال 119 – 1 – – – – –
پالاتال 123 – – – – – – –
فصل چهارم:بحث و نتیجه‌گیری
از
آنجایی که هدف اصلی درمان ریشه دبریدمان کامل کانال ریشه ای و حذف کامل میکروارگانیسم ها و محصولات جانبی آن ها از سیستم کانال ریشه و سیل موثر سیستم کانال می باشد، آگاهی از مورفولوژی کانال ریشه ای ضروری می باشد. در نتیجه یکی از علل شایع شکست درمان ریشه، عدم توانایی درمان موثر تمامی کانالهای ریشه است. از اینرو بررسی مورفولوژی کانال ریشه به خصوص در دندان هایی با احتمال بالای وجود کانال های اضافی مانند مولر اول و دوم ماگزیلا از اهمیت زیادی برای اندودنتیست ها و دندانپزشکان عمومی که خواهان انجام درمان های ریشه هستند، برخوردار است(1و2).
در مطالعه حاضر برای بررسی شکل بندی کانال های دندانی از CBCT استفاده شد. همچنین مشابه مطالعه حاضر،Kim و همکارانش (17) و Lee و همکارانش (18) برای بررسی مورفولوژی داخلی دندان های مولر اول و دوم از CBCT استفاده نمودند. همچنین Zheng و همکارانش (24) نیز در بررسی مورفولوژی مولر اول ماگزیلا از این تکنیک استفاده کردند. Ghule و Shenoi (16) برای مطالعه بر روی ریشه مزیوباکال مولر اول ماگزیلا از CBCT استفاده کردند. به علاوه Han و همکارانش (15) در مطالعه خود برای بررسی موقعیت اوریفیس کانال دیستوباکال مولر دوم نیز از تکنیک CBCT استفاده کردند. این در حالی است که Verma و Love برای بررسی مورفولوژی ریشه مزیوباکال مولر اول ماگزیلا از میکرو CT استفاده کردند. در مطالعات صورت گرفته توسط Khraisat و Smadi (30)، صادقی و صدر لاهیجانی (32)، Alavi و همکارانش (35)، Ng و همکارانش (1) و نیز Al Shalabi و همکارانش (36) از رنگ آمیزی با جوهر هندی یا فوشین و سپس شفاف سازی با استفاده از دمینرالیزاسیون برای بررسی شکل بندی کانال های مولر های اول یا دوم ماگزیلا استفاده شد. آشفته یزدی و حسنی (31) از برش دهی دندان استفاده کردند. اقبال و همکارانش (34) در مطالعه خود از دو رادیگرافی پری اپیکال در دو جهت مختلف استفاده کردند. همچنین Wein و همکارانش (37) برای بررسی ریشه مزیوباکال مولر اول ماگزیلا از عکس رادیگرافی پری اپیکال پس از قرار دادن فایل داخل کانال ها استفاده کردند. در مطالعات مختلف نشان داده شده است که CBCT نسبت به رادیوگرافی پری اپیکال دارای دقتی به مراتب بالاتر می باشد. از طرفی دیگر، برخلاف CBCT، در رنگ آمیزی و شفاف سازی یا برش دهی دندان ها، نمونه های دندانی از بین می روند و دیگر قادر به بررسی های بیشتر بر روی دقت تعیین شکل بندی نخواهیم داشت. همچنین، CBCT قابلیت استفاده در بالین را دارد که هیچکدام از روش های مذکور این قابلیت را ندارند. در این راستا Kim و همکارانش (16) و نیز Zheng و همکارانش (24) درمطالعه خود به بررسی مورفولوژی کانال دندان در بیماران با استفاده از CBCT پرداختند. در این شرایط امکان بررسی موفولوژی یک دندان به صورت دو طرفه نیز وجود خواهد داشت که در هیچ مطالعه آزمایشگاهی این امکان به صورت رایج وجود ندارد.
Abuabara و همکارانش (13) در مطالعه خود با ارزیابی و مقایسه دقت CBCT در ثبت کانال های فرعی نسبت به رادیوگرافی پری اپیکال، میکروسکوپ و اولتراسونیک مشاهده نمودند که CBCT از دقتی بسیار بالا برخوردار بود و تفاوتی بین استفاده از آن در مقایسه با میکروسکوپ و اولتراسونیک نبود. همچنین Domark و همکارانش (14) نیز با مقایسه رادیوگرافی پری اپیکال، CBCT و میکرو CT بیان نمودند که CBCT روشی کارامد در بررسی شکل بندی کانال ها می باشد. در مطالعه Neelakantan و همکارانش (9) نیز CBCT در مقایسه با تکنیک های شفاف سازی و رنگ آمیزی، PQCT و SCT دارای دقت قابل قبولی در تعیین شکل بندی کانال های دندانی داشت. همچنین Blattner و همکارانش (22) در مقایسه CBCT با روش استاندارد طلایی تعیین مورفولوژی کانال های دندانی یا برش دهی کلینیکی دندان ها، مشخص شد که در حدود 80% موارد CBCT با استاندارد طلایی تشخیص MB2 یکسانی داشت. آنها CBCT را روشی مطمئن و مناسب برای ارزیابی و تشخیص MB2 دانستند. در همین راستا Baratto Filho و همکارانش (26) نیز توصیه به استفاده از CBCT برای بررسی آناتومی داخلی دندان های مولر اول ماگزیلا نمودند. در نتیجه استفاده از تکنیک CBCT می تواند روشی مناسب، دقیق و غیر تهاجمی برای بررسی مورفولوژی داخلی دندان ها باشد.

user899

2347595821626500
2493010-591820
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
دانشگاه علوم و فنون مازندران
پایان نامه
مقطع کارشناسی ارشد
رشته: مهندسی فناوری اطلاعات
عنوان: بهبود الگوریتم های پنهان نگاری در تصاویر دیجیتال با استفاده از تجزیه مقدار منفرد
استاد راهنما: دکتر جواد وحیدی
استاد مشاور: دکتر همایون موتمنی
دانشجو: طاهره پنبه کاربیشه
فصل 1392-1393
2775691095153
ثنا حمد بی پایان خدا را
که صنعش در وجود آورد ما را
الها قادرا پروردگارا
کریما منعما آموزگارا
چه پادشاه پادشاهان
اگر رحمت کنی مشتی گدا را
10579101900555با تشکر از جناب آقای دکتر جواد وحیدی و دکتر همایون موتمنی استادان گرانقدر که در یادگیری و آموزش بنده زحمات فراوانی کشیده اند و از هیچ کوششی دریغ نکرده اند.
00با تشکر از جناب آقای دکتر جواد وحیدی و دکتر همایون موتمنی استادان گرانقدر که در یادگیری و آموزش بنده زحمات فراوانی کشیده اند و از هیچ کوششی دریغ نکرده اند.
756285604520
چکیده
برای انتقال اطلاعات به روش هایی که کسی متوجه آن نشود راه های زیاد و موثری وجود دارد. استگانوگرافی علمی است که از زمان های دور از مفهوم آن برای انتقال اطلاعات سری استفاده می شد و امروزه نیز در سطح گسترده ای از آن استفاده می کنند. اکثر سرویس های اطلاعاتی روش های مشابهی برای انتقال اطلاعات سری خود بکار می گیرند. در این میان گروه های خرابکار و گروه های تروریستی نیز که معمولاًاز امکانات مالی خوبی بر خوردار هستند از این تکنولوژی چشم پوشی نمی کنند. پنهان نگاری یا استگانوگرافی هنر برقراری ارتباط پنهانی است و هدف آن پنهان کردن ارتباط به وسیله قرار دادن پیام در یک رسانه پوششی است به گونه ای که کمترین تغییر قابل کشف را در آن ایجاد نماید و نتوان موجودیت پیام پنهان شده در رسانه را حتی به صورت احتمالی آشکار ساخت. در پنهان نگاری تصویر، سیگنال پنهان نگاری شده در حوزه مکانی یا یکی از حوزههای فرکانسی مثل تبدیل کسینوس گسسته، فوریه، و موجک و … میتواند پنهان شود. تکنیکهای پنهان نگاری درحوزه تبدیل، مقاومت بیشتری در مقابل حملات گوناگون در مقایسه با تکنیکهای حوزه مکان از خود نشان میدهند، چون وقتی از تصویری تبدیل معکوس گرفته میشود، تصویر مخفی به طور بیقاعدهای در طول تصویر پخش میشود، بنابراین خواندن و اصلاح آن برای نفوذگرها بسیار مشکل خواهد شد. 
با توجه به کارهای گذشته ای که در این زمینه انجام شده است، در این پژوهش قصد داریم تا الگوریتم های پنهان نگاری در تصاویر دیجیتالی با استفاده از تجزیه مقدار منفرد را توسعه دهیم. برای این منظور از روش های پنهان نگاری ترکیبی که شامل تجزیه مقدار منفرد و تبدیل موجک گسسته می باشد استفاده خواهیم کرد.
کلمات کلیدی: پنهان نگاری تصاویر دیجیتالی، حوزه تبدیل، تجزیه مقدار منفرد، تبدیل موجک گسسته
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: مقدمه و کلیات تحقیق
1-1- مقدمه2
1-2- بیان مساله4
1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق5
1-4- اهداف تحقیق6
1-5- سوالات تحقیق6
1-6- فرضیه های تحقیق7
1-7- کلمات کلیدی7
1-7-1- استگانوگرافی7
1-7-2- حوزه تبدیل7
1-7-3- تجزیه مقدار منفرد8
1-7-4- تبدیل موجک گسسته8
1-8- نوآوری تحقیق9
1-9- ساختار پایان نامه9
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1- تاریخچه11
2-2- معرفی13
2-2-1- پنهان نگاری14
2-2-2- واترمارکینگ یا نقشاب داده ها16
2-2-3-پوشیده نگاری 17
2-2-4- پنهان شکنی18
2-2-5- تشخیص استگانوگرافی19
2-2-6- علامت حق تکثیر19
2-3- معایب استگانوگرافی20
2-4- تفاوت بین واترمارکینگ و فینگرپرینتینگ20
2-5- تفاوت پنهان نگاری و رمزنگاری21
2-6- تفاوت پنهان نگاری، واترمارکینگ و رمزنگاری22
2-7- اهداف و ملزومات پنهان نگاری 23
2-8- انواع بازرسی25
2-9- شیوه حملات تحلیل25
2-10- اصطلاحات استگانوگرافی26
2-11- روش های پنهان سازی اطلاعات26
2-12- استگانوگرافی در رسانه های مختلف28
2-12-1- استگانوگرافی در متن29
2-12-2- استگانوگرافی در عکس31
2-12-2-1- فشرده سازی عکس32
2-12-2-2- روش های رمز کردن عکس33
2-12-2-3- درج بیت کمترین ارزش 33
2-12-2-4- پوشش و فیلتر35
2-12-2-5- الگوریتم ها و تبدیلات35
2-12-3- استگانوگرافی در صدا36
2-12-3-1- محیط های صدا37
-12-3-2- ذخیره صدا37
2-12-3-3- وسایل پخش37
2-12-3-4- روش های مخفی کردن اطلاعات در صدا38
2-12-3-5- مخفی کردن اطلاعات در Echo39
2-11- ابزارهای پنهان نگاری و بازیابی40
2-12- استفاده از خط فرمان و ادغام فایل زیپ با گیف41
2-15-کاربردهای استگانوگرافی42
2-13- تبدیل فوریه44
2-14- تبدیل موجک45
2-15- تبدیل موجک گسسته (DWT)45
2-16- تجزیه مقدار منفرد48
2-17- مقدار منفرد چیست؟49
2-18- تعریف تجزیه مقدار منفرد49
2-18- مثالی از SVD51
2-19- خواص SVD در پردازش تصاویر دیجیتال51
2-20- پنهان نگاری دیجیتالی با استفاده از تجزیه مقدار منفرد53
2-20-1- الگوریتمهای مبتنی بر SVD خالص53
2-20-1-1- الگوریتم های مبتنی بر غیر بلوک54
2-20-1-2- الگوریتم های مبتنی بر بلوک55
2-20-2- SVD و الگوریتم های مبتنی بر دامنه تبدیل55
2-20-2-1- الگوریتم مبتنی بر SVD و DCT56
2-20-2-2- الگوریتم مبتنی بر SVD و DWT56
2-20-2-3- الگوریتم مبتنی بر SVD و FHT57
2-20-2-4- الگوریتم مبتنی بر SVD و Zernike57
فصل سوم: روش تحقیق
3-1- پنهان نگاری دیجیتالی59
3-2- پیشینه تحقیق61
3-3- روش های پنهان نگاری مبتنی بر SVD63
3-4- نهان نگاری مبتنی بر SVDچندگانه در حوزه موجک… (زارعی، 2014)63
3-4-1- الگوریتم جاسازی تصویر نهان نگاری63
3-4-2- الگوریتم استخراج تصویر نهان نگاری65
3-5- روش پیشنهادی پنهان نگاری مبتنی بر DWT-SVD67
3-5-1- الگوریتم جاسازی پنهان نگاری68
3-5-2- الگوریتم استخراج پنهان نگاری70

فصل چهارم: محاسبات و یافته های تحقیق
4-1- پیاده سازی الگوریتم72
4-1-1- ابزار مورد استفاده برای آزمایش و پارامترهای اندازه گیری72
4-2- نتایج پیاده سازی74
4-3- مقایسه با سایر روش های پنهان نگاری78
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
نتیجه گیری و پیشنهادات74
منابع و مآخذ84
پیوست (الف) کدهای پیاده سازی شده به زبان متلب89
Abstract92
فهرست جداول
جدول 2-1 مقایسه پنهان نگاری، نهان نگاری و رمزنگاری22
جدول 2-2 ارزش های منفرد از دو تصویر52
جدول 4-1 MSE و PSNR با استفاده از روش پنهان نگاری پیشنهاد شده DWT-SVD78
جدول 4-1 MSE و PSNR با استفاده از روش نهان نگاری زارعی (2014)78
فهرست اشکال
شکل 2-1 Johannes Trithemius و نمونه ای از کتابهایش12
شکل 2-2 طبقه بندی انواع واترمارکینگ براساس مدل دی ولیچساور15
شکل 2-3 شکل های پنهان سازی اطلاعات توسط پتیتکولاس26
شکل 2-4 تصویر لنا – تصویر اصلی و تصویر فیلتر شده52
شکل3-1 چارچوب استگانوگرافی سرپرست فعال60
شکل 3-2 استگانوگرافی مدرن61
شکل 3-3 الگوریتم جاسازی نهان نگاری زارعی 64
شکل 3-4 الگوریتم استخراج نهان نگاری زارعی65
شکل 3-5 فلوچارت الگوریتم پرندگان در الگوریتم پیشنهادی66
-21863051652905تصویر رنگی پوشش
00تصویر رنگی پوشش
شکل 3-6 الگوریتم جاسازی به روش DWT-SVD69
-21863051652905تصویر رنگی پوشش
00تصویر رنگی پوشش
شکل 3-7 الگوریتم استخراج به روش DWT-SVD70
شکل 4-1 تصویر پوششی72
شکل 4-2 تصویر مخفی72
شکل 4-3 تصویر پنهان نگاری شده73
شکل 4-4 تصویر مخفی استخراج شده73
شکل 4-5 تصویر پنهان نگاری شده توسط الگوریتم DWT-SVD پیشنهاد شده74
شکل 4-6 تصویر پنهان نگاری شده توسط الگوریتم زارعی74
شکل 4-7 حمله Salt & paper بر روی الگوریتم DWT-SVD پیشنهاد شده75
شکل 4-8 حمله Salt & paper بر روی الگوریتم زارعی75
شکل 4-9 حمله Rotation بر روی الگوریتم DWT-SVD پیشنهاد شده76
شکل 4-10 حمله Rotation بر روی الگوریتم زارعی 76
شکل 4-11 حمله gaussian بر روی الگوریتم DWT-SVD پیشنهاد شده76
شکل 4-12 حمله gaussian بر روی الگوریتم زارعی77
شکل 4-13 حمله Cropping بر روی الگوریتم DWT-SVD پیشنهاد شده77
شکل 4-14 حمله Cropping بر روی الگوریتم زارعی77
فصل اول
2505075465899500مقدمه و کلیات تحقیق
232854567043300023285456179185002505075432943000
1-1- مقدمه
پیشرفت سریع اینترنت و انقلاب اطلاعات دیجیتالی باعث تغییرات مهمی در کل جامعه شده است. داده های مولتی مدیا که در فرمت های دیجیتالی موجودند (تصویر، ویدئو، صدا) زمینه های چالش برانگیزی از نوآوری را باز کرده اند. نرم افزارهای ساده کاربردی و کاهش قیمت وسایل دیجیتالی این امکان را برای همه ی مردم در سراسر جهان فراهم کرده که داده های مولتی مدیا را براحتی ایجاد و ویرایش کنند.
پهنای باند ارتباطات اینترنتی و انتقال تقریباً بدون خطای اطلاعات ایجاد کپی های یکسان از داده ها را آسان کرده است، به عکس فایل های آنالوگ (نوارهای کاست، نوارهایVHS )، فایل های دیجیتالی بر اثر کپی های زیاد کیفیتشان کم نمی شود، در نگاه اول این مزیت فایل های دیجیتالی به نوع آنالوگ آن است ولی اشکال در حفظ حقوق کپی رایت می باشد.[6]
روش های قدیم حقوق کپی رایت برای محافظت از داده های مولتی مدیا دیگر کافی نیست یک مکانیسم ساده ی حفاظت که براساس تعبیه اطلاعات در بیت های سرآمد یک فایل دیجیتالی بود، ناکارآمد شده زیرا این اطلاعات می تواند به آسانی با تغییر در فرمت داده بی اثر شود بدون آنکه هیچ اثری روی کیفیت فایل بگذارد.
رمزگذاری یک فایل مولتی مدیای دیجیتالی از دسترسی داشتن به آن فایل تا زمانی که کلید آشکار سازی مناسب را در اختیار نداشته باشند جلوگیری می کند، بنابراین مؤلف می تواند برای تحویل مولتی مدیا بصورت قابل مشاهده پول دریافت کند و هر مشتری که حق تایپ را پرداخت کرده قادر خواهد بود فایل دریافت شده را بطور مناسب رمزگشایی کرده و استفاده نماید، اما اشکال در این است که وقتی یکبار فایل مولتی مدیا رمز گشایی شد آن فایل می تواند بدون مانع مکرراً کپی شده و توزیع گردد.[6]
پنهان نگاری دیجیتالی یک راه حل دیگر را برای حل این مشکل فراهم می کند. پنهان نگاری معادل فارسی واژه ی استگانوگرافی می باشد که در اصل کلمه ای یونانی بوده و از دو کلمهSteganos به معنای پنهان کردن و Graphy به معنای نوشتن تشکیل شده است.[7,8] اساس پنهان نگاری بر این فرض استوار است که پیام پنهان شده در اسناد یا تصویر توسط شخص سوم قابل تشخیص و یا بازیابی نباشد. پوشش می تواند یک فایل صوتی، صدا، متن و یا ویدئو و … باشد.
با توجه به اینکه پنهان نگاری در طیف گسترده ای از رسانه های دیجیتالی و با اهداف خاصی طراحی می شوند، لذا با توجه به موارد کاربردی در دسته های مختلفی طبقه بندی می شوند. با وجود تفاوت در اعمال روش های پنهان نگاری دیجیتال، همه روش ها در داشتن امنیت بالا دارای نقطه اشتراک هستند با توجه به دامنه وسیع کاربرد تکنیک های پنهان نگاری آنها را می توان به صورت زیر طبقه بندی نمود:
طبقه بندی با توجه به حوزه کاری (حوزه فرکانس یا حوزه مکان) با توجه به نوع اسناد (متن، صدا و تصویر) و با توجه به ادارک و آگاهی انسانی (سیستم بینایی و یا شنوایی)؛ با توجه به برنامه های کاربردی (مبتنی بر منبع یا مبتنی بر مقصد).[9]
استگانوگرافی دارای روش های گسترده ای برای مخفی کردن اطلاعات در رسانه های مختلف است. در میان این روش ها می توان به جوهرهای نامرئی، امضای دیجیتالی، کانالهای پیچیده و ارتباطات طیف گسترده اشاره کرد. امروزه به خاطر وجود تکنولوژی پیشرفته از استگانوگرافی در متن، تصویر، صدا، سیگنالها و خیلی رسانه های دیگر استفاده می کنند. با این حال استگانوگرافی دارای عیوبی نیز می باشد. به طور مثال، برای فرستادن چند بیت اطلاعات، احتیاج به فرستادن تعداد بسیار زیادی بیت بدون اطلاعات هستیم و تلفات آن زیاد است. یا اینکه به محض لو رفتن الگوریتم یک روش، دیگر از آن روش نمی توان در مخفی کردن اطلاعات استفاده کرد.[2] به صورت کلی در سیستم های اختفاء اطلاعات سه عنصر مقاومت، امنیت، و ظرفیت دخیل هستند. در روش های پنهان نگاری عناصر ظرفیت و امنیت اهمیت اصلی را دارند. تصاویر مهمترین رسانه مورد استفاده به خصوص در اینترنت هستند و درک تصویری انسان از تغییرات در تصاویر محدود است. تصاویر نوعی رسانه پوششی مناسب در پنهان نگاری محسوب می شوند و الگوریتم های پنهان نگاری متعددی برای ساختارهای مختلف تصاویر ارائه شده است.[2] به طور کلی روش های پنهان نگاری در تصویر از الگوریتم جاسازی بیت ها و الگوریتم استخراج تشکیل شده اند. برخی روش های روش های رایج در استگانوگرافی فایلهای تصویری عبارتند از [10] :
جایگزینی بیت کمترین ارزش (LSB)
همبستگی بر پایه آستانه
همبستگی بر پایه مقایسه
روش طیف گسترده
مقایسه ضریب باند متوسط DCT
مقایسه – همبستگی مستقر در باند متوسط DCT
طیف گسترده در دامنه موجک
با توجه به کارهای گذشته ای که در این زمینه انجام شده است، در این تحقیق قصد داریم تا الگوریتم های پنهان نگاری در تصاویر دیجیتالی با استفاده از تجزیه مقدار منفرد را توسعه دهیم. برای این منظور از روش های پنهان نگاری ترکیبی که شامل تجزیه مقدار منفرد و تبدیل موجک گسسته می باشد استفاده خواهیم کرد.
1-2- بیان مساله
متن، تصویر، صوت و ویدئو را می توان به صورت داده های دیجیتال بیان کرد. فراگیری فزاینده و رشد سریع استفاده از اینترنت انسان ها را به سوی جهان دیجیتال و ارتباط از طریق داده های دیجیتال سوق داده است. هر جا سخن از ارتباط به میان آید، مساله امنیت کانال ارتباطی نیز مطرح می گردد. در واقع، در یک کانال ارتباطی، استگانوگرافی یا همان پنهان نگاری روشی از ارسال اطلاعات محرمانه است به نحوی که وجود خود کانال در این ارتباط مخفی بماند. روش استگانوگرافی کامپیوتری، روشی از استگانوگرافی است که امنیت اطلاعات را در رسانه دیجیتال فراهم می سازد و هدف آن درج و ارسال پیام محرمانه از طریق رسانه دیجیتال است بگونه ای که هیچ ظنّی مبنی بر ارسال اطلاعات برانگیخته نشود. پیام محرمانه می تواند به صورت یک تصویر یا متن و یا سیگنال کنترل و خلاصه هر چیزی که بتوان بصورت یک رشته بیتی از صفر و یک بیان شود، باشد. قابل توجه است، امکان دارد، پیام محرمانه قبل از استگانوگرافی تحت مراحل فشرده سازی و یا رمزنگاری نیز قرار گیرد. استگانوگرافی دارای سه پارامتر ظرفیت اطلاعات وارد شونده، کیفیت ادراکی و مقاومت است. بدون شک پیشینه سازی تؤام همه ی این پارامترها امکان پذیر نیست و تنها بسته به کاربرد می باید مصالحه ای بین این پارامترها ایجاد کرد. روش های استگانوگرافی کامپیوتری، اساساً باید به گونه ای باشد که به هیچ وجه تصویر استگانوگرافی قابل کشف از تصویر اصلی نباشد. این چنین روش هایی از استگانوگرافی می توانند برای اهداف مختلفی مورد استفاده قرار گیرند. برای مثال، کاربرد دیگر استگانوگرافی علاوه بر ارتباطات امنیتی، کمک در ایجاد بانک اطلاعاتی است. در این کاربری، وظیفه استگانوگرافی همراه کردن اطلاعات اضافی و مربوطه به تصویر با آن به منظور یکپارچه سازی اطلاعات و تسهیل در ذخیره سازی است. چنین کاربردهایی از استگانوگرافی، وجود اطلاعات در تصویر عموماً معلوم بوده و سیستم بسته فرض می شود و هیچگونه نگرانی از حمله به تصویر از خارج به منظور کشف اطلاعات وجود ندارد. در این موارد، روش های غیر مقاوم مناسب به نظر می رسند. از طرف دیگر در کاربردهای اطلاعاتی، تصویر دیجیتال به عنوان سیگنال حامل بوده و پیام محرمانه می تواند به صورت نامه های بسیار محرمانه نقشه های نظامی و تصاویر مخصوصی باشد در این کاربردها تاکید اصلی بر این است که ناظر سوم به هیچ وجه متوجه وجود اطلاعات در تصویر نشده و نتواند تداخلی در کانال ارتباطی ایجاد کند یا موفق به کشف پیام شود. در این کاربردها، می توان از شکل های مقاوم یا از روش های غیر مقاوم استفاده کرد.
1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق
به دلیل رشد وسیع ارتباطات دیجیتال و سهولت در رد و بدل نمودن اطلاعات پرونده ها از طریق شبکه های کامپیوتری نظیر اینترنت و همچنین حجم بسیار زیاد اطلاعات رد و بدل شده، پنهان نگاری کاربرد مناسبی پیدا کرده است و استفاده از آن روز به روز بیشتر می شود. از طرفی برای جلوگیری اطلاع از ارتباطات باندهای تروریستی یا افراد بزهکار و یا خروج اطلاعات محرمانه از شرکت ها یا سازمان ها به منظور ارزیابی امنیتی سیستم های پنهان نگاری که توسط نیروهای نظامی یا امنیتی استفاده می شوند، به تحلیل پنهان نگاری نیاز است. هر چقدر پهنای باند اینترنت برای انتقال پرونده های بزرگ نظیر پرونده های ویدئویی، بیشتر می شود، انتقال اطلاعات غیر عادی و مشکوک نیز ساده تر شده و غیر قابل آشکارتر می شود. در طی سالهای اخیر تلاش هایی برای طراحی الگوریتم های تحلیل انجام شده است. اکثر پژوهشگران با توجه به راه حل های پیشنهادی خود بر این باورند که سایر الگوریتم های پنهان نگاری دارای ضعف هستند و اختلاف آرا در این زمینه وجود دارد. لذا مقایسه و بررسی الگوریتم های پیشنهادی با سایر روش ها برای تحقیق در نظر گرفته شده است.

1-4- اهداف تحقیق
به طور کلی اهداف تحلیل پنهان نگاری و یا حالت هایی که تحلیل انجام می گیرد شامل اثبات وجود یا عدم وجود پیغام پنهانی، تخریب پیغام، استخراج پیغام، تغییر پیغام، استخراج کلید عمومی و کلید رمز، یافتن الگوریتم پنهان نگاری می باشد. در میان روش های ابتکاری توسعه یافته برای حل این مشکل، تکنیک پنهان نگاری تصاویر دیجیتال مبتنی بر تجزیه مقدار منفرد یکی از پرکاربردترین روش ها است. روش های مشابه دارای معایبی از جمله برگشت پذیر بودن و تشخیص مثبت- کاذب و ناتوان بودن در برابر برخی حملات از جمله اعوجاج هندسی و … است. یکی از راه های مقابله با دستکاری غیر مجاز در تصاویر دیجیتالی استفاده از تکنیک پنهان نگاری مبتنی بر تجزیه مقدار منفرد می باشد. هدف اصلی این تحقیق، بهبود الگوریتم پنهان نگاری در تصاویر دیجیتال با استفاده از تجزیه مقدار منفرد می باشد. روش پیشنهادی از ترکیب تجزیه مقدار منفرد بهمراه تبدیل موجک گسسته بهره می برد و هدف آن امنیت تصاویر دیجیتالی است که در مقایسه با دیگر روش ها کارایی بیشتری داشته باشد. همچنین بدلیل ایجاد تخریب هایی که توسط کاربران غیر مجاز بر روی تصاویر پنهان نگاری شده انجام می گیرد و گاهاً باعث لو رفتن اطلاعات پنهان نگاری با تخریب داده های اصلی می شوند. لذا از اهداف دیگر الگوریتم پیشنهادی افزایش توانمندی الگوریتم در برابر حملات تخریب کننده و برطرف کردن مشکل نرخ هشدار – کاذب است.
1-5- سوالات تحقیق
استفاده از الگوریتم های پنهان نگاری در تصاویر دیجیتالی باعث می شود تا از اطلاعات محرمانه حفاظت شود و آن را در برابر استفاده غیر مجاز کاربران مصون بدارد. با توجه به عملکرد این نوع الگوریتم های پنهان نگاری سوالات در این زمینه مطرح می کنیم و در این طرح به آن ها می پردازیم:
چگونه می توان الگوریتم های پنهان نگاری در تصاویر دیجیتال را با استفاده از روش تجزیه مقدار منفرد بهبود بخشید؟
چطور می توان الگوریتم پنهان نگاری مبتنی بر تجزیه مقدار منفرد و تبدیل موجک گسسته در تصاویر دیجیتال را در برابر حملات تخریب کننده معمول از قبیل چرخش، تغییر اندازه، برداشت و ایجاد نویز توانمند و مقاوم کرد؟

1-6- فرضیه های تحقیق
الگوریتم پنهان نگاری پیشنهاد شده، روش پنهان نگاری مبتنی بر تجزیه مقادیر منفرد را توسعه داده است. این روش یک الگوریتم ترکیبی است که از تجزیه مقدار منفرد و تبدیل موجک گسسته بهره می برد.
بمنظور حفاظت از افشای اطلاعات محرمانه، الگوریتمی ارائه شده که در برابر رایج ترین حملات و به طور خاص، در برابر حملات اعوجاج هندسی توانمند و ایمن می باشد.
این الگوریتم از روش اعداد تصادفی در تصویر پنهان نگاری، از یک تصویر با متن معنی دار استفاده می کند. بنابراین کیفیت تصویر پنهان نگاری استخراج شده عملکرد الگوریتم را تضمین می کند.
در روش پیشنهادی در استخراج تصویر پنهان نگاری کور می باشد به این صورت که حمله کننده از نوع الگوریتم به کاررفته در فرایند استگانوگرافی اطلاعی ندارد.
1-7- کلمات کلیدی
1-7-1- استگانوگرافی
استگانوگرافی یا پنهان نگاری دانشی است برای پنهان کردن داده یا فایلی در فایل دیگر، بطوری که فقط افراد آگاه با ابزار لازم بتوانند به آن دست یابند. استفاده از این روش در مواردی بسیار عالی و کاربردی است. برخلاف رمزگذاری که فایل حفاظت شده را کاملاً حساس جلوه می‌دهد و جلب توجه می کند، این روش از ناآگاهی افراد، برای جلوگیری از دستیابی آن‌ها به اطلاعات خاص بهره می برد. پنهان نگاری خود شاخه ای از دانشی به نام ارتباطات پوشیده است. دانش ارتباطات پوشیده خود شامل چندین شاخه از جمله رمز نگاری، ته نقش نگاری و … می باشد.
1-7-2- حوزه تبدیل
تکنیک های پنهان نگاری می توانند به دو دسته تقسیم بندی شدند: تکنیک های دامنه فضایی (مکان) و تکنیک های دامنه تبدیل (فرکانس). در شکل های دامنه فضایی برای گنجاندن شی دیجیتال مورد نظر مقادیر پیکسل ها بطور مستقیم دستکاری می شود. این روش پیچیدگی کمتری دارند، شکننده ترند و قوی نیستند، اما در شکل های حوزه تبدیل (فرکانس) ابتدا تصاویر به یکی از حوزه های فرکانسی انتقال یافته و سپس پنهان نگاری با دستکاری مقادیر در حوزه فرکانس انجام می گیرد و در نهایت تصویر به حوزه مکان بازگردانده می شود. در مقایسه با تکنیک های دامنه فضایی ثابت شده است که تکنیک های حوزه تبدیلی در دست یافتن به الگوریتم پنهان نگاری دیجیتال از لحاظ غیر قابل مشاهده بودن و نیازمندی های استحکام بهتر می باشد. انتقال های حوزه تبدیل که عموماً در الگوریتم های پنهان نگاری تصاویر دیجیتال مورد استفاده قرار می گیرد شامل انتقال های زیر است: دامنه تبدیل کسینوسی گسسته (DCT)، دامنه تبدیل فوریه گسسته (DFT)، دامنه تبدیل موجک (DWT)، دامنه تبدیل سریع هادامارد (FHT) و تجزیه مقدارمنفرد (SVD) و … می باشد.
1-7-3- تجزیه مقدار منفرد
روش های متعدد پنهان نگاری در حوزه تبدیل وجود دارند. تجزیه مقدار منفرد یا تجزیه مقدارهای تکین (SVD) یکی ازاین موارد است. این روش توسط بلترامی در سال 1873 و جردن در سال 1874 مستقلاً ابداًع شد و بعدها در سال 1930 یانگ آن را برای ماتریس های مستطیل شکل گسترش داد. تا سال 1960 به دلیل نیاز به تکنیک های پیچیده عددی، از SVD به عنوان یک ابزار محاسباتی استفاده نمی شد. ژنه کلوب آن را به عنوان یک ابزار سودمند در موارد گوناگون معرفی کرد.[11] SVD یکی از مفیدترین ابزارهای جبر خطی برای کاربردهای مختلف مانند فشرده سازی تصویر و سایر زمینه های پردازش تصویر و سیگنال می باشد. بطور کلی طرح های پنهان نگاری مبتنی بر تجزیه مقدار منفرد با توجه به سادگی در پیاده سازی و برخی ویژگی های جذاب ریاضی، محبوبیت زیادی را به دست آورده اند.
1-7-4- تبدیل موجک گسسته
تبدیل موجک گسسته (DWT) یک ابزار ریاضی مناسب برای نمایش و پردازش تصویر دیجیتالی است. این تبدیل در حوزه فرکانس صورت می گیرد اصولاً تبدیلاتی که در حوزه فرکانس انجام می شوند پیچیدگی بیشتری دارند و در برابر تخریب ها و حملات مقاوم تر عمل می کنند.

1-8- نوآوری تحقیق
با توجه به تلاش هایی که در زمینه پنهان نگاری تصاویر دیجیتالی صورت گرفته، نوآوری تحقیق پیشرو ارائه روش پیشنهادی پنهان نگاری تصاویر دیجیتال با استفاده از روش ترکیبی تجزیه مقدار منفرد و تبدیل موجک گسسته 1- سطحی می باشد که همانطور که در نتایج این تحقیق نشان داده شده است در امنیت و حفظ تصویر مخفی موثر واقع شده است.
1-9- ساختار پایان نامهدر این پایان نامه در فصل اول مقدمه و کلیات تحقیق ارائه شده است، در ادامه بحث فصل دوم ادبیات و پیشینه تحقیق، مفاهیم کلی پنهان نگاری دیجیتالی، تجزیه مقدار منفرد و تبدیل موجک گسسته ارائه می شود و در فصل سوم روش تحقیق شرح داده شده می شود، در فصل چهارم محاسبات و یافته های تحقیق روش پیشنهادی ارائه می گردد و سرانجام فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات بیان شده است.

فصل دوم
ادبیات و پیشینه تحقیق
226568040170100023679156535420002480945585343000255714562236350022656804645025002-1- تاریخچه
پنهان کردن اطلاعات تاریخچه ی کهنی دارد. جوهرهای نامرئی، کدهای رمزی، پیغام های مخفی و به طور کلی استگانوگرافی همواره مورد توجه بشر بوده است. [12]اولین استفاده از تکنیک های پنهان نگاری توسط هرودوت که یک مورخ یونانی است در کتابش «تاریخها» شرح داده شده است. [13]داستان آن به حوالی سالهای 440 قبل از میلاد برمی گردد، وقتی که حاکم یونان به دست داریوش در شوش زندانی شده بود ولی بایست پیامی را بصورت محرمانه برای برادر خوانده اش در میلتیوس ارسال کند. به همین منظور موی سر غلامش را تراشید و پیام خود را روی سرش خال کوبی نمود و وقتی موهای غلام به اندازه کافی رشد نمود او را عازم مقصد نمود و جالب است که در اوایل قرن بیستم نیز از همین روش جاسوسان آلمانی استفاده نمودند. داستان دیگر نیز مربوط به زمانه همین پادشاه است. دمراتوس، یک یونانی در دربار ایران بود و یک پیام مخفی را برای اسپارتا ارسال کرد تا او را از حمله کوروش آگاه سازد. او ابتدا موم روی لوح را برداشت و پیام را روی چوب زیر موم نوشت سپس پیام را با موم دوباره مخفی کرد. به گونه ای که لوح دوباره بصورت یک لوح مفید که هنوز هیچ پیامی روی آن نوشته نشده بود درآمد. به همین ترتیب روش های دیگری توسط آلفیس استفاده شد. روش های مخفی سازی پیام در پاشنه کفش پیکهای خبررسان، گوشواره های زنان و نوشتن متن داخل لوح های چوبی که توسط گچ سفید پوشانده می شدند از این جمله بودند. همچنین او در روش دیگری پیشنهاد کرد که می توان جهت مخفی سازی یک پیام سوراخهایی در بالا و پایین حروف ایجاد و یا ارتفاع حروف مورد نظر را در یک متن که ما آن را متن پوششی می نامیم تغییر داد. سوراخ های ایجاد شده روی حروف و یا زیر آن به علت تضاد رنگ سیاه حروف و سفید کاغذ اصولاً محو می شدند و قابل دیدن نمی باشند. این روش تا قرن 17 میلادی نیز استفاده می شد. اما در سالهای بعدی توسط وایلکنس توسعه یافت. او از نقاط بسیار کوچک که با جوهرهای قابل رؤیت ایجاد می کرد بجای سوراخ کردن کاغذ استفاده می نمود. جوهرهای نامریی نیز یکی از عمومی ترین ابزارها برای پنهان نگاری هستند و در روم باستان حتی در جنگ جهانی دوم مورد استفاده قرار می گرفتند. یکی از پیشگامان پنهان نگاری تریتمیوس روحانی آلمانی بود و کتابی پیرامون پنهان نگاری با عنوان «Steganographia» نوشت که در زمان وی منتشر نشد.[8] اولین کتاب واقعی در این زمینه را اسکات در سال 1665 در 400 صفحه با نام Schola Steganographica نوشت. [14] او در این کتاب به چگونگی مخفی کردن پیام در لابلای نتهای موسیقی اشاره کرده است.

شکل 2-1 Johannes Trithemius و نمونه ای از کتابهایش [14]
در قرن 15 و 16، پنهان نگاری توسعه زیادی پیدا نمود. در سال 1875 بروستر پیشنهاد کرد که می توان پیام های محرمانه را در فواصل خالی در حدود یک نقطه پنهان نمود.
در اوایل قرن بیستم و در طی جنگ بور در آفریقای جنوبی یک پیشاهنگ انگلیسی نقشه هایش را روی نقاشیهایی از بالهای پروانه مخفی می کرد و برای فرمانده اش می فرستاد. در جنگ بین روسیه و ژاپن در سال 1905، تصاویر میکروسکوپی در گوش، سوراخ های بینی و یا زیر ناخن انگشتان جاسازی می شد. در جنگ جهانی اول پیامهایی که بین جاسوسان رد و بدل می گشت محدود به یک سری نقاط بسیار ریز بود که در چندین مرحله کوچک شده بودند و در بالای نقطه ها و یا علامت های کاما که در یک جمله استفاده می گشتند قرار می گرفتند و بگونه ای که هیچ توجهی را جلب کنند.
در جنگ جهانی دوم نیز توجه زیادی به پنهان نگاری شد و تجربیات زیادی در این زمینه کسب شد. در ابتدای جنگ از جوهرهای نامریی استفاده می شد ولی بعداً از حروف و پیام های معمولی برای مخفی کردن پیام اصلی استفاده کردند.
اولین روش های پنهان نگاری دیجیتال در دهه ی 80 مطرح شدند و روش های جدیدتر همه مربوط به یک دهه ی اخیر هستند. با ارائه هر الگوریتم، روشی نیز بر ضد آن طراحی می شود و روش های قدیمی جای خود را به روش های جدیدتر می دهند. البته دولت آمریکا تا سال 1999 از ترس استفاده ی تروریستی و جاسوسی کشورهای دیگر، استفاده تجاری از پنهان نگاری را ممنوع کرده بود ولی با فشار شرکتها و محققان آمریکایی و طی یک دادخواهی چهار ساله اجازه ی استفاده مشروط از این فناوری در کاربردهای عمومی را صادر کرد. [12,15,16]
2-2- معرفی
همزمان با پیشرفت تکنولوژی و رشد روز افزون اینترنت ، امکان استفاده غیر مجاز از اطلاعات افزایش یافته است، لذا نیاز مبرم به روش های جدید به منظور حفظ حریم اشخاص و شرکت ها در این حوزه احساس می شود. رمزنگاری و استگانوگرافی علومی هستند که به بشر در زمینه امنیت اطلاعات کمک می نمایند. در حوزه رمز نگاری، ابتدا داده به صورتی که برای مهاجم نامفهوم باشد، تغییر شکل می یابد و سپس ارسال می شود. تغییر شکل به گونه ای است که امکان دستیابی مهاجم به اطلاعات بدون داشتن کلید رمز غیرممکن خواهد بود. اما در حوزه نهان نگاری، ابتدا داده درون یک سیگنال پوشاننده برای ایجاد «سیگنال نهان نگاری شده» مخفی می شود سپس این سیگنال، ذخیره یا مخابره خواهد شد. بنابراین وجود داده و حتی انتقال آن مخفی خواهد ماند.
مبنای انواع کریپتوگرافی و استگانوگرافی به این دلیل است که ارتباطات الکترونیکی در رسانه های ناامنی نظیر ایمیل و صفحات وب انجام می شود. در واقع، بیشتر دولتها مقرراتی دارند که به آنها اجازه می دهد هر نوع ارتباطات در اینترنت و شبکه های تلفنی سوییچ عمومی را کنترل نمایند. این موضوع شامل کنترل ایمیل ها، صفحات وب، تلفن های عمومی و سایر شکل های ارتباط الکترونیکی می باشد.[17] آژانس های امنیتی دولتها از سخت افزارها و نرم افزارهای ویژه برای دریافت سیگنالهای الکترونیکی در مخابرات ماهواره های بین المللی استفاده می کنند. سپس کامپیوترها اطلاعات مشکوک در ارتباط تلفنی را براساس کلید واژه هایی نظیر «بمب» با تطبیق یک الگوی ویژه صوتی فیلتر می کنند.[18]
برنامه های استگانوگرافی گسترده ای بصورت آماده در اینترنت قابل دسترسی هستند که به تروریستها یا افراد سودجو کمک می کند تا اطلاعات با ارزش خود را از طریق اینترنت پخش کنند بدون اینکه آژانس های امنیتی دولت ها متوجه شوند. در حال حاضر برخی از گروههای امنیتی مشغول توسعه روش هایی برای تشخیص اطلاعات استگانوگرافی شده هستند. با توجه به وجود هزاران روش و برنامه قابل دسترس استگانوگرافی، تقریباً غیر ممکن است که هر تجزیه و تحلیل روی ارتباطات نتیجه دهد و اطلاعات استگانوگرافی شناسایی شوند.[19]
در ادامه به طور کامل به معرفی کامل شکل های مختلف حفاظت از محتوای رسانه دیجیتالی خواهیم پرداخت.
2-2-1- پنهان نگاری
بسیاری از شما نوشتن با آبلیمو و آب پیاز را در کودکی تجربه کرده‌اید و شاید هم برای دوستان تان این تردستی را اجرا کرده باشید که با گرم کردن کاغذ نوشته‌ها نمایان می شدند. از قلم‌های بی‌رنگ که استفاده کرده اید؟ قلم‌هایی که جوهر نامرئی دارند. نوشته‌های این قلم‌ها تنها با استفاده از نورهای مخصوص نمایش داده می‌شوند. برای نوشتن عبارات مخفی و سرّی بر روی کاغذ می‌توان از این روش استفاده کرد. تنها کسانی می‌توانند نوشته‌ی روی آن را بخوانند که از شیوه کار آگاه بوده و چراغ مخصوص اش را داشته باشند.
پنهان نگاری معادل فارسی واژه ی استگانوگرافی می باشد که در اصل کلمه ای یونانی بوده و از دو کلمه Steganos به معنای پنهان کردن و Graphy به معنای نوشتن تشکیل شده است. ترجمه کلمه به کلمه این لغت «نوشتار پوششی» می باشد که البته برداشت این معنی از استگانوگرافی چندان متداول نیست و بیشتر به مفهوم پنهان سازی اطلاعات در یک رسانه به عنوان پوشش بکار می رود به گونه ای که توسط اشخاص غیر مجاز قابل تشخیص نباشد.
مفاهیم مخفی سازی اطلاعات، جاسازی داده ها و واترمارکینگ دیجیتال اغلب در یک واژه کلی تحت عنوان واترمارکینگ مورد استفاده قرار می گیرند که البته این موضوع در کاربردهای تجاری بیشتر صدق می کند و لیکن در مقالات و کتب تخصصی پیرامون این موضوع، نویسندگان از عناوین مختلف استفاده می نمایند. به عنوان نمونه دی ولیسچاور بنا به استفاده تخصصی در هر موضوع، استگانوگرافی را در دسته های مختلف مطابق شکل (2-2) تقسیم نمود [20] و یا نیکولیدیس معیار دیگری برای تقسیم بندی این موضوع مطرح کرد.[21]

شکل 2-2 طبقه بندی انواع واترمارکینگ براساس مدل دی ولیچساور [20]
یک اصل اساسی در انواع روش های پنهان نگاری این است که پیام پنهان شده در اسناد یا تصویر توسط شخص سوم قابل تشخیص و یا بازیابی نباشد. به عنوان مثال، پیام پنهان شده می تواند شامل یک شماره سریال یا یک دنباله ارقام تصادفی یا داده های کپی رایت و یا مشخصات پدیدآورنده اثر باشد. بنابراین در جهان امروز استگانوگرافی را به صورت نوعی رمزنگاری الکترونیک می توان تعریف کرد که در آن اطلاعات در یک فایل که آن را پوشش می نامند، به گونه ای مخفی شود که تنها توسط گیرنده ی مجاز (فردی که الگوریتم و رمز به کار گرفته شده را می داند) قابل بازیابی باشد. پوشش می تواند یک فایل تصویری، صدا، متن و یا ویدئو و … باشد. به فایل نهایی اصطلاحاً «استگانوگرام » می گویند.
با نگاهی به تاریخ در می یابیم که روش های مختلف پنهان سازی اطلاعات از یک سابقه هزار ساله برخوردار است. [7,8,22] اما تنها در سالهای اخیر روش های جدید پنهان نگاری پیشرفت چشمگیری داشته است. هر روز میلیون ها فایل در اینترنت بین افراد جابه جا می شود وگستردگی و ارزان قیمت بودن این شبکه، این امکان را فراهم آورده است که به صورت کانالی ارزان و سهل الوصول برای مبادله ی پیغام های سری مورد استفاده قرار گیرد، که در این زمینه جالب است بدانیم اعضای القاعده برای تبادل پیام های خود قبل از 11 سپتامبر از تصاویر و متن های استگانوگرام استفاده کرده بودند. روش های متعددی برای پنهان نگاری مطرح شده است که اکثر آنها مربوط به همین چند سال اخیر می باشند. هر روش مزایا، معایب و کاربردهای خاص خود را دارد.
به دلیل احتمال استفاده ی غیر قانونی از این تکنولوژی، روش های تشخیص و بیرون کشیدن اطلاعات پنهان شده نیز اهمیت فوق العاده ای دارند. جنگ دیرینه ی بین روش های مختلف پنهان کردن و تشخیص اطلاعات همچنان ادامه دارد و هر دو در ابتدای راه پیشرفت خود هستند.
2-2-2- واترمارکینگ یا نقشاب داده ها
واتر + مارکینگ به معنی نشانه گذاری یا نقش بر آب می باشد که از ترکیب دو واژه به معنی نشانه گذاشتن و آب می باشد. اگر توجه کرده باشید اگر یک چوبی را در دست خود بگیرید و بر روی آب نقشی حک کنید می بینید بعد از مدتی محو می شود ولی این نوشته وجود داشته است. بیشترین کاربرد واترمارکینگ در حک کردن اسم ها و امضاها بر روی عکس ها می باشد به طوری که مشخص نخواهد بود. این امر باعث می شود تا دیگر عکسی تقلب در آن صورت نگیرد و می توانید ادعا کنید که این عکس برای شماست. کسی این نوشته را نمی بیند ولی شما می توانید با یک الگوریتمی آن را استخراج کنید این نرم افزار همین کار را بر روی عکس انجام می دهد و نوشته هایی را به صورت هاید بر روی عکس می نویسد. پنهان‌نگاری هنر و علم جاسازی اطلاعات در یک رسانه حامل است که با توجه به پیشرفت قابل توجه ارتباطات دیجیتال استفاده از آن رو به افزایش می‌باشد. در پنهان‌نگاری هدف اصلی، امنیت به معنای عدم توانایی در اثبات وجود پیغام است در حالیکه در واترمارکینگ با توجه به کاربردهای مختلف، بیشتر مقاومت در مورد تغییرات اهمیت دارد. هر یک از حوزه‌های پنهان‌نگاری و واترمارکینگ کاربردهای متنوع و خاص خود را دارند. امروزه واترمارکینگ قابل مشاهده و پنهان در شاخه‌های مختلف کاربردی شده و یک نیاز جدی به حساب می‌آید. نرم‌افزار نهان‌ساز با هدف واترمارکینگ و پنهان‌نگاری در تصویر، طراحی و پیاده‌سازی شده است و از الگوریتم‌های متنوع با هدف دستیابی به امنیت، مقاومت و ظرفیت‌های مورد نظر بهره گرفته شده تا کاربردهای مختلفی از واترمارکینگ و پنهان‌نگاری پوشش داده شود. واترمارکینگ (فیزیکی) که در زبان فارسی به چاپ سفید ترجمه شده‌است، طرحی است که علاوه بر طرح زمینه، به صورتی غیر محسوس بر روی اسناد کاغذی چاپ می‌شود و با کمک رنگ روشن‌تر و یا از راه در معرض نور قرار گرفتن قابل رؤیت می‌باشد. واترمارکینگ دیجیتال رابطه نزدیکی با پنهان نگاری و پنهان‌سازی داده دارد. ولی با این حال، بسته به کاربردهایی که دارد، تفاوت‌هایی نیز مشاهده می‌شود. لذا در عین حال که می‌توان از مفاهیم مشابه در پنهان نگاری برای ارزیابی الگوریتم‌های واترمارکینگ بهره گرفت، نباید از تفاوت‌هایی که در عمل بین آن‌ها وجود دارد، غافل بود.
2-2-3-پوشیده نگاری
متشکل از دو آلمه یونانی stego به معنی مخفی و graphos به معنای نوشته که روی هم معنی نوشته مخفی را تداعی می کنند. در رمز نگاری دسترسی به محتوای پیام برای فرد غیر مجاز ناممکن می گردد لیکن در پوشیده نگاری موجودیت پیام انکار می شود. هدف رمزنگاری حفظ محرمانگی و تمامیت پیام است که با رمز کردن آن حاصل می شود. پوشیده نگاری هم همین اهداف را با پنهان نمودن پیام دنبال می کند بعلاوه در پوشیده نگاری انتخاب جا و ترتیب پنهان نمودن پیام نیز با بهره گیری از نوعی رمز در چینش بیت های پیام لابه لای بیت های میزبان صورت می پذیرد .همچنین می توان پیام را قبل از جا سازی داخل میزبان با استفاده از الگوریتم های رمز نگاری به صورت رمز در آورد و سپس عمل پنهان سازی را انجام داد.
بطوریکه می توان گفت با استفاده از پوشیده نگاری در حقیقت سه لایه حفاظتی بسیار محکم در دسترسی به پیام ایجاد خواهد شد: اول اینکه وجود ارتباط نامحسوس است و این هدف اصلی در پوشیده نگاری است و بنابراین گذشتن از اولین مانع کار چندان ساده ای نخواهد بود در صورتیکه وجود اطلاعات در یک میزبان مورد سوءظن واقع شود مرحله دوم پیدا کردن الگوریتم پنهان سازی است طوریکه باید جا و ترتیب پنهان شدن اطلاعات معلوم شود لیکن در این مرحله نیز چون از یک کلید بنام کلید استگ برای جاسازی پیام استفاده شده دانستن این کلید ضروری است و بنابراین گذشتن از این مرحله نیز با دشواری همراه خواهد بود و چنانچه دو مرحله قبلی با موفقیت پشت سر گذاشته شوند اکنون به متن رمزی دسترسی پیدا شده است که تازه در این مرحله مسائل مربوط به رمزنگاری مطرح می گردند .
در دنیای واقعی کنونی نیز استفاده از رمزنگاری قوی در ارتباطات شخصی توسط دولت ها محدود شده است. علت این محدودیت سوء استفاده از این علم برای انجام فعالیت های جنایی و تروریستی و سایر امور مرتبط با این موضوعات می باشد و به شدت توسط ارگانهای مربوطه کنترل می گردد و در صورت انجام تخلّف از فرستنده و گیرنده پیام رمزی توضیح خواسته می شود.
2-2-4- پنهان شکنی
در حالی که هدف استگانوگرافی مخفی کردن اطلاعات و جلوگیری از پیدا شدن و جلب توجه آنهاست، پنهان شکنی علمی است که برای پیدا کردن چنین مطالب مخفی شده ای به کار می رود. پنهان شکنی سعی می کند تا اطلاعات پنهان شده را پیدا کند اما اغلب متون مخفی که با استفاده از نرم افزارهای استگانوگرافی مخفی شده اند علامت خاصی از خود نشان نمی دهند یعنی مثلا اگر به شما چندین عکس داده شود تا یک متن مخفی را از درون آنها پیدا کنید بایستی ابتدا تشخیص دهید که کدام عکس شامل این متن مخفی است چرا که هیچ علامت خاصی وجود ندارد تا شما آن را تشخیص دهید حتی اگر عکس اولیه و اصلی نیز وجود داشته باشد براحتی قابل تشخیص نیست چرا که نه از لحاظ ظاهری و نه از لحاظ حجم این دو عکس تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند. نسل های مختلفی از نرم افزار های استگانوگرافی وجود دارد که پنهان شکنی یکی از انواع آن است. به طور کلی شکل های پنهان نگاری در صورتی امن هستند که تصویر پوششی یا گنجانه دارای نشانه‌های قابل کشف نباشد. به بیان دیگر، خواص آماری تصویر پوششی یا گنجانه باید همانند خواص آماری پوشانده باشد. توانایی کشف پیام در تصویر به طول پیام پنهان بستگی دارد. واضح است که هرچه مقدار اطلاعاتی که در یک تصویر قرار می‌دهیم کمتر باشد امکان کمتری هست که نشانه‌های قابل کشف به وجود آید. انتخاب فرمت تصویر نیز تأثیر زیادی بر سیستم پنهان نگاری دارد. فرمت‌های فشرده نشده‌ای مثل BMP، فضای زیادی برای پنهان نگاری فراهم می‌کنند ولی استفاده از آنها به دلیل حجم اطلاعات زائد بالای آنها شک برانگیز است.
پیدا کردن پیغام ها که بسیار مفید تر از نابودی آن است می تواند به دو دسته کلی تقسیم شود، عکس ها و متن ها. البته دسته های دیگری مانند بررسی های بلا درنگ بر روی ISDN و TCP/IP می تواند باشد که برای آنها به علت حجم بسیار بالای اطلاعات منتقل شده باید از الگوریتم های پیچیده استفاده کرد. همچنین در مورد پیدا کردن پیغام در متن، یک text باید از جنبه هایی مثل: گرامر، تعداد لغات تکرار شده، تعداد حرف های تکرار شده، محتوای متن و معنای آن. با وجود روش های بسیار زیاد انتقال متن مانند فکس، پست الکترونیکی، چاپ های با کیفیت بالا حتی با چاپگر های خانگی، تلگراف، پیدا کردن یک پیغام مخفی شده در حجم عظیمی از متن ها که جابجا می شوند کار بسیار دشوار و تقریباً غیر ممکن است.
2-2-5- تشخیص استگانوگرافی
هنر تشخیص استگانوگرافی، به عنوان آنالیزاستگ یاد می شود، که برای تشخیص استگانوگرافی موجود در یک فایل استفاده می شود .
روش های زیادی برای تشخیص استگانوگرافی وجود دارند:
1- مشاهده آن فایل و مقایسه آن با دیگر کپی آن فایل از طریق پیداکردن آن در اینترنت: معمولاً کپی های چندگانه ای از تصاویر در اینترنت وجود دارند، به طوری که شما می توانید چند تا از آنها را جهت مقایسه با فایل مشکوک به کار گیرید .
به عنوان مثال اگر شما یک فایل JPEG را دانلود کردید و فایل مشکوک هم JPEG بود و دو فایل، از واقعیت فاصله داشتند ، یکی از دیگری بزرگتر است. احتمال اینکه فایل مشکوک شما اطلاعات مخفی در درون خود داشته باشد زیاد است.
2- گوش کردن به یک فایل: این روش مانند روش بالا است و سعی در تشخیص استگانوگرافی در فایل تصویر دارد. اگر شما سعی در تشخیص استگانوگرافی در یک فایل صوتی دارید ، شما نیازمند این هستید که فایل یکسانی را برای مقایسه پیدا کنید که از همان فرمت صوتی استفاده می کند.
2-2-6- علامت حق تکثیر
در حقیقت علامت های حق تکثیر جنبه تجاری استفاده از پنهان سازی اطلاعات هستند که برای جلوگیری از استفاده های غیرمجاز تولیدات الکترونیکی اطلاعات به صورت نامحسوس و غیرقابل تفکیک از محصول داخل آن جاسازی می شود که در مواقع لزوم برای پیگیری استفاده غیر مجاز و اثبات حق مالکیت از طریق قانون می تواند به مالک واقعی محصول کمک کند . علامت حق تکثیر را می توان به دو دسته تقسیم کرد:
الف) واترمارکینگ: علامت واترمارکینگ اطلاعاتی هستند که داخل محصول الکترونیکی جاسازی می شوند و یا به بیان بهتر ترکیب می شوند طوری که از مقاومت بسیار بالایی برخوردار می باشند و معمولاً این اطلاعات شامل آرم یا علامت مخصوص شرکت یا مالک است که به آن لوگو گفته می شود. فرقی که پوشیده نگاری با واترمارکینگ دارد این است که در پوشیده نگاری آنچه مهم است پیامی است که داخل میزبان پنهان شده است و میزبان در حقیقت سدی است برای محافظت از پیام، لیکن در واترمارکینگ آنچه که مهم است میزبان است و پیام برای محافظت از میزبان داخل آن جاسازی شده است. یکی از خصوصیات ضروری واترمارکینگ داشتن مقاومت بسیار بالا است به طوری که به هیچ وجه قابل تفکیک از میزبان نباشد و از بین بردن آن منجر به از بین رفتن میزبان شود.
ب) فینگرپرینتینگ: فینگرپرینتینگ اطلاعاتی است که برای محافظت در مقابل استفاده غیر مجاز از محصولات نرم افزاری داخل آن پنهان می شود طوری که استفاده کننده مجاز با وارد کردن آنها به صورت عدد شناسایی قادر به استفاده از آن خواهد بود. همچنین این عدد شناسایی برای پیگیری کپی های غیر مجاز از نرم افزار نیز می تواند مورد استفاده قرار گیرد.
2-3- معایب استگانوگرافی
استگانوگرافی به اعتقاد بسیاری از نویسندگان و متخصصان علوم کامپیوتر، استگانوگرافی کاربردهای بد و غیرقانونی نیز وجود دارد. براساس آمار وب سایت www.techsec.com بیش از 300 نوع برنامه استگانوگرافی در اینترنت وجود دارند که به صورت رایگان و بی نام قابل دانلود شدن هستند. بدین ترتیب هر کس که تنها اطلاعات کمی در مورد کامپیوتر داشته باشد می تواند یکی از این برنامه ها را دانلود کرده و از آنها برای فرستادن پیام های مخفی استفاده کند. حال این فرد می تواند یک فرد عضو یک گروه جنایتکار و تبهکار باشد. و یا یکی دیگر ازاستفاده های بد استگانوگرافی را می توان هرزه نگاری برخی افراد و پنهان کردن آنها در داخل عکس های معمولی و قرار دادن آن عکس ها در داخل وب سایت ها برشمرد که در این صورت حتی ما از وجود آنها در بین فایل هایمان نیز بی اطلاع خواهیم بود.
2-4- تفاوت بین واترمارکینگ و فینگرپرینتینگ
واترمارکینگ و فینگرپرینتینگ کمی با یکدیگر تفاوت دارند، وقتی نشانه تجاری یا مشخصه ای در یک اثر مانند عکس، ویدئو یا صدا به شکل مخفیانه ذخیره می شود به آن واترمارکینگ می گویند؛ اما مخفی کردن شماره سریال یا یک مشخصه از یک چیز در چیز مشابه دیگر را فینگرپرینتینگ می نامند. هر دوی این روش ها برای جلوگیری از دزدی آثار بکار می روند، از دومی برای پیدا کردن ناقضین کپی رایت و از اولی برای اثبات آن استفاده می شود. اما این دو روش بخشی از مطلب کلی تری به نام استگانوگرافی هستند.
2-5- تفاوت پنهان نگاری و رمزنگاریتفاوت اصلی رمزنگاری و پنهان نگاری آن است که در رمز نگاری هدف اختفاء محتویات پیام است و نه به طور کلی وجود پیام، اما در پنهان نگاری هدف مخفی کردن هر گونه نشانه‌ای از وجود پیام است. در مواردی که تبادل اطلاعات رمز شده مشکل آفرین است باید وجود ارتباط پنهان گردد. به عنوان مثال اگر شخصی به متن رمزنگاری شده‌ای دسترسی پیدا کند، به هر حال متوجه می‌شود که این متن حاوی پیام رمزی می‌باشد. اما در پنهان نگاری شخص سوم ابداً از وجود پیام مخفی در متن اطلاعی حاصل نمی‌کند.
بنابراین استگانوگرافی به نوعی امنیت بیشتری نسبت به رمزنگاری دارد. البته همانطور که گفته شد می توان از ترکیب هر دو با هم نیز استفاده کرد، بدین ترتیب که پیام ابتدا رمز و سپس مخفی می شود که در این صورت یک لایه ی امنیتی دیگر به روش های متداول رمزنگاری اضافه می شود.

2-6- تفاوت پنهان نگاری، واترمارکینگ و رمزنگاری
جدول 2-1 مقایسه پنهان نگاری، نهان نگاری و رمزنگاری [23]
روش پنهان نگاری نهان نگاری رمزنگاری
حامل انواع رسانه دیجیتالی بیشتر ویدئو و تصویر متن هایی که مبتنی بر بسط فایل تصویری هستند
داده مخفی بار مفید واترمارک متن ساده
کلید اختیاری ضروری
فایل های ورودی حداقل دو تا مگر اینکه در تابع تعبیه سازی باشد یکی
آشکارسازی کور یادگیرنده است(نیاز به پوشش اصلی یا واترمارک برای استخراج دارد) کور
احراز هویت بازیابی کامل داده معمولاً توسط ارتباط متقابل بدست می آید. بازیابی کامل داده
هدف ارتباط مخفی حفظ قانون کپی رایت حفاظت از داده
نتیجه فایل استگ فایل واترمارک رمز گذاری متن
بحران مطلوبیت / ظرفیت استقامت استقامت
انواع حمله پنهان شکنی پردازش تصویر رمزگشایی
قابلیت مشاهده هیچ وقت گاهی اوقات همیشه
زمان شکست شناسایی شود حذف یا جایگزین شود رمزگشایی شود
ارتباط با پوشش لزوما وابسته به پوشش نیست. پیام مهمتر از پوشش است. معمولاً ویژگی از پوشش می آید. پوشش مهمتر از پیام است. کاربرد ندارد.
قابلیت انعطاف برای انتخاب پوشش مناسب آزاد است. انتخاب پوشش محدودیت دارد. کاربرد ندارد
تاریخچه بسیار سنتی بغیر از مدل های دیجیتالی مدرن مدرن
2-7- اهداف و ملزومات پنهان نگاری
به طور کلی اهداف تحلیل پنهان نگاری و یا حالت هایی که تحلیل انجام می گیرد به ترتیب شامل موارد زیر است:
1- اثبات وجود یا عدم وجود پیغام پنهانی: در یک رسانه ی مشکوک این حالت مهمترین هدف تحلیل پنهان نگاری است و اکثر الگوریتم های ارائه شده نیز در این مقوله هستند.
2- تخریب پیغام: این حالت مربوط به بازرسی فعال می شود. در یک کانال ارتباطی مشکوک تمام رسانه های رد و بدل شده را طوری تغییر می دهند که مطمئن باشند هیچ پیغامی رد و بدل نمی شود. البته در این زمینه باید توجه داشت که تغییر رسانه با هدف تخریب، کمترین تاثیر را روی کیفیت رسانه بگذارد.
3- استخراج پیغام: اگر فرستنده و گیرنده از الگوریتم های ساده ی پنهان نگاری استفاده کنند که نیازی به کلید رمز یا عمومی ندارد و یا این که کلید لو رفته باشد و الگوریتم توسط دشمن شناسایی شده باشد، دشمن می تواند پیغام را استخراج نماید. البته این حالت در پنهان نگاری به سختی اتفاق می افتد.
4- تغییر پیغام: پس از استخراج پیغام، ممکن است دشمن به قصد فریب پیغام را تغییر دهد و آن را در تصویر قرار داده و برای گیرنده ارسال کند.
5- استخراج کلید عمومی و کلید رمز: در بسیاری از الگوریتم های پنهان نگاری، کلید عمومی در بخشی از رسانه ی پنهان نگار به صورت ترتیبی قرار می گیرد که می توان الگوریتم های تحلیل خاصی به این منظور طراحی نمود.
6- یافتن الگوریتم پنهان نگاری: یک نوع تحلیل می تواند این باشد که پیغام به نوعی به دست دشمن رسیده است و دشمن می خواهد الگوریتم پنهان نگاری را به دست آورد تا برای رسانه های پنهان نگار بعدی بتواند پیغام پنهانی را استخراج کند.
گرچه هر کاربردی از پنهان نگاری تصویر نیازهای خاص خود را دارد، با این همه تمام روش های پنهان نگاری باید ملزومات مشترکی را رعایت کنند که عبارتند از :
١) شفافیت از نظر درک سیستم، ٢) امنیت و ٣) رعایت ظرفیت سیگنال
واضح است که این ملزومات به یکدیگر مربوطند. الگوریتم های پنهان نگاری، به منظور درج اطلاعات سیگنال پیام در داخل داده میزبان، تغییرات کوچکی را بر اساس سیگنال پیام در داده میزبان، ایجاد می کنند، به نحوی که با چشم انسان قابل مشاهده نباشد.
مواردی که در طراحی یک روش پنهان سازی دارای اهمیت هستند:
شفافیت: شفافیت سیستم بیان می دارد که موضوع میزبان قبل و بعد از جاسازی در پیام نباید تفاوت محسوسی داشته باشد چرا که هدف غیر قابل حس کردن انتقال پیام است و در حقیقت امنیت یک سیستم پنهان سازی در همین مسئله شفافیت نهفته است و هر چقدر که شباهت موضوع میزبان پیام در هر دو حالت عاری و حاوی پیام بیشتر باشد امنیت این سیستم در سطح بالاتری قرار دارد.
مقاومت: مقاومت یک سیستم پنهان سازی به معنای این است که پیام پنهان شده در مقابل اعمال تغییرات ناخواسته و غیر عمدی که وجود نویز در طول مسیر انتقال بوجود می آورد و یا اعمال تغییرات عمدی که توسط حمله کننده فعال به منظور تغییر پیام یا از بین بردن آن انجام می گیرد مقاومت لازم را داشته باشد.
ظرفیت: در یک سیستم پنهان سازی هر چقدر بتوان پیام بیشتری را در یک میزبان مخفی نمود این سیستم مناسب تر خواهد بود حجم داده ای که می توان در یک میزبان ذخیره کرد دقیقا بستگی به ماهیت میزبان دارد و این که تاچه حدی می توان داده در آن پنهان کرد بدون اینکه در شفافیت آن تاثیری جدی بگذارد. سه ویژگی فوق بطور بسیار تنگاتنگی در ارتباط با یکدیگر هستند بدین معنی که با ثابت فرض کردن ویژگی اول و افزایش ویژگی دوم ویژگی سوم حتما کاهش خواهد یافت.
ثابت =مقاومت*ظرفیت
در شکل های پنهان نگاری عناصر ظرفیت و شفافیت اهمیت اصلی را دارند. در دنیای امروز، جوهر نامرئی و کاغذ که در گذشته برای برقراری ارتباط پنهانی به کار برده می‌شد به وسیله رسانه‌های عملی‌تر مثل تصویر، ویدئو و فایل‌های صوتی جایگزین شده‌اند. به دلیل اینکه این رسانه‌های دیجیتال دارای افزونگی اطلاعاتی زیادی هستند می‌توانند به عنوان یک پوشش مناسب برای پنهان کردن پیام استفاده شوند. تصاویر مهم‌ترین رسانه مورد استفاده به خصوص در اینترنت هستند و درک تصویری انسان از تغییرات در تصاویر محدود است. تصاویر نوعی رسانه پوششی مناسب در پنهان نگاری محسوب می‌شوند و الگوریتم‌های پنهان نگاری متعددی برای ساختارهای مختلف تصاویر ارائه شده‌است. هیچ یک از این الگوریتم‌ها تاکنون امنیت را به طور کامل تأمین نکرده‌اند. به طور کلی شکل های پنهان نگاری در تصویر از الگوریتم جاسازی و الگوریتم استخراج بیت‌ها تشکیل شده‌اند. به تصویر مورد استفاده برای پنهان نگاری پوشانه و به تصویری که در اثر قرار دادن پیام به وسیله الگوریتم جاسازی به دست می‌آید تصویر پوششی یا گنجانه می‌گوییم. الگوریتم‌های پنهان نگاری به صورت عمومی از افزونگی در فضای مکانی یا افزونگی در فضای تبدیل استفاده می‌کنند. در هر کدام از این فضاها به شیوه‌های گوناگونی می‌توان داده‌ها را پنهان کرد که یکی از ساده‌ترین روش ها، استفاده از بیت‌های کم ارزش فضای مورد نظر است. در پنهان نگاری نیز همانند رمز نگاری فرض بر آن است که الگوریتم‌های بکار رفته در پنهان نگاری برای همه آشکار است. شفافیت در این روش ها بر پایه پنهان بودن کلید تعریف می‌گردد به طوری که نتوان بدون داشتن کلید هیچ اطلاعی از وجود پیام پنهان کسب کرد.
2-8- انواع بازرسی
در راستای رسیدن به اهداف یاد شده تحلیلگر دو نوع بازرسی می تواند انجام دهد:
1- بازرسی فعال: در این نوع بازرسی، ناظر پیغام را با اندکی دست کاری تغییر می دهد تا امیدوار باشد که هیچ ارتباط پنهانی برقرار نمی شود. چون روش های پنهان نگاری بیشتر روی امنیت و ظرفیت تکیه دارد، معمولاً شکننده و غیر مقاوم هستند. لذا پنهان نگاری در برابر ناظر فعال، کار مشکلی است و در این حالت باید از تکنیک های واترمارکینگ مقاوم بهره گرفت.
2- بازرسی غیر فعال: در بازرسی غیر فعال، تحلیلگر تمام پیغام هایی را که بین فرستنده و گیرنده رد و بدل می شود بررسی می کند. هیچ پیغامی را تغییر نمی دهد. لازم به ذکر است که در ارتباط فرستنده و گیرنده، رسانه پنهان نگاری شده قابل تشخیص نیست و این تحلیلگر است که باید با هنر خود آن را پیدا کند.
2-9- شیوه حملات تحلیل
تحلیل را با دو شیوه حملات مشاهده ای و آماری می توان انجام داد. اگرچه پنهان نگاری سعی می کند اطلاعات را طوری پنهان نماید که قابل مشاهده و ادراک نباشد ولی اعوجاج هایی روی مشخصات آماری سیگنال پوششی ایجاد می کند. هنر روش های تحلیل، شناسایی این ویژگی ها و دسته بندی آن ها، برای جداسازی تصاویر پنهان نگار و غیر پنهان نگار است.
روش های تحلیل آماری خود به دو گروه روش های عمومی و الگوریتم هایی که برای یک روش خاص پنهان نگاری طراحی می شوند، تقسیم می گردند. در روش های عمومی، تحلیل برای همه روش های پنهان نگاری یا برای دسته ای از روش های پنهان نگاری انجام می شود. اگرچه روش های عمومی کاربردی تر و جذاب تر هستند برای یک الگوریتم خاص نسبت به گروه دوم، پاسخ های ضعیف تری تولید می کنند. البته بایستی اشاره کرد که با توجه به ساختارهای تصویر، دسته بندی های مختلفی برای تحلیل پنهان نگاری می توان ارائه نمود. به عنوان مثال می توان به تحلیل پنهان نگاری در حوزه مکانی و در حوزه تبدیل و یا تحلیل پنهان نگاری برای تصاویر غیر فشرده و تصاویر فشرده، تحلیل پنهان نگاری برای تصاویر رنگی، سیاه و سفید و باینری اشاره کرد.
2-10- اصطلاحات استگانوگرافی
فایل حامل: فایلی که اطلاعات مخفی شده را درون خود نگه می دارد .
آنالیزگر استگ: فرایندی که اطلاعات مخفی درون یک فایل را تشخیص می دهد .
وسیله استگ: وسیله ای که در اطلاعات مخفی وجود دارد.
بیت های فراوانی: قسمتهایی از اطلاعات درون یک فایل که می تواند بدون صدمه به فایل در آن عمل اوررایت یا تغییر فایل را انجام دهد.
محل حمل (داده): اطلاعاتی که مخفی می شوند .
2-11- روش های پنهان سازی اطلاعات
همانطور که در شکل (2-3) نشان داده شده است پتیتکولاس (1999) روش های پنهان سازی اطلاعات را به صورت زیر دسته بندی کرد [8]:
-25336513970پنهان سازی اطلاعات
کانالهای مخفی
پنهان نگاری
ناشناس ماندن
علامت گذاری کپی رایت
زبان شناختی
فنی
قوی
شکننده
فینگرپرینتینگ
واترمارکینگ
غیرقابل مشاهده
قابل مشاهده
00پنهان سازی اطلاعات
کانالهای مخفی
پنهان نگاری
ناشناس ماندن
علامت گذاری کپی رایت
زبان شناختی
فنی
قوی
شکننده
فینگرپرینتینگ
واترمارکینگ
غیرقابل مشاهده
قابل مشاهده

شکل 2-3 شکل های پنهان سازی اطلاعات توسط پتیتکولاس[8]
بلوک دیاگرام و تعاریفی که در اولین کارگاه بین المللی پنهان سازی اطلاعات برای انجام این عمل عنوان شد به شرح زیر است [24]:
over-medium : شئ ای که پیام در قالب آن منتقل می شود و می توان شامل تصویر، متن و …باشد در این تحقیق به آن تصویر پوششی گفته می شود.
Embedded-message : داده ای که باید به صورت پنهانی منتقل شود و داخل پیام پوششی جاسازی می گردد در این تحقیق به آن پیام مخفی گفته می شود.
Stego-medium : حاصل ترکیب پیام در میزبان است در این تحقیق به آن تصویر پنهان نگاری شده گفته می شود.
Stego-key : اطلاعات سری است که مشترک بین فرستنده و گیرنده است و به منظور جاسازی و بازیابی اطلاعات از آن استفاده می شود.
Embedder(E ) : تابع جاسازی کننده پیام .
Extractor(E-1 ) : تابع استخراج کننده پیام .
برای انجام هر روش پنهان سازی دو کار زیر باید صورت پذیرد [25]:
الف) در آنچه به عنوان تصویر پوششی بکار می رود این تحقیق باید انجام شود که چه تغییراتی را می توان روی آن اعمال نمود بدون اینکه تفاوت قابل درکی بین نمونه اصلی و نمونه ای که در آن تغییرات ایجاد شده بوجود آید. این تحقیق برای انجام عملیات فشرده سازی نیز جهت حذف اجزاء زائدی که وجود یا عدم وجود آنها در کیفیت تاثیر چندانی ندارد انجام می شود.
ب) از مشخصه تحقیق شده در قسمت (الف) برای پنهان کردن اطلاعات استفاده شود.
اگرخواسته باشیم پنهان سازی اطلاعات را به صورت فرمولی عنوان کنیم می توان گفت برای قطعه ای اصلی از داده d که به عنوان میزبان مطرح است حد آستانه ای وجود دارد t که چنانچه زیر این حد آستانه، تغییراتی در d بوجود آوریم قابل تشخیص برای حسگرهای انسانی نیست. این حد آستانه از راه آزمایش بدست می آید و در افراد مختلف متفاوت است. لیکن کمترین مقدار آن از لحاظ حس انسانی می تواند برای t در نظر گرفته می شود. بنابراین ما همواره می توانیم تغییر c در d را زیر حد آستانه t بوجود آوریم طوری که قابل تشخیص بوسیله احساس نباشد.
d+c<t
اساس کار روش های موجود در پوشیده نگاری را می توان به دو دسته کلی زیر تقسیم کرد [24]:
روش هایی که بر پایه نقص در سیستم بینایی انسان (HVS) استواراست.
روش هایی که بر پایه نقص در سیستم شنوایی انسان(HOS ) استوار است.
سیستم شنیداری انسان آنقدر دقیق نیست که تغییرات جزئی ایجاد شده در قطعات صوت را تشخیص دهد و بنابراین از همین نقطه ضعف می توان استفاده نمود و داده ای را لابه لای قطعات صوت جا سازی کرد همچنین سیستم دیداری انسان دارای خصوصیاتی است که بر مبنای آنها روش های پنهان سازی متفاوتی در قالب تصاویر خصوصاً تصاویر ثابت ابداًع شده اند.
2-12- استگانوگرافی در رسانه های مختلف
در سه بخش بعدی درباره اینکه چگونه از استگانوگرافی در متن، عکس و صدا ایجاد و استفاده می شود بحث می کنیم. اغلب، در حالی که احتیاجی به آن نیست، متن هایی که در متن مخفی می شوند را نیز رمزگذاری می کنند. این برای تبعیت از یکی از قوانین کیرشهف در رمزنگاری است. طبق این قانون باید فرض شود دشمن از علم و تکنولوژی برخوردار است که می تواند تشخیص دهد شما از استگانوگرافی استفاده کرده اید. تنها قسمتی که دشمن از آن بی خبر است کلمه کوتاهی است که برای رمزگشایی مورد استفاده قرار می گیرد. سیستم باید به شکلی باشد که دشمن بدون آن کلمه بختی برای یافتن متن شما نداشته باشد.
 وقتی اطلاعات را جاسازی می کنیم باید نکات زیر را در نظر داشته باشیم:
اطلاعات پوشاننده باید به شکلی باشد که وقتی اطلاعات مورد نظر را درون آن جاسازی می کنیم تغییر نکند، اطلاعاتی که جاسازی می شود نیز باید به شکلی باشد که دیده نشود، البته منظور همیشه مخفی بودن نیست، اطلاعات می تواند دیده بشود ولی نظر کسی را جلب نکند.
اطلاعات جاسازی شده باید مستقیما ً در خود اطلاعات پوشاننده جاسازی شود و در هِدِر آن یا بالای آن قرار نگیرد.
اطلاعات جاسازی شده باید مقاومت کافی در برابر حمله ها و روش های مقابله با آن را داشته باشد.
ممکن است وقتی اطلاعات پوشاننده تغییر می کنند اطلاعات جاسازی شده کمی تغییر بکند، بدین منظور باید قابلیت استفاده از کد های خطایاب را داشته باشد.
اطلاعات جاسازی شده باید قابلیت آن را داشته باشد تا اگر قسمتی از اطلاعات پوشاننده از دست رفت دوباره بازیابی شود. مثلا ً اگر فقط قسمتی از عکس در دست بود بتوان همان قسمت از پیغام اصلی را استخراج کرد.
2-12-1- استگانوگرافی در متن
 یکی از مشکلاتی که برای نویسندگان وجود دارد توزیع غیر قانونی نوشته ها بوسیله ابزارهای پیشرفته مانند پست الکترونیکی است. بدین معنی که بدون پرداخت هزینه به نویسنده، نوشته وی را به دیگران می دهند. برای جلوگیری از این کار روش هایی ابداًع شد، مانند ساختن کلمه ای که از نظر خواننده دیده نمی شود ولی مشخصه آن متن است، یا کد کردن متن یا تغییر آن به روشی که قابل کپی برداری با دستگاه های فتوکپی نباشد، روش دیگر استفاده از کلمات حاشیه ای است که مخفی می باشد ولی mail server ها را می توان نسبت به آن حساس کرد تا از پخش آن جلوگیری کنند. روش هایی که در بعضی متون مورد استفاده قرار می گرفت در زیر آمده است.
1- Line-Shift Coding:
در این روش خطوط متن در راستای عمودی کمی تغییر مکان می دهند تا یک شکل منحصر به فردی را بسازند. رمز کردن و رمز گشایی کردن آن معمولاً توسط بررسی عکس متن انجام می شود.   بوسیله تغییر مکان دومین خط هر صفحه به میزان 30/1 اینچ به بالا یا پایین ترکیب خوبی ایجاد شد که بعد از 20 بار کپی گرفتن از متن همچنان خواص خود را حفظ می کرد. اما این روش خواننده می تواند با استفاده از ابزار های تشخیص فاصله ببیند، یا اگر قسمتی از متن را کپی کند اطلاعات از دست می رود. به هر حال این روش برای متن هایی چاپی خوب است زیرا برای تغییر آن متن باید اسکن شود، دوباره خطوطش به جای دیگر انتقال یابد و دوباره چاپ شود.
2- Word-Shift Coding:
در این روش رمز بوسیله جابجایی افقی در بعضی کلمات به نحوی که از حالت طبیعی خارج نشود ذخیره می شود. این روش را هم می توان در فایل حاوی متن اعمال کرد و هم در تصویر آن. برای اعمال این روش تنها متنی قابل قبول است که کلمات آن منظم باشد، یعنی یا به سمت چپ، راست یا وسط متمایل باشد. برای مثال می توان بیشتر و کمترین فاصله بین کلمات را در یک خط پیدا کرد و فاصله بیشتر را مقدار معینی کم کرد و فاصله کمتر را با همان مقدار معین زیاد کرد. با این روش طول خط حفظ می شود. این روش توسط خواننده کمتر دیده می شود زیرا تغییر فاصله بین کلمات برای پر کردن یک خط بسیار متداول است.
اما word-shift coding با دو روش قابل دیدن و شناسایی است.اگر شخصی از الگوریتم فاصله ها اطلاع داشته باشد می تواند متن فعلی را با الگوریتم مقایسه کند و با استفاده از اختلاف ها اطلاعات مخفی شده را پیدا کند. روش دوم بررسی نقطه به نقطه عکس متن است تا فاصله های تغییر یافته مشخص شود. این روش بسیار وقت گیر است و امکان پیدا شدن اطلاع مخفی شده در آن بسیار زیاد است.

user8100

1816735-348615
دانشکده علوم
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ریاضی محض ( آنالیز)
نقاط c*-فرین
توسط :
مهسا خیر اندیش
استاد راهنما :
دکتر غلامحسین اسلام زاده
شهریور90

5867401168400
-70485367665
-652145-807720
تقدیم به
پدر و مادرم

سپاسگزاری
خدای بزرگ را سپاس که توانایی تحصیل در راه خویش را به من عطا فرمود. برخویش واجب می‌دانم که مراتب تشکر و قدرانی ویژه‌ی خود را از دکتر غلامحسین اسلام زاده که در طول این دوره تحصیلی راهنمای علم و اخلاقم بوده و با صبر و شکیبایی خود من را نسبت به ادامه راهم دلگرم نمودند، ابراز نمایم. همچنین از اساتید مشاورم دکتر بهمن طباطبایی و دکتر محسن تقوی و نماینده تحصیلات تکمیلی جناب آقای دکتر عبدالعزیز عبدالهی به خاطر حضور در جلسه دفاعیه سپاسگزارم.
در آخر از پدر و مادرم که نه تنها در تمام طول دوران تحصیلی بلکه در تمام مراحل زندگی پشتیبان مشوق و راهنمای من بوده و هستند به خصوص از خواهر عزیزم که شرایط آسایش و آرامش بیشتر من را در این دوره برای ادامه تحصیل فراهم نمود کمال تشکر را خواهم داشت.
چکیده
نقاط C*- فرین
توسط :
مهساخیراندیش
در این پایان نامه قصد داریم حالت دیگری از قضیه ی کراین میلمان را برای زیر مجموعههای C*-محدب از B(H) به طوری که H یک فضای هیلبرت جداشدنی است، ثابت کنیم. اما از آن جا که همین اثبات برای زیر مجموعههای عاملهای ابرمتناهی به قوت خود باقی است، نتیجه را برای این چنین عاملهایی بیان میکنیم.
بنابراین نشان خواهیم داد:
هر زیرمجموعه -C* محدب ضعیف ستاره فشرده یک عامل ابرمتناهی (به خصوص در B(H)) بستار ضعیف ستاره از غلاف -C* محدب نقاط -C* فرینش است.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: مقدمه2
فصل دوم : قضایا و تعاریف اولیه 4
تصویر و تصویر متعامد؛ زیر فضای پایا و تحویل پذیر5
جبر C*7
جبر های فون نویمان و عامل ها 9
نگاشت های کاملاً مثبت12
فصل سوم : ساختار مجموعه های محدب C*16
مجموعه های محدب C*17
نقاط فرین C* و -Rفرین 19
فصل چهارم: نقاط فرین C*27
برد ماتریسی یک عملگر از یک عامل28
نقاط فرین C* مجموعه های محدب C* فشرده ی ضعیف ستاره 41
قضیه کرین میلمان برای مجموعه های محدب C* فشرده ی ضعیف ستاره در عامل های ابر متناهی43
فصل پنجم: نقاط فرین C* در جبر فون نویمان متناهی البعد R=Mn51
نقاط فرین C* زیر مجموعه های محدب C* نرم- بسته از جبر فون نویمان R51
تراکم Mn به Mk وقتی k≤n58
عناصر ساختاری 74قضیه 3-3-2 در حالت متناهی البعد77
فهرست منابع88
واژه نامه انگلیسی به فارسی90
فصل اول

مقدمه
در جبرهای C* مفهومی به نام -C*محدب و -C*فرین وجود دارد که تعریف -C* محدب را در قسمت تعاریف اصلی خواهیم آورد و تعریف نقاط C*- فرین را از مقاله ی لوئبل و پالسن (1981) میاوریم. این نقاط برای زیر مجموعههای K از جبر C*، R=Mn≔Mn(C) ،همان نقاط فرین در مقاله ی لوئبل و پالسن(1981)هستند که عکس آن طبق مقالههای هاپنواسر و مور (1981)و فارنیک و مورنز (1993)بر قرار نمی باشد. طبق مقاله ی لوئبل و پالسن(1981)حالت دیگری از قضیه کراین میلمان برای مجموعههای فشرده – C*محدب برقرار است و در واقع اخیراً برای زیر مجموعههای Mn این چنین قضیهای توسط مورنز (1994) ثابت شده بود که از بعضی کارهای قبلی فارنیک (1992) و فارنیک و مورنز استفاده شده.
درفصل 3 این پایان نامه قضیه 3-2-2 را در حالت کلی برای عاملهای ابرمتناهی بیان کرده و اثبات آن را به کمک قضیه های زیرنشان خواهیم داد.
قضیه: فرض کنید R یک عامل دلخواه باشد و وجود داشته باشد به طوری که یک زیر عامل (شامل همانی R) ایزوموف با Mn باشد. آنگاه برای هر به طوری که Wn(x)به عنوان زیر مجموعهای از A در نظر گرفته میشود و A توسط Mn مشخص میشود (با استفاده از یک C*-ایزومورفیسم دلخواه) به علاوهφK⊆K برای هر نگاشت کاملاً مثبت یکانی و هر زیر مجموعه محدب C* فشرده ی ضعیف ستاره ی K از R.
قضیه: فرض کنید R یک جبرC* یکانی و A یک زیر جبر C* شامل همانی R باشد به طوری که برای هر یک امید شرطی وجود داشته باشد که . اگر K زیرمجموعه محدب C* از R باشد کهφ(K)⊆K برای هر نگاشت کاملاً مثبت یکانی ، آن گاه extA(K∩A)⊆extR(K).
هم چنین درفصل 3 لم زیر را برای اثبات قضیه3-1-3 استفاده کرده و لم 3-2-2 را نیز اثبات خواهیم کرد.
قضیه: فرض کنید A یک جبرC* یکانی باشد و am,…,a1 عناصر A و p یک حالت روی A در بستار ضعیف ستاره حالتهای محض باشد. آن گاه برای هر وجود دارد عنصر به طوری که و برای i=1,…,m.
پس از آن در فصل 4، قضیه 3-1-3 را در حالت R=Mn توسط نتایجی از مقالات فارنیک (1992) و مورنز (1994) یا مقاله ی وبستر و وینکلر(1999 ) اثبات خواهیم کرد.
خاطر نشان میشویم که وجود نقاطC* _ فرین از زیرمجموعههایC* _محدب فشرده ی ضعیف ستاره ی K از یک جبر دلخواه فون نویمان در مقاله ماگاجنا اثبات شده اما نقاط فرین بدست آمده از مقاله ماگاجنا دلخواه است و برای تولید کردن K مناسب نیست.
بنابراین برای جبرهای دلخواه فون نویمان این مسئله که هر زیر مجموعه -C*محدب فشرده ی ضعیف ستاره توسط نقاط -C*فرینش تولید میشود، هنوز حل نشده است.

فصل دوم

قضایا و تعاریف اولیه
1-1: تصویر و تصویر متعامد؛ زیر فضای پایا و تحویل‌پذیر:
قضیه 1-1-1: فرض کنیم یک فضای هیلبرت باشد، h∈H و .M≤Hهم چنین یک نقطه منحصر به فرد در باشد به طوری که . آن‌گاه:
1) روی یک تبدیل خطی است.
2).∀ h∈H ، ∥Ph∥≤∥h∥ 3) .
4) .
اثبات: [16] قضیه 7-2-1.
تابع که در قضیه فوق تعریف شده را تصویر متعامد بر روی گوییم.
تعریف 1-1-2: اگر یک عملگر خطی کراندر روی باشد به طوری که آن‌گاه گوییم یک تصویر است هرگاه .
گزاره 1-1-3: اگر یک عملگر خطی کراندار روی باشد به طوری که آن‌گاه جملات زیر هم ارز هستند:
1) تصویر است.
2) E یک تصویر متعامد از به روی است.
3) .
4) خود الحاق است.
5) نرمال است.
6) .
اثبات: [16] گزاره 3-3-2.
تعریف 1-1-4: نگاشت خطی و مثبت U:H→K بین دو فضای هیلبرت H و K را یک طولپای جزیی گوییم هر گاه U روی Ker U⊥ طولپا و در بقیه نقاط H صفر باشد. در واقع:
∥Ux∥=∥x∥ ∀ x∈Ker U⊥U=0 ∀ x∉Ker U⊥گزاره 1-1-5: عملگرV را که روی فضای هیلبرت H عمل می‌کند طولپای جزئی گوییم اگر و فقط اگر E=V*V یک تصویر باشد. در این حالت E تصویر ابتداییVو F=VV*تصویر انتهاییV است و V* یک طولپای جزئی با تصویر ابتداییF و تصویر انتهایی E است.
اثبات: [9]، گزاره 1-1-6.
تعریف 1-1-6: اگر M≤H,T∈H (Mزیر فضای بستهH است) گوییم M یک زیرفضای پایا برای است اگر Th∈M برای هر. به عبارت دیگر اگرTM⊆M.
تعریف 1-1-7: گوییم M یک زیر فضای تحویل‌پذیر برای T است هرگاه M و M⊥ تحت T پایا باشند یعنی. TM⊆M و TM⊥⊆M⊥یادآوری می‌کنیم که اگر M≤H آن‌گاه H=M⨁M⊥. اگر T∈B(H) آن‌گاه می‌توان T را به عنوان یک ماتریس که درایه‌هایش عملگر هستند به صورت زیر بازنویسی کرد.
T=WXYZبه طوری که :
W∈BM , X∈BM⊥,M , Y∈BM,M⊥ , Z∈B(M⊥)قضیه 1-1-8: اگر P=PM و M≤H و T∈B(H) یک تصویر متعامد به روی M باشد آن‌گاه (1) تا (4) هم‌ارز هستند.
(1) M زیرفضای تحویل پذیر T است.
(2) PT=TP .
(3) در نمایش .X=Y=0 , T=WXYZ(4) M برای A وA* پایاست.
اثبات: [16] گزاره 7-3-2.
تعریف 1-1-9: خانواده F از عملگرهای کراندار روی فضای هیلبرت H، به طور تحویل ناپذیر توپولوژیک عمل می‌کند هرگاه {0} و H تنها زیر فضاهای بسته ی پایا تحت F باشند.
تعریف 1-1-10: فرض کنیم π:A⟶B(H) یک نمایش از جبر A باشد. گوییم π یک نمایش تحویل‌ناپذیر است اگر {0} و H تنها زیر فضاهای بسته از H باشند که تحت هر عملگر از π(A) پایا هستند.
١-٢: جبر :
جبر A روی C، فضای برداری A همراه با یک ضرب است به طوری که A با این ضرب یک حلقه است و اگر α∈Cو a,b∈A آن‌گاه αab=αab=a(αb).
حال اگر یک نرم روی جبر A باشد آن‌گاه (A,∥.∥) را یک جبر نرم دار گوییم.
تعریف 1-2-1: جبر باناخ A، جبر A روی C همراه با یک نرم است که نسبت به آن A فضای باناخ است و برای هر a,b∈A، ∥ab∥≤∥a∥∥b∥.
اگر عنصر همانی A باشد آن‌گاه فرض می‌کنیم . عنصر همانی را با 1 نشان می‌دهیم. در صورتی که A یکدار نباشد با تعریف یک ساختار جبر باناخ مناسب روی جمع مستقیم A١≔A⨁C و نشاندن A در A١، یک ریختی طولپا بین A و جبر باناخ یکدار A١ با عنصر همانی برقرار می‌شود. تحت این یکسانی A ایده‌آل A١ است و با این‌کار تعریف معکوس و طیف برای عناصر جبرهای باناخ غیریکدار ممکن خواهد شد. اگر A یک جبر نرم‌دار با عنصر یکه 1 باشد و ، گوییم A یک جبر نرم‌دار یکانی است.
تعریف 1-2-2 : نگاشتA⟶A:* را که هر عنصر a از جبر باناخ مختلط A را به عنصر a* از A می‌برد، یک اینولوشن گوییم هر گاه :
1) ∀α,β∈C و ∀a,b∈A (αa+βb)*=αa*+βb*.
2) ∀a,b∈A (ab)*=b*a* .
3) ∀a∈A (a*)*=a .
به طوری که α و β، مزدوج αوβ در C هستند. جفت (A , *) را *-جبر می نامیم.
تعریف 1-2-3: اگر S زیر مجموعه ای از A باشد و S*={ a* : a∈A } و اگر S*=S، گوییم S یک مجموعه ی خود الحاق است.
تعریف 1-2-4: یک زیر جبر خود الحاق B از A را یک *_زیر جبر از A گوییم.
تعریف 1-2-5: یکجبر C*، یک جبر باناخ مختلط با اینولوشن * است که علاوه بر شرایط (1) تا (3) در تعریف قبل، دارای شرط اضافی زیر نیز باشد:
(4) ∀a∈A ∥a*a∥=∥a∥٢.
شرط (4) نشان می دهد که اینولوشن * در C*-جبر A، نرم را حفظ می کند بنا بر این پیوسته است چون :
∥a∥٢=∥a*a∥≤∥a*∥ ∥a∥ ⟹ ∥a∥≤∥a*∥و با قرار دادن a* به جای a نتیجه می شود که :
∥a*∥≤∥a∥ ⟹ ∥a∥=∥a*∥تعریف 1-2-6: اگر A یک جبر باشد آن‌گاه MnA جبر همه ماتریس‌های با درایه‌های در A را مشخص می‌کند. اگر A یک *_جبر باشد (یعنی A یک جبر با * است که برای هرa*∈A , a∈A)، Mn(A) با تعریف (aij)i,j*=(aji*)i,j نیز *- جبر است.
طبق تعریف بالا به راحتی قابل دیدن است که اگر φ:A⟶B یک *- همومورفیسم بین *-جبرهایوباشد.آن‌گاه طبق تعریف * روی Mn(A)، تقویت φ یعنی :
φ’:MnA⟶MnB : φ'(aij)i,j=(φ(aij))i,jو اگر u∈Mn(BH) آن‌گاه φ(u)∈B(Hn) را به صورت زیر تعریف می کنیم :
φux١… xn=j=١nu١jxj,…,j=١nunjxj ∀(x١,…,xn)∈Hnکه طبق این تعریف φ:Mn(BH)⟶B(Hn) یک *- ایزومورفیسم می‌شود.
حال طبق قضیه 2-4-3 از [17]، اگر A یک جبر باشد آن‌گاه یک نرم منحصر به فرد روی Mn(A) موجود است (∀a∈MnA , ∥a∥=∥φ(a)∥) که باعث می‌شود Mn(A) به جبر تبدیل شود.
قابل ذکر است که طبق] 13[، صفحه 2، در Hn نرم و ضرب داخلی به صورت زیر تعریف
می شود :
∀h١,…,hn , k١,…,kn∈Hn∥ h١⋮hn ∥٢=∥h1∥٢+…+∥hn∥٢و< h١⋮hn , k١⋮kn >Hn=<h١ , k١>H+…+<hn , kn>Hهمچنین طبق قضیه ی 6 از] 13[، ضرب دو عنصر از جبر Mn⨂A (Aیک جبر است) به صورت زیر می باشد :
∀a١⨂b١ , a٢⨂b٢∈Mn⨂A a١⨂b١.a٢⨂b٢=(a١b١)⨂(a٢b٢)1-3: جبرهای فون نویمان و عامل‌ها:
از ابتدای این بخش قرار داد می کنیم که I یک عملگر همانی روی فضای هیلبرت H است.
تعریف 1-3-1: اگر H یک فضای هیلبرت باشد توپولوژی عملگر ضعیف روی B(H)(مجموعه ی همه عملگرهای خطی کراندار از H به H )، توپولوژی موضعاً محدب تعریف شده توسط خانواده ای از نیم‌نرم‌های {Ph,k : h,k∈H} است به طوری که، Ph,kA=|<Ah,k>| و برای هر عملگر A از B(H) توپولوژی عملگر قوی روی B(H)، توپولوژی تعریف شده توسط خانواده ی نیم نرم‌های {Ph : h∈H} است که PhA=∥Ah∥. توپولوژی عملگرضعیف را با (WOT) و توپولوژی عملگر قوی را با (SOT) نمایش می دهند.
قابل ذکر است که توپولوژی موضعاً محدب یک توپولوژی روی فضای برداری چون V است به طوری که توسط این توپولوژی V یک فضای موضعاً محدب باشد یعنی این توپولوژی دارای پایه‌ای شامل مجموعه‌های محدب باشد.
گزاره 1-3-2: فرض کنیم H یک فضای هیلبرت و Ai یک نت در B(H) باشد آن‌گاه :
1) A(WOT)Ai اگر و تنها اگر <A,h,k>⟶<Ah,k> برای هر h,k درH.
2) Ai(SOT)A اگر و تنها اگر برای همه h های در H، ∥Aih-Ah∥⟶0.
اثبات: [16]، گزاره 5-1-3.
تعریف 1-3-3: اگر A یک *-زیرجبر قویاً (ضعیفاً) بسته ی B(H) باشد. آن‌گاه A یک جبر فون- نویمان است. به عبارتی اگر A یک جبرC* باشد که روی فضای هیلبرت H عمل می‌کند به طوری که در توپولوژی عملگر قوی (ضعیف) بسته و شامل همانی I نیز باشد گوییم A یک جبر فون- نویمان است.
تعریف 1-3-4: اگر C یک زیر مجموعه از جبر A باشد، جابجاگر C’ را مجموعه ی همه ی عناصر C جابجا شود تعریف می کنیم. C’ یک زیر جبر A نیز است.
تعریف 1-3-5: یک عامل روی فضای هیلبرت H، یک جبر فون نویمان A رویH است به طوری که A∩A’=CI‌که A’={a∈A : ab=ba ∀b∈A} جابجاگر A است.
یاد اوری می کنیم که اگر H یک فضای هیلبرت باشد، B(H) یک عامل است.
تعریف 1-3-6:C*-جبر یکانی A را یک جبر ابر متناهی یکنواخت گوییم هرگاه A دارای دنباله صعودی (An)n=١∞ از – زیرجبرهای ساده متناهی البعدی باشد که هر کدام شامل یکه A هستند به طوری که n=١∞An در A چگال و یکه آن I باشد.
تعریف 1-3-7: جبر فون نویمان R روی فضای هیلبرت H را ابرمتناهی گوییم اگر دارای – زیرجبر ضعیفاً چگال و ابر متناهی یکنواخت باشد.
تعریف 1-3-8: اگر a یک عملگر در جبر فون‌نویمان A باشد محمل مرکزی Ca از عملگر a، تصویرI-P است به طوری که P اجتماع همه تصویر‌های مرکزی Pα از A است و Pαa=0(تصویر مرکزی Pα تصویری است که در مرکز A یعنی قرارگرفته باشد). بنابراین Ca در مرکز A قرار دارد و Caa=a. پس می‌توان گفت Ca=∩Q که Q یک تصویر مرکزی است به طوری کهQa=a.
گزاره 1-3-9: اگر E و F به ترتیب تصاویری از H به روی زیر فضاهای بسته ی Y و Z باشند، شرایط زیر هم ارز هستند :
١( Y⊂Z .
٢( FE=E .
٣) EF=E .
۴) ∀ x∈H ∥Ex∥=∥Fx∥ .
۵)E≤F .
اثبات: ] 9 [، گزاره 2-5-2.
تعریف 1-3-10: هر گاه یکی از 5 شرط گزاره ی 1-3-9 بر قرار باشد گوییم E یک زیر تصویر F است.
تعریف 1-3-11: فرض کنیم E و F دو تصویر باشند. گوییم E و F نسبت به جبر فون نویمان R هم ارز هستند و می نویسیم E∼F (R)، هر گاه V∈R موجود باشد که E=V*V و F=VV*.
تعریف 1-3-12: اگر E و F دو تصویر در جبر فون نویمان A باشند گوییم E از F ضعیف‌تر است و می‌نویسیمE≲F هر گاه E با یک زیر تصویر ازF هم ارزباشد.
حال اگر E≲F و F≲E گوییمE∼F.
تعریف 1-3-13: تصویرE در جبر فون نویمان A را نا متناهی گوییم(نسبت بهA) هر گاه تصویر E0 در A موجود باشد به طوری که E∼E0<E، در غیر این صورت E را نسبت به A متناهی گوییم. اگرE نامتناهی باشد و برای هر تصویر مرکزی P، PE=0 یا نامتناهی باشد، E را نامتناهی محض گوییم. A را جبر فون نویمان متناهی یا نامتناهی محض گوییم هر گاه I به ترتیب متناهی یا نامتناهی محض باشد.
یادآوری می‌کنیم که منظور از E<F این است که E≤Fو E≠F.
تعریف 1-3-14: تصویر E را یک تصویر مینیمال در B(H) گوییم هر گاه برد E دارای بعد یک باشد و شامل هیچ تصویر غیر صفری در B(H) نباشد.
تعریف 1-3-15: تصویرE در جبر فون‌نویمان A را یک تصویر آبلی گوییم هر گاه EAE آبلی باشد. به عبارتی طبق قضیه 2-4-6 از [1]، تصویرE در جبر فون‌نویمان A آبلی است اگر و فقط اگر E در کلاس تصویر‌هایی در A با محمل مرکزی یکسان، مینمال باشد.
نکته 1-3-16: هر تصویر آبلی در جبر فون‌نویمان A، متناهی است.
تعریف 1-3-17: گوییم جبر فون نویمان A از نوع I است اگر A دارای یک تصویر آبلی با محمل مرکزی I باشد. از نوع است اگر I مجموع تصویر آبلی هم‌ارز باشد. اگرA هیچ تصویر آبلی غیرصفری نداشته باشد اما دارای یک تصویر متناهی با محمل مرکزی I باشد، آن‌گاه گوییم A از نوع است- از نوع است اگر I متناهی باشد- از نوع است اگر I نامتناهی محض باشد. اگر A هیچ تصویر متناهی غیرصفری نداشت باشد، گوییم A از نوع III است.
تعریف 1-3-18: طبق نکته 1-3-11 هر جایی یک تصویر آبلی با محمل مرکزی I داشتیم یعنی تصویر مینیمال است لذا همانند تعریف 1-3-12 می‌توان انواع عامل‌های و I و و و را نیز تعریف کرد و به جای تصویر آبلی با محمل مرکزی I، از تصویر مینیمال استفاده کرد.
1-4: نگاشت‌های کاملاً مثبت:
تعریف 1-4-1: فرض کنیم φ:A⟶B یک نگاشت خطی از C*- جبر A به C*- جبر B باشد.
– φ را مثبت گوییم هرگاه برای φa∈B+ , a∈A+.
– φ را یکانی گوییم هرگاه – جبرهای A و B یکدار باشند و φ1=1 .
تعریف 1-4-2: فرض کنیم idn:Mn⟶Mn نگاشت همانی وφ:A⟶B نگاشت خطی باشد نگاشت idn⨂φ:Mn⨂A⟶Mn⨂B را که هر عنصر را به a⨂φ(b) می‌‌نگارد، با φ(n) نشان داده و φ ‌را کاملاً مثبت گوییم هرگاه برای هر φ(n), n≥1 مثبت باشد.
اگر φ یک نگاشت *-همومورفیسم باشد آن‌گاه مثبت است. زیرا اگرa∈A+ طبق قضیه 6-2-4 از [9]، t∈A وجود دارد که a=t*t پس :
φa=φt*t=φ(t*)φt=φt*φ(t)≥0لذا φ کاملاً مثبت است چون برای هرφ(n), n≥1یک نگاشت *-همومورفیسم است و مثبت.
گزاره 1-4-3 (قضیه نمایش اشتاین اسپرینگ): فرض کنیم A یک -C*جبر یکانی باشد و φ:A⟶B(H) یک نگاشت کاملاً مثبت،آن‌گاه فضای هیلبرتK و *- همومورفیسم یکانی π:A⟶B(K) و عملگر کراندار V:H⟶K موجودند به طوری که :
φa=V*πaV , ∥φ1∥=∥V∥٢اثبات: قضیه 1-4 از [13] .عکس این قضیه در ] 22 [اثبات شده و در ] 10[ قضیه 2 نیز بیان شده است.
اگر φ یکانی باشد، آن‌گاهV، طولپا است. سه تایی (π , V , K) را نمایش اشتاین اسپرینگ برای φ گوییم.
تعریف 1-4-4: اگر (π , V , K) یک نمایش اشتاین اسپرینگ برای φ باشد و K١ فضای خطی بسته ی تولید شده توسط πAVH باشد. چون K١ تحت π(A) پایاست پس تحدید π به K١ ، *-همومورفیسم π را به صورت π١:A→B(K١) تعریف می کند به طوری که VH⊆K١ و φa=V*π١aV. لذا (π١ , V , K١) یک نمایش اشتاین اسپرینگ است به طوری که دارای این شرط اضافی است که K١ فضای خطی بسته ی تولید شده توسط π١AVH می باشد. بنابر این اگر یک نمایش این شرط اضافی را داشته باشد که سه تایی (π١ , V , K١) را یک نمایش اشتاین اسپرینگ مینیمال گوییم.
گزاره 1-4-5: فرض کنیم A یک -C*جبر وφ:A⟶B(H) یک نگاشت کاملاً مثبت باشد و i=١,٢, (πi,Vi,Ki) دو نمایش اشتاین اسپرینگ مینیمال برایφ باشند. آن‌گاه عملگر یکانی U:K١⟶K٢ موجود است به طوری کهUπ١U*=π٢ , UV١=V٢.
این گزاره در واقع منحصر به فردی این نمایش را نشان می‌دهد.
اثبات: [13]، قضیه 2-4.
قضیه 1-4-6:فرض کنیم φ:Mn⟶Mn یک نگاشت خطی باشد آن‌گاه φ کاملاً مثبت است اگر برای هر a∈Mn، نگاشت φ به شکل φa=iVi*aVi باشد در حالی‌که Vi∈Mn×m .
اثبات: ]19 [، قضیه 1.
در]19[، یکتایی نمایش φa=iVi*aVi نیز نشان داده شده است.
تعریف 1-4-7: فرض کنیم T:E١→E٢ یک عملگر خطی کراندار باشد که E١ و E٢ دو فضای توپولوژیک هستند و X یک فضای برداری است. همچنین π١:X→E١ , π٢:X→E٢ دو نگاشت باشند به طوری که ∀ x∈X , Tπ١x=π٢xT. در این صورت گوییم T یک عملگر پیچشی است. هم چنین این مفهوم وقتی که X یک گروه یا یک جبر باشد و π١ , π٢ نمایش هایی از X باشند، بر قرار است.
1-5 : حالت، حالت محض و حوزه عددی و ماتریسی یک عملگر :
تعریف 1-5-1: فرض کنیم M یک زیر فضای خودالحاق از جبر A و شامل همانی I باشدI∈A. تابعک خطی P:M⟶C را یک حالت M گوییم هرگاه P مثبت بوده و PI=١.
تعریف 1-5-2 :فرض کنیم P یک حالت A باشد. اگر P یک نقطه فرین از مجموعه محدب S(A) باشد که S(A) مجموعه همه حالت‌های A است، گوییم P یک حالت محض A است.
در تعاریف زیر فرض کنیم H یک فضای هیلبرت وT یک عملگر خطی کراندار رویH باشد.
تعریف 1-5-3: حوزه عددی عملگر T به صورت، WT={<Tf,f> : ∥f∥=١, f∈H} تعریف می‌شود و شعاع عددی آن عبارتست از:
wT=Sup{λ : λ∈WT}.
طبق قضیه 17-2 از [8]، برای فضاهای متناهی البعد، W(T) مجموعه همه تصاویرT تحت همه‌ نگاشت‌های یکانی مثبت از B(H) به اعداد مختلط است.
تعریف 1-5-4:‌ فرض کنیمA یک جبرC* و x∈A باشد. برد ماتریسی x را که با Wn(x) نشان می‌دهیم به صورت زیر تعریف می‌شود:
φ:A⟶Mn }یک نگاشت کاملاً مثبت یکانی است: Wnx={φ(x)تعریف 1-5-6: فرض کنیم یک حالت روی – جبر A باشد آن‌گاه:
1) یک حالت محض است اگر و فقط اگر نمایش (GNS)،φτ:A⟶B(Hτ) تحویل‌ناپذیر است.
2) اگر A آبلی باشد آن‌گاه یک حالت محض است اگر و فقط اگر یک مشخصه روی A باشد.
اثبات: قضیه 6-1-5از [17].
خاطر نشان می‌کنیم که طبق [17] اگر یک حالت روی – جبر A باشد ، نمایش یک به یک φτ:A⟶B(Hτ) و بردار یکه ξ موجود هستند که به طوری که :
τa=<φτaξ,ξ> در واقع Nτ=a∈A : τa*a=0 و Hτ کامل شده ANτ است. نمایش φτ:A⟶BHτ را نمایش (GNS) گوییم. البته <a+Nτ , b+Nτ> =τ(b*a)یک ضرب داخلی روی ANτ تعریف می‌کند و اگر φ:A⟶B(ANτ) یک نمایش باشد و (a+Nτ)b+Nτ=ab+Nτ آن‌گاه φ(a) یک بسط منحصر به فرد φτ(a) روی Hτ دارد.

فصل سوم

ساختار مجموعه‌های محدب C* (C*- محدب)
2-1: مجموعه‌های محدب :
تعریف 2-1-1: زیرمجموعه K از -C*جبر یکانی A را A-محدب (یا محدب) گوییم هرگاه، j=1naj*xjaj∈K جایی که aj∈A وxj∈K و j=1naj*aj=1 برای همه ها.
تعریف 2-1-2: مجموع‌ متناهی j=1naj*xjaj را ترکیب محدب و ai را ضرایب محدب می‌نامیم.
تعریف 2-1-3: فرض کنیم K زیر مجموعه جبر یکانی A باشد، غلاف- محدب K را کوچکترین مجموعه محدب شامل K تعریف می‌کنیم و با C*-Conv(K) نشان می‌دهیم. در واقع :
C*-ConvK=∩{B : K⊆B ومحدب استC*، B}حال اگر x∈A غلاف-محدب x را با COR(x) نشان می‌دهیم که به صورت :
CORx={ i=1nai*xiai : ai∈A , i=1nai*ai=1 , n∈N}است.
تعریف 2-1-4: فرض کنیم A یک جبر یکانی باشد و x,y∈A. دو عملگر x,y را هم‌ارز یکانی گوییم هرگاه یکانی u موجود باشد به طوری کهy=uxu* و آن را با x≅y(x∼y) نشان می‌دهیم.
تعریف 2-1-5: ترکیب محدب iai*xiai , C* را یک ترکیب محدب محض گوییم هرگاه ضرایب- محدب ai، معکوس پذیر باشند.
تبصره 2-1-6: اگر K یک مجموعه محدب باشد آن‌گاه K محدب نیز است.
اثبات:
فرض کنیم x∈K و x=i=1naixi که xi∈K و ai∈R+ , i=1nai=1. چون ai≥0 بنابراین ai*=ai پس :
x=i=1naixi=i=1naixiai=i=1nai*xiaiکه xi∈K و i=1nai*ai=i=1nai=1. چون K محدب است لذا :
i=1naixi=i=1nai*xiai∈K.■تبصره 2-1-7: اگر K محدب باشد و x∈K به طوری که x∼y آن‌‌گاهy∈K.
اثبات:
فرض کنیم x=i=1nai*xiai به طوری که xi∈K و ai∈A و i=1nai*ai=1 اگر x∼y پس یکانی u∈A موجود است که y=u*xu یعنی y=u(i=1nai*xiai)u* در نتیجه :
y=i=1nuai*xiaiu*=i=1n(aiu*)*xi(aiu*)و
i=1n(aiu*)*(aiu*)=i=1nuai*aiu*=ui=1nai*aiu*=uu*=1 , aiu*∈Aحال چون K، محدب است پس y∈K.■
تبصره قبل نشان می‌دهد که مجموعه‌های محدب تحت هم‌ارزی یکانی، بسته هستند.
تعریف 2-1-8: فرض کنیم A یک جبر یکانی باشد وx∈A، مدار یکانی x را به صورت زیر تعریف می‌کنیم.
Ox={uxu*=z z∼x : z∈A}تعریف 2-1-9: اگر A یک جبر باشد گوییم u∈A یکانی است هر گاهu*u=uu*=I. حال اگر u*u=1 گوییم u طولپاست و اگر uu*=1 گوییم u، هم‌طولپا است.
2-2: نقاط (-فرین) و – فرین:
تعریف 2-2-1: نقطه x عضوK یک نقطه فرین برای K است اگر شرط ؛
x=i=1nai*xiai , i=1nai*ai=1به طوری که n∈N و ai∈A معکوسپذیر است، نتیجه دهد که همه xi ها با x در A هم ‌ارز یکانی هستند.
طبق [10] اگرK یک زیر مجموعه A=Mn≔Mn(C) باشد، نقاط فرین آن، نقاط فرین نیز هستند. اما عکس آن طبق مثال‌هایی از [6] و [8] درست نیست.
فرض کنیم x∈K , K⊆Mn یک نقطه فرین باشد. پس طبق تعریف اگر،
i=1nai*ai=1 , xi∈K , مثبت و پذیر معکوس ai∈A))x=i=1nai*xiaixi ها و x هم‌ارز یکانی هستند. حال اگر فرض کنیم n=٢ نتیجه می‌شود که عناصر یکانی u١ , u٢ در A موجودند به طوری که :
x=u٢x٢u٢*=u٢u٢*x٢=Ix٢=x٢ , x=u١x١u١*=u١u١*x١=Ix١=x١
و b١+b٢=a١*a١+a٢*a٢=1 پس x یک نقطه فرین است ولی همان‌طور که گفته شد عکس این مطلب برقرار نیست. چرا که طبق قضیه 17-2 از [8]، T یک نقطه فرین از W١ می باشد که فرین نیست. به طوری که W١ محدب و محدب خطی است و به صورت :
W١={ T :W(T)≤١}تعریف می شود. این قضیه به صورت زیر می با شد.
قضیه 2-2-2: فرض کنیم T یک نقطه فرین خطی غیراسکالر از W١ باشد و W(T)، دایره یکه را در دقیقاً یک نقطه قطع کند به طوری که در کوچکترین قطر W(T) قرار گرفته و دایره یکه، دایره بوسان W(T) در این نقطه است. آن‌گاه T یک نقطه فرین در W١ نیست.
تعریف 2-2-3: فرض کنیم x∈K و K یک زیر مجموعه محدب در- جبر A باشد. گوییم x یک نقطه A-فرین برایK است هرگاه شرط :
(2-2 )ai∈Aدر A معکوس‌پذیر و مثبت‌اند و xi∈K و x=i=1naixiai : i=1nai٢=1 نتیجه دهد که ∀i aix=xai , xi=x.
قبل از اینکه نکات و مثال هایی از نقاطفرین و -A فرین را مطرح کنیم، تجزیه قطری و طولپای جزئی را از بیان خواهیم کرد.
قضیه 2-2-4: یک طولپای جزئی یک عملگر چون w است به طوری که برای هر h عضوKer w⊥، به طوری که فضای(Ker w)⊥ را فضای ابتدایی w و فضای(ran w) را فضای پایانی w می‌نامیم.
قضیه 2-2-5: اگر T یک عملگر خطی کراندار روی فضای هیلبرت H باشد. طولپای جزئی V با فضای ابتدایی (ran T*)(=(Ker V)⊥) و فضای پایانی (ran T) موجود است به طوری که T=V(TT*)١٢=(TT*)١٢V . اگر T=WS که S مثبت و W یک طولپای جزئی با فضای ابتدایی (ran S) باشد آن گاه (T*T)١٢=S و W=V. اگر نه T و نه T* بردارهای غیر صفر را صفر نکنند آن گاه V یک عملگر یکانی است.
اثبات: ]9[ قضیه 2-1-6.
قابل ذکر است که ,T=(TT*)١٢V*T=|T| Ker T=Ker V.
نکته 2-2-6: فرض کنیم T=V|T| معکوس پذیر باشد در این صورتV یکانی است. زیرا وقتی T معکوس پذیر باشد T* نیز معکوس پذیر است ((T*)-1=(T-1)*) لذا نه T و نه T* هیچ بردار غیر صفر را صفر نمی‌کنند پس بنا به قضیه 2-2-5، V یک عملگر یکانی است.
تبصره 2-2-7: در شرط (2-2) از تعریف نقاط A- فرین، کافی است تنها حالت n=٢ را بررسی کنیم. چون اگر در حالت n=٢ بر قراری شرط (2-2)، -A فرین بودن یک نقطه را نتیجه دهد آن‌گاه در حالت کلی n نیز چنین است. برای نشان دادن این مطلب فرض کنیم در حالت n=٢ شرط (2-2) برقرار است و نتیجه میدهد ،a٢x=xa٢ , a١x=xa١ , x=x١=x٢. قرار می‌دهیم، a=(a٢ , …, an)T , y=⨁j=٢nxj. فرض کنیمa=u|a| یک تجزیه قطری برای ستون a باشد لذا :
a*=(u|a|)*=(u(a*a)١٢)*=((a*a)١٢)*u*=(a*a)١٢u*=|a|u*چون طبق قضیه 6-2-4 از ، و ریشه دوم آن مثبت هستند پس خود الحاق می‌باشند بنابراین در شرط (2-2) به دلیل مثبت بودن ها و در نتیجه a نتیجه می شود که :
x=a١x١a١+…+a٢x٢a٢=a١x١a١+…[a٢*x٢a٢+…+an*xnan]

=a١x١a١+a٢* … an*+⊕i=٢nxi a٢⋮an =a١x١a١[ a٢⋮an * y a٢⋮an ] =a١x١a١+a٢ … anT* y a٢ … anT=a١x١a١+a*ya =a١x١a١+au*yua=a١x١a١+a(u*yu)|a|از طرفی :
|a|٢=((a*a)١٢)٢=a*a=a٢* … an*a٢⋮anپس :
|a|٢=a٢*a٢+…+an*anهمچنین a=1-a١*a١. چون a١ معکوس پذیر است a١*a١وa١* نیز معکوس پذیرند و در نتیجه |a| نیز معکوس پذیر است. بنا بر این اگر u*yu∈Kچون،
|a|٢+a12=a١2+a٢*a٢+…+an*an=a١٢+…+an٢=1و a١ و |a| مثبت و معکوس پذیرند لذا طبق فرض چون برقراری شرط (2-2)، -A فرین بودن x را نتیجه می‌دهد پسa١x=xa١ , x=x١. اکنون اگر همین روش را برای i=١,…,n ادامه دهیم خواهیم داشت :
x=x١=…=xna١x=xa١ ,…, anx=xan(در این حالت قرار می‌دهیم (a=a١,a٢,…,anT , y=x١+⨁i=٣nxi.
اما دلیل اینکه u*yu∈K به این ترتیب است که :
a=ua=u(١-a١*a١)⟹u=a(١-a١*a١)-١ ⟹ u=(a٢(١-a١*a١)-١ , …. , an١-a١*a١-١)T⟹u*=(a٢*(١-a١*a١)-١ ,…, an*(١-a١*a١)-١)⟹u*yu=(١-a١*a١)-١(a٢*x٢a٢+…+an*xnan)∈KچونK، محدب است و
x١,…,xn∈K , i=٢n(١-a١*a١)-١(ai*ai)=(١-a١*a١)-1١-a١*a١=١و aiها (i=1,…,n) معکوس پذیر و مثبت اند در نتیجه :
(١-a١*a١)-١(a٢*x٢a٢+…+an*xnan)∈K■
تبصره 2-2-8: هر نقطه -A فرین یک نقطه فرین است.
اثبات:
فرض کنیم x∈K و A-فرین باشد طبق تبصره 2-2-7 کافی است شرط (2-2) درحالت n=2 برقرار باشد لذا :
x=a١*x١a١+a٢*x٢a٢ , a١*a١+a٢*a٢=1 , هستند پذیر معکوس a١,a٢در شرط (2-2) a١,a٢ مثبت هستند و a١*=a١ , a٢*=a٢ پس شرط (2-1) برقرار است و طبق -Rفرین بودن x، a١x=xa١ , a٢x=xa٢ , x=x١=x٢. اکنون با در نظر گرفتن u١=u٢=I به عنوان عملگرهای یکانی نتیجه می شود که :
x=x١=I*x١I=u١*x١u١ ⟹ x∼x١x=x٢=I*x٢I=u٢*x٢u٢ ⟹ x∼x٢پس x یک نقطه فرینC* است.■
تبصره 2-2-9: اگر A یک جبر جابجایی باشد، هر نقطه -A فرین (و هر نقطه فرین ) یک نقطه فرین است ولی در حالت کلی تنها نقاط -A فرین، فرین هستند و نقاط فرین لزوماً فرین نیستند.
اثبات:
طبق تبصره 2-2-8 هر نقطه -A فرین، فرین است پس کافی است نشان دهیم در صورت جابجاییA، هر نقطه ی فرین، فرین است.
فرض کنیم x∈K⊆A یک نقطه ی فرین باشد و x=b١x١+b٢x٢ به طوری که :
x=b١+b١=١ b١,b٢∈R+چونx فرین است شرط (2-1) نتیجه می‌دهد که :
∃u١,u٢∈A , هستند همانی u١,u٢ و x=u١*x١u١ , x=u٢*x٢u٢هم چنین∈A u١,u٢,x١,x٢ A وجابجایی است بنابراین :
x=u٢*u٢x٢ , x=u١*u١x١پس :
x=u١*u١x١=Ix١=x١ , x=u٢*u٢x٢=Ix٢=x٢لذا x، فرین است (توجه داریم که به دلیل جابجایی A برقراری شرط (2-1) برقراری شرط b١+b٢=١ , x=b١x١+b٢x٢ را نتیجه می‌دهد چون :
x=a١*x١a١+a٢*x٢a٢=a١*a١x١+a٢*a٢x٢=b١x١+b٢x٢به طوری که .b١+b١=a١*a١+a١*a١=١ اکنون نشان می‌دهیم که در حالت کلی هر نقطه ی-A فرین، فرین است.
فرض کنیم x∈K⊆A یک نقطه ی -Aفرین باشد لذا شرط (2-2) برای
x=a١x١a١+a٢x٢a٢
نتیجه می‌دهد که a١x=xa١ , a٢x=xa٢ , x=x١=x٢. اکنون شرط (2-2) به شرط زیر تبدیل می شود :
x=a١x١a١+a٢x٢a٢=a١a١x١+a٢a٢x٢=a١*x١+a١*x١ =b١x١+b١x١ : b١+b٢=a١*+a٢*=١که این شرط نتیجه می‌دهد x=x١=x٢ پسx، فرین است.■
اکنون چند مثال از نقاط فرین را که در مطرح شده و در و اثبات آنها آورده شده را بیان می‌کنیم.
مثال2-2-10: فرض کنیم S={T∈Mn : ∥T∥≤١} مجموعه دایره یکه در Mn باشد آن‌گاه نقاط فرینC*، دقیقاً همان طول پاها هستند.
طبق قضیه ی 1-1 از ]۸[، اگر x∈S طول پا یا هم طولپا باشد آن‌گاه x، فرینC* است. از طرفی طبق نتیجه 2-1 از اگر x، فرینباشد (x∈S) آن‌گاه x طولپا و هم طولپاست. اما طبق تعریف 2-1-9، x یکانی است و در فضاهای متناهی‌البعد یکانی ها و طولپاها یکی هستند. چون طبق قضیه 4-5-1 از هر دو فضای هیلبرت دارای بعد یکسان، ایزومورفیک هستند پس اگرU:Mn⟶Mn یک طولپا باشد چون dimMn=dimMn لذاU پوشا است و در نتیجه یکانی. بنابراین x∈S⊆Mn یک نقطه ی فرین است اگر و فقط اگر طولپا باشد.■
قضیه 2-2-11: اگر A={T : -١≤T≤١}⊆BH ان گاه S، C*-محدب است و نقاط C*-فرین A متعلق به مجموعه ی {٢E-1 : E≥0 و است تصویر E} هستند .
اثبات: ]10[، قضیه 27 .
مثال 2-2-12: فرض کنیم . نقاط فرین مجموعه یS دقیقاً همان تصاویر متعامد (شامل و 1) هستند.
اثبات:
فرض کنیم P یک تصویر باشد و P=P١x١P١+P٢x٢P٢ به طوری که :
P١,P٢>0 , 0≤xi≤1 , P١٢+P٢٢=١.
اگر z∈PCn باشد (MnC=B(Cn))ان گاه :
<x١P١z , P١z>+<x٢P٢z , P٢z> =<P١x١P١z , z>+<P٢x٢P٢z , z>=<P١x١P١+P٢x٢P٢z , z> =<Pz , z >=<z , z>=<P١٢+P٢٢z , z>=<P١٢z , z>+<P٢٢z ,z>=<P١z ,P١z>+<P٢z ,P٢z>و0≤xi≤١ و <xiPiz , Piz>=<Piz ,Piz>. بنابر این xi=١ روی PiPCn. یک بحث مشابه نشان می دهد که xi=0 رویPi(PCn)⊥ . بنابر این PiPCn∩Pi(PCn)⊥={0} . از ان جایی که هر Pi معکوس پذیر است، Pi(PCn)⊥ و PiPCn زیر فضاهای بسته هستند به طوری که :
dimPCn=dimPiPCn و dimPi(PCn)⊥=dim((PCn)⊥)و
Cn=PiPCn=Pi(PCn)⊥لذا برای هر i، Cn=Mi+Ni به طوری که Mi یک زیر فضای بسته است که روی ان xi=١ و Ni یک زیر فضای بسته است که روی ان xi=0 و Mi∩Mi=0 است. از ان جایی که هر xi≥0 نتیجه می شود که هر xi یک تصویر متعامد است و چون بعد ها در رابطه ی بالا برابر هستند پس xi ها با P هم ارز یکاتی هستند.
برای اثبات عکس مطلب از قضیه 2-2-11 استفاده می کنیم. ادعا می کنیم اگر Q نقطه ی C*-فرین از مجموعه S باشد ان گاه T=٢Q-١ یک نقطه ی C*-فرین از A است. فرض کنیم T=P١x١P١+P٢x٢P٢ یک ترکیب محدب محض از {x١ , x٢}⊆A باشد به طوری که یک xi0 ای وجود دارد که با T هم ارز یکانی نیست. فرض کنیم yi=(١+xi)٢ ان گاه :
Q=P١y١P١+P٢y٢P٢یک نمایش از Q به عنوان ترکیب محض از عناصر S است. اما از ان جایی که xi0 با T هم ارز یکانی نیست و T=٢Q-١ پس yi0 با Q هم ارز یکانی نیست که با C*-فرین بودن Q در تناقض است. بنابر این T یک نقطه ی C*-فرین از A است.اما طبق قضیه 2-2-12 ، T=٢E-١ پس ٢Q-١=٢E-١ که E≥0 و تصویر است.بنابر این Q یک تصویر است.

فصل چهارم

نقاط فرین C* (C* – فرین)
3-1: برد ماتریسی یک عملگر ازیک عامل:
در این بخش قصد داریم ارتباط بین برد ماتریسی یک عامل و بستار ضعیف ستاره ی غلاف محدب آن را بیان کنیم. در واقع منظور از بستار ضعیف ستاره غلاف محدب یک نقطه- یx∈R (R یک عامل است) بستار COR(x) در توپولوژی ضعیف ستاره است. ابتدا چند قضیه را که برای بررسی این ارتباط لازم است مطرح می‌کنیم.
قضیه 3-1-1 (قضیه تعدی کدیسون(: فرض کنیمπ:A⟶B(H) یک نمایش تحویل‌ناپذیر از – جبر A باشد و{x١,…,xn} یک مجموعه مستقل خطی درH و y١,…,yn∈H آن‌گاه عنصر a∈A موجود است به طوری که πaxj=yj(j=1,…,n). اگر عنصر خود الحاق b∈B(H) موجود باشد به طوری که yj=bxj(j=1,…,n)، a را می‌توان خود الحاق در نظر گرفت. اگر عملگر یکانی V روی H موجود باشد که j=1,…,nyj=Vxj،a را می‌توان یک عنصر یکانی ازAبه شکل(expiH=eiH)expiH که H خود الحاق است، در نظر گرفت.
اثبات: [9] قضیه 1-2-10 .
توجه داشته باشیم که در روند اثبات این قضیه این چنین نتیجه می‌شود که یکانی u0 عضوπ(A) به فرم expiH0 موجود است کهH0∈π(A) خود الحاق است و u0xj=yj. پس عنصر خود الحاق H در A موجود است که πH=H0 و u=expiH یک عملگر یکانی در A است به طوری که :
πu=π(expiH)=expiπH=expiH0=u0در واقع در قسمت آخر قضیه اگر عملگر یکانی V روی H موجود باشد که yj=Vxj، آن‌گاه عملگر یکانی u درA موجود است که می‌توان a را به عنوان یک عملگر یکانی در نظر گرفت.
لم3-1-2: فرض کنید A یک جبر یکانی باشد و a١,…,am عناصر A وP یک حالت روی A باشد که در بستار ضعیف ستاره ی حالت های محض است. آن‌گاه برای هر ε>0 عنصر h∈A موجود است به طوری که ∥h*ai-Paih∥<ε برای i=1,…,m .
اثبات:] 9[، لم 2-2.
قضیه 3-1-3 : فرض کنیم R یک عامل باشد و A⊆R یک زیر عامل از آن (شامل یکه R) به طوری که n∈N ای موجود است که A با Mn ایزومورفیک است.آن‌گاه :
CORx∩A=Wnx ∀x∈Rجایی که توسط یکی کردن A با Mn (با استفاده از یک *- ایزومورفیسم)، Wn(x) به عنوان یک زیر مجموعه از A در نظر گرفته می‌شود. حتی برای نگاشت کاملاً مثبت یکانی φ:A→R و هر زیر مجموعه C*-محدب فشرده ی ضعیف ستاره یK از R، φ(K)⊆K.
اثبات:
فرض کنیم y∈COR(x)∩A باید نشان دهیم y∈Wn نیز است. چون y∈COR(x) بنابراین نت (yυ)⊆COR(x) موجود است به طوری که yυSOTy. از طرفی نگاشت f:R⟶R با تعریف ∀ w∈R fw=j=1naj*wajیک نگاشت کاملاً مثبت یکانی برای a١,…,an های عضو R است که j=1naj*aj=١. این مطلب از قضیه 1-4-6 نیز نتیجه می شود اما به طور مستقیم نیز می توان ان را نشان داد. فرض کنیم x⨂w یک عنصر مثبت در Mn⨂R باشد پس (x⨂w)*=x⨂w. از آن جایی که هر عنصر عضو Mn⨂R مثل x⨂w به صورت یک ماتریس n×n ، w 0⋯0⋮⋱⋮0 0⋯0 است لذا :
(idn⨂f(x⨂w))*=(x⨂f(w))*=(x⨂(j=1naj*waj))*=j=1naj*waj000*=[ a1* … an*0w0 ⋱0w a1⋮0an ]*=a1⋮0an * w0⋱0w * a1…an0 *= a1*…an*0 w*0 ⋱0w* a1⋮0an= a1*…an*0 w0⋱0w a1⋮0an=j=1naj*waj000=x⨂j=1naj*waj=x⨂fw=(idn⨂f)(x⨂w)
پس idn⨂f هر عنصر خودالحاق را به یک عنصر خودالحاق می‌نگارد. چون idn⨂f یک *- همومورفسم است بنابراین طبق قضیه 8-1-4 از ،
sp(idn⨂fx⨂w)≤sp(x⨂w)و چون x⨂w مثبت است پس sp(x⨂w)≥0. بنابراینsp(idn⨂fx⨂w)≥0 لذا،idn⨂f یک نگاشت مثبت است چون هر عنصر مثبت را به یک عنصر مثبت می‌نگارد.
از طرفی نگاشت f:R⟶R یک نگاشت یکانی برای a1,…,an∈R است که، j=1naj*aj=١ چون :
fI=j=1naj*Iaj=j=1naj*aj=١پس می‌توان نتیجه گرفت که Wnyυ⊆Wn(x) چون اگر a∈Wn(yυ) آن‌گاه طبق تعریف Wn(yυ)، اندیس υموجود است به طوری که :
φ:CORx⟶Mn , yυ∈CORx , a∈φ(yυ)نگاشتی کاملاً مثبت و یکانی است. بنابراین x∈R موجود است به طوری که :
a=φyυ , j=1naj*aj=١ , yυ=j=1naj*xajاکنون برای آنکه a∈Wn(x) باشد باید x∈R موجود باشد به طوری که برای نگاشت کاملاً مثبت و یکانیa=Tx ،T . اما طبق مطالب بالا تابع f:R⟶COR(w) یک نگاشت کاملاًمثبت و یکانی پوشاست لذا :
∃ x∈R : a=φyυ=φj=1naj*xjaj=φfx=Tx : T=φ∘f که T یک نگاشت کاملاً مثبت یکانی از R به Mn است (φ,f هر دو کاملاً مثبت و یکانی هستند). بنابراین a∈Wnx. پس Wn(yυ)⊆Wn(x) به ازای همه υ ها.
از طرفی yυ⟶yکه yυ∈CORx , y∈COR(x) پس Wn(y)⊆Wn(x). چون که تابع φ:R⟶R با تعریف φw=j=1naj*waj یک نگاشت کاملاً مثبت یکانی است. لذا φ یک تابع پیوسته است. چرا که اگر فرض کنیم U یک همسایگی اطراف φ(x) باشد و δ>0 موجود باشد که برای هر ∥y-x∥<δ , y∈R آن‌گاه چون :
∥φy-φx∥=∥φy-x∥=∥j=1naj*y-xaj∥=∥j=1naj*(y-x)aj000∥ a1*…an*0 y-x0⋱0y-x a1⋮0an ∥
≤∥ a1*…an*0 ∥ ∥ y-x00y-x ∥ ∥ a1⋮0an ∥=δ∥j=1naj*aj000∥=δ ∥1000∥=δ ⟹ ∥φ(y0-φ(x)∥<δ⟹ φ(y)∈U.
پس وقتی yυ⟶y به دلیل پیوستگی φ، φ(yυ)→φ(y).
از طرفی φ(yυ)∈Wn(yυ)⊆Wn(x) و Wn بسته، لذا φ(y)∈Wn(yυ)⊆Wn(x) پس Wn(y)⊆Wn(yυ)⊆Wn(x) در نتیجه Wn(y)⊆Wn(x). ولی از انجایی که y∈A≅Mn لذاφ:A→A≅Mn یک نگاشت کاملاً مثبت یکانی است به طوری که :
∃ y∈A : φy=yپس y∈Wn(y)⊆Wn(x) در نتیجه y∈Wn(x).
بر عکس فرض کنیم y∈Wnx باید ثابت کنیمy∈CORx. چون y∈Wnx لذا نگاشتφ:R→A≅Mn موجود است که φ یک نگاشت کاملاً مثبت یکانی است به طوری که :
∃ x∈R : φx=yچونMn=B(Cn) بنابراین طبق گزاره 1-4-3 (نمایش اشتاین اسپرینگ) :
φw=V*σwV w∈Rو σ:R→BK , V:Cn→K جایی که یک *- همومورفیسم یکانی و K یک فضای هیلبرت است و V یک طولپا است. (بدون از دست دادن کلیت مطلب فرض می‌کنیم این نمایشσ، مینمال نیز است). از طرفی R≅Mn(B) به طوری که B=A’∩R. چون اولاً طبق] 9[، صفحه 427 ،پاراگراف قبل از لم 6-6-2، وقتی n⨂B مجموعه ی همه ی عملگرهای عضو B(H) باشد که H جمع مستقیم n کپی Hb از H(وقتی جبر فون نویمان R روی فضای هیلبرت H عمل می کند)_n-امین جمع مستقیم H با خودش_است یعنی n⨂B همان Mn(B) ،جبر فون نویمان ماتریسی شامل ماتریس های n×n با درایه های در B است و دوماً طبق] 9[ صفحه 429 پاراگراف قبل از لم 6-6-3 و طبق این فرض که A≅Mn می توان ماتریس های یکه و n×n ، Eij را که درایه های واقع در سطر i ام و ستون j ام ان ها 1 و بقیه درایه ها صفر هستند، در A انتخاب کرد به طوری که خانواده ی (Eij)i,j=١,…,n دارای خواص زیر است :
١) EijEkl=0 j≠kEijEjk=Eij٢)i=1nEii=I٣) Eij*=Eijبه این خانواده، یک دستگاه خود الحاق می گوییم.
اکنون طبق ] 9[ لم 6-6-2، چون R یک جبر فون نویمان است که روی فضای هیلبرت H عمل می کند و A جبر به وجود امده از دستگاه خود الحاق (Eij)i.j=1,…,n است لذا A’ شامل همه ی ان عناصر B(H) می باشد که با تمام Eij ها (یعنی با تمام عناصرA ) جا بجا می شود. بنا بر این B=A’∩R یک زیر جبر از R شامل همه ی عناصری از R است که با عناصر مذکور جا بجا می شوند. لذا، φ:R→Mn(B) با تعریف زیر ،
∀ T∈R φT=[Tij]i,j=1,…,n=[k=1nEkiTEjk]i,j=1,…,n , k=1nEkiTEjkSOTTijیک *-ایزومورفیسم از R به Mn(B) است در نتیجهR≅Mn(B) .
از آنجایی که R≅Mn(B) بنابراین نمایش π از B به روی فضای هیلبرت H وجود دارد به طوری که K=Hn وσ هم ارز یکانی πn:Mn(B)→Mn(BH) است به طوری که :
πnbij=πbij ∀ [bij]∈Mn(B)چون، φ:R→Mn≅Aیک نگاشت یکانی کاملاً مثبت و B=R∩A’⊆R در نتیجه φ:Mn→B یک نگاشت یکانی کاملاً مثبت است لذا طبق نمایش اشتاین اسپرینگ فضای هیلبرت H موجود است به طوری که :
π یک نمایش (*- همومورفیسم)است : ∃ π:B→BH
V١یک طولپا است∃ V١:Cn→H : φb=V١*π١bV١,
اما طبق تعریف1-2-6 چون π:B→B(H) یک *-همومورفیسم است، لذا
πn:MnB→MnBH نیز یک *-همومورفیسم است و طبق مطلبی در ادامه تعریف 1-2-6 نگاشت f:MnBH→BHn یک ایزمورفیسم است پس MnBH≅BHn (با تعریف fux١ … xn=j=1nu1jxj,…,j=1nunjxj وقتی u∈MnBH(. در واقع چون φ:R→Mn یک نگاشت یکانی کا ملاً مثبت است طبق قضیه ی اشتاین اسپرینگ نمایش πn:R→BHn و طولپایV٢:Cn→Hn موجودند که ∥φ١∥=∥V٢∥٢. همچنین ∀ r∈R φr=V٢*πnrV٢. در نتیجه φ:R→Mn یک نگاشت یکانی کاملاً مثبت است و توابع πn:R→BHn , σ:R→BK نمایش‌های روی R هستند و توابع V١:Cn→Hn و
V:Cn→K، طولپا می باشد. لذا طبق گزاره 1-4-5 تابع یکانی U:K→Hn وجود دارد که UσU*=πn , UV=V٢. یعنیσ با πnهم ارز یکانی است و UV=V٢. بنابراین K≅Hn. (در این جا منظور از K=Hn همان K≅Hn است).
همچنین πnbij=[πbij] برای هر [bij]∈Mn(B) و این تعریف، خوش تعریف است. چون اگر فرض کنیم aij, [bij]∈Mn(B) به طوری که aij=[bij] آن‌گاه برای هرiوj ای aij=bijکه به دلیل خوش تعریفی π، πaij=π(bij) در نتیجه πaij=[πbij] لذا :
πnbij=πbij=[πaij]=πn(aij)اکنون فرض کنیم برای j=1,…,n، εj بردارهای پایه استاندارد در Cn باشند و قرار می‌دهیم Vεj=ξj∈Hn. فرض می‌کنیم yij∈C درایه‌های y باشند که φx=y∈Mn=B(Cn)
ان گاه :
yij=<yεj , εi> =<φxεj, εi>=<V*πnxVεj , εi>=<V*πnxξj , εi>=<πnxξj, Vεi>=<πnxξj, ξi> ( 3-1)
ابتدا فرض کنیم σ نمایشی تحویل ناپذیر است در نتیجه π نیز تحویل ناپذیر است. چرا که اگر فرض کنیم 0≠V⊆H وجود دارد به طوریکه ∀ a∈R , πaV⊆V چون σ:R→B(K) یک نمایش است و K=Hn در نتیجه σ:R→B(Hn) یک نمایش است و π:B→B(H) یک نمایش تحویل پذیر یعنی :
σaVn=(πaV ,…, πaV)∈Vn⊆B(Hn)که این مطلب با تحویل ناپذیری σ تناقض دارد. پسπ تحویل ناپذیر است.
همچنین اگر ξ∈H یک بردار یکه باشد آن‌گاه طبق قضیه تعدی کدیسون (قضیه 3-1-1)، می‌توان گفت که عملگر یکانی u درR موجود است به طوری که :
πn(u)εj⨂ξ=ξj j=1,…,nبه طوری که εj⨂ξ∈Hn یک برداریکه است که مؤلفه j ام آنξ و مولفه های دیگر آن می‌باشند. اکنون رابطه( 3-1) را به صورت زیر می‌توان نوشت :
yij=<πnxξj, ξi> =<πnxπnuεj⨂ξ, πnuεi⨂ξ>=<πnu*πnxπnuεj⨂ξ, εi⨂ξ>=<πnu*πnxπnuεj⨂ξ, εi⨂ξ> =<πnu*xuεj⨂ξ, εi⨂ξ>( 3-2 ) =<π(u*xu)ijξ, ξ> =wu*xuij(u*xu)ij درایه‌های u*xu∈Mn(B) در سطر i ام و ستون j ام بوده وw یک حالت روی B با تعریف زیر است :
w:B→C : ∀ b∈B wb=<πbξ, ξ>در رابطه ی (3-2) علت تساوی <πnu*xuεj⨂ξ, εi⨂ξ> =<π(u*xu)ijξ, ξ> به این صورت است که :
πnu*xuεj⨂ξ=πnu*xu(0,…,0,ξ,0,…0)بنابراین چون u*xu∈Mn(B) پس برابر است با [(u*xu)ij] و در نتیجه طبق تعریفπnbij=[πbij] داریم :
<πnu*xuεj⨂ξ, εi⨂ξ> =πnu*xu0,…,0,ξ,0,…,0, 0,…,0,ξ,0,…,0=<πnu*xu)ij(0,…,0,ξ,0,…,0) , 0,…,0,ξ,0,…,0> =<πu*xuij0,…,0,ξ,0,…,0T, 0,…,0,ξ,0,…,0T>=<π(u*xu)ijξ⋮π(u*xu)ijξ , O,…,0,ξ,0,…,0T>۴-٢-١=<πu*xuijξ, O>+…+<πu*xuijξ, ξ>+…+<πu*xuijξ, 0> =<πu*xuijξ, ξ>⟹yij=w((u*xu)ij)اکنون نشان می دهیم که w یک حالت است. چون روی H خوش تعریف است پس w نیز خویش تعریف می‌باشد از طرفی اگر بتوانیم نشان دهیم w یک تابعک خطی کراندار است که wI=∥w∥=١ آن‌گاه طبق ، گزاره 2-3-4، یک حالت است.
فرض کنیم U یک همسایگی اطراف wb در C باشد که به ازای هر ، b’∈B∃ δ>0 : ∥b’-b∥<δلذا :
∥wb’-wb∥=∥<πb’-πbξ, ξ>∥اما چون π یک *- همومورنیسم است، طبق، گزاره 8-1-4، π نیز پیوسته است (در این همسایگی) در این صورت ∥πb’-π(b)∥→0 پس πb’-π(b)→0 بنابراین :
<πb’-πbξ, ξ>→0در نتیجه :
∥wb’-w(b)∥→0لذا w(b’)∈U پس w پیوسته است. از طرفیw خطی است چون :
wb+b’=<πb+b’ξ, ξ> =<πb+b’ξ, ξ> =<πbξ+πb’ξ, ξ> =<πbξ,ξ>+<πb’ξ ,ξ>= wb+w(b’) هم چنین :
wI=<πIξ, ξ> = <١.ξ , ξ> = <ξ ,ξ> =∥ξ∥٢=١اکنون با مشخص کردن تابع wn:MnB→Mn (القا شده توسطw) در نتیجه :
w(u*xu)ij=yij ⟹ wu*xu=yij=yلذا نتیجه می شود که :
∀ z=u*xu wnz=yاز طرفی :
CORz={J=1naj*zaj : aj∈A , j=1naj*aj=١ , n∈N}={j=1naj*(u*xu)aj : aj∈A , j=1naj*aj=١}={j=1n(uaj)*x(uaj) : uaj=bj∈A , j=1nbj*bj=j=1naj*uj*ajuj=١}=COR(x)بنابراین CORx=COR(z). پس کافی است نشان دهیمy∈COR(z) که چونy∈A آن‌گاه y∈A∩COR(x) و حکم ثابت می‌شود.
فرض کنیم ε>0 از ان جایی که w، یک حالت محض است (چون طبق تعریف1-5-6 قسمت (1) نمایشφw:B→BHw تحویل ناپذیر است. چون π:B→B(H) تحویل ناپذیر‌است و φw توسط π القا می شود. هم چنین wzij=yij وقتی که zij ها درایه‌های z هستند بنابراین طبق لم 3-1-2 عنصر مثبت e(=hh*) درB موجود است به طوری که :
i,j=1,…,n ∥e*(zij-wzije∥<ε , ١=∥e∥(=∥hh*∥=∥h∥٢)چون e*=(hh*)*=hh*=e , wzij=yij پس :
∥ezij-yije∥<ε i,j=1,…,n ( 3-3 )حتی اگر را با یک تصویر طیفی مناسب e در R، جابجا کنیم می‌توان فرض کرد که e خود یک تصویر است (با دانستن این مطلب که B یک جبر فون نویمان است و جزئیات اثبات قضیه 3-2 از [11]، این مطلب نشان داده‌شده‌است) حال از آن جایی که B یک عامل است، خانواده‌ای از طول پاهای جزئیuk∈B موجودند به طوری که kuk*uk=١ و uk*uk≤١. چون که B یک عامل است و مرکز آن مجموعه ی {λI : λ∈C} می باشد هم چنین Ce طبق تعریف 1-3-8 عضو این مجموعه است پس ∃ λ∈C : Ce=λI. از طرفی طبق تعریف 1-3-8، Cee=e پس باید e=λe لذا λ=١ وCe=I. به همین ترتیب CI=I در نتیجه CI=Ce.
اکنون طبق گزاره 12-3-6 از [9] چونB عامل است و CI=Ce، تصویرهایی هم ارز با e چون Pk موجودند به طوری که I=kPk و چون Pk یک تصویر است لذا طبق گزاره 1-1-4 خانواده‌ای از طولپاهای جزئی {uk} در B موجودند به طوری که Pk=uk*uk. در نتیجه طبق تعریف هم ارزی Pk با e،I=kuk*uk و uk*uk≤e. اکنون رابطه ( 3-3 ) به صورت زیر تبدیل می‌شود :
∥uk*ukzij-yijuk*uk∥≤∥ezij-yije∥<ε ( 4-3 )پس چون kuk*uk=I نتیجه می شود که :
∥kuk*zijuk-yij∥=∥kuk*zijuk-Iyij∥=kuk*zijuk-kuk*ukyij∥=∥kuk*zijuk-kuk*ukyij∥١-٢بخش=∥kuk*zijuk-kuk*yijuk∥=∥k(uk*zijuk-uk*yijuk∥=∥kuk*(zij-yij)uk∥از طرفی :
uk*(zij-yij)uk≤uk*uk(zij-yij)uk*uk≤ezij-yije∥k(uk*(zij-yij)uk)∥≤kezij-yije=ezij-yije∥kuk*(zij-yij)uk∥≤ezij-yije<εپس :

بنابراین اگر uk(n)∈Mn ماتریس‌های قطری باشند که uk ها روی قطر اصلی آن هستند آن‌گاه :
∥kuk*(n)zuk(n)-y∥≤nεکه این فاصله از CORx=COR(z) تقریباً برابر صفر است (چونε>0 ) بنابراین y∈COR(x) چون :
= kuk*uk0⋱0kuk*uk =kuk*(n)uk(n)I= ١0⋱0١پس kuk*(n)zuk(n)∈COR(z).
اکنون یک شرایط کلی‌تر را در نظر می‌گیریم یعنی وقتی که σ جمع مستقیم خانواده ای از نمایش‌های تحویل ناپذیر σk:R→B(Kk) است. آن‌گاه با توجه به تجزیه V ، K=⨁kKk را می‌توان به فرم V=(Vk) نشان داد (یعنی یک بردار ستونی که ممکن است نامتناهی نیز باشد) که هرVk∈B(Cn , Kk) و یک تجزیه قطری به شکل Vk=uk|Vk| دارد که |Vk|=Vk*Vk به طوری که uk∈B(Cn , Kk) طولپا است. این امر ممکن است چون اگر R نامتناهی البعد باشد ان گاه dimKk≥n. در واقع اگر dimKk<n ان گاه چون K=⨁kKk پس K متناهی البعد است از طرفیσ:R→B(K) یک نمایش است پس R متناهی البعد می شود که متناقض با نا متناهی البعد بودن R است. حتی اگر R متناهی‌البعد باشد dimKk≥n. چون Mn≅A⊆R پس dimR≥n از طرفی σk:R→B(Kk) یک‌به‌یک است لذا dimKk=dimR پس باید dimKk≥n. بنابر این uk∈B(Cn , Kk) را نیز می توان طولپا در نظر گرفت.
لذا طبق همان مراحل قبلی y=V*σxV و اینکه :
y=kVk*σk(x)Vk=kVk(uk*σkxuk)|Vk|از آن جایی که σk ها تحویل ناپذیرند و uk طولپا، مشابه قسمت قبلی نتیجه می‌شود که uk*σk(x)uk∈COR(x). هم چنین V=Vk, k|Vk|٢=kVk*Vk لذا :
k|Vk|٢=V*V=١در نتیجه :
y=kVk(uk*σkxuk)|Vk|∈COR(x)در نهایت، در حالت کلی ما می توانیم نگاشت φ.=V*σ.V را در توپولوژی نرم- نقطه به وسیله نگاشت‌هایی به شکل Vυ*συ(.)Vυ، که συ جمع مستقیم نمایش‌های تحویل ناپذیر است، تقریب بزنیم.
برای داشتن چنین تقریبی می توان از این حقیقت استفاده کرد که هر حالت روی Mn(R) را می‌توان در توپولوژی ضعیف ستاره با ترکیب‌های محدب از حالت‌های محض تقریب زد (] 17[ نتیجه 5-1-10 هر ترکیب C*- محدب یک ترکیب محدب است). هم چنین طبق تعریف 1-5-6 یک حالت، محض است اگر و فقط اگر نمایش GNS ،φτ:Mn(R)→B(Hτ) ، تحویل ناپذیر باشد وقتی که τ یک حالت روی Mn(R) است و یک تابعک خطی مثبت نیز است. از طرفی یک نگاشت کاملاً مثبت از R به Mn یک *- همومورفیسم است پس می توان ان را به عنوان یک نمایش در نظر گرفت که تابعک خطی مثبت τ (حالت τ ) یک نمایش GNS را روی ان القا می کند ([13]، فصل 5).
بنابراین در هر حالت y∈COR(x) ، لذا Wn(x)⊆COR(x)∩A ( چون طبق تعریف،Wn(x)⊆A≅Mn ).
اکنون فرض کنیم یک زیر مجموعه محدب فشرده ی ضعیف ستاره از R باشد وφ:R→A یک نگاشت کاملاً مثبت یکانی آن‌گاه :
∀ x∈K φx∈Wnx⊆CORx⊆K⟹ φK⊆K .■
3-2 نقاط – فرین مجموعه‌های محدب فشرده ی ضعیف ستاره:
تعریف 3-2-1: فرض کنیم R,S دو جبر فون نویمان باشند که روی فضای هیلبرت H عمل می‌کنند و R⊆S. فرض کنیم φ یک نگاشت خطی مثبت از S به R باشد به طوری که φI=I و برای هر r١,r٢∈R و s∈S،φr١sr٢=r١φsr٢. هم چنین برای همه s هایی که درS قرار دارند :
1) φs*=φ(s)* .
2) با در نظر گرفتن عنصر (s-φs)*(s-φs) از S، φs*φ(s)≤φ(ss*) .
3) ∥φ(s)∥≤∥s∥ .
تابعφ با خاصیت‌های بیان شده در (1)و (2)و (3) را امید شرطی از S به R گوییم .
لم3-2-2: فرض کنیم R یک جبرC* یکانی باشد و A یکزیر جبر شامل یکه R به طوری که برای هر عنصر غیر صفرx∈R، امید شرطی E:R→A موجود باشد به طوری که E(x)≠0. اگرK یک زیر مجموعه محدب از R باشد که برای هر نگاشت کاملا مثبت و یکانی φK⊆K ، φ:R→A. آن‌گاه :
extAK∩A⊆extRK.اثبات:
فرض کنیم x∈extA(K⋂A) و x=j=1najxjaj که aj∈R , xj∈K مثبت و معکوس‌پذیر باشند و برای هر ،j=1naj٢=١. باید نشان دهیم x∈extR(K).
چونx∈extA(K∩A) پس x یک نقطه -Aفرین برای مجموعه یC*-محدب K∩A است و K∩A⊆K , A x∈K∩A پس x∈A. بنابراین برای هر امید شرطی E:R→A طبق خاصیت‌های آن در تعریف 3-2-1 و خطی بودنE،
Ex=x=Ej=1najxjaj=j=1nEajxjaj =j=1nE(aj٢)١٢E(aj٢)-١٢EajxjajE(aj٢)-١٢E(aj٢)١٢=j=1nEaj٢١٢φxjE((aj٢)١٢در تساوی آخر چون φj:R→A یک نگاشت خطی یکانی کاملاً مثبت است پس :
∀ w∈A φjw=E(aj٢)-١٢EajwajE(aj٢)-١٢از طرفی xj∈K لذا طبق فرض قضیه برای هر نگاشت یکانی کاملاً مثبت هم چون
φjK⊆K ،φj:R→A. در نتیجه،φjxj∈K. هم چنین φj∈K⊆R پس φj(xj)∈A.
بنابراین φj(xj)∈K∩A. اکنون چون x∈extA(K∩A) لذا از رابطه قبلی نتیجه می‌شود که :
x=φjxj , E(aj٢)١٢x=xE(aj٢)١٢(5-3 )چون به ازای هرعضو طبق تعریف امید شرطی Eaj=aj پسE(aj٢)١٢∈A و
Eajxjaj=(E(aj٢)١٢φjxjE(aj٢)١٢(5-3)=E(aj٢)١٢xE(aj٢)١٢=( 5-3 )=E(aj٢)١٢E(aj٢)١٢x=E(aj٢)x=xE(aj٢)لذا طبق خطی بودن E :

اما طبق فرض، امید شرطی E هر عنصر غیر صفری را به عنصر غیر صفر می‌نگارد و در نتیجه هر عنصر صفر را به عنصر صفر می‌نگارد. بنابراین :
ajxjaj-aj٢x=0 ajxjaj=aj٢x ⟹ ajxjaj=xaj٢aj٢x-xaj٢=0⟹ aj٢x=xaj٢ ⟹ aj٢x=xaj٢اکنون با ضرب طرفین تساوی‌اول (رابطه آخر) در ها و به دلیل مثبت بودن و ها نتیجه می‌شود که :

پس طبق] 9 [، گزاره ی 4-14 aj حد دنباله ای از چند جمله ای های در aj است. یعنی اگر pnajn=1∞ دنباله ای از چند جمله ای های در aj باشد چون :
pnaj=aj٢=c0+c١I+c٢aj+c٣aj٢یک چند جمله ای در aj است که c0=c١=c٢=0 پس limn→∞aj٢=aj و چون این چند جمله ای ها در یک زیر جبر بسته از R قرار دارند پس وقتی aj٢x=xaj٢ باید ajx=xaj. لذا با ضرب طرفین در aj-١ ( aj معکوس پذیر است) نتیجه می شود که :
. ■
3-3: قضیه کرین میلمان برای مجموعه‌های محدب فشرده ی ضعیف ستاره در عامل‌های ابر متناهی:
می‌دانیم که قضیه کرین میلمان طبق [16] برای مجموعه‌های محدب فشرده ی غیر تهی در یک فضای موضعاً محدب به این صورت است که . حالت دیگری از این قضیه در [10] برای مجموعه‌های محدب فشرده بیان شده و در واقع کمی بعد توسط مورنز در [12] برای زیر مجموعه‌های اثبات شده (با استفاده از کارهای قبلی فارنیک و مورنز در [4]و [5]و [6]) . نوع دیگری از قضیه کرین میلمان برای مجموعه‌های محدب ماتریسی در فضاهای موضعاً محدب، اخیراً توسط و بستر و وینکلر در [15] اثبات شده است . روش‌های [12] و [15]، اگر چه متفاوت اما هر دو در بعدهای متناهی در راههای خاصی استفاده شده. حال در این پایان‌نامه نوع دیگری از قضیه کرین میلمان را برای زیر مجموعه‌های محدب از جایی که یک فضای هیلبرت تفکیک‌پذیر است، اثبات خواهیم کرد. اما از آن جایی که اثبات‌های مشابهی برای زیر‌مجموعه‌های یک عامل ابر متناهی موجود است، ما نتایج را برای این عامل ها به کار می بریم.
تعریف3-3-1: تصویر در جبر فون نویمان را نسبت به تجزیه‌پذیر شما‌را گوییم هرگاه هر خانواده متعامد از زیر تصویرهای غیرصفر در، شمارش‌پذیر باشد. هرگاه نسبت به تجزیه‌پذیر شما را باشد گوییم نیز تجزیه‌پذیر شما را است.
یاد اوری می کنیم که طبق ] 9 [ صفحه ی 338 چون H یک فضای هیلبرت تفکیک پذیر است لذا هر خانواده ی متعامد از تصویر ها شمارش پذیر است. بنابر این B(H) و هر جبر فون نویمان روی H تجزیه پذیر شمارا می باشند.
قضیه 3-2-2: هر مجموعه یمحدب فشرده ی ضعیف ستاره یدر عامل ابر متناهی، بستارضعیف ستاره ی غلاف -محدب ، (همه نقاط -فرین) است.
اثبات:
از آن جایی که یک عامل ابرمتناهی است بنابراین طبق تعریف 1-3-7، دارای یک -زیر جبر ضیعفاً چگال مثل است که یک جبر ابر متناهی یکنواخت است. یعنی B طبق تعریف 1-3-6 دارای یک زیر دنباله صعودی از-زیر جبرهای ساده متناهی البعد است که هر کدام از Bn ها دارای یکه بوده و در B چگال است. حال چون یک-زیر جبر ضیعفاً چگال در است از همان اول می‌توان گفت به دلیل ابرمتناهی بودن،دارایزیردنباله صعودی از-زیر جبرهای متناهی البعد چون B١⊆B٢⊆B٣⊆… از است. همچنین امیدهای شرطی موجودند به طوری که برای هر دنباله در توپولوژی عملگر قوی همگرا به است. چرا که اولاً طبق لم 2 از [2]، یک جبر فون نویمان است و ها امید شرطی هستند لذا چون دنباله افزایشی از امیدهای شرطی روی (زیر جبرهای) است و ، نتیجه می‌شود که :
∀ x∈R En(x)SOTxثانیاً برای نشان دادن اینکه ها امیدهای شرطی هستند باید ثابت کنیم توابع خطی مثبت هستند که دارای ویژگی‌های زیر می‌باشند :

فرص کنیم چون بنابراین. اکنون فرض کنیم m ای موجود است که x∈R و x∉Bm. از اینکه نتیجه می‌شود که :
∃(xn)n=١∞∈n=١∞Bn : xn→x پس را به صورت زیر می توان تعریف کرد :

Em ،خوش تعریف است. چون اگر (xn)n=1∞ و (yn)n=1∞ دو دنباله با شند که xn→x و yn→x ان گاه :
∥limn→∞xn-limn→∞yn∥=∥x-x∥→0اما چون*، پیوسته است و لذا در نتیجه :

user879

دانشکده ادبیات و علوم انسانی
پایان نامه کارشناسی ارشد
در رشته‌ی زبان شناسی همگانی
بررسی تاثیر بازی‌های آموزشی رایانه‌ای بر یادگیری املای کلمات زبان انگلیسی در کودکان ایرانی
به کوشش
مائده غیور
استاد راهنما:
دکتر جلال رحیمیان
بهمن ماه 1392

به نام خدا
اظهارنامه

اینجانب مائده غیور (908824) دانشجوی رشته‌ی زبان شناسی همگانی دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی اظهار می‌کنم که این پایان نامه حاصل تلاش و پژوهش خودم بوده و در جاهایی که از منابع دیگران استفاده کرده‌ام، نشانی دقیق و مشخصات کامل آن‌ را نوشته‌‌ام. همچنین اظهار می‌کنم که تحقیق و موضوع پایان نامه‌ام تکراری نیست و تعهد می‌نمایم که بدون مجوز دانشگاه دستاورد‌های آن‌ را منتشر ننموده و یا در اختیار غیر قرار ندهم. کلیه حقوق این اثر مطابق با آیین نامه مالکیت فکری و معنوی متعلق به دانشگاه شیراز است.
نام و نام خانوادگی:
تاریخ و امضا:

تقدیم به:
پدر عزیزم که عالمانه به من آموخت
تا چگونه در عرصه‌ی زندگی ایستادگی را تجربه نمایم.
و
مادر مهربانم، دریای بی کران فداکاری و عشق
که وجودم برایش همه رنج بود و وجودش برایم همه مهر.

سپاسگزاری
منت خدای را عزوجل که طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مزید نعمت. هر نفسی که فرو می‌رود ممد حیات است و چون بر می‌آید مفرح ذات. پس در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شکری واجب. باران رحمت بی نصیبش همه را رسیده و خوان نعمت بی دریغش همه جا کشیده.
اکنون که این پژوهش به انجام رسیده از باب “لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق”، بر خود لازم می‌دانم از استادان بزرگوارم جناب آقای دکتر جلال رحیمیان و جناب آقای دکتر سعید مهرپور که با دقت و حوصله اینجانب را در تهیه و تدوین این پژوهش یاری کرده و افق‌های جدیدی در برابر دیدگانم گشودند، قدردانی کنم.

چکیده
بررسی تاثیر بازی‌های آموزشی رایانه‌ای بر یادگیری
املای کلمات انگلیسی در کودکان ایرانی
به کوشش:
مائده غیور
پژوهش حاضر به بررسی تاثیر بازی‌های آموزشی رایانه‌ای بر یادگیری املای کلمات انگلیسی در زبان آموزان ایرانی پرداخته است. به این منظور، 67 زبان آموز با میانگین سنی 5/9 سال که در بخش کودکان کانون زبان ایران شعبه‌ی شیراز مشغول به یادگیری زبان انگلیسی بودند در این مطالعه شرکت کردند. زبان آموزان در دو کلاس جداگانه حضور داشتند. یکی از کلاس‌ها به صورت تصادفی به گروه آزمودنی اختصاص یافت که در آن زبان آموزان با بازی آموزشی رایانه‌ای طراحی شده به نام Fun Spelling آشنا شدند. این بازی به زبان آموزان در یادگیری و حفظ املای کلمات انگلیسی، مانند کلمات هم آوا و کلمات دارای حروف ساکن کمک می‌کند. شرکت کنندگان گروه دیگر که به عنوان گروه شاهد در نظر گرفته شدند در طول ترم به شیوه‌ی سنتی تکلیف می‌نوشتند.
در این تحقیق چهار آزمون مورد استفاده قرار گرفته است: پیش آزمون و پس آزمون املای کلمات انگلیسی برای گروه آزمودنی و پیش آزمون و پس آزمون املای کلمات انگلیسی، پیش آزمون و پس آزمون کلمات هم آوا، پیش آزمون و پس آزمون کلمات دارای حروف ساکن برای گروه آزمودنی و گروه شاهد. شیوه‌ی برگزاری این آزمون‌ها به این صورت بود که هر چهار پیش آزمون در پایان جلسه‌ی ششم ترم که تکلیف زبان آموزان گروه آزمودنی و شاهد به شیوه‌ی سنتی بوده از زبان آموزان گرفته شد تا مشخص شود که زبان آموزان هر دو گروه در یک سطح از دانش املای کلمات انگلیسی بوده‌اند. سپس چهار پس آزمون در انتهای ترم و بعد از معرفی بازی آموزشی رایانه‌ای Fun Spelling به زبان آموزان گروه آزمودنی از زبان آموزان هر دو گروه گرفته شد تا تاثیر این بازی بر یادگیری املای زبان آموزان ملاحظه شود. سپس با استفاده از روش‌های آماری آزمون نمونه‌های جفتی T و آزمون نمونه‌های غیر وابسته‌ی T، میانگین نمرات زبان آموزان در پیش آزمون و پس آزمون مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از روش‌های آماری ذکر شده نشان داد که انجام بازی آموزشی رایانه‌ای Fun Spelling تاثیر شگرفی بر عملکرد زبان آموزان در گروه آزمودنی در طول دوره‌ی انجام پژوهش داشته است. همچنین نتایج به دست آمده حاکی از این بود که انجام این بازی توسط زبان آموزان گروه آزمودنی در مقایسه با گروه شاهد بر یادگیری املای کلمات انگلیسی به شکل اعم و املای کلمات هم آوا و کلمات دارای حروف ساکن به شکل اخص تاثیر قابل توجهی داشته است.
کلیدواژگان: بازی‌های آموزشی رایانه ای- املای کلمات انگلیسی- کلمات هم آوا – کلمات دارای حروف ساکن
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: مقدمه
کلیات 2
1-1- زبان، گفتار و نوشتار 2
1-2- زبان انگلیسی 6
1-2-1- نوشتار زبان انگلیسی 7
1-2-2- یادگیری نوشتار زبان انگلیسی 9
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق 11
1-4- هدف تحقیق 12
1-4-1- سوالات تحقیق13
فصل دوم: پیشینه‌ی تحقیق
مقدمه 15
2-1- مروری بر پژوهش‌هایی در یادگیری 15
2-2- مروری بر استعدادهای خاص کودکان در یادگیری18
2-3- تفاوت آموزش‌های سنتی و مدرن19
2-4- کلاس‌های آموزش زبان انگلیسی در ایران 24
2-4-1- کمیّت و کیفیّت کلاس‌های آموزشی زبان انگلیسی کودکان در ایران24
2-4-2- کمیت و کیفیت کلاس‌های آموزشی زبان انگلیسی خش کودکان کانون زبان ایران 26
2-5- مروری بر پژوهش‌هایی در نوشتار و املای زبان انگلیسی 26
2-6- مروری بر نقش بازی‌های آموزشی در یادگیری زبان انگلیسی 30
2-6-1- خصوصیات بازی‌های آموزشی مفید و تاثیرگذار در یادگیری 30
2-6-2- تاثیر بازی‌های آموزشی در یادگیری 32
2-6-3- تاثیر بازی‌های آموزشی رایانه‌ای بر یادگیری36
2-6-4- تاثیر بازی‌های آموزشی بر یادگیری املای کلمات انگلیسی42
عنوان صفحه
2-6-5- مشکلات زبان آموزان ایرانی در یادگیری املای کلمات انگلیسی و استفاده از بازی‌های آموزشی رایانه‌ای در آموزش آنان 44
فصل سوم: روش تحقیق
مقدمه 48
3-1- شرکت کنندگان 48
3-2- ابزار تحقیق 49
3-2-1- توصیف صفحه‌ی بازی Fun Spelling 50
3-2-2- شیوه‌ی انجام بازی Fun Spelling 51
3-2-3- شیوه‌ی ارزیابی تکالیف زبان آموزان 55
3-2-4- تاثیر بازی آموزشی رایانه‌ای Fun Spelling بر زبان آموزان 55
3-3- روش به دست آوردن داده‌ها 56
3-3-1- بررسی تاثیر بازی آموزشی رایانه‌ای Fun Spelling بر یادگیری املای کلمات انگلیسی در زبان آموزان گروه آزمودنی57
3-3-2- بررسی تاثیر بازی آموزشی رایانه‌ای Fun Spelling بر یادگیری املای کلمات انگلیسی در زبان آموزان گروه آزمودنی و شاهد57
3-3-3- بررسی تاثیر بازی آموزشی رایانه‌ای Fun Spelling بر یادگیری املای کلمات هم آوا58
3-3-4- بررسی تاثیر بازی آموزشی رایانه‌ای Fun Spelling بر یادگیری کلمات انگلیسی دارای حروف ساکن 58
3-4- تحلیل داده‌ها 59
3-4-1- تحلیل نمرات پیش آزمون و پس آزمون املای کلمات انگلیسی زبان آموزان گروه آزمودنی 59
3-4-2- تحلیل نمرات پیش آزمون و پس آزمون املای کلمات انگلیسی، کلمات هم آوا و کلمات دارای حروف ساکن زبان آموزان گروه آزمودنی و شاهد 60
فصل چهارم: یافته‌ها، نتایج تحقیق و بحث آن‌ها
مقدمه 63
4-1- یادگیری املای کلمات انگلیسی زبان آموزان گروه آزمودنی 63
4-2- یادگیری املای کلمات انگلیسی زبان آموزان گروه آزمودنی و شاهد 65
عنوان صفحه
4-2-1- پیش آزمون املای کلمات انگلیسی 65
4-2-2- پس آزمون املای کلمات انگلیسی 66
4-3- یادگیری املای کلمات هم آوای انگلیسی 68
4-3-1- پیش آزمون املای کلمات هم آوا 68
4-3-2- پس آزمون املای کلمات هم آوا69
4-4- یادگیری املای کلمات دارای حروف ساکن در زبان انگلیسی 70
4 -4-1- پیش آزمون املای کلمات دارای حروف ساکن 70
4-4-2- پس آزمون املای کلمات دارای حروف ساکن 71
فصل پنجم: نتیجه گیری
مقدمه 74
5-1- خلاصه 74
5-2- نتیجه گیری 77
5-3- پیشنهادات برای پژوهش‌های مرتبط در آینده 78
منابع و ماخذ
منابع فارسی 79
منابع انگلیسی 81
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 4-1: آمار توصیفی و آزمون نمونه‌های جفتی T جهت تشخیص تاثیر بازی آموزشی رایانه‌ای ‌ Fun Spellingبر یادگیری املای کلمات انگلیسی در زبان آموزان گروه آزمودنی
جدول 4-2: آمار توصیفی و آزمون نمونه‌های غیر وابسته‌ی Tپیش آزمون املای کلمات انگلیسی زبان آموزان گروه آزمودنی و شاهد
جدول 4-3: آمار توصیفی و آزمون نمونه‌های غیر وابسته‌ی T جهت تشخیص
تاثیر بازی آموزشی رایانه‌ای Fun Spelling بر یادگیری املای کلمات انگلیسی در
زبان آموزان گروه آزمودنی و شاهد
جدول 4-4: آمار توصیفی و آزمون نمونه‌های غیر وابسته‌ی T پیش آزمون املای کلمات
هم آوا
جدول 4-5: آمار توصیفی و آزمون نمونه‌های غیروابسته‌ی T جهت تشخیص تاثیر بازی آموزشی رایانه‌ای Fun Spelling بر یادگیری املای کلمات هم آوا
جدول 4-6: آمار توصیفی و آزمون نمونه‌های غیر وابسته‌ی T پیش آزمون املای کلمات دارای حروف ساکن
جدول 4-7: آمار توصیفی و آزمون نمونه‌های غیر وابسته‌ی T املای کلمات دارای
حروف ساکن
فهرست تصاویر
عنوان صفحه
شکل 3-1، صفحه‌ی مراحل بازی
شکل 3-2، صفحه‌ی درجات سختی بازی
شکل 3-3، صفحه‌ی بازی قبل از حدس کلمه
شکل 3-4، صفحه‌ی بازی بعد از حدس کلمه
فصل اول

مقدمه
کلیّات
در سال‌های اخیر، بارها شنیده شده است که قرن اخیر را قرن انفجار اطلاعات می‌نامند. این پدیده ناشی از برقراری ارتباطات وسیع بین اجتماعات مختلف و ملت‌های ساکن اقصی نقاط دنیا می‌باشد. دستیابی به و بهره‌وری از اطلاعات موجود و نتایج تحقیقات و ابداعات دیگران مستلزم توانایی درک این موارد می‌باشد. درک هر مطلب جدید یا هر رخداد تازه و همچنین ارائه‌ی راه حل برای مشکلات احتمالی که یک شخص یا یک اجتماع با آن روبرو می‌گردد مستلزم در اختیار داشتن وسیله‌ای برای دریافت اطلاعات می‌باشد که این وسیله همان زبان است که بوسیله‌ی آن انسان‌ها با یکدیگر ارتباط بر قرار می‌کنند، سخن می‌گویند و می‌توانند سخنان دیگران را بشنوند و درک کنند.
1-1- زبان‌، گفتار و نوشتار
زبان وسیله‌ی‌‌ ارتباط میان انسان‏هاست. وجه تمایز انسان از سایر موجودات توانایی برقراری ارتباط گفتاری است. علاوه بر آن، انسان‏ها قدرت، اندیشیدن و توان بهره برداری و حفظ تجربیات را دارند که این خصوصیات آن‏ها را موجوداتی برتر نموده است. انسان‏ها می‏توانند به وسیله گفتار با یکدیگر صحبت کنند، افکار و احساسات خود را بیان کنند و همچنین سخنان یکدیگر را شنیده و درک کنند. تولید صوت توسط انسان، نسبت به سایر جانداران، از کیفیت و وسعت زیادی برخوردار است و حنجره، زبان، دهان و لب‌ها در انسان ساختارهای خاصی دارند که این ویژگی‌ها افراد را قادر به ایجاد انواع صداها به لحاظ دامنه‌ی صوت، فرکانس صوت و تغییرات سریع و وسیع آنها می‌نماید.
بهرامی (1388) شش ویژگی زبانی که انسان‏ها را از حیوانات متمایز می‏کند بیان می‏کند؛ اولین ویژگی این است که بین یک صورت زبانی و معنای آن هیچ ارتباط طبیعی وجود ندارد و این ویژگی، اختیاری بودن نام دارد. ویژگی دوم جا به جایی است، بدین معنا که انسان‌ها می‌توانند درباره‌ی گذشته و وقایعی که هنوز اتفاق نیافتاده و چیزهایی که در محیط کنونی نیستند صحبت کنند. سومین ویژگی توانایی خلق جمله و کلمات جدید مختص انسان‏هاست که به آن خلاقیت می‌گویند. ویژگی چهارم دوگانگی است، بدین معنا که صورت‏های زبانی دارای دو سطح تولید صوت و معنا هستند. ویژگی پنجم مجزا بودن است، بدین معنا که هر یک از صداهای موجود در زبان انسان‏ها معنا‏‌دار است. این ویژگی بدین معنا‌ست که اگر در یک کلمه صدایی با صدای دیگری جایگزین شود، آن کلمه تغییر کرده و معنای متفاوتی پیدا می‏کند. ویژگی آخر انتقال فرهنگی است، یعنی دانش زبانی از نسلی به نسل دیگر منتقل می‏شود.
تمدن بشری که طی قرون متوالی تحولات عظیمی داشته و از لحاظ کمی و کیفی گسترش یافته دارای مؤلفه‌های زیادی بوده است. ذکاوت، تیز هوشی، مدیریت، کنجکاوی، زیاده خواهی، پشتکار، حس اجتماعی و ارتباطات از مهمترین عوامل تحول مذکور به حساب می‌آیند. بدیهی است که پیشرفت‌های شگرف در زندگی انسان‌ها و ملت‌های جهان حاصل زحمات و عملکرد انفرادی و مجزای یک شخص، یک اجتماع و یا یک ملت نبوده است. تمدن و دست آوردهای امروزی بشر حاصل کار همه‌ی انسان‌های تاثیر گذار در طول تاریخ و در همه‌ی نقاط جهان بوده است. همانگونه که اشاره شد، یکی از مولفه‌های پایه گذاری و گسترش تمدن بشری ارتباطات و حس اجتماعی انسان‌ها بوده است. ارتباطات سالم و موثر می‌تواند باعث بهره‌وری اشخاص از اندوخته‌های دیگران شود و پایه‌های فکری، علمی، اجتماعی و اقتصادی هر شخص را مستحکم و مفید گرداند.
گفتار اولین و ساده‌ترین روش ارتباط انسان‌ها شناخته شده است. نوشتار دومین روش ارتباط انسان‌ها با یکدیگر است که بر پایه‌ی گفتار بنا شده است. نوشتن عامل دیگری است که انسان‌ها را از سایر جانداران متمایز نموده است. قدرت و تبحّر انسان در نوشتن، ناشی از ساختارهای خاص پنجه‌ها، دست‌ها، حرکت گردن و چشم‌ها می‌باشد.
در ارتباط انسان‌ها با دیگران، نوشتار نسبت به گفتار کارآیی و وسعت بیشتری دارد. تاریخ تمدن بشری از طریق نوشتار، محفوظ و از نسلی به نسل دیگر منتقل شده است. البته بایستی توجه نمود که ارتباط و ثبت وقایع از طریق گفتار، با توجه به تحولات تکنولوژی در سالیان اخیر میسر شده و وسعت زیادی یافته است. نوارها و لوح‌های فشرده صوتی و تجهیزات مربوطه، امکان بهره برداری از گفتار در زمان‌های آینده و دور را برای آیندگان فراهم آورده است.
تفاوت زبان‌های مختلف، چه باستانی و چه امروزی، به لحاظ ساختارهای گفتاری و نوشتاری آن‌ها می‌باشد. بعضی از زبان‌های رایج امروزی اگر چه به ظاهر و به لحاظ ساختارهای آن‌ها متفاوت هستند، لیکن دارای ریشه و پایه‌ی یکسانی می‌باشند. این نزدیکی ناشی از این است که اقوامی بوده‌اند که از گفتار و نوشتار خاص خود استفاده می‌کرده‌اند و در هر برهه‌ای از زمان کوچ کرده‌اند. پس از گذشت قرن‌ها، تحولات و تغییراتی در زبان آن‌ها بوجود آمده و زبان‌های متفاوتی پدید آمده‌اند. مثالی از این مورد، زبان انگلوساکسون است.
گفتار صوت است و اصوات فقط در همان لحظه که تولید می‏شوند شنیده می‏شوند و اگر فردی بخواهد سخنان دیگران و یا افکار خود را همیشه به یاد داشته باشد باید از قدرت حافظه‏ی خود برای حفظ و نگهداری آن‌ها یاری بگیرد. اما مشکلی که وجود دارد این است که انسان‏ها نمی‏توانند تمام موارد را دقیق و از ابتدا تا انتهای عمر به خاطر بسپارند و نیاز است که این تجربیات و اتفاقات جایی ثبت شود تا همیشگی باشد، لذا با توجه به این نیاز، نوشتار بوجود آمد.
باستان شناسان لوح‌هایی گلی مربوط به ده هزار سال پیش پیدا کرده‌اند که بر روی آن‌ها مواردی مربوط به حسابداری حک شده است. بعد از آن، خطوط میخی حک شده بر روی لوح‌های گلی که به حدود دو هزار سال پیش بر می‌گردد کشف شدند. در حدود دو هزار سال پیش، انسان‌ها برای ثبت و حفظ اطلاعات، تصاویر آن را بر روی دیوار غارها، لوح‌های گلی، چرم و یا چوب می‌کشیدند و از تمام آن آثار، تنها تصاویری که بر روی لوح‌های گلی و دیوار غارها حک شده بودند هنوز بر جا مانده‌ است. این دسته از تصاویر که برای نمایاندن اندیشه‌های خاص حک شده‌اند نوشتار تصویری یا نوشتار تصویر نگار نام دارند. با گذشت زمان، خط تصویر نگار که تنها برای نمایاندن چیزهای مشهود و آشکار استفاده می‌شده به خط اندیشه نگار که بوسیله‌ی آن افراد می‌توانستند افکار خود و همچنین کلمات انتزاعی را ثبت کنند تبدیل شد. زمانی که ارتباط بین یک عنصر یا ایده و نماد آن کاملا انتزاعی شود، از آن نماد برای اشاره به کلمه‌ای در زبان استفاده می‌شود که به آن خط کلمه نگار می‌گویند. بعد از خط کلمه نگار، نوشتار ربوس، که در آن نمادها نشانگر اصوات زبان می‌باشند و بعد از آن، نوشتار هجایی که در آن هر نماد نمایانگر بخشی از یک کلمه یا همان هجای یک کلمه است پدید آمد. در آخر هم نوشتار الفبایی بوجود آمد که در این نوع نوشتار، هر نماد نمایانگر یک صوت است (بهرامی، 1388).
امروزه گسترش ارتباطات را مرهون پیشرفت‌های شگرف در زمینه‌ی مخابرات، الکترونیک و کامپیوتر می‌دانند. پیش فرض و پیش نیاز بهره برداری از تجهیزات دنیای مجازی، دانستن زبان و تبحّر در آن است. بدون یادگیری زبان و دستیابی به رموز بیان هر مطلب در زبان خاص، استفاده از دستاوردهای علوم و تخصص‌های جهانی میسر نخواهد بود. بنابرابن نقش زبان در ارتباطات بین المللی و اجتماعات جهانی بسیار واضح است.
1-2- زبان انگلیسی
کارآیی هر زبان و میزان بهره برداری از آن بستگی به وسعت هر زبان و زمینه‌های فعالیت آن زبان دارد. منظور از وسعت زبان، تعداد افرادی است که با آن زبان تکلم می‌کنند، مطلب می‌نویسند و آن را گسترش می‌دهند. از طرف دیگر منظور از زمینه‌های فعالیت هر زبان این است که در چه علومی از آن زبان استفاده می‌شود و علوم مربوطه تا چه میزان و با چه کیفیتی در پویایی و تحرک می‌باشد. به طور مثال، زبان چینی وسعت زیادی دارد و افرادی که با آن تکلم می‌کنند کم نیستند؛ لیکن حالت بین المللی ندارد و زمینه‌های فعالیت در آن اندک می‌باشد و در حقیقت نقشی اساسی در ارتباطات بین المللی ندارد. در نقطه‌ی مقابل آن زبان انگلیسی است که به لحاظ وسعت وضعیت مطلوبی دارد و تعداد افرادی که از آن به عنوان زبان مادری و زبان دوم بهره می‌برند زیاد می‌باشد و در عین حال به لحاظ زمینه‌های کاری گسترش زیادی دارد. بسیاری از کتب علمی، تحقیقاتی، فنی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی به زبان انگلیسی نوشته می‌شوند. این بدان معناست که دانشمندان و اساتید زیادی هستند که به زبان انگلیسی تسلط دارند، اگر چه ممکن است زبان مادری آن ها نباشد ولی ارتباطات آن‌ها با دنیای خارج، با بهره بردای از زبان انگلیسی میسر شده است.
یادگیری زبان انگلیسی از ضروریت‌های ارتباطات انسان‌ها در سر تا سر دنیا است و کسانی که زبان انگلیسی را به طور کامل فرا گرفته‌اند مشکلات کمتری در ادامه‌ی تحصیلات در مقطع بالا دارند و می‌توانند شغل‌های بهتری داشته باشند. بهره‌وری از ایده‌ها و نظریات ملت‌های سایر کشور‌های جهان با تسلط به زبان انگلیسی به نحو مطلوب‌تر و بهتری انجام می‌شود و شخص می‌تواند در زندگی خود و برخورد با مسایل و مشکلات و حل آن‌ها، تصمیم گیری‌های مفیدتری داشته باشد.
یادگیری کامل و علمی زبان انگلیسی برای اکثریت قریب به اتفاق مردم دنیا، حتی کسانی که زبان مادری آن‌ها زبان انگلیسی نیست بسیار مفید و حتی لازم می‌باشد و به همین دلیل است که پدر و مادرهای ایرانی به آموزش زبان انگلیسی به فرزندانشان اهمیت ویژه‌ای می‌دهند. آن‌ها می‌خواهند بدین وسیله آینده‌ای روشن برای فرزندانشان فراهم آورند. یادگیری زبان انگلیسی برای کسانی که زبان اولشان انگلیسی نیست بسیار ضروری و مشکل‌تر می‌باشد. این بدان جهت است که استفاده از انگلیسی در زندگی روزمره، فقط مکالمه و محاوره نیست و استفاده از منابع و متون انگلیسی برای اغلب مردم دنیا باعث موفقیت در امور زندگی و شغلی آن‌ها می‌شود.
حجم متون و تعداد کتبی که به زبان انگلیسی نوشته شده و یا ترجمه گردیده بسیار بالاست و در مقایسه با بسیاری از زبان‌های زنده‌ی دنیا بسیار پر حجم تر و با کیفیت بالاتری می‌باشد. بنابراین فراگیری زبان انگلیسی به صورت عمومی تر در آمده است و در اغلب کشورها به عنوان زبان دوم کاربرد دارد.
1-2-1- نوشتار زبان انگلیسی
نظام الفبایی رومی‏ها به عنوان نظام نوشتاری زبان انگلیسی شناخته شده است. املای انگلیسی در قرن پانزدهم، در زمانی که صنعت چاپ بوجود آمد، ثابت بوده است. از قرن پانزدهم به بعد، تلفظ انگلیسی گفتاری تغییر کرد. همچنین در قرن شانزدهم، اصلاح‏گرایان نوشتار، تعداد زیادی از کلمات انگلیسی را بازسازی کردند تا صورت نوشتاری را بیشتر به ریشه لاتین خود نزدیک کنند. این اقدام منشأ عدم تطابق بین صورت نوشتاری و تلفظ آن در بعضی از کلمات می‌باشد. وبستر تلاش کرد صورت نوشتاری کلمات انگلیسی را به صورت گفتاری کلمات نزدیک‏تر کند، اما فقط توانست honour را به honor تبدیل کند و نه به onor. کلمات دیگری که پیشنهاد داده بود مورد قبول واقع نشدند، مثل: (laugh) laf و (give) giv (بهرامی، 1388: 36-35).
الفبای انگلیسی شامل پنج واکه و بیست و یک هم‌خوان است. در زبان انگلیسی، هر هم‌خوان یا واکه تنها یک صدا ندارد بلکه هر حرف در مجاورت با حروف دیگر می‌تواند صداهای متفاوتی داشته باشد. همین باعث می‌شودکه در بعضی مواقع آنچه نوشته می‌شود با آنچه خوانده می‌شود متفاوت باشد و این بزرگ‌ترین مشکل در یادگیری املای انگلیسی است. برای کودکان و حتی بزرگسالانی که زبان انگلیسی را به عنوان زبان دوم فرا می‌گیرند این موضوع به مراتب سخت‌تر می‌شود.
همان طور که گفته شد، در الفبای انگلیسی پنج واکه وجود دارد و این واکه‌ها که مربوط به الفبای لاتین می‌باشد شامل a, e, i, o, u می‌باشد. لیکن در واقع زبان انگلیسی دارای سی و نه آوای گفتاری است زیرا هر واکه در هنگام مجاورت با هم‌خوان‌ها و واکه‌های مختلف، صدای متفاوتی خواهد داشت، ولی در نقطه‌ی مقابل آن، اغلب هم‌خوان‌ها، حداقل در بیشتر مواقع، تنها یک صدا دارند؛ مثل حروف b, d, f, g, h, j, l, m, n, p, r, s, t, v, w, y, z. ولی بعضی از صداها را می‌توان با بیش از یک هم‌خوان نوشت. به طور مثال، برای نوشتن صدای /k/، در بعضی از کلمات از هم خوان c (catch)، ch (chemist)، ck (back)، cc (acclaim)، kk (chukker)، k (key) و q (quay) استفاده می‌شود. همچنین، صدای /f/ در کلمه‌ی foot با حرف f، در کلمه‌ی physics با حروف ph، در کلمه‌ی enough با حروف gh و در کلمه‌ی offer با حروف ff نوشته می‌شود و این ها نمونه‌ای از هم خوان‌هایی هستند که صورت نوشتاری متعددی دارند. در زبان انگلیسی، یک آوا ممکن است با حروف متفاوتی نوشته شود و یک حرف الفبا ممکن است آواهای متفاوتی داشته باشد، لذا برای یادگیری نوشتار انگلیسی باید دانست که هر حرف در مجاورت با حروف دیگر چه آوایی خواهد داشت و در ضمن هر آوا ممکن است با حروف صدا دار و بی صدای متفاوتی نوشته شود و برای اینکه یک زبان آموز بتواند املای کلمات را درست بنویسد باید از قوانین املای زبان انگلیسی مطلع باشد و با تمرین پی در پی و هجا کردن، املای صحیح کلمات را یاد بگیرد و در ذهن بسپارد (خداپرست، 1366؛ باور و تراجیل، 1998).
در زبان انگلیسی، به دلیل اینکه بعضی از کلمات از زبان‏های دیگر قرض گرفته شده‌اند و صورت نوشتاری آن‌ها متفاوت از تلفظ انگلیسی آن‌هاست، بعضی کلمات هم‌آوا یا هم‌لفظ هستند که این دو نوع واژه در ذیل تعریف خواهد شد (باور و تراجیل، 1998؛ بهرامی، 1388).
واژه های هم آوا: دو یا چند واژه که از نظر نوشتاری متفاوت هستند ولی به یک صورت تلفظ می‌شوند، مانند:
To, too, two و right , write و flour, flower.
واژه‌های هم ‌لفظ: دو یا چند واژه که از نظر نوشتار و تلفظ یکسان هستند ولی دارای معنای کاملا متفاوت می‌باشند. واژه‌های هم ‌لفظ دارای تاریخچه متفاوت هستند ولی به صورت اتفاقی نوشتار و تلفظ آن‌ها یکسان است، مانند:
bank (ساحل), bank (بانک) – pupil (شاگرد), pupil ( مردمک چشم)
در اینجا می‌توان به کلمات هم نوشت نیز اشاره کرد؛ کلمات هم نوشت آن دسته از کلماتی هستند که مانند هم نوشته می‌شوند ولی دارای تلفظ و همچنین معنای متفاوت می‌باشند. مانند:
Lead: / led / و / li:d /
املای کلمات به این دلیل مهم است که با نوشتن یک حرف اشتباه، معنای کلمه یا حتی معنی کل یک جمله تغییر می‌کند و در اکثر مواقع کلمه کاملا غلط و بی معنی می‌‌‌شود (فیگربرگ، 2006). املای کودکان در کلماتی که تقریبا آنگونه که نوشته می‌شوند خوانده می‌شوند پیشرفت بیشتری دارد تا آن کلماتی که بین نوشتن و خواندنشان شباهتی وجود ندارند (اهری، 1989).
1-2- 2- یادگیری نوشتار زبان انگلیسی
الفبای هر زبان از لحاظ آواها و شیوه‌ی نوشتار متفاوت است. به طور مثال الفبای زبان فارسی و زبان انگلیسی از لحاظ شکل نوشتار هیچ شباهتی با یکدیگر ندارند. برای کودکانی که به تازگی با الفبای زبان فارسی آشنا شده‌اند و نوشتن فارسی را آموخته‌اند مشکل است که بخواهند الفبا و نوشتار زبانی دیگر، مثل زبان انگلیسی که کاملا با زبان فارسی متفاوت است را هم‌زمان یاد بگیرند. لذا بیشترین مشکل برای زبان آموزان کم سن، املای کلمات است. همچنین به دلیل اینکه کلاس‌های یادگیری زبان معمولا بعد از ساعات کلاس‌های مدرسه برگزار می‌شود و زمان آن کم است، یادگیری زبان دوم برای زبان آموزان سخت و خسته کننده است. مشکل دیگری که برای آنان بوجود می‌آید، حفظ تعداد زیادی واژه در مدت زمان کوتاه است.
در ایران، مدرسان زبان انگلیسی بر این باور هستند که تنها روش یادگیری و تقویت املای کلمات زبان انگلیسی، نوشتن مکرر از روی درس می‌باشد. به همین دلیل است که مشق زبان آموزان معمولا شامل رونویسی از روی درس، نوشتن چندین بار از روی کلمات سخت درس و نوشتن دیکته در هر شب می‌باشد. اما معلمان باید توجه داشته باشند که کودکان سرشار از انرژی هستند و برایشان کسل کننده خواهد بود که بخواهند برای مدتی طولانی پشت میز نشسته و مشق بنویسند. اما اگر یادگیری به همراه تفریح و سرگرمی باشد، چه بسا کودکان با علاقه‌ی بیشتری به درس و مشق‌های زبانشان بپردازند (پرنسکی، 2003).
در زمان حاضر، در اکثر خانه‌ها یک رایانه وجود دارد و اکثر کودکان استفاده از این وسیله را به خوبی بلد هستند و علاقه‌ی بیشتری به بازی‌های رایانه‌ای، نسبت به بازی‌های قدیمی بر روی مقوا مثل منچ، نشان می‌دهند. دلیل آن می‌تواند تصاویر رنگارنگ و جذاب و همچنین صداهای هیجان‌انگیزی باشد که این بازی‌های رایانه‌ای به همراه دارند. علاوه بر آن نوع عملکرد در بازی‌های رایانه‌ای بر حسب سرعت عمل و دقت بازیکن امتیاز‌ دهی می‌شود و این امر در بازیکن ایجاد انگیزه کرده و حس رقابت با دیگر بازیکنان را بوجود می‌آورد.
در گذشته به بازی‌های رایانه‌ای به عنوان ابزاری نگاه می‌شده که کودکان را از نوشتن مشق، درس خواندن و حتی بازی در محیط آزاد باز می‌کرده است. اما اکنون معلمان، محققان و طراحان بازی‌های رایانه‌ای به این نتیجه رسیده‌اند که در این عصر که عصر اطلاعات می‌باشد به جای اینکه درهای مدرسه را به روی بازی‌های رایانه‌ای ببندند، می‌توانند از بازی‌های رایانه‌ای برای آموزش و یادگیری دروس استفاده کنند (کریمیور و مک فرلین، 2004). بنابراین اگر دروس به صورت بازی‌های رایانه‌ای در اختیار زبان آموزان قرار بگیرد، این بازی‌ها، آنان را به یادگیری علاقه‌مند می‌کند و آنان برای بازی کردن و در نتیجه یادگیری بهتر زبان، شوق بیشتری نشان خواهند داد. پس به جای اینکه زبان آموزان را مجبور به نوشتن صفحات متعدد مشق کنند و یا آن‌ها بخواهند مدت زمان زیادی را صرف حفظ کردن کلمات کنند، می‌توان با طراحی یک بازی آموزشی رایانه‌ای مناسب، کودکان زبان آموز را علاقه‌مند به یادگیری زبان و املای کلمات نمود.
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق
همان طور که قبلا گفته شد، در الفبای انگلیسی هر حرف تنها یک صدا ندارد، بلکه هر حرف در مجاورت با حروف دیگر و در هجاهای متفاوت دارای صداهای گوناگونی است. همچنین در زبان انگلیسی بعضی از کلمات آن طور که خوانده می‌شوند نوشته نمی‌شوند، زیرا در بعضی از کلمات برخی از حروف نوشته می‌شوند ولی تلفظ نمی‌شوند. بعضی از کلمات نیز مثل هم تلفظ می‌شوند و هم‌آوا هستند ولی شیوه نوشتار آنها متفاوت است. این مسائل، یادگیری املای کلمات انگلیسی را برای کودکانی که انگلیسی را به عنوان زبان دوم فرا می‌گیرند بسیار مشکل کرده است.
علاوه بر آن، شکل حروف انگلیسی با شکل حروف الفبای فارسی کاملا متفاوت است و صداهایی که در این دو زبان وجود دارد همه مانند هم نیستند. بعضی از آواها در انگلیسی هستند که در فارسی وجود ندارند، مانند (th) و این‌گونه موارد، یادگیری زبان انگلیسی مخصوصا املای آن را برای زبان آموزان فارسی زبان که انگلیسی را به عنوان زبان دوم می‌آموزند مشکل می‌سازد.
وظیفه‌ی معلمان علاوه بر تدریس، علاقه‌مند سازی کودکان زبان آموز به درس نیز می‌باشد. رونویسی از روی درس‌ها و کلمات سخت درس کار خسته کننده‌ای است که اغلب کودکان از آن سر باز می‌زنند. همچنین، هرچه دروس سخت‌تر و کسل کننده‌تر باشند، زبان آموزان علاقه‌ی کمتری به یادگیری نشان می‌دهند. بهترین روش برای علاقه‌مند کردن زبان آموزان به درس، استفاده از بازی‌های رایانه‌ای می‌باشد، زیرا آنان از بازی‌های رایانه‌ای در اوقات فراغت خود استفاده می‌کنند. پس اگر برای یادگیری نیز از بازی‌های رایانه‌ای آموزشی استفاده شود، زبان آموزان به آن‌ها به عنوان یک تفریح نگاه می‌کنند؛ تفریحی که به همراه یادگیری می‌باشد.
در عصر حاضر که اکثر بازی‌ها، به صورت رایانه‌ای شده است و کودکان ساعت‌ها پای رایانه‌ها می‌نشینند و بازی می‌کنند، بهتر است که بازی‌های آموزشی نیز به صورت رایانه‌ای باشند. اهمیت بازی‌های آموزشی رایانه‌ای و غیر رایانه‌ای در یادگیری زبان دوم بسیار زیاد است، ولی مشکلی که وجود دارد این است که در ایران بازی‌های زبان آموزی بسیار اندک است (قیطانچی، 1379).
در این پایان نامه، یک بازی زبان آموزی رایانه‌ای طراحی و ارائه شده است تا تاثیر به کارگیری آن بر پیشرفت املای زبان آموزان مشاهده شود و نیز آنان بیشتر مشتاق و علاقه مند به یادگیری زبان دوم شوند.
1-4- هدف تحقیق
همان‌گونه که ذکر گردید به طور کلی ساختار گفتاری و نوشتاری زبان فارسی و زبان انگلیسی تفاوت‌های بسیاری دارند. بنابراین یادگیری املای کلمات انگلیسی برای کودکان ایرانی که این زبان را به عنوان زبان دوم می آموزند بسیار مشکل است. این زبان آموزان معمولا بعد از ساعات مدرسه به کلاس‌های زبان انگلیسی می‌روند و باید علاوه بر انجام تکالیف مدرسه، مشق‌های زبان انگلیسی خود، که معمولا شامل رونویسی از روی درس و نوشتن املا می‌باشد را انجام دهند.
برای کودکان ایرانی، یادگیری املای زبان انگلیسی سخت است زیرا الفبای انگلیسی و در نتیجه نوشتار آن، با زبان فارسی کاملا متفاوت است. همچنین در زبان انگلیسی، بعضی از کلمات آن طور که تلفظ می‌شوند نوشته نمی‌شوند و این موارد ذکر شده، نوشتن انگلیسی را برای نو آموزان دشوارتر کرده است.
در مدارس و موسسات زبان انگلیسی، مدرسان تکلیف بیشتری به زبان آموزان می‌دهند تا آنان به نوشتن املای کلمات انگلیسی مسلط شوند. اما چون کودکان به بازی علاقه‌ی زیادی دارند، املای کلمات انگلیسی را همراه با بازی‌های آموزشی سریع‌تر فرا گرفته و علاقه‌ی بیشتری به یادگیری نشان می‌دهند. بنابراین محقق، یک بازی آموزشی رایانه‌ای طراحی کرده است تا زبان آموزان به جای اینکه برای یادگیری املای کلمات انگلیسی بخواهند صفحه‌ها دیکته بنویسند و رونویسی کنند، بوسیله‌ی انجام این بازی آموزشی رایانه‌ای، بتوانند املای کلمات را تمرین کرده و به ذهن بسپارند.
هدف اصلی از انجام این تحقیق، ارزیابی تاثیر این بازی آموزشی رایانه‌ای بر یادگیری املای کلمات انگلیسی است که تلفظ و نوشتن آن‌ها متفاوت می‌باشد. منظور کلماتی است که در آن‌ها بعضی از حروف نوشته می‌شوند ولی خوانده نمی‌شوند و نیز کلمات هم‌آوایی که مانند هم تلفظ می‌شوند ولی نوشتارشان متفاوت است.
1-4-1- سوالات تحقیق
1- آیا انجام بازی‌های آموزشی بر یادگیری نوشتار زبان آموزان تاثیر مثبت دارد؟
2- آیا تفاوت معنا داری در یادگیری املای کلمات بین زبان آموزانی که از بازی‌های آموزشی رایانه‌ای استفاده می‌کنند و آن‌ها که از این بازی استفاده نمی‌کنند وجود دارد؟
3- آیا بازی‌های آموزشی رایانه‌ای تاثیری بر یادگیری املای کلماتی که مانند هم تلفظ می‌شوند ولی املایشان متفاوت است دارد؟
4- آیا بازی‌های آموزشی رایانه‌ای تاثیری بر یادگیری املای کلماتی که در آنان بعضی حروف نوشته می‌شوند ولی خوانده نمی‌شوند دارد؟
فصل دوم

پیشینه‌ی تحقیق
مقدمه
پیشینه‌ی تحقیق در زمینه‌ی موضوع این پایان نامه به چند بخش تقسیم می‌شود که شامل تحقیقاتی از قبیل: نحوه‌ی یادگیری زبان در کودکان، استعدادهای خاص کودکان در یادگیری زبان، تفاوت آموزش‌های سنتی و مدرن، کمیت و کیفیت کلاس‌های زبان انگلیسی در ایران، مشکلات نوشتن املا از نظر زبان شناسی، مشکلات املا و هجی کردن کلمات انگلیسی و نقش بازی در یادگیری کودکان می‌باشد. در هر کدام از این عناوین تحقیقات متعددی انجام گردیده که در این فصل نمونه‌هایی از آن‌ها مورد اشاره و بررسی قرار می‌گیرد.
2-1- مروری بر پژوهش‌هایی در یادگیری زبان
ایچسون (2001) در مقاله‌ی خود از دو مقاله نویس روزنامه نقل قول کرده است. در سال 1960 یک مقاله نویس در روزنامه‌ی انگلیسی، اعتراضی بر روی تغییر گفتار انگلیسی داشته است. وی بیان کرده است که “در گذشته، زبان انگلیسی، زبانی بوده که خارجی‌ها کلمات آن را نمی‌توانستند تلفظ کنند ولی معنی آن را متوجه می‌شدند، اما اکنون انگلیسی به زبانی تبدیل شده است که انگلیسی زبان‌ها نمی‌توانند آن را تلفظ کنند و تعداد کمی از خارجی‌ها آن را متوجه می‌شوند.” در سال 1982، در روزنامه‌ی دیگری نوشته شده که استاندارد گفتار و تلفظ زبان انگلیسی به قدری پایین آمده که باید خجالت کشید که یک فرد خارجی این گفتار و تلفظ را بشنود. همچنین ایچسون در مقاله‌ی خود سه تئوری برای تغییر زبان بیان کرده است که می‌توان آن را برای تمام زبان‌ها و برای هر زبان خاصی صادق دانست.
زبان رو به پسرفت است، مانند زبان‌های اروپایی که دیگر پایان کلمه‌ها نوشته یا خوانده نمی‌شود. کلمات حروف آخر خود را از دست داده اند.
زبان کم کم به مرحله‌ای که موثرتر باشد می‌رسد. زبان آنقدر عوض می‌شود تا به نیاز آن زمان منطبق شود.
زبان هم پیشرفت داشته و هم پسرفت؛ بعضی از کلمات حروف آخر خود را از دست داده و به بعضی از کلمات حروفی اضافه شده است.
دو محقق به نام‌های رید (1971) و لیبرمن (1971) در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که برای اینکه کودکان بتوانند بخوانند و یا بنویسند باید ابتدا با صدای حروف آشنا شوند؛ یعنی بدانند که گفتار از کلمات تشکیل می‌شود و هر یک از این کلمات بخش‌های آوایی دارد که می‌توان آن‌ها را نوشت و این اولین نکته‌ای است که کودکان باید برای خواندن و نوشتن در نظر داشته باشند.
وارشوور و هیلی (1998) از یک فرضیه به نام تئوری شناختی نام بردند. طبق این فرضیه، گفته شده است که معلمان نمی‌توانند تمام اطلاعاتی را که در ذهن خود دارند مستقیما به داخل ذهن زبان آموزانی که طالب یادگیری هستند انتقال دهند، بلکه دانش‌آموز باید اطلاعات بدست آورده را تحلیل کرده و به طور منظمی با اطلاعاتی که از قبل در ذهن داشته است تطبیق دهد و سپس آن را فرا گرفته و اطلاعات جدید بدست آورد. در اثر این تغییرات در روند یادگیری، در سال‌های اخیر بخشی از وظایف معلمان تسهیل در یادگیری شده است. معلمان باید اطلاعات مورد نیاز دانش آموزان را انتخاب کرده و به آنان ارائه دهند. معلمانی که قصد آسان سازی یادگیری را دارند، باید خیلی بیشتر از دیگر معلمان اطلاعات داشته باشند. آنان باید از مواردی که باعث پیشرفت یادگیری زبان آموزان می‌شود مطلع باشند و نیز باید بتوانند این مطالب را به صورت موثر به زبان آموزان بیاموزند (‌دله و همکاران، 1991؛ ون دیجک و کینچ، 1983).
عباسی و همکاران (1388) درباره‌ی مشکلات یاددهی و یادگیری زبان انگلیسی پژوهشی انجام دادند که نتایج بدست آمده از انجام این پژوهش به شرح زیر می‌باشد:
کلمات مشترک بین زبان فارسی و انگلیسی (رادیو و –io)، کلمات مشابه (مادر و mother)، کلمات معادل از لحاظ معنا (cousin در برابر دختر عمو، پسر عمو، دختر خاله…) و کلمات معادل از لحاظ قسم کلام (داخل اتاق در برابر in the room، به گونه‌ای که “داخل” اسم است و “in” حرف اضافه) تاثیر معنا داری بر یاددهی-یادگیری زبان انگلیسی دارند.
شباهت اصوات فارسی و انگلیسی (تلفظ حرف s)، تفاوت قواعد ترکیب اصوات و دخالت منفی نظام آوایی فارسی در تلفظ انگلیسی فارسی زبانان در رابطه با املا و تلفظ لغات انگلیسی، تاثیر کمی در مشکلات یاددهی-یادگیری زبان انگلیسی دارد.
تفاوت‌های کلمات انگلیسی و فارسی از لحاظ بار فرهنگی، زمان‌های جمله ( نبود آینده در گذشته‌ی فارسی و نبود وجه التزامی در انگلیسی)، ادات دستوری (وجود ادات پرسشی “آیا” و مفعولی “را” در فارسی و نبود آن در انگلیسی)، کارکردهای دستوری کلمه (مثلا متعدی بودن explain در انگلیسی و لازم و متعدی بودن “توضیح دادن” در فارسی) و اجزای جمله (در انگلیسی فعل بعد از فاعل و در فارسی فعل در پایان جمله می‌آید) و شباهت دستوری بین این دو زبان (وجود فاعل در آغاز جمله) تاثیر کمی در مشکلات یاددهی-یادگیری زبان انگلیسی دارند.
موارد دیگر که از مهمترین عوامل فرهنگی-اجتماعی در ایجاد مشکلات یاددهی-یادگیری زبان انگلیسی به شمار می‌آیند عبارتند از:
ضعف محتوای کتب درسی زبان انگلیسی
مطابق نبودن متون کتب درسی با توان دانش آموزان
استفاده نکردن از معلمان کار آمد و توانمند
استفاده نکردن از روش‌های متنوع و جذاب هنگام تدریس
تسلط نداشتن معلم به مهارت‌های دانش زبان انگلیسی
تدریس زبان انگلیسی به کمک فارسی
کمبود ساعات درس زبان انگلیسی در مدارس و کلاس‌های پر جمعیت
کاربرد نداشتن زبان انگلیسی در زندگی روزمره
کمبود امکانات و محرومیت‌های منطقه‌ای و هزینه‌ی زیاد کلاس‌های آموزش زبان انگلیسی برای خانواده‌ها
بهای کافی ندادن به افراد تحصیل کرده

2-2- مروری بر استعدادهای خاص کودکان در یادگیری
پژوهش‌های روان شناختی و علوم تربیتی حاکی از آن است که همه‌ی کودکانی که به دنیا می‌آیند دارای توانایی‌های بالقوه‌ی خدادادی هستند. این توانایی‌ها به دلایل گوناگون وراثتی و محیطی در برخی بیشتر و در برخی کمتر است. به بیان دیگر، کودکان با تفاوت‌های فردی به دنیا می‌آیند و در وضعیت‌های متفاوت خانوادگی، اجتماعی و فرهنگی رشد می‌کنند. اکثریت کودکان دارای هوش و استعداد متوسط، عده‌ی کمی از کودکان دارای هوش و استعداد بالا و اقلیتی دیگر دارای هوش و استعدادی کمتر از متوسط هستند. کودکان تیزهوش و با استعداد کسانی هستند که به دلیل توانایی‌های زیاد و برجسته در مقایسه با کودکان عادی قادرند کارهای پیچیده‌تر و مهم‌تری انجام دهند که برای تحقّق این توانایی‌ها به آموزش و پرورش عالی‌تر و متفاوت‌ نیاز دارند. همه‌ی ارگان‌ها از جمله آموزش و پرورش، مدرسه و خانواده باید چنین شرایطی را فراهم آورند تا آنان بتوانند همه‌ی ظرفیت‌های خدادادی خویش را در راه رشد شخصی، اجتماعی و فرهنگی شکوفا سازند (سیف، 1380).
تحقیقات روان شناسی نشان داده است که افراد تیزهوش معمولا ثبات عاطفی بیشتری دارند و عموما از محبوبیت بیشتری در بین دیگران برخوردارند و خلاقیت بیشتری دارند. خلاقیت یکی از عالی‌ترین و پیچیده‌ترین فعالیت‌های ذهن آدمی است که در تعلیم و تربیت باید به آن توجه خاصی داشت. دانش آموزان را باید آماده کرد تا به کارهایی دست بزنند و تصوراتی را در ذهن خود به وجود آورند که تا به حال بر آنان معلوم نبوده است. ویژگی مهم دیگر آنان قدرت ابتکار است که به تفکر خلاق و سازنده منجر می‌شود و در هر زمینه‌ای نو آوری‌های خاص خود را دارند. این گروه از افراد تیزهوش بزرگترین و پر ارزش‌ترین سرمایه‌ای هستند که در جامعه وجود دارند (لطف‌آبادی،1366).
2-3- تفاوت آموزش‌های سنتی و مدرن
امروزه اکثر مردم معتقدند که آموزش در مدارس به گونه‌ای است که دانش ‌آموزان برای نمره درس می‌خوانند و وقتی نمره گرفتند درس و مطالعه‌ی کتاب را کنار گذاشته و هرچه که حفظ کرده‌اند را به تدریج و به مرور فراموش می‌کنند. از طرف دیگر چون تمام مطالبی که یاد گرفته‌اند سطحی است و آموزش و یادگیری مطالب عمیق نبوده و یا با تفکر و تعمق کم بوده است، دانش آموزان هرچه که در مدرسه حفظ می‌کنند را در زندگی واقعی و خارج از مدرسه باید دوباره یاد بگیرند. این کار هم زمان زیادی می‌گیرد و هم پر هزینه است و ریشه‌ی این مشکل در شیوه ها و رویکردهای آموزش سنتی وجود دارد.
در آموزش سنتی معلم اصل و محور آموزش است و به همین خاطر مسئولیت یادگیری دانش آموز به عهده‌ی معلم می‌باشد. در حقیقت این معلم است که مستقیما دانش و معلومات خود را به دانش آموز منتقل می‌کند. دانش آموز هم بدون هیچ گونه تفکر و تدبر هرچه که معلم می‌گوید و توضیح می‌دهد را به همان ترتیب حفظ می‌کند، چون ملاک یادگیری ارائه مطالب به صورت کتبی، شفاهی و یا تقلیدی است. ارزشیابی از پیشرفت تحصیلی دانش آموز هم نتیجه محور است.
در این روش ایجاد شناخت و تحقق یادگیری از طریق کشف واقعیت‌ها، تجزیه و تحلیل اطلاعات، تصّور و تفحّص، استنباط، فرضیه سازی، خلاقیت و نظایر آن انجام نمی‌گیرد. در حقیقت این گونه فعالیت‌ها به کار کرد ذهن آدمی مربوط می‌شود و مکتب رفتارگرا، ذهن را جعبه‌ای سیاه تلقی می‌کند که دسترسی به آن را غیر ضروری می‌داند و به جای آن، رفتارهای قابل مشاهده‌ی یادگیرنده را ملاک یادگیری می‌داند. پیروان این مکتب اعتقاد دارند که معلم هم تجربه دارد و هم گنجینه‌ی علم و دانش است. بنابراین، او صلاح دانش آموز را بهتر تشخیص می‌دهد و به نفع دانش آموز است که آن‌چه را که آموزش می‌بیند عینا حفظ کند و در مواقع لازم به همان شکل ارائه دهد.
این دیدگاه به یادگیری تا اواخر سال 1950 بر تعلیم و تربیت حاکم بود، اما در این مدت مسائلی در تحقیقات روان شناسی یادگیری پیش آمد که مکتب رفتارگرایی نتوانست به آن ها پاسخ مناسب دهد. از طرف دیگر یافته‌های روان شناسی یادگیری درباره‌ی کارکرد مغز سبب شد که چگونگی یادگیری و عملکرد مغز هرچه بیشتر مورد توجه روانشناسان قرار گیرد و به این ترتیب، در حوزه‌ی تعلیم و تربیت مکتب جدیدی به نام روان شناسی شناختی بوجود آمد. در این مکتب شناسایی انواع فعالیت‌های ذهنی مانند تفکّر، تصّور، استنباط، تحلیل و ترکیب اطلاعات، خلاقیّت، کارکردهای ذهن و به ویژه توانمندی و قابلیت ذهن آدمی در ایجاد دانش و کشف راه حل‌های جدید بسیار مورد تاکید است. به عبارت دیگر، صاحب نظران مکتب شناختی اعتقاد دارند که انسان از طریق حواس پنجگانه، اطلاعات را از محیط دریافت می‌کند و آن را در حافظه‌اش شناسایی و درک می‌کند؛ بر اثر تکرار درک و فهم، تجربه حاصل می‌شود و تجربه شناخت را که پایه و اساس یادگیری است بوجود می‌آورد. بنابراین یادگیری از دیدگاه مکتب شناختی، حفظ مطالب نیست، بلکه شناختی است که دانش آموز شخصا از طریق دریافت اطلاعات و پردازش آن در مغز خود به دست می‌‌‌آورد. با توجه به کارایی موثر این نگرش در آموزش بود که کشورهای پیشرفته، یادگیری را هدف و محور فعالیت‌های آموزشی و پرورشی خود قرار دادند و به این ترتیب برنامه‌های درسی و آموزشی در این کشورها، به شیوه‌ی دانش آموز مداری طراحی شد و معلمان هم تلاش کردند شیوه‌های آموزشی خود را بر اساس شیوه‌های یادگیری و کارکرد مغز تعیین کنند و از رسانه‌ها و نرم افزارهای فناوری اطلاعات که اغلب، بر مبنای تفاوت‌های فردی و شیوه‌های گوناگون یادگیری تولید شده‌اند بیشتر استفاده کنند (تایلستون، 2004).
فناوری اطلاعات در آموزش ابزاری است که بر پایه‌ی نظریات مکتب روان‌شناسی شناختی تنظیم شده است و از این رو معمان می‌توانند با استفاده از این نوع فناوری فعالیت‌های آموزشی خود را بر اساس شیوه‌های یادگیری و مطابق با عملکردهای مغز، طراحی کنند و به سوی فناوری یادگیری و بهره‌گیری از شیوه‌های جدید آموزشی مانند آموزش رایانه‌ای که مبتنی بر اصول و نظریات یادگیری شناختی، فراشناختی و ساختگرایی است به سرعت گام بردارند.
شیوه‌های جدید آموزشی، به ویژه آموزش رایانه‌ای، وظایف معلم و دانش آموز، ساختار محتوا و شیوه‌های ارزشیابی را به کلی تغییر داده و متحول کرده است.
مدرسه و معلمان باید امکانات تجلی اندیشه‌ی جستجوگر و آزاد دانش‌آموزان را فراهم آورند، نه آنکه فقط منابع درسی معینی را معتبر بشناسند و مجال بررسی و اظهار نظر و ارزیابی به آنان ندهند و با تدریس سریع برنامه‌های درسی فشرده‌ی خود در کلاس‌ها، فرصت اندیشه‌ی مستقل و خلاق برای دانش آموزان باقی نگذارند. مهم‌ترین مسئله در آموزش دانش‌آموزان استفاده از روش‌های گوناگون برای حل مسئله، مسئله یابی، خلاقیت و تفکر سازنده است. منظور از خلاقیت و تفکر سازنده این نیست که دانش آموز به اکتشافی برسد که کاملا بی مانند و جدید است، بلکه منظور آن است که دانش آموز مسئله‌ای را کشف کند که برای خودش هم نا‌شناخته بوده است (لطف آبادی، 1366).
روش آموزش متداول در مدارس که بر اساس آن اطلاعات به صورت حاضر و آماده در اختیار شاگردان قرار می‌گیرد باعث می‌شود که آنان هرگز به استقلال فکری نرسند. اما روش‌های اکتشافی علاوه بر آنکه باعث رشد تفکر می‌شود، با شادمانی و شور و شوق نیز همراه است و جریان تدریس را پر هیجان تر و لذت بخش‌تر می‌کند و باعث می‌شود دانش آموز به جواب‌ها و ایده‌های متعدد دیگر فکر کند و به تکاپوی بیشتر بپردازد (لطف آبادی، 1366).
یوبرمن (1998) تحقیقی درباره‌ی یادگیری واژگان انگلیسی برای زبان آموزانی که زبان مادریشان انگلیسی نیست انجام داده است. وی معتقد است که یادگیری واژگان یک زبان برای یادگیری آن زبان بسیار ضروری است اما روش‌های یادگیری واژگان بسیار متفاوت است و از نظر زبان آموزان یادگیری واژگان یک زبان کاری بسیار سخت و طاقت فرسا می‌باشد. در این پژوهش تعدادی روش یادگیری سنتی واژگان با روش استفاده از بازی‌های زبان آموزی مخصوص یادگیری واژگان مقایسه شده است. نظر یوبرمن مانند بسیاری از محققان بر این است که بازی‌ها تنها برای سرگرمی نیستند بلکه اگر برای یادگیری نیز از بازی‌های آموزشی استفاده شود، زبان آموزان بدون تحلیل هوشیارانه و توجه به مراحل یادگیری، درس را فرا می‌گیرند و همچنین بازی‌ها تنها برای پر کردن وقت نیستند، بلکه از ارزش بالایی در امر آموزش برخوردار می‌باشند.
در اینجا به چند روش آموزش واژگان به شیوه‌ی سنتی که نتیجه‌ی تحقیق گیمز و ردمن (1986) است اشاره می‌شود.
روش دیداری: زبان آموزان آن دسته از واژگانی را که بوسیله‌ی ارائه‌ی عکس به آنان آموزش داده می‌شود را بیشتر و طولانی‌تر به ذهن می‌سپارند. با روش دیداری معنای واژگان، معنای افعال و صفت‌ها در نظام واژگان ذهن قرار می‌گیرد و زبان آموزان از آن واژگان در مکالمات خود استفاده خواهند کرد.
توضیح معنای واژگان: معلمان با استفاده از کلمات هم معنی و متضاد کلمه‌ی مورد نظر و توصیف مشخصات آن، کلمه را به زبان آموزان یاد می‌دهند.
استفاده از لغت نامه: با استفاده از لغت نامه، زبان آموزان می‌توانند معنای کلمات نا آشنا را پیدا کرده و حفظ کنند. زبان آموزان می‌توانند از لغت نامه‌های دو زبانه و یا یک زبانه، لغت نامه‌های تصویری و فرهنگ لغت استفاده کنند.
در مقابل این سه روش آموزش واژگان، روش استفاده از بازی‌های آموزشی وجود دارد. به گفته‌ی یوبرمن برای بدست آوردن نتایج دلخواه از انجام بازی‌های آموزشی، معلمان باید یک بازی انتخاب کنند که با سطح درسی زبان آموزان، سن آنان و مطالبی که باید به آنان آموزش داده شود مطابقت داشته باشد. همچنین بازی‌ها برای مرور تمرینات مناسب هستند تا زبان‌آموزان با روشی سرگرم کننده و مناسب موارد مهم درسی را به یاد آورند. اگر بازی‌هایی انتخاب شود که مناسب زبان آموز نباشد و فراتر از تجارب او باشد، بازی برایش سخت خواهد شد.
نتیجه‌ی حاصل از تحقیق یوبرمن (1998) اینگونه است: استفاده از بازی‌ها راهبرد موثری برای مرور معنای واژگان است و زبان آموزان استفاده از بازی‌ها و جورچین‌ها را به دیگر روش‌های یادگیری واژگان ترجیح می‌دهند. بازی‌ها زبان آموزان را سرگرم می‌کنند و به آنان کمک می‌کنند تا مواردی را که آموخته‌اند سریع‌تر به یاد آورند. همچنین در این تحقیق مشخص شده که زبان آموزانی که واژگان جدید را بوسیله‌ی انجام بازی‌های آموزشی فرا گرفته‌اند در حین یادگیری علاقه و شوق بیشتری نشان داده و درس را بهتر فرا گرفته‌اند. اما نکته‌ای که وجود دارد این است که زمانی که صرف یاددهی- یادگیری همراه با بازی شده بیشتر از زمانی بوده که صرف آموزش بدون استفاده از بازی‌ها شده است. این مطلب نشان می‌دهد که اگر برای آموزش و یادگیری وقت بیشتری گذاشته شود نتیجه‌ی بهتری کسب خواهد شد. همچنین زبان آموزانی که از بازی استفاده کرده بودند در مقایسه با زبان آموزانی که به شیوه‌ی سنتی آموزش دیده بودند نمره‌ی بالاتری کسب کرده‌اند که این موضوع حاکی از آن است که آموزش و یادگیری زمانی که با سرگرمی و در محیطی خالی از اضطراب صورت بگیرد تاثیر بیشتری خواهد داشت.
کریمی فردین پور (1384) و رفیع پور(1380) درباره‌ی شیوه‌ی آموزش در مدارس دولتی آمریکا می‌گوید که در آمریکا همه ساله از کل مالیات‌هایی که از کاربران تلفن گرفته می‌شود، دو میلیارد دلار به تجهیزات مدارس دولتی اختصاص می‌یابد و حتی دولت فدرال نیز کمک مالی در این زمینه می‌کند و به همین سبب امروزه در مدارس دولتی آمریکا هزاران رایانه، مودم و تلویزیون وجود دارد ولی تمام این تجهیزات بلا استفاده خاک می‌خورند. معلمان به همان شیوه‌ی قدیمی استفاده از گچ و تخته بسنده می‌کنند، تکلیف می‌دهند و پنجاه دقیقه در کلاس حرف می‌زنند. علت اینکه معلمان از این وسایل گران قیمت بهره‌ی کمی می‌برند مسائل مالی و فقدان تجهیزات نیست، بلکه دلیلش به باور آنان برای پذیرش روش‌های جدید آموزشی مربوط می‌شود. به نظر می‌رسد معلمان به مفید بودن یافته‌های پژوهشی که به همت پژوهشگران دانشگاهی انجام می‌شود، اعتقادی ندارند. علت اینگونه باورها این است که معلمان پژوهشگران را معمولا دور از مقتضیات عینی و عملی جریان یاددهی و یادگیری در آموزش و پرورش می‌دانند و از این رو به صلاحیت آنان در ارائه‌ی راه حل‌های واقع بینانه و منطبق با شرایط کلاس درس، به دیده‌ی تردید می‌نگرند. فناوری الکترونیکی، کار در قرن بیست و یکم را تغییر داده است ولی تا کنون یادگیری در این قرن را متحول نکرده است.
2-4- کلاس‌های آموزش زبان انگلیسی در ایران
در این قسمت توضیح مختصری درباره‌ی روش آموزش و کیفیت کلاس‌های زبان انگلیسی در ایران ارائه خواهد شد.
2-4-1- کمیّت و کیفیّت کلاس‌های آموزشی زبان انگلیسی کودکان در ایران
در ایران، کلاس‌های زبان انگلیسی معمولا بعد از ساعات مدرسه برگزار می‌شود و هر جلسه‌ی کلاس‌های کودکان معمولا یک ساعت و نیم طول می‌کشد. کودکان در طول هر جلسه بایستی تعداد زیادی واژگان جدید یاد بگیرند، معنای آن واژگان به همراه املایشان را فرا گرفته و به خاطر بسپارند تا بتوانند در آزمون‌های کلاسی و آزمون نهایی درس موفق شوند.
به منظور آشنایی با ماهیت زبان انگلیسی لازم است که دانش آموزان بدانند که الفبای انگلیسی شامل بیست و شش حرف و سی و نه آواست. این بدین معناست که هر کدام از حروف الفبای انگلیسی تنها یک صدا ندارد، بلکه هر حرف در مجاورت با حروف مختلف، آوای متفاوتی می‌تواند داشته باشد. در حقیقت در نوشتار زبان فارسی برای آواها از حرکت‌های _َ_ِ_ُ استفاده می‌شود، در صورتی که برای آواها در زبان انگلیسی از حروف صدا دار که معمولا بعد از حروف بی‌صدا قرار می‌گیرند استفاده می‌شود. همچنین در زبان انگلیسی بعضی آواها هستند که مشابه آن‌ها در زبان فارسی وجود ندارد و برعکس. در نتیجه نوشتار الفبای انگلیسی کاملا با نوشتار الفبای فارسی تفاوت دارد.
موارد بیان شده در بالا موجب می‌شود که نوشتن و به خاطر سپردن املای کلمات انگلیسی برای زبان آموزان ایرانی دشوار شود. ‌به ویژه اینکه نوشتار انگلیسی برای زبان آموزان کم سن ایرانی که به تازگی به مدرسه رفته‌اند و حتی خواندن و نوشتن زبان فارسی را نیز به خوبی یاد نگرفته‌اند، سخت تر می‌گردد. در حقیقت آن‌ها به طور هم زمان با الفبای دو زبان آشنا می‌شوند که هیچ شباهتی با یکدیگر ندارند.
به لحاظ محتوایی، در کلاس‌های زبان انگلیسی که در ایران تشکیل می‌شوند، چهار مهارت اصلی مورد آموزش قرار می‌گیرد. این چهار مهارت عبارتند از گفتار، شنیدار، خوانش و نوشتار. لذا اگر زبان آموزانی یکی از مهارت‌های ذکر شده را نتواند به خوبی ارائه دهد با مشکل مواجه می‌شود. به طور مثال، اگر زبان آموزی املای واژگان انگلیسی را به خوبی فرا نگیرد و به ذهن نسپارد، در این مهارت موفقیتی کسب نخواهد کرد و حتی مجبور می‌شود به دلیل موفق نبودن در یادگیری این مهارت، آن ترم را تکرار کند. لذا یادگیری املای انگلیسی، مانند دیگر مهارت‌ها، امری بسیار مهم می‌باشد.
در گذشته روش یادگیری املای کلمات بوسیله‌ی رونویسی از روی درس جدید و واژگان جدید و سخت درس‌ها بوده است. در حال حاضر از این شیوه نیز استفاده می‌شود؛ هرچه درس و کلمات جدید آن درس سخت‌تر باشد، معلمان زبان تکلیف را زیادتر کرده و انتظار دارند با نوشتن املای این کلمات، زبان آموزان در آزمون‌های املا‌ی گرفته شده در کلاس نمره‌ی بالاتری بگیرند. اما شرایط و اوضاع همیشه آن طور که معلمان انتظار دارند پیش نمی‌رود. دلیل دور از انتظار بودن نتیجه رونویسی زیاد کلمات را می‌توان در این دانست که وقتی زبان آموزان باید چندین بار و یا چندین سطر از روی یک کلمه بنویسند دیگر به آنچه می‌نویسند دقت نمی‌کنند و بدون توجه به هجی آن کلمه و یا معنای آن، فقط از روی کلمه نوشته و صفحات دفتر مشق خود را پر می‌کنند. تنها چیزی که در ذهن آنان می‌گذرد این است که این صفحات پر شود تا بتوانند به بازی‌ها و سرگرمی‌های کودکانه‌ی خود برسند.
2-4- 2-کمیّت و کیفیّت کلاس‌های آموزشی زبان انگلیسی بخش کودکان کانون زبان ایران
کلاس‌های زبان انگلیسی بخش کودکان کانون زبان ایران معمولا بعد از ساعات مدرسه تشکیل می‌شود. این کلاس‌ها در هفته دو بار برگزار می‌شود که هر جلسه‌ی آن یک ساعت و نیم طول می‌کشد. در هر ترم که شامل بیست جلسه است زبان آموزان تعداد زیادی واژه‌ی انگلیسی و املای این واژگان و دستور زبان انگلیسی را یاد می‌گیرند. در بعضی از جلسات، علاوه بر درس جدید، به آن‌ها سرود آموخته می‌شود و یا فیلم نشان داده می‌شود که در هر دو مورد اگر کلماتی جدید وجود داشته باشد، آن کلمات به همراه هجی‌شان نیز آموزش داده می‌شود.
در اکثر جلسات، امتحانات کوتاه املا گرفته می‌شود که نمرات دریافتی در کارنامه‌ی آموزشی زبان آموزان درج می‌شوند. اگر زبان آموزی در طول ترم نمرات پایینی در امتحانات املای کلاسی کسب کرده باشد نمی‌تواند در ترم بالاتر ثبت نام کند و باید آن سطح را تکرار کند تا سرانجام بتواند املای تمام کلمات را به خوبی فرا بگیرد و در امتحانات املای کلاسی نمره‌ی بالایی کسب کند.
2-5- مروری بر پژوهش‌هایی در نوشتار و املای زبان انگلیسی
خداپرست (1368: 35-7) درباره املای انگلیسی این گونه نوشته است : “املا عبارت است از نشان دادن آواهای گفتار توسط حروف الفبا. در انگلیسی هر آوای مصوت و بسیاری از آواهای بی‌صدا ممکن است توسط حروف مختلف نشان داده شوند. در نتیجه، نویسنده ملزم به این است که میان دو یا چند املای ممکن کلمات، یکی را برگزیند.”
تنگل و بلکمن (1992) تحقیقی انجام دادند تا تعیین کنندکه آیا شیوه هجی کردن کودکانی که آوای حروف الفبا را یاد گرفته‌اند با آنان که یاد نگرفته‌اند تفاوت دارد یا خیر. این دو محقق 149 کودک با میانگین سنی 6/5 سال را از ده مدرسه و کودکستان واقع در مرکز شهر انتخاب کردند. از این 149 کودک، 77 کودک (42 پسر و 35 دختر) در همایش آموزش حروف الفبا و آوای حروف شرکت کرده و 72 کودک (36 پسر و 36 دختر) شرکت نکردند. همچنین کودکان از لحاظ سن، جنس، نژاد، میزان آشنایی با حروف، صدای حروف، تشخیص حروف و خواندن کلمات هیچ تفاوتی با یکدیگر نداشتند. بعد از مقایسه‌ی این دو گروه، محققان به این نتیجه دست یافتند که بین کودکانی که در همایش حضور داشتند و آنان که حضور نداشتند در تشخیص حروف و صدای آنان و توانایی روخوانی از کلمات با معنا و حتی بی معنا تفاوت معنا داری وجود داشته است.
نکته‌ی جالب به دست آمده از این تحقیق این است که هر یک از کودکانی که با آوای حروف آشنا شده بودند، روش هجایی خاصی برای خود ابداع کردند که به وسیله‌ی آن، املای کلمات را می‌نوشتند. این نوع هجا نویسی با هجا نویسی رسمی متفاوت است. زمانی که کودکان به شیوه ابداعی خود کلمات را هجا می‌کنند و می‌نویسند، این بیانگر این موضوع است که آنان از ساختار درونی کلمات، یعنی بخش‌های آوایی کلمات مطلع شده‌اند.
این دو محقق به این نتیجه رسیدند که کودکان باید مراحل متعدد نوشتار و خوانش را پشت سر بگذارند تا بتوانند بوسیله‌ی نظام الفبایی، کلمات را بنویسند. طریقه‌ی اولیه هجی کردن کودکان به محققان نشان می‌دهد که کودکان چگونه نظام واجی حروف را فرا می‌گیرند و از آن در خواندن و نوشتن استفاده می‌کنند. به طور مثال، برای کودکان 6-5 ساله‌ای که نوشتن حروف را یاد گرفته ولی صدای آن‌ها را به خوبی فرا نگرفته‌اند عادی است که کلمه‌ی train را مانند chran, jran, hran, chan بنویسند. البته ممکن است این نوع نوشتار برای بزرگسالان عجیب باشد، ولی هر یک از آن‌ها یک ریشه‌ی آوایی مخصوص به خود را دارد.
همچنین با تجزیه و تحلیل املای کودکان مهدکودکی و پیش دبستانی، رید (1975 ،1971) به این نتیجه رسید که نوشتن اولیه‌ی املا توسط کودکان، تحت تاثیر صدای حروف و رابطه‌ی میان آن‌ها می‌باشد. پال (1976) در تحقیقات خود به این نتیجه رسید که تحقیقی که رید انجام داده درست است و این کار را می‌توان به تمام کودکانی که از ضریب هوشی متوسطی برخوردارند تعمیم داد. پال هم مانند رید به این نتیجه رسید که کودکان بدون داشتن دستور زبانی در ذهن می‌توانند روش جدید نوشتن املا را در ذهن خود ابداع کنند.
زمانی که کودکان خواندن را یاد می‌گیرند، به مرور زمان این نو آوری نوشتار که در ذهن آنان بوجود آمده جای خود را به نوشتار استاندارد می‌دهد (بیسکز، 1980؛ چامسکی، 1979). کودکان زمانی می‌توانند هجای کلمات را بنویسند که درک کنند که کلمات از بخش‌های آوایی تشکیل شده‌اند. محققان در تحقیقات قبلی به این نتیجه رسیده‌اند که یادگیری صدای حروف به همراه یادگیری بخش‌های آوایی کلمات، باعث پیشرفت نوشتار و خوانش کودکان می‌شود.
در تحقیقی که تنگل و بلکمن (1992) بر روی 149 کودک انجام دادند به این نتیجه رسیدند که آن 77 کودکی که در همایش آشنایی با هجی و آواهای حروف شرکت کردند در مقایسه با 72 کودکی که در همایش شرکت نکرده بودند، املای بهتری داشتند و همچنین آنان در تشخیص بخش‌های کلمات، اسم حروف و صدای حروف توانایی بیشتری نشان دادند. با اینکه هم کودکانی که در همایش آشنایی با حروف شرکت کرده بودند و هم آنان که شرکت نکرده بودند از روش هجی کردن ساخته‌ی ذهن خود استفاده می‌کردند، اما املای ابداعی کودکانی که در همایش شرکت کرده بودند به املای استاندارد کلمات نزدیک‎تر بود.
صولتی و همکاران (2008) تحقیقی بر روی 32 دانش آموز فارسی زبان در سال اول دبیرستان انجام دادند. آنان امتحان پایان ترم درس انگلیسی این دانش آموزان را بررسی کرده و به این نتیجه رسیده‌اندکه غلط‌های املایی، بیشترین اشتباهی است که دانش‌آموزان فارسی زبان مرتکب می‌شوند. در این تحقیق، 90 کلمه به دانش آموزان دیکته شده است و بعد از بررسی این دیکته‌ها، محققان متوجه شده‌اند که غلط‌های املای این دانش آموزان را می‌توان به 5 دسته تقسیم کرد:
حروفی که نوشته می‌شوند ولی خوانده نمی‌شوند، مانند:
whose, know bicycle,
کلماتی که هم آوا هستند ولی نوشتارشان متفاوت است، مانند :
their & there, our & hour, see & sea
3- حروفی که صدا یا صدا‌های متفاوتی حمل می‌کنند، مانند:
enouf enough, pik pick
صداهایی که در انگلیسی وجود دارد ولی در فارسی نیست، مانند: /w/ و /th/
think tink, sink, walk vak
5- تمایز صدای بعضی از حروف که در فارسی وجود ندارد، مانند: /I/ و /I:/
It & eat, ship & sheep
علاوه بر موارد فوق، این محققان عوامل دیگر تاثیر گذار بر غلط‌های املایی دانش‌آموزان را بیان کرده‌اند. عدم توانایی تشخیص بعضی از صداها یکی دیگر از دلایل اشتباه نوشتن لغات انگلیسی توسط فارسی زبانان می‌باشد. تلفظ غلط کلمات توسط دانش آموزان دلیل دیگر غلط‌های املایی آنان است زیرا کلمه را همان گونه که می‌خوانند، می‌نویسند (صولتی و همکاران، 2008).
بررسی‌هایی بر روی املای انگلیسی زبان آموزان فارسی زبان به عمل آمده است و در این تحقیقات یک سری از مشکلات نوشتار انگلیسی پدیدار شده است که به صورت‌های زیر می‌باشد (صولتی و همکاران، 2008):
در نوشتار بعضی از کلمات انگلیسی، یک یا چند حرف نوشته می‌شود ولی خوانده نمی‌شود. به عنوان مثال: حرفe آخر بعضی از کلمات، مانند kettle , place و little نوشته می شود ولی خوانده نمی‌شود.

user880

تائیدیه نهایی پایان نامه کارشناسی ارشد
نسخه نهایی رساله دکتری / پایان نامه کارشناسی ارشد خانم پروانه زارع
تحت عنوان:
بررسی تجربی تاثیر ترکیبات بیودیزل و دیزل بر آلایندگی و عملکرد موتور دیزل MT4-244
از نظر شکل و محتوی تأیید می شود.
استاد راهنما آقای دکتر احمد فصیح فر امضاء
مدیر گروه آقای دکتر رامین حقیقی خوشخو امضاء

2109470234950
دانشگاه شهید بهشتی
دانشکده مهندسی مکانیک
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک
گرایش تبدیل انرژی
عنوان
بررسی تجربی تاثیر ترکیبات بیودیزل و دیزل بر آلایندگی و عملکرد موتور دیزل MT4-244
استاد راهنما:
دکتر احمد فصیح فر
نگارش:
پروانه زارع
ماه شهریور، سال 1393
آئین نامه حق مالکیت مادی و معنوی در مورد نتایج پژوهشهای علمی دانشگاه شهید بهشتی
مقدمه: با عنایت به سیاست های پژوهشی و فناوری دانشگاه در راستای تحقق عدالت و کرامت انسانها که لازمه شکوفایی علمی و فنی است و رعایت حقوق مادی و معنوی دانشگاه و پژوهشگران ، لازم است اعضای هیات علمی ، دانشجویان ، دانش آموختگان و دیگر همکاران طرح ، در مورد نتایج پژوهشهای علمی که تحت عناوین پایان نامه ، رساله و طرحهای تحقیقاتی که در دانشگاه انجام شده است ، موارد زیر را رعایت نمایند:
ماده 1- حق نشر و تکثیر پایان نامه / رساله و درآمدهای حاصل از آنها متعلق به دانشگاه می باشد، حقوق معنوی پدید آورندگان محفوظ خواهد بود.
ماده 2- انتشار مقاله یا مقالات مستخرج از پایان نامه / رساله به صورت چاپ در نشریات علمی و یا ارائه در مجامع علمی باید به نام دانشگاه بوده و با تائید استاد راهنمای اصلی ، یکی از اساتید راهنما، مشاور و یا دانشجو مسئول مکاتبات مقاله باشد. ولی مسئولیت علمی مقاله مستخرج از پایان نامه و رساله به عهده اساتید راهنما و دانشجو می باشد.
تبصره: در مقالاتی که پس از دانش آموختگی بصورت ترکیبی از اطلاعات جدید و نتایج حاصل از پایان نامه / رساله نیز منتشر می شود نیز باید نام دانشگاه درج شود.
ماده 3- انتشارکتاب ، نرم افزار و یا آثار ویژه ( اثر هنری مانند فیلم ، عکس ، نقاشی و نمایش نامه) حاصل از نتایج پایان نامه / رساله و تمامی طرحهای تحقیقاتی کلیه واحدهای دانشگاه اعم از دانشکده ها ، مراکز تحقیقاتی ، پژوهشکده ها ، پارک علم و فناوری و دیگر واحدها باید با مجوز کتبی صادره از معاونت پژوهشی دانشگاه و بر اساس آئین نامه های مصوب انجام شود.
ماده 4- ثبت اختراع و تدوین دانش فنی ویا ارائه یافته ها در جشنواره های ملی ، منطقه ای و بین المللی که حاصل نتایج مستخرج ازپایان نامه / رساله و تمامی طرحهای تحقیقاتی دانشگاه باید با هماهنگی استاد راهنما یا مجری طرح از طریق معاونت پژوهشی دانشگاه انجام گیرد.
ماده 5- این آئین نامه در 5 ماده و یک تبصره در تاریخ ………………… درشورای پژوهشی و در تاریخ……………….. در هیئت رئیسه دانشگاه به تائید رسید و در جلسه مورخ …………………. شورای دانشگاه به تصویب رسیده و از تاریخ تصویب در شورای دانشگاه لازم الاجرا است.
” اینجانب پروانه زارع دانشجوی رشته مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی ورودی سال تحصیلی 92-91 .مقطع کارشناسی ارشد دانشکده مکانیک و انرژی متعهد می شوم کلیه نکات مندرج در آئین نامه حق مالکیت مادی و معنوی در مورد نتایج پژوهشهای علمی دانشگاه شهید بهشتی را درانتشار یافته های علمی مستخرج از پایان نامه / رساله تحصیلی خود رعایت نمایم. درصورت تخلف از مفاد آئین نامه فوق الاشعار به دانشگاه وکالت و نمایندگی می دهم که از طرف اینجانب نسبت به لغو امتیاز اختراع به نام بنده و یا هرگونه امتیاز دیگر و تغییر آن نام دانشگاه اقدام نماید. ضمنا” نسبت به جبران فوری ضررو زیان حاصله براساس برآورد دانشگاه اقدام خواهم نمود و بدینوسیله حق هر گونه اعتراض را از خود سلب نمودم.”
امضاء….. تاریخ …………………..

اینجانب پروانه زارع تهیه کننده پایان نامه کارشناسی ارشد حاضر، خود را ملزم به حفظ امانت داری از زحمات سایر محققین و نویسندگان بنا بر قانون حق تکثیر و مالکیت نتایج می دانم. لذا بدینوسیله اعلام می نمایم که مسئولیت مطالب درج شده با اینجانب بوده و درصورت استفاده از مطالب سایر منابع، بلافاصله منبع آن ذکرشده و سایر مطالب از این کار تحقیقاتی استخراج شده است. درضمن، در صورتی که خلاف این مطلب ثابت شود، مسئولیت عواقب قانونی آن را می پذیرم.
نام و نام خانوادگی دانشجو: پروانه زارع امضاء و تاریخ
چکیده
رشد روز افزون استفاده از منابع فسیلی، افزایش گازهای گلخانه ای و استانداردهای سختگیرانه آلاینده های خودرو ها، مشوق اصلی استفاده از بیودیزل ها به عنوان سوخت جایگزین موتوهای دیزلی است. آلودگی هوا، گرم شدن کره زمین، محدودیت و گرانی منابع فسیلی از جمله مشکلات پیش روی جامعه بشری هستند، برای حل این مشکلات بیودیزل‌های ارزان قیمتی چون بیودیزل پسماند خوراکی می‌تواند کارآمد باشد.
در این پژوهش ترکیب های B0، B5، B10، B20 و B30 از سوخت بیودیزل پسماند خوراکی با دیزل به عنوان سوخت در موتور MT4.244 مورد استفاده قرار گرفته است. ماتریس آزمایش‌ شامل دور موتور RPM 1200، RPM1400، RPM1700 و RPM2000 بارهای 25%، 50%، 75% و 100% موتور است. در دور های پایین میزان اشفتگی کمتر از دور های بالاست و این مطلب سبب کاهش آشفتگی و کاهش کیفیت احتراق می شود، اما با افزایش میزان دور آشفتگی لازم ایجاد می شود. میزان دور بالا باعث می شود سوپاپ های خروجی زودتر باز شود و کیفیت که این مطلب سبب می شود سوخت پیش از این که احتراق کامل انجام دهد از سوپاپ خارج شود و احتراق ناقص بماند. نتایج عملکرد مبین افزایش اندک توان، گشتاور در دورهای بالا و کاهش آن در دورهای پایین است. NOX BSFCافزایش داشته در حالی که آلاینده CO و دوده کاهش قابل ملاحظه ای داشته اند.
در سوخت های بیودیزل به دلیل حضور اکسیژن Coکمتر و CO2 بیشتری تولید می شود. دلیل آن واکنش اکسیژن با Co و تولید دی اکسیدکربن است.
همچنین به دلیل منابعی که برای تولید بیودیزل استفاده می شود، (پسماند های خوراکی) هزینه ها کاهش می یابد.
واژههای کلیدی: بیودیزل، روغن خوراکی ، عملکرد موتور، آلایندگی موتور، سوخت تجدیدپذیر

فهرست مطالب
TOC o “1-3” h z u فصل 1: مقدمه PAGEREF _Toc397356131 h 11-1- مقدمه PAGEREF _Toc397356132 h 21-2- شرح موضوع PAGEREF _Toc397356133 h 31-3- اهمیت موضوع PAGEREF _Toc397356134 h 31-4- فصل‌بندی مطالب PAGEREF _Toc397356135 h 6فصل 2: مروری بر ادبیات موضوع PAGEREF _Toc397356136 h 82-1- مقدمه PAGEREF _Toc397356137 h 92-2- روغن‌های گیاهی به عنوان سوخت PAGEREF _Toc397356138 h 92-3- پیشینه بیودیزل PAGEREF _Toc397356139 h 15 2-4- ساختار بیودیزل PAGEREF _Toc397356140 h 152-5- خواص و استاندارد‌های بیودیزل PAGEREF _Toc397356141 h 162-6- معایب و مزایای بیودیزل PAGEREF _Toc397356142 h 172-7- آلایندگی PAGEREF _Toc397356143 h 27فصل 3: روش تحقیق PAGEREF _Toc397356144 h 333-1- مقدمه PAGEREF _Toc397356145 h 343-2- روغن پسماند خوراکی PAGEREF _Toc397356146 h 343-3- تولید بیودیزل پسماند خوراکی PAGEREF _Toc397356147 h 363-4- تعیین خواص روغن پسماند خوراکی PAGEREF _Toc397356148 h 373-5- انجام تست‌ها PAGEREF _Toc397356149 h 393-6- مشخصات موتور PAGEREF _Toc397356150 h 393-7- سلول تست PAGEREF _Toc397356151 h 413-8- دستگاه سنجش آلایندگی PAGEREF _Toc397356152 h 423-9- ماتریس آزمایش PAGEREF _Toc397356153 h 443-10- تحلیل خطا PAGEREF _Toc397356154 h 45فصل 4: نتایج و تحلیل آنها PAGEREF _Toc397356155 h 484-1- مقدمه PAGEREF _Toc397356156 h 494-2- نتایج عملکرد موتور PAGEREF _Toc397356157 h 494-3- نتایج آلایندگی موتور PAGEREF _Toc397356158 h 70فصل 5: جمع بندی و پیشنهادها PAGEREF _Toc397356167 h 865-1- جمع بندی PAGEREF _Toc397356168 h 875-2- پیشنهادها PAGEREF _Toc397356169 h 88مراجع PAGEREF _Toc397356170 h 89
فهرست اشکال
TOC h z t “شکل” c شکل (2-1) ساختار یک مولکول تری‌گلیسیرید PAGEREF _Toc341219952 h 10شکل (2-2) درصد تغییرات توان ترمزی، مصرف سوخت ویژه و راندمان حرارتی روغن‌های گیاهی و گازوئیل PAGEREF _Toc341219953 h 12شکل (2-3) میزان آلایندگی روغن‌های گیاهی در مقایسه با دیزل PAGEREF _Toc341219954 h 12شکل (2-4) تغییرات لزجت برای روغن جاتروفا درترکیب با دیزل وبه همراه پیشگرم کردن PAGEREF _Toc341219955 h 13شکل (2-5) ارزش حرارتی و دمای شعله آدیاباتیک متیل استر اسیدهای چرب PAGEREF _Toc341219956 h 19شکل (2-6) تأثیر غلظت ترکیبات استر بر راندمان حرارتی PAGEREF _Toc341219957 h 20شکل (2-7) تاخیراشتعال برای بیودیزل‌های متفاوت PAGEREF _Toc341219958 h 21شکل (2-8) دیاگرام ????-P در حالت بی باری در دور RPM 1400 برای موتور پاشش مستقیم PAGEREF _Toc341219959 h 22شکل (2-9) بازه احتراق جاتروفا بیودیزل‌ و دیزل و تأثیر %15 EGR بر آن PAGEREF _Toc341219960 h 24شکل (2-10) تغییرات تورک موتور برای سوخت‌های مختلف در دور RPM 1300 PAGEREF _Toc341219961 h 25شکل (2-11) تغییرات تورک موتور برای سوخت‌های مختلف در دور RPM 1700 PAGEREF _Toc341219962 h 25شکل (2-12) رابطه بین عدد ستان با طول زنجیره هیدروکربنی و درجه اشباع بودن PAGEREF _Toc341219963 h 30شکل (2-13) رابطه بین عدد ستان و تولید NOX PAGEREF _Toc341219964 h 30شکل (2-14) ساختار اشباع و غیر اشباع اسیدهای چرب PAGEREF _Toc341219965 h 31شکل (2-15) میزان هیدروکربن‌های نسوخته در بیودیزل و دیزل PAGEREF _Toc341219966 h 31شکل (3-1) شکل موتور MT 4.244 PAGEREF _Toc341219967 h 40شکل (3-2) سیستم داده برداری دیجیتالی سلول تست PAGEREF _Toc341219968 h 42شکل (3-3) آنالایزر AVL DiCOM 4000 PAGEREF _Toc341219969 h 43شکل (3-4) شماتیک اتاق تست و تجهیزات مربوطه PAGEREF _Toc341219970 h 44شکل (3-5) نتایج 3 بار تکرار و مقدار میانگین برای ناکس در دور RPM1200 و بار %100 PAGEREF _Toc341219971 h 47شکل (4-1) تغییرات راندمان حرارتی در مقابل بار موتور در دور RPM 1200 PAGEREF _Toc341219972 h 50شکل (4-2) تغییرات راندمان حرارتی در مقابل بار موتور در دور RPM 1400 PAGEREF _Toc341219973 h 51شکل (4-3) تغییرات راندمان حرارتی در مقابل بار موتور در دور RPM 1700 PAGEREF _Toc341219974 h 51شکل (4-4) تغییرات راندمان حرارتی در مقابل بار موتور در دور RPM 2000 PAGEREF _Toc341219975 h 52شکل (4-5) تغییرات راندمان حرارتی در مقابل دور موتور در بار %25 PAGEREF _Toc341219976 h 53شکل (4-6) تغییرات راندمان حرارتی در مقابل دور موتور در بار %50 PAGEREF _Toc341219977 h 54شکل (4-7) تغییرات راندمان حرارتی در مقابل دور موتور در بار %75 PAGEREF _Toc341219978 h 55شکل (4-8) تغییرات راندمان حرارتی در مقابل دور موتور در بار %100 PAGEREF _Toc341219979 h 55شکل (4-9) گشتاور موتور با درصدهای متفاوت بیودیزل و دیزل در بار %100 برای دورهای مختلف PAGEREF _Toc341219980 h 56شکل (4-10) گشتاور موتور با درصدهای متفاوت بیودیزل و دیزل دردور RPM 1200 و بارهای مختلف PAGEREF _Toc341219981 h 58شکل (4-11) گشتاور موتور با درصدهای متفاوت بیودیزل و دیزل دردور RPM 1400 و بارهای مختلف PAGEREF _Toc341219982 h 58شکل (4-12) گشتاور موتور با درصدهای متفاوت بیودیزل و دیزل دردور RPM 1700 و بارهای مختلف PAGEREF _Toc341219983 h 58شکل (4-13) گشتاور موتور با درصدهای متفاوت بیودیزل و دیزل دردور RPM 2000 و بارهای مختلف PAGEREF _Toc341219984 h 59شکل (4-14) توان موتور با درصدهای متفاوت بیودیزل و دیزل دردور RPM 2000 و بارهای مختلف PAGEREF _Toc341219985 h 59شکل (4-15) توان موتور با درصدهای متفاوت بیودیزل و دیزل در بار %100 برای دورهای مختلف PAGEREF _Toc341219986 h 60شکل (4-16) تأثیر افزایش بار موتور بر مصرف سوخت ویژه ترمزی دردور RPM 1200 برای ترکیب‌های مختلف PAGEREF _Toc341219987 h 61شکل (4-17) تأثیر افزایش بار موتور بر مصرف سوخت ویژه ترمزی دردور RPM 1400 برای ترکیب‌های مختلف PAGEREF _Toc341219988 h 61شکل (4-18) تأثیر افزایش بار موتور بر مصرف سوخت ویژه ترمزی دردور RPM 1700 برای ترکیب‌های مختلف PAGEREF _Toc341219989 h 62شکل (4-19) تأثیر افزایش بار موتور بر مصرف سوخت ویژه ترمزی دردور RPM 2000 برای ترکیب‌های مختلف PAGEREF _Toc341219990 h 62شکل (4-20) تأثیر افزایش دور موتور بر مصرف سوخت ویژه ترمزی دربار %25 برای ترکیب‌های مختلف PAGEREF _Toc341219991 h 63شکل (4-21) تأثیر افزایش دور موتور بر مصرف سوخت ویژه ترمزی دربار %50 برای ترکیب‌های مختلف PAGEREF _Toc341219992 h 63شکل (4-22) تأثیر افزایش دور موتور بر مصرف سوخت ویژه ترمزی دربار %75 برای ترکیب‌های مختلف PAGEREF _Toc341219993 h 64شکل (4-23) تأثیر افزایش دور موتور بر مصرف سوخت ویژه ترمزی دربار %100 برای ترکیب‌های مختلف PAGEREF _Toc341219994 h 64شکل (4-24) تأثیر افزایش دور موتور بر دمای گازهای خروجی در بار %25 برای ترکیب‌های مختلف PAGEREF _Toc341219995 h 65شکل (4-25) تأثیر افزایش دور موتور بر دمای گازهای خروجی در بار %50 برای ترکیب‌های مختلف PAGEREF _Toc341219996 h 66شکل (4-26) تأثیر افزایش دور موتور بر دمای گازهای خروجی در بار %75 برای ترکیب‌های مختلف PAGEREF _Toc341219997 h 66شکل (4-27) تأثیر افزایش دور موتور بر دمای گازهای خروجی در بار %100 برای ترکیب‌های مختلف PAGEREF _Toc341219998 h 67شکل (4-28) تأثیر افزایش بار موتور بر دمای گازهای خروجی در دور RPM1200 برای ترکیب‌های مختلف PAGEREF _Toc341219999 h 68شکل (4-29) تأثیر افزایش بار موتور بر دمای گازهای خروجی در دور RPM1200 برای ترکیب‌های مختلف PAGEREF _Toc341220000 h 68شکل (4-30) تأثیر افزایش بار موتور بر دمای گازهای خروجی در دور RPM1200 برای ترکیب‌های مختلف PAGEREF _Toc341220001 h 69شکل (4-31) تأثیر افزایش بار موتور بر دمای گازهای خروجی در دور RPM1200 برای ترکیب‌های مختلف PAGEREF _Toc341220002 h 69شکل (4-32) تأثیر افزایش دور موتور بر ناکس خروجی از اگزوز در بار %25 برای ترکیب‌های مختلف PAGEREF _Toc341220003 h 71شکل (4-33) تأثیر افزایش دور موتور بر ناکس خروجی در بار %50 برای ترکیب‌های مختلف PAGEREF _Toc341220004 h 71شکل (4-34) تأثیر افزایش دور موتور بر ناکس خروجی در بار %50 برای ترکیب‌های مختلف PAGEREF _Toc341220005 h 72شکل (4-35) تأثیر افزایش دور موتور بر ناکس خروجی در بار %50 برای ترکیب‌های مختلف PAGEREF _Toc341220006 h 72شکل (4-36) تأثیر افزایش بار موتور بر ناکس خروجی در دور RPM1200 برای ترکیب‌های مختلف PAGEREF _Toc341220007 h 73شکل (4-37) تأثیر افزایش بار موتور بر ناکس خروجی در دور RPM1400 برای ترکیب‌های مختلف PAGEREF _Toc341220008 h 74شکل (4-38) تأثیر افزایش بار موتور بر ناکس خروجی در دور RPM1700 برای ترکیب‌های مختلف PAGEREF _Toc341220009 h 74شکل (4-39) تأثیر افزایش بار موتور بر ناکس خروجی در دور RPM2000 برای ترکیب‌های مختلف PAGEREF _Toc341220010 h 75شکل (4-40) تأثیر افزایش دور موتور بر مونوکسیدکربن در بار %25 برای ترکیب‌های مختلف PAGEREF _Toc341220011 h 76شکل (4-41) تأثیر افزایش دور موتور بر مونوکسیدکربن در بار %50 برای ترکیب‌های مختلف PAGEREF _Toc341220012 h 76شکل (4-42) تأثیر افزایش دور موتور بر مونوکسیدکربن در بار %75 برای ترکیب‌های مختلف PAGEREF _Toc341220013 h 77شکل (4-43) تأثیر افزایش دور موتور بر مونوکسیدکربن در بار %100 برای ترکیب‌های مختلف PAGEREF _Toc341220014 h 78شکل (4-44) تأثیر افزایش بار موتور بر مونوکسیدکربن در دور RPM1200 برای ترکیب‌های مختلف PAGEREF _Toc341220015 h 78شکل (4-45) تأثیر افزایش بار موتور بر مونوکسیدکربن در دور RPM1400 برای ترکیب‌های مختلف PAGEREF _Toc341220016 h 79شکل (4-46) تأثیر افزایش بار موتور بر مونوکسیدکربن در دور RPM1700 برای ترکیب‌های مختلف PAGEREF _Toc341220017 h 80شکل (4-47) تأثیر افزایش بار موتور بر مونوکسیدکربن در دور RPM2000 برای ترکیب‌های مختلف PAGEREF _Toc341220018 h 80شکل (4-48) تأثیر افزایش دور موتور بر دوده در بار %25 برای ترکیب‌های مختلف PAGEREF _Toc341220019 h 81شکل (4-49) تأثیر افزایش دور موتور بر دوده در بار %50 برای ترکیب‌های مختلف PAGEREF _Toc341220020 h 82شکل (4-50) تأثیر افزایش دور موتور بر دوده در بار %75 برای ترکیب‌های مختلف PAGEREF _Toc341220021 h 82شکل (4-51) تأثیر افزایش دور موتور بر دوده در بار %100 برای ترکیب‌های مختلف PAGEREF _Toc341220022 h 83شکل (4-52) تأثیر افزایش بار موتور بر دوده در دور RPM1200 برای ترکیب‌های مختلف PAGEREF _Toc341220023 h 83شکل (4-53) تأثیر افزایش بار موتور بر دوده در دور RPM1400 برای ترکیب‌های مختلف PAGEREF _Toc341220024 h 84شکل (4-54) تأثیر افزایش بار موتور بر دوده در دور RPM1700 برای ترکیب‌های مختلف PAGEREF _Toc341220025 h 84شکل (4-55) تأثیر افزایش بار موتور بر دوده در دور RPM2000 برای ترکیب‌های مختلف PAGEREF _Toc341220026 h 85

فهرست جداول
TOC h z t “جدول” c جدول(1-1) استانداردهای آلایندگی اروپا برای موتورهای دیزل سواری برحسب g/km PAGEREF _Toc397355469 h 5جدول(1-2) هزینه‌های تولید بیودیزل پسماند خوراکی[1] PAGEREF _Toc397355470 h 6جدول(2-1) ساختار شیمیایی اسیدهای چرب متداول. [2] PAGEREF _Toc397355471 h 10جدول(2-2) خواص روغن‌های گیاهی. [2] PAGEREF _Toc397355472 h 11جدول(2-3) خواص بیودیزل از روغن‌های مختلف [2] PAGEREF _Toc397355473 h 16جدول(2-4) استاندارد ASTM D6751 برای بیودیزل B100 PAGEREF _Toc397355474 h 17جدول(2-5) تاخیر اشتعال و پیک فشار و پیک نرخ گرما برای سه نمونه بیودیزل [16] PAGEREF _Toc397355475 h 23جدول(3-1) اسیدهای چرب تشکیل دهنده روغن آفتاب‌گردان [26] PAGEREF _Toc397355476 h 35جدول(3-2) اسیدهای چرب تشکیل دهنده روغن پسماند خوراکی [27] PAGEREF _Toc397355477 h 35جدول(3-3) خواص بیودیزل پسماند خوراکی PAGEREF _Toc397355478 h 37جدول(3-4) مشخصات فنی موتور MT 4.244 PAGEREF _Toc397355479 h 40جدول(3-5) دقت پارامترهای اندازه گیری شده توسط دینامومتر PAGEREF _Toc397355480 h 41جدول(3-6) دقت پارامترهای اندازه گیری شده توسط آنالایزر AVL DiCOM 4000 PAGEREF _Toc397355481 h 43جدول(3-7) ماتریس آزمایش PAGEREF _Toc397355482 h 45جدول(3-8) گشتاور خروجی موتور در سه بار تکرار در دور RPM1200 و بار %100 PAGEREF _Toc397355483 h 46جدول(3-9) ناکس خروجی موتور در سه بار تکرار در دور RPM1200 و بار %100 PAGEREF _Toc397355484 h 46جدول(3-10) دوده خروجی موتور در سه بار تکرار در دور RPM1200 و بار %100 PAGEREF _Toc397355485 h 46
مقدمه
مقدمهرشد روز افزون استفاده از منابع فسیلی و محدودیت این منابع باعث افزایش قیمت این ماده ارزشمند و تبدیل آن به یک کالای استراتژیک اقتصادی شده است. اگر مشکلات زیست محیطی و گرم شدن کره زمین به خاطر آلایندگی حاصل از گازهای گلخانه‌ای را نیز به آن بیافزایم، اهمیت یافتن جایگزینی را برای رفع نیاز روز افزون جهان به منابع جدید انرژی درمی‌یابیم. این مشکل در چند دهه اخیر نه‌تنها گریبان‌گیر واردکنندگان نفت بوده بلکه برای کشورهای نفت خیزی چون ایران نیز که با مشکلات گوناگون در زمینه تهیه سوخت رو به رو هستند، هم مسأله ساز شده است.
تاکنون مهمترین و معمول ترین سوخت جهت استفاده در سرویس‌های حمل و نقل، در بسیاری از کشورهای جهان بنزین و گازوئیل بوده است. اتومبیل‌هایی که بنزین یا گازوئیل را به عنوان سوخت مصرف می‌کنند موجب انتشار مواد مضر و آلاینده با ترکیبات شیمیایی پیچیده می‌شوند که خود، سبب تولید اوزون تروپسفری (اوزون در سطح زمین) می‌شوند. با آنکه تمهیدات مختلف جهت کاهش آلودگی از معاینه فنی خودورها گرفته تا نصب سیستم‌های کنترل انتشار آلاینده در اگزوز خودروها که در کشورهای پیشرفته بکار گرفته شده، اما این برنامه‌ها در شهرهای بزرگ تولید اوزون و سایر آلاینده‌ها را به طور چشم‌گیری کاهش نداده است.
سوخت‌های پاک دارای خواص فیزیکی و شیمیایی ذاتی هستند که آنها را پاک‌تر از بنزین و دیزل با ساختار و ترکیبات فعلی در عمل احتراق، می‌نماید. به‌طور کلی این سوخت‌ها حین احتراق، هیدروکربن(نسوخته) کمتری تولید کرده و مواد منتشر شده حاصل از احتراق آنها دارای فعالیت شیمیایی کمتر برای تشکیل اوزون و مواد سمی دیگر می‌باشند. استفاده از سوخت‌های جایگزین، شدت افزایش و دی‌اکسیدکربن را که سبب گرم شدن کره زمین می‌شود نیز کاهش می‌دهد. دانشمندان و محققان بسیاری به منظور جایگزین سوخت‌های مناسب‌تر آزمایش‌ها و تحقیقیات فراوان انجام دادند. از جمله جایگزین‌هایی که می توان از آنها در موتورهای احتراق تراکمی استفاده کرد، استر روغن‌های گیاهی یا بیودیزل‌ها است. از آنجا که روغن‌های گیاهی گران‌قیمت هستند، سبب می‌شوند که بیودیزل‌های تولید شده از منابع گیاهی گرانتر از سوخت دیزل معمولی شوند. از این‌رو یافتن روغن‌های گیاهی غیر خوراکی و استفاده از روغن‌های پسماند خوراکی جهت تولید بیودیزل می‌تواند از قیمت نهایی آنها بکاهد و باعث شود که تولید آنها از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه باشد.
شرح موضوع در این پژوهش، هدف، تأثیر ترکیب بیودیزل پسماند خوراکی به همراه دیزل معمولی بر عملکرد و آلایندگی موتور احتراق تراکمی‌ است. برای نیل به هدف فوق در قدم اول تهیه بیودیزل از دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس تهران و انتقال آن به مرکز تحقیقات موتور شرکت تراکتورسازی تبریز بود. سوخت در نسبت‌های ترکیبی متفاوت با دیزل در مرکز تحقیقات موتور شرکت تراکتورسازی تبریز بر روی موتور دیزل MT4.244 مورد آزمایش قرار گرفت که نتایج آزمایش‌ها پس از سه بار تکرار و گرفتن میانگین در فصل‌های آتی تحلیل و بررسی می‌گردد.
اهمیت موضوعدر دهه ۱۹۸۰، شواهد علمی نشان دادند که انتشار گازهای گلخانه‌ای ناشی از فعالیتهای انسانی خطراتی برای آب و هوای جهان ایجاد می‌کند و به این ترتیب افکار عمومی به ایجاد کنفرانس‌های بین‌المللی دوره‌ای و تشکیل پیمان نامه‌ای برای حل این مسأله‌ سوق پیدا کرد. دولت‌ها برای انعکاس افکار عمومی یکسری کنفرانس بین المللی برگزارکردند و خواهان تنظیم قراردادی بین‌المللی برای بررسی این مسأله شدند. در سال ۱۹۹۰ مجمع عمومی‌سازمان ملل متحد کمیته مذاکرات بین الدول (INC) را جهت تدوین کنوانسیون تغییر آب و هوا (UNFCCC) تشکیل داد.
کمیته مذاکرات، پیش نویس کنوانسیون را تهیه کرد و این پیش نویس در ۹ ماه مه ۱۹۹۲ در مقر سازمان ملل در نیویورک تصویب شد. دولتها با پذیرش کنوانسیون تغییر آب و هوای سازمان ملل در سال ۱۹۹۲، این کنوانسیون را به عنوان سکوی پرتابی برای اقدامات اساسی تر در آینده مورد توجه قرار دادند. در پاسخ به تغییرات ناشی از شناخت علمی و خواست سیاسی، کنوانسیون امکان پذیرش تعهدات اضافی را از طریق بازنگری، بحث و تبادل نظر فراهم می‌سازد.
اولین بازنگری در مورد کفایت تعهدات کشورهای توسعه یافته که در COP1 بر ضرورت آن تاکید شده بود، در سال ۱۹۹۵ در برلین انجام شد. هیئتهای حاضر به این نتیجه رسیدند که تعهدات کشورهای توسعه‌یافته برای کاهش میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای آنها در سال ۲۰۰۰ به سطح موجود در سال ۱۹۹۰ با هدف درازمدت کنوانسیون برای جلوگیری از تداخل ضایعات خطرناک ناشی از فعالیت‌‎های انسانی با سیستم آب و هوایی، تناسب ندارد.
وزراء و مقامات اجرائی همراه با پذیرش توافقنامه برلین و آغاز دور جدید مذاکرات برای تقویت تعهدات کشورهای توسعه‌یافته، تعهدات جدیدی را پذیرفتند. گروه ویژه اینکار که در توافقتنامه برلین برای تهیه پیش نویس پروتکل تشکیل شده بود، بعد از ۸ جلسه این پروتکل را به COP3 ارسال کرد.
در کنفرانسی که به میزبانی کشور ژاپن در شهر کیوتو در دسامبر ۱۹۹۷ برگزار شد،‌ حدود ۱۰ هزار نفر شرکت داشتند. یکی از نتایج مثبت این کنفرانس پذیرش پروتکل جدیدی بود که به موجب آن کشورهای صنعتی متعهد می‌شدند که میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای خود را تا سالهای ۲۰۱۲-۲۰۰۸ به میزان ۵% زیر میزان انتشار در سال ۱۹۹۰ کاهش ‌دهند. با اطمینان می‌توان گفت که این تعهد اجباری و قانونی، منحنی بالارونده انتشار گازهای گلخانه‌ای کشورهای صنعتی را که در ۱۵۰ سال گذشته روند صعودی داشته است، به تدریج معکوس خواهد کرد.
پروتکل کیوتو در ۱۶ مارس سال ۱۹۹۸ جهت امضاء اعضا آماده شد. این پروتکل ۹۰ روز پس از تصویب حداقل ۵۵ هیئت عضو کنوانسیون، قابل اجراء ‌بود، مشروط بر اینکه میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای این ۵۵ عضو از ۵۵% کل گازهای گلخانه‌‌ای منتشر شده در سال ۱۹۹۰ توسط کشورهای صنعتی بیشتر باشد. همچنین اعضاء کنوانسیون تغییر آب و هوا به اجرای تعهدات خود در برابر کنوانسیون و آمادگی برای اجرای پروتکل در آینده، ادامه خواهند‌داد.
بر اساس پروتکل کیوتو، اعضای پیوست ۱ کنوانسیون ( کشورهای پیشرفته ) برای انجام تعهد کاهش مقدار انتشار و نیز به منظور ارتقاء توسعه پایدار،باید در مواردی تلاش می‌کردند که یکی از آن موارد اجرا و یا تشریح بیشتر سیاستها و اقدامات طبق شرایط ملی خود، مانند افزایش کارآیی انرژی در بخش‌های مربوط به اقتصاد ملی، محافظت و افزایش چاهک‌ها و انباره‌های گازهای گلخانه‌‌ای، ترغیب شکل‌های پایدار کشاورزی، تحقیق، توسعه و گسترش استفاده از انواع تجدید پذیر انرژی و همکاری با سایر اعضا، زمینه انجام تعهدات کاهش انتشار و ترویج توسعه پایدار را فراهم نمایند. از سوی دیگر استاندارد‌های آلایندگی نظیر یورو شرکت‌ها و کارخانجات تولید خودرو را ملزم به کاهش آلایندگی خروجی از موتورها می‌کند. با توجه به مطالب فوق در خصوص کاهش گاز‌های گلخانه‌ای و نیاز به منابع تجدید پذیر و همچنین قوانین آلایندگی سخت گیرانه اهمیت موضوع به وضوح مشخص می‌شود.
استانداردهای آلایندگی برای موتورهای دیزل سواری برحسب g/km ]1[
ردیف تاریخ CONOxHC+NOx PMEuro 1 July 1992 2.72 (3.16) – 0.97 (1.13) 0.14 (0.18)
Euro 2 January 1996 1.0 – 0.7 0.08
Euro 3 January 2000 0.64 0.50 0.56 0.05
Euro 4 January 2005 0.50 0.25 0.30 0.025
Euro 5 Sep–ber 2009 0.500 0.180 0.230 0.005
Euro 6 Sep–ber 2014 0.500 0.080 0.170 0.005
در چند سال اخیر تحقیقات بسیاری در مورد تولید و تأثیر بیودیزل‌های متفاوت بر عملکرد و آلایندگی موتور دیزل صورت پذیرفته است. در هر فرآیند تولیدی، اولین مبحث مورد توجه صرفه اقتصادی آن است. از آنجا که روغن‌های پسماند خوراکی دارای قیمت بسیار پایین (حدود 200 دلار در هرتن) می‌باشند، استفاده از آنها برای تولید بیودیزل بسیار مقرون به صرفه است و قیمت نهایی این سوخت را می‌تواند تا 500 الی 600 دلار برای هر تن کاهش دهد. گلیسیرین تولید شده از این فرایند می‌تواند بخشی از هزینه تولید را پوشش دهد. جدول(1-2) نشان دهنده قیمت بیودیزل پسماند خوراکی با استفاده از دو روش تولید به همراه سایر هزینه‌ها ی تولید است.
هزینه‌های تولید بیودیزل پسماند خوراکی[1]
با توجه به توضیحات ارائه شده، بیودیزل پسماند خوراکی دارای قیمت بسیار مناسب است و علاوه بر مشکلات زیست محیطی می‌تواند جایگزینی مناسب برای دیزل معمولی از لحاظ قیمت سوخت برای مصرف کننده باشد.
فصل‌بندی مطالبدر فصل اول، پیرامون موضوع کلی، شرحی مختصر داده شده است. همچنین، اهمیت موضوع و کار انجام شده بررسی گردید و فرآیند کلی صورت گرفته شده برای انجام این پژوهش تبیین گردید.
در فصل دوم کارهای انجام شده در زمینه بیودیزل آورده شده است. در این فصل ابتدا روغن‌های گیاهی، ساختار آنها و عملکرد و آلایندگی آنها هنگام تغذیه در موتور بررسی گردیده و مشکلات و معایب استفاده از آنها در موتور گردآوری شده است. در بخش بعد تبدیل بیودیزل‌ها به عنوان راه حل غلبه بر مشکلات استفاده از روغن‌های گیاهی ارائه شده و ضمن معرفی این سوخت به خواص استاندارد آن پرداخته شده است. و در بخش آخر فصل، استفاده از بیودیزل، تأثیر پارامترهای طراحی موتور در زمینه احتراق آن و بازخورانی گازهای خروجی بر عملکرد و آلایندگی موتور دیزل جمع آوری و تدوین گردیده است.
در فصل سوم، توضیحات و تصاویر مختصری از سلول تست و نحوه انجام تستها آورده شده و در بخش انتهایی فصل تحلیل خطا بر روی داده‌های مورد اندازه گیری انجام شده است.
در فصل چهارم کلیه نتایج بدست آمده از تست موتور شامل توان، گشتاور، مصرف سوخت ویژه، راندمان حرارتی و آلایندگیهای مختلف خروجی از موتور در بارها و دورها و درصدهای مختلف بیودیزل با دیزل آورده شده است و نمودارهای آنها تفسیر شدهاند.
در فصل نهایی این گزارش یعنی فصل پنجم، جمع بندی از کل کار انجام شده و پیشنهادات برای کارهای آینده آورده شده است. امید است که پژوهش پیش رو گامی‌جهت اعتلای میهن و مردم عزیزمان در بین جهانیان و کاهش وابستگی‌ها گردد.
مروری بر ادبیات موضوع
مقدمهدر مطالعات مربوط به سوخت‌های گیاهی رودلف دیزل را به عنوان نخستین فردی که از این سوخت برای موتورش استفاده کرد، معرفی می‌کنند. در زمان دیزل استفاده از روغن‌های گیاهی بصورت خام و پالایش نشده برای راه اندازی و روشن شدن موتور، مناسب به نظر می‌رسید، اما با گذشت زمان مشاهده شد که روغن‌های خام باعث بروز مشکلاتی در موتور می‌شوند و با تبدیل روغن‌های خام گیاهی به متیل یا اتیل استرها این مشکلات برطرف گردید. این موضوع از سوی ASTM نیز بررسی گردید و به تصویب رسید.
روغن‌های گیاهی به عنوان سوختاشتیاق زیاد به استفاده از روغن‌های گیاهی دراواخر دهه 1970 در زمان تحریم نفت اپک ایجاد شد. پس از آن مطالعات بسیار در این زمینه صورت پذیرفت که در ذیل به طور مختصر به آن اشاره شده است.
ساختار شیمیایی روغن‌های گیاهیروغن‌های گیاهی که با نام تری‌گلیسیرید شناخته می‌شوند، ساختار شیمیایی مطابق شکل (2-1) دارند. این ساختار شامل 98% تری‌گلیسیرید و مقادیر بسیار کمی منو و دی‌گلیسیرید است. تری‌گلیسیریدها، استرهایی هستند که از سه مولکلول اسید چرب و یک مولکول گلیسرول بدست می آیند و شامل مقادیر زیادی اکسیژن در ساختار خود هستند.
1362710323215
00

ساختار یک مولکول تری‌گلیسیرید[2]روغن‌های مختلف دارای اسیدهای چرب متفاوتی هستند. اسیدهای چرب در طول زنجیره کربنی و تعداد پیوندهای دوگانه با هم تفاوت دارند. فرمول شیمیایی و ساختار اسیدهای چرب گوناگون در روغن‌های گیاهی مختلف در جدول (2-1) آورده شده است [2].
ساختار شیمیایی اسیدهای چرب متداول [2]
خواص روغن‌های گیاهی به عنوان سوختخواص روغن‌های گیاهی در جدول (2-2) آورده شده است. مطابق این جدول محدوده ویسکوزیته سینماتیکی روغن‌های گیاهی بین 30 تا 40 سانتی استوک در 38℃ است. ویسکوزیته بالای این روغن‌ها به‌واسطه جرم مولکولی بالای آنها در محدوده 600-900 است و در حدود 20 برابر بزرگتر از سوخت دیزل است. نقطه اشتعال روغن‌های گیاهی بسیار بالاست (حدود 200℃ ). مقادیر ارزش حرارتی آنها در محدوده 39-40Mjkg است که قابل مقایسه با 45Mjkg برای سوخت دیزل است. حضور پیوندهای شیمیایی اکسیژن دار در روغن‌های گیاهی ارزش حرارتی آنها را حدود 10% کاهش می‌دهد. عدد ستان این روغن‌های گیاهی در محدوده 32-40 است [2].
خواص روغن‌های گیاهی [2]
کاربرد روغن‌های گیاهی به عنوان سوخت
بررسی‌ها نشان می‌دهد که روغن‌های گیاهی می توانند به عنوان سوخت در موتورهای دیزلی بکار گرفته شوند. شکل (2– 2) توان ترمزی، مصرف سوخت ویژه و راندمان حرارتی ترمزی روغن‌های گیاهی را نسبت به هم و در مقایسه با دیزل نمایش می‌دهد.

درصد تغییرات توان ترمزی، مصرف سوخت ویژه و راندمان حرارتی روغن‌های گیاهی و گازوئیل[3]
میزان آلایندگی روغن‌های گیاهی در مقایسه با دیزل[3]میزان آلایندگی روغن‌های گیاهی در مقایسه با دیزل بیشتر است. شکل (2-3) سه آلاینده مهم را برای روغن‌های گیاهی و دیزل نمایش می‌دهد. تنها آلاینده ناکس کمتر از دیزل است و این به سبب لزجت بالا و ساختار مولکولی سنگین روغن‌های گیاهی است. در بار‌های بیشتر به علت احتراق ناقص تمایل برای تشکیل CO و دوده بیشتر وجود دارد و در کل آلاینده‌های HC و CO2 در موتور با سوخت روغن‌های گیاهی به دلیل مصرف سوخت ویژه بالاتر بیشتر است.
برخی از روغن‌های گیاهی دارای خصوصیاتی بسیار نزدیک به دیزل هستند و می توان آنها را به عنوان سوخت با پیش گرم کردن در موتور استفاده کرد.

تغییرات لزجت برای روغن جاتروفا درترکیب با دیزل وبه همراه پیشگرم کردن [4]در شکل (2-4) می توان تغییرات لزجت را برای جاتروفا در دماها و نسبت‌های ترکیب مختلف با دیزل متوجه شد. همانطور که مشاهده می‌شود می توان در دما و ترکیب مناسب با دیزل لزجت سوخت را در محدوده استاندارد برای مصرف در موتور کاهش داد.
فورسون و همکارانش در سال 2002 در مقاله‌ای تحت عنوان عملکرد ترکیبات جاتروفا در موتور دیزل تأثیر این روغن را بر پارامترها و آلایندگی موتور بررسی کردند. آنها آزمایش خود را بر روی یک موتور یک سیلندر برای ترکیبات مختلف دیزل و روغن جاتروفا (97.4-2.6 , 80-20 , 50-50 ) بدون پیش گرم کردن و باپیش گرم کردن سوخت انجام دادند [5] .
فورسون پارامترهای مصرف سوخت ویژه ترمزی، توان ترمزی، تورک، راندمان حرارتی ترمزی و میزان آلاینده‌های خروجیco , co2 و گاز o2 را بررسی کرد. در دورهایی از موتور که گشتاور خروجی بیشتر است، عملکرد روغن جاتروفا و ترکیبات کم آن با دیزل بهتر از دیزل خالص است به‌طوری که گشتاور و راندمان احتراق بیشتر شده، آلاینده CO و مصرف سوخت کاهش می‌یابند. فورسون در آزمایش خود به این نتیجه رسید که نسبت 97.4 دیزل و 2.6 روغن جاتروفا دارای راندمان احتراق بهتر و مصرف سوخت ویژه کمتر، از دیزل است پس می توان از روغن جاتروفا به عنوان یک افزودنی برای بهبود احتراق دیزل استفاده کرد.
سال 2007 آگروال و همکارانش تحقیق دیگری تحت عنوان ویژگی آلاینده‌ها و عملکرد روغن جاتروفا (پیش گرم شده و بدون پیش گرمایش) در موتورهای اشتعال تراکمی پاشش مستقیم انجام دادند.
آگروال از گرمای تلف شده گازهای خروجی به منظور بالا بردن دما و کاهش ویسکوزیته سوخت استفاده کرد وتأثیر آن را بر دوده، مصرف سوخت ویژه و سایر آلاینده‌ها در فشارهای پاشش مختلف بررسی کرد. آنها در یافتند که با پیش گرم کردن و کاهش ویسکوزیته سوخت می توان به راندمان بالاتری دست یافت که سبب کاهش مصرف سوخت ویژه و آلاینده‌های خودرو به جزء ناکس می‌شود، البته در بارهای کم (تقریبا زیر %40) جاتروفا بدون پیش گرمایش عملکرد بهتری از خود نشان می‌دهد. دوده در جاتروفا گرم شده کمتر از جاتروفای بدون پیش گرمایش و بیشتر از دیزل معمولی است. جاتروفای گرم شده مقدار کمتریCO2 از دیزل معمولی تولید می‌کند ولی مقدار CO2 کمتر از مقدار آن برای جاتروفای بدون پیش گرمایش است. در بارهای پایین مقدار CO تقریبا یکسان است، درحالی‌که در بارهای بالاتر مقدار CO برای جاتروفای پیش گرم شده بیشتر از دیزل و کمتر از روغن جاتروفای بدون پیش گرمایش است. آلاینده HC در بارهای جزئی برای تمام سوخت‌ها تمایل به کم شدن دارد ولی با افزایش بار افزایش می‌یابد که این به سبب کمبود اکسیژن به دلیل افزایش نسبت اکویوالانس است. سوخت دیزل آلایندگی HC کمتری در مقایسه با جاتروفا تولید می‌کند [6].
به طور کلی نتایج آزمایش‌ها نشان می‌دهند که با پیش گرم کردن برخی روغن‌ها با استفاده از گازهای خروجی، عملکرد و آلایندگی موتور دیزل بهبود می‌یابد و ویژگی‌های سوخت را به دیزل معمولی نزدیک می‌کند.
پیشینه بیودیزل
استفاده مستقیم از روغن‌های گیاهی به عنوان سوخت باعث بروز مشکلاتی در عملکرد موتور می‌گردد. پاشش، اتمیزه شدن و مشخصات احتراق روغن‌های گیاهی در موتورهای دیزلی کاملا متفاوت با سوخت دیزل است. ویسکوزیته بالای روغن‌های گیاهی باعث بروز مشکل در فرآیند پاشش سوخت شده و منجر به اتمیزه شدن ناچیز سوخت می‌گردد. ویسکوزیته بالا و فراریت پایین روغن‌های گیاهی سبب بروز مشکل در حین راه اندازی سرد موتور، عدم ایجاد جرقه و تاخیر در زمان جرقه زنی می‌گردد. افزایش رسوبات کربنی، تشکیل دوده روی انژکتور، چسبندگی رینگ پیستون و رقیق شدن روغن از جمله مشکلات ناشی از استفاده مستقیم روغن‌های گیاهی هستند. این معایب به همراه واکنش‌پذیری روغن‌های گیاهی غیر‌اشباع سبب عملکرد نامناسب موتور در کارکردهای طولانی می‌گردد [2].
این مسأله در کنفرانس ASAE در سال 1982 مطرح گردید و به‌عنوان یکی از راه‌حل‌های مطرح در کنفرانس اصلاح ساختار شیمیایی روغن‌های گیاهی و تبدیل آنها به بیودیزل مطرح شد تا مشکلات ارائه شده در بالا برطرف شوند.
ساختار بیودیزلبیودیزل به سوخت‌هایی اطلاق می‌شود که منشا بیولوژیکی دارند و یک عنوان کلی برای گستره‌ای از سوخت‌های اکسیژن دهی شده با پایه استری نسبت داده می‌شود. بیودیزل ممکن است از روغن‌های آلی و چربی‌ها تولید شود. از دیدگاه علم شیمی، بیودیزل به استرهای منوالکیل با زنجیرهای بلند اسید چرب که از بیولیپیدهای تجدید پذیر مشتق می‌شوند منسوب می‌شود. بیودیزل به‌طور نمونه از طریق واکنش روغن نباتی یا چربی حیوانی با متانول یا اتانول در حضور کاتالیزور برای حصول متیل یا اتیل استر (بیودیزل) و گلیسیرین تولید می‌شود. استرهای متیل یا اتیل اسید چرب یا همان بیودیزل از روغن‌های طبیعی و چربی‌ها تولید می‌شود. معمولاً متانول بر تبادل استری به اتانول ترجیح داده می‌شود، زیرا که متانول از اتانول ارزان تر است و گلسیرین تولیدی نیز در صنایع آرایشی و صابون سازی مصرف می‌شود.
بیودیزل را می توان به راحتی با گازوییل مخلوط و در خودروهای گازوییل‌سوز استفاده کرد. نتایج تحقیق‌ها نشان داده است که اگر 20 درصد باک خودرو را با بیودیزل پر کنیم، هیچ نیازی به تغییر سیستم احتراق یا تغییر قطعات موتور نیست و می توان این سوخت را بدون هیچ مشکلی در موتورهای امروزی استفاده کرد.
از آنجایى که بیودیزل خاصیت حلال را دارد، مى تواند قطعاتى از موتور را که از لاستیک و یا پلاستیک نامناسب تشکیل شده در خود حل نماید و موجب صدمه زدن به قسمتهایى از موتور شود. با تعویض این قسمتها با قطعات مناسب غیرمحلول در بیودیزل، شرکتهاى تولیدکننده، موتور دیزل متناسب با سوخت بیودیزل را تولید کرده‌اند. به همین خاطر بیودیزل خالص (B100) تنها در خودروهایى باید مصرف شود که موتور آنها براى این نوع سوخت ساخته شده‌اند.
خواص و استاندارد‌های بیودیزلبیودیزل شامل 10 الی 11 درصد اکسیژن است و بنابراین باعث بهبود فرآیند احتراق در موتور می‌گردد. همچنین گزارش شده که کاربرد آمین‌ها و آمیدهای چرب سه گانه بر روی کیفیت احتراق بیودیزل تأثیر مثبت می‌گذارد. علاوه بر این بیودیزل دارای ارزش حرارتی پایین حدود 12 درصد، عدد ستان بالا و نقطه اشتعال بالا است. نقطه اشتعال بیودیزل 15الی 25 درجه سانتی‌گراد بالاتر از دیزل است.
خواص سوخت‌های دیزل و بیودیزل درجدول شماره (2-3) آورده شده است. نزدیکی خواص این دو سوخت به یکدیگر نشان می‌دهد که بیودیزل به عنوان سوختی جایگزین مناسب است [2].
106045611505
00
خواص بیودیزل از روغن‌های مختلف [2]پس از مطرح شدن سوخت بیودیزل لزوم استاندارد سازی آن محسوس شد تا شرکت‌های خودروسازی بتوانند با توجه به نوع و ساختار سوخت نسبت به طراحی موتورها اقدام نمایند. استانداردی که در سال 2001 توسط ASTM اعلام شده است، در جدول (2-4) نشان داده شده است. وجود استاندارد‌های بیودیزل از تولید بیودیزل‌های بی‌کیفیت جلوگیری نمود و شرکت‌ها را به افزایش کیفیت بیودیزل تشویق نمود و در عین حال موتورهای یورو 3 تولید شدند که قطعات لاستیکی و پلاستیکی آنها در مقابل بیودیزل مقاوم هستند.
استاندارد ASTM D6751 برای بیودیزل B100یکا محدودیت روش بکار رفته توسط ASTM خاصیت
مینیمم 130 D93 نقطه اشتعال
درصد حجمی ماکزیمم 050/0 D2709 آب و رسوبات
Mm2/sec 6-9/1 D445 ویسکوزیته جنبشی(در 40 درجه سلسیوس)
درصد جرمی ماکزیمم 020/0 D874 خاکستر سولفاته
درصد جرمی ماکزیمم 05/0 D5453 سولفور
مینیمم 47 D613 ستان
گزارش شده D2500 نقطه ابری شدن
درصد جرمی ماکزیمم 050/0 D4530 کربن پس مانده
Mg KOH/gm ماکزیمم 80/0 D664 عدد اسیدی
درصد جرمی ماکزیمم 020/0 D6584 گلیسرین آزاد
درصد جرمی ماکزیمم 240/0 D6584 کل گلیسرین
درصد جرمی ماکزیمم 001/0 D4951 مواد فسفری
ماکزیمم 360 D1160 دمای تقطیر(در شرایط جو)
معایب و مزایای بیودیزلمعایبپایداری آن در مقابل اکسیداسیون کم است.
احتراق بیودیزل منجر به افزایش انتشار اکسید‌های نیتروژن می‌گردد.
استفاده از برخی از ترکیبات بیودیزل در هوای سرد گاهی منجر به بروز مشکلاتی در موتور می‌گردد.
بیودیزل به علت چگالی کم ذراتش معلق است.
مزایامضررات بیودیزل به لایه ی ازن نسبت به بقیه ی سوخت‌ها 50 % کمتر است. در سوخت‌های بیودیزل ذرات گوگرد که باعث باران اسیدی می‌شود تقریبا یافت نمی‌شود.
تجزیه پذیری بیشترآن، باعث کاهش انتشار آلاینده‌های اکسید گوگرد و منواکسید کربن و ذرات معلق، کاهش بو، دوده و ایمنی بیشتر به هنگام استفاده و افزایش روانکاری موتور می شود.
همچنین بیودیزل بر روی موجودات دریایی هیچگونه اثر منفی ندارد در حالی که 1 لیتر بنزین خالص باعث آلوده شدن 1000000 لیتر آب خوردنی می‌شود
این روغن به علت داشتن اسانس گیاهی طول عمر موتور را 2 برابر می‌کند.
به علت بیشتر بودن مقدار ستان موجود در بیودیزل نسبت به بنزین, موتور با ضربه و حرکت کمتری کار می‌کندبالا بودن مقدار ستان بیودیزل باعث افزایش کیفیت آن می‌شود [7].
شکل و عوامل مؤثر برمخروط و سرعت اسپری سوخت
یان جائو و همکارانش در سال 2009 در مقاله‌ای تحت عنوان مطالعه آزمایشگاهی ویژگی‌های اسپری بیودیزل‌های مبتنی بر روغن‌های غیر خوراکی، ویژگی‌های پاشش روغن‌های گیاهی غیر خوراکی را با استفاده از روش‌های آزمایشگاهی و شبیه سازی مورد مطالعه قرار دادند. ویژگی‌های بررسی شده عبارت از مطالعه نفوذ اسپری، زاویه راس مخروط اسپری و سرعت راس اسپری بودند که برای روغن پالم، روغن پسماند خوراکی و روغن جاتروفا به عنوان بیودیزل‌ برای نسبت‌های D , B5 , B10 , B20 , B50 , B100 انجام شد. نتایج آزمایش‌ها برای نفوذ اسپری و زاویه راس اسپری نشان داد، ویسکوزیته و نفوذ اسپری با افزایش نسبت بیودیزل افزایش می‌یابد، و زاویه راس مخروط اسپری با افزایش نسبت بیودیزل کاهش می‌یابد. افزایش ویسکوزیته از پخش و شکستگی جت اسپری جلوگیری می‌کند وسبب بزرگ شدن ذرات اسپری می‌شود. بزرگ شدن ذرات اسپری سبب افزایش ممنتوم ذرات و حرکت رو به جلو می‌شود [9].
آزمایش‌های دیگری که توسط هیون هون و همکارانش در سال 2009 انجام شد، حاکی از آن بود که نسبت حجم به سطح قطرات(SMD) و قطر قطرات (AMD) بیودیزل در مقایسه با سوخت دیزل بزرگ‌تر است که علت این امر به‌واسطه بیشتر بودن ویسکوزیته و کشش سطحی بیودیزل در مقایسه با سوخت دیزل است [10].
ارزش حرارتی و دمای شعله آدیاباتیک
بررسی‌ها نشان می‌دهد که برای متیل استر اسیدهای چرب، نسبت استوکیومتریک هوا به سوخت با افزایش طول زنجیره هیدروکربنی و درجه اشباع بودن اسیدهای چرب افزایش می‌یابد. افزایش طول زنجیره هیدروکربنی در متیل استرهای اسید چرب، شکل (2-5) منجر به افزایش ارزش حرارتی پایین و همزمان کاهش دمای آدیاباتیک شعله می‌گردد [11].

ارزش حرارتی و دمای شعله آدیاباتیک متیل استر اسیدهای چرب [11]راندمان حرارتی
تحقیقی توسط ردی و همکارانش در سال 2006 انجام شد. آنها مطالعات پارامتری برای بهبود عملکرد جاتروفا بیودیزل را روی یک موتور چهار زمانه یک سیلندر انجام دادند. نتایج نشان داد که با افزایش آوانس پاشش و فشار پاشش و کاهش قطر پلانجر، راندمان حرارتی افزایش می‌یابد [12].
در تحقیق دیگری که توسط بانپارمس و همکارانش صورت گرفت. آنها راندمان حرارتی را برای بیودیزل‌های بدست آمده از‌هانگ، جاتروفا و کنجد را با دیزل مقایسه کردند و نتایج نشان داد راندمان حرارتی برای بیودیزل‌ها در توان ترمزی مشخص، کمتر از دیزل است و هرچه سوخت کمتر اشباع باشد این تفاوت بیشتر می‌شود [13].
تأثیر بازخورانی گازهای خروجی بر راندمان حرارتی توسط پرادیپ وهمکارانش بررسی شد. با افزودن گازهای خروجی به هوای ورودی به میزان %5 تا %15 راندمان حرارتی کمی‌افزایش می‌یابد که به سبب افزایش سرعت احتراق به دلیل گرم تر بودن هوای ورودی افزایش راندمان حرارتی اتفاق می‌افتد. برای نسبت‌هایEGR بالاتر از %15 با افزایش بازخورانی گازهای خروجی راندمان حرارتی کاهش می‌یابد ولی نسبت کاهش آن برای جاتروفا بیودیزل کمتر از دیزل است. (برای دیزل %6.6 درصد و برای جاتروفا بیودیزل‌ حدود %4.9) [14].
تأثیر غلظت ترکیبات استر بر راندمان حرارتی حداکثر در شکل شماره (2-6) نشان داده شده است.

تأثیر غلظت ترکیبات استر بر راندمان حرارتی [15]استفاده از کلیه ترکیبات بیودیزل در مقایسه با سوخت دیزل منجر به دستیابی به راندمان حرارتی بالاتری می‌گردد. ذکر این نکته حائز اهمیت است که ارزش حرارتی بیودیزل به‌واسطه حضور مقادیر اساسی اکسیژن درآن حدودا 10% کمتر از سوخت دیزل است، اما به‌واسطه چگال‌تر بودن بیودیزل (0.88) در مقایسه با سوخت دیزل(0.85) محتوای انرژی آن در هر واحد حجمی حدودا 5% کمتر از سوخت دیزل است [15].
تأخیر اشتعال
ساهو و همکارانش در سال 2009 تأخیر اشتعال بیودیزل‌های جاتروفا، کارانجا و پولانگا را به‌صورت مجزا و ترکیب با دیزل معمولی مورد بررسی قرار دادند و در گزارش خود اعلام نمودند که با افزایش درصد بیودیزل تأخیر اشتعال کاهش می‌یابد. آنها دریافتند، ویسکوزیته بالاتر سبب کاهش زاویه راس مخروط و افزایش طول اسپری می‌شود که این عوامل، باعث تاخیر اشتعال بیشتر می‌شوند، درحالی‌که، در بیودیزل‌ها به‌دلیل وجود اکسیژن در ساختار مولکولی آنها تاخیر اشتعال نسبت به دیزل کمتر است. بین سه بیودیزل‌ فوق کمترین تاخیر اشتعال مربوط به جاتروفا بیودیزل به اندازه 4.2 تا 5.9 درجه کمتر از دیزل بود [16].
باناپارمس تاخیر اشتعال را برای جاتروفا بیودیزل محاسبه و آن را با دیزل معمولی و دو بیودیزل روغن کنجد و‌هالم در شکل (2-7) مقایسه کرده است.

تاخیراشتعال برای بیودیزل‌های متفاوت [13]همانطور که از شکل ملاحظه می‌شود برای جاتروفا بیودیزل تاخیر اشتعال در توان مشخص بیش از دیزل و سایر بیودیزل‌ها است، ولی با توجه به اینکه توان خروجی موتور هنگام کار با بیودیزل کاهش می‌یابد در واقع تاخیر اشتعال بیودیزل کمتر است.
فشار گازهای حاصل از احتراق
در یک موتور احتراق تراکمی فشار سیلندر به کسر سوخت سوخته شده در طول مرحله پیش اختلاط (مرحله نخست احتراق) بستگی دارد. فشار سیلندر توانایی سوخت برای اختلاط بهتر با هوا را نشان می‌دهد. پیک فشار بالاتر و ماکزیمم نرخ افزایش فشار متناسب با مقدار بیشتر سوخت سوخته شده در مرحله پیش اختلاط است. آگروال تأثیر بیودیزل بر فشار داخل سیلندر را در بارهای متفاوت بررسی نمود. نتایج حاکی از آن بود که افزودن بیودیزل به دیزل فشار داخل سیلندر را افزایش می‌دهد و سبب مقداری آوانس پیک فشار می‌شود.

دیاگرام ????-P در حالت بی باری در دور RPM 1400 برای موتور پاشش مستقیم [15]تحقیق صورت گرفته توسط ردی و همکارانش برای سوخت‌های بیودیزل و دیزل با EGR و بدون آن نشان می‌دهد که با افزایش بار، پیک فشار نیز افزایش می‌یابد و برای بیودیزل احتراق زودتر از دیزل اتفاق می‌افتد، ولی با بازخورانی گازهای خروجی تا %15 دیاگرام فشار داخل سیلندر برای بیودیزل شبیه دیزل بدون بازخورانی گازهای خروجی است. آنها همچنین نشان دادند که با افزایش یا کاهش قطر پلانجر نسبت به مقدار استاندارد اولیه، پیک فشار کاهش می‌یابد. زمانیکه قطر پلانجر از 7 به 8 میلی متر تغیییر می‌کند به خاطر افزایش نرخ پاشش و پیشرفت کم در تایمینگ دینامیکی پیک فشار کاهش می‌یابد [12].
تاخیر اشتعال و پیک فشار و پیک نرخ گرما برای سه نمونه بیودیزل [16]
ساهو و همکارانش در سال 2009 اثر بیودیزل‌های جاتروفا، کارانجا و پولانگا به صورت مجزا و ترکیب با دیزل معمولی مورد بررسی قرار دادند. آنها فشار احتراق داخل سیلندر را برای نسبت‌های مختلف بیودیزل‌های فوق بررسی کردند و نتایج برای حالت بدون بار نشان دادند که با افزایش درصد بیودیزل پیک فشار بالاتر می رود [16].
نرخ گرمای آزاد شده
کم شدن نرخ گرمای آزاد شده در حین مصرف بیودیزل با کاهش تأخیر اشتعال ارتباط نزدیکی دارد. از این‌رو ارزش حرراتی پایین‌تر بیودیزل به کم شدن گرمای آزاد شده می‌انجامد.
بررسی نرخ گرمای آزادشده توسط ردی برای فشار‌های پاشش و قطر پلانجرهای متفاوت نشان می‌دهد که با افزایش فشار پاشش، نرخ گرمای آزاد شده بهبود می‌یابد و این به خاطر پودر شدن بهتر ذرات سوخت است. با کاهش قطر پلانجر از 8 به 7 میلی متر نرخ آزادسازی گرما بهتر شده و به دیزل نزدیک تر می‌شود.
مطالعه پرادیپ در مورد بازخورانی گازهای خروجی به موتور نشان داد که نرخ گرمای آزادشده در بیودیزل بیش از دیزل است ولی با بازخورانی %15 گازهای خروجی این نرخ بسیار شبیه به دیزل بدون EGR می‌شود.
بازه احتراق
شکل (2-9) نمایش بازه احتراق را برای جاتروفا بیودیزل و دیزل نمایش می‌دهد بازه احتراق برای جاتروفا بیودیزل 78 درجه و برای دیزل 80 درجه است. با بازخورانی گازهای خروجی از اگزوز بازه احتراق 79 درجه می‌شود.

بازه احتراق جاتروفا بیودیزل‌ و دیزل و تأثیر %15 EGR بر آن [14]توان و گشتاور خروجی از موتور
آلتین کاربرد روغن آفتابگردان، روغن پنبه دانه، روغن دانه سویا و متیل استرها را در یک موتور دیزل چهار زمانه پاشش مستقیم بررسی کرد. تغییرات تورک حداکثر و توان موتور برای سوخت‌های مختلف در دور RPM1300 و RPM 1700 در شکل‌های (2-10) و (2-11) نشان داده شده است.

تغییرات تورک موتور برای سوخت‌های مختلف در دور RPM 1300 [17]حداکثر گشتاور موتور بوسیله سوخت دیزل در دور RPM 1300، برابر NM 1/43 بود که برای سهولت در مقایسه این گشتاور بصورت 100% به عنوان مرجع در نظر گرفته شده است. با توجه به نمودار مشاهده می‌شود که تورک حداکثر حاصل از احتراق روغن‌های گیاهی کمتر از سوخت دیزل است. حداکثرتوان موتور بوسیله سوخت دیزل در دور RPM 1700، برابر KW 45/7 بود که برای سهولت در مقایسه این توان بصورت 100% به عنوان مرجع در نظر گرفته شده است. با توجه به نمودار مشاهده می‌شود که توان موتوری حاصل از احتراق روغن‌های گیاهی کمتر از سوخت دیزل است [17].

تغییرات تورک موتور برای سوخت‌های مختلف در دور RPM 1700 [17]در سال 2010 جیندل و همکارانش در مقاله‌ای تحت عنوان شواهد آزمایشگاهی تأثیر نسبت تراکم و فشار پاشش بر روی موتور دیزل پاشش مستقیم با جاتروفا متیل استر، اثر تغییر پارامترهای طراحی موتور را روی احتراق و عملکرد موتور برای جاتروفا متیل استر بررسی کردند. نتایج نشان می‌داد، توان ترمزی تولید شده توسط جاتروفا بیودیزل کمتر از دیزل معمولی است. با بالا بردن نسبت تراکم بیشتر از حالت اولیه موتور (17.5) و افزایش فشار پاشش نسبت به فشار پاشش دیزل معمولی (210 بار)، توان ترمزی افزایش می یافت. بهینه فشار پاشش 250 بار و با افزایش نسبت تراکم تا 18 توان ترمزی بهبود می یافت [18].
مصرف سوخت ویژه (BSFC)
جیندل میزان مصرف سوخت ویژه جاتروفا بیودیزل با دیزل معمولی را برای نسبت تراکم و فشار پاشش‌های متفاوت مقایسه کرد و نشان داد که مصرف جاتروفا بیودیزل در حالت استاندارد حدود 25 تا 34 درصد بیش از دیزل است ولی می‌توان با افزایش فشار پاشش و نسبت تراکم میزان مصرف سوخت را کاهش داد [18].
تأثیر بازخورانی گازهای خروجی بر مصرف سوخت ویژه توسط پرادیپ نشان داد که با افزایش بازخورانی گازهای خروجی تا %5 درصد مصرف سوخت ویژه جاتروفا بیودیزل کاهش یافته و حتی در %5 به دیزل می‌رسد و پس از آن از میزان اولیه بالاتر رفته ولی تقریبا ثابت می ماند [14].
دمای گازهای خروجیآگروال تغییرات دمای گازهای خروجی را برای سوخت دیزل و بیودیزل مقایسه کرد. مطابق با مشاهدات ایشان دمای گازهای خروجی در کلیه ترکیبات بیودیزل در مقایسه با سوخت دیزل در برابر بار کمتر بود که علت این امر را کمتر بودن ارزش حرارتی بیودیزل در مقایسه با سوخت معرفی کردند [15].
تشکیل رسوب‌های کربنیرسوب‌های کربنی برای موتوری که با سوخت بیودیزل کار می‌کند، کمتر از موتوری است که با سوخت دیزل کار می‌کند. با اندازه‌گیری جرم رسوبات تشکیل شده، مشاهده می‌شود که میزان رسوب‌ها کربنی با سوخت بیودیزل %40 کمتر از سوخت دیزل است [15].
میزان فرسایشبا اندازه‌گیری فرسایش اجزا اصلی از قبیل رینگ‌ها و یاتاقان‌های گوناگون پس از کارکردهای طولانی‌مدت موتور مشاهده شده، میزان فرسایش اجزای متحرک در موتوری که با سوخت بیودیزل کار می‌کند حدودا %30 کمتر از موتوری است که با سوخت دیزل کار می‌کند [15].
آلایندگیاز جمله آلاینده‌های مهم خروجی موتور می‌توان مونواکسیدکربن، دی‌اکسیدکربن، ناکس، دوده و هیدروکربن‌های نسوخته را نام‌برد. هیدروکربن‌های نسوخته به دو بخش هیدروکربن‌های آلکانی و آروماتیک تقسیم می‌شوند.
آلاینده CO
به‌طور کلیCO خروجی از اگزوز موتور در نسبت‌های بیودیزل زیر %50 کمتر از دیزل است ولی زمانی که نسبت بیودیزل‌ به بیش از این مقدار می‌رسد، چنانچه زنجیره کربنی بیودیزل بلند باشد و دارای پیوندهای دوگانه یا شاخه‌های کربنی باشد پس از اضافه کردن بیودیزل مقدار دمای گازهای خروجی کاهش می‌یابد و آلاینده CO افزایش می‌یابد که بیشتر در بیودیزل‌های مبتنی بر روغن‌های گیاهی غیر خوراکی دیده می‌شود. بازخورانی گازهای خروجی در درصد‌های کم تأثیر چندانی بر میزان مونواکسیدکربن ندارد ولی با افزایش آن به بیش از %15 سبب افزایش شدید CO می‌شود. با افزایش نسبت تراکم میزان CO کاهش می‌یابد و با افزایش فشار پاشش، مرحله احتراق دیفیوژن ضعیف می‌شود که سبب افزایش CO می‌شود [13، 14 و 18].
آلاینده CO2مقدار دی‌اکسیدکربن برای بیودیزل بیشتر از دیزل است. احتراق بهتر بیودیزل سبب افزایش دی‌اکسیدکربن با افزایش نسبت تراکم و فشار پاشش می‌شود که نشان از بهبود احتراق و راندمان بالاتر احتراق است [18].
آلاینده NOxدرحالی‌که بیودیزل آلاینده‌هایی نظیر CO، SO2 ، دوده و هیدروکربنهای نسوخته را کاهش می‌دهد، تمایل به تولید NOX مهمترین مسأله‌ای است که به مطالعه نیاز دارد. آلایندگی NOX یک مشکل جدی برای سلامتی محیط زیست است. درحالی‌که اوزون موجود در جو در کاهش اشعه‌های زیان آور خورشید مؤثر است، اوزون موجود در سطح زمین باعث بروز مشکلات تنفسی می‌گردد.
اکثر محققان براین باورند، علت اصلی بالاتر بودن تولید NOX توسط سوخت بیودیزل، آوانس زمان پاشش به سبب خواص فیزیکی بیودیزل (ویسکوزیته، چگالی، تراکم پذیری، سرعت صوت) است. آوانس زمان پاشش سوخت منجر به وقوع زودتر فرآیند احتراق می‌گردد. نتایج کاردون نشان می‌دهد، با افزایش بار موتور، میزان تولید NOX افزایش می‌یابد. در حقیقت آوانس زمان احتراق با افزایش بار، زیاد می‌شود. محققان این آوانس را به زمان پاشش نسبت داده و پیشنهاد می‌دهند که این موضوع می‌تواند از طریق واحد کنترل مرکزی تصحیح شود تا میزان تولید NOX کاهش یابد.
تأثیر خواص فیزیکی بیودیزل بر آوانس پاشش به‌طور گسترده‌ای توسط محققان بررسی شده است. با پاشش سوخت بیودیزل، به علت تراکم‌پذیری پایین‌تر (مدول بالک بالاتر)، افزایش فشار توسط پمپ صورت می‌گیرد و سبب انتشار سریعتر سوخت به طرف انژکتور می‌شود. علاوه بر این ویسکوزیته بالاتر، نشتی در پمپ را کاهش می‌دهد که این امر منجر به افزایش در فشار خط پاشش می‌گردد. بنابراین انژکتور سریع‌تر عمل می‌کند [19].
مونیم و ون گرپن رابطه خوبی بین آوانس زمان پاشش و افزایش NOX، به‌طور مستقل از سوخت مورد استفاده یافتند و علت اصلی افزایش NOX را آوانس زمان پاشش معرفی کردند [20].
البته نظریات دیگری نیز در مورد علت بالا بودن میزان NOX در بیودیزل مطرح است. یکی از مواردی که به‌تازگی مورد توجه قرار گرفته، بالاتر بودن دمای شعله آدیاباتیک بیودیزل است.
دو نظریه دیگر هم هستند که افزایش NOX در بیودیزل را تشریح می‌کند. اگرچه در مقایسه با سایر نظریات کمتر به آنها اشاره می‌شود. مورد اول بالاتر بودن عدد ستان بیودیزل است که منجر به آوانس احتراق همراه با کاهش زمان تاخیر در جرقه‌زنی می‌گردد. مورد دوم محتوای اکسیژن بیشتر در بیودیزل است که منجر به تشکیل واکنش‌های تولید NOX در محفظه احتراق می‌گردد.
اشمیت و ون گرپر استفاده از هوای ورودی غنی شده با اکسیژن، و بیودیزل و هوای استاندارد به‌کار بردند و افزایش یکسان در تولید NOX را مشاهده کردند. اگرچه این دو نظریه کمی‌سوال برانگیزند. بالاتر بودن عدد ستان ممکن است، نه تنها باعث آوانس احتراق شود، بلکه احتراق پیش آمیخته را نیز کاهش داده و با ایجاد گرادیان دما و فشار کمتر تشکیل NOX را کمتر نماید. چانگو ون گرپر مشاهده نمودند که استرهای با درجه اشباع‌شدگی بیشتر، NOX کمتری تولید می‌کنند. آنها علت این امر را به بالاتر بودن عدد ستان استرهای اشباع نسبت می‌دهند.
در رابطه با محتوای اکسیژن بالاتر بیودیزل و علت آن در افزایش میزان NOX هم نظریات متفاوتی وجود دارد.لاپورتا بیان کرد که محتوای اکسیژن بیودیزل منجر به افزایش NOX نمی‌گردد، زیرا در ناحیه‌ای که نسبت سوخت به هوا در محدوده استوکیومتری 1 است احتراق دیفیوژنی رخ می‌دهد. که مقدار این نسبت استوکیومتری برای بیودیزل 2.81 و برای سوخت دیزل 3.85 است. و اکسیژن داخلی در مولکول سوخت برای جبران چنین اختلافی کافی نیست.
در مجموع در میان همه دلایل ارائه شده برای بیان علل افزایش NOX در بیودیزل، تنها علتی که اکثریت محققان برآن اتفاق نظر دارند،آوانس زمان پاشش است. به‌خصوص در سیستم‌های پاشش مکانیکی که جدا از آوانس شدن بصورت تابعی از موقعیت شتاب‌دهنده، پاشش بوسیله سرعت انتقال موج از طریق خط پاشش تحت تأثیر قرار می‌گیرد [22].
عدد ستان معیاری از جرقه‌زنی سوخت و کیفیت احتراق است. با افزایش عدد ستان، ignition delay کاهش می‌یابد. بیودیزل دارای عدد ستان بالاتری در مقایسه با سوخت دیزل است. نتیجه تحقیقهای Mccormich نشان می‌دهد که عدد ستان با دو عامل در ارتباط است:
طول زنجیره هیدروکربنی
درجه سیرشدگی(اشباع بودن)
84455027305
00

رابطه بین عدد ستان با طول زنجیره هیدروکربنی و درجه اشباع بودن [23]با توجه به شکل (6-3) مشاهده می‌شود که عدد ستان با افزایش طول زنجیره هیدروکربنی و کاهش تعداد پیوندهای دوگانه، افزایش می‌یابد.
با توجه به رابطه ignition delay و عدد ستان یافتن رابطه ای بین عدد ستان و تولید NOX جالب به نظر می‌رسد.آزمایش‌های انجام شده نشان‌دهنده یک رابطه خطی بین عدد ستان و میزان NOX هستند.
59055057150
00

رابطه بین عدد ستان و تولید NOX [23]با طولانی شدن ignition delay واکنش دهنده‌ها در محفظه احتراق بصورت افزایشی پیش‌گرم می‌شوند و بنابراین با افزایش دمای شعله تولید NOX صورت می‌گیرد.
با توجه به شکل فوق مشاهده می‌شود که با افزایش عدد ستان، ignition delay کاهش یافته و بنابراین میزان تولید NOX نیز کاهش می‌یابد [23].
زیبیست از برقراری یک رابطه خطی بین زمان پاشش سوخت و تولید NOX خبر داد. آوانس زمان پاشش منجر به انجام شدن زودتر احتراق و در نهایت تولید NOX بیشتر می‌گردد. آوانس زمان پاشش در بیودیزل در مقایسه با سوخت دیزل به‌واسطه بالاتر بودن مدول بالک آن است [24].
تحقیق‌های اخیر نشان می‌دهد که انتقال حرارت تشعشعی از دوده به طور چشمگیری بر میزان تولید NOX مؤثر است. تحقیق‌ها نشان داده است که کاهش تشعشعات دوده از طریق خنک سازی، به کاهش %25 تولید NOX می‌انجامد [24].
سیرشدگی بالا (نبود پیوندهای دوگانه در ساختار سوخت) برای متیل استرها در مقایسه با استرهای اشباع میزان NOX را به‌طور چشمگیری کاهش می‌دهد. سوخت‌های کاملا اشباع که فاقد پیوند دوگانه در زنجیره اسیدهای چرب هستند کمترین میزان NOX را تولید می‌کنند.
708025-270510
00

ساختار اشباع و غیر اشباع اسیدهای چرب[23]آلاینده‌های هیدرو کربنی
شکل (2-15) آلاینده‌های هیدروکربنی را برای بیودیزل و دیزل نمایش می‌دهد. مقدار آلاینده حدود %50 کمتر از مقدار آن برای دیزل معمولی است.

میزان هیدروکربن‌های نسوخته در بیودیزل و دیزل [18]آلاینده‌های هیدروکربنی با افزایش بازخورانی گازهای خروجی، تأخیر اشتعال بیشتر و نقطه تبخیر بالاتر، افزایش می‌یابند.
روش تحقیق
مقدمهروش انجام آزمایش‌ها، بدست‌آوردن مواد لازم و مشخصات دستگاه‌ها و ابزارهای مورد استفاده، از جهت بررسی دقت انجام آزمایش‌ها و به عنوان راهی پیش روی سایر پژوهندگان حائز اهمیت است. به همین خاطر در فصل پیش رو نحوه تهیه بیودیزل و تعیین خواص آن بسط داده می‌شود و سپس روش و تجهیزات مورد استفاده به همراه دقت آنها تشریح می‌شود و در انتها، تحلیلی بر خطای داده‌ها صورت می‌پذیرد.
روغن پسماند خوراکیروغن پسماند خوراکی، روغنی است که خواستگاه اولیه آن روغن‌های خوراکی جهت سرخ کردن مواد غذایی در آشپزخانه‌ها است و از آنجا که این روغن‌ بیشتر از روغن آفتاب‌گردان بدست می‌آید، بخشی از خواص آن شبیه این روغن است ولی به دلیل حرارت بالایی که هنگام سرخ کردن مواد غذایی می‌بینند، بخشی از این خواص تغییر می‌کنند. روغن آفتاب‌گردان از لحاظ ساختار شیمیایی دارای یک تری‌گلیسیرید با زنجیرههای کربنی جدول (3-1) است.
اسیدهای چرب تشکیل دهنده روغن آفتاب‌گردان [26]اسید‌های چرب ساختار شیمیایی درصد تشکیل روغن
Palmitate C16:0 8.40
Oleate C18:1 26.96
Linoleate C18:2 49.47
Linolenate C18:3 2.64
Docosanoic C22:0 1.75
Others 8.130
ساختار شیمیایی بیودیزل روغن پسماند خوراکی حاصل از روغن آفتاب‌گردان تری‌گلیسیریدی با اسید‌های چرب جدول(3-2) می‌باشد.
اسیدهای چرب تشکیل دهنده روغن پسماند خوراکی [27]درصد تشکیل روغن فرمول مولکولی ساختار شیمیایی اسید‌های چرب
13.62 C16H32O2 C16:0 Palmitic
5.72 C18H36O2 C18:0 Stearic
43.36 C18H34O2 C18:1 Oleic
33.63 C18H32O2 C18:2 Linoleic
0.58 C18H30O2 C18:3 Linolenic
0.34 C20H40O2 C20:0 Arachidic
همانگونه که مشاهده می‌شود با حرارت دیدن روغن آغتاب گردان بخشی از لینولئیک اسیدها هیدروژن آب ورودی از مواد غذایی را می‌گیرند و تبدیل به اسید اولئیک می‌شوند. با کاهش پیوندهای دوگانه در اسید‌های چرب خصوصیات فیزیکی آن از قبیل لزجت و نسبت سطح به حجم قطرات تغییر می‌کند و باعث افزایش آنها می‌شود. افزایش این پارامترها سبب تغییراتی در فرایند پاشش سوخت از قبیل مخروط پاشش و اتمیزه شدن سوخت و حتی نرخ تبخیر آن می‌شود.
تأثیر دیگر سرخ کردن مواد غذایی بر روغن، افزایش عدد اسیدی سوخت است. هنگامی‌که مواد غذایی سرخ می‌شوند، آب موجود در آنها با روغن‌های گیاهی واکنش می‌دهد و هیدروژن آب با تری‌گلیسیریدها واکنش داده و سبب آزاد سازی اسید‌های چرب می‌شود. اسید‌های چرب سبب افزایش عدد یدی می‌شوند که پارامتر مهمی‌در زمینه خورندگی قطعات موتور محسوب می‌شود.
تولید بیودیزل پسماند خوراکیبرای تولید بیودیزل ابتدا روغن پسماند تسویه می‌گردد و سپس هیدروکسید پتاسیم(KOH) را در متانول با نسبت مولی 6 به 1حل میکنند و محلول حاصل به روغن پسماند اضافه شده و به‌شدت هم زده میشود. زمان لازم برای همزنی 1 الی 4 ساعت می‌‌باشد [27].
واکنش ترانس استرفیکاسیون در دمای محیط قابل اجرا میباشد. برای بالا بردن سرعت واکنش می‌توان دما را تا نقطه جوش متانول بالا برد. افزایش دما به بیش از 60 درجه سلسیوس باعث تبخیر متانول و شکست در واکنش خواهد شد.
برای حذف ریسک شکست واکنش، همیشه مقداری متانول اضافی به واکنش اضافه میشود. بعد از اتمام واکنش می‌توان این مقدار را با حرارت دادن بازیابی کرد.
پس از انجام واکنش با توجه به اینکه چگالی گلیسرین بیشتر از بیودیزل میباشدگلیسیرین ته نشین شده و از بیودیزل جدا میشود. مرحله خاص سازی شامل حذف صابون، واکنشگر و گلیسرین باقیمانده از مرحله قبل درون بیودیزل میباشد. مناسب‌ترین روش خالص سازی آبشویی بیودیزل میباشد، زیرا همه ناخالصی‌ها بیودیزل قابل حل شدن در آب است. هر چه میزان ناخالصی‌ها بیشتر باشد، تعداد دفعات بیشتری برای آبشویی لازم میباشد. مقدار آب مورد نیاز برای هر مرحله آبشویی دو برابر حجم بیودیزل میباشد. آبشویی را می‌توان به روش‌های مختلف انجام داد. بعد از هر مرحله شستشو، به مخلوط آب و بیودیزل اجازه داده میشود تا ته نشین گردد. با توجه به اینکه چگالی آب از بیودیزل بیشتر میباشد، در نتیجه در قسمت پایین ظرف جمع میشود و به راحتی توسط یک شیر خروجی تخلیه میگردد. پس از هر مرحله مشاهده میگردد که آب حاصل از شتشو شفاف تر شده و دارای مواد حل شده کمتری میباشد. هنگامی‌که آب خروجی از شیر ته ظرف پس از مرحله شستشو کاملا زلال باشد، حاکی از اتمام مراحل شستشو میباشد. پس از ته نشین شدن آب و تخلیه آن، هنوز مقداری آب داخل بیودیزل موجود میباشد که زمان بسیار زیادی برای ته نشین شدن این مقدار آب لازم است. برای سرعت بخشیدن به مرحله جداسازی آب از بیودیزل، دمای بیودیزل تا 90 درجه سانتی گراد بالا برده میشود. بعد از 60 دقیقه آب به صورت قطراتی در کف ظرف ته نشین میشود که به راحتی از پایین ظرف قابل تخلیه میباشد.
تعیین خواص روغن پسماند خوراکیاز لحاظ ساختار مولکولی می‌توان ساختار مولکولی متیل استر لینولئک اسید و اولئیک اسید را با نسبت‌های %33 و %43 درصد از روغن پسماند به بیودیزل پسماند خوراکی تعمیم داد چرا که عمده این سوخت از این دو ساختار تشکیل شده است، لذا برای تحلیل‌ها و استفاده در نرم افزارها می‌توان از آنها استفاده نمود. البته واکنشهای میانی احتراق بسیاری از این ساختارها هنوز بررسی نشده است.
خواص بیودیزل خوراکی در جدول زیر ارائه شده است.
خواص بیودیزل پسماند خوراکی نتیجه روش انجام تست یکا پارامتر
1.17 ASTM D664 Mg KOH/gr عدد اسیدی
>480 ASTM D525 min مقاومت به اکسیداسیون
1a ASTM D130 – خوردگی نوار مسی(در دمای 100 به مدت 3 ساعت)
<5 ASTM D4951 ppm میزان فسفر
303 ASTM D6352 نقطه جوش اولیه(در فشار mmHg760)
366 ASTM D6352 دمای تقطیر
(ریکاوری 90%)
12 ASTM D2500 نقطه ابری شدن
0 ASTM D97 نقطه ریزش
37.155 ASTM D240 Mj/kg گرمای احتراق
0.8742 ASTM D7042 g/mL چگالی(در دمای 20)4.6573 ASTM D7042 Cst ویسکوزیته جنبشی(در دمای 40)
<0.005 ASTM D874 Mass% خاکستر سولفاته شده
180 ASTM D92 نقطه اشتعال
0.01 ASTM D524 Mass% کربن پس مانده
268 Osmomat g/mol جرم مولکولی نسبی

user881

دانشکده آموزشهای الکترونیکی
پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی فناوری اطلاعات
(مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی)
FORMTEXT بررسی تغییرات رابط کاربری بر نحوه تعامل کاربر با شبکه های اجتماعی و ارائه مدل
به کوشش
شراره جهانشاه
استاد راهنما:
دکتر مصطفی فخراحمد
اسفند 1393
اظهارنامه
اینجانب شراره جهانشاه(897161) دانشجوی رشتهی مهندسی فناوری اطلاعات گرایش مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی دانشکدهی آموزش‌های الکترونیکی دانشگاه شیراز اظهار می کنم که این پایان نامه حاصل پژوهش خودم بوده و در جاهایی که از منابع دیگران استفاده کرده ام، نشانی دقیق و مشخصات کامل آن را نوشته ام. همچنین اظهار می کنم که تحقیق و موضوع پایان‌نامه‌ام تکراری نیست و تعهد می نمایم که بدون مجوز دانشگاه دستاوردهای آن را منتشر ننموده و یا در اختیار غیر قرار ندهم. کلیه حقوق این اثر مطابق با آیین نامه مالکیت فکری و معنوی متعلق به دانشگاه شیراز است.
نام و نام خانوادگی: شراره جهانشاه
تاریخ و امضاء: اسفند 93

به نام خدا

پایان نامه
ارائه شده به تحصیلات تکمیلی دانشگاه به عنوان بخشی از فعالیتهای تحصیلی لازم برای اخذ درجه کارشناسی ارشد
در رشته‌ی:
مهندسی فناوری اطلاعات – مدیریت سیستمهای اطلاعاتی
از دانشگاه شیراز
شیراز
جمهوری اسلامی ایران
ارزیابی شده توسط کمیته پایاننامه با درجه :
دکتر xxxxxxxx، استادیار بخش xxxxxxxx (رئیس کمیته) ………………………….
دکتر xxxxxxxx، استادیار بخش xxxxxxxx……………………………………………………
دکتر xxxxxxxx، استادیار بخش xxxxxxxx………………………………………

تقدیم به آنان که به من آموختتند و تقدیم به خانواده‌ام که با شکیبایی و مهربانی در کنارم بودند…

سپاسگزاری
اکنون که این پایان‌نامه به پایان رسیده است بر خود لازم می‌دانم تا از زحمات بی‌دریغ اساتید بزرگوارم جناب آقای دکتر مصطفی فخراحمد، که از آغاز تا پایان کار با راهنمایی‌های ارزشمند خود زمینه ساز پیشرفت پایان‌نامه شدند و در این راه زحمات فراوانی را بر دوش گرفتند، نهایت سپاس و قدردانی را داشته باشم.
همچنین از اساتید بزرگوارسرکار خانم دکتر زهره عظیمی فر و دکتر محمدرضا موسوی که به عنوان اساتید مشاور در این پژوهش بنده را همراهی کردند سپاسگزارم.
چکیده

با توجه به افزایش استفاده از اینترنت و رفع بسیاری از نیازهای کاربران از طریق وب، تحقیق در مورد کاربردها، امکانات و نحوه تعامل کاربران با وب اهمیت ویژه ای یافته است. یکی از تکنولوژی‌هایی که در2 دهه اخیر مرکز توجه محققان و همچنین کاربران بوده است، شبکه‌های اجتماعی مبتنی بر وب هستند. با به وجود آمدن شبکه‌های اجتماعی مبتنی بر وب بسیاری از کاربران تمرکز خود را بر روی ایجاد ارتباطات جدید و یا حفظ ارتباطات قدیمی با استفاده از شبکه‌های اجتماعی معطوف کرده اند. با توجه به نقش شبکه های اجتماعی در زندگی حرفه ای و نیز ایجاد و حفظ ارتباطات، نحوه تعامل کاربر با شبکه اجتماعی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
هدف از انجام این تحقیق بررسی میزان کاربپذیری شبکه های اجتماعی با تکیه بر تجربه کاربری استفاده کاربر از لینکدین است تا بر اساس مشکلات موجود در این شبکه بتوان مبنایی برای طراحی واسط کاربری شبکه های اجتماعی ایجاد کرد. بدین منظور از روشی مطرح در تعامل انسان و کامپیوتر موسوم به ارزیابی کاشفه ای استفاده شده است که برای بالا رفتن ضریب اطمینان از روش تست کاربر بر اساس سناریو بهره گرفته شده است.
روش ارزیابی مکاشفه ای یکی از روش‌های ارزیابی میزان کاربردپذیری است. ارزیابی کاربردپذیری شاخه ای از علم تعامل انسان با کامپیوتر است که به بررسی میزان رضایت کاربر در هنگام کا با سیستم می پردازد. این روش بیشتر در بررسی واسط کاربری نرم افزار‌ها و وب سایت‌ها کاربرد دارد. برای دستیابی به اعتبار بیشتر، از ترکیب ارزیابی مکاشفه ای و تست کاربر بر اساس سناریوهای از پیش مشخص شده استفاده شده است که در ادامه به طور کامل توضیح داده خواهد شد. در این تحقیق با به کارگیری روش ارزیابی مکاشفه ای در کنار استفاده از سناریوهایی که تمامی ابعاد مورد مطالعه را دربرمی گیرند، به بررسی رفتار کاربر و نیز بررسی مشکلات مطرح شده توسط کاربران پرداخته می شود. با انجام ارزیابی مکاشفه ای لیستی از مشکلات کاربران در تعامل با شبکه اجتماعی لینکدین مشخص گردید. برای اعتبارسنجی و اطمینان از نتایج به دست‌ آمده از روش مذکور، از روش تست کاربر استفاده گردید.
پس از بررسی رابط کاربری در مرحله اول و ارسال چک لیست بر اساس چک لیست ارزیابی مکاشفه ای نیلسون، برای 60 نفر در رده سنی 16 تا 40 سال، از سوی 38 نفر پاسخ دریافت گردید. چک لیست مذکور برای 30 زن و 30 مرد ارسال گردید و از سوی 17 زن و 21 مرد پاسخ دریافت شد. در طول انجام این ارزیابی 48 مورد مشکل مربوط به طراحی واسط کاربری توسط کاربران گزارش گردید.
برای اعتبارسنجی و اطمینان از مشکلات گزارش شده در روش ارزیابی، با 7 نفر داوطلب سناریوهایی که از پیش تهیه دیده شده بود و تمامی جنبه های مورد ارزیابی را در بر می گیرد و با استفاده ازستناریو ها میزان موفقیت 88% گزارش شده است.
در ادامه به تفصیل به روش انجام و نتایج حاصل از تحقیق پرداخته خواهد شد.
واژگان کلیدی: شبکه‌های اجتماعی، تعامل انسان با کامپیوتر، کاربردپذیری، ارزیابی مکاشفه ای، تست کاربر، رابط کاربری، رفتار کاربر

فهرست مطالب
TOC o “1-3” h z u فصل 1- مقدمه PAGEREF _Toc413683674 h 21-1- تاریخچه تعامل انسان با کامپیوتر: PAGEREF _Toc413683675 h 21-2- شبکه‌های اجتماعی: PAGEREF _Toc413683676 h 31-2-1- چرا کاربران عضو شبکه‌های اجتماعی می‌شوند؟ PAGEREF _Toc413683677 h 51-2-2- انواع شبکه‌های اجتماعی: PAGEREF _Toc413683678 h 61-3- تعاریف تجربه کاربری و اهمیت پرداختن به آن: PAGEREF _Toc413683679 h 81-3-1- تعریف تجربه کاربری: PAGEREF _Toc413683680 h 81-3-2- اهمیت تجربه کاربری: PAGEREF _Toc413683681 h 81-4- ارزیابی مکاشفه ای : PAGEREF _Toc413683682 h 9فصل 2- مروری بر ادبیات تحقیق و مبانی نظری PAGEREF _Toc413683683 h 112-1- سادگی طراحی واسط کاربری: PAGEREF _Toc413683684 h 112-2- جستجوی برجسته و تابعی : PAGEREF _Toc413683685 h 122-3- طراحی دکمه‌های برجسته : PAGEREF _Toc413683686 h 132-4- جدایی عناصر : PAGEREF _Toc413683687 h 132-5- فرم‌های ساده و قابل استفاده : PAGEREF _Toc413683688 h 142-6- به روز رسانی به موقع : PAGEREF _Toc413683689 h 142-7- کاربرمحور بودن واسط کاربری : PAGEREF _Toc413683690 h 14فصل 3- پیشینه پژوهشی PAGEREF _Toc413683691 h 173-1- دیده شدن وضعیت سیستم : PAGEREF _Toc413683692 h 203-2- ایجاد ارتباط یک به یک بین سیستم و دنیای واقعی: PAGEREF _Toc413683693 h 203-3- کنترل کاربر و آزادی : PAGEREF _Toc413683694 h 213-4- رعایت استاندارد و سازگاری : PAGEREF _Toc413683695 h 213-5- جلوگیری از خطا : PAGEREF _Toc413683696 h 213-6- شناخت به جای دوباره فراخوانی : PAGEREF _Toc413683697 h 223-7- انعطاف‌پذیری و کارایی : PAGEREF _Toc413683698 h 223-8- طراحی زیبا و حداقلی : PAGEREF _Toc413683699 h 223-9- کمک به کاربران برای تشخیص و رفع خطا و بازگشت به حالت قبل از خطا: PAGEREF _Toc413683700 h 233-10- راهنما و مستندات سیستم: PAGEREF _Toc413683701 h 23فصل 4- روش انجام پژوهش PAGEREF _Toc413683702 h 264-1- روش‌های ارزیابی استفاده شده و توجیه استفاده از آنها: PAGEREF _Toc413683703 h 264-2- چرخه مورد استفاده در تحقیق: PAGEREF _Toc413683704 h 284-3- پرسشنامه: PAGEREF _Toc413683705 h 284-3-1- انتخاب شرکت کنندگان: PAGEREF _Toc413683706 h 304-4- مراحل انجام تحقیق: PAGEREF _Toc413683707 h 304-4-1- انجام ارزیابی مکاشفه ای: PAGEREF _Toc413683708 h 304-4-2- تست کاربر: PAGEREF _Toc413683709 h 354-4-3- اندازه گیری میزان موفقیت و سختی: PAGEREF _Toc413683710 h 434-4-4- بررسی میزان کارایی بر اساس معیار زمانی: PAGEREF _Toc413683711 h 444-4-1- مشاهده میدانی: PAGEREF _Toc413683712 h 46فصل 5- بحث و نتیجه‌گیری PAGEREF _Toc413683713 h 48فصل 6- پیشنهادها و فرصت‌های پژوهشی آینده PAGEREF _Toc413683714 h 516-1- پیشنهادها: PAGEREF _Toc413683715 h 516-2- فرصت‌های پژوهشی آینده: PAGEREF _Toc413683716 h 52

فهرست شکل‌ها
عنوان صفحه
TOC h z c “شکل” شکل 1: نحوه تعامل و ارتباطات بین شبکه‌های اجتماعی PAGEREF _Toc415913888 h 13شکل 2: ارتباط بین شبکه های اجتماعی و دنیای وب PAGEREF _Toc415913889 h 14شکل 3: Twitte PAGEREF _Toc415913890 h 21شکل 4: نمودار مراحل انجام کار PAGEREF _Toc415913891 h 37شکل 5: بخشی از چک لیست طراحی شده برای انجام ارزیابی مکاشفه ای PAGEREF _Toc415913892 h 43شکل 6: بخشی از سناریو مورد استفاده در تست کاربر PAGEREF _Toc415913893 h 45شکل 7: ایجاد حساب کاربری PAGEREF _Toc415913894 h 46شکل 8: کامل کردن اطلاعات کاربر PAGEREF _Toc415913895 h 47شکل 9: بارگزاری عکس PAGEREF _Toc415913896 h 48شکل 10: اضافه کردن یک نفر به دوستان PAGEREF _Toc415913897 h 49شکل 11: اضافه شدن به یک گروه PAGEREF _Toc415913898 h 50شکل 12: تنظیمات Notification PAGEREF _Toc415913899 h 50شکل 13: درخواست recommendation PAGEREF _Toc415913900 h 51شکل 14: خروج از سیستم PAGEREF _Toc415913901 h 52
فهرست جداول
عنوان صفحه
TOC h z c “جدول” جدول 1: لیست ارزیابی مکاشفه‌ای Nielson PAGEREF _Toc415912344 h 27جدول 2: جامعه آماری مورد مطالعه PAGEREF _Toc415912345 h 39جدول 3: خلاصه نتایج به دست آمده از ارزیابی مکاشفه ای PAGEREF _Toc415912346 h 40جدول 4: میزان موفقیت انجام عملیات در تست کاربر PAGEREF _Toc415912347 h 51جدول 5: نحوه تعامل کاربر با وب سایت بر اساس معیار زمان PAGEREF _Toc415912348 h 52جدول 6: جامعه آماری مورد مطالعه PAGEREF _Toc415912349 h 55جدول 7: مشکلات مطرح شده در ارزیابی مکاشفه ای PAGEREF _Toc415912350 h 56
فهرست فرمول ها
عنوان صفحه
TOC h z c “معادله” معادله 1: فرمول اندازه گیری میزان موفقیت PAGEREF _Toc415912517 h 51
فهرست پیوست‌ها
TOC h z t “shu- پیوست با حروف انگلیسی,1” پیوست A – منابع و مآخذ PAGEREF _Toc413683717 h 59پیوست B – سناریو مربوط به تست کاربر PAGEREF _Toc413683718 h 61پیوست C – چک لیست ارزیابی مکاشفه ای PAGEREF _Toc413683719 h 63
فصل نخست:مقدمه
مقدمهتاریخچه تعامل انسان با کامپیوتر:تحقیقات در زمینه تعامل انسان و کامپیوتر باعث ایجاد تغییرات اساسی در دنیای کامپیوتر شده است. تعامل انسان با کامپیوتر مطالعه و تحقیق در زمینه کاربردپذیری است و بیشتر در مورد درک و تولید نرم‌افزارها و دیگر تکنولوژی‌هایی است که افراد از آنها استفاده می‌کنند. در طول دو دهه گذشته تعامل انسان و کامپیوتر مرکز توجه تحقیقات علوم کامپیوتر و علوم اجتماعی و رفتارشناسی قرار گرفته است. بررسی رفتار کاربر در مقابله با تغییرات ایجاد شده در رابط کاربری یا سایر تنظیمات از شاخه‌های علم تعامل انسان با کامپیوتر(Human Computer Interaction-HCI) است که با رویکرد روانشناسی در بهبود سیستم‌های طراحی شده برای کاربران به کار می رود. علم “تعامل انسان و کامپیوتر” اولین باردر سال 1975 مطرح و شناخته شد. در سال 1980 به عنوان شاخه ای مستقل از علم مطرح شد و نیز اولین کتاب در این زمینه در سال 1983 چاپ شد.[2] این مبحث پس از مطرح شدن این شاخه از علم توجه گروه بسیار زیادی از متخصصان سیستم و برنامه نویسان و طراحان رابط کاربری به آن جلب شد زیرا تا آن زمان در طراحی سیستم‌های کامپیوتری به نقش کاربر توجه زیادی نشده بود. هدف از پرداختن به این علم میان رشته ای ایجاد متدولوژی‌ها و پروسه‌های طراحی رابط کاربری، ایجاد متد‌های برای تغییر رابط‌های کاربری جدید، تکنیک‌های سنجش و مقایسه رابط‌های کاربری،پیاده سازی رابط‌های کاربری جدید و تکنیک‌های تعامل، پیاده سازی مدل‌های توصیفی و پیشگویانهو تئوری‌های تعامل بوده است. هدف طولانی مدت تعامل انسان و کامپیوتر نیز طراحی و ساخت سیستم‌هایی است که کمترین مانع و مشکل را برای مدل شناختی کاربران و آنچه کاربران از کار کردن با سیستم طراحی شده می دانند، ایجاد نماید.[3] کاربرد پذیری، ثبات، امنیت، سادگی ارتباط با شبکه اجتماعی و رابط کاربری همه از مواردی است که در طراحی و حتی بازبینی و اعمال تغییرات در این بستر ارتباطی باید مورد توجه قرار گیرد. در بخش‌های بعدی به تفصیل به این موضوع پرداخته خواهد شد. برخی از دلایل موفقیت این علم کاملاَ ریشه در تکنولوژی دارد: تعامل انسان با کامپیوتر مشکلات زیادی را تشخیص داده و برای حل آنها راه حل‌های مناسبی در حوزه علوم کامپیوتر ارئه کرده است. برای مثال در ایجاد تغییر در واسط کاربری، سیستم‌های مدیریت واسط کاربری، راهنما‌های سیستم .
سایر دلایل به طور عمده فرهنگی است: این علم موجب شده است که در صورت استفاده افراد غیر فنی از کامپیوتر و سایر تکنولوژی‌های وابسته، تاثیرشان بر زندگی فرد مشخص باشد.
بررسی رفتار کاربر در مقابله با تغییرات ایجاد شده در رابط کاربری یا سایر تنظیمات از شاخه‌های علم تعامل انسان با کامپیوتر(Human Computer Interaction-HCI) است که با رویکرد روانشناسی در بهبود سیستم‌های طراحی شده برای کاربران به کار می رود. علم “تعامل انسان و کامپیوتر” اولین باردر سال 1975 مطرح و شناخته شد. در سال 1980 به عنوان شاخه ای مستقل از علم مطرح شد و نیز اولین کتاب در این زمینه در سال 1983 چاپ شد.[2] این مبحث پس از مطرح شدن این شاخه از علم توجه گروه بسیار زیادی از متخصصان سیستم وبرنامه نویسان و طراحان رابط کاربری به آن جلب شد زیرا تا آن زمان در طراحی سیستم‌های کامپیوتری به نقش کاربر توجه زیادی نشده بود. هدف از پرداختن به این علم میان رشته ای ایجاد متدولوژی‌ها و پروسه‌های طراحی رابط کاربری، ایجاد متد‌های برای تغییر رابط‌های کاربری جدید، تکنیک‌های سنجش و مقایسه رابط‌های کاربری،پیاده سازی رابط‌های کاربری جدید و تکنیک‌های تعامل، پیاده سازی مدل‌های توصیفی و پیشگویانهو تئوری‌های تعامل بوده است. هدف طولانی مدت تعامل انسان و کامپیوتر نیز طراحی و ساخت سیستم‌هایی است که کمترین مانع و مشکل را برای مدل شناختی کاربران و آنچه کاربران از کار کردن با سیستم طراحی شده می دانند، ایجاد نماید.[3] کاربرد پذیری، ثبات، امنیت، سادگی ارتباط با شبکه اجتماعی و رابط کاربری همه از مواردی است که در طراحی و حتی بازبینی و اعمال تغییرات در این بستر ارتباطی باید مورد توجه قرار گیرد.
شبکه‌های اجتماعی:شبکه‌های اجتماعی متشکل از گروهی از افراد یا سازمان‌های دارای سلیقه یا منافع مشترک هستند که برای دستیابی به اهداف خاص گرد هم می آیند. پیشینه اولین ارتباطات و شبکه‌های مجازی به کاربران ایمیل می رسد. اولین شبکه‌های اجتماعی در غالب گروه‌های Usenet برای افراد با علایق یکسان شکل گرفت که افراد عضو گروه که در آن زمان استفاده کنندگان از اینترنت غالباً برنامه نویسان و همگی دغدغه‌های یکسانی در مورد بکارگیری تکنولوژی داشتند. از امکانات منحصر به فرد این شبکه‌های اجتماعی امکان برقراری ارتباط بین افراد از طریق چت روم‌ها بود. از آنجایی که اولین شبکه‌های اجتماعی کاربران مختص خود را داشتند، در بین مردم عادی و کاربران کامپیوتر شناخته شده نبودند.[1]

شکل SEQ شکل * ARABIC 1: نحوه تعامل و ارتباطات بین شبکه‌های اجتماعیاولین شبکه اجتماعی که به کاربران امکان نمایش دادن و ایجاد لیست دوستان را داد Live Journal بود که علاوه بر امکانات مذکور امکان ایجاد بلاگ توسط کاربران و مشاهده آن توسط سایر کاربران را داشت. برخی از این سایت‌ها همچنان هم فعالیت می کنند. از سال 2003 تعداد و انواع شبکه‌های اجتماعی مجازی افزایش یافتند و میلیون‌ها نفر برای استفادها از شبکه‌هایی چون Friendster, LinkedIn وMyspace ثبت نام کردند. در سال 2003 هنگامی که Friendster از کاربران حق عضویت دریافت کرد، کاربران به فکر استفاده از سایت‌های مشابه با خدمات رایگان افتادند. تمایل کاربران به استفاده از شبکه‌های اجتماعی رایگان با امکانات مورد نظر، باعث ایجاد رقابت شدیدی در شبکه‌های اجتماعی به هدف جلب رضایتمندی کاربران شد.[2]
با توجه به مدت زمانی که کاربران برای استفاده از شبکه‌های اجتماعی صرف می کنند، رضایت کاربران از سرویسی که از شبکه اجتماعی مورد نظرشان اهمیت ویژه ای دارد.

شکل SEQ شکل * ARABIC 2: ارتباط بین شبکه های اجتماعی و دنیای وبچرا کاربران عضو شبکه‌های اجتماعی می‌شوند؟دلیل اصلی عضویت افرد در شبکه‌ها احتماعی، ارتباط برقرار کردن با سایر افرادی است که کاربران به نحوی آنها را می‌شناسند: همانند دوستان، اقوام، همکاران و دیگر آشنایان. همچنین کاربران برای دنیال کردن اخبار خاص و اتفاقات مورد علاقه شان از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند. افراد بسیار زیادی برای در داشتن تعامل با سایرین وارد شبکه‌های مجازی می‌شوند، و معمولاً در هنگام استفاده از شبکه‌های اجتماعی، به چک کردن نوشته‌های سایرین، دیدن عکس‌ها و یا ارسال پیغام برای دوستانشان می‌پردازند. گاهی اوقات دلیل استفاده از شبکه‌های اجتماعی، ترجیح افراد به داشتن رابطه مجازی به حای صحبت یا ملاقات حضوری با دوستان است.
اغلب، راه ارتباطی افرادی که در خارج مرزها زندگی می‌کنند با دوستان، آشنایان و نیز افراد فامیل، شبکه‌های اجتماعی است. همچنان بسیاری از کاربران برای اعلام اتفاقاتی که در زندگی آنها در جریان است، از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند همانند شروع کار جدید و … .
برخی از کاربران برای دنبال کردن هنرپیشه‌ها و یا خواننده‌های مورد علاقه شان از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند. تعداد اندکی از کاربران شبکه‌های اجتماعی برای مقاصد شغلی از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند. افرادی که از شبکه‌های احتماعی برای مقاصد شغلی استفاده می‌کنند عمدتاً دو دسته‌اند: دسته اول افرادی که جویای کار بوده و صفحات مرتبط با شرکت‌ها را برای دست یافتن به موقعیت شغلی جدید دنیال می‌کنند. دسته دوم افرادی هستند که خود صاحب کسب و کار بوده و برای ارائه خدمات و یا بازاریابی محصولات از بستر شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند.
معمولا کسانی به عنوان اعضای ثابت شبکه‌های احتماعی شناخته می‌شوند که هر روز و یا هفتگی وارد حساب کاربری خود شده و بر اساس علاقه و نیاز به دنبال کردن افراد یا مطالب بپردازند.
انواع شبکه‌های اجتماعی:فضاهای شبکه‌های اجتماعی در حال حاضر بسیار پر رونق است، و دلیل و انگیزه کاربران از عضویت در آنها به سختی قابل تفکیک است. شبکه‌های اجتماعی می‌تواند در گروه‌های بسیار متفاوتی دسته بندی شوند، ولی همگی هدف متحدی را دنبال می‌کنند: همه آنها برای‌ایجاد ارتباطات محکم بین افراد به وجود آمده‌اند. برخی برای کمک به افراد برای یافتن اشخاص و اطلاعات به وجود آمده‌اند‏، برخی به طور کامل و جدی بر روی ارتباطات تمرکز کرده‌اند و برخی مبتنی بر خلاقیت فردی هستند. هر یک از انواع نام برده بر اساس ماهیتشان‏، در برگیرنده مشخصات مختص به خودشان هستند.
به طور کلی می‌توان شبکه‌های اجتماعی را به سه دسته متفاوت تقسیم بندی کرد:
شبکه‌های شخصی:
این نوع از شبکه‌های اجتماعی‏‏، قدیمی‌ترین شبکه‌های اجتماعی به وجود آمده هستند و برای بازی‌های دیجیتال و مبتنی بر وب طراحی شده‌اند و به راحتی با توجه به طبیعت آنها‏، از سایر انواع شبکه‌های اجتماعی قابل تشخیص‌اند. بعدها‌این شبکه‌ها‏، برای‌ایجاد ارتباطات شخصی و یا برقراری ارتباط مجدد بین افراد با به اشتراک گذاری وقایع مهم افرادی که در دایره دوستان قرار می‌گیرند‏، استفاده شدند. همانطور که از نام‌این شبکه‌ها بر می‌آید‏،‌این نوع از شبکه‌های اجتماعی بر اساس محتوای تولیدی توسط کاربران شکل می‌گیرد همانند به اشتراک گذاشتن دیدگاه‌ها، مقالات و نوشته‌های جذاب و یا اعلام ورود به یک مکان به همراه دوستان.
این شبکه‌ها برای کاربران جنبه کاملاً شخصی داشته و همه انواع اطلاعاتی که شخص بخواهد می‌تواند در صفححات شخصی خود به اشتراک بگذارد.
شبکه‌های به اشتراک گذاری محتوا:
این نوع شبکه‌های اجتماعی معمولا در برگیرنده مکالمات بسیار حجیم و معمولا به روز رسانی شده است. با‌اینکه شبکه‌های به کاربران در جهت‌ایجاد ارتباط عمیق تر بین دوستان و یا‌ایجاد رابطه با افراد جدید، ولی به نظر می‌رسد که بیشتر برای‌ایجاد روابط جدید و جذب مخاطب به کار می‌رود. در‌اینگونه از شبکه‌های اجتماعی از ترکیب اطلاعات شخصی و حرفه‌ای استفاده می‌شود تا ابعاد متفاوتی از شخصیت و علاقه مندی‌های کاربر را نمایش دهد.
شبکه‌های اجتماعی بر اساس به اشتراک گذاری علایق:
این دسته از شبکه‌های اجتماعی، جامعه محور و ذاتاً در برگیرنده اطلاعات هستند و توسط هر دو دسته افراد حرفه‌ای و افرادی که بر اساس علاقه از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند، مورد توجه قرار می‌گیرند. کاربران معمولاً اینگونه شبکه‌های اجتماعی را برای، به اشتراک گذاری توانمندی‌ها، نشان داده آنچه که آموخته‌اند و یا برای در ارتباط ماندن با افراد حرفه‌ای در حوزه‌های مختلف ، به کار می‌گیرند.‌اینگونه فضاها می‌بایستی فضای سالمی‌برای ترکیب محتوای حرفه‌ای و شخصی‌ایجاد و حفظ گردد. مثال:LinkedIn، Flickr
تعاریف تجربه کاربری و اهمیت پرداختن به آن:تعریف تجربه کاربری:- تجربه کاربری، دربرگیرنده تمامی‌جنبه‌های نحوه تعامل افراد و کاربران با محصول تعاملی است: نحوه در دست گیری محصول، نحوه مشاهده کارکردن با محصول، احساس کاربر در به کارگیری و استفاده از محصول نهایی،‌اینکه محصول مورد نظر چگونه به رسیدن به اهداف کاربر کمک می‌کند و نیز میزان هماهنگی محصول تولیدی در برطرف کردن نیاز کاربران است. (Alben-1996)
– تمامی‌جنبه‌های تعامل کاربر نهایی با تولید کننده، سرویس و یا محصول نهایی است. شناخت نیاز کاربر اولین فاکتور در اندازه‌گیری تجربه کاربری یک کاربر فرضی است. سپس سادگی و ظرافت در تولید محصولات است که باعث‌ایحاد حس رضایت و نیز تجربه کاربری متفاوتی می‌گردد. (  HYPERLINK “http://www.nngroup.com/about/userexperience.html” Nielsen-Norman Group- 1991)
– تجربه کلی و یا خاص توسط کاربر یا مشتری از به کارگیری یک محصول، خدمت یا رویداد.‌این تجربه معمولا در سهولت استفاده خلاصه می‌گردد.(   HYPERLINK “http://www.nathan.com/ed/glossary/index.html” Shedroff- 1998)
اهمیت تجربه کاربری:در دهه‌های اخیر تجربه کاربری در طراحی تعاملی، نقش مهمی ‌را ‌ایفا می‌کند. کاربر منبع بسیار ارزشمندی برای ایجاد تغییر و یا بهبود سیستم است.
ارزیابی مکاشفه ای :ارزیابی مکاشفه ای یکی از روش‌های اندازه‌گیری میزان کاربردپذیری و نیز مشجص کردن مشکلات طراحی واسط کاربری است که در واقع بخشی از طراحی تکرار شونده محسوب می‌شود. ارزیابی مکاشفه ای، شامل مجموعه‌ای کوچکی از آزمون‌های ارزیابی واسط کاربری و معیارهایی برای شناخت و قبول کردن مشکلات کاربردپذیری است.

فصل دوم:مروری بر ادبیات تحقیق و مبانی نظریمروری بر ادبیات تحقیق و مبانی نظریهنگام استفاده از شبکه‌های اجنماعی و به طور کلی صفحات وب یکی از مهمترین معیارهای کاربران سهولت استفاده و نیز واسط کاربری است. برای طراحی مناسب شبکه‌های اجتماعی شناخت کاربر و نیز نحوه تعامل کاربر با شبکه اجتماعی مذکور بسیار حائز اهمیت است.
در طراحی شبکه‌های اجتماعی با توجه به نتیجه تحقیقات انجام شده 7 فاکتور مهم در طراحی اولیه می‌بایستی مد نظر قرار گیرد که عبارتند از:
سادگی طراحی واسط کاربری:قبل از هر اقدامی‌در طراحی شبکه‌های اجتماعی لازم است که‌این موضوع مد نظر قرار گزفته شود که با توجه به ماهیت و استفاده عموم از شبکه‌های اجتماعی لازم است رنگ‌ها و گرافیک به کار رفته در‌این صفحات تا جای ممکن ساده و به دور از پیچیدگی باشد.
رنگ‌های به کار رفته عمدتاً محدود و ساده بوده و تغییرات رنگ‌ها جزئی است. پس زمینه صفحات معمولاً سفید بوده و سایر برگه‌ها در نواری با رنگ بسیار ملایم قرار می‌گیرند و به روزرسانی‌ها با رنگ متفاوتی اعلام می‌شوند. گرافیک به کار رفته در صفحات بسیار ساده و با کمترین طراحی صورت می‌گیرد. دلیل طراحی ساده و به کارگیری کمترین گرافیک مناسب نبودن طراحی بصری زنده برای شبکه‌های اجتماعی است. زیرا استفاده از شبکه‌های اجتماعی معمولا به دلیل به اشتراک گذاری مطالب و نیز‌ایجاد محلی برای تبادل نظر و اطلاعات است. در صورت استفاده از طراحی‌های بصری پیچیده‏‏‏- باهث‌ایجاد سربار اضافه و برهم خوردن تمرکز کاربر از هدف اصلی یعنی‌ایجاد ارتباط گردد.
برای مثال توییتر یکی از طراحی‌های حداقلی را برای واسط کاربری به کار برده است. ‏

شکل SEQ شکل * ARABIC 3: Twitteبه عبارت دیگر با توجه به‌اینکه برای اکثر کاربران استفاده از شبکه‌های اجتماعی در برگیرنده حجم ریادی از اطلاعات برای تبادل و به اشتراک گذاری است استفاده از واسط کاربری پیچیده و با طراحی‌های سنگسن باعث سردرگمی- اشتباه و احساس ناراحتی در کاربر می‌گردد. رنگ‌های به کار رفته در شبکه‌های اجنماعی نیز همواره ملایم و هماهنگ است و معمولا در موارد بسیار خاص از رنگ‌های متضاد استفاده می‌گردد.
جستجوی برجسته و تابعی :اوج استفاده از طراحی واسط خوب کاربری‌ایجاد امکان جستجوی خوب است. همانطور که پیشتر اشاره شد، با توجه به حجم زیاد اطلاعات کاربران، امکان جستجو داشته باشند به همین دلیل یکی از مهم‌ترین المان‌های مورد استفاده در طراحی واسط کاربری شبکه‌های اجتماعی داشتن قسمتی برای جستجو است. یکی از روش‌های بهینه‌ایجاد نوارجستجو در شبکه‌های اجتماعی استفاده از فیلتر و نیز باز شدن یک منوی بازشوندهمرتبط با مورد جستجو شده است.
طراحی دکمه‌های برجسته :شبکه‌های اجتماعی نیازمند در بر گرفتن لینک‌ها و دکمه‌های متفاوت برای انجام وظایف مشخص است.
جدایی عناصر :در طراحی واسط کاربری شبکه‌های اجتماعی و تعامل با سایر صفحات بسته‌های محتوایی می‌بایستی به صورت بصری از هم جدا بوده و به راحتی با چشم قابل تفکیک باشند.
فرم‌های ساده و قابل استفاده :فرم‌ها مهمترین عناصر در طراحی رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی است. فرم‌های مربوط به ورود و خروج در شبکه‌های اجتماعی مهم‌ترین فرم‌های مورد استفاده کاربران شبکه‌های اجتماعی هستند.
به روز رسانی به موقع :در شبکه‌های اجتماعی ماهیتاً تبادل اطلاعات بین کاربران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در واقع برای هر کاربر شبکه اجتماعی‌این که در گراف ارتباطی و دایره دوستان، چه اتفاقی در حال جریلن است از اهمیت ویپه‌ای بر خوردار است. مدت زمانی که طول می‌کشد تا‌این اتفاقات و ارتباطات به روزرسانی شود از اهمت ویژه‌ای برخوردار است و یکی از مهمترین فاکتورها برای کاربران‌این قبیل شبکه‌ها، است. برای طراحان واسط کاربری‌این بدان معنا است که کاربر باید امکانیداشته باشد که تغییرات و به روزرسانی‌های اعمال شده توسط دوستان خود را در کمترین زمان ممکن دریافت کند. به روزرسانی خودکار و چشمگیر باعث می‌شود که کاربر برای استفاده از شبکه اجتماعی باقی بماند و معمولاً به طور روتین به استفاده از امکانات موجود بپردازد.
کاربرمحور بودن واسط کاربری :شبکه‌های اجتماعی با توجه به ماهیت ارتباطی که دارند باید بر روی علاقمندی‌های کاربران تمرکز کنند و از‌این حیث تاثیر کاربر بر شبکه‌های اجتماعی اهمیت ویپه‌ای یافته است. همچنین فاکتور موفقیت و برقراری شبکه‌ها و رسانه‌های اجتماعی، کاربران و تداوم استفاده کاربران از آهاست به همین دلیل کاربر محور بودن شبکه‌های اجتماعی عجیب نیست. تمامی‌شبکه‌های اجتماعی موفق همانند فیسبوک و توییتر کاربران خود را در مرکز قرار داده و بر اساس نیاز و خواست و علاقه مندی کاربر به طراحی پرداخته‌اند. طراحان واسط کاربری با بررسی پروفایل کاربری کاربران خود و با توجه به جزئیات موجود، به طراحی امکاناتی همانند پیشنهاد دوستان جدید، گروه‌ها و وقایع پرداخته‌اند.
به طور مثال صفحه اصلی فیسبوک نمونه یک طراحی کاملا مبتنی بر کاربر است،‌این صفحه در بر گیرنده اطلاعات و جزئیات، اخطارها، به روزرسانی‌ها است و همچنین به کاربر‌این امکان را می‌دهد که تنها با یک کلیک بخضی از اطلاعات را پنهان کرده و یا به روزرسانی‌های یک گروه و یا کاربر مشخص را پنهان کند.

فصل سوم
پیشینه پژوهشی

پیشینه پژوهشیبحث ایجاد تغییرات در واسط کاربری و ایجاد برنامه‌ها از اتصال قطعات کوچکتر برنامه یکی از گسترده ترین مباحث مورد علاقه مهندسین کامپیوتر و طراحان صفحات وب در 30 سال گذشته بوده است. به طور علمی ایجاد تغییرات در رابط کاربری می باید بر اساس سناریوهای مشخص و داستان پردازی و همچنین چک کردن خروجی‌ها بر اساس پرتوتایپ‌ها صورت گیرد. در بررسی تغییرات واسط کاربری معمولا به طور عمده از دو روش استفاده می شود:[5]
استفاده از ابزارهای بازبینی( استفاده از روش محاسباتی) و یا اعمال تغییرات بدون استفاده از آنها.
ایجاد تغییرات با استفاده از ابزارهای بازبینی و ایجاد تغییرات بدون آنها نتایج متفاوتی در بر خواهد داشت.
یکی از ابزارهای بازبینی که در این موضوع توسط پژوهشگران دانشگاه برکلی و استنفورد استفاده شده، d.note است که برای ایجاد تغییرات واسط کاربری و برای کنترل جریان دیاگرام‌ها از آن بهره برده اند. [6] این ابزار از دو جهت به بررسی تغییرات اعمال شده می پردازد:
در تحقیقات مشخص شده است که استفاده از ابزارهای بازبینی بر روی نوع و تعداد تغییرات پیشنهادی تاثیر می گذارد.
استفاده از ابزارهایی از این قبیل، نیاز به شفاف سازی کمتر و اضافه کردن تکنیک‌های استخراج کمتری دارد.
برای بررسی عمیق ساختار گراف شبکه‌های اجتماعی برای طراحی شبکه‌های اجتماعی جدید لازم است که ساختار شبکه‌های آنلاین اجتماعی به خوبی ارزیابی و تحلیل گردد. تحلیل شبکه‌های اجتماعی (SNS) نقشه برداری و اندازه گیری ارتباطات و جریان‌های میان افراد، گروه‌ها، سازمان‌ها، کامپیوترها و URLها و سایر اطلاعات و دانش مرتبط و موجود است. در تحلیل شبکه‌های اجتماعی معمولا از روش‌هایی همچون تحلیل گراف‌های تعامل استفاده می گردد تا بر اساس نوع ارتباط کاربر با سایر کاربران الگوی تعاملی کاربر مشخص گردد. استفاده از ابزارهای مذکور در کنار روشهای دیگر – همچون مشاهدات میدانی، پرسشنامه- برای استخراج اطلاعات مورد نیاز برای اعمال تغییرات می تواند نتایج قابل توجهی در اختیار کاربر قرار دهد.[7] تغییرات و نیز نحوه تعامل کاربر با شبکه‌های اجتماعی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. زیرا بر خلاف وب که محتوا محور می باشد، شبکه‌های اجتماعی کاربر محورند. کاربران شبکه‌های اجتماعی، به ایجاد حساب کاربری پرداخته و پروفایل خود را ایجاد می کنند و بدون محدودیت می توانند هر گونه ارتباطی از طریق پروفایل کاربری خود با سایر کاربران ایجاد کنند. نتیجه استفاده از شبکه‌های اجتماعی، ایجاد و بهبود روابط اجتماعی، ایجاد دانش و اطلاعات و به اشتراک گذاری آنها و ایجاد روابط جدید با کاربرانی با علاقه مندی‌های مشترک است. شبکه‌های اجتماعی انواع بسیار متفاوتی دارند. تکنیک‌های ارزیابی رابط کاربری به دو دسته اتوماتیک و جانشین دسته بندی می شنود.[8]تکنیک‌های اتوماتیکی که برای ارزیابی رابط کاربری و ارزیابی کاربردپذیری رابط کاربری به طور کلی استفاده می شوند عبارتند از:
Heuristic Evaluation
Usability Testing
این تکنیک‌ها هر یک به کشف مشکلاتی از طراحی کمک می کنند.
تکنیک‌های جانشینی هم در این مورد وجود دارد. همانند: سنجش رضایت کاربر. فرق اصلی روش‌های اتوماتیک و جانشین این است که مشکلات مشخص شده در روش جانشین همانند مشکلات مشخص شده در تکنیک‌های اتوماتیک قابل پیش بینی نیستند.
تکنیک موفقی که در ارزیابی میزان کاربردپذیری رابط کاربری صفحات وب به کار برده می شود مشتمل بر فعالیت‌های زیر است:[9]
تعیین اهداف انجام ارزیابی کاربردپذیری
تعیین جنبه‌های UI برای ارزیابی
شناسایی کاربران هدف
انتخاب معیارهای کاربردپذیری
انتخاب روش ارزیابی
انتخاب کارها
طراحی سناریو
جمع آوری اطلاعات
تحلیل داده‌های کاربردپذیری
نقد کردن واسط کاربری و پیشنهاد ارتقا
تکرار چرخه ارزیابی در صورت لزوم
نتیجه گیری
هر یک از مراحل ذکر شده خود شامل قسمت‌هایی است که در بررسی کاربرد پذیری رابط کاربری نرم افزارها از آنها استفاده می شود. برای بررسی میزان کاربرد پذیری شبکه‌های آنلاین اجتماعی نیز از این روش به همراه تلفیقی از سایر روش‌های مطرح در این حوزه استفاده خواهد شد.
Nielson در سال 1991 به عنوان یکی از اولین کسانی که به بررسی واسط کاربری و نرم افزار به روش ارزیابی مکاشفه ای پرداخت و لیستی مشتمل بر 10 عنوان را برای این کار ایجاد کرد. این لیست در حال حاضر نیز به عنوان یکی از بهترین و معتبرترین لیست‌های ارزیابی مکاشفه‌ای استفاده می‌شود. این لیست در جدول 1 به قرار زیر است[10]:
Nielson Heuristics
Visibility of sys– status
Match between sys– and real world
User control and freedom
Consistency and standards
Error prevention
Recognition rather than recall
Flexibility and efficiency of use
Aesthetic and minimalist design
Helps users recognize, diagnose, and recover from errors
Help and documentation
جدول SEQ جدول * ARABIC 1: لیست ارزیابی مکاشفه‌ای Nielson
در ادامه به تفضیل به توضیح لیست موجود در جدول1 خواهیم پرداخت:
دیده شدن وضعیت سیستم :سیستم طراحی شده باید همواره به کاربر اطلاع دهد که در چه وضعیتی قرار دارد و چه کاری در حال انجام شدن است و در صورت نیاز، به کاربر پیام خطا دهد و یا بازخوردی از سیستم به کاربر داده شود.
ایجاد ارتباط یک به یک بین سیستم و دنیای واقعی:سیستم می‌بایستی به زیبان کاربر صحیت کند و از کلمات و عبارات دنیای واقعی کاربر استفاده شود نه عباراتی که مختص سیستم هستند. بهتر است عبارات و کلمات استفاده شده در طراحی سیستم در دنیای واقعی مصداق داشته باشد و به صورت منطقی و طبیعی در کنار هم قرار گیرند.
کنترل کاربر و آزادی :کاربران در برخی مواقع خطاهایی در کار با سیستم‌ایجاد می‌کنند و در‌اینگونه مواقع، نیاز به خروج از سیستم است. به همین منظور معمولا در طراحی‌ها امکان بازگشت به حالت قبل وجود داشته باشد.
رعایت استاندارد و سازگاری :تمامی‌عبارات و‌ایکون‌ها و اصطلاحات به کار رفته در طراحی واسط کاربری باید قانونمند، تابع استاندارد و یکسان باشد.
جلوگیری از خطا :بهتر از طراحی پیام‌های خطای کامل، طراحی سیستم‌ها و واسط‌های کاربری با احتمال کمترین میزان بروز خطاست.
شناخت به جای دوباره فراخوانی :کاهش و حداقل شدن استفاده از حافظه کاربر با استفاده از طراحی اشیا، عبارات و‌ایکون‌های دارای مفهوم قابل دیدن.
انعطاف‌پذیری و کارایی :سیستم باید به گونه‌ای طراحی شود که برای کاربران حرفه‌ای و کاربران تازه وارد قابل استفاده و انعطاف پذیر باشد.
طراحی زیبا و حداقلی :طراحی نباید در برگیرنده اطلاعات بی ربط و یا المان‌هایی که به ندرت مورد استفاده قرار می‌گیرد باشد. هر واحد اضافی در طراحی، باعث کاهش میزان دیده شدن المان‌های ضروری می‌گردد.
کمک به کاربران برای تشخیص و رفع خطا و بازگشت به حالت قبل از خطا:پیام‌های خطا باید به زبان ساده باشد و در برگیرنده خطا و دلیل آن باشد.
راهنما و مستندات سیستم:در طراحی سیستم باید مدارک و مستنداتی تعبیه شود که در صورت نیاز کاربر بتواند در سیستم جستجو کرده و مشکل را حل کرده و یا یادگیری داشته باشد.
در این تحقیق نیز از چک لیست Nielson اصلاح شده و طراحی شده مختص شبکه‌های اجتماعی برای ارزیابی میزان کاربردپذیری واسط کاربری استفاده شده است.

فصل چهارم:روش انجام پژوهش
روش انجام پژوهشهدف‌ این تحقیق ارزیابی میزان کاربردپذیری شبکه اجتماعی LinkedIn و بحث و بررسی نتایج به دست آمده و نیز پیشنهاد کردن روش‌های بهبود وضع موجود برای طراحان شبکه‌های اجتماعی و برنامه نویسان برای بهبود وب سایت‌ها بر اساس مشکلات پیدا شده در هنگام کار کردن افراد مختلف(کاربران و افراد متخصص) با سیستم است. LinkedIn برای ارزیابی در نظر گرفته شده است زیرا به عنوان یک شبکه اجتماعی کاری محسوب می‌شود. فقط یک وی سایت مورد بررسی قرار گرفته است تا امکان ارزیابی کاملی فراهم‌اید و در مورد امکانات اصلی شبکه‌های اجتماعی بحث و بررسی شود.
برای به دست آوردن نتیجه بهتر، از دو روش به طور همزمان استفاده شده است:
ارزیابی مکاشفه‌ای
تست کاربر(شامل پرسشنامه و مصاحبه)
روش‌های ارزیابی استفاده شده و توجیه استفاده از آنها:روش‌هایی که در‌این تحقیق از آنها استفاده شده است ارزیابی مکاشفه‌ای و تست کاربر(مبتنی بر مصاحیه و پرسشنامه) می‌باشد. از روش ارزیابی مکاشفه‌ای برای یافتن مشکلات کاربردپذیری وب سایت LinkedIn از منظر کاربران حرفه‌ای استفاده شده است.‌این روش از زوایای مختلف مشکلات احتمالی و ممکن در سیستم همانند ناسازگاری، روش‌های مختلف ساپورت در هنگان کار کردن، نمایان بودن اطلاعات و زبان مورد استفاده را نشان می‌دهد. همچنین امکان نمایان شدن پیام‌های خطا را نیز می‌دهد و به طور کامل می‌تواند‌این پیام‌ها بررسی گردد. طراحی رابط کاربری ضعیف، تجربه کاربری را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد.,[11] محققان مدل مکاشفه‌ای Nielson با‌ایجاد چک لیستی برای بررسی اختصاصی LinkedIn ، به منظور بهبود تغییر داده اند. در‌این چک لیست هر یک از بندهای دهگانه نلسون به زیر دسته‌هایی تقسیم کرده اند که باعث روشن تر شدن پروسه ارزیابی شده است. تست کاربران نهایی با ساده ترین روش برای تست کاربردپذیری و کمترین ملزومات انجام شده است. [12] طراحی واسط کاربری، ظاهر و طراحی بصری وب سایت و بخشی که کاربر با آن به طور مستقیم تعامل می‌کند را در بر می‌گیرد. [11]‌این روش به مهندسان کاربردپذیری‌این امکان را می‌دهد که به طور دقیق و فرکانس برخورد مشکلات ، تعداد خطاهای ‌ایجاد شده و زمانی که صرف یافتن مشکلات کاربردپذیری می‌شود، توسط کاربران تازه کار را مشخص می‌کند.[13]
همچنینNielson پیشنهاد کرده است که تست کاربردپذیری را به همراه ارزیابی مکاشفه‌ای انجام داده تا مکمل یکدیگر باشند. هدف از تست کاربر ، با کاربران تازه کار و افراد حرفه‌ای ، مشخص نمودن مشکلات کاربری شبکه اجتماعی بر اساس واسط کاربری با توجه به تجربه کاربری افراد مبتدی و حرفه‌ای می‌باشد. [14]
روش بلند فکر کردن یکی از روش‌های معول در تست کاربردپذیری است. در هنگام انجام تست، جایی که کار مورد نظر در خلال پروسه ، ارزیابان از کاربر می‌خواهند تمام اتفاقات در جریان و پروسه انجام کار را با صدای بلند بازگو کنند و احساس خود ، مشکلات موجود و نیز نظر خود در مورد سیستم را بیان کنند.‌این روال توسط هر دو دسته افراد حرفه‌ای و مبتدی انجام می‌پذیرد و به ارزیابان امکان ارزیابی شبکه اجتماعی مذکور را می‌دهد. [15]
همچنین روش مشاهده برای مشاهده رفتار کاربر در مواجهه با سناریوهای مشخص شده انتخاب شده است.این روش موجب می‌شود تا مطمئن شویم که کسی که تحقیق می‌کند از تمامی‌اموری که مشاهده کرده است یادداشت برداری کرده است. همه وقایع توسط برنامه‌ای که بر روی لپ تاپ محل ارزیابی نصب است ضیط می‌گردد و در صورت نیاز مجدد بازبینی می‌گردد. به همه کاربران در ابتدا که سناریو‌ها داده می‌شود اعلام می‌گردد که فعالیت‌هایشان ضیط می‌شود. از فیلم‌های ضبط شده برای اندازه‌گیری میزان موفقیت در به اتمام رساندن امور توسط کاربران استفاده می‌گردد.[16]
چرخه مورد استفاده در تحقیق:در سال 2011 چرخه ای برای تلفیق این دو روش و مراحل کار طراحی گردید[17] که در آن تمامی مراحل مربوط به تلفیق دو روش به کار رفته در این تحقیق را نشان می دهد. این چرخه به قرار زیر است:

شکل SEQ شکل * ARABIC 4: نمودار مراحل انجام کارهمانگونه که در این نمودار مشاهده می شود مراحل انجام کار از جمع آوری اطلاعات کاربر آغاز می گردد و پس از نوشته شدن سناریو که حدود 10 عملیات را در بر می گیرد، و پس از برنامه ریزی برای انجام تست ها، بندهای مربوط به ارزیابی مکاشفه ای را طراحی کرده و بر اساس آن کاربران را انتخاب کنند. از این مرحله به بعد ارزیابی محصول اولیه یا نهایی که اینجا وب سایت است آغاز می گردد و از کاربران خواسته می شود که ارزیابی مورد نظر را انجام داده وفرم را پر کنند و در مورد مشکل بحث و تبادل نظر صورت گیرد. این کار در این تحقیق با تست کاربر و استفاده از سناریو های نوشته شده صورت پذیرفته است. و در آخر به بررسی و دسته بندی مشکلات مطرح شده پرداخته شده است. در صورتی که مشکلات به دست آمده از انجام این ارزیابی مطلوب و قابل قبول نباشد، همین چرخه مجدد از جایی که طراحی ارزیابی آغاز می گردد شروع می شود و تا زمانی که به نتیجه مطلوب نرسد ادامه می یابد.
پرسشنامه: در‌این تحقیق، پرسشنامه‌ای طراحی شده است که از دو قسمت مختلف تشکیل شده است. بخش اول به پیش ارزیابی اختصاص یافته است و برای ارزیابی هر دو گروه مبتدی و حرفه‌ای استفاده می‌شود و بخش دوم برای بررسی کارشناسانه سیستم استفاده می‌شود و نظرات افراد حرفه‌ای که با سیستم کار می‌کنند را جمع آوری می‌کند. در واقع‌این پرسشنامه برای دو منظور استفاده می‌شود: 1- برای جمع‌آوری نظر کاربران 2- برای اندازه‌گیری میزان رضایت یا نا امیدی کاربر در هنگام استفاده از شبکه اجتماعی.
بسیاری از ابعاد کاربردپذیری به خوبی توسط پرسشنامه‌ای که در اختیار کاربران سیستم قرار می‌گیرد، قابل کشف است.‌این روش به خصوص هنگام مطالعه درباره رضایت کاربر و یا سهولت کار با سیستم (که هر دو به سختی قابل اندازه‌گیری هستند.) پرسشنامه روشی غیر مستقیم است. [18]این روش به بررسی مستقیم واسط کاربری نمی‌پردازد و تنها به جمع آوری نظرات کاربران درباره واسط کاربری بسنده می‌کند. پرسشنامه روشی مفید برای مطالعه‌اینکه کاربر نهایی چگونه از سیستم و امکانات موجود در آن استفاده می‌کند، می‌باشد. تست کاربردپذیری غیر مستقیم می‌تواند با متدهایی که به طور مستقیم با کاربردپذیری ارتباط دارند انجام شود- همانند بلند فکر کردن.
رضایت کاربر،ترجیحات کاربر و سختی‌های ممکن در استفاده از سیستم می‌تاند به راحتی با روش استفاده از پرسشنامه قابل تشخیص است. عیب روش‌های غیر مستقیم، میزان کم اعتبار نتایج به دست آمده است. برای افزایش اعتبار‌این روش، می‌بایستی تعداد افرادی که در پر کردن پرسشنامه مشارکت می‌کنند کافی باشد. (30 نفر حداقل تعداد شرکت کنندگان است.) و با استفاده از‌این روش احتمالاَ تعداد کمتری از مشکلات نسبت به سایر روش‌ها مشخص می‌شوند. [19]
پرسشنامه می‌تواند به شکل سوال و یا چک لیست در اختیار کاربران شبکه‌های اجتماعی قرار گیرد. روش‌های غیر مستقیم ارزیابی کاربردپذیری شبکه‌های اجتماعی همانند پرسشنامه و یا مصاحبه بهتر است در کنار روش‌های مستقیم همچون مشاهده میدانی و بلند فکر کردن قرار گیرد تا نتیجه بهتری حاصل گردد.[12]
انتخاب شرکت کنندگان: شرکت کنندگان در‌این تحقیق در بازه سنی 21 تا 40 سال قرار دارند و در برگیرنده دو دسته کاربران حرفه‌ای و مبتدی می‌باشد. برای افرادی که در‌این تحقیق شرکت می‌کنند‌ایمیلی همراه با توضیحات کامل مراحل انجام کار فرستاده می‌شود . افرادی که برای انجام‌این کار اعلام آمادگی می‌کنند برای تست کاربر در زمان مشخص دسته بندی می‌شوند.
مراحل انجام تحقیق:انجام ارزیابی مکاشفه ای: به طور کلی‌این روش برای افراد به طور انفرادی کار دشواری است و معمولاً یک نفر نمی‌تواند تمامی‌مشکلات مربوط به واسط کاربری را مشخص کند. تجربه نشان داده است که معمولا افراد مختلفی که از‌این روش برای شناخت مشکلات واسط کاربری استفاده می‌کنند به نتایج متفاوتی دستیابی پیدا می‌کنند، به همین دلیل با استفاده از افراد مختلف در فاز ارزیابی، می‌توان ارزیابی بهینه‌ای از واسط کاربری مورد نظر انجام داد و به مجموعه مشکلات موثرتری در طراحی واسط کاربری پی برد.
ارزیابی مکاشفه ای توسط هر فرد مستقلاً انجام می‌شود و زمانی که همه افراد ارزیابی خود را به پایان رساندند می‌توانند نتایج به دست آمده را جمع و مشکلات موجود را ارزیابی کنند. نتایج به دست آمده توسط هر ارزیاب را هم می‌توان به صورت گزارشات نوشته شده و هم به طور شفاهی جمع آوری کرد. مزیت گزارشات کتبی، توانایی جمع آوری و نگهداری آنها است ولی باعث‌ایجاد بار کاری اضافی برای بررسی مجدد و ارزیابی توسط مدیر ارزیابی و یا کسی که تست را اجرا می‌کند، می‌شود.
در انجام‌این تست می‌توان از ناظرانی کمک گرفت که در هنگام انجام تست توسط افراد، بر نحوه پاسخ گویی و نیز انجام تست نظارت کنند ولی‌این کار زمانبر است و باعث‌ایجاد سربار مالی و زمانی در هنگام انجام پروژه می‌گردد. البته پروسه مشخص و تدوین شده‌ای برای انجام‌این نوع ارزیابی وجود ندارد . روش پیشنهادی نیلسون برای ارزیابی مکاشفه‌ای شامل 4 گام است. گام اول، مرحله جلسه هماهنگی پیش ارزیابی است.‌این جلسه همانند جلسه آموزش مراحل ارزیابی است. قبل از‌اینکه ارزیابان وب سایت مورد نظر را مورد بررسی قرار دهند می‌بایستی زمان کوتاهی را به گشتن در وب سایت مربوطه بپزدارند تا با سایت و نحوه کارکرد آن آشنا شوند. همچنین کاربران می‌توانند در مورد قسمت‌هایی که با آنها به حد کافی آشنایی ندارند و یا برایشان مبهم است، یادداشت برداشته و از ارزیابان در موردشان سوال بپرسند.
همچنین پیشنهاد می‌گردد که در جلسه آموزش، ارزیابان یک سایت را به عنوان نمونه ارزیابی کنند تا کاربران به طور کامل با مفهوم ارزیابی آشنا گردند. [20]
در گام بعدی، ارزیابی واقعی است که در آن هر ارزیاب، شروع به انجام ارزیابی می‌کند و مشکلات طراحی را یک به یک تشخیص داده و توصیف می‌نماید.
در گام سوم، جلسه گزارش گیری آغاز می‌گردد و تمرکز بر روی جمع آوری و دسته بندی مشکلات گزارش شده توسط کاربران خواهد بود. معمولاَ اگر تعداد اجرا کنندگان متد ارزیابی بیش از یک نفر بود بهتر است‌این جلسه به صورت به اشتراک گذاری عقاید برگزار گردد.‌این جلسه همچنین برای بحث بر سر نمود‌های مناسب طراحی مناسب است.
در گام آخر، نتیجه ارزیابی‌ها جمع آوری شده و وارد جدول ارزیابی می‌گردد، و ژس از حذف مشکلات مشخص شده تکراری در یک جدول مشخص وارد می‌شوند. [21]
خروجی حاصل از ارزیابی مکاشفه‌ای لیستی از مشکلات کاربردپذیری است. [21] ‌این مشکلات در دسته‌های مختلفی دسته بندی و امتیازدهی می‌شوند. امتیازها بین 0 تا 4 متغیر است. 0 به معنای ”عدم وجود مشکل کاربردپذیری” است. 1 به معنای ”وجود مشکل زیبایی- در صورت وجود زمان بهتر است برطرف گردد” می‌باشد. 2 به معنای ”مشکل جزئی با اولویت پایین” است. 3 نشان دهنده ”مشکل اساسی با اولویت بالا” است. و بالاخره 4 نمایانگر ”وجود مشکل اساسی و نیاز به برطرف کردن سریع مشکل” است.‌این دسته بندی در مقدمه تست به ارزیابان توضیح داده خواهد شد.
پس از تهیه چک لیستی که برای بررسی شبکه اجتماعی طراحی شده است، ازسال می‌گزدد و هر یک از شرکت کنندگان بر اساس آنچه در توضیحات نوشته شده است به امتیازدهی چک لیست می‌پردازند. امتیازها بین 0 تا 4 بر اساس روش امتیازدهی توضیح داده شده خواهد شد.
در این تحقیق از یک چک لیست که بر اساس ارزیابی مکاشفه ای نیلسون طراحی شده است استفاده شده است. این چک لیست بر روی گوگل درایو بارگذاری شده و لینک فرم به همراه ایمیلی حاوی توضیحات لازم برای کاربران، برای کاربران ارسال می گردد. برای هر کاربر فقط یک بار امکان شرکت در این مطالعه وجود دارد.
چک لیست مورد استفاده در این مطالعه برای 60 نفر ارسال گردید. نیمی از این افراد زن و نیمه دیگر مرد بودند. از مجموع 30 نفر مرد، 21 نفر پاسخ دادند و درصد مشارکت مردان در این تحقیق 70% بوده است. همچنین از مجموع 30 نفر زن، 17 نفر به چک لیست پاسخ داده اند که بر این اساس درصد مشارکت زنان 56% است. شرح جزئیات شرکت کنندگان بر اساس گروه سنی و جنسیت در جدول 2 آمده است:
جنسیت محدوده سنی
16 -20 21 -25 26 – 30 31 -35 36 -40
زن 0 5 7 2 3
مرد 1 4 6 8 2
جدول SEQ جدول * ARABIC 2: جامعه آماری مورد مطالعهنتایج به دست آمده از چک لیست به همراه تمامی جزئیات و با در بر گرفتن تمامی پاسخ‌ها در جدول شماره 3 قابل مشاهده است. در این جدول تمامی سرفصل‌های مورد استفاده در چک لیست و تعداد مشکلات کاربردپذیری که در حین انجام مطالعه که توسط کاربران مشخص شده است را نمایش می دهد. همانگونه که در فصل قبل نیز اشاره شد، چک لیست طراحی شده در این تحقیق بر اساس چک لیست ارائه شده توسط Nielson و با کمی تغییر استفاده شده است.
برای به دست آمدن نتایجی که در جدول زیر مشاهده می کنید‏، سوالاتی که با عدد 0 (عدم وجود مشکل) به آنها پاسخ داده شده است، حذف شده اند و فقط سوالاتی که پاسخ آنها 1و2و3و4 بوده است، بررسی شده اند.
نوع مشکل بر اساس دسته بندی ارزیابی مکاشفه ای مشکل زیبایی مشکل جزئی مشکل اساسی مشکل فاجعه برانگیز امتیاز کل
Visibility of sys– status 4 5 2 0 11
Match between sys– and real world 8 2 1 0 11
User control and freedom 1 2 0 0 3
Consistency and standards 3 0 0 0 3
Error prevention 6 3 0 0 9
Recognition rather than recall 2 0 0 0 2
Flexibility and efficiency of use 1 1 0 0 2
Aesthetic and minimalist design 1 1 0 0 2
Helps users recognize, diagnose, and recover from errors 2 1 0 0 3
Help and documentation 2 0 0 0 2
مجموع مشکلات پیدا شده 30 15 3 0 48
درصد مشکل نسبت به مجموع کل مشکلات 63% 31% 6% 0 جدول SEQ جدول * ARABIC 3: خلاصه نتایج به دست آمده از ارزیابی مکاشفه ایبیشترین تعداد مشکلات تشخیص داده شده توسط کاربران، مربوط به زیبایی طراحی است و بیش از60% مشکلات تسخیص داده شده در ارزیابی مکاشفه ای به این موضوع اختصاص یافته است. پس از زیبایی، بیشتریتن تعداد مشکلات تشخیص داده شده، مشکلات جزئی بودند که در صورت وجود زمان بهتر است برطرف شوند و این دسته از مشکلات بیش از 30% از مجموع کل مشکلات تخصیص داده شده را به خود اختصاص داده اند. مشکلات اساسی کاربران با اولویت رفع، 6% مشکلات را در این زمینه تشخیص داده اند. هیچ یک از 38 کاربری که در این تحقیق شرکت کرده اند، مشکل اساسی فاجعه برانگیزی را گزارش نکردند.
بخشی از چک لیست مورد استفاده در این مطالعه در شکل 3 مشاهده می گردد. در این چک لیست که توسط ابزار فرم ساز گوگل درایو طراحی شده است.

شکل SEQ شکل * ARABIC 5: بخشی از چک لیست طراحی شده برای انجام ارزیابی مکاشفه ایتست کاربر: بر اساس تحقیقات انجام شده بر روی روش‌های ارزیابی مکاشفه‌ای و نیز تمرینات طراحی،نشان می‌دهد که تست کاربران یکی از بهترین و موفق ترین روشهایی‌ایجاد بینش برای یافتن مشکلات کاربردپذیری است.[22]
در‌این روش از کاربر می‌خواهند تا در یک وب سایت مشخص وارد شده و بر اساس سناریوی از پیش مشخص، کارهایی را انجام دهد. اموری که در سناریو‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد باید تمامی‌قسمت‌های کاربردی سیستم را پوشش دهد. کسی که درتست کاربر را انجام می‌دهد می‌بایستی به عنوان مشاهده گر قسمت‌هایی که کاربر با مشکل روبرو است را مشاهده و یادداشت نماید.
اطلاعات به دست آمده همانند مدت زمانی که طول می‌کشد تا کاربر بر اساس سناریو کاری را انجام داده و به اتمام برساند، تعداد صفحاتی که کاربر بررسی کرده است‏ و یا تعداد کارهایی که کاربر با موفقیت به اتمام رسانده است را می‌توان از طریق‌اینوع تست و مشاهده به دست آورد و رفتار کاربر را در هنگام کار با سیستم از نزدیک بررسی کرد.
انجام تست کاربر در اتاقی ساکت و بدون رفت و آمد انجام می‌گیرد. ابزارهایی که برای انجام این تست استفاده می‌شود عبارتند از یک دستگاه لپ تاپ که نرم افزار Camtasia Studio بر روی آن نصب شده است. کاربران در زمانی که احساس راحتی می‌کنند در انجام تست مشارکت می‌کنند. سناریو‌هایی که از پیش تهیه شده است در اختیار کاربر قرار می‌گیرد و از پروتکل فکر کردن با صدای بلند برای اعلام میزان رضایت و یا ارائه توضیحات استفاده می‌شود. در این روش می‌بایستی فقط یک کاربر در زمان مشخص تست را انجام دهد تا ارزیاب بتواند به طور دقیق به بررسی نحوه تعامل کاربر با سیستم بپردازد.
سناریو مورد استفاده شامل بخش‌های زیر است:
ایجاد یک حساب کاربری
اضافه کردن به اطلاعات شخصی همانند اطلاعات فردی، تجربه کاربری و اطلاعات تحصیلی به پروفایل کاربری
بارگذاری عکس
اضافه کردن یک نفر به دوستان و ارسال پیام به او
تغییر تنظیمات مربوط به اعلانات وب سایت
عضویت در گروه مدرسه، دانشگاه و ….
تقاضای نوشتن recommendation توسط افرادی در دایره دوستان قرار می گیرند.
خروج از سیستم
نمونه فرم سناریو به پیوست مشاهده می گردد:

شکل SEQ شکل * ARABIC 6: بخشی از سناریو مورد استفاده در تست کاربرنتایج به دست آمده از انجام این تست توسط 7 کاربر و بر اساس ترتیب سوالات، به قرار زیر است:
برای خود یک حساب کاربری ایجاد کنید.
ایجاد حساب کاربری برای تمامی افراد شرکت کننده در این تست امری بسیار ساده محسوب می گردد.

شکل SEQ شکل * ARABIC 7: ایجاد حساب کاربریاطلاعات شخصی خود را در صفحات مربوطه کامل کنید. قسمت مربوط به Personal info، Education و Experiences را کامل کنید.
این کار نیز برای تمامی کاربران چه مبتدی و چه حرفه ای کاری ساده و بدون مشکل گزارش شده است. پیدا کردن آیکن Edit برای دو کاربر مبتدی کمی مشکل به نظر می رسد.

شکل SEQ شکل * ARABIC 8: کامل کردن اطلاعات کاربردر حساب کاربری خود عکسی بارگزاری نمایید.
اضافه کردن عکس در پروفایل کاربری نیز جزو کارهای بسیار ساده برای هر 7 کاربر گزارش شده است.

شکل SEQ شکل * ARABIC 9: بارگزاری عکسیک نفر را به عنوان دوست به شبکه خود اضافه کنید و پیامی برای او بفرستید.
هر دو قسمت این کار( اضافه کردن فرد- ارسال پیام) برای کاربران کاری آسان و بدون پیچیدگی خاصی گزارش شده است.

شکل SEQ شکل * ARABIC 10: اضافه کردن یک نفر به دوستانخود را به یک گروه اضافه کنید.
اضافه شدن به گروه برای کاربران مشکل به نظر نمی رسد به جز یک نفراز افراد مبتدی که محل قرار گرفتن گروه را به سادگی تشخیص نمی‌داد. در سایر موارد مشکلی گزارش نشده است.

شکل SEQ شکل * ARABIC 11: اضافه شدن به یک گروهوارد صفحه تنظیمات شده و notificationها را تغییر دهید به نحوی که تمامی تغییرات و پیام ها و اعلان ها را نمایش دهد.
برای همه 7 شرکت کننده در این تست پیدا کردن مسیر تنظیمات به سختی صورت پذیرفت و 4 نفر از 7 نفر نتوانستند این کار را با موفقیت به اتمام برسانند. این عملیات برای همه کاربران جزو گروه کارهای سخت و پیچیده محسوب می شود.

شکل SEQ شکل * ARABIC 12: تنظیمات Notificationاز فردی بخواهید که برایتان recommendation بنویسد.
این کار برای تمامی افرادی که در این تست شرکت کردند کار نسبتاَ دشواری به نظر می رسید. پیدا کردن گزینه مربوط به درخواست نوشتن Recommendation به طور مستقیم در دسترس نیست و برای رسیدن به این گزینه با فرض اطلاع از محل قرارگیری این گزینه و قرار داشتن کاربر در صفحه اصلی نیاز به حداقل 4 کلیک برای رسیدن به در خواست recommendation وجود دارد. در این میان اگر کاربری قبلاَ از این گزینه استفاده نکرده باشد به سختی و با استفاده ازhelp طراحی شده برای وب سایت می تواند این کار را به اتمام برساند.

شکل SEQ شکل * ARABIC 13: درخواست recommendationاز صفحه کاربری خود خارج شوید.
خروج از صفحه کاربری برای تمامی افراد با موفقیت انجام گرفت اما برای افرادی که تجربه کار طولانی با این سیستم را نداشتند پیدا کردن محل قرار گیری خروج از سیستم اندکی زمان بر بوده است.

شکل SEQ شکل * ARABIC 14: خروج از سیستماندازه گیری میزان موفقیت و سختی:جدول شماره 4 نتایج به دست آمده از انجام این تست توسط کاربران را نشان می دهد. در این جدول تعداد کارهایی که توسط کاربر با موفقیت به انجام رسیده است و همچنین مدت زمانی که صرف شده تا کاربر آن کار را با موفقیت به اتمام رسانده و یا نا موفق رها کرده است را نشان می دهد. با توجه به این موضوع که اکثر عملیات های خواسته شده از کاربران به درستی انجام شد ولی درصد اندکی از آنها در هنگام انجام با مشکل مواجه شدند.
فرمول Nielsonبرای محاسبه میزان موفقیت انجام عملیات در ارزیابی میزان کاربردپذیری به قرار زیر است:[23]

معادله SEQ معادله * ARABIC 1: فرمول اندازه گیری میزان موفقیت در واقع میزان موفقیت از مجموع تعداد کارهای موفق انجام شده با نصف تعداد تا حدودی با موفقیت انجام شده تقسیم بر تعداد کل عملیات است. در این فرمول در واقع وزن کارهای تا حدودی موفق نصف کارهایی است که با موفقیت به انجام رسیده اند.
اندازه‌گیری میزان موفقیت کارها با این روش یکی از ساده ترین روش های اندازه‌گیری میزان کاربردپذیری واسط کاربری و یا وب سایت هاست ولی علی رغم ساده بودن این روش یکی از بهترین و قابل اعتماد ترین روش های بررسی میزان کاربردپذیری است. زیرا در این روش به جز کاربر هیچ فاکتور دیگری بر میزان کاربردپذیری تاثیری ندارد.
در این فرمول در صورتی که کاربر کار محوله را به طور کامل و قابل قبولی به اتمام برساند، عملیات موفق، اگر بیش از نیمی از عملیات را انجام داده ولی با موفقیت کار محوله را به اتمام نرساند عملیات نیمه موفق و اگر کاربر نتواند محل قرارگیری منو را پیدا کند و یا کار را بسیار کند و به صورتی غیر قابل قبول و ا میزان موفقیت کمتر از 50% به اتمام برساند، عملیات نا موفق خواهد بود.
بر اساس فرمول ارائه شده توسط Nielson برای اندازه گیری موفقیت، میزان موفقیت به قرار زیر است:
میزان موفقیت عملیات ناموفق عملیات نیمه موفق عملیات موفق عملیات درخواستی از کاربر
100% 0 0 7 1-     برای خود یک حساب کاربری ایجاد کنید.
93% 0 1 6 2-     اطلاعات شخصی خود را در صفحات مربوطه کامل کنید. قسمت مربوط به Personal info، Education و Experiences را کامل کنید.
100% 0   7 3-     در حساب کاربری خود عکسی بارگزاری نمایید.
100% 0 0 7 4-     یک نفر را به عنوان دوست به شبکه خود اضافه کنید.
64% 2 1 4 5-     وارد صفحه تنظیمات شده و notificationها را تغییر دهید به نحوی که تمامی تغییرات و پیام ها و اعلان ها را نمایش دهد.
93% 0 1 6 6-      خود را به یک گروه اضافه کنید.
57% 2 2 3 7-     از فردی بخواهید که برایتان recommendation بنویسد.
100% 0 0 7 8-     از صفحه کاربری خارج شوید.
88% مجموع
جدول SEQ جدول * ARABIC 4: میزان موفقیت انجام عملیات در تست کاربربررسی میزان کارایی بر اساس معیار زمانی:در این تحقیق از 4 کاربر حرفه ای و 3 کاربر مبتدی که قبلا از این وبسایت استفاده نکرده اند استفاده شده است. کاربران حرفه های در حداکثر زمان 13 دقیقه و حداقل 8 دقیقه و میانگین زمانی 9.5 دقیقه کارهای محوله را انجام دادند.
کاربران مبتدی نیز حداکثر در16 دقیقه و حداقل در 9 دقیقه و میانگین زمان 11 دقیقه کارهای محوله را به اتمام رساندند. جدول 5 تعداد و نحوه عملکرد کاربران را نشان می دهد.
میانگین حداقل زمان حداکثر زمان تعداد افراد کاربران
9.5 8 13 4 افراد حرفه ای
11 9 16 3 افراد مبتدی
10.25     7 مجموع
جدول SEQ جدول * ARABIC 5: نحوه تعامل کاربر با وب سایت بر اساس معیار زماناز ترکیب نتایج به دست آمده از جدول 4 و 5 می توان نتیجه گرفت که در میانگین زمان 10.25 دقیقه کاربران 88% کارهای محوله را به طور متوسط به اتمام رساندند.
مشاهده میدانی:مشاهده میدانی ساده ترین روش ارزیابی است و یک یا چند بازدید کننده در محل استفاده از وب سایت را در بر می‌گیرد.[12] یادداشت‌ها تا جای ممکن با احتیاط و بدون دخالت در کار کاربر برداشته شوند. تا جای ممکن بهتر است مشاهده به صورت نامحسوس صورت گیرد تا شرایط نرمال را تغییر ندهد. در صورت نیاز می توان از مراحل انجام کار توسط کاربر ویدئو تهیه کرد و تهیه ویدئو‌این مزیت را دارد که ارزیاب می‌تواند در صورت نیاز ویدئو را مجدد مشاهده کند. تمرکز روش مشاهده بر روی مشکلاتی است که کارکرد سیستم را مختل می‌کنند و یا از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند.

فصل پنجم
بحث و نتیجه‌گیری
بحث و نتیجه‌گیریهمانگونه که در فصل قبل و در قسمت روش تحقیق نیز اشاره شد، نتایج حاصل از این تحقیق از تلفیق دو روش اندازه گیری میزان کاربردپذیری اعم از ارزیابی مکاشفه ای و تست کاربر به دست آمده است.
ارزیابی مکاشفه ای با 38 نفر کاربر و تست کاربر با با مشارکت 7 نفر انجام گرفت. نتایج حاصل از ارزیابی مکاشفه ای با ذکر جزئیات در جدول2 و3 که مجدد در اینجا به کار برده می شود قابل رویت است.
جنسیت محدوده سنی
16 -20 21 -25 26 – 30 31 -35 36 -40
زن 0 5 7 2 3
مرد 1 4 6 8 2
جدول SEQ جدول * ARABIC 6: جامعه آماری مورد مطالعهتعداد کل افرادی که برای انجام این تحقیق دعوت شده بودند، 60 نفر بودند که به طور مساوی برای 30 نفر زن و 30 نفر مرد فرستاده شده است. از میان 30 مردی که برای مشارکت در این تحقیق دعوت شدند 21 نفر یعنی 70% مشارکت کردند و از میان 30 زنی که برای این مطالعه دعوت شدند، 17 نفر یعنی 56% مشارکت داشته اند. بیشترین تعداد شرکت کنندگان، در این تحقیق در بازه سنی 26 تا 30 سال قرار دارند. 44% شرکت کنندگان زن و مابقی مرد بوده اند.
نتایج به دست آمده از ارزیابی مکاشفه‌ای انجام شده به وسیله چک لیست طراحی شده به قرار زیر است:
نوع مشکل بر اساس دسته بندی ارزیابی مکاشفه ای مشکل زیبایی مشکل جزئی مشکل اساسی مشکل فاجعه برانگیز امتیاز کل
Visibility of sys– status 4 5 2 0 11
Match between sys– and real world 8 2 1 0 11
User control and freedom 1 2 0 0 3
Consistency and standards 3 0 0 0 3
Error prevention 6 3 0 0 9
Recognition rather than recall 2 0 0 0 2
Flexibility and efficiency of use 1 1 0 0 2
Aesthetic and minimalist design 1 1 0 0 2
Helps users recognize, diagnose, and recover from errors 2 1 0 0 3
Help and documentation 2 0 0 0 2
مجمموع مشکلات پیدا شده 30 15 3 0 48
درصد مشکل نسبت به مجموع کل مشکلات 63% 31% 6% 0 جدول SEQ جدول * ARABIC 7: مشکلات مطرح شده در ارزیابی مکاشفه ایتعداد کل مشکلات تشخیص داده شده توسط کاربرانی که در این مطالعه مشارکت داشتند 48 مورد بوده است که که 30 مورد مربوط به زیبایی طراحی، 15 مورد مربوط به مشکلات جزئی و نیز 3 مورد مشکلات اساسی است و هیچ یک از کاربران مشکل اساسی فاجعه باری را گزارش نکردند.

فصل ششم:پیشنهادها و فرصت‌های پژوهشی
پیشنهادها و فرصت‌های پژوهشی آیندهپیشنهادها:با توجه به گستردگی شبکه‌های اجتماعی و نیز گستردگی استفاده از آنها در زمینه‌های مختلف از جمله استفاده‌های تجاری و نیز استفاده‌های روزمره و حتی سرگرمی کاربران می توان با طراحی شبکه‌های اجتماعی کاربردپذیر و ایجاد واسط کاربری کاربرپسند می‌توان تعداد کاربران دائمی این شبکه ها را افزایش داد. علاوه بر آن هنگامی که وب سایتی (شبکه اجتماعی آنلاینی) تعداد زیادی کاربر داشته باشد، می تواند به بستری مناسب برای ایجاد تراکنش مالی تبدیل شود.
برای افزایش کاربردپذیری در سیستم‌های تعاملی، رضایت کاربر یکی از مهمترین المان‌های کاربردپذیری است و هنگامی که واسط کاربری شبکه‌های اجتماعی طراحی می‌شوند، واسط کاربری نه تنها فقط برای کاربرانی که به طور گذری از سیستم استفاده می کنند بلکه برای کاربرانی که کاربر دائمی محسوب می‌شوند را در نظر بگیرند.
برخی از پیشنهاداتی که می تواند به افزایش کاربردپذیری شبکه های اجتماعی کمک کنند عبارتند از:

user882

دانشکده شیلات و محیط زیست
پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته
شیلات، گرایش بوم شناسی آبزیان شیلاتی
بررسی تنوع ژنتیکی شگماهی خزری -Alosa braschnikowi broodine, 1904- در سواحل جنوبی دریای خزر با استفاده از نشانگر ریزماهواره
تحقیق و پژوهش:
امید جعفری
استاد راهنما:
دکتر علی شعبانی
استاد مشاور:
دکتر حامد کلنگی میاندره
تابستان 1393

تعهدنامه پژوهشی
نظر به اینکه انجام فعالیتهای پایاننامههای تحصیلی با بهرهگیری از حمایت‌های علمی، مالی و پشتیبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان صورت میپذیرد، به منظور رعایت حقوق دانشگاه، نسبت به رعایت موارد زیر متعهد میشوم:
این گزارش حاصل فعالیتهای علمی- پژوهشی و دانش و آگاهی نگارنده است مگر آنکه در متن به نویسنده یا پدید آورنده اثر ارجاع داده شده باشد.
چاپ هر تعداد نسخه از پایاننامه با کسب اجازه کتبی از مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه خواهد بود.
انتشار نتایج پایاننامه به هر شکل (از قبیل کتاب، مقاله و همایش) با اطلاع و کسب اجازه کتبی از استاد راهنما خواهد بود. نام کامل دانشگاه:
به فارسی: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
و به انگلیسی: Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources
در بخش آدرسدهی درج خواهد شد.
در انتشار نتایج پایاننامه در قالب اختراع، اکتشاف و موارد مشابه، نام کامل دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به عنوان عضو حقوقی در انتهای فهرست اسامی درج گردد.
تعیین ترتیب اسامی نویسندگان در انتشار نتایج مستخرج از پایاننامه و هر گونه تفاوت احتمالی در آن با فهرست مصوب اسامی هیات راهبری پایاننامه با تایید استاد راهنمای اول خواهد بود.
اینجانب امید جعفری دانشجوی رشته شیلات، گرایش بوم‌شناسی آبزیان شیلاتی مقطع کارشناسی‌ارشد تعهدات فوق و ضمانت اجرایی آن را قبول کرده و به آن ملتزم می‌شوم.
نام و نام خانوادگی و امضاء

تقدیم به
روح پاک پدر بزرگوارم،
وجود نازنین مادر مهربانم
و
برادران عزیزتر از جانم

تشکر و قدردانی
سپاس و ستایش مر خدای را جل و جلاله که آثار قدرت او بر چهره روز روشن، تابان است و انوار حکمت او در دل شب تار، درفشان. آفریدگاری که خویشتن را به ما شناساند و درهای علم را بر ما گشود و عمری و فرصتی عطا فرمود تا بدان، بنده ضعیف خویش را در طریق علم و معرفت بیازماید.
شایسته است از استاد گرانقدرم جناب آقای دکتر علی شعبانی بعنوان استاد راهنمای پایان نامه که، همواره با شکیبایی و درایت فراوان، مرا مستفیض راهنماییهای بیدریغ و ذیقیمت خود نمودند، تقدیر و تشکر نمایم.
از استاد مشاور ارجمندم جناب آقای دکتر حامد کلنگی میاندره به پاس کمک‌های بی دریغ ایشان در طی این مسیر صمیمانه سپاسگزارم.
از اساتید محترم ، سرکار خانم ها دکتر حدیثه کشیری و دکتر رقیه صفری که زحمت بازخوانی و داوری این مجموعه را بر عهده داشتند، صمیمانه تشکر و قدردانی می نمایم.
در پایان؛ از خانواده عزیزم که موجب شوق فراگیری بیشتر در من و مسبب اصلی موفقیتهایم میباشند، خالصانه و متواضعانه تشکر مینمایم.
امید جعفری
تابستان 1393

چکیده
شگماهی براشنیکووی (Alosa braschnikowi) یکی از گونههای بومی ماهیان استخوانی حاضر در دریای خزر میباشد که از فراوانی و پراکنش نسبتا بالایی برخوردار است و در سطوح پایین هرم اکولوژیک قراردارد. علیرغم اهمیت اکولوژیکی بالای شگماهیان، هیچگونه اطلاعاتی از ژنتیک جمعیت اعضای جنس Alosa در دریای خزر وجود ندارد. لذا تحقیق حاضر با هدف بررسی تنوع ژنتیکی شگماهی خزری (A. braschnikowi) با استفاده از شش جفت نشانگر ریزماهواره (AsaD030، AsaD042، AsaC051، AsaC059، AsaD312 و AsaD392) در سواحل جنوبی دریای خزر صورتپذیرفت. جهت انجام این تحقیق تعداد 140 عدد ماهی از گونه مورد نظر در پنج منطقه انزلی، گمیشان، محمودآباد، میانکاله و ساری با استفاده از صید پره نمونه برداری شد (هر منطقه 28 عدد) و استخراج DNA بااستفاده از بافت باله دمی صورت گرفت. تمامی جایگاههای ژنی مورد استفاده در این مطالعه به خوبی حالت پلی مورفیسمی نشان دادند. نتایج حاصل از بررسی تنوع ژنتیکی این ماهی نشان داد که میزان متوسط هتروزیگوسیتی مشاهده شده 568/0 بود که مقدار متوسط آن در مناطق انزلی، گمیشان، محمودآباد، میانکاله و ساری به ترتیب 524/0، 518/0، 637/0، 500/0 و 661/0 بهدست آمد. شاخص غنای آللی برای مناطق مورد بررسی 63/12 بهدست آمد. بررسی تعادل هاردی واینبرگ در جمعیتها میزان انحراف بالایی را از تعادل در سطح جایگاهها نشان داد و از بین 30 حالت ممکن (شش جایگاه × پنج جمعیت)، 29 حالت از تعادل خارج بودند و انحراف معنیداری نشان دادند. (05/0P<). میانگین جریان ژنی و ضریب درون آمیزی محاسبه شده بین مناطق به ترتیب 31/9 و 349/0 بود. نتایج حاصل از آنالیز واریانس مولکولی براساس شاخص Fst تنوع ژنتیکی درون مناطق را بالا (96%) و میزان تمایز بین مناطق را نسبتا پایین (4%) نشان داد ولی شاخص Rst توانست تنوع ژنتیکی بالاتری را بین مناطق (40 درصد) نمایش دهد. نتایج بهدستآمده در این مطالعه نشاندهنده غنای آللی نسبتاً مناسب این گونه بوده ولی احتمال در تنگنا قرارگرفتن در آینده به‌خاطر ویژگی گلهای بودن آن وجود دارد. بهنظر میرسد احیای زیستگاهها و جلوگیری از صید ناخواسته بیرویه این گونه میتواند در بالا نگهداشتن اندازه جمعیت مؤثر آن مفید واقع شود.
واژگان کلیدی: آلل، تنوع ژنتیکی، دریای خزر، ژنتیک جمعیت، نشانگر ریزماهواره، Alosa braschnikowi

فهرست مطالب
عنوان صفحه
1- مقدمه2
1-1- کلیات2
2-1- رده‌بندی PAGEREF _Toc393898482 h 23-1- خصوصیات کلیدی PAGEREF _Toc393898483 h 34-1- پراکنش و تخمریزی PAGEREF _Toc393898484 h 35-1- زیستگاه PAGEREF _Toc393898485 h 36-1- سن و رشد PAGEREF _Toc393898486 h 37-1- غذا PAGEREF _Toc393898487 h 48-1- ذخیره PAGEREF _Toc393898488 h 49-1- مطالعه فرا جمعیتها PAGEREF _Toc393898489 h 510-1- تنوع ژنتیکی و کمی کردن آن PAGEREF _Toc393898490 h 611-1- عوامل مؤثر بر تنوع ژنتیکی PAGEREF _Toc393898491 h 61-11-1- رانش ژنتیکی PAGEREF _Toc393898492 h 72-11-1- گردنه بطری PAGEREF _Toc393898493 h 73-11-1- انتخاب طبیعی PAGEREF _Toc393898494 h 84-11-1- روش تولید مثل PAGEREF _Toc393898495 h 812-1- انواع نشانگرهای ژنتیکی PAGEREF _Toc393898496 h 81-12-1- نشانگرهای مورفولوژیکی PAGEREF _Toc393898497 h 92-12-1- نشانگرهای پروتئینی PAGEREF _Toc393898498 h 93-12-1- نشانگرهای مولکولی DNA و RNA PAGEREF _Toc393898499 h 1013-1- سنجش فراوانی آللی PAGEREF _Toc393898500 h 1314-1- تغییر فراوانی آللی PAGEREF _Toc393898501 h 1415-1- موازنه هاردی- واینبرگ و دلایل انحراف از آن PAGEREF _Toc393898502 h 14فهرست مطالب
عنوان صفحه
16-1- آماره F PAGEREF _Toc393898503 h 1617-1- فاصله ژنتیکی (Nei, 1978) PAGEREF _Toc393898504 h 1718-1- ضرورت تحقیق PAGEREF _Toc393898505 h 1819-1- اهداف PAGEREF _Toc393898506 h 1920-1- فرضیهها PAGEREF _Toc393898507 h 201-2- مروری بر مطالعات انجام شده در داخل کشور22
2-2- مروری بر مطالعات انجام شده در خارج از کشور PAGEREF _Toc393898509 h 243- مواد و روشها30
1-3- نمونه‌برداری PAGEREF _Toc393898511 h 302-3- استخراج DNA PAGEREF _Toc393898512 h 313-3- نحوه استخراج DNA PAGEREF _Toc393898513 h 334-3- مراحل استخراج DNA PAGEREF _Toc393898514 h 335-3- ارزیابی کیفیت و کمیت DNA استخراج شده PAGEREF _Toc393898515 h 346-3- ارزیابی کیفیت DNA با استفاده از الکتروفورز افقی ژل آگارز یک درصد PAGEREF _Toc393898516 h 367-3- واکنش زنجیرهای پلیمراز PAGEREF _Toc393898517 h 371-7-3- انجام واکنش زنجیرهای پلیمراز (PCR) PAGEREF _Toc393898518 h 378-3- بهینه‌سازی PCR PAGEREF _Toc393898519 h 389-3- الکتروفورز محصول PCR، با استفاده از ژل پلی آکریل آمید 6% PAGEREF _Toc393898520 h 3810-3- روش تهیه ژل آکریل آمید PAGEREF _Toc393898521 h 3911-3- رنگ آمیزی ژل پلی آکریل آمید با روش نیترات نقره PAGEREF _Toc393898522 h 4012-3- ثبت تصاویر PAGEREF _Toc393898523 h 4013-3- آنالیز آماری PAGEREF _Toc393898524 h 41فهرست مطالب
عنوان صفحه
4- نتایج44
1-4- نتایج حاصل از بررسی کیفیت و کمیت DNA استخراجی از شگماهی براشنیکوی در مطالعه حاضر PAGEREF _Toc393898526 h 442-4- نتایج حاصل از واکنش زنجیرهای پلیمراز PAGEREF _Toc393898527 h 453-4- فراوانی و تعداد آللها PAGEREF _Toc393898530 h 474-4- تعداد آللهای واقعی (Na) و مؤثر (Ne) PAGEREF _Toc393898533 h 505-4- تنوع ژنتیکی PAGEREF _Toc393898534 h 516-4- شاخص شانون PAGEREF _Toc393898537 h 527-4- تعادل هاردی- واینبرگ PAGEREF _Toc393898539 h 538-4- نتایج آزمون واریانس مولکولی (AMOVA) PAGEREF _Toc393898541 h 549-4- شباهت و فاصله ژنتیکی بر اساس شاخص نئی (Nei Index) PAGEREF _Toc393898546 h 565- بحث60
1-5- مطالعات تعداد نمونه، روش استخراج DNA و انتخاب نشانگرها PAGEREF _Toc393898549 h 602-5- مطالعات تنوع ژنتیکی PAGEREF _Toc393898550 h 613-5- مطالعات مربوط به تعادل هاردی- واینبرگ PAGEREF _Toc393898551 h 654-5- مطالعات مربوط به تمایز جمعیتی PAGEREF _Toc393898552 h 675-5- مطالعات مربوط به شباهت و فاصله ژنتیکی PAGEREF _Toc393898553 h 686-5- نتیجه‌گیری کلی PAGEREF _Toc393898554 h 697-5- پیشنهادات اجرایی PAGEREF _Toc393898555 h 698-5- پیشنهادات پژوهشی PAGEREF _Toc393898556 h 70فهرست منابع72
فهرست جدول‌ها
عنوان صفحه
جدول 1-4- جایگاه‌های ژنی مورد استفاده در این مطالعه و خصوصیات آنها PAGEREF _Toc393921352 h 45جدول 2-4- نتایج حاصل از ظرفیت اطلاعات چند شکلی (PIC) نشانگرهای مورد استفاده در مطالعه حاضر PAGEREF _Toc393921353 h 45جدول 3-4- تعداد و وزن آللهای بهدست آمده بر حسب bp در سطح شش جایگاه ژنی مورد استفاده در این مطالعه PAGEREF _Toc393921354 h 48جدول 4-4- فراوانی آللی مشاهده شده در سطح جایگاههای ژنی مورد مطالعه در این تحقیق PAGEREF _Toc393921355 h 49جدول 5-4- تعداد آللهای واقعی (Na) و مؤثر (Ne) در سطح جایگاههای ژنی مورد بررسی در پنج منطقه پراکنش شگماهی براشنیکووی (A. braschnikowi) PAGEREF _Toc393921356 h 50جدول 6-4- مقادیر هتروزیگوسیتی مشاهده شده (Ho) و مورد انتظار (He) جمعیتهای مورد مطالعه در ماهی A. braschnikowi در سطح جایگاههای ژنی مورد بررسی PAGEREF _Toc393921357 h 51جدول 7-4- میانگین مقادیر هتروزیگوسیتی مشاهده شده و مورد انتظار ±خطای استاندار در مناطق مورد مطالعه از ماهی A. braschnikowi PAGEREF _Toc393921358 h 52جدول 8-4- مقادیر محاسبه شده شاخص شانون برای مناطق مورد بررسی در ماهی A. braschnikowi در سطح جایگاهها PAGEREF _Toc393921359 h 52جدول 9-4-مقادیر محاسبه شده در بررسی تعادل هاردی- واینبرگ در مناطق مورد بررسی در شش جایگاه ژنی PAGEREF _Toc393921360 h 53جدول 10-4- آنالیز واریانس مولکولی (AMOVA) تحت معیار Fst PAGEREF _Toc393921361 h 54جدول 11-4- آنالیز واریانس مولکولی (AMOVA) تحت معیار Rst PAGEREF _Toc393921362 h 54جدول 12-4- مقادیر Fst محاسبه شده بین مناطق بر اساس آنالیز واریانس مولکولی PAGEREF _Toc393921363 h 55جدول 13-4- مقادیر Rst محاسبه شده بین مناطق بر اساس آنالیز واریانس مولکولی PAGEREF _Toc393921364 h 55جدول 14-4- مقادیر بهدستآمده از ضرایب تمایز (Fst) و درونآمیزی (Fis) در سطح جایگاه‌های ژنی مختلف در مطالعه حاضر PAGEREF _Toc393921365 h 55فهرست جدول‌ها
عنوان صفحه
جدول 15-4- مقادیـر جریـان ژنـی (Nm) مشـاهده شـده بین مناطـق مورد بررسی در ماهی A. braschnikowi PAGEREF _Toc393921366 h 56جدول 16-4- ماتریکس فاصله و شباهت ژنتیکی بر اساس شاخص نئی (نئی، 1972) PAGEREF _Toc393921367 h 56جدول 17-4- خلاصهای از نتایج تخصیص جمعیتها به خود و دیگر مناطق PAGEREF _Toc393921368 h 57فهرست شکل‌ها
عنوان صفحه
TOC h z c “شکل ”
شکل 1-3- نقشه مناطق نمونه برداری ماهی A. braschnikowi در سواحل جنوبی دریای خزر در مطالعه حاضر PAGEREF _Toc393900885 h 30شکل 2-3- تصویر بیوفتومتر مورد استفاده در مطالعه حاضر PAGEREF _Toc393900886 h 35شکل 3-3- تصویر دستگاه الکتروفورز افقی PAGEREF _Toc393900887 h 37شکل 4-3- تصویری از دستگاه الکتروفورز عمودی مورد استفاده در مطالعه حاضر PAGEREF _Toc393900888 h 39شکل 5-3- تصویری از دستگاه مستند ساز ژل PAGEREF _Toc393900889 h 41 TOC h z c “شکل” شکل 1-4- تصویری از ژل آگارز یک درصد و باندهای تشکیل شده از DNA بر روی آن PAGEREF _Toc393992942 h 44شکل 2-4- تصویر باندهای DNA ثبت شده توسط نشانگر EF014998 بر روی ژل اکریل آمید در ماهی A. braschnikowi PAGEREF _Toc393992943 h 46شکل 3-4- تصویر باندهای DNA ثبت شده توسط نشانگر EF015000 بر روی ژل اکریل آمید در ماهی A. braschnikowi PAGEREF _Toc393992944 h 46شکل 4-4- تصویر باندهای DNA ثبت شده توسط نشانگر EF014992 بر روی ژل اکریل آمید در ماهی A. braschnikowi PAGEREF _Toc393992945 h 46شکل 5-4- تصویر باندهای DNA ثبت شده توسط نشانگر EF014993 بر روی ژل اکریل آمید در ماهی A. braschnikowi PAGEREF _Toc393992946 h 46شکل 6-4- تصویر باندهای DNA ثبت شده توسط نشانگر EF014999 بر روی ژل اکریل آمید در ماهی A. braschnikowi PAGEREF _Toc393992947 h 47شکل 7-4- تصویر باندهای DNA ثبت شده توسط نشانگر EF015004 بر روی ژل اکریل آمید در ماهی A. braschnikowi PAGEREF _Toc393992948 h 47شکل 8-4- نمودار گرافیکی جدایی مناطق مورد بررسی در مطالعه حاضر PAGEREF _Toc393992949 h 57شکل 9-4- دندروگرام UPGMA نمونههای جمعآوری شده شگماهی براشنیکووی از مناطق مختلف بر اساس معیار شباهت ژنتیکی (نئی، 1978) PAGEREF _Toc393992950 h 58
فصل اول
مقدمه

1- مقدمه
1-1- کلیات
دریای خزر باقیمانده دریای تتیس، به عنوان بزرگترین دریاچه جهان تعداد زیادی از گونههای آبزی را در خود جای داده است و حفظ این گونهها به پایداری این اکوسیستم کمک شایانی مینماید. تنوع ژنتیکی به عنوان یکی از سه سطح تنوع زیستی، بهعنوان پایهای و کلیدیترین بخش در سلسله مراتب تنوع نقش ایفا میکند. یکی از خانوادههای مهم ماهیان در دریای خزر، خانوده شگ ماهیان (Clupeidae) است که به فراوانی در سرتاسر دریای خزر پراکنش یافته است (پاتیمار و همکاران، 2013). این خانواده در دریای خزر شامل دو جنس بوده که از جنسهای معروف آن میتوان به جنس Alosa با بیشتر از چهار گونه در آبهای دریای خزر اشاره کرد (عبدلی و نادری، 2008). شگماهی براشنیکووی (Alosa braschnikowi Borodin, 1904) از جمله ماهیان استخوانی حاضر در این دریاست که از تراکم و پراکنش نسبتاً مناسبی برخوردار است و بومی این دریا محسوب میشود و معمولاً در صیدهای پره به عنوان صید ضمنی مشاهده میگردد ولی در خارج از فصل صید پره با استفاده از تورهای گوشگیر نیز صید میشود. شگماهیان بطور عمده پلانکتون‌خوار بوده و نقش مهمی را در هرم اکولوژیک اکوسیستم دریای خزر به عنوان بزرگترین دریاچه جهان بازی میکند (عبدلی و نادری، 2008).
2-1- رده بندیرده: Actinopterygii
راسته: Clupeiformes
خانواده: Clupeidae
جنس: Alosa
گونه: Alosa braschnikowi
اسم فارسی: شگماهی براشنیکووی، شگماهی خزری
اسم انگلیسی: Caspian marine shad, braschnikowi shad
3-1- خصوصیات کلیدیاین گونه با بدن نسبتا کشیده و گرد به شکل بدن هرینگ مرتبط میشود ولی نه به عمیقی بدن برخی گونههایی که به شکل هرینگ مرتبط میشوند. خارهای آبششی کوتاه و به تعداد 18 تا 49 عدد میباشد و دندانها به خوبی در آروارهها توسعه یافتهاند. طول استاندارد بدن به 50 سانتی متر میرسد ولی میانگین طول بدن 27 تا 34 سانتی متر میباشد (کد، 2013).
4-1- پراکنش و تخمریزیاین گونه در فصل زمستان بطور عمده در جنوب دریای خزر پراکنش دارد و در فصل بهار جهت تخمریزی به قسمتهای شمالی مهاجرت میکند و از نظر جغرافیای زیستی محدود به دریای خزر است (کد، 2013).
5-1- زیستگاهدر فصل زمستان این گونه به سمت آبهای عمیقتر به طرف سواحل ایران حرکت میکند. در ماه فروردین به سمت آبهای ساحلی لبشور نزدیک میشود ولی هرگز وارد آبهای شیرین نمیشود (ویتچانین، 1984) و همچنین این گونه هرگز وارد رودخانهها در بخش جنوبی دریای خزر نمیشود (جلودار و عبدلی، 2004). این گونه تا شوری بالای 6/47 درصد نیز زنده میماند. محل تخمریزی و تغذیه برای برخی جمعیتها در بخش شمالی دریای خزر است ولی مراحل دیگر سیر زندگی در بخش جنوبی دریای خزر است و اندازه کوچکی دارند.
6-1- سن و رشداعضای این گونه در سن 2 تا 5 سالگی به بلوغ میرسند و طول عمر به نزدیک 10 سال میرسد؛ اگرچه در زیرگونهها میتواند متفاوت باشد. اکثر فرمهای خزر جنوبی در سن 2 سالگی به بلوغ می‌رسند (اسویتوویدو، 1952). همچنین نرخ رشد در بین زیرگونهها متفاوت است. به عنوان مثال زیرگونه oriental یکی از کم سرعتترین زیرگونهها از نظر رشد است و سن آن تا 10 سال میرسد.
7-1- غذااز نظر غذایی به ماهیان کوچک و یا مراحل لاروی ماهیان، میگوها و نرمتنان وابسته بوده و رژیم تغذیهای آن در زمستان شامل85 درصد کیلکا (Clupeonella engrauliformis)، برخی گاوماهیان (Neogobius) و میگو بوده و در فصل بهار عمدتا از کیلکای معمولی خزری (Clupeonella caspia)، شیشهماهیان (Atherina boyeri) و میگو تغذیه مینماید (کد، 2013).
8-1- ذخیرهذخیره به عنوان مجموعهای از افراد در نظر گرفته میشود که در یک منطقه جغرافیایی مشابه زندگی میکنند و همه اعضای آن به یک ذخیره ژنی تعلق داشته و وقتی بالغ میشوند با یکدیگر جفتگیری میکنند. مدیریت مؤثر منابع شیلاتی مستلزم دانش و آگاهی کافی است. به عنوان مثال، آگاهی از مواردی چون اندازه جمعیت، ترکیب سنی افراد، الگوی زادآوری گونهها، نرخ مرگ و میر طبیعی و صیادی و بسیاری دیگر برای مدیریت پایدار ضروری است. از مهمترین سؤالات در این زمینه میتوان به مواردی چون، آیا گونه مورد بررسی به عنوان یک واحد ژنتیکی مجزا وجود دارد یا به‌صورت مجموعهای از گروههای ژنتیکی نسبتاً جدا از هم هستند؟ و آیا گونه مورد بررسی از نظر ژنتیکی، همسان است یا خیر؟ اشاره کرد. از نظر مدیران صیادی واژه ذخیره به گروهی از آبزیان اطلاق میشود که با استفاده از یک روش خاص مورد بهره برداری قرار گرفته و یا این که در یک منطقه خاص وجود دارند. اگرچه این مفهوم ممکن است جهت تجزیه و تحلیل میزان صید و تلاش صیادی و همچنین اجرای اقدامات مدیریتی نظیر تعیین سهمیه صید و اندازه تورهای ماهیگیری مناسب باشد، ولی ارتباط چندانی با گروههای مختلف یک گونه که از نظر ژنتیکی متمایز باشند، ندارد. در میان برخی گونهها (یا در بخشی از محدوده آنها) ممکن است گروههای ژنتیکی کاملاً تمایز یافته دیده شوند در حالیکه در بین سایر گونهها (یا در سایر بخشهای محدوده آنها) ممکن است گروهها از نظر ژنتیکی غیرقابل تمایز باشند. بنابراین استفاده صرف از یک واژه نظیر ذخیره برای توصیف واحدهایی از افراد نادرست است. در این موارد از واژه «جمعیت» برای نامگذاری یک گروه درونگونهای که افراد آن با هم دارای آمیزش تصادفی هستند و در یک ناحیه جغرافیایی معین و یا در یک زمان معین وجود دارند، استفاده میشود (کیوانشکوه و درافشان، 1389).
9-1- مطالعه فرا جمعیتهابطور کلی جمعیت به گروهی متشکل از افراد یک گونه که قادر به تولید مثل با یکدیگر بوده و در محدوده جغرافیایی محدود و مشخصی زیست میکنند، گفته میشود. از نظر تئوری این تعریف بسیار ساده و مشخص به نظر میرسد اما در عمل دلایل متعددی وجود دارد که نمیتوان به سادگی محدوده و مرز جمعیتها را مشخص کرد. به عنوان مثال یکی از عوامل گمراه کننده ممکن است این باشد که جمعیتهای یک گونه به صورت گروههابی مختلف در زمانهای مختلف در طول یک سال زیست میکنند. برای تفسیر نتایج حاصل از دادههای ژنتیکی در سطح بوم شناسی باید بدانیم که ژنتیک جمعیتها تحت تأثیر فرایندهای درون جمعیتی و بین جمعیتی است. به استثنای گونههای نادر و در معرض خطر انقراض که پراکنش محدودی دارند، مطالعه سایر گونهها نشان داده است که در عمل بین جمعیتها تفاوتهای ژنتیکی وجود دارد. عدم وجود تفاوت بین جمعیتها بدین معناست که همه آن جمعیتها دارای فراوانی آللی یکسانی هستند. چنین شرایطی در صورتی امکانپذیر است که همه افراد یک گونه در یک جمعیت بزرگ که بطور تصادفی تولید مثل میکند، متمرکز شده باشند. بنابراین در گونههایی که از چندین جمعیت تشکیل شده است معمولاً چنین حالتی وجود ندارد. یک نمونه استثنایی بر این قاعده که بسیار مورد توجه قرار گرفته است جمعیتهای مارماهی اروپایی (Anguilla anguilla) میباشد. جمعیتهای این گونه در مناطق جغرافیایی مختلف زمستان گذرانی کرده و سپس برای تولید مثل در تابستان به دریای سارگاسو مهاجرت میکنند. وجود یک منطقه مشترک تولید مثلی به این گونه اجازه میدهد که با افراد مختلف بطور تصادفی تولید مثل نموده و ژنهای موجود در این جمعیت بطور یکنواخت پراکنده شوند. بههمین دلیل، با استفاده از ژنهای میتوکندری و آلوزایم ساختار ژنتیکی خاصی در این جمعیتها مشهود نیست (آویس و همکاران، 1986). در سالیان اخیر محققان با استفاده از هفت لوکوس ریزماهواره توانستند تفاوتهای ژنتیکی بین گروههای مارماهی زمستانگذران را در چندین منطقه مطالعه کنند. تشخیص تقسیم شدگی یک جمعیت به چندین زیر جمعیت معمولاً دشوار است، اما با استفاده از روشهای مولکولی و انتخاب نشانگر مناسب میتوان اطلاعات ارزشمندی به‌دست آورد (ویرس و برناچز، 2001).
10-1- تنوع ژنتیکی و کمی کردن آنتنوع ژنتیکی بهعنوان پایهترین اصل در سلسله مراتب تنوع زیستی نقش ایفا میکند. این طبقه از تنوع دربرگیرنده جمعیتهای متمایز از یک گونه میباشد و یا تفاوتهای ژنتیکی افراد داخل یک جمعیت را نشان میدهد. به بیان دیگر تنوع ژنتیکی بیان کننده تفاوت در تعداد و نوع آللهای موجود در لوکوسهای کروموزومی است و به دلیل نقش کلیدی که در ساختار ذخایر طبیعی ماهیان دارد، طی سالیان اخیر علاقه مندان زیادی را در مباحث مطالعات جمعیتی به خود جلب کرده است. محیطها همواره در حال تغییرند و تنوع ژنتیکی برای تداوم تکامل و سازگاری گونهها برای زیست در شرایط جدید لازم است. علاوه براین تنوع ژنتیکی اندک منجر به افزایش درون آمیزی شده که میتواند برازندگی افراد و جمعیتها را کاش دهد. بنابراین ارزیابی تنوع ژنتیکی موجود در یک جمعیت از مهمترین اهداف در مطالعه ژنتیک جمعیتهاست و کاربرد بسیار مهمی در زیستشناسی حفاظت دارد. تنوع ژننتیکی را میتوان در سطوح مختلف بررسی و اندازهگیری نمود. یکی از این سطوح، تعیین توالی قطعهای از DNA و بررسی تفاوت آن در میان افراد مختلف است. همچنین میتوان تفاوتهای پروتئینی که نتیجه وجود تنوع در توالیهای رمز کننده DNA است را مورد بررسی قرار داد. گاهی اوقات از تفاوتهای فنوتیپی موجودات که نتیجه تنوع ژنتیکی در تنها یک یا دو جایگاه هستند، به این منظور استفاده میشود (کیوانشکوه و درافشان، 1389).
11-1- عوامل مؤثر بر تنوع ژنتیکیتنوع ژنتیکی تحت تأثیر عوامل متعددی است و این عوامل در جمعیتهای مختلف متفاوت است. از مهمترین عوامل تعیین کننده تنوع ژنتیکی میتوان مواردی نظیر رانش ژنتیکی، گردنه بطری، اتخاب طبیعی و روش تولید مثل را نام برد. باید توجه داشته باشیم که هیچ فرایندی بهصورت مستقل عمل نمیکند. بهعنوان مثال، هنگامی که یک جمعیت یک گردنه بطری را پشت سر گذاشت، بازسازی آن جمعیت به بومشناسی تولیدمثل آن بستگی دارد. از طرفی دیگر مشخص کردن مقدار تأثیر یک پدیده بر تنوع ژنتیکی یک جمعیت ساده نیست؛ چراکه هیچ دو جمعیتی مانند یکدیگر نیستند. در ادامه این عوامل مورد بحث قرار میگیرند.
1-11-1- رانش ژنتیکیرانش ژنتیکی پدیدهای است که باعث تغییر فراوانی آللی از یک نسل به نسل بعدی در اثر پدیده‌های تصادفی میشود. این پدیده به دلیل این که موفقیت تولید مثلی در یک جمعیت متغییر است و برخی از افراد زادگان بیشتری نسبت به سایرین تولید میکنند، اتفاق میافتد. بنابراین تعداد آللهای تولید شده در جمعیت یکسان نخواهد بود و در نتیجه در فراوانی آللها در جمعیت از نسلی به نسل بعدی تفاوت مشاهده میشود. این پدیده به دلیل تصادفی بودنش باعث تغییر در ویژگیهای تکاملی غیر سازشی جمعیتها میشود. اهمیت رانش ژنتیکی در جمعیتهای کوچک بسیار بیشتر است چراکه در فقدان اثر انتخاب طبیعی در انتخاب آللها، رانش ژنتیکی میتواند در مدت زمان کوتاهی به تثبیت یک آلل یا انقراض آن در جمعیت بیانجامد و در نتیجه تنوع ژنتیکی کل آن جمعیت را کاهش دهد. در واقع رانش ژنتیکی در ارتباط مستقیم با اندازه مؤثر جمعیت قراردارد. تأثیر رانش ژنتیکی بر جمعیت‌های بزرگ نیز در طولانی مدت میسر خواهد بود (ملکیان، 1389).
2-11-1- گردنه بطریپدیده گردنه بطری باعث کاهش اندازه جمعیت مؤثر و در نتیجه کاهش تنوع ژنتیکی جمعیتها میشود. روشهایی که برای کمی کردن تأثیر گردنه بطری بر روی اندازه جمعیت مؤثر و تنوع ژنتیکی وجود دارند، نیازمند دادههای دموگرافی درازمدت میباشند. از آنجا که این گونه دادهها به ندرت در دسترس هستند، محققان معمولاً احتمال وجود ارتباط بین گردنه بطری و تنوع ژنتیکی جمعیت را از روی مشاهده تنوع ژنتیکی بسیار کم در یک جمعیت حدس زده و سپس تصمیم میگیرند که آیا می‌توان تنوع ژنتیکی اندک جمعیت در شرایط کنونی را بهوجود یک گردنه بطری در گذشته جمعیت مرتبط دانست یا نه. تشخیص گردنه بطری همچنین بهدلیل اینکه همه پارامترهایی که ما با آن تنوع ژنتیکی را اندازهگیری میکنیم، کاهش یکسانی را نشان نمیدهند، پیچیدهتر میشود. از طرف دیگر آللهای نادر بهدنبال گردنه بطری از بین میروند و این خود باعث کاهش تنوع آللی میشود (لوکارت و کورنوئیت، 2002).
3-11-1- انتخاب طبیعیتنوع ژنتیکی همچنین تحت تأثیر انتخاب طبیعی قرار دارد. فرایندی که منجر به تفاوتهای تولید مثلی افراد متمایز از نظر خصوصیات ژنتیکی با ژنوتیپهای متمایز میشود. انتخاب طبیعی بر فراوانی آللی تأثیر میگذارد و میتواند باعث افزایش یا کاهش آن شود (لی، 1997). گزینش پایداری بخش و گزینش جهتدار هر دو معمولاً باعث کاهش تنوع ژنتیکی میشوند. گزینش جهتدار مثبت میتواند باعث افزایش تنوع ژنتیکی بهطور موقتی شود. این پدیده را چندشکلی گذرا گویند.
4-11-1- روش تولید مثلبررسی روند تغییرات و عواملی که بر تنوع ژنتیکی اثر میگذارند بدون بررسی نقش روند تولید مثلی کامل نیست. مهمترین مزیت تولید مثل جنسی وجود نوترکیبی در تولید مثل جنسی است. نوترکیبی باعث ایجاد ژنوتیپهای جدیدی میشود که توانایی بالقوه جهت سازگاری با محیط متغیر را فراهم میکند. تولید سریع تنوع ژنتیکی از طریق نوترکیبی بدین معناست که جمعیتهایی که به روش جنسی تولید مثل میکنند معمولاً دارای تنوع ژنتیکی بالاتری در مقایسه با جمعیتهایی هستند که تولید مثل غیر جنسی دارند (لی و همکاران، 2007).
12-1- انواع نشانگرهای ژنتیکیبطور کلی هر صفتی که بین افراد متفاوت باشد، ناشی از تفاوت موجود بین ردیف DNA کروموزومهای آنهاست که به نتاج نیز منتقل میشود. حتی صفاتی که تحت تأثیر شرایط محیط نیز بصورت متفاوت بروز میکنند (تفاوت در بین افراد در شرایط محیطی یکسان)، بازتاب تفاوتهای موجود در ردیفهای DNA هستند. این تفاوتها میتوانند به عنوان نشانه یا نشانگر ژنتیک استفاده شوند. بهطور کلی برای آنکه صفتی بهعنوان نشانگر ژنتیک مورد استفاده قرار گیرد باید حداقل دو ویژگی زیر را داشته باشد:
الف- در بین دو فرد متفاوت باشد (چند شکلی نشان دهد)؛
ب- به توارث برسد.
1-12-1- نشانگرهای مورفولوژیکیکاربرد نشانگرهای ژنتیک به دهها سال پیش از کشف DNA، به عنوان ماده ژنتیک، مربوط میشود. نشانگرهای مورفولوژیکی که پیامد جهشهای قابل رویت در مورفولوژی سازوارهاند، از ابتدای این سده مورد استفاده بودهاند. صفات مورفولوژیکی که عمدتا توسط یک ژن کنترل میشوند، میتوانند به عنوان نشانگرهای ژنتیک مورد استفاده قرار گیرند. این نشانگرها شامل دامنه وسیعی از ژنهای کنترل کننده صفات فنوتیپی هستند و جزو نخستین نشانگرها بهشمار میآیند. این نوع نشانگرها دارای معایب زیادی از جمله موارد زیر هستند (نقوی و همکاران، 1386):
اغلب دارای توارث غالب و مغلوب بوده و اثرات اپیستازی و پلیوتروپی دارند؛
تحت تاثیر شرایط محیطی و مرحله رشد موجود قرار میگیرند؛
فراوانی و تنوع کمی دارند؛
گاهی برای مشاهده و ثبت آنها باید منتظر ظهور آنها ماند؛
اساس ژنتیک بسیاری از نشانگرهای مورفولوژیک هنوز مشخص نشده است.
2-12-1- نشانگرهای پروتئینیدر دهه 1950، نشانگرهای مولکولی قابل مشاهده توسط الکتروفورز پروتئینها تحول شگرفی را ایجاد نمودند. معمولترین نوع نشانگرهای پروتئینی آیزوزایمها/ آلوزایمها هستند که فرمهای مختلف یک آنزیم را نشان میدهند. برخی از تفاوتهای موجود در ردیف DNA بین دو موجود ممکن است بهصورت پروتئینهایی با اندازههای مختلف تجلی کنند که به روشهای مختلف بیوشیمیایی قابل ثبت و رویت و مطالعه میگردند. این قبیل نشانگرها را نشانگرهای مولکولی در سطح پروتئین مینامند که از آن جمله میتوان به سیستم آیزوزایم اشاره کرد. نشانگرهای پروتئینی تغییرات را در سطح ردیف و عمل ژن بهصورت نشانگرهای همبارز نشان میدهند. از معایب این نشانگرها محدود بودن آنهاست. همچنین این نشانگرها تحت تاثیر تغییرات پس از ترجمه قرار دارند. روشهای رنگآمیزی پروتئینها در مورد آیزوزایمها چندان زیاد نیست، تعداد آیزوزایمهای قابل ثبت و مشاهده که میتوان از آنها به‌عنوان نشانگر استفاده کرد، به یکصد عدد نمیرسد. این محدودیت در تعداد نشانگرهای آیزوزایم از عمدهترین معایب آنهاست و موجب کاهش کارایی آنها میشود. از نکات منفی دیگر این نشانگرها، محدودیت تنوع ژنتیکی قابل ثبت در آیزوزایمهاست.
پیشرفتهایی که در زمینه الکتروفورز دو بعدی با قدرت تفکیک زیاد پدید آمد و تجزیه و تحلیل همزمان هزاران پروتئین را میسر ساخته، موجب شده که نشانگرهای پروتئینی جایگاه از دست رفته خود را دوباره بازیابند. تاثیرپذیری نشانگرها از محیط که بطور معمول بهعنوان یکی از محدودیتها و نکات منفی نشانگرهای مولکولی یاد میشود، در مورد این نشانگر تبدیل به برتری شده و جایگاه متمایزی را در بین سایر نشانگرها به ارمغان آورده است (نقوی و همکاران، 1386).
3-12-1- نشانگرهای مولکولی DNA و RNAدستهای دیگر از تفاوتهای موجود در سطح DNA هیچ تظاهری ندارند؛ صفت بخصوصی را کنترل نمیکنند و در ردیف اسیدهای آمینه تاثیری برجای نمیگذارند. این نشانگرها که تعدادشان تقریبا نامحدود است، فقط از راه تجزیه و تحلیل مستقیم DNA قابل ثبت هستند و از اینرو به آنها نشانگرهای مولکولی در سطح DNA گفته میشود. کشف انواع آنزیمهای محدودگر توسط اسمیت و ویلکوکس (1970)، همچنین کشف واکنش زنجیرهای پلیمراز (PCR) توسط مولیس و فالونا (1987) فرصت مناسبی را برای بررسی تنوع و تفاوت موجودات مختلف در سطح DNA امکان پذیر کرده است. همچنین به کمک این نشانگرها ایجاد نقشههای فیزیکی و ژنتیکی در موجودات زنده و همچنین شناسایی ژنهای کنترل کننده صفات کیفی و کمی امکانپذیر شده است. این نشانگرها از نظر بسیاری از ویژگیها مانند درجه چند شکلی، غالب یا همبارز بودن، تعداد جایگاههای تجزیه شده در هر آزمایش، توزیع در سطح کروموزوم، تکرار پذیری، نیاز یا عدم نیاز به توالی‌یابی DNA الگو و هزینه مورد نیاز با همدیگر متفاوتند. انتخاب بهترین نشانگر به هدف مطالعه (انگشت نگاری، تهیه نقشه پیوستگی، ژنتیک جمعیت و روابط تکاملی) و سطح پلوئیدی موجود مورد بررسی بستگی دارد.
بدون تردید، ابداع و معرفی واکنش زنجیرهای پلی مراز (PCR) بیشترین نقش را در توسعه و تکامل نشانگرهای DNA داشته است. واکنش زنجیرهای پلیمراز یک روش سریع تکثیر آزمایشگاهی قطعه یا قطعههای مورد نظر DNA است و نشانگرهای DNA را از نظر وابستگی به انجام PCR به دو دسته نشانگرهای DNA مبتنی بر PCR و نشانگرهای غیر مبتنی بر PCR تقسیم بندی مینمایند.
1-3-12-1- نشانگرهای ریزماهوارهریز ماهوارهها توالی‌هایی از DNA هستند که شامل واحدهای کوتاه پشت سر هم تکرار شونده از 1 تا 6 جفت باز (bp) در طول DNA می باشند. معمولاً طول ردیفهای تکرارشونده بین 20 و در مواردی تا 100 جفت باز بوده است و توسط دو ردیف منحصر به فرد در دو طرف محدود شدهاند (لو و همکاران، 2003). برخی منابع تعداد واحدهای کوتاه تکرار شونده در ریزماهوارهها را 1 تا 4 و حداکثر تا 150 جفت باز اعلام نمودهاند (نف و گروس، 2001). ریزماهوارهها به سه گروه عمده تکرارهای کامل، تکرارهای ناکامل (معمولا توسط بازهای غیر تکرارشونده قطع میشوند) و تکرارهای مرکب (دو یا تعداد بیشتری از واحدهای تکراری مجاور یکدیگر) تقسیم میشوند. حداقل تعداد واحد تکرارشونده برای ریزماهوارههای دو نوکلئوتیدی و سه نوکلئوتیدی به ترتیب 10 و هفت بار تکرار تعیین شدهاست. ریزماهوارهها یا ردیفهای تکراری ساده (SSR) گروهی از ردیفهای تکرارشوندهاند که با نامهای مختلف همچون تفاوت طول ردیفهای ساده (SSLPs)، ردیفهای کوتاه تکراری (STRs)، موتیفهای با ردیف ساده (SSMs) و نقاط ریزماهواره نشانمند از ردیف (STMs) نیز خوانده میشوند. ردیفهای ریزماهوارهای غیرپایدارند و با کاهش یا افزایش واحدهای تکرارشونده دچار تغییرات فراوان در طول میشوند. تنوع در تعداد تکرارهای ریزماهوارهها که به کمک PCR و الکتروفورز قابل آشکار سازیاند، موجب شده است که از ریزماهوارهها به عنوان ابزار مولکولی با پتانسیل بسیار زیاد برای تشخیصهای ژنومی در آزمایشگاهها استفاده شود. فراوانی ردیفهای کوتاه تکرار شونده در ژنوم سازوارههای مختلف، اعم از یوکاریوتها و تاحدی پروکاریوتها به اثبات رسیده است. این ریزماهوارهها با روشهای پیچیده زیستشناسی مولکولی و با هزینه زیاد شناسایی و ردیفهای مجاور آنها تعیین میشوند. سپس براساس ردیف احاطه کننده هر ریزماهواره آغازگرها طراحی و ساخته میشود. از طریق واکنش زنجیرهای پلیمراز و با استفاده از این گونه آغازگرها می‌توان DNA ژنومی نمونههای مختلف را برای تکثیر ریزماهوارههای مذکور مورد استفاده قرار داد (نقوی و همکاران، 1386).
1-1-3-12-1- مزایای ریزماهوارههاالف- کاربرد آنها و تفسیر نتایج نسبتا ساده است؛
ب- سیستم چند آللی از ویژگیهای بارز این نشانگر است؛
ج- ریزماهوارهها بسیار متنوعاند؛
د- به وفور در ژنوم یوکاریوتها یافت میشوند؛
ه- بیشتر ریزماهوارهها غیر عملکردی هستند؛
و- همبارز هستند، یعنی هر دو آلل قابل تشخیص میباشند (لی و همکاران، 2007).
2-1-3-12-1- معایب ریزماهوارههاالف- شناسایی ریزماهوارهها، تعیین ردیف بازی آنها، طراحی و ساخت آغازگرها و تهیه نقشه ژنتیک ریزماهوارهها که مقدمه کاربرد این نشانگرهاست، بسیار پیچیده و مستلزم صرف وقت و هزینه بسیار زیاد است؛
ب- در صورت توزیع نامناسب ریزماهوارهها در طول ژنوم کاربرد مؤثر آنها در مکان‌یابی ژنها محدود میگردد؛
ج- کمبود تعداد ریزماهوارههای شناخته شده در برخی از موجودات استفاده از آنها را در مکان یابی ژنها محدود کرده است (نقوی و همکاران، 1386).
13-1- سنجش فراوانی آللیجمعیت را میتوان بهعنوان خزانهای از آللها در نظر گرفت. فراوانی آللی عبارت است از محاسباتی که طی آن مشخص میکنیم یک آلل فراوان یا نادر بوده و در چند درصد از یک جمعیت حضور دارد. در یک سیستم دو آللی فراوانی آلل غالب (A) را با p و فراوانی آلل مغلوب (a) را با q نشان میدهیم. بنابرین چون فقط دو آلل وجود دارد در نتیجه 1p+q=. اگرچه یک فرد دیپلوئید در هر جایگاه تنها دارای دو آلل است ولی در یک جمعیت ممکن است آللهای متفاوت دیگری برای آن جایگاه وجود داشته باشد. محاسبه فراوانی آللها در مطالعات ژنتیک جمعیت ضروری است. فراوانی ژنوتیپی که تحت عنوان نسبت حضور هر یک از ژنوتیپها در یک جمعیت تعریف میشود نیز باید معادل 1 باشد. یعنی فراوانی حضور ژنوتیپها (AA، Aa، aa) باید مساوی 1 باشد. محاسبه فراوانی آللی با استفاده از رابطه زیر محاسبه میشود:
P = 2Ho + He / 2N
که Ho = تعداد افراد هموزیگوت‌ها برای آن آلل، He = تعداد هتروزیگوت‌ها برای آلل و N = تعداد نمونه‌های رتبه‌بندی شده در لکوس است.
در صورت عدم وجود عوامل برهم زننده تعادل اجزای مدل هاردی- واینبرگ، فراوانی آللی از یک نسل به نسل دیگر ثابت باقی میماند. پیشبینی فراوانیهای ژنوتیپی براساس مدل هاردی- واینبرگ تنها زمانی امکانپذیر است که افراد دارای آمیزش تصادفی بوده و والدین سهم یکسانی در به اشتراک گذاشتن گامتها داشته باشند و ترکیب گامتها نیز بهصورت تصادفی انجام شود. در ماهیان و سایر آبزیان معمولاً نمونهبرداری در افراد بالغ صورت میگیرد. گزینش و مهاجرت دو عامل مهم ایجاد انحراف از تعادل هاردی- واینبرگ در جمعیت بالغ ماهیان و آبزیان هستند. علاوه بر این گونههای نادر ماهیان و سایر آبزیان بهصورت نسلهای مجزا از هم زندگی مینمایند و اغلب جمعیتها، ترکیبی از افراد نسلهای مختلف هستند که با یکدیگر همپوشانی دارند (ملکیان، 1389).

14-1- تغییر فراوانی آللیچنانچه در یک جمعیت تعادل هاردی- واینبرگ برقرار باشد؛ فراونیهای آللی از یک نسل به نسل دیگر (بوسیله گزینش یا مهاجرت) تغییر نخواهد کرد؛ ولی تحت تأثیر عاملی به نام شانس، فراوانی آللی میتواند تفاوتهایی را بین نسلهای مختلف نشان دهد. در شرایط طبیعی برخلاف پیشبینیهای آماری، تعداد گامتهای تولیدی توسط افراد با ژنوتیپهای مختلف، متفاوت خواهد بود و احتمال ترکیب تصادفی برای همه گامتها نیز وجود ندارد. بنابراین در هر نسلی انحرافاتی از موازنه هاردی- واینبرگ دیده میشود که به این تغییرات زیستی رانش ژنتیکی تصادفی نیز گفته میشود. واریانس فراوانی آللی با استفاده از رابطه زیر محاسبه میشود:
واریانس فراوانی آلل = p (1-p) / 2Ne
p فراوانی آلل و Ne اندازه جمعیت موثر است. اندازه مؤثر جمعیت به افرادی از جمعیت گفته می‌شود که از نظر ژنتیکی بر نسل بعدی تأثیرگذار هستند. به عبارت دیگر افرادی از جمعیت که نابالغ یا آنقدر پیر هستند که قادر به تولید مثل نیستند و یا افرادی که گامتهای غیر طبیعی تولید مینمایند، جزء جمعیت مؤثر محسوب نمیگردند. این افراد ممکن است دارای گامتهای غیرقابل بارور بوده و یا به دلیل زیست در مناطق جغرافیایی متفاوت و یا اختلاف در زمان تخمریزی، امکان آمیزش آنها با سایر افراد جمعیت وجود ندارد. اندازه جمعیت مؤثر باعث کاهش واریانس فراوانی آللی و اندازه کوچک جمعیت مؤثر باعث افزایش واریانس فراوانی آللی میشود. به عبارت دیگر در جمعیتهای کوچک نوسانات طبیعی در فراوانی آللی از نسلی به نسل دیگر بسیار شدیدتر است (کیوانشکوه و درافشان، 1389).
15-1- موازنه هاردی- واینبرگ و دلایل انحراف از آنبراساس مدل هاردی- واینبرگ، جمعیتی از یک موجود دیپلوئید با تولید مثل جنسی که در یک جایگاه دارای آللهای A با فراوانی p و B با فراوانی q باشند، با فرض آمیزش تصادفی میان افراد، پس از یک نسل فراوانیهای ژنوتیپهای AA، AB و BB به ترتیب برابر با P2، pq2 و q2 خواهد بود. این مدل را میتوان در مواردی که بیش از دو آلل وجود دارد نیز تعمیم داد. در این مدل فراوانی هر ژنوتیپ هموزایگوت دو برابر حاصل ضرب فراوانیهای دو آلل است. برای تعیین مطابقت آماری مجموعهای از دادهها با مدل هاردی- واینبرگ میتوان از آزمون کای مربع استفاده نمود. موازنه هاردی- واینبرگ بر پایه یک سری از فرضیهها استوار است که گرچه این فرضها دقیق و سخت‌گیرانه بهنظر میرسد اما جمعیتهای بزرگ که برون آمیزی دارند از این موازنه پیروی میکنند چرا که اثر جهش و گزینش در آنها اندک است. اگر ما بتوانیم فراوانی هر یک از آللها را بهدست آوریم میتوانیم فراوانی حضور ژنوتیپها را نیز در جمعیت پیشبینی کنیم.
هنگامی که یک جمعیت از موازنه پیروی نمیکند محققان سعی میکنند تا بفهمند چرا این گونه است. چراکه عدم پیروی از این موازنه میتواند نکات جالبی را در مورد ماهیت لوکوس مورد مطالعه (مثلا اثر انتخاب طبیعی) و یا جمعیت مورد مطالعه (مثلا درون آمیزی) به ما نشان دهد. بنابراین باید مظمعن شویم که نتایج حاصل بهدلیل خطای انسانی نیست. بهعنوان مثال نمونهبرداری نامناسب از جمعیت میتواند منجر به عدم تطابق با موازنه مذکور شود. حالت ایده آل اندازه یک نمونه حداقل 30 تا 40 فرد از یک جمعیت است. در ذیل مهمترین عوامل ایجاد انحراف از تعادل آورده شده است:
1- گزینش: میزان مرگ و میر متفاوت افرادی که دارای یک ژنوتیپ و یا یک نوع آلل خاص بوده و یا این که دارای یک نوع گامت خاص هستند، در گزینش آنها دخالت خواهد داشت. بسته به این که چه ژنوتیپ یا ژنوتیپهایی شایستهترین حالات ممکن هستند، انواع مختلف گزینش شامل غالبیت (Dominance)، فوق غالبیت (Over-dominance)، نیمه غالبیت (Semi-dominance) و تحت غالبیت (Under-dominance) بروز میکند.
2- آمیزش غیر تصادفی: این مورد میتواند به صورتهای مختلفی روی دهد؛
– درون آمیزی (Inbreeding): آمیزش میان خویشاوندان را درون آمیزی مینامند که میتواند نتیجه عدم پراکنش مناسب افراد باشد. درون آمیزی سبب افزایش افراد خالص و کاهش افراد ناخالص می‌شود.
– آمیزش همسان پسندانه (Assortive mating): به حالتی اطلاق میشود که در آن احتمال آمیزش بین افرادی که ژنوتیپ یا فنوتیپ یکسان دارند، بیشتر است.
– آمیزش ناهمسان پسندانه (Disassortive mating): در این روش، احتمال آمیزش بین افراد ناهمسان بیشتر از افراد همسان است.
3- مهاجرت: مهاجرت گروهی از افراد جمعیت به درون جمعیت دیگر که دارای فراوانی آللی متفاوت بوده و به واسطه عوامل جغرافیایی یا متفاوت بودن زمان تخم ریزی از هم جدا شدهاند، منجر به انحراف از حالت تعادل هاردی- واینبرگ میشود. این حالت اثر Wahlund نامیده میشود که موجب افزایش تعداد افراد خالص میگردد.
4- آللهای پوچ (Null alleles): آللهای پوچ در واقع منجر به انحراف از تعادل هاردی- واینبرگ نمیشوند، اما میتوانند این تصور را ایجاد نمایند که تعادل برقرار نبوده و انحراف وجود دارد. هنگامی که بنا به دلایلی یک آلل همبارز مشاهده نمیشود، به آن آلل پوچ میگویند. عدم تظاهر یک آلل در هنگام تعیین ژنوتیپها منجر به بروز اشتباه خواهد شد، زیراکه ژنوتیپهای ناخالص میان یک آلل قابل رؤیت و یک آلل پوچ به عنوان ژنوتیپ خالص محسوب میشوند. این موضوع منجر به افزایش تعداد افراد خالص و انحراف از مدل هاردی- واینبرگ خواهد شد. آللهای پوچ در ریزماهوارهها در نتیجه وقوع جهش در یکی از نقاط آغازگر و عدم تولید محصول PCR پدید میآیند (رضایی و همکاران، 2011).
16-1- آماره Fشاید بتوان گفت که متداولترین روش برای کمی کردن تفاوتهای ژنتیکی بین جمعیتها بر پایه استفاده از متغیرهای آماری F استوار است که در سال 1951 توسط رایت ابداع شد. متغیرهای آماری F از ضریب درون آمیزی برای محاسبه تفاوتهای ژنتیکی و بررسی چگونگی تقسیم این تنوع ژنتیکی بین گروهها در سه سطح مختلف استفاده میکنند. ترتیب ارایه این پارامترها در اینجا براساس روش متداول در منابعی است که زیربنای تئوری متغیرهای F را پدید آوردهاند. اولین متغیر آماری FIS است (I بیانگر افراد و S بیانگر زیرجمعیت است) که میزان درون آمیزی بین افراد خویشاوند را نسبت به سایر افراد جمعیت محاسبه میکند. در حقیقت این پارامتر احتمال این که دو آلل در یک فرد آللهایی متمایز باشند که از یک جد مشترک مشتق شدهاند را اندازه میگیرد که همانند ضریب درون‌آمیزی (F) است. FIS را توسط رابطه زیر بهدست میآوریم:
FIS= HS – HL/HS
در این معادله HL عبارت از هتروزیگوسیتی مشاهده شده در یک زیرجمعیت در زمان مطالعه (هتروزیگوسیتی افراد) و HS میزان هتروزیگوسیتی مورد انتظار (هتروزیگوسیتی زیرجمعیت) است در شرایطی که دادهها از موازنه هاردی- واینبرگ پیروی میکنند.
دومین متغیر آماری F که تحت عنوان شاخص تثبیت نیز شناخته میشود FST (T بیانگر کل جمعیت است) است. با استفاده از این شاخص میزان تفاوتهای ژنتیکی بین زیرجمعیتها را برآورد میکنند. در حقیقت این شاخص میزان درونآمیزی یک زیرجمعیت را در مقایسه با کل جمعیت (شامل همه زیرجمعیتها) میسنجد و احتمال این که دو آلل برحسب تصادف از داخل یک جمعیت خارج شده و هر دو شاخص تبارشناختی آن باشند را نشان میدهد. FST را بهصورت زیر محاسبه میکنیم:
FST= HT -HS /HT
HS در این معادله مقدار هتروزیگوسیتی زیرجمعیت و HT مقدار قابل پیشبینی هتروزیگوسیتی کل جمعیت است. FIT سومین متغیر آماری F است که برآوردی کلی از میزان درونآمیزی در یک جمعیت را با محاسبه هتروزیگوسیتی افراد نسبت به کل جمعیت بهدست میآورد. بنابراین عدم وجود تولید مثل تصادفی در جمعیت و همچنین تقسیم شدگی جمعیت به زیرجمعیتها بر مقدار FIT تأثیر می‌گذارد. محاسبه FIT به شکل زیر است:
FIT= HT – HI/HT
رابطه سه متغیر بیان شده بهصورت زیر میباشد:
FIT= FIS + FST – (FIS)(FST)
17-1- فاصله ژنتیکی (Nei, 1978)یک راه محاسبه شباهت ژنتیکی دو جمعیت برآورد فاصله ژنتیکی بین آنهاست. راههای متعددی برای اندازهگیری فاصله ژنتیکی وجود دارد که یکی از متداولترین آنها فرمول نئی است که تحت عنوان فاصه ژنتیکی استاندارد (D) نامیده میشود. برای محاسبه آن ابتدا باید پارامتر شباهت ژنتیکی (I) که آن نیز توسط نئی ارایه شده است را بشناسیم (نئی، 1978). این پارامتر در حقیقت شباهتهای ژنتیکی جمعیتها را نشان میدهد. برای یک لوکوس مشخص، I را به طریق زیر بهدست آوریم:
I=i=1m(PixPiy)[(i=1mpix2) (i=1mpiy2)]در این معادله Pix عبارت است از فراوانی آلل i در جمعیت x، Piy عبارت است از فراوانی آلل i در جمعیت y و m تعداد آللها در هر لوکوس. مقدار I بین صفر و یک متغیر است و هنگامی که آن را محاسبه کردیم میتوانیم فاصله ژنتیکی را با استفاده از رابطه زیر بهدست آوریم:
D= -LnI
مقدار D بین صفر و بینهایت متغیر است. اگر دو جمعیت دارای فراوانی آللی مشابهی باشند، مقدار شباهت ژنتیکی بین دو جمعیت به 1 نزدیک شده و فاصله ژنتیکی به صفر نزدیک میشود. در مقابل اگر دو جمعیت در هیچ آللی مشترک نباشند، I معادل صفر و D بینهایت خواهد بود.
18-1- ضرورت تحقیقدر طی 20 سال گذشته زیست شناسی مولکولی تحولی شگرف در تحقیقات بومشناسی پدید آورده است. در طول این مدت استفاده از روشهای مولکولی برای شناسایی ژنتیکی موجودات، جمعیتها و گونهها در آزمایشگاهها متداول گشته و توانسته است اطلاعات جدید و فراوانی را در زمینه بوم شناسی و تکامل گیاهان، جانوران، باکتریها، جلبکها و قارچها فراهم آورد. بوم شناسی شاخهای از زیست شناسی است که به مطالعه روابط بین گونهها و برهم کنش آنها با محیط فیزیکی پیرامونشان میپردازد. فعالیتهای بوم شناسی بهخصوص در سطح مولکولی کمک شایانی به پایش ذخایر ماهیان میکند و با توجه به خروجیهای حاصل از اطلاعلات آن میتوان تصویر روشنی از شرایط کنونی و آینده ذخایر ماهیان متصور شد. تنوع ژنتیکی منابع دریایی اهمیت حیاتی برای مدیریت و حفاظت از آنها داشته و به عنوان اولین پیشنیاز برای حفظ سازگاری جمعیتها در شرایط محیطی در حال تغییر محسوب میگردد (دیز و پرسا، 2009). حفظ تنوع ژنتیکی گونههای دریایی نقش بسیار مهمی در پایداری و بقای اکوسیستم با اهمیت دریای خزر دارد. اکثر مطالعات در دریای خزر بر روی گونههای صرفاً اقتصادی مثل ماهی سفید، کلمه و کپور انجام پذیرفته است. شگماهی براشنیکووی از راسته شگ ماهیان از جمله ماهیانی است که به فراوانی در آبهای جنوبی دریای خزر پراکنش یافته و اثر غیرقابل انکاری بر هرم اکولوژیکی دریای خزر دارد. علیرغم فراوانی و پراکنش گسترده شگ‌ماهیان در دریای خزر تاکنون هیچ مطالعهای بر وی ژنتیک جمعیت ذخایر شگماهیان این دریا صورت نگرفته و اطلاعات اکولوژیکی در مورد آنها محدود است. با توجه به اینکه شگماهیان بخاطر رژیم غذایی پلانکتونخواری در سطوح اولیه هرم اکولوژیکی و زنجیره غذایی قرار میگیرند، لذا حفظ این ماهیان در سلامت اکوسیستم دریای خزر مطمئنا” میتواند اثرات قابل توجهی داشته باشد. از اینرو با توجه به موارد ذکر شده، این ضرورت احساس شد تا از وضعیت ساختار جمعیتی گونه A. braschnikowi بهعنوان یکی از گونههای بومی راسته شگماهی شکلان در دریای خزر اطلاعاتی در دسترس قرار گیرد. بی شک این تحقیق زمینهساز مطالعات متعدد دیگری بر روی دیگر گونهها و جنسهای شگماهیان دریای خزر خواهد شد.
19-1- اهدافبا توجه به موارد ذکر شده تحقیق حاضر با هدف پاسخ به سؤالات زیر صورت پذیرفت:
1- آیا نشانگرهای ریزماهواره مورد استفاده در این پژوهش از توانایی و کاربرد لازم جهت شناسایی آللها و نشان دادن میزان تنوع ژنتیکی شگماهی براشنیکووی برخوردارند؟
2- تنوع ژنتیکی شگماهی خزری در سواحل جنوبی دریای خزر چگونه است؟ آیا مناطق مورد بررسی از نظر ژنتیکی از یکدیگر متمایز هستند یا همپوشانی از خود نشان میدهند؟ آیا شباهتها یا فاصلههای ژنتیکی متأثر از فواصل جغرافیایی بین مناطق نمونهبرداری میباشند؟

20-1- فرضیهها1- نشانگرهای مورد استفاده در تحقیق حاضر کارایی لازم را برای جداسازی و تشخیص جمعیتهای احتمالی از شگماهی براشنیکووی در دریای خزر دارند.
2- شگماهی براشنیکووی (A. braschnikowi) در دریای خزر از تنوع آللی و ژنتیکی مناسبی برخوردار است ولی بین مناطق مورد بررسی تمایز اندکی وجود دارد.
فصل دوم
پیشینه تحقیق
1-2- مروری بر مطالعات انجام شده در داخل کشور
خـارا (1383) با استفـاده از روش PCR-RFLP روی قطعـه‌ای از ژنـوم میتوکنـدریایی به طـول bp3500 شـامـل tRNA-glu، tRNA-lu، N/D 5/6 و Cyt b توانست ماهی سیم دریای خزر (Abramis brama) را از ماهی سیم دریاچه سد ارس جدا کند. نتایج نشان دادند که ماهی سیم دریای خزر دارای تنوع بیشتری نسبت به ماهی سیم سد ارس می‌باشد.
بر اساس مطالعات صورت گرفته ساختار ژنتیکی ماهی شیپ Acipenser nudiventris سواحل جنوبی دریای خزر و رودخانه اورال با استفاده از روش میکروستلایت مورد بررسی قرار گرفت (صفری و همکاران، 1386). در این بررسی 104 نمونه ماهی شیپ از دو منطقه نمونه برداری شمال (ناحیه رودخانه اورال) و جنوب (نواحی انزلی ، کیاشهر، سفیدرود، نوشهر، بابلسر و گرگان) دریای خزر از سال 1381 تا 1384 جمع آوری شدند. چهار جفت پرایمر مورد استفاده پنج جایگاه ژنی تولید کردند که سه جفت از آنها پلی مورف بود. میزان متوسط هتروزیگوسیتی مورد انتظار (86/0) و میانگین هتروزیگوسیتی مشاهده شده (685/0) بود. آنالیز تنوع ژنتیکی بیشترین اختلاف را بین نمونه های هر ناحیه 64%، اختلاف بین مناطق نمونه برداری 32% و اختلاف بین نواحی نمونه‌برداری 4% نشان داد. بیشترین شباهت بین نمونه‌های اورال و نوشهر و کمترین شباهت بین نمونه‌های سفیدرود و کیاشهر مشاهده شد. بر طبق نتایج به دست آمده جمعیت ماهی شیپ سواحل جنوبی دریای خزر از اورال جدا میباشد و به نظر می‌رسد بیش از یک جمعیت در حوضه جنوبی دریای خزر وجود دارد.
در بررسی صورت گرفته توسط کیوان شکوه تنوع ژنتیکی در ماهی کلمه (Rutilus rutilus caspius) نمونه برداری شده از مناطق تالاب انزلی و خلیج گرگان با استفاده از روش RAPD مورد ارزیابی قرار گرفت. در مجموع 94 باند در هر دو منطقه دیده شد و هر دو جمعیت درصد مشابهی از پلی مورفیسم را نشان دادند و میزان فاصله ژنتیکی Nei نیز بین نمونه‌ها کم بود (D = 0.04) که علت آنرا ناشی از برنامه‌های باسازی ذخایر صورت گرفته در این گونه دانستند (کیوان شکوه، 2006).
در مطالعهای ساختار جمعیتی ماهی سیاه کولی (Vimba vimba persa) با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره بین دو رودخانه حویق و گرگانرود بررسی شد. میانگین تعداد آلل در هر جایگاه 75/6 و میانگین هتروزیگوسیتی مشاهده شده و مورد انتظار به ترتیب 817/0 و 735/0 بهدست آمد و براساس مقادیر محاسبه Fst اعلام کردند که دو جمعیت معنیدار از ماهی سیاهکولی در سواحل شرقی و غربی دریای خزر وجود دارد. میزان Fst به میزان 0.061 و جریان ژنی Nm نیز 3.601 محاسبه گردید (محمدیان و همکاران، 1389).
مقایسه ژنتیکی ماهی سفید دریای خزر (Rutilus frisii kutum) با استفاده از 10 جفت نشانگر ریزماهواره بین رودخانههای گرگانرود و چشمه کیله وجود تنگنای ژنتیکی را برای این گونه نشان داد (رضایی و همکاران، 1389). میانگین تعداد آللها در سطح جمعیتها 95/7 بود که پایینتر از مقدار مشاهده شده برای ماهیان رودکوچ است. مقدار هتروزیگوسیتی مشاهده شده در گرگانرود 80/0 و در چشمه کیله 74/0 بهدست آمد. میزان فاصله ژنتیکی بین مناطق را بسیار کم و 03/0 اعلام کردند.
قلیچپور و همکاران (1389) به مقایسه ساختار ژنتیکی دو جمعیت کپور معولی (Cyprinus carpio) در مناطق قرهسو و انزلی با استفاده از هشت نشانگر ریزماهواره با بهکار بردن 56 نمونه پرداختند و اعلام کردند که جمعیتهای مورد بررسی از تنوع ژنتیکی و غنای آللی قابل قبولی برخوردارند. تمایز ژنتیکی اندک بین دو منطقه (0.017) نیز بهدست آمد که علت آن را مهاجرت طبیعی ماهیان عنوان کردند.
کشیری و همکارن (1389) به بررسی چندشکلی ریزماهوارهای در جمعیتهای طبیعی گونه در معرض تهدید ماهی کلمه (Rutilus rutilus caspius) در سواحل استان گلستان پرداختند و از 10 جایگاه ژنی استفاده کردند. میزان آلل متوسط 3/10 و متوسط هتروزیگوسیتی 67/0 را برای این مطالعه بیان داشتند و دلیل انحراف بالا از تعادل هاردی- واینبرگ را ناشی از کسری هتروزیگوسیتی مشاهده شده دانستند واحیای محلهای تخمریزی این گونه را در حفظ تنوع ژنتیکی مناسب این گونه مؤثر بیان کردند.
بررسی تنوع ژنتیکی ماهی کفال طلایی (Liza aurata Risso, 1810) با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره در سواحل استان گلستان نیز از دیگر تحقیقات صورت گرفته در این زمینه است. در این مطالعه نشان دادهشد که تمایز بارز ژنتیکی بین دو منطقه گمیشان و میانکاله وجود نداشته است و میزان نسبتا بالایی از جریان ژنی وجود داشته است (قدسی و همکاران، 1390). همچنین محافظت و بازسازی زیستگاهها را در افزایش اندازه جمعیت و کاهش خطر آسیبپذیری این گونه در آینده مؤثر دانستند.
2-2- مروری بر مطالعات انجام شده در خارج از کشوریو و همکاران (2001) به بررسی تنوع ژنتیکی میگوی ببری مشکی (Penaeus monodon) در چهار منطقه جغرافیایی و دو منطقه پرورشی و ارتباط آن با تراکم پرورش و مانگروها در فیلیپین پرداختند. تمامی نشانگرهای مورد استفاده چند شکلی نشان دادند و 184 آلل مختلف در مجموع لوکوسها مشاهده کردند و رنج آللی را از 6 تا 54 آلل در لوکوسها بیان کردند. رنج هتروزیگوسیتی را از 47/0 تا 00/1 و تعداد ژنوتیپها را از 5 تا 70 در هر لوکوس گزارش نمودند. شاخص Fst نیز تمایز ژنتیکی معنیداری را بین چهار جمعیت وحشی نشان داد و همچنین تمایز ژنتیکی بین چهار منطقه میگوی وحشی همبستگی مثبتی را با وضعیت مانگروها و تراکم پرورش نشان داد.
بارتفئی در سال 2003 بررسی بر روی ساختار ژنتیکی دو استوک کپور پرورشی (Cyprinus carpio) با استفاده از 4 مارکر میکروستلایتی و 10 مارکر RAPD انجام داد. داده‌های حاصل از میکروستلایت جزئیات بیشتری از تنوع ژنتیکی را نشان دادند اما داده‌های حاصل از هر دو مارکر نبود تنوع ژنتیکی بارز بین دو استوک را نشان داد. تعداد میانگین الل در لکوس برای استوک‌ها 9 و 5/9 به دست آمد، مقدار هتروزگوسیتی مورد انتظار 83/0 و 81/0 و هتروزگوسیتی مشاهده شده نیز برای هر دو جمعیت 69/0 به دست آمد (بارتفئی، 2003).
در مطالعهای بر روی دو گونه Alosa alosa و Alosa fallax هشت جفت نشانگر ریزماهواره دی‌نوکلئوتید طراحی و استفاده شدند. تعداد آلل در لوکوس از 3 تا 9 عدد برای A. alosa و از 2 تا 7 برای A. fallax بهدست آمد. همچنین میزان هتروزیگوسیتی را برای این دو گونه به ترتیب از 26/0 تا 92/0 و 24/0 تا 72/0 اعلام کردند (فاریا و همکاران، 2004).
بر اساس مطالعه صورت گرفته در سال 2004 بر روی قزل‌آلای رنگبن کمان پرورشی (Oncorhynchus mykiss) از سه منطقه تعداد 152 نمونه را با استفاده از 9 لکوس میکروستلایتی پلی‌مورف مورد بررسی تنوع ژنتیکی قرار دادند که بر اساس نتایج حاصله تعداد 126 الل در کل لکوس‌ها به دست آمد. تعداد 24-9 و بطور متوسط 14 آلل در هر لکوس مشاهده شد، و مقدار هتروزیگوسیتی مشاهده شده نیز از 3/96-1/42 با مقدار متوسط 5/71 متغیر بود. انحراف از تعادل هاردی-واینبرگ در تمام جمعیت‌ها دیده شد که علت آن را وجود زیر ساختارهایی در جمعیت‌ها دانستند که منجر به اثر Wahlund شده بود (سیلورستین، 2004).
از جمله تحقیقات صورت گرفته در خارج از کشور میتوان به بررسی شش جمعیت از کپور معمولی (Cyprinus carpio) با استفاده از 30 جفت نشانگر ریزماهواره اشاره کرد. در این مطالعه میانگین تعداد آلل در هر لوکوس 7 و تعداد آلل مؤثر بین 04/1 تا 72/4 بود. همچنین اعلام کردند که بین نتایج حاصل از آنالیز خوشهای و فواصل جغرافیایی همبستگی وجود دارد (لی و همکاران، 2007).
در تحقیقی بر روی شگماهی آمریکایی (Alosa *idissima) از 16 جفت نشانگر ریزماهواره استفاده شد (جولیان و بارترون، 2007). تعداد آلل مشاهده شده در هر لوکوس را از 8 تا 32 و بطور متوسط 4/15 آلل در هر لوکوس گزارش کردند. میانگین هتروزیگوسیتی مشاهده شده را 1/81% اعلام کردند.
هشت نشانگر ریزماهواره در تحقیقی بر روی ماهی سیچلاید (Pseudocrenilabrus multicolor victoria) در آگاندا طراحی و استفاده شد و رنج آللی را برای این ماهی 4 تا 19 آلل و میزان هتروزیگوسیتی را برای آن 85/0 اعلام کردند و این نشانگرها را برای استفاده در مطالعه ساختار جمعیتهای این ماهی در آگاندا مناسب اعلام کردند (کریسپو و همکاران، 2007).
بر اساس بررسی صورت گرفته بر روی ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان 14 مارکر میکروستلایتی برای بررسی تنوع ژنتیکی این گونه مورد استفاده قرار گرفت که بدین منظور از 6 جمعیت پرورشی نمونه‌گیری شد، با بررسی نتایج تعدادالل موثر 89/2-53/1 با میانگین 12/2 الل در هر لکوس به دست آمد.بر اساس نتایج حاصل از فاصله ژنتیکی Nei، دو گروه ژنی مختلف شناسایی شد (گراس، 2007).
از 9 لکوس اختصاصی برای مقایسه تنوع ژنتیکی ماهی Tinca tinca در دو جمعیت وحشی و چهار جمعیت اهلی استفاده شد. تعداد هفت لکوس با رنج اللی 19-2 پلی مورفیسم نشان دادند، جمعیتهای وحشی درصد بالاتری از تنوع را نشان دادند اما این تفاوت معنی دار نبود، درمجموع تنوع ارزیابی شده بر اساس Fst در مقایسه بین تمام نمونهها معنیدار بود (کوهلمن، 2007).
در تحقیقی که بر روی صدف Haliotis discus انجام شد از هفت نشانگر پلی‌مورف میکروستلایتی برای بررسی جمعیت‌های پرورشی این گونه استفاده شد، بر اساس نتایج حاصله به طور متوسط تعداد 83/6 الل در هر لکوس مشاهده شد و میانگین هتروزیگوسیتی مشاهده شده و قابل انتظار نیز به ترتیب 71/0 و 70/0 به دست امدند. با مقایسه نتایج حاصل از این تحقیق با بررسی‌های صورت گرفته بر روی گونه‌های مشابه مشخص شد که در این جمعیت‌ها کاهش غنای اللی به میزان 58-11% آلل در هر لکوس رخ داده است. که علت آنرا کم بودن تعداد مولدین که منجر به افزایش انحراف ژنتیکی شده و همچنین افزایش احتمال درون‌آمیزی دانستند.(مرچنت، 2008).
بائی و همکاران (2008) از شش جایگاه ژنی ریزماهواره در بررسی بر روی تنوع ژنتیکی چهار جمعیت‌ پرورشی باس دهان بزرگ (Micropterus salmoides) استفاده کرد و نتایج حاصل از آنرا با نمونه‌های وحشی مقایسه کرد، تعداد آلل در هر جایگاه در هر چهار جمعیت مشابه و میانگین آن 17/2 بهدست آمد که کمتر از مقدار آن در جمعیت‌های وحشی 55/5 بود. همچنین میانگین مقدار هتروزگوسیتی مشاهده شده در جمعیت‌های پرورشی (37/0) در مقابل 51/0 جمعیت‌های وحشی بود. با توجه به کاهش شدید تنوع آللی و کاهش هتروزیگوسیتی که همراه با علائمی از کاهش Ne نیز بود به این نتیجه رسیدند که تنگنای ژنتیکی رخ داده است.
در تحقیق که بر روی میگوی چینی (Fenneropenaeus chinensis) انجام شد از هفت نشانگر ریزماهواره برای بررسی ساختار ژنتیکی آن در هفت منطقه استفاده شد و در مجموع 109 آلل در کل جایگاهها بهدست آمد. نتایج حاصل از انالیز AMOVA و فاصله ژنتیکی سه منطقه با جمعیت‌های مجزا را نشان داد (منگ، 2009).
بر اساس مطالعات صورت گرفته در سال 2009 بر روی صدف آب شیرین Hyriopsis cumingii از هشت نشانگر ریزماهواره برای بررسی ساختار ژنتیکی در دو منطقه پرورشی و چهار منطقه وحشی استفاده شد که در مجموع 96 الل در شش منطقه دیده شد، نتایج تنوع ژنتیکی بالاتری را در جمعیت‌های وحشی در مقایسه با جمعیت‌های پرورشی نشان دادند در حالیکه جمعیت‌های پرورشی میزان بالاتری از درون‌آمیزی (f=0.10-0.11) را در مقایسه با جمعیت‌های وحشی (f=0.02-0.10) نشان دادند. AMOVA نشان داد که تنوع درون جمعیت‌ها 95/82 % و تنوع بین جمعیت‌ها 18/4% می‌باشد. (لی و همکاران، 2009).
نتایج حاصل از آنالیز نشانگرهای دی ان ای ریزماهواره تمایز ژنتیکی بین جمعیتهای وحشی و پرورشی گوازیمماهی (Polydactylus sexfilis) در هاوایی نشان نداد (پان و یانگ، 2010). در این مطالعه از 15 نشانگر ریزماهواره استفاده کردند که در این بین شش نشانگر که چندشکلی بالایی نشان داده بودند برای آنالیزهای بعدی استفاده شدند. در مجموع 37 آلل در سطح شش جایگاه در دو جمعیت شناسایی شد. شاخص Fst در این مطالعه 001/0 و مقدار هتروزیگوسیتی مشاهده شده و مورد انتظار به ترتیب 66/0 و 75/0 بهدست آمد. نتایج حاصل از آنالیز تنگنای ژنتیکی نشان داد که جمعیت هچری با تعداد کافی مولد یافت شده بهطوری که ضریب درونآمیزی بسیار پایینن (07/0-05/0) در هر دو جمعیت مشاهده شد.
ساختار جمعیتی ماهی مرمری صخرهای (Sebastiscus marmoratus) در چهار منطقه جغرافیایی با استفاده از 11 جفت نشانگرهای ریزماهواره توسط سان و همکاران (2011) بررسی گردید. 82 آلل مختلف در این مطالعه شناسایی و بازه وزنی آن از bp101 تا bp255 گزارش شد و میانگین تعداد آلل مؤثر را 43/4 بود. همچنین میانگین هتروزیگوسیتی مشاهده شده را 64/0 و هتروزیگوسیتی مورد انتظار را 65/0 اعلام کردند. شاخص جدایی جمعیتها بطور میانگین 15/0 و انحراف بالا از تعادل هاردی-واینبرگ را به دلیل هتروزیگوسیتی بالا بیان کردند.
راجاسکار و همکاران (2012) به بررسی تنوع ژنتیکی جمعیتهای وحشی (دو جمعیت) و پرورشی (یک جمعیت) سوف آسیایی غولپیکر (Lates calcarifer) با استفاده از 10 نشانگر رپید (RAPD) پرداختند. در این مطالعه 589 باند مشاهده شد که 12/93% آنها چندشکلی نشان دادند. میزان تنوع ژنتیکی در جمعیتهای وحشی بیشتر از پرورشی اعلام گردید و الگوی دندروگرام با استفاده از روش UPGMA نیز دو جمعیت وحشی را بر روی یک کلاد و جمعیت پرورشی را بروی کلاد جداگانهای دیگر قرار داد.

-205146-496083
فصل سوم
مواد و روش‌ها

user875

دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی
پایاننامه کارشناسی ارشد در رشته جمعیتشناسی
بررسی ایدهآلهای باروری در بین زنان 49-15 ساله (مطالعه موردی: شهرستان مهر، استان فارس)
به کوشش
رضوان عباسی
استاد راهنما
دکتر علی یار احمدی
153098544767500آذرماه 1393
168338581089500

177863583693000
به نام خدا
اظهارنامه
اینجانب رضوان عباسی (9133346) دانشجوی کارشناسی ارشد رشتهی جمعیتشناسی دانشکده مدیریت، اقتصاد و علوم اجتماعی اظهار میکنم که این پایاننامه حاصل پژوهش خودم بوده و در جاهایی که از منابع دیگران استفاده کردهام، نشانی دقیق و مشخصات کامل آن را نوشتهام. همچنین اظهار میکنم که تحقیق و موضوع پایاننامهام تکراری نیست و تعهد مینمایم که بدون مجوز دانشگاه دستاوردهای آن را منتشر ننموده و یا در اختیار غیر قرار ندهم. کلیه حقوق این اثر مطابق با آیین نامه مالکیت فکری و معنوی متعلق به دانشگاه شیراز است.
نام و نام خانوادگی: رضوان عباسی
تاریخ و امضاء

193103553975000

208343533655000
خداوندا:
به ما توفیق تلاش در شکست، صبر در نومیدی، رفتن بی همراه، جهاد بی سلاح، کار بی پاداش، فداکاری در سکوت، دین بی دنیا، مذهب بی عوام، عظمت بی نام، خدمت بی نان، ایمان بی ریا، خوبی بی نمود، گستاخی بی خامی، مناعت بی غرور، عشق بی هوس، تنهایی در انبوه جمعیت و دوست داشتن بی آنکه دوست بداند، را عنایت فرما.
 
 
 
.
 
1950085508000
تقدیم به
مقدسترین واژهها در لغتنامهی دلم، مادر مهربانم که زندگیم را مدیون مهر و عطوفت آن میدانم؛ پدر، مهربانی مشفق، بردبار و حامی؛ برادران و خواهرانم همراهان همیشگی و پشتوانههای زندگیم.
210248585280500
سپاسگزاری
سپاس خدای را که سخنوران در ستودن او بمانند و شمارندگان، شمردن نعمتهای او ندانند و کوشندگان، حق او را گزاردن نتوانند. سلام و درود بر محمّد و خاندان پاک او.
بدون شک جایگاه و منزلت معلّم، اجّل از آن است که در مقام قدردانی از زحمات بیشائبهی او با زبان قاصر و دست ناتوان چیزی بنگاریم.
اما از آنجایی که تجلیل از معلّم، سپاس از انسانی است که هدف و غایت آفرینش را تأمین میکند و سلامت امانتهایی را که به دستش سپردهاند، تضمین؛ برحسب وظیفه و از باب “من لم یشکر المنعم من المخلوقین لم یشکر الّله عزّ و جلّ”: از پدر و مادر عزیزم این دو معلّم بزرگوارم که همواره بر کوتاهی و درشتی من قلم عفو کشیده و کریمانه از کنار غفلتهایم گذشتهاند و در تمام عرصههای زندگی یار و یاوری بیچشمداشت برای من بودهاند؛ از استاد با کمالات و شایسته؛ جناب آقای دکتر علییار احمدی که در کمال سعهی صدر با حسن خلق و فروتنی از هیچ کمکی در این عرصه بر من دریغ ننمودند و زحمت راهنمایی این رساله را بر عهده گرفتند؛ از استاد صبور و باتقوا، سرکار خانم دکتر حلیمه عنایت که زحمت مشاورهی این رساله را متقبل شدند و از استاد فرزانه و دلسوز؛ جناب آقای دکتر جهانگیر جهانگیری که زحمت داوری این رساله را متقبل شدند کمال تشکر و قدردانی را دارم.
و با تشکر خالصانه خدمت همه کسانی که به نوعی مرا در به انجام رساندن این مهم یاری نمودهاند.
1607185358648000باشد که این خردترین، بخشی از زحمات آنان را سپاس گوید.
 
چکیده
بررسی ایدهآلهای باروری در بین زنان 49-15 ساله
(مطالعه موردی: شهرستان مهر، استان فارس)
به وسیلهی:
رضوان عباسی
هر زوجی دارای باورها و ایدهآلهایی دربارهی بعد خانواده و حتی شمار فرزندان دختر یا پسری است که میخواهند داشته باشند. اندازهی ایدهآل و مورد دلخواه خانواده نزد زوجین تأثیری تعیینکننده بر باروری خواهد داشت. با توجه به اینکه روند کاهش باروری در ایران در طول دو دههی اخیر با تغییراتی در ایدهآلهای باروری همزمان شده است، بنابراین بررسی ایدهآلهای باروری یکی از موضوعاتی است که برای شناخت عوامل مؤثر بر کاهش مستمر باروری در ایران اهمیت دارد؛ از این رو مطالعهی حاضر ایدهآلهای باروری و عوامل مؤثر بر آن را در شهرستان مهر مورد توجه قرار قرار میدهد. هدف اصلی این مطالعه تعیین رابطهی بین سازههای نظریهی رفتار برنامهریزی شده با ایدهآلهای باروری میباشد. با استفاده از روش پیمایشی و پرسشنامهی محقق ساخته، این موضوع در بین 376 نفر از زنان 49-15 ساله با روش نمونهگیری سیستماتیک بررسی شد. یافتهها از عمومیت ایدهآل 2 تا 4 فرزند برای هر زن حکایت دارد که بیانگر بالا بودن ایدهآل باروری در بین زنان شهرستان مهر میباشد. براساس این مطالعه رابطهی ایدهآل باروری با سازههای هنجار ذهنی تعداد مطلوب فرزند (P< 0.01) و کنترل اقتصادی درک شده بر روی داشتن فرزند (P< 0.01) معنادار بود اما با سازهی نگرش نسبت به فرزند (P> 0.05) معنادار نبود. نتایج تحلیلهای چندمتغیره نشان داد که هنجار ذهنی تعداد مطلوب فرزند، مهمترین متغیر تأثیرگذار بر تعداد ایدهآل فرزند است؛ به طوری که به تنهایی تعیینکنندهی 23 درصد از واریانس تعداد ایدهآل فرزند است. به طور کلی، با توجه به یافتههای این پژوهش میتوان اظهار کرد که موضوع ایدهآل باروری تا حدود زیادی در قالب نظریهی رفتار برنامهریزی شده قابل تبیین است.
واژههای کلیدی: باروری، ایدهآلهای باروری، زنان، نظریهی رفتار برنامهریزی شده، شهرستان مهر
فهرست مطالب
عنوان صفحه
TOC o “1-3” h z u
فصل اول: کلیات 1-1- مقدمه PAGEREF _Toc403933687 h 11-2- بیان مسأله PAGEREF _Toc403933688 h 51-3- اهمیت و ضرورت PAGEREF _Toc403933689 h 61-4- اهداف تحقیق PAGEREF _Toc403933690 h 81-4-1- هدف کلی PAGEREF _Toc403933691 h 81-4-2- اهداف جزئی PAGEREF _Toc403933692 h 8فصل دوم: پیشینه تحقیق2- 1- تحقیقات داخلی PAGEREF _Toc403933695 h 102-2- تحقیقات خارجی PAGEREF _Toc403933696 h 19فصل سوم: مبانی نظری3-1- نظریهها و مدلهای باروری PAGEREF _Toc403933699 h 303-1-1- تئوری انتقال جمعیتی PAGEREF _Toc403933700 h 303-1-2- تئوری زیستی باروری PAGEREF _Toc403933701 h 313-1-3- تئوریهای اقتصادی باروری PAGEREF _Toc403933702 h 313-1-3-1- نظریه لیبنشتاین PAGEREF _Toc403933703 h 323-1- 3-2- نظریه بکر PAGEREF _Toc403933704 h 33عنوان صفحه
3-1-3-3- نظریه جریان ثروت بین نسلی PAGEREF _Toc403933705 h 333-1-4- تئوریهای اقتصادی- اجتماعی باروری PAGEREF _Toc403933706 h 343-1-5- تئوریهای اجتماعی- فرهنگی باروری35
3-1-6- مدل متغیرهای بینابین PAGEREF _Toc403933708 h 353-1-7- مدل جامعهشناختی باروری PAGEREF _Toc403933709 h 363-1- 8- تئوری رفتار برنامهریزی شده PAGEREF _Toc403933710 h 363-2- چارچوب نظری PAGEREF _Toc403933711 h 413-3- اجزای تئوری رفتار برنامهریزی شده PAGEREF _Toc403933712 h 383-3-1- گرایش و نگرش نسبت به رفتار PAGEREF _Toc403933713 h 383-3-2- هنجارهای ذهنی یا فشارهای اجتماعی PAGEREF _Toc403933714 h 383-3-3- کنترل رفتاری درک شده PAGEREF _Toc403933715 h 393-3-4- قصد رفتاری PAGEREF _Toc403933716 h 393-3-5- رفتار PAGEREF _Toc403933717 h 403-4- مدل مفهومی و تجربی تحقیق PAGEREF _Toc403933718 h 423-5- فرضیههای تحقیق PAGEREF _Toc403933719 h 44فصل چهارم: روش شناسی4-1- روش و تکنیک تحقیق PAGEREF _Toc403933722 h 464-2- ابزار جمعآوری اطلاعات PAGEREF _Toc403933723 h 464-3- جامعه آماری و واحد تحلیل PAGEREF _Toc403933724 h 474-4- حجم نمونه و شیوه نمونهگیری PAGEREF _Toc403933725 h 474-5- پایایی ابزار سنجش PAGEREF _Toc403933726 h 484-6- تکنیکهای آماری تحلیل دادهها PAGEREF _Toc403933727 h 484-7- تعاریف متغیرها PAGEREF _Toc403933728 h 494-7-1- متغیرهای مستقل PAGEREF _Toc403933729 h 49عنوان صفحه
4-7-2- متغیرهای بینابین PAGEREF _Toc403933730 h 524-7-3- متغیر وابسته PAGEREF _Toc403933731 h 53فصل پنجم: تجزیه و تحلیل دادهها PAGEREF _Toc403933733 h 555-1- آمار توصیفی PAGEREF _Toc403933734 h 55HYPERLINK l “_Toc403933735”
5 -2- آمار استنباطی PAGEREF _Toc403933735 h 71
5-2-1- بررسی فرضیهها PAGEREF _Toc403933736 h 715-2-2- تحلیلهای چند متغیره PAGEREF _Toc403933737 h 805-2-2-1- نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره PAGEREF _Toc403933738 h 805-2-2-2- مدل تحلیل مسیر PAGEREF _Toc403933739 h 82فصل ششم: بحث و نتیجهگیری6-1- پیشنهادات PAGEREF _Toc403933742 h Error! Bookmark not defined.6-2- محدودیتها95 PAGEREF _Toc403933743 h Error! Bookmark not defined.فهرست منابعمنابع فارسی PAGEREF _Toc403933745 h 96منابع انگلیسی PAGEREF _Toc403933746 h 100
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 1-1 تحولات شاخصهای باروری و خانوار در ایران (1390- 1355) ………………………………………………………… 4
جدول 4-1 ضریب آلفای کرونباخ مقیاسهای پرسشنامه ……………………………………………………………………………………… 47
جدول 5-1-1 توزیع فراوانی و درصدی سن پاسخگویان ……………………………………………………………………………………….. 55
جدول 5-1-2 توزیع فراوانی و درصدی سن پاسخگویان در اولین ازدواج …………………………………………………………….. 55
جدول 5-1-3 توزیع فراوانی و درصدی مدت زمان ازدواج پاسخگویان …………………………………………………………………. 56
جدول 5-1-4 توزیع فراوانی و درصدی بعد خانوار پاسخگویان …………………………………………………………………………….. 57
جدول 5-1-5 توزیع فراوانی و درصدی تعداد خواهر و برادر پاسخگویان ……………………………………………………………… 57
جدول 5-1-6 توزیع فراوانی و درصدی وضعیت اشتغال پاسخگویان …………………………………………………………………….. 58
جدول 5-1-7 توزیع فراوانی و درصدی درآمد ماهیانه خانواده پاسخگویان ………………………………………………………….. 59
جدول 5-1-8 توزیع فراوانی و درصدی میزان بهرهمندی پاسخگویان از تسهیلات ……………………………………………… 60
جدول 5-1-9 توزیع فراوانی و درصدی تحصیلات پاسخگویان ……………………………………………………………………………… 61
جدول 5-1-10 توزیع فراوانی و درصدی میزان مطالعه پاسخگویان ……………………………………………………………………… 62
جدول 5-1-11 توزیع فراوانی و درصدی طبقه اجتماعی پاسخگویان …………………………………………………………………… 62
جدول 5-1-12 توزیع فراوانی و درصدی میزان استفاده پاسخگویان از وسایل ارتباط جمعی ……………………………… 63
جدول 5-1-13 توزیع فراوانی و درصدی میزان آگاهی پاسخگویان از روشهای جلوگیری از حاملگی ……………….. 64
جدول 5-1-14 توزیع فراوانی و درصدی ترجیح جنسی از بین 3 فرزند در بین پاسخگویان ………………………………. 65
جدول 5-1-15 توزیع فراوانی و درصدی ترجیح جنسی فرزند در بین پاسخگویان ……………………………………………… 65
جدول 5-1-16 آمارههای توصیفی نمره مقیاس میزان گرایش مذهبی ……………………………………………………………….. 65
جدول 5-1-17 سطوح میزان گرایش مذهبی زنان مورد مطالعه ………………………………………………………………………….. 66
جدول 5-1-18 آمارههای توصیفی نمره مقیاس نگرش نسبت به نقشهای جنسیتی ………………………………………….. 66
عنوان صفحه
جدول 5-1-19 سطوح نگرش نسبت به نقشهای جنسیتی …………………………………………………………………………………. 67
جدول 5-1-20 آمارههای توصیفی نمره مقیاس نگرش نسبت به فرزند ……………………………………………………………….. 68
جدول 5-1-21 سطوح نگرش نسبت به فرزند در بین زنان مورد مطالعه ……………………………………………………………… 69
جدول 5-1-22 آمارههای توصیفی نمره مقیاس هنجار ذهنی تعداد مطلوب فرزند ……………………………………………… 69
جدول 5-1-23 توزیع فراوانی و درصدی طبقههای مختلف هنجار ذهنی تعداد مطلوب فرزند …………………………… 70
جدول 5-1-24 آمارههای توصیفی نمره مقیاس کنترل درک شده بر روی داشتن فرزند ……………………………………. 71
جدول 5-1-25 سطوح کنترل درک شده زنان مورد مطالعه بر روی داشتن فرزند ……………………………………………… 71
جدول 5-1-26 توزیع فراوانی و درصدی تعداد ایدهآل فرزند از نظر پاسخگویان …………………………………………………. 71
جدول 5-2-1 نتایج ضریب همبستگی سن پاسخگو و تعداد ایدهآل فرزند ………………………………………………………….. 72
جدول 5-2-2 نتایج ضریب همبستگی سن ازدواج پاسخگو و تعداد ایدهآل فرزند ……………………………………………….. 73
جدول 5-2-3 نتایج ضریب همبستگی مدت زمان ازدواج پاسخگو و تعداد ایدهآل فرزند …………………………………….. 73
جدول 5-2-4 نتایج ضریب همبستگی بعد خانوار و تعداد ایدهآل فرزند ………………………………………………………………. 73
جدول 5-2-5 نتایج ضریب همبستگی تعداد خواهر و برادر پاسخگو و تعداد ایدهآل فرزند …………………………………. 74
جدول 5-2-6 نتایج تحلیل واریانس تعداد ایدهآل فرزند برحسب وضعیت اشتغال ………………………………………………. 74
جدول 5-2-7 نتایج تحلیل واریانس تعداد ایدهآل فرزند برحسب میزان درآمد ……………………………………………………. 75
جدول 5-2-8 نتایج ضریب میزان بهرهمندی از تسهیلات و تعداد ایدهآل فرزند ………………………………………………….. 75
جدول 5-2-9 نتایج تحلیل واریانس تعداد ایدهآل فرزند برحسب میزان تحصیلات ……………………………………………… 76
جدول 5-2-10 نتایج تحلیل واریانس تعداد ایدهآل فرزند برحسب میزان مطالعه ……………………………………………….. 76
جدول 5-2-11 نتایج تحلیل واریانس تعداد ایدهآل فرزند برحسب طبقه اجتماعی …………………………………………….. 77
جدول 5-2-12 نتایج ضریب همبستگی میزان استفاده از وسایل ارتباط جمعی و تعداد ایدهآل فرزند ………………. 77
جدول 5-2-13 نتایج تحلیل واریانس تعداد ایدهآل فرزند برحسب میزان آگاهی از روشهای جلوگیری از حاملگی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 78
جدول 5-2-14 نتایج تحلیل واریانس تعداد ایدهآل فرزند برحسب ترجیح جنسی فرزند ……………………………………. 78
جدول 5-2-15 نتایج تحلیل واریانس تعداد ایدهآل فرزند برحسب میزان گرایش مذهبی ………………………………….. 78
جدول 5-2-16 نتایج تحلیل واریانس تعداد ایدهآل فرزند برحسب نگرش نسبت به نقشهای جنسیتی ……………. 79
جدول 5-2-17 نتایج ضریب همبستگی نگرش نسبت به فرزند و تعداد ایدهآل فرزند ………………………………………… 80
عنوان صفحه
جدول 5-2-18 نتایج ضریب همبستگی هنجار ذهنی تعداد مطلوب فرزند و تعداد ایدهآل فرزند ……………………….. 80
جدول 5-2-19 نتایج ضریب همبستگی میزان کنترل اقتصادی درک شده و تعداد ایدهآل فرزند ……………………… 81
جدول 5-2-20 نتایج رگرسیون گام به گام تعداد ایدهآل فرزند …………………………………………………………………………… 82
جدول 5-2-21 ضرایب رگرسیونی متغیرهای تأثیرگذار بر شاخص هنجار ذهنی تعداد مطلوب فرزند ……………….. 84
جدول 5-2-22 ضرایب رگرسیونی متغیرهای تأثیرگذار بر شاخص میزان کنترل درک شده برای داشتن فرزند …85
جدول 5-2-23 میزان تأثیر مستقیم، غیر مستقیم و کل متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته تعداد ایدهآل فرزند…87
جدول 6-1 نتایج آزمون فرضیههای تحقیق …………………………………………………………………………………………………………… 95
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار 3-1: مدل کلی تئوری رفتار برنامهریزی شده ……………………………………………………………………………………………. 40
نمودار 3-2: مدل مفهومی تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………….. 41
نمودار 3-3 مدل تجربی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………… 42
نمودار 5-1 تحلیل مسیر …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 86
2209800604266000فصل اوّلکلیات1-1- مقدمهامروزه جغرافیای اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی جهان تحولات شگرفی را تجربه میکند. در این میان، تحولات جمعیتی در بین موضوعات انسانی، فنی و علمی به عنوان یک عامل مشترک اهمیت بسزایی دارد. بسیاری از متخصصان معتقدند که جمعیت و تحولات آن در طراحی برنامههای توسعه، متغیری کلیدی و مهم است. اثرات متغیرهای جمعیتی بر سایر متغیرهای اقتصادی و اجتماعی از جمله رشد اقتصادی، امنیت، محیط زیست و … اهمیت توجه به این گونه متغیرها را دو چندان میکند. در بسیاری از سیاستگذاریها و برنامهریزیهای توسعه، مهمترین متغیری که به عنوان مبنای محاسبات در نظر گرفته میشود، جمعیت و دگرگونیهای آن در گذشته، حال و آینده است (مشفق و همکاران، 1391).
جمعیت و ابعاد آن، نقطهی مرکزی هر نظام اجتماعی محسوب میشود. تحولات جمعیتی، تقریباً تمام جنبههای زندگی انسان و جهان پیرامون وی را تحت تأثیر قرار میدهد و اثرات متعددی بر خردهنظامهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و محیطی وارد میکند و منشأ تحولات چشمگیری در این حوزهها میشود. در مقابل، جمعیت نیز متأثر از تحولات نظام اجتماعی، سیاستها و برنامههای توسعه است. این ارتباط تعاملی جمعیت و جامعه، در چارچوبی مفهومی- تحلیلی تحت عنوان «جمعیت، توسعه و برنامهریزی» مطرح شده و گسترش یافته است (صادقی، 1388). این چارچوب هر چند از موضوعات قدیمی اندیشه و دانش جمعیتشناسی محسوب میشود، اما در دوران معاصر از پویایی خاصی برخوردار بوده و همواره بر اهمیت علمی و کاربردی آن افزوده شده است (عباسی شوازی و حسینی چاوشی، 1390).
ایران همانند بسیاری از کشورهای دنیا بعد از جنگ جهانی دوم، مراحل انتقال جمعیتی را با کاهش اساسی و مستمر مرگ و میر آغاز کرد. در فاصلهی سالهای 1330 تا 1360، ایران با رشد جمعیت بیسابقه و شتابان مواجه بود. به طوری که میانگین رشد سالانهی جمعیت در این چهار دهه، به رقمی حدود 3 درصد رسید. رشد سالانهی 3 درصد سبب شد جمعیت ایران از رقمی کمتر از 19 میلیون نفر در سال 1335 به رقمی نزدیک به 50 میلیون نفر در سال 1365 برسد و در سال 1390 به حدود 75 میلیون نفر افزایش یابد. پیشرفت بهداشت و گسترش آن و به تبع آن کاهش میزانهای مرگ و میر، به ویژه مرگ و میر نوزادان و اطفال، نقشی اساسی و تعیین کننده در شتاب رشد جمعیت ایران داشته است (مشفق و همکاران، 1391).
روند رشد جمعیت ایران از گذشته تا به حال نشان میدهد که متوسط میزان رشد سالانهی جمعیت در دههی 1345- 1335 برابر با 1/3 درصد در سال بوده است، لیکن در دههی پس از آن یعنی در فاصلهی سالهای 1355-1345 با کاهش روبرو شد و به میزان رشد جمعیت 71/2 درصد در سال رسید. در دههی 1365- 1355 به سبب تحولات سیاسی- اجتماعی این دهه، میزان رشد جمعیت کشور به 9/3 درصد در سال افزایش یافت (مشفق و حسینی، 1391).
بدون شک، باروری یکی از مهمترین مؤلفههای تحولات جمعیتی در هر کشور است و از اینرو، سیاستهای جمعیتی در دنیا به طور عمده حول محور کاهش یا افزایش باروری اعمال میشود (عباسی شوازی و حسینی چاوشی، 1390).
پس از انجام سرشماری 1365 و وقوف به جمعیت 50 میلیونی کشور و از آن مهمتر وقوف به روند بیسابقهی رشد شتابان جمعیت، دولت و دستگاههای برنامهریزی، لزوم اتخاذ سیاستهایی در جهت تعدیل میزان رشد جمعیت از طریق تشویق و ترغیب برنامههای تنظیم خانواده و کاهش سطح زاد و ولد را اجتنابناپذیر دانستند؛ به طوری که از سال 1367، این سیاستها در متن اولین برنامهی توسعهی اقتصادی و اجتماعی بعد از انقلاب اسلامی قرار گرفت (امانی، 1380). خانواده‌ها و زوجین نیز به دلیل آشنایی قبلی با برنامه‌های تنظیم خانواده، توجه به بهداشت و آموزش فرزندان و به طور کلی توسعهخواهی و توجه به کیفیت زندگی، از برنامه‌های تنظیم خانواده و تحدید موالید استقبال کردند.
بدین ترتیب، برنامهریزی، مساعدت دولت، آمادگی و استقبال خانوادهها و زوجین در دههی 1370، سطح باروری را در ایران با سرعتی استثنایی که در سطح بینالمللی کمسابقه و شاید هم بیسابقه بود، کاهش داد (کلانتری و همکاران، 1385).
در دههی دوم انقلاب، موفقیتهای چشمگیر برنامهی تنظیم خانواده در کشور باعث کاهش نرخ موالید و کنترل جمعیت شد. در این دهه، نرخ رشد جمعیت از 9/3 درصد در دههی 1365- 1355 به 96/1 درصد در دههی 1375- 1365 کاهش یافت و در دههی 1385- 1375 به نرخ رشد 61/1 درصد رسید (مشفق و حسینی، 1391).
کاهش باروری در همهی استانهای کشور صورت گرفته و با وجود زمینههای متفاوت اقتصادی- اجتماعی، شباهتهای زیادی از نظر جمعیتشناختی در بین آنها مشاهده میشود. هر چند هنوز سطح و الگوهای متفاوتی از باروری در نقاط مختلف کشور وجود دارد، ولی روند مشابه کاهش باروری در شهر و روستا و در همهی استانها، بیانگر نوعی «همگرایی رفتارهای باروری» در کشور است (عباسی شوازی، 1380).
به طور کلی، تغییرات و تحولات جمعیتی در ایران طی دهههای گذشته بسیار چشمگیر و قابل ملاحظه میباشد. در مقیاس بینالمللی نیز تحولات جمعیتی ایران از برجستگی زیادی برخوردار است و به عنوان یک نمونهی مثال زدنی، مورد توجه جمعیتشناسان میباشد. در واقع، تحولات سطح موالید در ایران طی دهههای اخیر از جمله کمسابقهترین تجربههای مربوط به انتقال سطح باروری در تاریخ جوامع بشری معرفی شده است (مک دونالد، 2005). به طوری که میزان باروری کل از حدود 7 فرزند برای هر زن در سال 1359 به 2/6 فرزند برای هر زن در سال 1364 و 38/4 فرزند در سال 1370 کاهش مییابد؛ این میزان باز هم در سال 1375 به 72/2 تنزل مییابد. بر مبنای دادههای «بررسی ویژگیهای بهداشتی- جمعیتی ایران» میزان باروری کل در سال 1379 به حدود 1/2 کاهش یافته و بسیاری از نقاط شهری نیز باروری پایینتر از حد جانشینی را تجربه نمودهاند (عباسی شوازی و همکاران، 2004).
نکتهی جالب توجه در انتقال سطح باروری ایران این است که روند نسبتاً تدریجی کاهش میزانهای باروری طی سالهای 1335 تا 1365 بسیار بطئی و کند است. به عبارت دیگر، کاهش اساسی نرخ زاد و ولد در ایران عمدتاً مربوط به دو دههی اخیر میباشد، به طوری که سطح باروری از حدود شش فرزند برای هر زن در سال 1365 به طور شگفتانگیزی به تقریباً دو فرزند برای هر زن در سال 1380 تنزل یافته است. این بدان معناست که چنین تحول چشمگیری در انتقال باروری ایران در یک دورهی زمانی نسبتاً کوتاه به وقوع پیوسته است (فروتن، 1388). چنین تحول جمعیتی عمیق و شتابانی میتواند به عنوان یک نمونهی تجربی برای این ایده باشد که اگر چه تغییر در جوامع سنتی معمولاً به کندی صورت میپذیرد ولیکن وقتی چنین تغییری شروع شد به صورت یک حرکت طوفانآسا و نیروی قدرتمند غیر قابل کنترل عمل خواهد کرد (ویکس، 1994).
سطح باروری در بسیاری از کشورهای صنعتی و پیشرفتهی غربی و آسیایی در چند دههی اخیر، در سطح پایین (زیر سطح جایگزین) باقی مانده است و ساختار جمعیت آنها بهطور فزاینده در حال سالخورده شدن میباشد (سازمان ملل، 2011). جمعیت ایران نیز، اگرچه تاکنون مانند کشورهای صنعتی بهطور جدی درگیر پدیدهی سالخوردگی جمعیت نشده است، اما کمابیش مانند کشورهای پیشرفته در حال تجربهی باروری سطح پایین است (عرفانی، 1392).
تجزیه و تحلیلهای جمعیتشناختی نشان میدهد که کشور ایران پس از تجربهی کاهش باروری، وارد مرحلهی جدیدی از تغییرات جمعیتی شده است. مشخصهی اصلی این دورهی جدید تحولات جمعیتی نه تنها افزایش جمعیت نیست، بلکه کاهش مداوم و مستمر باروری کمتر از حد جانشینی در درجهی اول و سپس منفی شدن رشد سالانهی جمعیت است که به مسائل مهم جمعیتی تبدیل خواهند شد. این باروری زیر سطح جانشینی اگر در طول زمان مداوم و پایدار باشد موجب بروز برخی چالشهای عمده برای کشور خواهد شد (مشفق و حسینی، 1391).
جدول 1-1 تحولات شاخص‌های باروری و خانوار در ایران را بین سال‌های 1390- 1355 نشان می‌دهد. براساس یافته‌های جدول، میزان خام موالید از 8/41 در سال 1355 به 4/18 در سال 1390 کاهش یافته است. میزان باروری کل از 08/6 در سال 1355 به 7/1 در سال 1390 رسیده است. اندازهی خانوارها از پنج در سال 1355 به 5/3 در سال 1390 کاهش یافته است. همچنان‌که یافته‌ها نشان می‌دهد، طی 35 سال گذشته شاهد کاهش میزان باروری و کوچک شدن اندازهی خانواده‌ها هستیم.
جدول 1-1 تحولات شاخصهای باروری و خانوار در ایران (1390-1355)
سال میزان خام موالید میزان باروری کل بعد خانوار
1355 8/41 08/6 0/5
1365 3/43 23/6 1/5
1375 6/22 52/2 8/4
1385 8/17 8/1 0/4
1390 4/18 7/1 5/3
منبع: (حسینی، 1381؛ عباسی شوازی، 1379؛ مرکز آمار ایران، سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1390-1335)
استمرار باروری پایین برای هیچ جمعیتی مطلوب نیست. با توجه به پیامدهای استمرار باروری زیر سطح جایگزینی، اتخاذ برنامههایی برای جلوگیری از استمرار کاهش باروری و افزایش آن، دستکم تا سطح جایگزینی، ضروری مینماید. هرگونه سیاستگذاری در راستای افزایش و یا جلوگیری از کاهش بیشتر باروری، مستلزم آگاهی و شناخت عوامل، شرایط و زمینههای باروری پایین است. شواهد نشان میدهد که در بستر تحولات بسیاری که جامعهی ایران طی دهههای گذشته به ویژه بعد از انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی تجربه کرده است، برخی از الگوهای تاریخی حاکم بر خانواده و به تبع آن نگرشها، رفتار و ایدهآلهای باروری دستخوش تغییر شده است.
براساس مطالعههای صورتگرفته، تغییر در ایستارهای مربوط به زندگی خانوادگی نقش تعیینکننده در روندهای جمعیتشناختی داشته است (عباسی شوازی و عسکری ندوشن، 1384). بنابراین بررسی ایدهآلهای باروری یکی از موضوعاتی است که برای شناخت عوامل مؤثر بر کاهش مستمر باروری در ایران اهمیت دارد.
1-2- بیان مسألهانتشار نتایج اولیهی سرشماری 1390 کل کشور، که نرخ رشد جمعیت ایران را 3/1 محاسبه کرده است، موجب اظهارنظرها و ابراز نگرانیهایی دربارهی آیندهی جمعیت کشور شد (سروش و بحرانی، 1392). رشد جمعیت، حاصل سه عامل مهم جمعیت‌شناختی است که تحت عنوان حرکات جمعیتی بررسی میشوند: باروری، مرگ و میر و مهاجرت (شهبازی، 1377). امروزه با توجه به موفقیتهای جامعهی بشری در زمینهی کنترل قابل ملاحظهی عوامل مرگ و میر و هم چنین سیاستهای جمعیتی در خصوص کنترل و نظارت بر فرآیند مهاجرت، تغییرات جمعیتی بیشتر تحت تأثیر سطح باروری است (فروتن، 1388). طی سه دهه‌ی گذشته، باروری در ایران به طرز چشمگیری کاهش پیدا کرد. این وضعیت سبب شد تا ایران طی سالهای 2006-2003 به جرگه‌ی کشورهایی بپیوندد که دارای باروری در سطح یا زیر سطح جایگزینی بودند ‌(اداره‌ی مدارک جمعیت، 2006). میزان باروری در ایران از 7 فرزند برای هر زن در سال 1357 به 85/1 فرزند برای هر زن در سال 1385 کاهش یافت. این بزرگ‌ترین و سریع‌ترین کاهش میزان باروری است که تا به حال در جهان به ثبت رسیده است ‌‌(عباسی شوازی و همکاران، 2009).
هر چند تحولات باروری تا اندازهای تحت تأثیر شرایط سیاسی- اجتماعی قبل و بعد از انقلاب بوده است، اما شواهد نشان میدهد که تحولات باروری از تغییر سیاستهای جمعیتی مستقل بوده است (عباسی شوازی و علیمندگاری، 1389). دلایل متعددی برای تبیین انتقال باروری ایران بیان شده است: کاهش مرگ و میر کودکان، افزایش شهرنشینی، توسعه و بهبود نظام شبکهی بهداشتی- درمانی، توسعهی روستاها، استقرار مجدد برنامههای تنظیم خانواده در سال 1369، افزایش سواد و تحصیلات به ویژه سواد دختران، کاهش تعداد فرزندان دلخواه و در نهایت بهبود موقعیت و پایگاه نسبی زنان از این موارد هستند (عباسی شوازی، 2000؛ عباسی شوازی، 2002؛ آقاجانیان، 1992؛ میرزایی، 2005؛ آقاجانیان و مهریار، 1999).
فرایند گذار باروری در ایران، متناسب با تحولاتی بوده است که در ابعاد مختلف اقتصادی و اجتماعی و نیز برخی از ابعاد سنتی خانواده به وقوع پیوسته و به تغییراتی در ایستارهای مرتبط با ازدواج و فرزندآوری و در نهایت رفتار و ایده‌آل‌های باروری منجر شده است ‌(حسینی و عباسی شوازی، 1388). کاهش تمایلات باروری و تغییر در رفتار و ایده‌آل‌های باروری زنان، علاوه بر تأثیر قاطعی که بر میزان رشد جمعیت دارد بر ترکیب و ساختار جمعیت نیز تأثیر خواهد داشت. کاهش مستمر زاد و ولد و انتقال از باروری طبیعی به باروری کنترل شده، به تدریج ساختار سنی جمعیت را از وضعیت جوانی، خارج و به طرف سالخوردگی سوق می‌دهد ‌(زنجانی، 1383). با این وصف به نظر می‌رسد مشکل کنونی کشور، نه کاهش رشد جمعیت، بلکه دغدغه‌ی مهم، تغییر در ایده‌آل‌ها، تمایلات و رفتار باروری زنان است. با توجه به تغییرات باروری در طول سه دهه‌ی گذشته در ایران، لازم است عواملی که رفتار، ایده‌آل‌ها و تمایلات زنان را برای داشتن فرزند تحت تأثیر قرار می‌دهد، شناسایی و آنها را مبنای سیاستگذاری جمعیتی قرار داد (حسینی و بگی، 1391). هر پدر و مادری دارای باورها و ایده‌آل‌هایی درباره‌ی بعد خانواده و حتی شمار فرزندان دختر یا پسری است که می‌خواهند داشته باشند. با توجه به اینکه اندازه‌ی ایده‌آل و مورد دلخواه خانواده نزد زوجین تأثیری تعیین کننده بر باروری خواهد داشت، در مطالعه‌ی حاضر در پی آن هستیم تا ایده‌آل‌های باروری و عوامل مؤثر بر آن را در بین زنان 49-15 ساله‌ی شهرستان مهر مورد بررسی قرار دهیم.
1-3- اهمیت و ضرورتجمعیت یکی از ارکان مهم قدرت کشورها به حساب می‌آید که در صورت به فعلیت درآمدن و همراه شدن با شاخص‌های مطلوب اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و …می‌تواند منجر به رشد و شکوفایی هر جامعه‌ای شود. در طول چند دههی گذشته بسیاری از کشورها با ازدیاد جمعیت و برخی با کاهش جمعیت روبرو بوده‌اند که در هر دو حالت چالش‌هایی گریبانگیر آنها شده است. ایران نیز از این قاعده مستثنا نبوده و درحالی‌ که در سال‌های نه‌چندان دور خانواده‌های 6 نفره و بالاتر، بیشترین جامعهی آماری را تشکیل می‌دادند، هم‌اکنون این وضعیت در آخرین سرشماری به خانواده‌های 3 نفره تبدیل شده است.
نرخ جایگزینی جمعیت 1/2 تعیین شده است؛ یعنی اگر به ازای هر زن در یک کشور 1/2 فرزندآوری اتفاق بیفتد، ‌جمعیت افزایش پیدا نمی‌کند و کاهش نیز نخواهد داشت. به این ترتیب کل جمعیت توان ترمیم و بازتولید خود را پیدا می‌کند که از نظر جمعیت‌شناسان وضعیت ایده‌آل باروری در هر جامعه است.
سطح باروری در ایران طی یک دههی گذشته زیر سطح جایگزین باقی مانده است. بهطوری که در حال حاضر میزان باروری کل در 22 استان از 30 استان ایران، کمتر از دو فرزند است و این میزان در دو استان مازندران و گیلان به کمتر از 5/1 فرزند رسیده است (مرکز آمار ایران، 1387؛ عرفانی و مک کویلان، 2008 a). نتایج آخرین سرشماری جمعیت کشور نیز حاکی از این است که میانگین تعداد فرزندان کنونی خانوارها در نه استان از سی و یک استان کشور، کمتر از 5/1 فرزند، در شانزده استان بین 5/1 تا 9/1 فرزند و تنها در شش استان، میانگین تعداد فرزندان کنونی خانوارها دو و یا بیشتر از دو فرزند است (مرکز آمار ایران، 1391). به موازات این روند کاهندهی باروری، نسبت خانواده‌های تک ‌فرزند و بدون فرزند افزایش یافته، سن ازدواج بالا رفته و جمعیت رفته رفته رو به سالخورده شدن است. به منظور بررسی روندهای آینده‌ی باروری و کسب بینش بیشتر درمورد تعیینکننده‌های رفتار باروری، ارزیابی توانایی افراد برای واقعیت بخشیدن به نیات باروری و آزمون عوامل مؤثر بر توانایی افراد برای برآورده کردن نیات آن‌ها، هم چنین بازنگری، تدوین و اجرای موفق یک سیاست جمعیتی برای افزایش سطح باروری در کشورهایی که باروری پایینی دارند مانند ایران، توجه محققان و سیاستگذاران به سمت شناخت نیات و ترجیحات باروری و تعداد مطلوب فرزندان و شکاف میان تعداد ایده‌آل و تعداد واقعی فرزندان جلب شده است (عرفانی، 1392؛ رازقی نصرآباد، 1392).
برآورده نشدن ایده‌آل‌های باروری اساساً نقش مهمی در باروری ایفا می‌کند. مطالعات پیشین نشان داده که زمانی که باروری بالا است، تعداد فرزندان مطلوب کمتر از تعداد واقعی است و برعکس زمانی که باروری به زیر سطح جایگزینی می‌رسد، تعداد واقعی کمتر از تعداد ایده‌آل است (رازقی نصرآباد، 1392). با توجه به اینکه روند کاهش باروری در ایران در طول دو دههی اخیر با تغییراتی در ایدهآلهای باروری همزمان شده است، بنابراین بررسی ایدهآلهای باروری یکی از موضوعاتی است که برای شناخت عوامل مؤثر بر کاهش مستمر باروری در ایران اهمیت دارد. از اینرو مطالعهی حاضر ایدهآلهای باروری و عوامل مؤثر بر آن را در شهرستان مهر مورد توجه قرار میدهد.
1-4- اهداف تحقیقاهداف این تحقیق به شرح زیر میباشد:
1-4-1- هدف کلی
بررسی ایده‌آل‌های باروری در بین زنان 49-15 ساله‌ی شهرستان مهر براساس مدل نظری رفتار برنامهریزی شده.
1-4-2- اهداف جزئی شناسایی رابطهی بین ویژگیهای جمعیتشناختی (سن، سن ازدواج، مدت زمان ازدواج و …) و ایدهآلهای باروری؛
شناسایی رابطهی بین ویژگیهای اقتصادی (وضعیت اشتغال، درآمد و …) و ایدهآلهای باروری؛
تبیین رابطهی عوامل اجتماعی- فرهنگی مانند باورها، هنجارها، میزان گرایش مذهبی، ترجیح جنسی فرزند و … بر ایدهآل‌های باروری.
فصل دوّم-49847515176500
پیشینه تحقیقهیچ تحقیقی در خلأ صورت نمیگیرد. هر پژوهش در تداوم پژوهشهای پیشین به انجام میرسد؛ هم از دوبارهکاریها در آن اجتناب میشود و هم از دادههای پیشین برخوردار میگردد. ارتقای دانش نیز به همین تداوم وابسته است. هر پژوهش باید متکی به دستاوردهای پیشین باشد. در حالی که خود هم سخنی تازه دارد و هم روشهای دقیقتر در شناخت پدیده به کار میگیرد (ساروخانی، 1385).
2- 1- تحقیقات داخلیمباشری و همکاران (1392) در مطالعهی خود که با هدف تعیین عوامل تأثیرگذار متعدد بر الگوی باروری در خانوادههای تک فرزند و بدون فرزند در شهرستان شهرکرد انجام دادهاند، به این نتیجه رسیدند که سه عامل افزایش هزینهها و فشار اقتصادی، عدم وجود حمایتها و تسهیلات رفاهی از جانب دولت برای فرزندآوری و نگرش غلطی که «داشتن فرزند بیشتر نشانهی فرهنگ اجتماعی ضعیفتر است»، از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر فرزندآوری میباشند که توصیه میشود در سیاستگذاریهای جمعیتی لحاظ گردند. در این پژوهش توصیفی- مقطعی 180 خانم متأهل به صورت تصادفی ساده از مراکز بهداشتی درمانی وارد مطالعه شدهاند. معیار ورود، خانمهای متأهلی بودهاند که حداقل 2 سال از ازدواجشان گذشته، فاقد فرزند بوده و همچنین زوجهایی که فقط یک فرزند بالای 4 سال داشتهاند.
سروش و بحرانی (1392) در تحقیقی تحت عنوان «رابطهی دینداری، نگرش به نقشهای جنسیتی و نگرش به فرزند، با تعداد واقعی و ایدهآل فرزند» به بررسی این سؤال پرداخته‌اند که عوامل فرهنگی از جمله سطح دینداری در کاهش نرخ باروری تا چه حد مؤثر است و تعداد ایده‌آل فرزند از نظر زنان متأهل چقدر است و دینداری چه ارتباطی با نگرش به فرزند و نگرشهای جنسیتی زنان متأهل دارد. در این مطالعه 377 زن متأهل ساکن شهر شیراز مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که گرچه دینداری رابطه‌ی معناداری با تعداد واقعی فرزندان دارد، درباره‌ی تعداد ایده‌آل فرزند توافق چشمگیری بین زنان متأهل وجود دارد و این امر ارتباطی با میزان دینداری آن‌ها نداشته است. نگرش به نقش‌های جنسیتی رابطه‌ی معناداری با تعداد ایده‌آل فرزند داشته است که این رابطه با کنترل متغیرهای زمینه‌ای هم، معنادار باقی می‌ماند. نتایج تحلیل‌های چند متغیره نشان می‌دهد دینداری سهم ناچیزی در تعیین تعداد فرزند داشته و فقط 4/1 درصد از واریانس را تبیین می‌کند و نکته‌ی درخور توجه آن که تحصیلات به تنهایی تعیینکننده‌ی 40 درصد از واریانس تعداد فرزندان است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که کاهش نرخ رشد جمعیت از عوامل فرهنگی نظیر فرایند جهانی شدن و چرخش ارزشهای جمعگرایانه به فردگرایانه تأثیر پذیرفته است.
رازقی نصرآباد (1392) مطالعه‌ای تحت عنوان «شمار فرزندان ایده‌آل و واقعی و شکاف میان آن‌ها در سه استان منتخب سمنان، کهگیلویه و بویر احمد و هرمزگان» انجام داده است. در این تحقیق شکاف میان تعداد فرزندان زنده به دنیا آمده، تعداد فرزندان ایده‌آل و شناخت عوامل مؤثر بر آن بررسی شده است. نمونه‌ی مورد مطالعه در این پژوهش شامل 1149 زن 44-35 سالهی ازدواج کرده‌ی ساکن در سه استان سمنان، کهگیلویه و بویر احمد و هرمزگان میباشد. متغیر شکاف با سه مقولهی کم برآورده، بیش برآورده و برآورده شده، تعریف شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که در حال حاضر در این سه استان مورد بررسی، بین باروری ایده‌آل و باروری واقعی فاصله وجود دارد. دلایل اصلی این شکاف، تغییر اولویت‌های زندگی، استفاده از سایر فرصت‌ها، بالا بودن هزینه‌ی زندگی، نداشتن وقت کافی و باروری ناخواسته می‌باشد.
در پژوهش مشفق و حسینی (1391) با موضوع آیندهشناسی جمعیت ایران، به بررسی تغییرات آیندهی تعداد و رشد سالانهی جمعیت، ترکیب سنی و جنسی، شمار و درصد جمعیت در سن کار، تعداد و درصد جمعیت سالمند ایران پرداخته شده است. برای بررسی الگوهای تغییرات احتمالی کشور از پیشبینیهای سازمان ملل در سناریوهای مختلف و نیز سناریوی تعدیلشدهی نویسندگان مقاله در دورهی (1420-1390) استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان میدهد باروری زیر سطح جانشینی (کمتر از 1/2 فرزند زنده برای هر مادر) در ایران تداوم خواهد داشت که این خود لزوم برنامهریزی آیندهنگرانه را برای مدیریت سالمندی در کشور روشن میسازد. بهبود و استحکام بنیان خانواده و ترویج ارزشهای دینی و اسلامی که بیشتر خانواده محور هستند، به ارتقای سطح باروری و ترمیم هرم سنی جمعیت کمک خواهد کرد.
محمودیان و رضایی (1391) در تحقیقی با عنوان «زنان و کنش کمفرزندآوری، مطالعه‌ی موردی زنان کرد» کم‌فرزندآوری را در میان زنان کرد شهر سقز بررسی کرده‌اند. مطالعهی حاضر با رویکردی کیفی و به وسیلهی مصاحبههای عمیق با 35 زن کرد این شهر انجام گرفته است. نتایج نشان میدهد که مدیریت بدن، حفاظت عاطفی و روانی از خود، توانمندی اجتماعی و تولیدمثل بازاندیشانه، درنهایت به مقوله‌ی «حمایت از خود» تبدیل شده که تم بنیادین جاری در درون یافته‌های پژوهش است. زنان به دلیل حمایت از خودشان به عنوان یک زن، سعی دارند تعداد فرزندانشان را کاهش دهند، زیرا تولید مثل تنها عرصه‌ای است که زنان می‌توانند با اقتدار در آن تصمیم‌گیری کنند، بنابراین از توانمندی خود در این زمینه استفاده می‌کنند.
حسینی و بگی (1391) پژوهشی تحت عنوان «استقلال زنان و کنشهای باروری در میان زنان کرد شهر مهاباد» انجام دادهاند. هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر شاخص‌های مختلف استقلال زنان بر تمایلات، رفتار و ایده‌آل‌های باروری زنان کرد شهر مهاباد است. آن‌ها در این بررسی با استفاده از پیمایشی بر روی 700 خانوار، داده های خود را جمع‌آوری کرده‌اند. نتایج نشان می‌دهد که زنان مورد بررسی از استقلال نسبی در همه‌ی شاخصهای مرتبط با استقلال زنان برخوردارند. براساس این بررسی، کمی بیش از 61 درصد زنان اظهار داشتهاند که تمایل ندارند فرزند دیگری داشته باشند. در میان آن‌هایی که تمایل به ادامه‌ی فرزندآوری دارند، نزدیک به 70 درصد شمار فرزندان ایده‌آل برای یک خانواده را دو فرزند می دانند. نتایج تحلیل طبقهبندی چندگانه نشان داد که ایده‌آل‌ها و تمایلات فرزندآوری زنان به ترتیب از شاخص‌های مستقیم و غیرمستقیم استقلال زنان تأثیر میپذیرند. علاوه بر این، اگر چه رفتار باروری زنان از شاخص‌های سهگانه‌ی استقلال تأثیر می‌پذیرد، ولی استفاده از وسایل پیشگیری از بارداری در کنار سایر متغیرها، نقش تعیین کننده‌ای در تبیین رفتار باروری زنان دارد. با توجه به نتایج این تحقیق، انتظار نمیرود سیاست‌های جمعیتی در راستای تشویق موالید منجر به افزایش باروری در همه‌ی لایه‌های اجتماعی شود.
حسینی و بگی (1391) مطالعهای تحت عنوان « فرهنگ و فرزندآوری: بررسی تمایلات باروری زنان کرد شهر مهاباد»، با هدف بررسی تمایلات فرزندآوری زنان کرد دارای همسر ساکن در شهر مهاباد انجام دادهاند. دادهها با استفاده از پیمایش صورت گرفته در میان 700 خانوار نمونهی شهر مهاباد در فروردینماه 1391 گردآوری شده است. نتایج نشان می‌دهد که 61/4 درصد زنان قصد بر توقف فرزندآوری دارند. بررسی تمایلات فرزندآوری زنان بر حسب شمار فرزندان در حال حاضر زنده‌ی آن‌ها گویای آن است که 39/3 درصد زنان بدون فرزند یا دارای یک فرزند، 77/7 درصد زنان دارای دو تا سه فرزند و 86 درصد زنان دارای بیش از سه فرزند، تمایل ندارند که فرزند دیگری داشته باشند. تحلیل‌های دو متغیره نشان داد که تفاوت معنی‌داری بر حسب تمایلات فرزندآوری در میان زنان با ویژگی‌های اقتصادی ـ اجتماعی، جمعیتی و فرهنگی متفاوت وجود دارد. نتایج تحلیل چند متغیره حاکی از این واقعیت است که مشخصه‌های فرهنگی به تنهایی نمی‌توانند نقش تعیین‌کننده‌ای در پیش‌بینی احتمال عدم تمایل به فرزندآوری داشته باشند. در واقع، ‌ترکیبی از مشخصه‌های فرهنگی، اقتصادی ـ اجتماعی و جمعیتی تبیین بهتری از تمایلات فرزندآوری زنان بدست می‌دهد. بر اساس این یافته‌ها باید گفت که در سیاست‌گذاری‌های جمعیتی جدید، سیاست‌های تشویقی برای افزایش موالید عمدتاً بایستی معطوف و متمرکز بر زنان ازدواج‌کرده‌ی بی‌فرزند یا دارای یک فرزند باشد.
عباسی شوازی و همکاران (1389) در مقالهای با عنوان «برنامهی تنظیم خانواده و کاهش باروری در مناطق روستایی ایران: تأثیر خانههای بهداشت روستایی» با استفاده از دادههای باروری خانههای بهداشت روستایی در ایران از سال 1989 که برنامهی تنظیم خانواده اجرا شد، تا سال 2005، به بررسی عوامل مؤثر بر کاهش باروری زنان روستایی و هم چنین موفقیت برنامهی تنظیم خانواده در روستاها پرداختند. آنها در این پژوهش متوجه شدند که برنامهی تنظیم خانواده تأثیر چندانی بر کاهش باروری زنان روستایی در ایران نداشته است اما فرستادن دختران به مدرسه و اهمیت دادن به تحصیلات آنها توسط والدین، تأثیر چشمگیری در کاهش موالید و افزایش میانگین سن ازدواج دختران در روستاهای ایران داشته است.
در بررسی موسایی و همکاران (1389) در خصوص نرخ باروری و میزان مشارکت زنان در نیروی کار در کشورهای خاورمیانه و آفریقای شمالی، نتایج نشان میدهد که افزایش در نرخهای باروری میتواند موجب کم شدن نیروی کار زنان و در نتیجه کاهش مشارکت آنها در نیروی کار شود. از سوی دیگر، با افزایش اشتغال زنان و حضور بیشتر آنان در عرصههای اقتصادی، نرخهای باروری نیز کاهش خواهد یافت.
شیخ عطار (1388) در تحقیقی تحت عنوان «بررسی عوامل اقتصادی و فرهنگی مؤثر بر رفتار باروری: مطالعهی موردی زنان متأهل شاغل در دانشگاه شیراز» به تبیین تأثیر عوامل فرهنگی مانند قومیت، سطح تحصیلات و باورهای مذهبی، بر رفتار باروری و شناخت و بررسی عوامل اقتصادی مانند نوع منزل شخصی، درآمد و … بر رفتار باروری پرداخته است. در این پژوهش مشخص شده که متغیرهای محل تولد، فعالیتهای ورزشی، قومیت و اعتقادات مذهبی، تأثیر معناداری بر باروری ایدهآل نمونهی آماری ندارند. از دیگر مسائلی که در این تحقیق به طور ضمنی بررسی گردیده است، تأثیر سقط جنین یا فرزند مرده به دنیا آمده، بر رفتار باروری است و مشخص گردید که تعداد فرزند دختر مرده یا سقط شده بر رفتار باروری ایدهآل نمونهی آماری، تأثیرگذار میباشد و بدین معناست که کسانی که سابقهی سقط جنین یا فرزند دختر مرده به دنیا آمده داشتند، خواهان فرزند دختر نبودهاند.
حسینی و عباسی شوازی ( 1388) تحقیقی با عنوان «تغییرات اندیشهای و تأثیر آن بر رفتار و ایده‌آل‌های باروری زنان کرد و ترک» انجام داده‌اند. در این تحقیق تلاش شده تا ضمن تحلیل همگروه تغییرات اجتماعی و اندیشه‌ای، تأثیر تعاملی این متغیرها بر رفتار و ایده‌آل‌های باروری زنان کرد و ترک سنجیده شود. نمونهی مورد مطالعه در این پژوهش شامل 739 زن 49-15 سالهی متعلق به یکی از خانوارهای معمولی ساکن در شهرستان ارومیه است که حداقل یکبار ازدواج کردهاند. یافته‌ها از عمومیت تغییرات اجتماعی و تحولات خانواده در میان گروه‌های قومی مورد مطالعه به ویژه در گروه‌های هم دوره‌ی اخیرتر ازدواج حکایت دارد. بر اساس این مطالعه، تغییرات اندیشه‌ای محسوس در زمینه‌ی ازدواج و فرزندآوری و نیز رفتار و ایده‌آل‌های باروری زنان گروه‌های قومی به وجود آمده است. نتایج گویای آن است که تغییرات اجتماعی و تحولات خانواده ملازم با تغییر در نگرش‌ها و ایستارهای مرتبط با ازدواج و فرزندآوری و در نهایت رفتار و ایده‌آل‌های باروری است. یافته‌ها از نتایج تحقیقات پیشین مبنی بر اشاعه‌ی ارزش‌ها و هنجارهای پایین و همگرایی رفتار و ایده‌آل‌های باروری گروه‌های قومی حمایت می‌کند.
فروتن (1388) در پژوهشی تحت عنوان «زمینههای فرهنگی تحولات جمعیتشناختی با اشاراتی به انتقال باروری در ایران» با بررسی مبانی تئوریک و شواهد تجربی، نقش تعیینکنندهی زمینهها و محیط فرهنگی در تبیین رفتارهای جمعیتی و انتقال باروری را مورد توجه و تأکید قرار داده است. مباحث این پژوهش نشان میدهد که همچنانکه نادیده گرفتن محیط فرهنگی و شرایط اجتماعی باعث شکست یا موفقیت ناچیز و ناپایدار اقدامات حکومتی در زمینهی تعدیل رشد جمعیت میگردد، تبیین علمی جامع و واقعبینانهی تحولات جمعیتی و تقلیل باروری در ایران نیز مستلزم توجه جدی به نقش زمینهها و عناصر فرهنگی در چنین تحولاتی میباشد. فروتن اظهار میکند که اعتقادات سنتی و باورهای عامهپسند ایرانی که اساساً مشوق بعد گستردهی خانواده میباشد، نقش تعیینکنندهای را در میزان بالای باروری موالید در دهههای گذشته ایفا کرده است. امروزه، سطح باروری کشور بهطور معناداری تقلیل یافته است که تا حدود زیادی ریشه در متزلزل شدن باورهای سنتی پیشین و تکوین شکلهای جدید اعتقادات عمومی موافق با بعد کوچک خانواده دارد.
محمودیان و همکاران (1388) مطالعهای تحت عنوان «زمینههای کمفرزندآوری در استان کردستان: مطالعهی موردی شهر سقز» انجام دادهاند. بنیان این پژوهش نتایج مطالعاتی است که درمورد انتقال باروری در ایران انجام شده، مبنی بر اینکه انتقال باروری در ایران اتفاق افتاده و این جامعه در حال حاضر در مرحلهی پایانی آن قرار دارد و در حال تجربهی باروری در سطح جایگزین و زیر آن است. این پژوهش پدیدهی کمفرزندآوری را در یکی از مناطقی که بیش از یک دهه است آن را تجربه میکند، مطالعه میکند و با رویکردی کیفی درصدد فهم نظام معنایی موجود در شهر سقز در استان کردستان پیرامون پدیدهی کمفرزندآوری است. در این پژوهش با تعداد 27 زن و 26 مرد متأهل و مجرد 20 ساله و بالاتر مصاحبه شده است. یافتههای این پژوهش نشان داده است که کمفرزندآوری در این جامعه به عنوان یک کنش اجتماعی معنادار از رواج و شیوع گستردهای برخوردار است و در قالب نوعی گفتمان بر نظام معنایی و کنشی افراد و خانوادهها حاکم است. برآیند کلیهی مفاهیم و مقولات به دست آمده از این مطالعه، یک مقولهی دو وجهی به نام کمفرزندآوری به مثابهی قاعدهمندسازی/ ارتقاء سوژه است که بازنمای وضعیت حاکم بر این جامعه در حیطهی فرزندآوری است.
حسینی و مهریار (1385) تحقیقی تحت عنوان «قومیت، نابرابری آموزشی و باروری» انجام دادهاند. هدف اصلی، بررسی تأثیر جایگاه متفاوت زنان گروههای قومی در نظام آموزشی، بر نگرشها و رفتار باروری آنهاست. دادههای مربوط به 582 زن کرد و ترک 15 تا 49 سالهی ازدواج کردهی ساکن در مناطق روستایی شهرستان ارومیه جمعآوری و تجزیه و تحلیل شد. یافتههای این بررسی حاکی از نابرابری شدید آموزشی در گروههای قومی مورد بررسی است. تحلیلهای درونگروهی نیز نشاندهندهی نوعی عدم تعادل جنسیتی در وضعیت آموزشی گروههای قومی است، اما در مقایسه، شدت نابرابری در میان کردها به مراتب بیشتر از ترکهاست. نتایج این بررسی نشان میدهد که تفاوتهای معنیداری در سطح باروری و هم چنین نگرشها و ایدهآلهای باروری زنان کرد و ترک وجود دارد. در بین کردها، با سطوح تحصیلی پایینتر، نگرشها و ایدهآلهای باروری در حمایت از باروری بالا و در بین ترکها، با سطوح تحصیلی بالاتر، البته در مقایسه با کردها، در جهت باروری پایین و داشتن خانوادههای کوچک و کم حجم است. این دو شیوهی نگرش، عملکردهای جمعیتی متفاوتی را موجب میشوند. بنابراین، انتظار این است که در آینده کردها و ترکها روندهای جمعیتی متفاوتی را تجربه کنند.
در مطالعهای که تحت عنوان «کاهش باروری در ایران و عوامل اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی مؤثر بر آن با تأکید بر نقش تنظیم خانواده بین سالهای 1375-1365 (مطالعهی موردی شهر اصفهان)» توسط اکتایی (1384) انجام گردید، عوامل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مؤثر بر کاهش باروری در این شهر مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج این تحقیق نشان داد که بین میزان تحصیلات زنان، اشتغال زنان در خارج از منزل، پایبندی به فرهنگ سنتی، بالا رفتن سن ازدواج، استفاده از وسایل ارتباط جمعی و رسانهها، استفاده از وسایل پیشگیری از بارداری، نوع شغل همسران و سطح درآمد خانواده با میزان باروری رابطهی معنیداری وجود دارد.
کلانتری و همکاران (1384) در پژوهشی تحت عنوان «عوامل جمعیتی مؤثر بر باروری زنان یزد در سال 1383» مشخص کردند که شباهتهای زیادی بین عوامل مؤثر بر باروری در سراسر جهان و به خصوص کشورهای در حال توسعه وجود دارد و به نظر میرسد که شاخصهای مزبور شمول جهانی دارند. جامعهی آماری مورد بررسی زنان 49-15 سالهی شهر یزد میباشد که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 383 نفر از آنها به عنوان نمونه برگزیده شده و مورد بررسی قرار گرفتهاند. براساس نتایج این تحقیق: افزایش تحصیلات و سن ازدواج زنان، توافق زوجین در تنظیم خانواده، افزایش مشارکت مردان در تنظیم خانواده و کاهش مرگ و میر کودکان از عوامل مؤثر بر کاهش باروری زنان بوده است. سطح تحصیلات و سن ازدواج زنان با باروری رابطهای منفی دارد. در صورتی که مرگ و میر با میزان باروری رابطهای مثبت دارد. هم چنین نتایج نشان میدهد که کاهش باروری، علاوه بر آن که ساختار جمعیتی هر کشور را تحت تأثیر قرار میدهد، پیامدها و عوارض جانبی دیگری را نیز به دنبال دارد. در ایران از نیمهی دوم دههی1360، باروری سطح پایین و در حد جانشینی را دارا است.
عباسی شوازی و عسکری ندوشن (1384) تحقیقی تحت عنوان «تغییرات خانواده و کاهش باروری در ایران: مطالعهی موردی استان یزد» انجام دادهاند. این مطالعه با استفاده از مجموعه دادههای نمونهی 1249 نفری زنان 49-15 سالهی استان یزد که در قالب طرح بررسی تحولات باروری در ایران جمعآوری شده، به بررسی تأثیر برخی از ابعاد تحول خانواده بر رفتارها و نگرشهای باروری در ایران پرداخته است. نتایج حاصل از تحلیل چند متغیرهی مطالعهی حاضر، با این انتظار تئوریک مطابقت داشته که زوجهایی که در محیط شهر پرورش یافتهاند، زنانی که از سطوح بالاتر تحصیلی برخوردارند و زنانی که در سنین بالاتر ازدواج میکنند، در مقایسه با سایرین، احتمالاً انطباق بیشتری با الگوهای مدرن باروری از خود نشان خواهند داد. دارندگان چنین ویژگیهایی، تعداد فرزندان کمتری دارند، به هنگام ازدواج، باروری ایدهآل پایینتری داشتهاند، با احتمال بیشتری قبل از اولین حاملگی خود از روشهای پیشگیری استفاده کردهاند و امروزه نیز فرزندان کمتری را برای هر زوج کافی میدانند. نتایج مطالعه نشان میدهد که طی چند دههی اخیر تغییرات سریعی در رفتارها و نگرشهای باروری رخ داده است. بافت سنتی خانواده نیز آمیزهای از تداوم و تغییر را تجربه کرده است. سرعت شدید کاهش باروری را نمیتوان به تغییر اشکال سنتی خانواده ارتباط داد؛ زیرا کاهش سریع باروری ملازم با تحولات سریع در عناصر سنتی حیات خانواده نبوده و بر خلاف پیشبینیهای قبلی برخی از صاحبنظران، نوعی همگرایی خطی به سمت مدل خانوادهی هستهای غربی صورت نگرفته است.
عباسی شوازی و همکاران (1383) در پژوهشی تحت عنوان «همگرایی ایدهآلهای باروری در ایران: بررسی تطبیقی نسل جوان و نسل قدیمیتر» اهداف زیر را دنبال کردهاند:
بررسی نگرش و رفتار زنان جوان متأهل در رابطه با مسائل باروری از قبیل ازدواج، باروری و برنامهی تنظیم خانواده و تجزیه و تحلیل تفاوتها بین رفتارهای باروری دو نسل: زنان متأهل 29-20 ساله و زنان متأهل نسل قبلی (زنان متأهل 49-40 ساله). دادههای مورد استفاده در این مطالعه از پیمایش جمعیتشناختی و سلامت و پیمایش گذار باروری ایران 2000 انجام شده در 4 استان سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی، یزد و گیلان گرفته شده است. نتایج نشان میدهد که این دو نسل، نگرشهای مشابه نسبت به سن در زمان ازدواج و سن در زمان باروری دارند. با این حال، تفاوت معنیداری بین نگرشهای آنها دربارهی باروری ایدهآل در زمان ازدواجشان وجود دارد. پژوهشگران این مقاله اظهار میکنند که این تفاوت میتواند به دو علت باشد: یا شیوع بالای بارداری ناخواسته در میان نسل قدیمیتر؛ یا پذیرش دیرتر ایدهآلهای باروری پایین توسط همین نسل. این دو نسل همچنین از نظر استفاده از برنامههای تنظیم خانواده قبل از اولین بارداری با هم تفاوت دارند. با توجه به اهمیت ساختار سنی جوان جمعیت در ایران، این مقاله نتیجه میگیرد که برنامهی تنظیم خانوادهی ایران باید برنامههای جوانپسندانهتر را دارا باشد. با توجه به ایدهآلهای باروری پایین در بین دو نسل، عباسی شوازی و همکارانش استدلال میکنند که ایران ممکن است کاهش باروری بیشتری را تجربه کند و احتمال دارد به کشورهای با باروری پایین بپیوندد. آنها بیان میکنند که این کاهش باروری در ایران، پیامدهای سیاسی قابل توجهی دارد.
مطیع حق شناس (1382) در مطالعهای تحت عنوان «بررسی تأثیر عوامل اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی بر رفتار باروری در ارومیه» تأثیرات این عوامل را بر روی رفتار باروری با اطلاعات به دست آمده از 500 نمونهی شهری از زنان واقع در سنین باروری 49-15 سالهی شهر ارومیه مورد واکاوی قرار داده است. یافتههای این پژوهش نشان میدهد که سطح تحصیلات زنان از جمله مهمترین عوامل و سرعتدهندهی اصلی در کاهش باروری است. سن در اولین ازدواج با باروری رابطهی معکوس دارد. در حالی که سن زنان در زمان مطالعه، از رابطهی مستقیم با باروری پیروی میکند، اما بین اشتغال و باروری رابطهی معنادار از نظر آماری مشاهده نمیشود.
در مطالعهی طالب و گودرزی (1382) با عنوان «قومیت، نابرابری آموزشی و تحولات جمعیتی» با استفاده از دادههای گردآوری شده در چهار شهر استان سیستان و بلوچستان، تحولات جمعیتی استان در پرتو نگرشهای اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است. دادههای مورد استفاده از نمونهای به حجم 3913 نفر از ساکنان چهار شهر زاهدان، خاش، چابهار و زابل گردآوری شده است. نتایج تحقیق بیانگر وجود تفاوت نگرش گروههای قومی- مذهبی درمورد هنجارهای خانواده و رفتار باروری میباشد. به طوری که نگرش شیعیان (غیر بلوچها) به خانواده، حول محور ارزشهای فردگرایانه و استقلال خانواده با عملکرد جمعیتی پایین میباشد، در حالی که اهل سنت (بلوچها) بیشتر به الگوهای سنتی ارزش خانوادگی گرایش دارند.
عباسی شوازی و همکاران (1382) در تحقیقی تحت عنوان «تغییرات در خانواده، نگرشها و رفتار باروری در ایران» به بررسی تغییر خانواده و اثرات آن بر کاهش باروری در ایران پرداختهاند. نتایج نشان داده است که کشور ایران یک کاهش باروری چشمگیری را در سالهای اخیر تجربه کرده است. نرخ باروری کل از حدود 7 تولد به ازای هر زن در سال 1358 به حدود 1/2 در سال 1379 کاهش یافته است. این کاهش باروری در تمام استانها و مناطق شهری و روستایی ایران، مشاهده شده است. در سالهای اخیر، سن در زمان ازدواج، افزایش یافته است و بر میزان باروری اثر گذاشته است. با این حال، تنها 15 درصد از تغییرات باروری از سال 1364 تا 1375 به علت نسبت ازدواج بوده است. بنابراین این سؤال مطرح میشود که چرا باروری در بین متأهلین در ایران و در این چهار استان، کاهش یافته است. دورههای مختلف تغییر اجتماعی ارائه شده توسط سه دورهی زمانی ازدواج، برای مطالعهی این تغییرات در ایران، مورد استفاده قرار گرفته است. به طور خلاصه، کاهش باروری در ایران به نظر میرسد که هدایت شده باشد با افزایش آرمانهای اقتصادی که به پذیرش هنجار اندازهی کوچک خانواده در سراسر ایران منجر شده است. کاهش سریع باروری با سطوح تحصیلات افزایش یافته، عدالت جنسیتی بیشتر در رابطهی زن و شوهر و دسترسی قابل اطمینان و مقرون به صرفه به برنامهی تنظیم خانواده ارائه شده توسط سیستم بهداشت عمومی گسترده در ایران تسهیل شد.
در تحقیق فروتن (1379) تحت عنوان «ملاحظات جمعیتی در فرهنگ عامهی ایران»، سعی شده است تا با بررسی ضربالمثلهای ایرانی که به مباحث جمعیتی پرداختهاند، نحوهی نگرش و رویکرد عامهی مردم نسبت به آنها مورد مطالعه قرار گیرد. بر پایهی نتایج به دست آمده این نکته به روشنی نشان داده شده که همسویی معناداری بین تحولات جمعیتی و انتقال سطح باروری در ایران، از یک طرف، و اعتقادات سنتی و باورهای عامه پسند از طرف دیگر، وجود دارد. به طور کلی، حد بسیار بالای باروری ایران در سالهای گذشته، منطبق با محیط و شرایط فرهنگی همان مقاطع زمانی است که در آن باورهای عمومی اساساً جهتگیری مثبتی در خصوص موضوعات مرتبط با افزایش بعد خانواده داشتند. برعکس، همزمان با تزلزل نسبی اینگونه اعتقادات سنتی و باورهای عامه پسند، شاهد کاهش قابل ملاحظهی سطح موالید در سالهای اخیر میباشیم.
میر محمد صادقی (1379) در مطالعهی خود تحت عنوان «عوامل اجتماعی- اقتصادی مؤثر بر کاهش اخیر باروری در ایران و مقایسه با دیگر کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا» ایران را با چند کشور خاورمیانه و شمال آفریقا مقایسه کرده است تا عوامل اجتماعی- اقتصادی مؤثر بر کاهش باروری را مطالعه کند. او در این تحقیق از اطلاعات مربوط به 1501 خانوار در شهر اصفهان استفاده کرده که از طریق مصاحبه و پرسشنامه جمعآوری و از تحلیل رگرسیونی استفاده شده است. عوامل تأثیرگذار به سن مادر، سطح تحصیلات مادر و پدر، درآمد خانواده، نوع حرفهی پدر، فاصلهی سنی زوجها و موقعیت خانه تقسیمبندی شده است. از جمله نتایج این تحقیق این است که در مقایسه با بیسوادان، سطوح مختلف تحصیلات بالاتر مادر و پدر با باروری رابطهی معکوس دارند. علاوه بر آن، سن مادر در اولین ازدواج و نیز تفاوت سنی زوجها با تعداد بچه رابطهی معکوس نشان میدهد.
شهبازی (1377) تحقیقی تحت عنوان «بررسی تأثیر عوامل اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی مؤثر بر باروری در فرهنگیان شهرستان نهاوند» با هدف شناسایی متغیرهایی که بر کاهش یا افزایش زاد و ولد در بین این قشر اجتماعی مؤثرند، انجام داده است. در این پژوهش 120 زن فرهنگی و نیز 120 مرد فرهنگی- که همسرشان شاغل نباشند- به شیوهی نمونهگیری تصادفی ساده با جایگزینی انتخاب شده و با همسرانشان مصاحبه به عمل آمده است. نتیجهی تحقیق نشان داد میانگین فاصلهی موالید برای کل جامعهی مورد بررسی 1/14 سال میباشد و بیشتر پاسخگویان (1/57 درصد) خواهان دو فرزند بودهاند. همچنین با افزایش تحصیلات زوجین میزان باروری کاهش مییابد. بین تحصیلات زن و تعداد فرزندان ایدهآل، همبستگی قوی در سطح 99 درصد وجود دارد و باروری در شهرها بیش از روستاهاست. از نظر تعداد فرزندان ایدهآل نیز بین شهر و روستا تفاوت وجود دارد. بین تعداد فرزندان موجود و اشتغال زنان همبستگی وجود ندارد. بین اشتغال و نگرش در جهت ارجحیت جنس پسر بر دختر همبستگی وجود ندارد.
حاجیوندی (1368) مطالعهای تحت عنوان «بررسی عوامل مختلف در رابطه با تمایل مادران به ادامهی باروری و تعداد فرزندان دلخواه به وسیلهی آنالیز مسیر در شهر تهران» انجام داده است. هدف کلی، بررسی و شناخت عوامل مؤثر بر تعداد فرزندان دلخواه اضافی مادران است که به منظور استفاده در برنامهریزیهای مربوط به کنترل جمعیت و تنظیم خانواده میباشد. دادهها، حاصل طرح جمعآوری اطلاعات طرح بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد زنان همسردار 15 تا 49 ساله نسبت به برنامهی فاصلهگذاری موالید است. در این پژوهش 1294 زن واجد شرایط در تهران، کرج و ورامین مورد پرسش قرار گرفتهاند. نتیجهی تحقیق گویای پایین بودن نسبی تعداد فرزندان دلخواه مادران است. سطح تحصیلات و ترکیب جنسی فرزندان از عوامل مؤثر بر تصمیم مادر به ادامه یا توقف فرزندآوری است.
مطالعات نمونهای دیگر در سطوح ملی و منطقهای، عواملی چون بالا رفتن سن ازدواج زنان، اشتغال زنان در خارج از منزل، شهرنشینی، میزان استفاده از وسایل پیشگیری از حاملگی، نوگرایی و بهبود وضعیت زندگی را بر کاهش باروری اثبات کردهاند (نوروزی، 1377؛ رشیدی، 1379؛ قدرتی، 1384)
2-2- تحقیقات خارجیدر چند دههی اخیر، ترجیحات باروری به عنوان بخشی از نظرسنجیها (پیمایشها) جمعآوری شده است. با این حال، اوایل امید میرفت که ایدهآلها و نیات اندازهی خانوادهی گزارش شده، به بهبود دقت پیشبینیهای باروری منجر خواهد شد، اما به زودی محققین از رسیدن به این هدف ناامید شدند. گزارشات اخیر، نشان داده است که ایدهآلهای اندازهی خانواده در برابر کاهشهای قابل توجه باروری، کم یا به آرامی کاهش یافته است. در کشورهای با باروری بالا، ترجیحات باروری اظهار شده، تمایل به کمتر بودن از آمار و ارقام واقعی دارند، که نشان دهندهی برخی از نیازهای برآورد نشدهی جلوگیری از بارداری است. در کشورهای با باروری پایین، الگوی مخالفی غالب است. سطوح باروری در چند دههی اخیر، بسیار کمتر از ایدهآلهای اعلام شده کاهش یافتهاند (گلدشتاین و همکاران، 2003). توضیحات برای این اختلاف نگرشها و رفتار به اشکال مختلفی شکل گرفته است. وستوف و ریدر (1977) اظهار داشتهاند که پاسخگویان به سادگی در موقعیتی برای پیشبینی مسیر آیندهی زندگی خود و به ویژه شرایط دورهای که باروری را کم و بیش مناسب یا نامناسب میسازد، نیستند. حتی زمانی که باروری کل به خوبی با انتظارات کل منطبق است، افراد قادر به پیش بینی خیلی خوب باروری خود نیستند (وستوف 1981).
نامبودیری (1983) تأکید میکند که ترجیحات زنان در طی چرخهی زندگی تغییر میکند و تصمیمگیری برای داشتن فرزند، باید در یک فرایند پی در پی و مشروط در نظر گرفته شود.
مونیر (1987) با دنبال کردن رویکرد نظریهی انتخاب عقلانی (یاماگوچی و فرگوسن، 1995) استدلال میکند که نیات باروری باید در همهی دفعات بارداری مورد بررسی قرار گیرد، چرا که شرایط و برنامههای فرد ممکن است بعد از هر تولد جدیدی تغییر کند.
بسیاری اظهار کردهاند که ایدهآلهای باروری گزارش شده در نظرسنجیها، هنجارهای اجتماعی و انتظار پاسخگو را از آنچه که محققان میخواهند بشنوند را منعکس میکند (لیوی باسی، 2001). در واقع، خانوادهی دو فرزند- یک پسر و یک دختر- مدت طولانی است که ساختار ایدهآل خانواده در کشورهای اروپای غربی، در نظر گرفته شده است. با وجود مشکلات اندازهگیری، تغییرات در ترجیحات باروری، هنوز یک نقش علی در بسیاری از تئوریهای کاهش باروری، بازی میکند (لستاقه و سورکین، 1988). تحقیقات اخیر در پویاییهای اشاعهی رفتار، رابطهای قوی بین باروری مطلوب و واقعی ایجاد میکند (شورای ملی تحقیقات، 2001). مدلهای نظری مانند آنچه توسط کوهلر (2001) ساخته شده است، ارتباطی قوی بین باروری واقعی دیگران و باروری مطلوب خود شخص، فرض میکند.
نظریههای جامعهشناسی، ایدهآلهای در حال تغییر را به عنوان مقدمهای برای تغییر رفتار میدانند (آیزن و فیشباین، 1980؛ راندفوس و همکاران، 1988؛ شون و همکاران، 1977). در مقابل، لی (1980) در مدلسازی پویاییهای ترجیحات درحال تغییر، نشان داده است که تحت بسیاری از شرایط، تغییر نیات مقدم بر باروری دورهای، در نتیجهی اثرات ترکیبی درون جمعیت رخ خواهد داد.
چگونه ایدهآلها، تمایلات و نیات باروری معاصر با باروری پایین این دوران، در ارتباط است؟ در سطح تجربی، پاسخ ساده است: باروری واقعی (محقق شده) پایینتر از سطح اندازهی ایدهآل خانواده، تمایلات و نیات پاسخگویان است. در واقع، در بسیاری از کشورها اگر نیات باروری پاسخگویان محقق شود، باروری زیر سطح جانشینی از بین میرود (بونگارت، 2002؛ گلدشتاین و همکاران، 2003).
موهوزا و همکاران (2014) در تحقیقی تحت عنوان «تغییرات در اندازهی مطلوب خانواده و باروری اضافی در شرق آفریقا» با تجزیه و تحلیل اثرات ترکیب شدهی ثروت، تحصیلات، وابستگی مذهبی و محل سکونت، به مطالعهی تغییرات در اندازهی مطلوب خانواده و باروری اضافی در 4 کشور شرق آفریقا پرداختهاند. در این پژوهش اطلاعات مربوط به 4356 زن متأهل از کنیا، 6022 زن از تانزانیا، 6337 زن از رواندا و 4868 زن از اوگاندا که در پیمایش جمعیتشناختی و سلامت کشورهای مورد بررسی وجود داشته، تجزیه و تحلیل شده است. نتایج نشان میدهد که عدم تجانس زیادی در کنیا وجود دارد. افراد ثروتمندتر و با تحصیلات بالاتر، صرفنظر از مذهب، باروری خواستهی نزدیک به سطح جایگزینی دارند، در حالی که افراد فقیر و بیسواد، به خصوص در جوامع مسلمان، عملاً دارای باروری غیر قابل کنترل هستند، اما در مقابل در کشور رواندا صرفنظر از مذهب، افراد فقیر بیسواد، باروری مطلوب یکسانی با هموطنان ثروتمند و تحصیلکردهی خود دارند. پتانسیل برای برنامهی تنظیم خانواده در هر دو کشور که بیش از 50 درصد زنان با داشتن 5 فرزند یا بیشتر، ترجیح دادهاند باروری را در 4 فرزند یا کمتر متوقف کنند، وجود دارد. تانزانیا و اوگاندا در اندازهی مطلوب خانواده، وضعیت متوسطی دارند و پتانسیل کمتری برای برنامهی تنظیم خانواده دارند. به طور کلی، عامل اصلی که باروری بالاتر را حفظ میکند، فقر تشدید شده توسط هنجارهای مذهبی، فقط در میان افراد فقیر است.
نتایج تحقیق خونجی (2013) تحت عنوان «تعیینکنندهها و روندهای اندازهی ایدهآل خانواده در یک ایالت مادرتباری» در ایالات مگالایا در شمال شرق هند، نشان میدهد که ارتباط مهمی بین تعداد ایدهآل فرزندان با محل سکونت، مذهب، بالاترین سطح تحصیلات، وضعیت کار، شاخص استاندارد زندگی و مهمتر از همه سن پاسخگویان وجود دارد.
رزنیزا آزنیه و همکاران (2013) در تحقیقی تحت عنوان «شناسایی عوامل بالقوهی فرزندآوری ایدهآل در بین زنان مالایی در ترنگانو» به بررسی عوامل مختلفی که منجر به داشتن تعداد ایدهآل فرزند در بین 348 زن متأهل در ایالت ترنگانو میشود، پرداختهاند. مالکیت مستقیم فرزندان با سطح باروری زنان و الگوی رشد جمعیت در یک منطقهی نمونه، در ارتباط است. نتایج نشان میدهد که سطح تحصیلات، مهمترین عامل مؤثر بر مالکیت فرزندان نیست، به طوری که زنان مالایی تحصیلکرده، هنوز فرزندان بیشتری در این منطقه مورد مطالعه دارند. در عوض، عامل اصلی، تأخیر سن در اولین ازدواج است و به دنبال آن عوامل بهداشتی و نوع کار، مهمترین عوامل مؤثر بر داشتن تعداد ایدهآل فرزند است.
برونر اوتو (2013) در مطالعه‌ای تحت عنوان «نگرش نسبت به فرزند و محدود کردن رفتار باروری» با استفاده از دادههای روستایی نپال به بررسی ارتباط بین نگرش نسبت به فرزند، پیشگیری از بارداری و خطرات استفاده از وسایل پیشگیری از بارداری با محدود کردن بارداری پرداخته است. در این مطالعه دادههای مربوط به 943 زن که در سال 1996 بین 15 تا 44 ساله بودهاند، مورد بررسی قرار گرفته است. هدف اصلی وی در این تحقیق، گسترش درک رفتار باروری است؛ با بررسی این مسأله که چگونه نگرش نسبت به فرزند و وسایل پیشگیری از بارداری به گذار از باروری بالا و استفاده‌ی کم از وسایل پیشگیری از بارداری به بارداری پایین و افزایش استفاده از وسایل پیشگیری از بارداری مرتبط میشود. یافتهها نشان میدهد که سنجههای متعدد نگرش زنان نسبت به فرزند و پیشگیری از بارداری، همه به طور مستقل بر محدود کردن رفتار باروریشان تأثیر می‌گذارد.

user876

دانشگاه علامه طباطبائی
دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی
پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی
موضوع: بررسی بارشناختی بیرونی آموزش به شیوۀ چند رسانه ایِ مبتنی بر الگوی طراحی آموزشی مریل
استاد راهنما:
دکتر محمد حسن امیرتیموری
استاد مشاور:
دکتر اسماعیل زارعی زوارکی
استاد داور:
دکتر محمد رضا نیلی
پژوهشگر:
محمد زارع
بهار 1393
بسم الله الرحمن الرحیم
تقدیم به
پدر و مادر بزرگوار
و
همسر مهربانم.
تقدیر
خداوند بزرگ را سپاسگزارم که توفیق انجام این پژوهش را به بنده عنایت فرمود.
از استاد گرانقدر و فرزانه، جناب آقای دکتر محمد حسن امیرتیموری که هدایت این پژوهش را بر عهده داشته و با بزرگواری و سعۀ صدر از هرگونه مساعدت دریغ نورزیدند صمیمانه تشکر و سپاسگزاری می نمایم.
از استاد محترم مشاور، جناب آقای دکتر اسماعیل زارعی زوارکی که راهنماییهای ارزشمندی برای بهبود پژوهش ارائه فرمودند قدردانی می کنم.
همچنین از آقای دکتر محمد رضا نیلی که کار ارزیابی این پژوهش را بر عهده گرفتند، سپاسگذاری می کنم.
برای این عزیزان، از درگاه خداوند آرزوی موفقیت و بهروزی دارم.
چکیده؛
هدف از پژوهش حاضر بررسی بار شناختی بیرونی ایجاد شده در چند رسانه ای مبتنی بر الگوی طراحی آموزشی مریل در درس زیست شناسی بود. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش شناسی در زمره پژوهش های شبه آزمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان پسر پیش دانشگاهی رشته علوم تجربی شهر ملایر در سال تحصیلی 93-1392 بود. نمونه های پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و در دو گروه کنترل (15 نفر) و آزمایش (15 نفر) به صورت تصادفی گماشته شدند. گروه آزمایش در معرض متغییر مستقل (چند رسانه ای آموزشی مبتنی بر الگوی طراحی آموزشی مریل) قرار گرفت. گروه کنترل محتوای درس زیست شناسی را که با توجه به الگوی طراحی آموزشی مریل طراحی شده بود به شیوه سخنرانی آموزش دیدند. ابزار جمع آوری داده ها، مقیاس اندازه گیری 5 درجه ای برونکن، پلاس و لیوتنر بود. روایی و پایایی پرسشنامه توسط صاحب نظران به ترتیب 83/. و 80/. بدست آمد. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار spss تجزیه و تحلیل شد. نتایج پژوهش نشان داد که چند رسانه ای طراحی شده مبتنی بر الگوی طراحی آموزشی مریل، بار شناختی بیرونی کمتری را نسبت به روش ارائه به شیوه مرسوم برای آزمودنی ها ایجاد می کند.
کلید واژها: بار شناختی بیرونی، چند رسانه ای آموزشی، طراحی آموزشی، الگوی طراحی آموزشی مریل
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: کلیات
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2
بیان مسأله……………………………………………………………………………………………………………………………………………………3
اهمیت و ضرورت……………………………………………………………………………………………………………………………………………5
هدف……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….6
سوال………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………6
فرضیه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….6
تعریف مفاهیم………………………………………………………………………………………………………………………………………………..7
تعریف های مفهومی………………………………………………………………………………………………………………………………………7
تعریف های عملیاتی…………………………………………………………………………………………………………………………………….7
فصل دوم: ادبیات پژوهش
بخش اول) مبانی نظری
چند مفهوم بنیادی………………………………………………………………………………………………………………………………………..9
آموزش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………9
تدریس…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..9
یادگیری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………10
طراحی آموزشی…………………………………………………………………………………………………………………………………………..11
نظریه های یادگیری……………………………………………………………………………………………………………………………………12
رفتارگرایی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..12
طراحی آموزشی رفتارگرایانه……………………………………………………………………………………………………………………….13
شناخت گرایی……………………………………………………………………………………………………………………………………………..14
طراحی آموزشی شناخت گرایانه…………………………………………………………………………………………………………………15
ساختن گرایی………………………………………………………………………………………………………………………………………………16
طراحی آموزشی ساختن گرایانه…………………………………………………………………………………………………………………17
ارتباط گرایی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….19
اصول ارتباط گرایی در طراحی آموزشی…………………………………………………………………………………………………….20
الگوی طراحی آموزشی مریل………………………………………………………………………………………………………………………20
نظریه نمایش اجزاء……………………………………………………………………………………………………………………………………..22
اهداف یا انواع عملکرد از نظر مریل…………………………………………………………………………………………………………….23
عناصر محتوا در دیدگاه مریل…………………………………………………………………………………………………………………….25
ماتریس هدف- محتوا………………………………………………………………………………………………………………………………….26
عناصر یا اجزاء آموزش از نظر مریل……………………………………………………………………………………………………………27
انواع ارائه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..29
انواع ارائه اولیه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….30
انواع ارائه ثانویه……………………………………………………………………………………………………………………………………………32
قواعد طراحی در نظریه نمایش اجزاء………………………………………………………………………………………………………….36
مراحل طراحی آموزشی بر اساس الگوی مریل…………………………………………………………………………………………..39
معماری شناختی انسان………………………………………………………………………………………………………………………………43
نظریۀ پردازش اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………………………44
نظام حافظه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………44
اصول پردازش اطلاعات……………………………………………………………………………………………………………………………….50
اصل ذخیرۀ اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………………51
اصل اقتباس و سازماندهی مجدد……………………………………………………………………………………………..52
اصل تکوین تصادفی………………………………………………………………………………………………………………….55
اصل تغییرات محدود………………………………………………………………………………………………………………..56
اصل ارتباط و سازماندهی محیطی…………………………………………………………………………………………..57
نظریه بارشناختی………………………………………………………………………………………………………………………………………..58
بارشناختی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 59
بارشناختی درونی………………………………………………………………………………………………………………………………………..61
بار شناختی بیرونی………………………………………………………………………………………………………………………………………62
بار شناختی مطلوب…………………………………………………………………………………………………………………………………….64
تعامل بین عناصری……………………………………………………………………………………………………………………………………..66
اثرات بارشناختی…………………………………………………………………………………………………………………………………………68
اثر هدف- آزاد……………………………………………………………………………………………………………………………………………..68
اثر مثال های کارشده………………………………………………………………………………………………………………………………….70
اثر تقسیم توجه…………………………………………………………………………………………………………………………………………..71
اثر مجراهای حسی………………………………………………………………………………………………………………………………………72
اثر پرهیز از زیاده کاری……………………………………………………………………………………………………………………………….73
اثر معکوس خبرگی……………………………………………………………………………………………………………………………………..74
اثر کاهش تدریجی راهنمایی………………………………………………………………………………………………………………………75
اثر تصور و خود- تفسیری…………………………………………………………………………………………………………………………..76
اثر تعامل پذیری عناصر………………………………………………………………………………………………………………………………77
چندرسانه ای آموزشی………………………………………………………………………………………………………………………………..78
عناصر نظام های چند رسانه ای ………………………………………………………………………………………………………………..80
مزایای چند رسانه ای آموزشی…………………………………………………………………………………………………………………..83
مدیریت بارهای شناختی در چندرسانه ای های آموزشی………………………………………………………………………….86
نظریه شناختی چندرسانه ای……………………………………………………………………………………………………………………..86
اصول چند رسانه ای آموزشی مایر……………………………………………………………………………………………………………..89
اصل چندرسانه ای……………………………………………………………………………………………………………………89
اصل مجاورت مکانی………………………………………………………………………………………………………………….89
اصل مجاورت زمانی………………………………………………………………………………………………………………….89
اصل انسجام………………………………………………………………………………………………………………………………90
اصل مجراهای حسی………………………………………………………………………………………………………………..90
اصل پرهیز از زیاده کاری…………………………………………………………………………………………………………90
اصل تفاوت های فردی……………………………………………………………………………………………………………..90
بار شناختی و طراحی چندرسانه ای آموزشی…………………………………………………………………………………………….91
الف) اصولی برای کاهش بار شناختی بیرونی……………………………………………………………………………………………..92
1- اصل انسجام…………………………………………………………………………………………………………………………………….93
2- اصل پرهیز از زیاده کاری………………………………………………………………………………………………………………..94
3- اصل علامت دهی…………………………………………………………………………………………………………………………….95
4- اصل مجاورت مکانی………………………………………………………………………………………………………………………..95
5- اصل مجاورت زمانی…………………………………………………………………………………………………………………………96
ب) اصولی برای مدیریت بار شناختی درونی………………………………………………………………………………………..96
1- اصل قطعه بندی……………………………………………………………………………………………………………………………..97
2- اصل پیش نیاز آموزش……………………………………………………………………………………………………………………98
3- اصل مجراهای حسی……………………………………………………………………………………………………………………….98
ج) اصولی برای افزایش بارشناختی مطلوب…………………………………………………………………………………………98
1- اصل چند رسانه ای…………………………………………………………………………………………………………………………99
2- اصل شخصی سازی………………………………………………………………………………………………………………………100
3- اصل بازخورد…………………………………………………………………………………………………………………………………100
4- اصل تأمل و تفکر………………………………………………………………………………………………………………………….101
بخش دوم) پیشینه پژوهش
پیشینه پژوهش خارجی………………………………………………………………………………………………………………………….101
پیشینه پژوهش داخلی…………………………………………………………………………………………………………………………….103
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
طرح کلی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………106
جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………………………………………….106
نمونه آماری و روش نمونه گیری……………………………………………………………………………………………………………..106
ابزار اندازه گیری یا روش جمع آوری داده ها ی پژوهش……………………………………………………………………….106
روایی و پایایی…………………………………………………………………………………………………………………………………………..107
روش اجرای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………107
روش تحلیل یافته ها………………………………………………………………………………………………………………………………..107
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..109
آمار توصیفی پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………..109
آمار استنباطی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………….110
فصل پنجم: خلاصه، بحث و نتیجه گیری
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..112
پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………113
محدودیت ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..113
منابع…………………………………………………………………………………………………………………………….114
پیوست…………………………………………………………………………………………………………………………122
طرح درس………………………………………………………………………………………………………………………………………………..122
پرسشنامه بار شناختی بیرونی………………………………………………………………………………………………………………….136
نمونه های اسلاید چند رسانه ای……………………………………………………………………………………………………………..137
چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………………………..140
فهرست جداول
جدول 2-2. انواع بار شناختی و ویژگی های آن………………………………………………………………………………………..65
جدول 4-1. توصیف نمونه آماری پژوهش……………………………………………………………………………………………….108
جدول 4-2. نتایج به دست آمده در دو گروه کنترل و آزمایش در آزمون بار شناختی ………………………..108
جدول 4-3. نتایج آزمون تی مستقل برای فرضیه پژوهش……………………………………………………………………..110
فهرست شکل ها
شکل 2-1. ماتریس هدف محتوا………………………………………………………………………………………………………………..25
شکل 2-2. انواع ارائه اولیه………………………………………………………………………………………………………………………….30
شکل 2-3. نظریه شناختی یادگیری چند رسانه ای………………………………………………………………………………….88
فصل اول)کلیات
مقدمه
یکی از نظریه های قدرتمند یادگیری در روان شناسی تربیتی، نظریۀ شناختی است. بر طبق این نظریه، یادگیری انسان از فرآیندهای درونی تأثیر می پذیرد. اصول روان شناسی شناختی بر این مبنا شکل گرفته اند که افراد چگونه اطلاعات را کسب و پردازش می کنند و آن ها را به کار می گیرند. نظریۀ یادگیری شناختی بر مشخص سازی ساختارها، فرآیندها و بازنمایی های شناختی تمرکز دارد که آموزش و یادگیری را تسهیل می بخشند (اسمیت و راگان، 2005). نظریه پردازان شناختی معتقدند که فرآیندهای ذهنی یادگیرنده، عامل اصلی در توضیح یادگیری هستند. طریقه ای که یادگیرنده به واسطۀ آن، اطلاعات را مورد پردازش قرار داده، به کار می برد و می تواند اندیشه ها و ساختارهای ذهنی درونی وی را تغییر دهد. یکی از اندیشه های اصلی نظریۀ شناختی، نظریۀ خبر پردازی یا پردازش اطلاعات است. این نظریه به وجود سه نوع حافظۀ حسی، فعال یا کوتاه مدت و بلند مدت در نظام شناختی انسان اشاره دارد (بیابانگرد، 1390).
از جمله مباحثی که در روان شناسی تربیتی بر اساس دیدگاه خبرپردازی برای حمایت از فرآیند پردازش داده ها در حافظه فعال ایجاد گردیده است، نظریه بار شناختی می باشد. در واقع تلاش اصلی طراحان آموزشی باید طراحی درس ها به طریقی باشد که با فرآیند های یادگیری انسان سازگار باشد. استفاده از نظریه بار شناختی، نمونه ای از این تلاش در طراحی آموزشی است.
مفهوم بار شناختی برای اولین بار در سال های 1950 ارائه گردید و بر این فرض استوار است که کانال های ارتباطی ظرفیت محدودی را برای ارسال اطلاعات دارند. این نظریه می گوید که ظرفیت شناختی انسان از محدودیت برخوردار است. ما در آن واحد، می توانیم تعداد محدودی از واحد های اطلاعاتی را پردازش نماییم.
اصطلاح بار شناختی، به میزان باری که در هنگام پردازش اطلاعات بر روی حافظه فعال یا کوتاه مدت وارد می آید، تا بتواند آن اطلاعات را برای جای دهی در حافظه درازمدت رمزگذاری کند، اشاره دارد. این تلاش ذهنی برای پردازش اطلاعات را بار شناختی می نامیم (کالیوگا، 1391). نظریه بار شناختی صریحاً بعنوان یک نظریه از طراحی آموزشی بر پایه دانش ما از معماری شناختی انسان توسعه داده شده است.
نظریه بار شناختی شامل جنبه هایی از معماری شناختی انسان است که به آموزش، به همراه نتایج آموزشی که از معماری شناختی ناشی می شود، مربوط هستند. تأکید و هدف نهایی این نظریه، این است که بتوانیم از دانش خود در زمینۀ شناخت انسان، برای تهیۀ اصول طراحی آموزشی بهره ببریم (سوئلر و دیگران، 1998).
در نظریه بار شناختی، در ابتدا دو منبع مستقل مؤثر بر ظرفیت حافظه ی فعال معرفی شدند؛ 1- بار شناختی درونی، که بر اساس پیچیدگی ذهنی مواد آموزشی مورد یادگیری مشخص می شود (کالیوگا، 1391). بار درونی به عنوان اولین نوع بار شناختی به وسیلۀ کنش پذیری عناصر محتوا مشخص می شود. به عنوان طراح هیچ کنترلی بر کنش پذیری نداریم. اگر بین عناصر، سطح بالایی از کنش پذیری وجود داشته باشد، در آن صورت بار شناختی درونی بالا خواهد بود. اما اگر کنش پذیری سطح پایینی داشته باشد، بار شناختی درونی کم خواهد بود (موریسون و دیگران، 1387). 2- بار شناختی بیرونی، که بر اساس شکل آموزش، می تواند به صور گوناگون (آموزش های نوشتاری، نمایش عملی و غیره)، و انجام فعالیت های مختلف (حل مسأله، مطالعۀ مثال های عملی و غیره) از سوی یادگیرندگان باشد، معین می گردد (کالیوگا، 1391). بار شناختی بیرونی، هنگام طراحی یا آرایش مواد آموزشی عرضه می شود. با کاربرد دقیق طراحی آموزشی و عناصر طراحی پیام می توانیم بار شناختی بیرونی بر یادگیرنده را کنترل کنیم. بنابراین، بار شناختی بیرونی به نحوۀ ارائه آموزش مربوط می شود.
بیان مسأله
در این پژوهش از انواع بار شناختی مطرح شده، بار شناختی بیرونی در آموزش به شیوۀ چند رسانه ای مورد بررسی قرار می گیرد. بار شناختی بیرونی بیشتر با فعالیت شناختی ناشی از چگونگی سازماندهی و ارائه مواد آموزشی مرتبط می باشد (سوئلر، چندلر، تیرنی و کوپر1990؛ سوئلر و چندلر، 1994). در واقع، در این پژوهش در پی بررسی بار شناختی بیرونی ایجاد شده در چند رسانه ای آموزشی در مقایسه با روش سخنرانی با تأکید و رعایت اصول الگوی طراحی آموزشی مریل هستیم.
هیچ آموزشی بدون آگاهی از اصول طراحی آموزشی اثربخش نخواهد بود. از موارد مهم در طراحی آموزشی نیز آگاهی از نظریه بارشناختی، انواع و اصول آن است. همانطور که ذکر شد، بارشناختی بیرونی مربوط به نحوۀ ارائه آموزش است. در صورتی که طراحان و مجریان آموزشی از اصول مطرح شده نظریه بارشناختی آگاهی نداشته باشند، ممکن است که آموزش ارائه شده بار شناختی زیادی را بر یادگیرندگان در هنگام پردازش اطلاعات وارد کند، و در نتیجه مطالب دشوار گردد و آموزش اثربخش نباشد. استفاده از چندرسانه ای های آموزشی یکی از روش هایی است که در سالیان اخیر برای ارائه آموزش به یادگیرندگان رواج یافته است. در این پژوهش به بررسی می پردازیم که از بین دو روش ارائه آموزش از طریق چندرسانه ای و روش سخنرانی کدام یک بارشناختی بیرونی کمتری برای یادگیرندگان در هنگام پردازش اطلاعات ایجاد می کند.
کولیک (1986) دریافت که با استفاده از چند رسانه ای ها، نسبت به زمانی که از آن ها استفاده نمی شود، متوسط زمان یادگیری به میزان زیادی- در مواردی تا 80 درصد- کاهش می یابد و سطح پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بیش از یک انحراف استاندارد بالاتر افزایش می یابد (به نقلِ هافستر، 2001).
استفاده از مجراهای ارتباطی متنوع مانند: متن، گفتار، تصویر، موسیقی، حرکت و … در چند رسانه ای ها، سبب جذابیت بیشتر برنامه ها و افزایش انگیزه در یادگیرندگان شده است. این امر در عین حال با انطباق ماده آموزشی مورد نظر با انواع هوش های چند گانه سبب می شود که یادگیرندگان مختلف بر اساس تفاوت های فردی خود از آموزش بیشتر بهره ببرند (امیرتیموری، 1390).
با وجود فوایدی که در به کارگیری چندرسانه ای در آموزش وجود دارد، اما در صورتی که از اساس طراحی آموزشی مناسبی برخوردار نباشد، آموزش اثربخش نخواهد بود. در واقع آموزش اثربخش نیاز به طراحی مناسب دارد. اگر معلمان بخواهند فرآیندهای تدریس- یادگیری را مؤثر نمایند، باید دارای تفکر دقیق طراحی باشند. بنابراین، به طور وسیعی بحث بر این است که طراحی آموزشی وظیفه ای فنی برای حل مسایل آموزشی می باشد. وظایف صحیح طراحی آموزشی از طریق انتخاب تکالیف پرمحتوا، مانند یک پروژه طراحی آموزشی که در فراگیران ایجاد انگیزه کرده و آزادانه به گفتگو درباره انتخاب مسایل آموزشی می پردازند، شکل می گیرد (دیناروند، 1390).
در واقع با به کارگیری الگوی مناسب طراحی آموزشی و آگاهی از نظریه بارشناختی و رعایت اصول آن برای طراحی چند رسانه ای آموزشی می توان فرآیند تدریس- یادگیری را اثربخش نمود. برای طراحی چندرسانه ای در این پژوهش از الگوی مریل استفاده خواهد شد، زیرا این الگوی طراحی آموزشی برای موضوعات شناختی و همچنین برای استفاده یادگیرندگان به صورت گروهی طراحی شده است.
اهمیت و ضرورت پژوهش
تعیین ماهیت ظرفیت یا منابع ذهن، مستلزم تدوین یک ساز و کار ویژه برای چگونگی پردازش اطلاعات یا معماری شناخت انسان است. در چارچوب الگوی معماری بنیادی شناخت انسان، حافظۀ فعال با محدودیت های ظرفیت و مصرف منابع شناختی مواجه است. مطالعات صورت گرفته در مورد پدیدۀ بار شناختی در طی حل مسائل، نشان داده اند زمانی که بار شناختی بیش از ظرفیت حافظۀ فعال باشد، یادگیری موضوع مورد نظر دشوار خواهد بود و این امر مانع از اکتساب طرحواره و خودکار شدن قاعده ها خواهد شد. بر این اساس، بیان شده است که علت غیر مؤثر بودن تعداد زیادی از مواد آموزشی سنتی، بی توجهی آنها به محدودیت های نظام پردازش اطلاعات انسان، به ویژه محدودیت ظرفیت پردازش حافظۀ فعال می باشد. نظریۀ بار شناختی (سوئلر1988، 1989، 1993، 1994، 1999، 2003، 2004؛ سوئلر و چندلر، 1994؛ سوئلر و ون بائر و پاس، 1998) برخی اصول شناختی مهم و مرتبط با پردازش اطلاعات آموزشی و پیامدهای آن در طراحی آموزشی را مشخص ساخته است.
در تعریف نظریه بار شناختی، ویژگی های زیر را برای این نظریه برمی شمارند که ضرورت پژوهش در این زمینه را روشن می سازد، از جمله این ویژگی ها عبارت اند از؛ 1- نظریه بار شناختی، یک نظریۀ جامع محسوب می شود. این نظریه در مورد تمامی رسانه ها و محتواهای آموزشی، یادگیرندگان و توسط تمامی متخصصان آموزشی قابل کاربرد است. 2- نظریۀ بار شناختی بیانگر اصول و راهبردهای طراحی آموزشی است. این نظریه در مورد طراحی و نحوۀ ارائه متن، تصویر یا گفتار آموزشی، توصیه هایی را ارائه می دهد. 3- نظریه بار شناختی از حمایت پژوهشی برخوردار است. 4- نظریه بار شناختی، یادگیری اثربخش را مقصد خود قرار می دهد (کالیوگا، 1391).
پژوهش ها نشان داده اند که در صورت توجه به اصول بار شناختی در طراحی و تولید محتوای آموزشی، یادگیری اثربخش تر می شود. این نظریه به محدودیت های شناختی انسان توجه می کند تا یادگیری را به حد اکثر ممکن برساند. نظریه بار شناختی، بیانگر آن است که میزان اطلاعاتی که می تواند در حافظۀ فعال ما در یک زمان مورد ذخیره و استفاده قرار بگیرد، بدون آنکه ظرفیت شناختی این حافظه را بیشتر از حد اشغال کند، مقدار محدود و مشخص شده ای است.
نظریۀ بار شناختی، یکی از مهم ترین نظریه ها در طراحی آموزشی محسوب می شود. این نظریه راهبردهایی را برای طراحی مواد یادگیری که در قالب چند رسانه ای و سایر قالب ها هستند ارائه می کند. هدف نظریه بار شناختی، پیش بینی پیامدهای یادگیری با توجه به قابلیت ها و محدودیت های ساختار شناختی انسان است. این نظریه می تواند در گسترۀ وسیعی از محیط های یادگیری به کار گرفته شود. به علت این گستردگی کاربرد نظریه بار شناختی، پژوهش های وسیعی انجام پذیرفته است که ارتباط میان ساختار شناختی انسان، طراحی مواد آموزشی و یادگیری موفق را به نمایش می گذارند (کالیوگا، 1391).
مطالعات شناختی نحوۀ عملکرد و یادگیری انسان، تأثیر بالقوۀ مهمی بر اصول طراحی آموزشی دارد. به طور کلی، طراحی آموزشی باید درگیری شاگردان با فعالیت های یادگیری فراتر از ظرفیت محدود حافظۀ فعال آنها را به حداقل رساند و با ساختارهای دانش موجود در حافظۀ بلند مدت فرد مطابقت داشته باشد. هنگامی که مواد آموزشی دارای بار شناختی درونی بالا می باشد (یعنی میزان تعامل بین عنصر ها بالاست)، بار شناختی بیرونی ناشی از طراحی آموزشی می تواند برای یادگیری بسیار حیاتی باشد (چندلر و سوئلر، 1996؛ سوئلر و چندلر، 1994).
مطالعات صورت گرفته در مورد نظریه بار شناختی و کاربرد های آموزشی آن نشان داده است که طراحی مواد آموزشی به گونه ای که بار شناختی بیرونی را کاهش دهد، می تواند به طور قابل ملاحظه ای سبب بهبود یادگیری گردد. وجود یک بار شناختی بیرونی اضافی ناشی از طراحی نامناسب مواد آموزشی می تواند برای یادگیری زیان بخش باشد.
هدف پژوهش؛
هدف از این پژوهش، بررسی بار شناختی بیرونی آموزش به شیوۀ چند رسانه ای مبتنی برالگوی طراحی آموزشی مریل است.
سوال پژوهش؛
بار شناختی بیرونی در کدام یک از دو روش آموزش به شیوۀ چند رسانه ای و آموزش به شیوۀ سخنرانیِ مبتنی بر الگوی طراحی آموزشی مریل بیشتر است؟
فرضیه پژوهش؛
بار شناختی بیرونی آموزش با چند رسانه ای طراحی شده بر اساس الگوی طراحی آموزشی مریل، کمتر از بار شناختی بیرونی آموزش به شیوۀ سخنرانی مبتنی بر الگوی طراحی آموزشی مریل است.
تعریف مفاهیم؛
تعریف های مفهومی:
– بار شناختی: بار شناختی وارده بر حافظۀ کاری یادگیرنده در هنگام پردازش اطلاعات را بار شناختی می گویند.
– بارشناختی بیرونی: بارشناختی وارده بر حافظۀ کاری یادگیرنده بر اثر نحوۀ ارائه آموزش، در هنگام پردازش اطلاعات را بارشناختی بیرونی می گویند.
– چند رسانه ای آموزشی: به رسانه هائی اطلاق می شود که در آن ها هم از متن (متن چاپی، متن نوشتاری بر روی صفحه نمایش یا به صورت بیانی)، و هم از تصویر (ثابت یا پویا نمایی)، استفاده می شود (مایر، 2001؛ 2005).
– طراحی آموزشی: طراحی آموزشی را می توان تجویز یا پیش بینی روشهای مطلوب آموزشی برای نیل به تغییرات مورد نظر در دانشها، مهارت ها و عواطف فراگیران دانست (فردانش، 1392).
تعریف های عملیاتی:
– بارشناختی بیرونی: بارشناختی بیرونی در این پژوهش از طریق نمره ای که آزمودنی ها به پرسشنامه پنج مقیاسی می دادند ( که در پایان هر بخش از آموزش به آنها ارائه می شد) محاسبه گردید. روایی درونی و پایایی این پرسشنامه ترتیب 83/. و 80/. توسط برونکن، پلاس و لیوتنر (2004) محاسبه شده است.
– طراحی آموزشی: استفاده از اصول و توصیه های الگوی طراحی آموزشی مریل در طراحی محتوای فصل (7) رفتارشناسی کتاب زیست شناسی دوره پیش دانشگاهی رشته علوم تجربی.
– چندرسانه ای: چندرسانه ای آموزشی است که با توجه به الگوی طراحی آموزشی مریل توسط محقق طراحی شد.
فصل دوم) ادبیات پژوهش
مبانی نظری
چند مفهوم بنیادی
1- آموزش
آموزش، اساسی ترین چرخ راهوار زندگی و منبع اصلی تأمین نیروهای متخصص است. آموزش با ایجاد تداوم در حرکت ها به پویایی جامعه کمک می کند و با حفظ سنت های ترقی بخش و پذیرش دستاوردهای نوین متناسب با فرهنگ به تکامل و غنای هویت جمعی بشر یاری می رساند. آموزش بیانگر هویت یک جامعه است که لازمۀ فرهنگ پویاست؛ بنابراین، لزوم تدارک طرح و نقشۀ مناسب جهت دستیابی به اهداف آموزشی بسیار روشن است (نوروزی و رضوی، 1390).
بروان و اتکینس (1991، به نقلِ سیف، 1389) آموزش را این گونه تعریف کرده اند: «فراهم آوردن فرصت هایی برای اینکه دانش آموزان یاد بگیرند». آموزش فرآیندی رسمی، منظم و مشخص است که طرح زمانی و مکانی ویژه ای دارد. بنابراین، می توانیم آموزش را هر گونه فعالیت یا تدبیر از پیش طرح ریزی شده ای بدانیم که هدف آن آسان کردن یادگیری برای یادگیرندگان است. این فعالیت در محیطی مشخص و با هدف های آموزشی معین صورت می گیرد. باید توجه داشت که معنای آموزش و تدریس یکی نیست. بدین معنا که آموزش می تواند بدون حضور معلم مثلاً با رایانه نیز انجام شود، اما تدریس لزوماً با معلم همراه است.
2- تدریس
تدریس یک فعالیت آموزشی است، اما نه هر نوع فعالیتی، بلکه فعالیتی که آگاهانه و بر اساس هدف خاصی انجام می گیرد. فعالیتی که بر پایۀ وضع شناختی یادگیرندگان انجام می پذیرد و موجب تغییر آنان می شود. فعالیتی که موقعیت را برای تغییر فراهم کند یا ایجاد موقعیتی که تجربه را آسان نماید و تغییر لازم را در شاگرد سبب شود، تدریس نام دارد. در نتیجه، عمل تدریس یک سلسله فعالیت های مرتب، منظم، هدفدار و از پیش طراحی شده است؛ فعالیتی که هدفش ایجاد شرایط مطلوب یادگیری است (شعبانی، 1386).
اُدانل، ریو و اسمیت (2007، به نقلِ سیف، 1389) تدریس را اینگونه تعریف کرده اند «کوشش های بین فردی برای کمک به یادگیرندگان در کسب دانش، فراگیری مهارت ها، و درک توانمندی های خود». بنابراین تعریف، تدریس بخشی از آموزش است. مفهوم تدریس بیانگر آن بخش از فعالیت هایی است که معلم در تعامل با یادگیرندگان و به صورت رو در رو انجام می دهد؛ بنابراین می توان ویژگی هایی مانند تعامل بین معلم و یادگیرنده و چهره به چهره بودن را به تدریس نسبت داد.
شاید یکی از نارسایی های تعریف لغوی تدریس، نادیده گرفتن ارتباط آن با یادگیری باشد. اگرچه تدریس و یادگیری، دو مقولۀ مجزا از یکدیگرند، اما باید گفت که تدریس با یادگیری همراه است یا باید باشد. تدریس و یادگیری با یکدیگر ارتباط یک سویه دارند؛ بدین ترتیب که به دنبال تدریس ممکن است یادگیری به وجود بیاید، ولی برعکس آن صادق نیست و یادگیری، تدریس ایجاد نمی کند (فتحی آذر، 1387).
3- یادگیری
انسان در طول تاریخ همواره با یادگیری سروکار داشته است. یادگیری به فرآیند ایجاد تغییر نسبتاً پایدار در رفتار یا توان رفتاری که حاصل تجربه است گفته می شود و نمی توان آن را به حالت های موقتی بدن مانند آنچه بر اثر بیماری، خستگی یا مصرف داروها پدید می آید، نسبت داد (سیف، 1389).
یادگیری فعالیتی است که از سوی یادگیرنده انجام می گیرد و خود او در شکل گیری آن دخالت مستقیم دارد و نقش معلم صرفاً فراهم آوردن شرایط و امکاناتی است که یادگیری را آسان می سازد. در واقع یادگیری حاصل آموزش و تدریس است، مشروط بر اینکه به خوبی طراحی شده باشد. تعریف مذکور، به سبب تأکید بر رفتار، به دیدگاه رفتارگرایی نزدیک است.
در رویکرد شناختی، یادگیری علاوه بر تغییر در رفتار شامل تغییر در فرآیندهای ذهنی نیز می شود؛ بنابراین هر چند ممکن است رفتار قابل مشاهده فرد تغییر نکند، با این حال اگر در ذهن یادگیرنده تغییراتی ایجاد شود که موجب تغییر و تحول دانسته ها، تواناییها و نگرش های وی شود، می توان ادعا کرد که یادگیری صورت گرفته است (نوروزی و رضوی، 1390).
برخی بر این اعتقادند که نظریه های یادگیری و آموزشی مبنای طراحی آموزشی به عنوان فرآیندی نظام مند می باشند. به طور کلی، نظریۀ یادگیری تلاشی است جهت تبیین اینکه افراد چگونه یاد می گیرند. از طرف دیگر، نظریۀ آموزشی تلاش دارد توضیح دهد که آموزش باید بر چه اساس باشد و اینکه یادگیرندگان در شرایط متفاوت چگونه یاد می گیرند. هر دو نظریه های آموزشی و یادگیری می توانند مربیان و طراحان آموزشی را برای طراحی آموزشی بر اساس هدف های خاص یادگیری و ویژگی های یادگیرندگان راهنمایی کنند. نظریه های آموزشی و یادگیری در قالب چهار رویکرد رفتار گرایی، شناخت گرایی، ساختن گرایی و ارتباط گرایی قابل بررسی هستند.
طراحی آموزشی
مفهوم طراحی آموزشی طی سال های متمادی به صورت های مختلفی تعریف شده است. از جمله این تعاریف، تعریفی است که اسمیت و راگان (2005) ارائه داده اند. طراحی آموزشی از نظر آنها فرآیند نظام دار و منطقیِ کاربرد اصول یادگیری و آموزشی برای برنامه ها، مواد آموزش، فعالیت ها، منابع اطلاعاتی و ارزشیابی است.
دیک وکری (2009) هم اظهار می دارند که طراحی آموزشی، همان طراحی نظام های آموزشی است. رایگلوث (1983) طراحی آموزشی را به عنوان یک رویه ی آموزشی معرفی می کند. وی طراحی آموزشی را چنین تعریف می کند: فرآیند تصمیم گیری در زمینه ی روش های آموزشی است که می تواند برای منجر شدن به تغییرات مورد نظر در دانش و مهارت های یک دانش آموز در یک محتوای درسی خاص و یا یک گروه از دانش آموزان خاص، بهترین باشد. گرایشی که رایگلوث در طراحی آموزشی اتخاذ کرده است، به انتخاب راهبرد اهمیت می دهد و بر تجزیه و تحلیل هر مرحله تأکید دارد. طراحی آموزشی در این جا، به عنوان یک فعالیت برنامه ریزی در نظر گرفته می شود.
پسیکوریچ (2006)، بیان می دارد که طراحی آموزشی با توجه به مبنای آن در حقیقت فرآیندی برای کمک به طراح آموزشی، در ایجاد یک دوره ی کارآموزی اثربخش با یک روش کارآمد است. بر اساس یک تعریف تخصصی تر، طراحی آموزشی، فرآیند پیش بینی روش ها بر اساس اهداف در شرایط خاص است (نوروزی، 1371). به عبارت دیگر طراحی آموزشی به معنای پیش بینی فعالیت های آموزشی برای افراد مشخص و در زمینه ای معین است. فردانش (1386)، طراحی آموزشی را چنین تعریف می کند: طراحی آموزشی، پیش بینی روش ها و انتخاب و ترتیب مواد آموزشی در شرایط خاص به منظور رسیدن به نتایج یادگیری به نحو مؤثر است. به نظر می رسد که تعریف اخیر، کاملترین تعریف از طراحی آموزشی است و تعریف مبنایی مورد نظر در این پژوهش است.
نظریه های یادگیری
چون تعاریف ارائه شده از طراحی آموزشی با توجه به غالب بودن نوع رویکرد یادگیری در آنها متنوع است و هر یک از مبانی خاصی بر خوردار هستند، لازم است که به بررسی هر یک از این نظریه های یادگیری، یعنی رفتارگرایی، شناخت گرایی، ساختن گرایی و ارتباط گرایی بپردازیم.
1- رفتارگرایی
نظریه های یادگیری رفتارگرا یکی از رویکردها یا مکتب های مهم علم روان شناسی است. “رفتارگرایی به این معنی است که رفتار را باید به کمک تجربه های قابل مشاهده تبیین کرد نه فرآیند های ذهنی” (سانتراک، 2004؛ به نقلِ سیف،1389). در ضمن برای رفتارگرایان، یادگیری تغییر در رفتار آشکار است و محقق باید در پژوهش ها و نظریه پردازی های خود رفتار مشاهده پذیر و قابل اندازه گیری را مورد توجه قرار دهد، نه فرآیند های ذهنی غیر قابل دسترس را. از سوی دیگر، این مکتب برای تأثیر محیط بر رفتار انسان اهمیت زیادی قائل است. رفتارگرایان معتقدند که هر رفتاری را می توان به اجزاء تشکیل دهنده ی آن تجزیه کرد. بر اساس این رویکرد، یادگیری زمانی انجام می گیرد که به عملکرد تبدیل شده باشد. همچنین این رویکرد به استفاده از هدف های رفتاری و محرک های از پیش تعیین شده برای موقعیت های آموزشی تأکید می کند.
ایدۀ کلی این رویکرد بر انگاره «محرک- پاسخ- تقویت» بنا نهاده شده است و ارتباط معلم و شاگرد در این رویکرد ارتباطی یکجانبه است، که در آن معلم انتقال دهندۀ دانش و یادگیرنده دریافت کنندۀ آن است (زنگنه، 1391).
طراحی آموزشی رفتارگرایانه
از آغاز شکل گیری رویکرد رفتاری در حیطه ی یادگیری می توان تأثیرات آن را بر طراحی آموزشی مشاهده نمود. از جمله، توصیه به استفاده از آموزش برنامه ای است که بر خرد کردن اهداف به هدف های رفتاری و تبدیل آن ها به گام های متوالی و مشخص، ارائۀ محرک و دریافت پاسخ تأکید دارد ( امیر تیموری، 1386).
گانیه (1962) و سیلورن (1964) تحلیل وظیفه، هدف های رفتاری و سنجش ملاک مرجع را با یکدیگر ترکیب کردند. این افراد نخستین کسانی بودند که واژه هایی مانند “طراحی سیستم و سیستم آموزشی” را برای توصیف چارچوبی سیستماتیک و مرتبط با یکدیگر از اصول طراحی آموزشی بکار بردند. طراحی آموزشی اولیه از اصول یادگیری روان شناسی رفتاری استفاده می کرد. اصولی مانند تمیز، تعمیم و تداعی برای تحلیل محتوا و مهارت های شغلی مورد استفاده قرار گرفتند. مفاهیمی مانند شکل دهی و محو سازی که در تدریس و آموزش بکار می رفتند همگی ریشه در رفتارگرایی داشتند (سیف، 1389). بسیاری از الگوهای طراحی آموزشی از عناصر اصلی رفتارگرایی استفاده می کنند. مفاهیمی مانند تعیین هدف، توجه به تغییرات رفتاری در یادگیرنده و تأکید بر محرک یا محیط از آن جمله اند.
طراحی آموزشی بر اساس دیدگاه رفتارگرایی شامل مراحل زیر است:
– تحلیل وظیفه که روشی است برای تجزیه یک وظیفه یا موضوع آموزشی به اجزاء تشکیل دهندۀ آن و تشخیص تغییرات رفتاری مورد نیاز برای انجام آن وظیفه یا یادگیری آن موضوع.
– مشخص کردن توالی رویدادهای یادگیری.
– ایجاد فرصت هایی برای یادگیرنده که به تمرین بیردازد و محتوای آموزشی را یاد بگیرد.
– ارزشیابی از آموخته های یادگیرنده که معمولاً بر اساس ملاک از پیش تعیین شده صورت می گیرد.
2- شناخت گرایی
نظریه های رفتاری عموماً یادگیری را تغییر در رفتار آشکار می دانند. در مقابل، نظریه پردازان شناختی معتقدند که، یادگیری کسب و بازسازی ساختارهای شناختی است که از طریق آن اطلاعات پردازش و در حافظه ذخیره می شوند. نظریه های شناختی یادگیری بر این باور تأکید می کنند که یادگیری یک فرآیند درونی است که ممکن است به صورت تغییر فوری در رفتار آشکار ظاهر نشود. به سخن دیگر، نظریه پردازان شناختی معتقدند که یادگیری به صورت توانایی هایی در فرد شکل گرفته و در حافظه ی او ذخیره می شود. وی هر وقت که بخواهد می تواند آن توانایی ها را مورد استفاده قرار دهد. ویژگی دیگر نظریه های شناختی این است که، برای یادگیرنده در ایجاد یادگیری نقش مهم تری قائل اند و معتقدند که برای رسیدن به هدف می توان موضوع درس را به روش اکتشافی و ضمن یادگیری حل مسئله آموخت. به جای اتکای بیش از حد بر کتاب درسی و برنامه، دانش آموز باید شخصاً مسائل را حل کند و به اکتشاف برسد. در این رویکرد بر احساس اعتماد به نفس و استقلال فکری و خلاقیت دانش آموزان تأکید می شود.
برونر، از نظریه پردازان مشهور این رویکرد، معتقد است، مفاهیم هر رشته ی علمی را می توان در مجموعه های سازمان یافته (ساختاردار) به یادگیرندگان یاد داد. در این شرایط، فرآیند پردازش اطلاعات تسهیل می شود و این مجموعه ی سازمان یافته از اصول اساسی، مانند نقشۀ ذهنی باعث می شود یادگیرندگان بتوانند از آن برای تحلیل مسائل استفاده کنند(لوی، 1386). برونر چهار دلیل برای استفاده از دیدگاه خود عرضه می کند. نخست این که، درک اصول اساسی، معرفت مربوط به یک قلمرو را قابل فهم تر می سازد. دوم این که، یادگیری چنانچه در قالب یا بستر یک ساختار منظم انجام گیرد، دوام بیشتری خواهد داشت. سوم این که، یادگیری اصول اساسی به معنای انتقال یادگیری است؛ به عبارت دیگر، اگر یادگیری در چارچوب یا بستر اصول اساسی و کلی یک رشته انجام پذیرد، به شکل مؤثرتری به شرایط و موقعیت های دیگر قابل تسری خواهد بود. دلیل چهارم برونر آن است که به این ترتیب، فاصله میان دانش پیشرفته و دانش اولیه کاهش می یابد (میلر، 1389). برونر، علاوه بر تأکید بر ساخت، بر انگیزش، رعایت سلسله مراتب مطالب و تقویت نیز تأکید می کند (کدیور، 1386).
طراحی آموزشی شناخت گرایانه
طراحان آموزشی در دیدگاه شناختی بر فرآیند های ذهنی تأکید دارند. و از آن برای افزایش اثربخشی آموزش بهره می برند. بر اساس این دیدگاه، دانش در قالب طرحواره های گوناگون سازماندهی می شود. یادگیرنده با فعالیت خود برای کسب دانش می کوشد و مواد آموزشی که در بر دارنده ی مثال های مشخص و گویاست، وی را در این فرآیند یاری می کند. اگر فرد بتواند دانش جدید را به شکل معنادار در حافظه ذخیره کند، یادگیری صورت گرفته است. یادگیرنده با داشتن توانایی هایی مانند سازماندهی، طبقه بندی و بازیابی اطلاعات در محیط یادگیری، به پردازش اطلاعات می پردازد و پس از پردازش اطلاعات در حافظه، می کوشد تا از آنها برای حل مسائل استفاده کند و آن ها را در موقعیت های عملی بکار گیرد.
شناخت گرایان بر تحلیل یادگیرنده تأکید می کنند. به هنگام طراحی آموزشی بر اساس این دیدگاه، باید به ساختار های ذهنی یادگیرنده توجه شود. طراحان آموزشی باید نقش فعال یادگیرنده را در نظر داشته باشند و فرصت ها و تجارب یادگیری را به زندگی واقعی آنها نزدیک سازند.
در این رویکرد بر فرآیندهای ذهنی یادگیرنده در خصوص ابعاد مختلف حافظه، یادآوری و عوامل مؤثر بر آنها تأکید می شود. مباحثی نظیر چگونگی پردازش اطلاعات، شکل گیری طرحواره ها و انواع بار شناختی از موضوعات مورد توجه طراحان آموزشی شناخت گرا می باشد.
3- ساختن گرایی
ساختن گرایی یک مقوله شناخت شناسی و نیز یک نظریه ی یادگیری است که در قیاس با نظریه های رفتاری و شناختی، یک تبیین تازه از ماهیت دانش و چگونگی یادگیری انسان بدست می دهد. بنا بر این دیدگاه، انسان درک و فهم یا دانش تازه ی خود را از طریق تعامل بین آنچه که از قبل می داند و باور دارد با اندیشه ها، رویداد ها، و فعالیت هایی که با آن ها روبرو می شود، می سازد (ریچاردسون، 1997؛ به نقلِ سیف،1389). ساختن گرایی بر نقش فعال یادگیرنده در درک و فهم و ساختن دانش تأکید می کند. ساختن گرایی در واقع مفهومی است که طبق آن ادراکات، یادها و سایر ساخت های ذهنی پیچیده به طور فعال توسط فرد و در ذهن او ساخته می شوند، نه این که از بیرون به درون ذهن وی وارد شوند. بنابر گفته ی سانتروک (2004): ” ساختن گرایی یک رویکرد یادگیری است که بر فعال بودن یادگیرنده در ساختن دانش و فهم تأکید می کند” . ساختن گرایی بر این اندیشه استوار است که یادگیرندگان دانش خود را از تجربه هایشان به دست می آورند (اورمرد، 1995؛ به نقلِ سیف 1389). ساختن گرایی به یادگیری به عنوان فرایندی پویا می نگرد. در این فرآیند، یادگیرندگان فعال اند و به سبب تعامل با اطراف، دانش مورد نیاز خود را می سازند. نظریه سازنده گرایی بیشتر بر ایجاد و طراحی محیط های یادگیری، تأکید دارد. محیط هایی که یادگیرنده محور، مشارکتی، مبتنی بر تکالیف اصیل و ارزشیابی زمینه ای باشد و با تصورات شناخت موقعیتی، انعطاف پذیری شناختی و استاد شاگردی شناختی همخوانی داشته باشد( کاراگیورگی، 2005؛ به نقلِ زنگنه، 1391). در واقع می توان پیش فرض های کلی رویکرد ساختن گرایی را به شرح زیر بیان کرد:
– دانش از طریق تجربه ساخته می شود.
– یادگیری نتیجه ی تفسیر فردی از دانش است.
– یادگیری یک فرآیند فعال است که در آن معنا بر مبنای تجربه، توسعه پیدا می کند.
طراحی آموزشی ساختن گرایانه
یکی از عوامل مهمی که در دهه ی 1990 بر طراحی آموزشی تأثیر گذاشت، گرایش طراحان و تخصصان آموزشی به رویکرد ساختن گرایی بود. طراحی آموزشی ساختن گرایانه روشی یادگیرنده محور است که در موقعیت های آموزشی و یادگیری، فرد را فعال، برای ساخت دانش می داند. در طراحی آموزشی مبتنی بر این رویکرد، رعایت اصولی می تواند اثربخشی آموزش را دو چندان کند و یادگیری پایدارتری را به ارمغان بیاورد. از جمله: 1- استفاده از فعالیت های اصیل یا همان موقعیت های زندگی واقعی خارج از آموزشگاه، که محتوا و مهارت ها را برای یادگیرندگان مربوط و معنی دار می سازد و سبب می شود تا دانش آموز مهارت ها و محتوا ها را ارزشمند و قابل کاربرد بداند. 2- استفاده ی دانش آموز از دانش موجود خود برای ساختن معنی های تازه، که یادگیرندگان را در خود سامان گری یاری می رساند. 3- استفاده از یادگیرندگان ماهرتر برای کار کردن با یادگیرندگان غیرماهر، که همان روش استاد شاگردی شناختی است. 4- استفاده از آموزش بالا به پایین، یعنی ابتدا مفهوم های مشکل و پیچیده تر ارائه می شوند و بعد به موضوعات ساده تر پرداخته می شود. به این ترتیب، موقعیت آموزشی معمولاً با یک مسئله شروع می شود.
طراحان ساختن گرا به طور عادی محتوا را از قبل تعیین نمی کنند، زیرا معتقدند که افراد باید تفسیر شخصی شان را از دانش بسازند. طراحی آموزشی مبتنی بر ساختن گرایی، به جای تقسیم و تحلیل حوزه ها بر اساس تحلیل منطقی از تعلقات دانش، به سمتی از ملاحظۀ چیزی جهت می یابد که افراد واقعی در یک حوزه ی دانش خاص انجام می دهند. ایشان محیط هایی را تحلیل می کنند که در آنها شایستگی ها، مهارت ها و دانش به طور طبیعی وجود دارد. بدین ترتیب مرکز تحلیل از دیدگاه ساختن گرایی بافت یا موقعیت یادگیری است نه محتوا. این، اصلی از ساختن گرایی را انعکاس می دهد که یادگیری در موقعیت های مربوط و واقعی اتفاق می افتد. برای طراحان ساختن گرا، تحلیل موضوع یادگیری به جای اینکه اهداف جزئی عینی آموزش را مشخص سازند به تعیین اهداف یادگیری به صورت کلی، منجر می گردد. ساختن گرایی همچنین دلالت هایی خاص برای سنجش یادگیریِ یادگیرنده دارد. به نظر جاناسن (1991)، یک دلالت صریح از ساختن گرایی برای ارزشیابی یادگیری این است که ارزشیابی باید هدف– آزاد باشد. ساختن گراها اغلب سنجش فرآیندهای تفکر یادگیرندگان را مطرح می کنند تا از آنها بخواهند مسائل را در یک حوزه حل کنند، تصمیماتشان را تشریح کرده و از آنها دفاع نمایند (بدنار و همکاران، 1992).
طراحان ساختن گرا از سنجش های هدف- آزاد استفاده می کنند تا مشخص نمایند که آیا یادگیرندگان دانشی را که برای خود ساخته اند، می فهمند و می توانند بکار گیرند (پرکینز، 1992). به نظر ایشان، یادگیری از اکتشاف دیدگاه های چند گانه حاصل می شود و ارزشیابی فرآیند ها باید امکان بررسی در این دیدگاه های مختلف را فراهم آورد و نه پی گیری نیل به تنها یک راه حل درست را (جاناسن، 1991). بدین ترتیب طراحان ساختن گرا بایستی از یادگیرندگان بخواهند تا راه حل های جایگزین برای یک مسئله را ارائه کنند و در پشتیبانی از نظرشان بحث کنند.
4- ارتباط گرایی
ارتباط گرایی یک نظریه ی یادگیری جدید است که ترکیبی از مدل های سنتی شناختی و ساختن گرا می باشد (زیمنس، 2004). نظریه ی یادگیری ارتباط گرایی توسط جرج زیمنس (2004) و استفن داونز (2006) ارائه شده است.
طبق نظریه ارتباط گرایی، یادگیری در عصر دیجیتال به صورت فرآیند شکل دهی به شبکه ها روی می دهد. به عبارت دیگر دانش و شناخت در میان شبکه ای از افراد و فناوری توزیع شده است و یادگیری، فرآیند مرتبط کردن، رشد دادن و هدایت این شبکه ها است (زیمنس و تیتنبرگ؛ به نقلِ زنگنه، 1391).
از نظر ارتباط گرایی، یادگیری عبارت است از «فرایند خلق گره ها و ارتباطات جدید». به عبارت دیگر، یادگیری فرایند شکل دهی و شکل گیری شبکه هاست (زیمنس، 2005). «ارتباط گرایی دیدگاهی است که دانش و شناخت را توزیع شده در سطح شبکه ای از افراد و فناوری ها می بیند و یادگیری را فرایند ارتباط، رشد و رهیابی آن شبکه ها می داند» (زیمنس و تیتنبرگ، 2009). ایجاد گره ها، ارتباط دادن گره ها با یکدیگر و تشکیل شبکه ای از این گره ها و ارتباطات، یادگیری را شکل می دهد. در ارتباط گرایی، گره می تواند شامل کوچک ترین واحد اطلاعاتی درون مغز، یک مفهوم، یک انسان و یا یک رایانه باشد. از آنجا که گره های مختلفی وجود دارند، شبکه های مختلفی نیز وجود خواهند داشت، مانند شبکه ای از گره های عصبی درون مغز؛ شبکه ای از افراد جامعه و شبکه ای از رایانه های متصل به هم. هر یک از این شبکه ها می توانند گرهی باشند در درون یک شبکه بزرگ تر. تعریف مذکور، یادگیری را حاصل ارتباطات نمی داند، بلکه خود ارتباطات را یادگیری تلقی می کند. در این تعریف، یادگیری تنها از طریق شبکه اتفاق نمی افتد، یا از طریق شبکه تسهیل نمی شود، بلکه خود شبکه سازی به عنوان یادگیری معرفی می شود.
با توجه به توضیحات ذکر شده، می توان مهم ترین اصول رویکرد ارتیاط گرایی را به شرح زیر دانست:
– یادگیری و دانش متکی بر نظریه های گوناگون است.
– یادگیری فرآیندی از اشکال ویژه ی ارتباط یا منابع اطلاعاتی است.
– یادگیری همیشه ارادی نیست.
– گسترش دانش، انتقاد بیشتری را نسبت به دانش موجود در پی دارد.
– تربیت و تداوم ارتباط نیازمند تسهیل پی در پی یادگیری است.
– توانایی درک ارتباطات بین رشته ها، ایده ها و مفاهیم یک مهارت اساسی است.
– دقیق بودن و به روز بودن دانش عموماً هدف همه ی فعالیت های یادگیری ارتباطی است.
– تصمیم گیری خود یک فرآیند یادگیری است.
– انتخاب در یادگیری و مفهوم سازی اطلاعات دریافتی یک بررسی موشکافانه در تغییر واقعیت است. پاسخ های درست کنونی ممکن است در آینده نادرست محسوب شوند و این می تواند ناشی از تغییر اطلاعات در تصمیم گیری باشد
اصول ارتباط گرایی در طراحی آموزشی
جهان شبکه ای و دانش توزیع شده نوع خاصی از الگوهای طراحی آموزشی را ایجاب می کند که نه به صورت خطی، بلکه به صورت شبکه ای شکل یافته باشند. بنابراین، طراحی آموزشی ارتباط گرا بر شبکه ای کردن، اجتماعی سازی، تسهیم اهداف آموزشی، تبادل اطلاعات، آفرینش مشارکتی و توسعه اجتماعی تأکید دارد (ریچی و همکاران، 1391).
الگوی طراحی آموزشی مریل
یکی از الگوهای طراحی آموزشی شناخت گرایانه مطرح که موضوع این پژوهش نیز مرتبط با آن است، الگوی طراحی آموزشی مریل می باشد که در ادامه به شرح مفصل تر آن می پردازیم.
الگوی طراحی آموزشی مریل که نظریه نمایش اجزاء نامیده می شود، در واقع توصیفی از عناصر خرد در آموزش است و بدین سبب یک الگوی طراحی آموزشی خرد قلمداد می شود. مریل، نظریه نمایش اجزاء را بر اساس دیدگاه های گانیه و برگیز استوار ساخته است (رائو،2005؛ به نقلِ رضوی، 1386).
گانیه معتقد است که بازده های یادگیری مختلف نیازمند شرایط آموزشی متفاوتی است. الگوی مریل نیز مبتنی بر این فرض است که نوع هدف های آموزشی، روش یادگیری و چگونگی آموزش را تعیین می کند. بنابراین داشتن درک درست از ماهیت موضوع و هدف های آموزشی مورد انتظار می تواند به طراحی اثربخش آموزش بینجامد (نوروزی و رضوی، 1390).
الگوی طراحی آموزشی مریل برای موضوعات شناختی طراحی شده است و قابلیت کاربرد در آموزش موضوعات عاطفی و حرکتی را ندارد. الگوی طراحی آموزشی مریل که نحوۀ چیدمان مؤلفه های محتوای یک مطلب آموزشی را مشخص می کند، دارای دو بخش اصلی است؛ نخست، طبقه بندی از هدف های آموزشی و دیگری انواع ارائه، که در تعامل با یکدیگر آموزش بهینه را شکل می دهند. بر اساس نظریه نمایش اجزاء، آموزش تنها شامل دو عنصر یعنی تعمیم و نمونه است (فردانش، 1386). مریل در این نظریه، ابتدا یک طبقه بندی از هدف های آموزشی ارائه می دهد که ماتریس عملکرد- محتوا نامیده می شود. این ماتریس چهار نوع موضوع (حقایق، مفاهیم، روش کارها و اصول یا قوانین) و سه نوع عملکرد (یادآوری، کاربرد و کشف ) را به نمایش می گذارد. طراح آموزشی به منظور استفاده از نظریه نمایش اجزاء، پس از تعیین نوع مطلب و عملکرد مورد انتظار، انواع ارائه اولیه و ثانویه را مشخص می کند. آنگاه با ترکیب این دو نوع ارائه و با رعایت چهار قاعدۀ اساسی (تفکیک، تنوع، دشواری و همتاسازی) به طراحی آموزش می پردازد. این الگو در اصل برای استفاده یادگیرندگان به صورت گروهی طراحی شده است. مؤلفه های گوناگون این الگو به گونه ای طراحی شده است که طیف وسیعی از یادگیرندگان بتوانند از آن استفاده کنند و در آموزش مشارکت داشته باشند؛ با این حال می توان در برخی موضوعات و در مورد برخی راهبردها از آن برای طراحی آموزش انفرادی نیز استفاده کرد (نوروزی و رضوی، 1390).
نظریه نمایش اجزاءمطابق با نظریه نمایش اجزاء مریل، موضوعات شناختی می‌توانند به صورت تعمیم و نمونه ارائه گردند. این دو سطح ارائه می‌تواند به صورت بیانی و سؤالی به دانش‌آموزان ارائه گردد. ترکیب تعمیم و نمونه با انواع ارائه، بیانی و سؤالی، چهار نوع ارائه اولیه را ایجاد می‌کند. بیان- تعمیم در سیستم TICCIT قاعده نامیده می‌شود؛ بیان- نمونه، مثال نامیده می‌شود و سؤال از دانش‌آموزان برای تعیین کردن یک نمونه، یا اجرای یک روش کار یا توضیح رویدادهای ویژه، سؤال از نمونه یا تمرین صرف نامیده می‌شود. سؤال – تعمیم، سؤال کردن از دانش‌آموز برای یادآوری یک کلیّت را در بر می‌گیرد.
نظریه نمایش اجزاء نشان می‌دهد که ترکیب منحصر به ‌فرد انواع ارائه اولیه، با هر سطح از وظیفه وابسته است. در واقع TICCIT برای تدریس مفاهیم، روش کار و اصول در سطح کاربرد ایجاد گردید. هم اکنون که، پیشینه الگوی نمایش اجزاء مریل مشخص شد، به بحث از الگوی نمایش اجزا می‌پردازیم.
الگوی مریل نیز یکی از الگوهایی است که می‌توان آن را برای طراحی اجزاء آموزشی در سطح خرد به کار برد و از طریق آن دانش‌آموزان را علاوه برای دستیابی به اهداف سطح پایین، می توان برای دستیابی به اهداف سطح بالای آموزشی نیز آماده کرد، به طوری که دانش‌آموزان بتوانند آنچه را که یاد می‌گیرند در عمل به کار بگیرند. بنابراین ابتدا به بحث از اهداف مریل پرداخته می‌شود و سپس اجزاء محتوای آموزشی از نظر مریل مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ بعد اهداف به انواع اجزاء محتوا ربط داده می‌شود و ماتریس عملکرد محتوای حاصل از آن با ارائه مثال‌های گوناگون شرح داده می‌شود؛ و در نهایت به بحث از شرح و بسط اولیه و ثانویه پرداخته می‌شود.
مریل مانند گانیه معتقد است که نوع هدف‌های آموزشی، روش‌های یادگیری و چگونگی آموزش این نوع هدف‌ها را مشخص می‌کند (فردانش، 1388). در طبقه‌بندی گانیه تنها یک نوع عملکرد به عنوان نتیجه و حاصل آموزش در نظر گرفته شده و از آن به عنوان عملکرد نام برده می‌شود. درحالی‌که مریل اظهار می‌دارد که عملکرد برای هدف‌های مختلف می‌تواند دارای سطوح مختلف باشد. به عبارت دیگر، مریل عملکرد را به سه نوع عملکرد تقسیم می‌کند و معتقد است که این سه نوع عملکرد در عین این که همه عملکردند، ولی از نظر کاری که فراگیر برای نمایش یادگیری آن‌ها انجام می‌دهد و فعالیت ذهنی ای که لازمه یادگیری هر یک از آنهاست مقتضیات مختلف دارند. سه نوع عملکرد مریل: یادآوری، کاربرد و کشف و ابداع نام دارد (فردانش، 1378). هر یک از آن‌ها در زیر توضیح داده‌ شده‌اند:
اهداف یا انواع عملکرد از نظر مریل یادآوری: عملکردی است که فراگیر برای انجام آن به جستجو در حافظه‌ی خود می‌پردازد تا اطلاعات آموخته‌شده را باز یافته و به همان صورت یا با ساختاری جدید ارائه نماید. مثلاً یک هدف در این سطح، این‌گونه خواهد بود:
علامت انتساب در تعریف یک متغیر را بداند.
بتواند مراحل بیان الگوریتم را شرح هد.
چند نمونه سؤال در این سطح:
علامت انتساب در تعریف یک متغیر چیست؟
پدر کامپیوتر های الکتریکی کیست؟
کامپیوتر را تعریف کند؟
مراحل بیان الگوریتم را شرح دهد؟
کاربرد: عملکردی است که فراگیر اطلاعات آموخته شده را در موقعیت‌های جدید اعمال می‌کند، یا به کار می‌گیرد. مثلاً دانش‌آموزی که محاسبه‌ی محیط دایره را می‌داند محیط هر دایره‌ای با اندازه‌های مختلف را می‌تواند محاسبه کند. یک هدف در این سطح این‌گونه خواهد بود:
بتواند برای مسائل گوناگون الگوریتم مناسبی بنویسد.
ورودی‌ها و خروجی‌ها را در مسائل مختلف مشخص کند.
چند نمونه سؤال در این سطح:
الگوریتم نحوه گرفتن پول از عابر بانک را بنویسید؟
برای مسئله زیر یک الگوریتم بنویسید؟
کشف یا ابداع: دستیابی به موضوع و جمع‌بندی جدید را عملکرد در سطح کشف یا ابداع می‌نامیم. در واقع کشف عبارت است از عملکردی که دانش‌آموز به استنتاج یا نوآوری انتزاع های جدیدی دست می‌یابد. این عملکرد به این معنی نیست که موضوع کشف شده برای اولین بار در جهان کشف شده است، بلکه برای شاگرد خاص و در وضعیت خاص صورت گرفته است. برای مثال ممکن است که شاگرد با  محاسبه‌ی محیط‌های مختلف دایره به این نتیجه برسد که اگر شعاع دایره دو برابر شود محیط آن چه تغییری می‌کند (فردانش، 1388). یک هدف در این سطح عبارت است از:
با استفاده از دستورات آموخته شده برنامه‌های مختلفی را ایجاد کند.
یک سؤال در این سطح می‌تواند این‌گونه طرح شود:
با استفاده از تابع rand)) یک برنامه بنویسید که هر بار دو عدد را تولید کند و از دانش‌آموز بپرسد که حاصل‌ضرب آن‌ها در هم چند می‌شود؟عناصر محتوا در دیدگاه مریل مریل معتقد است که محتوای آموزشی در حیطه شناختی تنها شامل چهار عنصر اصلی حقایق، مفاهیم، روش کار و اصول یا قوانین است. در واقع مریل معتقد است که اگر محتوای تمام آموزش‌ها را در حیطه شناختی مطالعه و به دقت آن‌ها را تجزیه کنیم، عناصر اصلی تشکیل‌دهنده تمامی این موضوعات تنها چهار نوع و شکل دارد (فردانش، 1388) که به شرح زیر اند:
حقایق: بر اساس دیدگاه مریل حقایق موجود در متن آموزشی شامل اسامی خاص، تاریخ حوادث مهم، نام اماکن، علامت‌ها و نشانه‌های قراردادی است که شاگرد تنها در حین پرسیدن آن‌ها را به یاد می‌آورد. مانند فاصله زمین تا ماه به کیلومتر یا ارتفاع قله دماوند که تنها سطح مورد انتظار را یادآوری می‌کند. مثال بیشتر در این زمینه می‌تواند این باشد، پدر کامپیوترهای الکتریکی چه کسی است یا کامپیوتر در چه سالی اختراع شد، الگوریتم از نام چه کسی گرفته شده است. توجه شود در تمام این موارد از یک حقیقت خاص صحبت شده است.
مفاهیم: اما مفاهیم مجموعه اشیا و حوادث و پدیده‌هایی است که دارای ویژگی‌های خاص و نام مشترک می‌باشند. در واقع مفاهیم گروه‌هایی از اشیاء، رویدادها، یا نمادها هستند که در بعضی از ویژگی‌های با هم سهیم هستند و آن‌ها به وسیله نام مشابهی مشخص می‌شوند. بیشتر کلمات در هر زبانی از نوع مفاهیم‌اند. مانند مفهوم پستاندار که شامل کلیه جانورانی است که بدنشان مو یا پشم داشته و بچه زا هستند و به بچه‌های خود شیر می‌دهند. سطح یادگیری مورد انتظار از شاگرد در مفاهیم می‌تواند به صورت تشخیص یا تمیز بین جانوران یا ابداع ویژگی‌های جدید توسط خود شاگرد کشف یا ابداع شود. مثالی دیگر در این زمینه می‌تواند مفهوم ” داده ” باشد. داده دارای انواع مختلفی از جمله عدد صحیح، اعشار، کاراکتری و … باشد.
روش کار: مجموعه‌ی نظام ‌یافته‌ی اعمال و فعالیت‌هایی است که برای رسیدن به یک هدف یا حل یک مسئله یا تولید یک محصول خاص صورت می‌گیرد. مثل روش محاسبه محیط دایره. زیرا ابتدا مراحل آن قابل تعیین است سپس ترتیب خاص دارد و در نهایت نتیجه خاصی نیز به دنبال دارد. مثالی دیگر در این زمینه نحوه بیان الگوریتم برای محاسبه مساحت دایره می‌باشد که نیازمند مراحل خاص و نتیجه‌ای خاص است.
اصول و قوانین: بیانگر روابط علت و معلولی بین پدیده‌ها و شرایطی است که برای تفسیر و تبیین حوادث به کار می رود. به عبارتی دیگر اصول توضیحات یا پیش‌بینی‌هایی هستند در ارتباط با این که “چرا چیزی در جهان رخ می‌دهد”. اصول روابط علت و معلولی یا روابط همبستگی هستند که برای تفسیر رویدادها و فرایندها مورد استفاده قرار می‌گیرند. مانند قوانین و فرمول‌های ریاضی- فیزیک. اغلب فرمول‌های ریاضی، فیزیک و شیمی و … . از این نوع هستند (فردانش، 1388). یک مثال گویا در این زمینه اصول و قوانین تعریف متغیر می‌باشد، این که نباید نام متغیر با عدد شروع شود یا سعی شود نام متغیر روشن و واضح و معنی‌دار باشد، نمونه‌هایی از اصول هستند. یا صفر ضرب در هر عددی برابر با صفر است نمونه‌ای از یک قانون است.
ماتریس هدف – محتوامریل توسط یک ماتریس که به ماتریس هدف – محتوا معروف است، محتوا را به عملکرد مرتبط می‌سازد. در زیر ماتریس هدف محتوا (محتوا -عملکرد) آمده است.

شکل 1.2 ماتریس هدف محتوا(فردانش، 1388)
همان‌گونه که در ماتریس بالا (شکل 2-1) می‌بینید حقایق عملکرد کاربرد و کشف ندارند و تنها راه عملکرد متصور در زمینه حقایق، یادآوری آن‌هاست (فردانش، 1388). حقایق بازنمایی انتزاعی یا تعمیمی ندارند بنابراین، علاوه بر این که عملکرد در سطح کاربرد – حقایق یا کشف – حقایق وجود ندارد، یادآوری تعمیم نیز برای آن وجود ندارد زیرا، بنا به تعریف حقایق (اسامی خاص، تاریخ حوادث مهم، نام اماکن، علامت‌ها و نشانه‌های قراردادی است که شاگرد تنها در حین پرسیدن آن‌ها را به یاد می‌آورد)، یک مجموعه از مصادیق هستند که تعریفی برای آن‌ها وجود ندارند. مطابق با نظریه نمایش اجزاء، تمام اهداف یا سؤال‌ها یک آزمون می‌تواند در ماتریس طبقه‌بندی شوند.
طراح آموزشی به منظور استفاده از نظریه نمایش اجزاء، پس از تعیین نوع مطلب و عملکرد مورد انتظار، انواع ارائه اولیه (بیان تعمیم، بیان مثال، سؤال از تعمیم، سؤال از مثال) و ارائه ثانویه (یادیارها، تعریف واژگان، تدارک زمینه، جلب توجه، تدارک ارائه چندگانه، تدارک بازخورد، تدارک کمک) را مشخص می‌کند. آنگاه با ترکیب این دو نوع ارائه و رعایت چهار قاعده اساسی (تفکیک، تنوع، دشواری و همتا سازی) به طراحی آموزش می‌پردازد. عناصر یا اجزاء آموزش از نظر مریلبر اساس الگوی طراحی آموزشی مریل آموزش دارای دو مؤلفه اساسی است که در زیر آن‌ها را توضیح می‌دهیم:
تعمیم: منظور از تعمیم، تعریف مفاهیم، شرح کلی مراحل انجام یک کار و شرح کلی یک اصل یا قانون است (فردانش، 1388). در واقع تعمیم را می‌توان مترادف تعریف دانست. تعمیم دربردارنده یک کلیّت است. به عبارت دیگر، تعمیم بیانگر یک مورد خاص نیست و به مجموعه‌ای از موارد مربوط می‌شود که در یک چارچوب کلی صدق می‌کند. از چهار جزء محتوا (حقایق، مفاهیم، روش کار، اصول)، مفاهیم، روش کار و اصول دارای تعمیم هستند، اما حقایق تعمیم ندارند؛ زیرا حقایق خود نوعی مصداق خاص هستند (نوروزی و رضوی، 1390). اگر بخواهیم مثالی را در این زمینه بدهیم می‌توانیم بگوییم که تعریف «الگوریتم» یک نمونه از تعمیم است. به تعریف زیر از الگوریتم دقت کنید:
«به مجموعه ای از دستورالعمل ها که با زبان دقیق و قابل فهم به همراه جزئیات لازم به صورت مرحله به مرحله به گونه ای اجرا شده که هدف خاصی(حل مساله) را دنبال کنند و شروع و پایان آن ها نیز مشخص باشد الگوریتم می گویند».
همان‌گونه که مشاهده کردید، مثال بالا یک تعمیم از الگوریتم را ارائه می‌دهد. نمونه‌هایی دیگر از تعمیم می‌تواند شرح نحوه نوشتن الگوریتم برای به دست آوردن بزرگ‌ترین عدد در بین یک مجموعه عدد یا محاسبه یک معادله با توجه به قاعده تقدم عملگرها باشد.

user877

دانشکده آموزشهای الکترونیکی
پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی فناوری اطلاعات(تجارت الکترونیک)
بررسی پذیرش دورکاری بر مبنای مدل پذیرش فناوری
توسط:
فاطمه رحیمی
استاد راهنما :
دکتر امیر مانیان
آذر 1390
به نام خدا
اظهارنامه
اینجانب فاطمه رحیمی دانشجوی رشته ی مهندسی فناوری اطلاعات گرایش تجارت الکترونیک دانشکده یآموزشهای الکترونیکی اظهارمی کنم که این پایان نامه حاصل پژوهش خودم بوده و در جاهایی که از منابع دیگران استفاده کرده ام، نشانی دقیق و مشخصات کامل آن را نوشته ام. همچنین اظهارمی کنم که تحقیق و موضوع پایان نام هام تکراری نیست و تعهد می نمایم که بدون مجوز دانشگاه دستاوردهای آن را منتشر ننموده و یا در اختیار غیر قرار ندهم. کلیه حقوق این اثر مطابق با آیین نامه مالکیت فکری و معنوی متعلق به دانشگاه شیراز است.
نام ونام خانوادگی :فاطمه رحیمی
تاریخ و امضا:

تقدیم به

مهربان فرشتگانی که
لحظات ناب باور بودن، لذت و غرور دانستن، جسارت خواستن، عظمت رسیدن و تمام تجربه های یکتا و زیبای زندگیم، مدیون حضور سبز آنهاست
تقدیم به خانواده عزیزم

سپاسگزاری
به نام خداوند متعال و سپاس از هر آنچه نعمت بیکران که بهره مندم ساخته است .
در اینجا بر خود لازم می دانم که نهایت سپاس و قدردانی را نسبت به تمام عزیزانی که در انجام این پژوهش از راهنمایی ها و مساعدت های با ارزش آنان اعم از استادان محترم دانشگاه , مدیران و کارشناسان ارشد , و مسئولین محترم وزرات صنایع و معادن , خبرگان محترم که از نظر ایشان در بررسی ها استفاده نمودم همچنین عزیزانی که از حمایت معنوی آنها بهره مند بوده ام , ابراز نموده و توفیق روز افزونشان را از درگاه احدیت آرزو نمایم .
به خصوص از استاد گرامی جناب آقای دکتر امیر مانیان که به سبب قبول زحمت هدایت این تحقیق و راهنمایی های با ارزششان کمال سپاس و امتنان را دارم . همچنین از استاد گرامی جناب آقای دکتر رضا اکبریان و سرکار خانم دکتر کشت گری که با قبول زحمت استاد مشاور در انجام هرچه بهتر این پژوهش موثر بوده اند , کمال تشکر رادارم .
فاطمه رحیمی
آذر ماه 1390

چکیده
در سالهای اخیر بحث های زیادی درباره دورکاری شده و مزایای بسیاری برای آن برشمرده اند. دورکاری را می توان از منظر های متفاوتی بررسی کرد . برای به کارگیری دورکاری به عنوان گونه ای از فناوری اطلاعات نیازمند ارزیابی تمایلات کاربران در استفاده از دورکاری هستیم .بر این اساس بررسی دورکاری با استفاده از مدل های پذیرش فناوری توضیحی برای چگونگی و چرایی انتخاب دورکاری توسط مدیران و کارکنان را فراهم می آورد.هدف از انجام این تحقیق میدانی بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش دورکاری و دستیابی به یک مدل مفهومی است. که با استعانت از نظریه های مرتبط ، عوامل مهم و اثر گذار مورد بررسی قرار می گیرد .اساس چارچوب مفهومی این تحقیق را مدل مفهومی بر مبنای مدل پذیرش فنآوری تشکیل می دهد .روش تحقیق این پژوهش پیمایشی و ابزار گرد آوری اطلاعات پرسشنامه است .جامعه آماری آن، کارکنان وزارت صنایع و معادن در شهر تهران است که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی، 201 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند. با استفاده از نرم افزار spss یافته های این پژوهش مورد تحلیل قرار گرفته و یافته ها نشان میدهد که ابعاد مدل پیشنهادی روایی و پایایی بالایی جهت سنجش میزان پذیرش دورکاری دارند.با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری، با استفاده از نرم افزار لیزرل اعتبار مدل مورد تأیید قرار گرفته و بر اساس نتایج تحلیل،مسیر ارتباط متغیرهای این تحقیق نیز تأیید شده است.یافته ها نشان می دهد رفتار ،‌هنجار و کنترل رفتاری بر پذیرش دورکاری موثرند بعبارتی فرضیه مدل پذیرش فناوری قابل بسط به پذیرش دورکاری است مورد تائید قرار گرفت.به ترتیب ادراک از مفید بودن و ادراک ازمنافع شخصی حاصل از دورکاری ،‌کارایی فرد ،فرهنگ,‌ درک از درستی ، درک از راحتی استفاده،‌سازگاری شغل ،‌در دسترس بودن منابع در هنگام دورکاری و در آخر در دسترس بودن فناوری بیشترین تأثیر را در پذیرش دورکاری دارند.واژه های کلیدی : ادراک از مفید بودن ، ادراک ازمنافع شخصی ،‌کارایی ،فرهنگ ،‌ درک از درستی ، درک از راحتی استفاده ،‌سازگاری ،‌در دسترس بودن منابع، در دسترس بودن فناوری
فهرست مطالب
فصل اول
TOC o “1-2” f h z t “02,2” مقدمه PAGEREF _Toc321343073 h 2عنوان تحقیق PAGEREF _Toc321343074 h 3طرح مسئله و بیان موضوع PAGEREF _Toc321343075 h 3اهداف تحقیق PAGEREF _Toc321343076 h 4سوالات تحقیق PAGEREF _Toc321343077 h 5فرضیه ها PAGEREF _Toc321343078 h 5روش تحقیق PAGEREF _Toc321343079 h 6ابزار گردآوری داده ها PAGEREF _Toc321343080 h 6اعتبار درونی پژوهش PAGEREF _Toc321343081 h 6طراحی طرح تحقیق PAGEREF _Toc321343082 h 7اجرای طرح تحقیق PAGEREF _Toc321343083 h 8انتقال PAGEREF _Toc321343084 h 8محدوده تحقیق PAGEREF _Toc321343085 h 8محدودیت های تحقیق PAGEREF _Toc321343086 h 9محدودیت موضوعی PAGEREF _Toc321343087 h 9محدودیت زمانی PAGEREF _Toc321343088 h 9فصل دوم
مقدمه PAGEREF _Toc321343089 h 11مفاهیم PAGEREF _Toc321343090 h 11تعریف دورکاری PAGEREF _Toc321343091 h 11دورکاری در مقابل Telecommuting PAGEREF _Toc321343092 h 13حضور از راه دور PAGEREF _Toc321343093 h 14همکاری از راه دور PAGEREF _Toc321343094 h 14انواع دورکاری PAGEREF _Toc321343095 h 14مزایای دورکاری PAGEREF _Toc321343096 h 17مشکلات پیاده سازی دورکاری PAGEREF _Toc321343097 h 20دورکاری چالش عصر حاضر PAGEREF _Toc321343098 h 21مدل های پذیرش فناوری PAGEREF _Toc321343099 h 22مدل رفتار منطقی PAGEREF _Toc321343100 h 23مدل رفتار برنامه ریزی شده PAGEREF _Toc321343101 h 24مدل پذیرش فناوری PAGEREF _Toc321343102 h 24مدل ترکیبی پذیرش فناوری و رفتاربرنامه ریزی شده PAGEREF _Toc321343103 h 26مدل انگیزشی PAGEREF _Toc321343104 h 27خلاصه و نتیجه گیری PAGEREF _Toc321343105 h 28فصل سوم
مقدمه PAGEREF _Toc321343106 h 30وضعیت دورکاری PAGEREF _Toc321343107 h 30دورکاری در ایران PAGEREF _Toc321343108 h 30دورکاری در خارج از ایران PAGEREF _Toc321343109 h 31مطالعات پیشین PAGEREF _Toc321343110 h 34تحقیقات داخلی PAGEREF _Toc321343111 h 34تحقیقات خارجی : PAGEREF _Toc321343112 h 36تاریخچه پذیرش دورکاری PAGEREF _Toc321343114 h 57خلاصه و نتیجه گیری : PAGEREF _Toc321343115 h 61فصل چهارم
مقدمه PAGEREF _Toc321343116 h 63روش تحقیق PAGEREF _Toc321343117 h 63متغیرهای تحقیق PAGEREF _Toc321343118 h 64متغیر وابسته واسطه (میانجی) PAGEREF _Toc321343119 h 64متغیر وابسته نهایی PAGEREF _Toc321343120 h 64تقسیم بندی متغیر ها بر اساس سطح قابلیت مشاهده PAGEREF _Toc321343121 h 65متغیر مشاهده گر (آشکار) PAGEREF _Toc321343122 h 65متغیر مکنون یا پنهان PAGEREF _Toc321343123 h 65تقسیم بندی متغیر ها بر اساس ارزش PAGEREF _Toc321343124 h 65تعریف متغیرها PAGEREF _Toc321343125 h 65تعریف مفهومی PAGEREF _Toc321343126 h 661.درک از راحتی استفاده PAGEREF _Toc321343127 h 662.درک از مفید بودن PAGEREF _Toc321343128 h 663.درک از منافع شخصی PAGEREF _Toc321343129 h 664.سازگاری PAGEREF _Toc321343130 h 665.درک از درستی PAGEREF _Toc321343131 h 666.ساختار فرهنگ PAGEREF _Toc321343132 h 667.درجه کارایی PAGEREF _Toc321343133 h 678.میزان در دسترس بودن منابع PAGEREF _Toc321343134 h 67تعریف عملیاتی متغیر ها PAGEREF _Toc321343135 h 67جامعه و نمونۀ آماری PAGEREF _Toc321343136 h 69جامعۀ آماری PAGEREF _Toc321343137 h 69نمونه آماری و روش نمونه گیری PAGEREF _Toc321343138 h 69واحد نمونۀ مورد مشاهده PAGEREF _Toc321343139 h 69برآورد حجم نمونه PAGEREF _Toc321343140 h 69روشهای گرد آوری داده ها PAGEREF _Toc321343141 h 70مطالعات کتابخانه ای PAGEREF _Toc321343142 h 70مطالعات میدانی PAGEREF _Toc321343143 h 71مقیاس بندی پاسخ سوالات پرسشنامه PAGEREF _Toc321343144 h 71روش توزیع پرسش نامه PAGEREF _Toc321343145 h 72روائی و پایائی ابزار PAGEREF _Toc321343146 h 72روایی PAGEREF _Toc321343147 h 72اعتبار محتوای پرسشنامه PAGEREF _Toc321343148 h 72اعتبار عاملی پرسشنامه PAGEREF _Toc321343149 h 73مراحل اجرای تحلیل عاملی PAGEREF _Toc321343150 h 73پایایی پرسشنامه PAGEREF _Toc321343151 h 74روش های تحلیل داده ها و آزمون فرضیات PAGEREF _Toc321343152 h 76مدل معادلات ساختاری PAGEREF _Toc321343153 h 76تعریف مدل معادلات ساختاری PAGEREF _Toc321343154 h 76ضرورت مدل معادلات ساختاری در پژوهش حاضر PAGEREF _Toc321343155 h 77خلاصه و نتیجه گیری PAGEREF _Toc321343156 h 77فصل پنجم
مقدّمه PAGEREF _Toc321343157 h 80آمار توصیفی PAGEREF _Toc321343158 h 82بررسی ویژگی جامعه از لحاظ جنسیت PAGEREF _Toc321343159 h 82بررسی ویژگی جامعه از لحاظ وضعیت شغلی PAGEREF _Toc321343160 h 83بررسی ویژگی جامعه از لحاظ وضعیت انجام دورکاری PAGEREF _Toc321343161 h 83تحلیل عاملی اکتشافی به منظور شناخت متغیرهای مکنون PAGEREF _Toc321343162 h 84آزمون کولموگروف – اسمیرنوف PAGEREF _Toc321343163 h 85شاخص KMO و آزمون بارتلت PAGEREF _Toc321343164 h 85تحلیل عاملی اکتشافی متغیر رفتار PAGEREF _Toc321343165 h 86تحلیل عاملی اکتشافی متغیر هنجار PAGEREF _Toc321343166 h 90تحلیل عاملی اکتشافی متغیر کنترل رفتاری PAGEREF _Toc321343167 h 92تحلیل عاملی تاییدی متغیر‌های پژوهش PAGEREF _Toc321343168 h 95نیکویی برازش مدل PAGEREF _Toc321343169 h 96مدل اندازه گیری مرتبه اول در متغیر رفتار PAGEREF _Toc321343170 h 97مدل اندازه گیری مرتبه اول در متغیر هنجار PAGEREF _Toc321343171 h 100مدل اندازه گیری مرتبه اول در متغیر کنترل رفتاری PAGEREF _Toc321343172 h 101آمار پارامتریک و آزمون میانگین یک جامعه به منظور بررسی وضعیت متغیرهای تحقیق PAGEREF _Toc321343173 h 103وضعیت متغیر رفتار در جامعه آماری چگونه است؟ PAGEREF _Toc321343174 h 104وضعیت متغیر هنجار در جامعه آماری چگونه است؟ PAGEREF _Toc321343175 h 106وضعیت متغیر کنترل رفتاری در جامعه آماری چگونه است؟ PAGEREF _Toc321343176 h 107وضعیت متغیر تمایل به پذیرش دوکاری در جامعه آماری چگونه است؟ PAGEREF _Toc321343177 h 108آزمون فرضیات تحقیق توسط تحلیل عاملی مرتبه دوم و سوم PAGEREF _Toc321343178 h 110فصل ششم
مقدمه PAGEREF _Toc321343179 h 117‌جمع بندی و ارائه نتایج تحقیق PAGEREF _Toc321343180 h 117وضعیت متغیرها PAGEREF _Toc321343181 h 118نتایج مربوط به برازش مدل PAGEREF _Toc321343182 h 119پیشنهادات برآمده از نتایج آماری تحقیق PAGEREF _Toc321343183 h 121پیشنهادات کاربردی برای مدیران و صاحبان کسب و کار و علاقه مندان به راه اندازی دورکاری PAGEREF _Toc321343184 h 124‌پیشنهاد برای تحقیقات آتی PAGEREF _Toc321343185 h 125کتاب شناسی (منابع) PAGEREF _Toc321343186 h 126
فهرست شکل ها TOC o “5-5” h z u
شکل 1-1)‌ فرآیند تکمیل تحقیق PAGEREF _Toc321344404 h 7شکل 2-1) مقایسه انواع دورکاری در کشورهای پیشرو PAGEREF _Toc321344405 h 16شکل 2-2) مزایای دورکاری منتشر شده از سوی CEO PAGEREF _Toc321344406 h 20شکل 2-3)‌ ساختار مفهومی مدل های پذیرش فناوری اطلاعات PAGEREF _Toc321344407 h 23شکل 2-4) مدل رفتار منطقی (TRA) PAGEREF _Toc321344408 h 24شکل 2-5) مدل رفتار برنامه ریزی شده (TPB) PAGEREF _Toc321344409 h 24شکل 2-6) مدل پذیرش فناوری اطلاعات PAGEREF _Toc321344410 h 25شکل 2-7) مدل بسط یافته پذیرش فناوری 2 PAGEREF _Toc321344411 h 27شکل 3-1) شاخص های استخراج شده از مقاله بررسی دورکاری در سازمان اقتصادی کوثر PAGEREF _Toc321344412 h 35شکل 3-2) مدلی برای انتقال شبکه کار سنتی به نظام دورکاری در کشور PAGEREF _Toc321344413 h 36شکل 3-3) شاخص استخراج شده از مقاله شریت و همکاران PAGEREF _Toc321344414 h 37شکل 3-4) شاخص استخراج شده از از مقاله مایو و همکاران 2009 PAGEREF _Toc321344415 h 38شکل 3-5) شاخص استخراج شده از از مقاله واریانس منابع فرهنگی در پذیرش دورکاری PAGEREF _Toc321344416 h 39شکل 3-6) شاخص استخراج شده از از مقاله پذیرش دورکاری و مدیریت تغییر و کارایی شرکتها PAGEREF _Toc321344417 h 40شکل 3-7) شاخص استخراج شده از از مقاله امکانات و محدودیت های دورکاری در محیط اداری PAGEREF _Toc321344418 h 41شکل 3-8) شاخص استخراج شده از از مقاله دورکاری در ژاپن PAGEREF _Toc321344419 h 42شکل 3-9) ‌ مدل تاثیر دورکاری ارائه شده توسط محمد خلیفه و جمشید اعتضادی PAGEREF _Toc321344420 h 43شکل 3-10) ‌ شاخص استخراج شده مقاله محمد خلیفه و جمشید اعتضادی PAGEREF _Toc321344421 h 43شکل 3-11)‌ مدل پذیرش و انتشار دورکاری شین و همکاران PAGEREF _Toc321344422 h 44شکل 3-11)‌ شاخص استخراج شده از مقاله شین و همکاران PAGEREF _Toc321344423 h 45شکل 3-11)‌ مدل پذیرش و انتشار دورکاری کلارک PAGEREF _Toc321344424 h 46شکل 3-12) مدل پذیرش دورکاری هرینگتون و راپل PAGEREF _Toc321344425 h 49شکل 3-14) مدل پذیرش دورکاری هرینگتون و راپل PAGEREF _Toc321344426 h 50شکل 3-15)‌ مدل پذیرش دورکاری توسط لینگ و همکاران PAGEREF _Toc321344427 h 51شکل 3-16)‌ شاخص استخراج شده از مقاله لینگ و همکاران PAGEREF _Toc321344428 h 52شکل 3-17)‌ مدل پذیرش دورکاری در مالزی PAGEREF _Toc321344429 h 52شکل 3-18)‌ مدل پذیرش دورکاری در مالزی PAGEREF _Toc321344430 h 53شکل 3-19)‌ مدل پذیرش دورکاری مبتنی بر IDM در وزارت دفاع آمریکا PAGEREF _Toc321344431 h 54شکل 3-20)‌ مدل پذیرش دورکاری توسط جانسون PAGEREF _Toc321344432 h 55شکل 3-21)‌ مدل پذیرش دورکاری استخراج شده در تحقیق PAGEREF _Toc321344433 h 56شکل 5-1 ) نمودار مستطیلی وضعیت جنسیتی نمونه PAGEREF _Toc321344434 h 82شکل 5-2 ) نمودار مستطیلی وضعیت شغلی PAGEREF _Toc321344435 h 83شکل 5-3) مدل اندازه گیری مرتبه اول در متغیر رفتار در حالت تخمین استاندارد PAGEREF _Toc321344436 h 98شکل 5-4) مدل اندازه گیری مرتبه اول در متغیر رفتار در حالت ضرایب معناداری PAGEREF _Toc321344437 h 99شکل 5-5) مدل اندازه گیری مرتبه اول در متغیر هنجار در حالت تخمین استاندارد PAGEREF _Toc321344438 h 100شکل 5-6) مدل اندازه گیری مرتبه اول در متغیر هنجار در حالت ضرایب معناداری PAGEREF _Toc321344439 h 101شکل 5-7) مدل اندازه گیری مرتبه اول در متغیر کنترل رفتار درک شده در حالت تخمین استاندارد PAGEREF _Toc321344440 h 102شکل 5-8) مدل اندازه گیری مرتبه اول در متغیر کنترل رفتار درک شده در حالت ضرایب معناداری PAGEREF _Toc321344441 h 103شکل 5-9( هیستوگرام متغیر رفتار PAGEREF _Toc321344442 h 105شکل 5-10) هیستوگرام متغیر هنجار PAGEREF _Toc321344443 h 107شکل 5-11) هیستوگرام متغیر کنترل رفتاری PAGEREF _Toc321344444 h 108شکل 5-12) هیستوگرام متغیر تمایل به پذیرش دورکاری PAGEREF _Toc321344445 h 109شکل 5-13) مدل اندازه گیری مرتبه دوم پذیرش دورکاری در حالت تخمین استاندارد PAGEREF _Toc321344446 h 111شکل 5-14) مدل اندازه گیری مرتبه دوم پذیرش دورکاری در حالت ضرایب معناداری PAGEREF _Toc321344447 h 112شکل 5-15) مدل اندازه گیری مرتبه سوم پذیرش دورکاری در حالت تخمین استاندارد PAGEREF _Toc321344448 h 113شکل 5-16) مدل اندازه گیری مرتبه سوم پذیرش دورکاری در حالت ضرایب معناداری PAGEREF _Toc321344449 h 114شکل 6-1) مدل مفهومی برای پذیرش دورکاری PAGEREF _Toc321344450 h 118
فهرست جداول
TOC o “4-4″ h z جدول 2-1) ابعاد دورکاری PAGEREF _Toc320828240 h 16جدول 3-1) بررسی دورکاری در سازمان اقتصادی کوثر PAGEREF _Toc320828241 h 34جدول 3-2) شاخص استخراج شده از مقاله شریت و همکاران 2009 PAGEREF _Toc320828242 h 37جدول 3-3) شاخص استخراج شده از مقاله مایو و همکاران 2009 PAGEREF _Toc320828243 h 38جدول 3-4) شاخص استخراج شده از مقاله واریانس منابع فرهنگی در پذیرش دورکاری PAGEREF _Toc320828244 h 39جدول 3-5) شاخص استخراج شده از مقاله واریانس منابع فرهنگی در پذیرش دورکاری PAGEREF _Toc320828245 h 43جدول 3-6) شاخص استخراج شده از مقاله شین 1997 PAGEREF _Toc320828246 h 45جدول 3-7) مدل پذیرش دورکاری کلارک PAGEREF _Toc320828247 h 45جدول 3-8) مدل پذیرش دورکاری کلارک PAGEREF _Toc320828248 h 49جدول 3-9)‌ مدل پذیرش دورکاری توسط لینگ و همکاران PAGEREF _Toc320828249 h 51جدول 3-10)‌ مدل پذیرش دورکاری توسط لینگ و همکاران PAGEREF _Toc320828250 h 53جدول 3-11)‌ مدل پذیرش دورکاری توسط جانسون 2008 PAGEREF _Toc320828251 h 55جدول 3-12) تاریخچه مطالعات انجام شده درباره دورکاری PAGEREF _Toc320828252 h 57جدول شماره 1-4 ) تعریف عملیاتی متغییر ها PAGEREF _Toc320828253 h 67جدول 4-2) مربوط به ضرایب آلفای کرونباخ بر هر کدام از ابعاد مورد بررسی PAGEREF _Toc320828254 h 75جدول 5 -1) وضعیت جنسیت مربوط به نمونه PAGEREF _Toc320828255 h 82جدول 5-2) وضعیت شغلی مربوط به نمونه PAGEREF _Toc320828256 h 83جدول 5-3) وضعیت نرمال بودن نمونه PAGEREF _Toc320828257 h 85جدول 5-4) آزمون کایزر میر و اوکلین بارتلت متغیر رفتار PAGEREF _Toc320828258 h 86جدول 5-5) جدول اشتراکات متغیر رفتار PAGEREF _Toc320828259 h 86جدول 5-6) جدول کل واریانس تبیین شده PAGEREF _Toc320828260 h 88جدول 5-7) ماتریس چرخش یافته عاملی متغیر رفتار PAGEREF _Toc320828261 h 89جدول5-8)آزمون کایزر میر و اوکلین بارتلت متغیر هنجار PAGEREF _Toc320828262 h 90جدول 5-9) جدول اشتراکات متغیر هنجار PAGEREF _Toc320828263 h 90جدول 5-01) جدول کل واریانس تبیین شده PAGEREF _Toc320828264 h 91جدول 5-11) ماتریس چرخش یافته عاملی متغیر هنجار PAGEREF _Toc320828265 h 92جدول 5-21)آزمون کایزر میر و اوکلین بارتلت کنترل رفتاری PAGEREF _Toc320828266 h 92جدول 5-31) جدول اشتراکات کنترل رفتاری PAGEREF _Toc320828267 h 93جدول 5-41) جدول کل واریانس تبیین شده PAGEREF _Toc320828268 h 94جدول 5-51) ماتریس چرخش یافته عاملی متغیر کنترل رفتاری PAGEREF _Toc320828269 h 95جدول 5-16) آماره های یک نمونه ای متغییر رفتار PAGEREF _Toc320828270 h 105جدول 5-17)آزمون یک نمونه ای متغییر رفتار PAGEREF _Toc320828271 h 105جدول 5-18) آماره های یک نمونه ای هنجار PAGEREF _Toc320828272 h 106جدول 5-19)آزمون یک نمونه ای هنجار PAGEREF _Toc320828273 h 106جدول 5-20) آماره های یک نمونه ای کنترل رفتاری PAGEREF _Toc320828274 h 107جدول5-21)آزمون یک نمونه ای کنترل رفتاری PAGEREF _Toc320828275 h 108جدول 5-22) آماره های یک نمونه ای پذیرش دوکاری PAGEREF _Toc320828276 h 109جدول 5-23)آزمون یک نمونه ای پذیرش دوکاری PAGEREF _Toc320828277 h 109جدول 5-25 ) بررسی وضعیت متغیرهای تحقیق بصورت خلاصه PAGEREF _Toc320828278 h 110جدول 6-1) بررسی وضعیت متغیرهای تحقیق بصورت خلاصه PAGEREF _Toc320828279 h 118جدول 6-2) نتایج مربوط به برازش مدل PAGEREF _Toc320828280 h 119جدول 6-3) نتایج مربوط به میزان تاثیر مولفه های مرتبه دوم PAGEREF _Toc320828281 h 120جدول 6-4) نتایج مربوط به میزان تاثیر مولفه های مرتبه اول PAGEREF _Toc320828282 h 121
صفحه نشانه های اختصاری
هرجا- هر وقت Any Time-any Place
حضور از راه دور Telepresence
همکاری از راه دور Telecollaboration
سبک زندگی چند وجهی po–olio lifestyles
تئوری عمل مستدل TRA: Theory Of Reasonel Action
نظریه رفتاربرنامه ریزی شده TPB:Theory Of Planed Behavior
مدل پذیرش فناوری TAM :Technology Acceptance Model
مدل ترکیبی پذیرش فناوری و رفتاربرنامه ریزی شده Model Of Combining Technology Accptance Model and TPB
مدل انگیزشی Motivational Model
درک از راحتی استفاده Perceived Ease Of Use
درک از مفید بودن Perceived Usefulness
درک از منافع شخصی Perceived Personal Benefit
سازگاری Compatibility
درک از درستی Legitimacy
ساختار فرهنگ Culture structure
درجه کارایی Self Efficacy
میزان در دسترس بودن منابع Resource Facilitating Condition
تعریف عملیاتی Technology Facilitating Condition
روایی Operational definition
آلفای کرانباخ validity
مدل معادلات ساختاری Cronbach ‘s Alpha
متغیرهای مشاهده شده Structural Equation Modeling
متغیرهای مکنون Observed
ساختارهای کوواریانس Latent
Covariance Structures Analysis
فصل اول
مقدمه و طرح مسئله

مقدمه
رشد فناوری ها به ویژه فناوری اطلاعات و ارتباطات و نفوذ شگفت آور آن در سطح جامعه، تغییرات گسترده ای را در ابعاد مختلف زندگی انسانها پدیده آورده است. امروزه در کمتر حیطه ای از کسب و کار است که در آن صحبت از ورود قدرتمند فناوری اطلاعات مطرح نباشد. سازمانها تلاش می کنند برای ارتقائ سطح کیفی خدمات خود و بقا در چرخه فناوری اطلاعات هر روز به معرفی خدمت جدید الکترونیکی بپردازندو مهمتر اینکه مشتریان نیز با همین آهنگ پرشتاب مطالبه خدمات الکترونیکی می نمایند. چنانچه انتظار می رفت حیطه کاربردی فناوری اطلاعات گسترده تر گشت و مفاهیم جدیدی نظیر کار از راه دور یا دورکاری مطرح گردید. با طرح این موضوع به نظر می رسد انقلاب دیگری در بهره ور نمودن سازمانها، بکارگیر فناوری اطلاعات در حوزه اشتغال زایی، ارتقا کیفی خدمات، توسعه عدالت اجتماعی در راه است. بسیاری از کشورهای دنیا در حال انتقال از یک جامعه مبتنی بر صنعت به جامعه مبتنی بر اطلاعات هستند. این انتقال، انقلابی در زمان، مکان، و چگونگی انجام کار پدید آورده است و شرایط کاری جدید برای اشخاص و سازمان ها به دنبال داشته است. در عصر صنعتی، مراکز تجاری در موقعیت جغرافیایی معین جهت هماهنگی و تولید بیشتر سازماندهی شده بودند، و نیاز بود که کارمندان به صورت فیزیکی در محل کار جهت تولید و توزیع خدمات حضور یابند. ابزار و وسایل تولید به طور متمرکز در کارخانه یا اداره قرار داشتند و غیر قابل انتقال بودند؛ بنابراین حضور فیزیکی در محل کار برای کارمندان ضروری بود. وسایل تولید و عرضه در عصر اطلاعات هرچه بیشتر به صورت الکترونیکی ساخته و توزیع می شوند. با ظهور کامپیوترهای ارزان قیمت، شبکه ها و اینترنت قابل دسترسی برای همه، نیاز به حضور فیزیکی در محل کار کم شده است. در این دوره که با پیشرفت های عظیم در فناوری همراه است، ماهیت کار دیگر نیازمند حضور فیزیکی کارکنان در زمانی معین سر کار نیست.پذیرش دورکاری همانند هر فناوری نوظهور دیگر با چالش ها و مسائلی مواجه است .دورکاری زمانی تحقق می یابد که مخاطبان آن یعنی کارکنان و مدیران از آن استقبال نموده و سعی در بکارگیری آن داشته باشند .امروزه سازمان ها با تغییرات عمده و بسیار سریعی مواجه اند .سرعت تغییرات و تحولات در جنبه های مختلف به گونه ای است که سازمان ها برای تضمین بقای خود مجبورند در عرصه های مختلف ماموریتی خویش بسرعت از زمینه های بروز تغییرات آگاه شوند و متناسب با آنها در خود تغییراتی ایجاد کنند .
سازمان های موفق در این عصر سازمانهایی هستند که یک گام از تحولات محیط جلوتر باشند .یکی از مهمترین تغییرات به وجودآمده در سازمان ها و جوامع امروزی ظهور فناوری اطلاعات و ارتباطات است .
استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات با افزایش کارایی ، کاهش هزینه ها و در دسترس بودن خدمات عمومی برای موسسات وکسب و کارها موجب تسهیل امور میشود . از طرف دیگر تنها بکارگیری ساده یک فناوری برای کسب مزایای حاصل از آن کافی نیست . بلکه فناوری اطلاعات باید به وسیله کاربران نهایی به کار گرفته شود و مورد استفاده قرارگیرد .پژوهش های زیادی در مورد پذیرش فناوری ها به عمل آمده است و به جرات می توان گفت دغدغه اصلی همه آنها به کارگیری و استفاده از این فناوری های جدید بوده است .
عنوان تحقیقاین تحقیق با عنوان ” بررسی پذیرش دورکاری بر مبنای مدل پذیرش فناوری ” تعریف شده است .
طرح مسئله و بیان موضوع
در چند سال اخیر بحث های زیادی درباره دورکاری شده و مزایای بسیاری برای آن برشمرده اند [42]. دورکاری را می توان از منظر های متفاوتی بررسی کرد . از دید ما دورکاری به عنوان فناوری جدیدی است که باید مورد پذیرش قرار بگیرد.[33]در این دید افراد و رفتارهایشان اهمیت دارد .افراد هستند که باید فناوری را بکار گیرند و تغییرات سازمان را بپذیرند.بر این اساس پذیرش دورکاری به عنوان گونه ای نوظهور از فناوری اطلاعات در غالب مدل پذیرش فناوری قرارمیگیرد.پذیرش دورکاری می تواند به عنوان مزیت بالقوه برای کارکنان و مدیران در رسیدن به اهداف شغلی مورد ارزیابی واقع شود .
شواهد نشان می دهد با وجود سرمایه گذاری های بسیاری که در زمینه سیستم های فناوری اطلاعات انجام میشود ،ناکامی در این سرمایه گذاری ها بیشتر از توفیق آن بوده است .سازمان ها نتوانسته اند کارایی و اثر بخشی مورد نظر خودرا از سرمایه گذاری در این امر بدست بیاورند .از این رو در کاربرد فناوری با معمای بهره وری ربرو هستند .در اواخر دهه 1990 در مطالعاتی که به انجام رسیدند ،شواهدی از بازده مثبت در سرایه گذاری های انجام شده در حوزه سیستم های فناوری اطلاعات مشاهده شدند.بدین ترتیب این پرسش که “آیا سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات دارای بازدهی است ؟” به پرسشی جدید تبدیل شد “چرا و در چه هنگام ممکن است سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات بازدهی داشته باشد ؟”
از سوی دیگر تقاضای مشتری نقش مهمی در تصمیم شرکت ها به استفاده از یک نوآوری دارد .بهره برداری سودآور از یک نوآوری به پذیرش آن از سوی جامعه بستگی دارد.از این رو زمانی که تقاضای جامعه ناهمگن (غیر یکنواخت) است بنگاهها در تصمیم گیری برای به کارگیری فناوری نیازمند ارزیابی تمایلات کاربران در استفاده از فناوری ،محصول یا خدمت جدید هستند .[6]
طرح دورکاری از جمله پروژه های فناوری اطلاعات است که از این قائده مستثنی نیست .با توجه به این امر که هزینه های زیادی برای توسعه طرح دورکاری صرف می شود ، اطمینان یافتن از اینکه شرایط برای اجرای درست این طرح بخوبی مهیا شده است از اهمیت بسزایی برخوردار است. اجرای طرح های فناوری اطلاعات فقط به فراهم کردن سازو کار تکنولوژیک آن نیست.[5] بیشتر مقالات در باره دورکاری به کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری اشاره می کنند مثل تخمین 60 درصد کاهش در هزینه اداره IBM و 20 درصد افزایش بهره وری در بین دورکاران CISCO [9] اما متاسفانه تاثیرات استراتژیک بلند مدت در آنالیز آنها در نظر گرفته نمی شود .سازمان های پیشرو به دید واضحی از آینده نیازمندند .آنها نیاز دارند بدانند آیا و چگونه طرح های فناوری اطلاعات با موفقیت اعمال می شود یا خیر و این تصمیم را مبتنی بر منطق و دلیل و نه بر مبنی حدس بگیرند .
باتوجه به این که بخش عمده‌ای از افراد دورکار، نیروهای دانش بنیان شرکت‌ها هستند، این نیروها عاملی اساسی در فعالیت‌های تحقیق و توسعه شرکت‌ها به حساب می‌آیند.[10] مقاومت در برابر تغییر و یا همان عدم پذیرش دورکاری از افراد درگیر در طرح (سازمانها و کارکنان و خانواده های آنها ) یکی از ریسکهای اجرای دورکاری می باشد.
بر این اساس بررسی دورکاری در مدل پذیرش فناوری توضیحی برای چگونگی و چرایی انتخاب دورکاری توسط مدیران و کارکنان را فراهم می آورد. در این پژوهش برآنیم پذیرش دورکاری را در قالب مدل پذیرش فناوری پیشنهادی مورد بررسی قرار دهیم .این مطالعه همچنین قادر است تمایل به دورکاری را در ایران پیش بینی کند .
اهداف تحقیقهدف اصلی این پژوهش بررسی عوامل تاثیر گذار بر قصد از استفاده از دورکاری با استفاده از مدلی مبتنی بر مدل پذیرش فناوری است . مدل پذیرش فناوری یکی از مدل هایی است که به طور گسترده و وسیع برای تشریح عوامل اثرگزار بر پذیرش سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط کاربران و مشتریان مورد استفاده قرار گرفته است. دو باور سهولت استفاده درک شده و سودمندی درک شده به عنوان دو سازه اساسی در تعیین پذیرش انواع فناوری های اطلاعات در دهه های گذشته مدنظر قرار گرفته است[13]. در این پژوهش سازه های دیگر که تاثیری بر پذیرش دورکاری دارد بررسی میشود .
شناسایی عواملی که با قصد از دورکاری رابطه معنی داری دارند .
ارائه پیشنهاداتی برای راه اندازی دورکاری به گونه ای که واقعا مورد استفاده افراد باشد .
اهداف جزئی تر این تحقیق شامل موارد زیر است :
ویرایش و استخراج مولفه ها و متغییر های برونزای مدل
بررسی مولفه های پذیرش دورکاری در مدل مذکور
بررسی تاثیر متغییر ها بر پذیرش دورکاری
جمع آوری داده در Case Study
آنالیز داده ها
ارائه مولفه های موثر در جهت پذیرش و یا عدم پذیرش فناوری دورکاری
یافته های این پژوهش استراتژی های ایجاد اعتماد و مکانیزم های پیشگیرانه ای می باشد که می تواند در جهت توسعه سیستم های دورکاری مورد استفاده قرار بگیرد. در این پژوهش با استفاده از روش تحقیق«توصیفی- پیمایشی» نمونه ای از کارکنان دورکار و غیر دورکار همچنین مدیرانی که ارائه دورکاری می کنند و مدیرانی که کار دورکاری ارائه نمی کنند , با استفاده از ابزارهای آماری مورد بررسی قرار می گیرند.
سوالات تحقیق
با توجه به اهداف فوق سوالات زیر در این زمینه مطرح میشود :
چه رابطه ای بین پذیرش دورکاری و رفتار وجوددارد ؟
چه رابطه ای بین پذیرش دورکاری و هنجار وجوددارد ؟
چه رابطه ای بین پذیرش دورکاری و کنترل رفتاری وجوددارد ؟
آیا بین درک از مفید بودن و رفتار رابطه معنی داری وجوددارد ؟
آیا بین راحتی استفاده و رفتار رابطه معنی داری وجوددارد ؟
آیا بین سازگاری شغل با دورکاری و رفتار رابطه معنی داری وجوددارد ؟
آیا بین درک منافع شخصی و رفتار رابطه معنی داری وجوددارد ؟
آیا بین درک از حقانیت و درستی و هنجار رابطه معنی داری وجوددارد ؟
آیا بین فرهنگ و هنجار رابطه معنی داری وجوددارد ؟
آیا بین کارایی فرد و کنترل رفتاری رابطه معنی داری وجوددارد ؟
آیا بین در دسترس بودن منابع و کنترل رفتاری رابطه معنی داری وجوددارد ؟
آیا بین دردسترس بودن فناوری و کنترل رفتاری رابطه معنی داری وجوددارد ؟
فرضیه ها
بر اساس مدل پیشنهادی که بسطی از مدل رفتاربرنامه ریزی شده و مدل پذیرش فناوری اطلاعات است فرضیات ذیل در نظر می گیریم:
فرضیه 1: برداشت ذهنی از سودمندی دورکاری تاثیر مثبتی بر رفتار استفاده از دورکاری دارد.
فرضیه 2: برداشت ذهنی از راحتی استفاده از دورکاری تاثیر مثبتی بر رفتار استفاده از دورکاری دارد.
فرضیه 3: میزان منافع شخصی افراد از دورکاری تاثیر مثبتی بر رفتار استفاده از دورکاری دارد.
فرضیه 4: سازگاری انجام شغل دردورکاری تاثیر مثبتی بر رفتار استفاده از دورکاری دارد.
فرضیه 5: برداشت ذهنی از درستی و حقانیت دورکاری تاثیر مثبتی بر نگرش استفاده از دورکاری دارد .
فرضیه 6: فرهنگ ، ‌تاثیر درک دیگران از دورکاری (تفکر دوستان و افراد خانواده) تاثیر مثبتی بر هنجار استفاده از دورکاری دارد .
فرضیه 7: کارایی فرد در انجام کار بصورت دورکاری تاثیر مثبتی بر کنترل رفتاری استفاده از دورکاری دارد .
فرضیه 8: در دسترس بودن منابع درهنگام دورکاری تاثیر مثبتی بر کنترل رفتاری استفاده از دورکاری دارد .
فرضیه 9: در دسترس بودن فناوری در هنگام دورکاری تاثیر مثبتی بر پذیرش دورکاری دارد .
فرضیه 10: برداشت ذهنی از سودمندی دورکاری تاثیر مثبتی بر پذیرش دورکاری دارد .
فرضیه 11: برداشت ذهنی از راحتی استفاده از امکان دورکاری تاثیر مثبتی بر پذیرش دورکاری دارد .
روش تحقیقاین پژوهش از لحاظ هدف کاربردی ، ازلحاظ روش توصیفی واز لحاظ زمانی از نوع روش پژوهش پیمایشی می باشد .روش پیمایشی برای گرد آوری دادههای در زمان حال بکار میرود .در این روش پژوهشگر در شرایطی نیست که بتواند متغیر های محیط را دستکاری کند و کنترل کمتری بر محیط پژوهش دارد وپیش فرض اصلی روش پیمایش آن است که با بکارگیری دقیق روش های علمی می توان از طریق مطالعه یک نمونه ، به تعمیم نتایج آن به یک جامعه بزرگ تر نائل شد .
ابزار گردآوری داده هادر این پژوهش داده های ثانویه از طریق روش کتابخانه ای شامل مطالعه کتب، اسناد و مدارک و همچنین مطالب مورد نیاز از اینترنت و پایگاههای علمی معتبر نظیر margarine ( بانک اطلاعات مجلات فارسی)‌ ، مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (sid) ,Emerald,Ebsco, Springer, ‌ISI , Proquest, Sciencedirect, IEEE جمع آوری شده و از این داده ها برای تدوین مبانی نظری استفاده شده است و برای داده های اولیه برای تست مدل از ابزار پرسشنامه استفاده شده است .
اعتبار درونی پژوهش
جهت تعیین اعتبار و روایی پرسش نامه از روش اعتبار محتوا استفاده شده است. برای تعیین روایی این پرسشنامه با مطالعه منابع مربوط ، طرح اولیه پرسش نامه تهیه می گردد و بعد از اینکه توسط اساتید ومتخصصان مورد بررسی قرار گرفت و مواردی اصلاح شد پرسشنامه نهایی تدوین میشود.در نمودار 1-1 فرآیند اجرای این تحقیق نشان داده شده است:
شکل 1-1)‌ فرآیند تکمیل تحقیقمدل سازی
اجرا تحلیل نتایج و ارزیابی مدل
تدوین گزارش تحقیق
بررسی مبانی نظری و انتخاب مدل
تعریف متغییرها و سنجه های اندازه گیری
طراحی ابزار گردآوری داده ها و اطلاعات اولیه تحقیق
جمع آوری داده ها و آماده سازی داده ها

جمع بندی مطالب
طراحی
اجرا
انتقال

طراحی طرح تحقیقدر هر تحقیقی قبل از اجرای واقعی (گردآوری و تحلیل داده ها و پاسخ گویی به سوالات تحقیق) لازم است تا طرح اجرای تحقیق بطور کامل طراحی و تدوین شود .فرآیند طراحی تحقیق حاضر به سه مرحله کلی قابل تقسیم است .
مرحله اول : بررسی مبانی نظری
هدف این مرحله دستیابی به شناخت مورد نیاز از دورکاری و مدل های پذیرش دورکاری است .با انجام این کار مدل مفهومی تحقیق که رابطه بین متغییر های مورد مطالعه در این تحقیق را نشان می دهد نیز انتخاب یا توسعه داده میشود.
مرحله دوم : تعریف متغییر ها و سنجه های اندازه گیری
در این مرحله براساس مدل مفهومی تحقیق متغییر هایی که در این تحقیق باید اندازه گیری شوند به همراه سنجه ها یا شاخص ها ی اندازه گیری آنها تعریف می شوند . این کارها همان تعریف عملیاتی متغییر ها ست که اندازه گیری مفاهیم مرتبط با متغییرهای مذکور را امکان پذیر می سازد .
مرحله سوم : طراحی ابزار و روش های گردآوری داده
پس از تعریف عملیاتی متغییر ها می توان اقدام به طراحی ابزار گرداوری داده نمود . این ابزار باید قادر باشد داده های کافی و معتبر را برای اهداف تحلیلی گردآوری نماید .قسمت دوم این کار مرحله مربوط به طراحی روش گرد آوری داده یا طرح نمونه گیری و روش تحلیل داده هاست . بخش اعظم فصل سوم تحقیق اختصاص به تشریح ابزار گردآوری و روش تحلیل داده ها دارد .
اجرای طرح تحقیق
پس از تهیه طرح تحقیق نوبت به اجرای طرح تحقیق می رسد .در این مرحله با استفاده از ابزارهای گرد آوری داده و روش نمونه گیری داده های مورد نیاز گرد آوری میشود .سپس داده ها ی گردآوری شده با استفاده از روش های تحلیل داده تحلیل شده و به سوالات و فرضضیات تحقیق پاسخ داده میشود .
انتقال
تحقیق زمانی مفید خواهد بود که دانش تولید شده به وسیله آن در اختیار افراد قرار گیرد .بر این اساس زمانی تحقیق کامل شده محسوب میشود که دانش آن در جامعه تسری پیدا کند .برای این کار گزارش این تحقیق در مرحله آخر و پس از انجام تمامی مراحل تهیه و منتشر میشود .
محدوده تحقیقمحدوده این تحقیق حاکثر شش ماه پس از تصویب نهایی تحقیق بوده است که از اردیبهشت 1390 تا آبان 1390 ادامه داشته است .محدوده مکانی این تحقیق شهر تهران است .مشتریان و مخاطبانی که این تحقیق مورد استفاده آنان است تمام کسانی است که صاحبان کسب و کار اعم از دولتی و خصوصی است که خواستار راه اندازی دورکاری و بهره مندی از مزایای این فناوری نوین هستند .محدوده موضوعی این تحقیق بررسی پذیرش دورکاری است .
محدودیت های تحقیقمحدودیت موضوعی : در این تحقیق کوشیده ایم تمامی عوامل موثر بر پذیرش ملموس را در مدل در نظر بگیریم علاوه بر این مولفه ها عوامل متعددی بر پذیرش دورکاری موثر است اما در محدوده تحقیق امکان بررسی همه عوامل وجودنداشته است . با به جریان افتادن دورکاری و متداول تر شدن آن در جامعه عوامل جدیدی موثر بر پذیرش دورکاری بروز خواهد کرد مانند احساس ایزوله شدن که هم اکنون در جامعه قابل سنجیدن نیست .
محدودیت زمانی :‌با توجه به گستردگی عملیات گردآوری داده های میدانی و زمان بر بودن آن عامل زمان به عنوان یک محدودیت اساسی در اجرای این تحقیق مطرح بوده است .
فصل دوم
ادبیات موضوع
مقدمه
فصل دوم این پژوهش اختصاص به مبانی نظری دارد.هدف از تدوین این فصل ایجادبستر نظری و تئوریک لازم در زمینه دورکاری و پذیرش آن بطور خاص است .بخش اول به معرفی دورکاری اختصاص دارد .تعاریف و مزایا و مشکلات پیش روی دورکاری و انواع دورکاری در این بخش بررسی شده است .همچنین در این بخش تاریخچه و روند رشد و توسعه دورکاری بررسی شده است .بخش دوم به مدل های پذیرش فناوری اختصاص دارد.
مفاهیم”دورکاری” روشی برای کار کردن به روشی مستقل از محیط جغرافیایی اداره یا شرکت است. با استفاده از ابزارها و تجهیزات انفورماتیکی، مخابراتی و متدهای انعطاف پذیرسازی که از سوی سازمان مربوطه ارائه می شود می توان در این شیوه کار کردن تسهیل ایجاد کرد. “دورکاری”، مفهومی است که به شدت با تکامل فناوریهای انفورماتیکی و توسعه شبکه های اینترنت و اینترانت گره خورده است.دورکاری، تکنیکی برای کارکردن در محیطی خارج از اداره است. این شیوه به شاغل اجازه می دهد که کار را در محیطهای مختلف در حرکت و یا در خانه به صورت آزادانه انجام دهد و در نتیجه به افراد اجازه می دهد که در کجا و چگونه کار کنند.دورکاری انواع مختلفی دارد که شامل دورکاری از خانه، دورکاری از مرکز ماهواره ای، دورکاری از مرکز راه دور و دورکاری موبایل می شوند.ابزارهایی به طور عادی برای دورکاری استفاده می شوند شامل پست الکترونیک (ایمیل)، چت، اتصال مستقیم به شبکه های شرکتی، VOIP (تلفن از راه اینترنت از طریق سرویس اسکایپ) و سرویسهای ویدیوکنفرانس می شوند. پدیده دورکاری مواردی از قبیل ساختار فناوری، فرهنگ کار، شرایط بازار، گسترش ICT (فناوری ارتباطات و اطلاعات)، فرهنگ نوآوری، سیاستهای دولتی و الگوهای آموزشی را تحت تاثیر قرار می دهد.
تعریف دورکاریدورکاری که هنوز گاهی اوقات با واژه “ارتباط از راه دور” می‌آید به طور مفهومی نوعی کار “هرجا- هر وقت” تداعی شده است. در اصل این تعریف شامل کار در مراکز دورکاری (جایی نزدیک به خانه به نسبت مکان معمولی) که کارکنان آن فرصت انجام کار از خانه را دارند.روشن است که همه کاری مناسب دورکاری نیست برای مثال وظایفی که نیازمند ارتباط رو در رو است و یا در تعامل با تجهیزاتی است که در محل کار وجود دارد. هر چند با رشد تکنولوژی‌های براساس کامپیوتر وظایف بیشتری قابلیت اجرای دورکاری دارند. وظایفی مثل کار با پردازشگرهای متنی – حسابداری – برنامه نویسی کامپیوتری – طراحی – سرویس سنتری – کنترل کیفیت – مراقبت سلامتی می‌تواند از خانه انجام شود.
همچنین به خاطر توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و کاهش هزینه‌ها به همراه مزایای بی شماری که دورکاری داشته، تا سال 2006 تعداد آمریکاهایی که به کارکنان اجازه حداقل یک روز از ماه کار در خانه را می‌داند از 9.9 میلیون به 12.4 میلیون رسیده است. با احتساب کارکنان قراردادی حدوداٌ 5 درصد کارکنان کل آمریکا دورکار هستند.[17] بسیاری شرکت‌ها مخصوصاٌ در بخش مالی – آی تی و بخش های ارتباطی فرصت دورکاری را پیشنهاد می‌دهند.
برخی از سازمان‌ها رویکردی برون سپاری داشته و بر اساس مدل ” کار در خانه” عمل می‌کنند گاهاٌ به نام‌های کار مجازی یا کار از راه دور اطلاق می‌شود. با افزایش رقابتی شدن سرمایه انسانی و موج بازنشستگی دورکاری سبک کاری جدیدی برای کارکنان سن و کارکنان جوانی که به دنبال کار منعطف هستند ارائه می‌کند.[18] مفهوم استخدام کارکنان مسن‌تر در طرح دورکاری توسط رئیس برنامه دورکاری آمریکا ارائه شد و با اقبال عمومی مواجه شد. هر چند اکثریت کارها فرصت دورکاری را به کارکنان پیشنهاد نمی‌دهند و وقتی هم پیشنهاد می‌شود در اهداف زمانی که باید از خانه کار کند بسیار محدود هستند (Potter 2003)
تعاریف متعددی از دیدگاههای مختلفی برای دورکاری ارائه شده که در زیر به برخی از مهمترین آنها اشاره می کنیم:
دورکاری توافقی کاری براساس تکنولو‍ژی اطلاعاتی و ارتباطی است که توسط کامپیوترها – پراسسورها – ترمینال‌ها – تلفن و فکس و ایمیل و مودم و … امکان پذیر شده است.دورکاری استفاده از کامپیوترها و تکنولو‍‍‍‍‍ژی ارتباطی را با انعطاف مکان کاری فراهم آورده است.همانطور که مرزهای جغرافیایی و سازمانی محل‌های کاری متمرکز را برداشته است.[19]
تعریف دورکاری به بیان دیگر در بیانیه فدرال آمده است :توافق کاری که کارکنان وظایف اداره ای خود را در خانه و یا دیگر مکان های کاری از لحاظ جغرافیایی که راحت و مناسب می دانند انجام دهند.کارکنانی دورکار محسوب می شوند که حداقل دو روز در هفته از 48 هفته کاری در سال را دورکار باشند[20]
“جک نیلز” که به عنوان ” پدر دورکاری” از او یاد می شود دورکاری را هرگونه شکلی از به کارگیری فناوری های اطلاعاتی به جای مسافرتهای مربوط به کار و حرکت کار به سمت کارکنان، به جای حرکت کارکنان به سوی کار تعریف می کند [21]
لغت دورکاری به عنوان کار در خانه ترجمه می شود هر چند که انواع دیگری از دورکاری وجود دارد. عنصر معمول برای مفهوم دورکاری خانه نیست . استفاده از کامپیوتر و ارتباطات الکترونیکی معنی شکل و هدف کار را تغییر داده است.تعریف از دورکاری به دو دسته تقسیم می شود:از یک طرف آن هایی که به موقعیت مکانی دورکاران توجه دارند از طرف دیگر آن هایی که به استفاده از کامپیوتر و وسایل ارتباطی تکیه می کنند. در گروه اول تاکید بر برداشت شخص از اداره سنتی است. از دید موقعیت مکانی کارکنان و تاکید بر این که در دورکاری مهم این است که از مکانی که دیگر کارکنان کار می کنند دور باشند . گروه دوم یعنی آن هایی که به استفاده از کامپیوتر و ابزارهای ارتباطی به عنوان ابزاری برای شخص دورکار تاکید دارند.این گروه معتقدند وقتی می توانیم صحبت از دورکاری کنیم که یک ارتباط انتقال داده ای بین واحدهای از راه دور و واحدهای شرکت داشته باشیم[22]
دورکاری شیوه ای انعطاف پذیر در کارکردن است که طیف وسیعی از فعالیتهای کاری و همه کسانی که امکان کارکردن در بخش مهمی از زمان کاری، در مسافتی دور از کارفرما یا دور از مکان مرسوم کار را دارند، در بر می گیرد. نباید به اشتباه تصور کرد که افرادی که دورکاری انجام میدهند ضرورتاً باید جزو افرادی باشند که برای خودشان کسب و کاری دارند و فقط در صورت داشتن کسب و کار خودشان میتوانند از راه دور کارهایشان را انجام دهند. دورکاری همیشه شامل استفاده از ارتباطات راه دور برای برقراری ارتباط میان کارفرما و کارمند می باشد[1]
دور کاری در مکانی مستقل از مکان کارفرما انجام می گیرد، مکانی که بنابر تمایل فردی شخص دورکار یا سازمانی که او برایش کار می کند، می تواند تغییر کند و نیز کاری است که اساسا متکی بر فناوری ارتباطات است و نتایج کار به صورت از راه دور برای کارفرما ارسال میشود. لازم به ذکر است که که برقراری تماس ممکن است از طریق مخابراتی نباشد بلکه می توان از طریق خدمات پستی یا پیک نیز به این کار اقدام کرد . [1]
دورکاری پدیده ای است که در جوامع اطلاعاتی رونق یافته و محدودیت زمانی و مکانی در اجرای وظایف شغلی را با بهره گیری از فناوری ارتباطات و اطلاعات از بین می برد لذا خروجی یا نتیجه کار بیش از هر عامل دیگر موردتوجه است[23]
دورکاری رویکردی از کار است که در آن کارکنان می توانند دور از محل اداره، در زمان دلخواه خود، با استفاده از فناوری های پیشرفته ارتباطات راه دور و رایانه کار کنند و سپس نتایج کار را به صورت الکترونیکی،به اداره یا محل دیگری منتقل کنند[24]
از دید ما اگر می خواهیم به مفهوم دورکاری بپردازیم باید هر دو بعد را در نظر بگیریم. از یک طرف فاصله فیزیکی لازم است و از طرف دیگر استفاده از کامپیوتر و دیگر سخت افزارها در کنار ارتباط انتقال داده ای که معاشرت دورکار را با دیگر هم کاران و روئسایش امکان پذیر می سازد. دریک جمع بندی از تعاریف قبل می توان گفت:دورکاری روشی برای سازماندهی کار بر مبنای ایجاد انعطاف زمانی و مکانی در انجام کار، بااستفاده از قابلیت های فناوری اطلاعات است.
دورکاری در مقابل TelecommutingTelecommuting در واقع شکلی از دورکاری است. به عبارت دیگر اگر شما مسافت سفر کاری را به چند صد مایل افزایش دهید به آن دورکاری می گویند. بنابراین عملکرد اصولی Telecommuting و دورکاری یکسان است. به عبارت بهتر می توان گفت Telecommuting نوعی از دورکاری در مقیاس کوچک تر است و در حالت کلی Telecommuting زیر مجموعه ای از دورکاری محسوب می شود.[3]
حضور از راه دورحضور از راه دور اصطلاحی است که در عرصه علمی انجام عملکردهای گسترده ای را از راه دور و از طریق یک تداخل رایانه ای، شبکه ماهواره ای و سیستمهای از راه دور امکانپذیر می کند و به کاربر اجازه می دهد که از راه دور در محل دیگری حضور داشته باشد.
همکاری از راه دورهمکاری از راه دور شیوه ای است که به کارمندان و مدیران اجازه می دهد که از فواصل دور در جلسات کاری شرکت کنند و در جهت توسعه کارها به صورت حضور از راه دور با یکدیگر تشریک مساعی کنند.
“همکاری از راه دور” یک تشریک مساعی بصری به صورت حضور از راه دور است که با استفاده از یک “مولتی نمایشگر”، “سیستم حضور از راه دور اشتراک گذاری تصاویر با وضوح بالا” و یک “سکوی همکاری داده ها” از طریق اتصال به اینترنت می تواند یک شبکه تصویری خصوصی بسیار ایمن را برای شرکتها ایجاد کند. این سیستم همکاری از راه دور تنها از طریق یک مرورگر و بر روی اینترنت عمل می کند.
از دیدگاه تقسیم بندی می توان گفت که “دورکاری” زیرمجموعه “حضور از راه دور” و “همکاری از راه دور” زیرمجموعه “دورکاری” است.
انواع دورکاریدورکاری انواع مختلفی دارد که از دیدگاههای مختلفی قابل بیان است در ادامه انواع دورکاری از منظر شیوه های متفاوت راه اندازی و کنترل در اروپا بکارگرفته شده عنوان شده است :
: Out sourcing برون سپاری
این بخش دربرگیرنده سازمانهایی است که وظایف آنها به راحتی در خانه انجام می شود و بواسطه قراردادی به شرکت پیمانکار دورکاری، سپرده می شود.
Work Peak Buffer
در مواردی که شرکتها با پیک کاری مواجه می شوند، فعالیتهای خاصی را به دورکاران می سپارند.
Improving the home-work interface بهبود واسطه کار در منزل
در این الگو دورکاری برای فراهم کردن محیطی برای کارکنان جهت ترکیب انعطاف پذیر نیازهای خانواده – مثل مراقبت از کودک – با شغل می باشد.
دورکاری تناوبی
این الگوی دورکاری به موقعیت هایی برمی گردد که دورکاران و سازمانهای دورکار ترجیح می دهند به کار تناوبی بین دفتر مرکزی و منزل و مراکز دورکاری بپردازند.
خویش فرمایی جدید
این الگوی دورکاری آن روی دیگر سکه برای برون سپاری و پیمانکاری است. این الگو زمانی اتفاق می افتد که کارمندان رسمی یک سازمان وظایفی که توسط سازمانها برون سپاری شده اند را بر عهده می گیرند.
دورکاری شبکه ای ) سازمانهای مجازی(
در برخی از موارد پیمانکاران دورکار مستقلا یک شبکه دورکاران را راه اندازی می کنند تا حضور خود یا حداقل پتانسیل خود را در بازارافزایش دهند.
توسعه منطقه ای
در این الگو ممکن است کلبه های روستایی از راه دور با هدف توسعه منطقه ای شروع به کار کنند.
تجمع گروهی نیازمندان خاص
این الگو به شکلهایی از دورکاری بر می گردد که به دنبال تجمیع کردن افراد ناتوان ( معمولان) به دنیای کار با استفاده از دورکاری به عنوان یک رسانه می باشد.
بازاریابی و فروش از راه دور
این نوع از دورکاری، از آنجائیکه کارکنان دورکاری از خانه و دورکاری از مرکز عادت کرده اند که یک شرکت و محصولاتش را سریعا و با قیمت مناسب در بازار ترویج کنند، بسیار متداول شده است
دورکاری از مرکز
امروزه این نوع از دورکاری اشکال مختلفی از خود را نشان می دهد . این محدوده از دورکاری Satellite ,Televillage ,Telecottage، neighbourhood workcenters را در بر می گیرد.
بطور کلی سه بعد متفاوت از دورکاری از منظر مکان انجام کار متصور است .
جدول 2-1) ابعاد دورکاریSelf employed in SOHOS Mobile Home based
Small office ,home office
اداره کوچک و یا اداره در خانه
خانه محل اصلی کار است
استفاده از ICT برای ارتباط با مشتری کار در جایی به غیر از اداره (لزوما خانه نیست)
استفاده از ارتباطات آنلاین در طول مسافرت های کاری احتمالی
استفاده از ایمیل اینترنت و دسترسی از راه دورremote کار در خانه با یک pc
استفاده از ICT برای انتقال نتایج
این نوع دورکاری می تواند بصورت پیوسته .جایگزین یا کار مکمل انجام شود
هدون و برینن در مطالعاتی که درباره ویژگی ها ی دورکاری و دورکاران ارائه داده اند در سال 2008 آماری از چند کشورپیشرو در دورکاری ارائه کرده اند .مطالعه آنها از منظر رویکرد متفاوت در کشورهای پیشرو در انواع متفاوت دورکاری بوده است .مطابق نمودار و بر اساس دسته بندی عنوان شده درصد کاربردی بودن انواع مختلف دورکاری مورد توجه بوده است .
شکل 2-1) مقایسه انواع دورکاری در کشورهای پیشرو
بر اساس نوع دورکاری که پیاده سازی شد دورکاری به 4 نوع زیر تقسیم بندی می‌شود.
مدل1: پرسنل از خانه و به صورت نیمه وقت کار می‌کنند( معمولاٌ فعالیت‌های Word Processing را شامل می شود)
مدل2: پرسنل حرفه‌ای از خانه و به صورت پاره وقت یا تمام وقت.
مدل3: دورکاران مستقل به صورت قراردادی(معمولاٌ برنامه نویس کامپیوتر و آنالیزور و…)
مدل4: سازمان‌هایی که به طور کلی فقط به صورت دورکاری کار می کنند و بر اساس Chunk (واحد کاری در هفته) حقوق می‌گیرند.[19]
مزایای دورکاری
در سال‌های اخیر منافع و مسائل مربوط به دورکاری از دید کارفرما و کارمند روشن‌تر شده است. مزایای دورکاری از دو جنبه مورد توجه است: مزایای فردی، مزایای سازمانی
از دید سازمان:
افزایش بهره وری
بهره وری دورکاران در اثر چند عامل افزایش می یابد:
کاهش حواس پرتی در اثر مکالمات روزانه بین همکاران و افزایش تمرکز افراد ، مزاحمت های همکاران و دیگر مسائل حاشیه ای
حذف زمان اختصاص یافته به رفت و آمد و تبدیل آن به زمان مفید کاری
کاهش غیبتهای مرتبط با بیماری افراد (تحقیقات نشان می دهد که دورکاران غیبت کمتری دارند)
همچنین کاهش غیبت از کار برای مسائل شخصی (مطالعات انجام شده نشان می دهد که دورکاران برای مسائل شخصی و خانوادگی حدود دو تا چهار ساعت در ماه مرخصی می گیرند)
و افزایش انعطاف پذیری (دور کاران از انعطاف پذیری بیشتری نسبت به کارمندان سنتی برخوردارند)
کاهش مشکلات مرتبط با کنترل حضور و غیاب کارکنان
کاهش هزینه های ثابت
دورکاری را می توان در هر جایی که امکان راه اندازی آن وجود دارد، با کمترین هزینه انجام داد و به همین دلیل از هزینه های مربوط به سرمایش، گرمایش، تعمیرات، حفاظت، فضا، و …جلوگیری می شود.
سازماندهی شغلی
کاهش نیاز به فضای اداری
کاهش هزینه‌های قصای اداری و پارکینگ
افزایش جذب کارمند ( شامل افراد مسن و افرادی که ناتوانی‌هایی دارند)
افزایش نگهداری کارکنان با مهارت
یکی از ویژگیهای دورکاری، شیوه به کارگیری کارکنان دارای تخصصهای کمیاب برای انجام کار است. با دورکاری می توانیم افراد را در مشاغلی که دچار کمبود متخصص هستند یا کسانی که تخصصهای ویژه دارند و به صورت مرسوم نمی توان آنان را استخدام کرد، به کار گرفت. همچنین وقتی که خانواده فرد نقل مکان می کند، می توان بدون از دست دادن فرد دورکار ازفاصله دور از مهارت های او استفاده کرد.
بهبود سرویس دهی به مشتری و بهبود وجهه سازمان
برگشت پذیری ( بهبود پذیری):
سازمان هایی که از دورکاری استفاده مؤثر می کنند در مواجهه با اتفاقات خارجی (اعتصابات، حمل و نقل، دگرگونی آب و هوا، اعمال تروریستی یا سوانح طبیعی) توان برگشت پذیری بیشتری دارند و نسبت به سازمان فیزیکی خیلی زودتر می توانند به ارائه خدمات بپردازند.[25]
دورکاری از دید کارکنان مزایای متفاوتی دارد که در ذیل به چند نمونه از آن اشاره میشود:
زمان کاری قابل تغییر
یک نگرش منعطف به ساعات کار، اغلب با یک برنامه دورکاری موفقیت آمیز همراه است.هرکس یک آهنگ روزانه شخصی دارد: بعضی ها بیشتر در اوایل صبح نشاط و خلاقیت دارند وبعضی ها در آخر شب ، این نوع نگرش منعطف در دورکاری به معنای آزادی فرد در آغاز کردن و پایان دادن کار، به هر شکلی که بهتر می داند، می باشد.
کاهش و یا حذف نیاز به طی مسیر
زندگی کاری راحت تر(کاهش گرفتاری و افزایش تمرکز)
توجه به نتیجه کار و نه به ساعات حضور فرد
صرفه جویی در هزینه‌های مختلف زمانی و مالی کارکنان
افزایش زمان آزاد کارکنان,ارتباطات خانوادگی و بهبود شرایط خانواده
این مزیتها برای بعضی دورکاران، اساسی ترین انگیزش محسوب می گردد؛ دورکاران در مکانی که ترجیح می دهند زندگی میکنند و هزینه های رفت وآمد، اضطرابهای عصبی ناشی از رفت وآمد و زمان صرف شده کاهش می یابد. یک برنامه کاری منعطف و دورکاری مؤثر، لزوم تغییر شغل در هنگام نقل و انتقال را کاهش میدهد؛ یعنی فرد می تواند بعد از تغییر محل زندگی هم شغل خود را حفظ کند.
افزایش فرصت‌ها برای درآمد بیشترو فرصت برای انجام کار نیمه وقت
در دورکاری، فرصت های کاری تنها به مشاغلی که فاصله محل انجام آنها با خانه کارکنان از لحاظ رفت و آمد معقول باشد محدود نمی شوند؛ به عبارتی می توان بدون رفت وآمد، برای سازمان های مختلفی کار را از راه دور انجام داد. به عبارت بهتر دورکاری به طور بالقوه افراد را قادر می سازد که در هر منطقه یا فاصله ای که باشند بتوانند از فرصتهای کاری موجود در دیگر مناطق و حتی کشورهای دیگر نیز بهره مند گردند.
بهبود شرایط کار، و بهره وری کارکنان
در پی استقلال و کنترل خود بر نحوه انجام کار به دلیل وجود رضایت شغلی، بعضی از دورکاران در مدت زمان کوتاهتر، کار بیشتری انجام می دهند بنابراین دورکاری در بهبود بهره وری کارکنان مؤثر است.
افزایش استقلال شغلی کارکنان و افزایش رضایت شغلی
کاهش فشارهای روحی ناشی از محیط کار و تعاملات اجتماعی روزمره
زمان کوتاهی برای طی مسیر و استفاده کارا تری از زمان کار
برنامه ریزی منعطف برای زندگی
تعادل کار خانواده و اوقات فراغت
اگرچه فرد دورکار ممکن است ساعات بیشتری را صرف انجام کار بکند، ولی باز هم می تواند اوقات بیشتری را با خانواده خود بگذراند و مسئولیت های متنوع زندگی خانوادگی همچون بردن بچه به مدرسه، خرید و … را بپذیرد. او می تواند آزادانه کار کند و کسری پرداختی های مربوط به کارش را با بعضی مزایای دیگر جایگزین نماید.” چارلز هندی” در این خصوص از واژه “سبک زندگی چند وجهی ” استفاده می کند .[1]
صرفه جویی بنزین و هزینه پارکینگ و نهار و …
فرصت برای ارتباطات بیشتر
افزایش ارتباطات خانوادگی و مراقبت از خانواده
طبقه بندی هزینه و فایده [19]
برای جمع بندی مزایای دورکاری نموداری در زیر آورده شده که نتیجه نظر سنجی بین شرکتهایی با بیش از پنج سال سابقه دورکاری و درباره مهمترین نتایج حاصل از دورکاری شده است .نتایج این نظر سنجی در مجله network world به چاپ رسیده است [26]

شکل 2-2) مزایای دورکاری منتشر شده از سوی CEOمشکلات پیاده سازی دورکاری
همانطور که در قسمت های قبلی اشاره شد، دورکاری دارای مزایای فراوانی برای فرد، سازمان(کارفرما) و جامعه می باشد. اما دسترسی به این مزایا به سادگی امکان پذیر نیست، مگر اینکه بتوانیم بر موانع موجود غلبه کنیم. از جمله مهمترین موانع دورکاری در سال 2003 منتشر شده شامل ماهیت کار- عدم پوشش برای حل برخی چالش‌ها – امنیت داده‌ها – مقاومت مدیریت و تامین بودجه برای تجهیزات و فناوری بوده است . در سال 2005 موانع مهم دورکاری از سوی دولت فدرال منتشر شده شامل : چالش‌هایی که نتیجه فرهنگ سازمانی است – مقاومت مدیریت – امنیت داده‌ها و تامین تکنولوژی‌های مرتبط با دورکاری [17] است .
از دید پیاده سازی و پذیرش دورکاری معایب دورکاری را می توان برشمرد.
تاثیر روی فرهنگ سازمان
کاهش انتشار دانش دورن سازمان
اثرات منفی بر کارهای تیمی
کاهش جنبه‌های اجتماعی محیط کار
کاهش تعاملات افراد حرفه‌ای
نیاز برای سرمایه گذاری روی ICT
کنترل کمتر بر امنیت داده و مشکل در مانیتورینگ خروجی کار- عدم نظارت ادمین
کنترل وابهام نسبت به مسائل حقوقی حاکم بر کار در خانه نظیر جراحات یا خطر سلامتی برای کارکنان
مقاومت در برابر تغییر
دانش کم کامپیوتری دورکاری و هزینه های ارتباطی
هزینه های معرفی دورکاری
مقاومت مدیران برای دسترسی به تجهیزات دورکاری
اجتماع های بی میل /نگرش منفی اجتماع به دورکاری
مشکلات فراهم آوردن Back Up
مشکلات درروش پرداخت به دورکاران [19]
معایب از دیدگاه کارکنان:
ایزوله شدن در سازمان
عدم ارتباطات اجتماعی در محیط کار
عدم دسترسی به شبکه‌های اجتماعی غیر رسیمی
عدم حمایت‌های احساسی از طرف مقابل
عدم پیشرفت شغلی
احتمال برهم زدن همکاری‌های تیم پروژه
استرس کاری بیشتر
عدم مشارکت در تصمیم‌های سازمان
عدم نظارت و سرپرستی
ایزوله شدن کارکنان و جدایی به نوبه خود می‌تواند باعث از دست دادن دانش سازمانی شود.
عدم تمرکز در خانه
نگرانی برای انجام بخشی از کار که ممکن است در اضافه کار دیده نشود و در نتیجه عدم اعتماد بین طرفین حادتر می‌شود.[18]
دورکاری چالش عصر حاضردورکاری بحث تازه ای در اشتغال نیست و قدمت زیادی در تمام دنیا دارد. بسیاری از شرکت های بزرگ دنیا از جمله از [39] CISCO, IBM [38] AT &Tاز دورکاری بهره می‌گیرند. بر طبق گزارش انجمن بین المللی دورکاری سازمان های خصوصی و عمومی امریکایی به مزیت های دورکاری پی برده اند.[41]
تاریخچه دورکاری از اواخر سالهای 1970 ، وقتی که ریز رایانه ها و مودم ها در دسترس عموم قرار گرفتند، رؤیای «کار از راه دور» به شکل کامل تری به حقیقت پیوست. «جک ام.نیلز» که در کتابهای مختلف با عنوان پدر دورکاری از او یاد می شود، اولین کسی بود که به صورت رسمی به تحقیق در این خصوص پرداخت و اندیشه دورکاری در دهه 1970 برای نخستین بار از سوی او مطرح شد.[38] تا کنون کلیه آمارها حکایت ازعلاقه روز افزون کارکنان و کارفرمایان به کار از راه دور دارد. اما لازمه موفقیت دورکاری این است که از فرهنگ “face time “به فرهنگ “result- oriented” حرکت کنیم و پیش از هراقدامی عوامل موثر بر پذیرش دورکاری را مد نظر قراردهیم .[7]
مدل های پذیرش فناوری
تحقیقات زیادی نشان می دهد که تقریبا 50 درصد از سرمایه گذاری سازمان ها برای استقرار فناوری اطلاعات می باشد .برای اینکه این فناوری باعث بهبود بهره وری سازمان شود باید توسط کارکنان پذیرفته و مورد استفاده قرارگیرد .مدل های زیادی برای پذیرش فناوری مورد استفاده قرار می گیرد که برخی از این مدل ها مبنای تئوریک دارند و برخی دیگر به صورت مستقیم از بررسی ادبیات ، مشاهدات و تجارب حاصل شده اند .
بسیاری از پژوهشگران برای بررسی موضوعات و مسائل مربوط به یک حوزه از مدل ها و الگو های معتبر موجود در آن حوزه استفاده می کنند. در حوزه گسترده تحقیقات MIS چندین جریان تحقیق وجوددارد .یک جریان از تحقیقات بر پذیرش فردی فناوری از طریق تمایل به استفاده تمرکز دارد .جریان دیگری از تحقیقات براجرای موفق در سطوح سازمانی و تناسب فناوری وظیفه تمرکز دارد ( ونکتاش و همکاران 2003) مطالعات بسیاری پذیرش کاربر و استفاده از فناوری اطلاعات جدید را بررسی می کنند. از بین آنها بسیاری TAM را استفاده کرده اند و یا تغییراتی در آن داده اند .
با بررسی این مدل ها می توان تیجه گرفت که همه مدل ها از ساختار مفهومی زیر تبعیت می کنند و در واقع شکل زیر پایه چهارچوب مفهومی مدل هایی که پذیرش فردی فناوری اطلاعات را شرح می دهند نشان می دهد .
واکنش های فردی به استفاده از فناوری اطلاعات
قصد استفاده از فناوری اطلاعات
استفاده عملی از فناوری اطلاعات

شکل 2-3)‌ ساختار مفهومی مدل های پذیرش فناوری اطلاعاتدر بین مدل های موجود در زمینه پذیرش هشت مدل کلیدی توسط ونکتاش و همکاران معرفی شده و معتقدند بقیه مدل ها بر پایه این هشت مدل ارائه شده است (ونکتاش 2003) این مدل ها عبارتند از :
تئوری عمل مستدل
نظریه رفتاربرنامه ریزی شده
مدل پذیرش فناوری
مدل ترکیبی پذیرش فناوری و رفتاربرنامه ریزی شده
مدل انگیزشی
مدل رفتار منطقیمفهوم اصلی تئوری رفتارمنطقی این است که اعمال شخص بوسیله نیات رفتار وی و نیات رفتاری بوسیله نگرش ها و هنجارهای ذهنی تحت تاثیر قرار می گیرند .حال آنکه از طرف دیگر نگرش ها بوسیله باورها و سنجش تحت تاثیر قرار می گیرند .نشان داده شده که هنجارهای ذهنی از باورهای هنجار و انگیزش متابعت می کنند .
رفتار
نیت رفتار
نگرش نسبت به رفتار
هنجاردرونی

شکل 2-4) مدل رفتار منطقی (TRA)مدل رفتار برنامه ریزی شدهپس از ارائه نظریه عمل منطقی (TRA) آجزن Ajzen 1990 آن را اصلاح کرده نظریه رفتار برنامه ریزی شده ر ارائه داد. در نظریه رفتار برنامه ریزی شده رفتار فقط تحت تاثیر قصد رفتاری قرار دارد و قصد رفتاری نیز به نوبه خود تحت تاثیر گرایش به استفاده هنجار ذهنی و برداشت از کنترل رفتاری قرار می گیرد .
ملاحظه میشودکه سازه جدیدی تحت عنوان برداشت از کنترل رفتاری در این نظریه وارد شده است . این سازه جدید از ترکیب باورهای کنترلی ( ادراک از دسترسی به مهارت ها ، منابع ، فرصت ها ) و برداشت از میزان تاثیر آنها در سهولت کار ( ارزیابی از اهمیت این منابع برای کسب این برونداد ها ) حاصل می گردد .(تیلور د تاد 1995 Taylor & Todd )
رفتار برنامه ریزی شده مدل گسترش یافته ای از رفتار منطقی است .که شامل فاکتور های اصلی کنترل رفتاری ادراکی ،حالت هایی که رفتار فرد هم با عامل کنترلی بیرونی و هم با عامل های کنترل درونی تحت تاثیر قرار می گیرد.
رفتار
نیت رفتار
نگرش نسبت به رفتار
هنجاردرونی
کنترل رفتاری

شکل 2-5) مدل رفتار برنامه ریزی شده (TPB)مدل پذیرش فناوری
مدل پذیرش فناوری (TAM)
مدل پذیرش فناوری توسط دیویس ارائه شده است .او نخستین بار درسال 1986 این مدل را در تز دکتری خود طرح کرده است و در سال 1989 نتایج آن را عرضه کرده است .دیویس با پیشنهاد مدل پذیرش فناوری در صدد این است که بستری را برای تشخیص این موضوع فراهم آورد که چرا کاربران فناوری اطلاعات را می پذیرند و یا آن را رد می کنند .مدل دیویس تطبیقی از تئوری عملی منطقی آجزن و فیشبن (1980) که به توضیح و پیش بینی رفتار مردم در هر وضعیت می پردازد بر کاربرد خاص فناوری اطلاعات است .
مدل دیویس نسبت به مدل های توصیفی پیش از خود این مزیت را دارد که بر پایه یک تئوری بنا شده است این مدل عناصر بسیاری از پژوهش های پیشین را در خود نهفته دارد( لوکاس و اسپلیتر 2000) (Lucas and Spitler )
برخی از محققین به این نکته اشاره کرده اند که مدل پذیرش فناوری مشابه نزدیکی برای مدل انتشار نوآوری است . (مورد و بناسات 1991) اگرچه سازه های آن را به کار نبرده است اما از نظر معنایی دو سازه فواید درک شده و سهولت استفاده با سازه های مزیت نسبی و پیچیدگی مدل راجرز نزدیک است . در حقیقت می تواند مدل پذیرش فناوری را شکل خلاصه شده ای از مدل راجرز با یک مبنای مشخص تئوریک و با انطباق سازه ها بر یک فناوری مشخص یعنی فناوری اطلاعات دانست ( روز و استراب 1998 Rose & Strub ) از هنگام ارائه مدل پذیرش فناوری استفاده های مکرری از آن پژوهش های بعمل آمده که تقریبا همگی آنها در حوزه فناوری اطلاعات بوده است ( موحدی 1384)
طبق گزارش انیستیتوی اطلاعات علمی (ISI ) تا ژانویه 2000 تعداد 424 مقاله به مقاله معرفی این مدل ارجاع داده اند .
مدل پذیرش فناوری در آمریکای شمالی طراحی و در پژوهش های زیادی به کار گرفته شده و به تدریج در کشورهای دیگر نیز اعتبار لازم را کسب نموده است. لگریس، اینگهام و کلرت در پژوهش خود تحقیقاتی را بررسی نمودند که از مدل پذیرش فناوری استفاده کرده اند. آن ها تلاش نمودند ارزش این مدل را در توضیح استفاده از فناوری اطلاعات مشخص نمایند. نتایج این پژوهش نشان داد “مدل پذیرش فناوری” توانسته تقربیاً 40 درصد از عوامل تاثیرگذار در استفاده از فناوری اطلاعات را در این پژوهش پیش بینی کند و مدل نظری مفیدی برای درک و توضیح رفتار استفاده از فناوری تشخیص داده شده است. این مدل اثر بخش ترین ابزار برای توصیف پذیرش می باشد.
شکل زیر مدل TAM را که توسعه دیویس و ونکاتش ارایه شده است، نشان می دهد:
راحتی استفاده
رفتار گرایش
تمایلات رفتاری به استفاده
رفتار واقعی
درک از مفید بودن

متغییرهای بیرونی

user878

2047240833691500
دانشگاه علوم انتظامی امین
دانشکده علوم و فنون راهنمایی و رانندگی
پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت ترافیک شهری
موضوع:
بررسی تاثیر بکارگیری سیستم کنترل سرعت متوسط وسایل نقلیه بر میزان تصادفات مطالعه موردی محور شیراز -مرودشت
نگارش:
سروان محمد علی اسحقی
استاد راهنما:
جناب دکتر سید محمد سادات حسینی
استاد مشاور:
جناب سرهنگ رحیم رمضان آقایی
219964026924000آبان 1392

2352040134810500
تقدیم به:
 
 ماحصل آموخته‌هایم را تقدیم می‌کنم به آنان که مهر آسمانی شان آرام بخش آلام زمینی ام است به استوارترین تکیه گاهم، دستان پرمهر پدرم به سبزترین نگاه زندگیم، چشمان سبز مادرم 
و همسرم، اسطوره زندگیم، پناه خستگیم و امید بودنم.
و تقدیم به گلهای نازم مژده، معصومه و متین… که کودکی گمشده ام را در چهره معصومشان پیدا کردم. هرچه آموختم در مکتب عشق شما آموختم و هرچه بکوشم قطره‌ای از دریای بی کران مهربانیتان را سپاس نتوانم بگویم. امروز هستی ام به امید شماست و فردا کلید باغ بهشتم رضای شما بوسه بر دستان پرمهرتان.
1993900189484000
هرکس نفسی را بدون حق و یا بی آنکه فساد و فتنه‌ای در زمین کرده بکشد، مثل آن باشد که همه مردم را کشته و هرکس نفسی را از مرگ نجات دهد، مثل آن است که همه مردم را حیات بخشیده.
سوره مائده(آیه 32)
تشکر و قدردانی:
سپاس خدای عزوجل را که والاترین حامی و استوارترین پشتوانه بندگانش است.
اکنون که به لطف پروردگار یکتا این مرحله از تحصیلات خود را به پایان می‌رسانم بر خود فرض می‌دانم که از همهی سروران گرامی‌که به هر نحوی از کمک و یاریشان بهره مند شدم سپاسگذاری و قدردانی نمایم.
از استاد گرامی و محترم جناب دکتر سید محمد سادات حسینی (استاد راهنما) و جناب سرهنگ رحیم رمضان آقایی (استاد مشاور) و همچنین فرمانده محترم وقت پلیس راه شیراز – اصفهان جناب سرگرد سجادیان که در تمام مراحل اجرای طرح و تهیه پایان نامه اینجانب را راهنمایی و مساعدت نموده‌اند ، به پاس زحمات بی دریغشان تقدیر و تشکر می نمایم.
به طور ویژه و اخص از همسر و فرزندانم که برای ادامه تحصیل مشوقم بوده و با صبر فراوان تمام مشکلات را تحمل نمودند تا بتوانم تحصیلاتم را ادامه دهم تشکر و قدردانی می نمایم.
195199063627000
چکیده:
با پیشرفت روز افزون دانش بشری و بهره گیری از فناوری نوین حمل و نقل، نیاز به وضع قوانین جدید و کارآمد برای افزایش ایمنی آمد وشد بین جاده‌ای و برخورد با متخلفان بیشتر شده است که این مهم به نوبه خود مستلزم استفاده بهینه از فناوری‌های جدید در کشف و ضبط جرایم و اعمال قانون اینگونه تخلفات است. با توجه به آمار بالای تلفات تصادفات رانندگی در کشور در این تحقیق تأثیر استفاده از تجهیزات ثبت سرعت متوسط وسایل نقلیه در کاهش تصادفات رانندگی بررسی شده است. در سیستم ثبت سرعت متوسط وسایل نقلیه، هر وسیله نقلیه‌ای که از مقابل هر دوربین عبور می‌کند تشخیص داده شده و پلاک آن خوانده می‌شود. با توجه به زمان عبور وسیله نقلیه از جلوی هر دوربین تا زمان مشاهده آن در دوربین بعدی، سرعت متوسط وسیله نقلیه در فاصله بین دو دوربین محاسبه می‌گردد. به عنوان مطالعه موردی تأثیر به کار گیری سیستم کنترل سرعت متوسط وسایل نقلیه بر میزان تصادفات در محور شیراز- مرودشت در نظر گرفته شده است. در این راستا کروکی تصادفات یکسال قبل و یکسال بعد از نصب این سیستم در محور مورد بررسی از پاسگاه پلیس راه مربوطه اخذ و تحلیل شده است. همچنین آمار تخلفات سرعت کاربرانی که از سرعت مجاز تخطی کرده‌اند یکسال قبل و یکسال بعد برداشت شده است. در این تحقیق نشان داده شده است که استفاده از سیستم کنترل سرعت متوسط وسایل نقلیه باعث کاهش تصادفات می‌گردد و به همین جهت اعمال قوانین سرعت از طریق دوربین ثبت سرعت در بقیه محورها و جاده‌ها توصیه شده است.
واژگان کلیدی:
سیستم کنترل سرعت متوسط، وسایل نقلیه، تصادفات، شیراز- مرودشت.
1807210455295001972945140208000
فهرست مطالب
عنوان صفحه
TOC o “1-3” h z u فصل اول:کلیات1-1- تعریف مسئله و بیان سوال‌های اصلی تحقیق PAGEREF _Toc361879586 h 21-2-هدف‌ها : (کلی و جزیی) PAGEREF _Toc361879587 h 21-3- اهمیت و ضرورت تحقیق PAGEREF _Toc361879588 h 31-4- سوالهای تحقیق (اصلی -فرعی) PAGEREF _Toc361879589 h 31-5- فرضیه‌ها PAGEREF _Toc361879590 h 41-6- کاربرد‌هایی که از انجام این تحقیق متصور است PAGEREF _Toc361879591 h 41-7- استفاده کنندگان از نتیجه پایان نامه اعم از موسسات آموزشی، پژوهشی، دستگاه‌های اجرایی و غیره PAGEREF _Toc361879592 h 41-8- روش تحقیق PAGEREF _Toc361879593 h 41-9- ابزار گردآوری اطلاعات PAGEREF _Toc361879594 h 41-10- جامعه آماری و حجم نمونه PAGEREF _Toc361879595 h 51-11- روش نمونه گیری PAGEREF _Toc361879596 h 51-12- روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات: PAGEREF _Toc361879597 h 51-13- رئوس مطالب و فصول PAGEREF _Toc361879598 h 51-14- جنبه جدید بودن و نوآوری طرح PAGEREF _Toc361879599 h 51-15- محدودیت‌های تحقیق:6
فصل دوم:پیشینه تحقیق2-1- مقدمه:8
2-2- پیشینه تحقیق:8
2-3- علل و عوامل مؤثر بر تصادفات ناشی از سرعت10
2-3-1-عوامل انسانی11
2-3-2- عوامل مربوط به وسیله نقلیه12
2-3-3- عوامل جاده ای13
2-3-4- عوامل محیطی13
2-4- تاریخچه کاربرد دوربین‌های کنترل سرعت14
2-5- کنترل سرعت PAGEREF _Toc361879610 h 142-5-1- روش‌های قدیمی14
2-5-2- تجهیزات جدید14
2-5-2-1- سامانه‌های ثبت تخلفات سرعت با حسگر لیزری15
2-5-2-2- سامانه‌های ثبت تخلفات سرعت با حسگر مغناطیسی15
2-5-2-3- سامانه‌های ثبت سرعت با حسگر ویدیویی16
2-5-2-4- سامانه‌های ثابت ثبت تخلفات سرعت با حسگر راداری17
2-5-3- کنترل سرعت متوسط17
2-6-تأثیر سرعت در تصادفات18
2-6-1- ارتباط سرعت و تصادفات20
2-6-2- ارتباط سرعت با احتمال وقوع تصادفات20
2-6-3- بررسی آماری سهم سرعت در تصادفات21
2-7- تحقیقات انجام گرفته در ایران22
فصل سوم: روش تحقیق3-1- مقدمه26
3-2- روش تحقیق26
3-3- قلمرو زمانی و مکانی تحقیق27
3-4- جامعه آماری27
3-5- روش و ابزار گردآوری داده‌ها27
3-6- وضعیت محور شیراز- مرودشت27
3-7- خصوصیات سیستم کنترل سرعت متوسط نصب شده31
3-7-1-مزایای سامانه سرعت سنج33
3-7-2- قابلیت‌های سامانه سرعت سنج34
3-7-3- مزایای روشهای تشخیص سرعت مبتنی بر پردازش تصویر36
3-7-4- قابلیت‌ها و ویژگی‌های سامانه تشخیص پلاک خودرو37
3-7-5- سامانه کنترل سرعت جامع37
3-7-6- مشخصات سامانه سرعت سنج و پلاک خوان38
3-7-7- آشنایی با دوربین‌های نظارت تصویری39
3-7-8- موقعیت دوربین‌های نصب شده40
3-8-چگونگی جمع آوری کروکی تصادفات42
3-9- مراحل انجام تحقیق43
فصل چهارم: تحلیل نتایج4-1- مقدمه45
4-2- تحلیل توصیفی45
4-2-1- به کارگیری سیستم کنترل سرعت متوسط تاچه حد بر میزان تصادفات مؤثر است؟45
4-2-2 به کارگیری سیستم کنترل سرعت تا چه‌اندازه بر میزان تصادفات ناشی از سرعت مؤثر است؟48
4-2-3-آیا عملکرد این سیستم در زمان وقوع تصادفات مؤثراست؟50
4-2-4-آیا عملکرد این سیستم در مکان وقوع تصادفات مؤثراست؟51
4-2-5-آیا عملکرد این سیستم در مکان وقوع تصادفات ناشی از سرعت مؤثراست؟52
4-2-6-میزان تخلفات اعمال قانون شده سرعت در محور مورد بررسی چقدر است؟53
4-3- تحلیل استنباطی55
4-3-1- سیستم‌های کنترل سرعت متوسط باعث کاهش تصادفات می‌گردند55
4-3-2- به کارگیری سیستم کنترل سرعت متوسط بر میزان تصادفات ناشی از سرعت مؤثر بوده است. 57
4-3-3-عملکرد سیستم کنترل سرعت متوسط در زمان وقوع تصادفات مؤثر بوده است. 58
4-3-4-عملکرد سیستم کنترل سرعت متوسط در زمان وقوع تصادفات در شب مؤثربوده است. 60
4-3-5- عملکرد سیستم کنترل سرعت متوسط در زمان وقوع تصادفات در روز مؤثر بوده است. 61
4-3-6- میزان تخلفات اعمال قانون شده سرعت در محور مورد بررسی قبل و بعد از به کارگیری سیستم کنترل سرعت متوسط متفاوت می‌باشد. 62
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات5-1- مقدمه66
5-2-پیشنهاد اجرایی66
5-3-پیشنهاد برای تحقیقات آینده66
5-4- جمع بندی67
مراجع68

فهرست شکل‌ها
عنوان صفحه
شکل 2-1- سامانه ثبت تخلفات سرعت با حسگر لیزری 15
شکل 2-2- سامانه ثبت تخلفات سرعت با حسگر ویدیوئی16
شکل 2-3- سامانه ثبت تخلفات سرعت با حسگر راداری17
شکل 2-4- سامانه ثبت تخلفات سرعت متوسط18 TOC h z t “Caption” c
شکل 3-1: نقشه مسیر محور شیراز- مرودشت PAGEREF _Toc374419338 h 28شکل 3-2- تصاویر دوربین‌های کنترل سرعت متوسط در محور شیراز- مرودشت31
شکل 3-3- تصویر ضبط شده توسط دوربین کنترل سرعت متوسط PAGEREF _Toc374419339 h 32شکل 3-4- برگه جریمه صادره جهت اطلاع کاربران PAGEREF _Toc374419340 h 32شکل 3-5 اپراتور در حین ثبت تخلفات دوربین سرعت متوسط34
شکل 3-6- موقعیت دوربینهای ثابت کنترل سرعت در مسیر41
شکل 3-7- مراحل انجام تحقیق PAGEREF _Toc374419341 h 43شکل4-1- نمودار ستونی جهت مقایسه میزان تصادفات سال 88 و89 PAGEREF _Toc374419342 h 46شکل 4-2: نمودار ستونی جهت مقایسه تصادفات ناشی از سرعت سال 88 و 89 PAGEREF _Toc374419343 h 49شکل 4-3: مقایسه تصادفات شب و روز سال 88 PAGEREF _Toc374419344 h 50شکل 4-4: مقایسه تصادفات شب و روز سال 8950
شکل 4-5- نمودار تصادفات سال 88 و 89 بر اساس مکان رخداد آن PAGEREF _Toc374419345 h 51شکل 4-6: نمودار مقایسه‌ای موقعیت مکانی تصادفات ناشی ازسرعت سال 88 و 89 PAGEREF _Toc374419346 h 53شکل 4-7- نمودار آمار تخلفات سال 88 و 89 PAGEREF _Toc374419347 h 54
فهرست جداول
عنوان صفحه TOC h z t “Date” c
HYPERLINK l “_Toc374419370” جدول 2-1- در صد عامل تجاوز سرعت از کل تلفات در کشورهای مختلف PAGEREF _Toc374419370 h 22
جدول 3-1- آمار تردد هفتگی محور شیراز مرودشت PAGEREF _Toc374419371 h 30جدول 3-2- آمار میانگین تردد روزانه در سال 88 و 89 PAGEREF _Toc374419372 h 31جدول 3-3- اطلاعاتی در مورد سرعت سنج و پلاک خوان بصیر PAGEREF _Toc374419373 h 38جدول3-4- موقعیت دوربین‌های سرعت سنج41
جدول 4-1: آمارمقایسه‌ای تصادفات سال 88 و 89 براساس تفکیک ماه PAGEREF _Toc374419374 h 46جدول 4-2: آمارمقایسه‌ای تصادفات ناشی ازسرعت سال 88 و 89 براساس تفکیک ماه PAGEREF _Toc374419375 h 48جدول 4-3: آمارتاثیرموقعیت زمانی برتصادفات سال 88 و 89 PAGEREF _Toc374419376 h 50جدول 4-4: آمار تصادفات سال 88 و 89 بر اساس مکان وقوع آن PAGEREF _Toc374419377 h 51جدول 4-5: آمارتصادفات ناشی از سرعت سال 88 و 89 بر اساس مکان وقوع آن PAGEREF _Toc374419378 h 52جدول 4-6: آمار تخلفات سرعت سال 88 و 89 بر اساس تفکیک ماه PAGEREF _Toc374419379 h 54جدول 4-7- آمار توصیفی به تفکیک تصادفات سال 88 و 89 PAGEREF _Toc374419380 h 55جدول 4-8- آمار استنباطی مقایسه تصادفات سال 88 و 89 PAGEREF _Toc374419381 h 56جدول 4-9- آمار توصیفی به تفکیک تصادفات ناشی از سرعت سال 88 و 89 PAGEREF _Toc374419382 h 57جدول 4-10-آمار استنباطی مقایسه تصادفات سال 88 و 89 با بکارگیری سیستم کنترل سرعت متوسط PAGEREF _Toc374419383 h 58جدول 4-11- آمار توصیفی زمان وقوع تصادفات سال 88 و 89(شب و روز) PAGEREF _Toc374419384 h 59جدول 4-12-آمار استنباطی مقایسه تصادفات سال 88 و 89 بر اساس زمان PAGEREF _Toc374419385 h 59جدول 4-13- آمار توصیفی زمان وقوع تصادفات شب، سال 88 و 89 PAGEREF _Toc374419386 h 60جدول 4-14- آمار استنباطی مقایسه تصادفات سال 88 و 89 بر اساس زمان در شب PAGEREF _Toc374419387 h 61جدول 4-15-جدول آمار توصیفی زمان وقوع تصادفات روز، سال 88 و 8961
جدول 4-16-آمار استنباطی مقایسه تصادفات سال 88 و 89 بر اساس زمان در روز PAGEREF _Toc374419388 h 62جدول 4-17-جدول آمار توصیفی تخلفات سرعت، سال 88 و89 PAGEREF _Toc374419389 h 63جدول 4-18- آمار استنباطی مقایسه تخلفات سرعت سال 88 و 89 PAGEREF _Toc374419390 h 63
فصل اول
کلیات تحقیق
1-1- تعریف مسئله و بیان سؤال‌های اصلی تحقیق:با توجه به اینکه بسیاری از تصادفات در نتیجه عدم رعایت سرعت مجاز به وجود می آیند، سیستم‌های کنترل سرعت متوسط وسایل نقلیه برای جلوگیری از حرکت وسایل نقلیه با سرعتهای غیر مجاز به کار گرفته می شوند، در این تحقیق با شناسایی تعداد و نوع تصادفات قبل و بعد از به کار گیری سیستمهای کنترل سرعت، میزان تاثیر گذاری این سیستم‌ها در تصادفات بررسی گردیده است. به عنوان مطالعه موردی محور شیراز -مرودشت مورد بررسی قرار گرفته است برای شناخت تعداد و نوع تصادفات از کروکی‌های تصادفات در این محور استفاده شده است. در این تحقیق به این سوال پاسخ داده شده است که :
به کار گیری سیستم کنترل سرعت متوسط تا چه‌اندازه بر میزان تصادفات موثر است ؟
سوال اصلی در این تحقیق به این موضوع می پردازد که بکارگیری سیستم کنترل سرعت متوسط تا چه میزان در کاهش آمار تصادفات موثر واقع شده‌اند.
1-2- هدف‌ها : (کلی و جزیی)هدف کلی : میزان تاثیر گذاری بکارگیری سیستم کنترل سرعت متوسط وسایل نقلیه بر میزان تصادفات در محور شیراز- مرودشت.
اهداف جزیی :
تحلیل تصادفات متأثر از سرعت غیر مجاز
تحلیل مکان وقوع تصادفات
تحلیل زمان وقوع تصادفات
محاسبه میزان جرائم تخلفات سرعت در محور مورد نظر
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق:
با توجه به اینکه در حال حاضر اطلاع کافی در مورد میزان اثر بخشی استفاده از سیستم‌های کنترل سرعت متوسط وجود ندارد، این تحقیق به ما نشان داد که استفاده از دوربین‌های کنترل سرعت متوسط باعث کاهش تصادفات گردید. کنترل سرعت متوسط(که آن را در عین حال ‍«کنترل بخشی» یا کنترل از «نقطه ای به نقطه دیگر» می نامند) از روش‌های نسبتا جدید اعمال مقررات سرعت به شمار می آید. در سامانه‌های کنترل سرعت متوسط، به‌اندازه گیری متوسط سرعت در مقطع خاصی از راه (معمولا 2 تا 5 کیلومتر) پرداخته می شود. با توجه به اینکه امروزه سرعت غیر مجاز وسایل نقلیه سهم قابل ملاحظه ای در تصادفات رانندگی دارند نصب دوربین‌های کنترل سرعت متوسط یکی از نیاز‌های ضروری می باشد و می تواند کاربرد خیلی مهمی داشته باشد. وسیله نقلیه به هنگام ورود به مقطع در نظر گرفته شده اعمال مقررات و سپس مجددا به هنگام خروج از آن شناسایی می گردد. سرعت متوسط یا میانگین را می توان بر پایه فاصله زمانی بین این دو نقطه محاسبه کرد.
1-4- سؤالهای تحقیق (اصلی -فرعی):سوال اصلی : به کارگیری سیستم کنترل سرعت متوسط تا چه‌اندازه بر میزان تصادفات مؤثر است؟
سوالات فرعی :
آیا عملکرد این سیستم‌ها درزمان وقوع تصادفات مؤثر است؟
آیا عملکرد این سیستم‌ها در مکان وقوع تصادفات مؤثر است؟
میزان تخلفات اعمال قانون شده سرعت در محور مورد بررسی چقدر است؟
1-5- فرضیه :
استفاده از سیستم‌های کنترل سرعت متوسط باعث کاهش تصادفات می گردد. 1-6- کاربرد‌هایی که از انجام این تحقیق متصور است:
این تحقیق می تواند در آتی مستندات لازم برای تصمیم گیری در خصوص گسترش نصب این سیستم‌ها در تمامی بزرگراهها، آزاد راهها و راههای اصلی را فراهم نماید و انتظار می رود که خود بتواند باعث کاهش تصادفات به نحو چشمگیری شود. 1-7- استفاده کنندگان از نتیجه پایان نامه اعم از مؤسسات آموزشی، پژوهشی، دستگاه‌های اجرایی و غیره:
پلیس راه
وزارت راه و شهرسازی
شهرداری‌ها
1-8- روش تحقیق:
روش تحقیق به صورت اسنادی و کتابخانه‌ای با استفاده از کروکی‌های تصادفات می‌باشد. آمار تصادفات در یک سال قبل و یک سال بعد از نصب سیستم کنترل سرعت متوسط در محور شیراز -مرودشت جمع آوری و با یکدیگر مقایسه گردید تا میزان تأثیرگذاری این سیستم مشخص گردد.
1-9- ابزار گردآوری اطلاعات:
کروکی تصادفات و آمار اعمال قانون در مرکز مانیتورینگ پلیس راه شیراز اصفهان
1-10- جامعه آماری و حجم نمونه :
کلیه تصادفات از مورخه1/1/1388 تا مورخه 30/12/1389 محور شیراز- مرودشت که در این تحقیق این تعداد 822 مورد بوده است.
1-11- روش نمونه گیری:
تمام کروکیها در محدوده مشخص شده جمع آوری شده‌اند.
1-12-روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات:انجام آزمونهای آماری با استفاده از نرم افزار Spss صورت گرفت و برای تهیه گزارشهای مربوط به تحلیلهای آماری از excel استفاده گردید.
1-13- رئوس مطالب و فصول:
فصل اول: مقدمه و کلیات
فصل دوم: پیشینه تحقیق در زمینه اثرات کنترل سرعت
فصل سوم: روش شناسی و مبانی نظری استفاده از کنترل سرعت
فصل چهارم: جمع آوری داده‌ها وتحلیل‌های آماری از میزان تصادفات و تخلفات سرعت در محور مورد بررسی
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
1-14- جنبه جدید بودن و نوآوری طرح:
اثرات قبل و بعد استفاده از سیستم‌های کنترل سرعت متوسط در ایران تا کنون محاسبه نشده است تا مشخص شود که استفاده از این سیستمها تا چه‌اندازه مؤثر و مقرون به صرفه است. لازم به ذکر است که سیستم کنترل سرعت متوسط در اسفندماه 1388 در محور شیراز مرودشت راه‌اندازی و در ابتدای فروردین 1389 مورد بهره برداری قرار گرفت.
1-15- محدودیت‌های تحقیق:محققان همواره در تحقیقات خود با موانع و محدودیت‌های مختلفی روبرو می‌باشند. در تحقیق حاضر نیز محقق با محدودیتهای مختلفی روبرو بوده است که اهم آنها عبارتند از:
1- محدود بودن به تصادفاتی که در سیستم مرفوک ثبت شده است و تصادفاتی که رانندگان توافق کرده‌اند، ثبت نشده است
2- معضل صحت و اعتبار
3-کمبود امکانات، وقت، عدم همکاری افرادی که از سرعت مجاز تخطی کرده‌اند و ترس از شناخته شدن.
4- عدم همکاری لازم از سوی ادارات.
5-نبودن اسنادی در مورد بحث‌های کارشناسی در زمینه استفاده از دوربین و چگونگی جانمایی دوربین‌ها و چگونگی واگذاری پروژه به پیمانکار
6-معضل اجرایی
7-معضل مشروعیت و قانونی بودن
8-معضل اجتماعی
9- دقت محل تصادفات محدود به تشخیص کارشناس در محل و حدود 2 کیلومتر می‌باشد

فصل دومپیشینه تحقیق11176003241040002140585201803000
2-1- مقدمه:در این فصل خلاصه‌ای از برخی نظریات، تجارب و کندوکاوهای صورت گرفته در زمینه موضوع تحقیق و موضوعات مشابه که از کتابها، مقالات، تحقیقات و پایان نامه‌ها استخراج شده است ارائه می‌گردد. به عبارت دیگر، سعی شده است مرتبط ترین دستاوردهای پژوهشگران قبلی را مورد شناسایی قرار داده تا مشخص شود که تا چه میزان ابعاد این مساله مورد پژوهش و تحقیق قرار گرفته است.
2-2- پیشینه تحقیق
شروع استفاده از دوربین‌های کنترل سرعت در بین افسران پلیس که بنام traffic enforcement camera شناخته می‌شد به سال 1905 بر می‌گردد. اصول استفاده از این دوربین‌ها اساساً مشابه دوربین‌های مدرن امروزی بود و فقط از روش‌های ساده تری استفاده می‌شد بدین صورت که دو عکس از ماشین در حال عبور در نقطه آغاز و پایان یک قسمت مشخص شده از جاده می‌گرفتند. تلاش‌های دیگری در 60 سال پس از آن برای ارتقا سطح این دوربین‌ها صورت گرفت که منجر به ساخت دوربینی توسط کمپانی Dutch شد که توسط راننده مسابقات رالی ماریس گاتسونسد انجام گرفت که اولین دوربین اتوماتیکی برای قوانین جاده‌ای بود و هم اکنون نیز شرکت Gatsometer بزرگترین تولید کننده دوربین‌های سرعت سنج است. در سال1960 برای اولین بار به طور گسترده این دوربین‌ها مورد استفاده قرار گرفتند که از فیلم برا ی برداشت تصاویر استفاده می نمودند و تا سال 1990 مورد استفاده قرار گرفتند. پس از این دوربین‌ها، دوربین‌های دیجیتالی سرعت سنج به بازار عرضه گردید که مورد استفاده گسترده کشورها از جمله اروپا و استرالیا قرار گرفتند. استفاده از دوربین کنترل سرعت متوسط برای اولین بار در اروپا و استرالیا انجام گردید. در سال 1989 در ایالت آریزونا و در سال 1990 در ایالت کالیفرنیا این سیستم‌ها به طور آزمایشی مورد استفاده قرار گرفتند(2005، Delaney). در سال 1988 دوربینی در پاسادنا مورد استفاده قرار گرفت که 15 تا 25 ساعت در هفته بکار می‌رفت. در بریتانیا اولین بار در سال 1991 از این سیستم‌ها استفاده گردید و اولین مورد استفاده جدی و سازمان یافته از آن‌ها تعداد21 دستگاه در غرب لندن بود. در استرالیای غربی این سیستم‌ها در سال 1988 مرسوم گردیدند و در سال 1999 دولت این کشور برنامه جدیدی برای استفاده از این دوربین‌ها پایه ریزی کرد. تحقیق انجام گرفته توسط هوک و همکارانش تاثیر مثبت دوربین کنترل سرعت متوسط را در سال اول به میزان 5 مرتبه و در 5 سال بعدی به میزان 25 مرتبه نشان داد (1993، Croft). در NSW دوربین‌های ثابت کنترل سرعت در 1999 مورد استفاده قرار گرفتند و قبل از آن از سال 1991 دوربین‌های محرک کنترل سرعت مرسوم بودند. در سپتامبر سال 2000تا 2002 تحقیقات وسیعی در 750 ناحیه در این کشور در زمینه دوربین کنترل سرعت متوسط انجام گرفت. در سال 2005 پیلکینگتون و کینرا 14 تحقیق عمده انجام شده از سال 1992 تا 2003 را بررسی نمودند که اغلبشان در استرالیا و بریتانیا انجام گرفته‌اندو همه آن‌ها تاثیر مثبت ASE را بر روی تصادف، جرح و فوت نشان دادند. البته بخاطر محدودیت‌های این روش‌ها، میزان دقیق و قطعی آن مشخص نیست. در اورگن در سال 1995 مجلس سنا پروژه تحقیقی دو ساله‌ای را در این زمینه به تصویب رسانید که در شهرهای بورتون و پورتلند تا سال 1997 انجام پذیرفت. در 4 ماه اول اعمال قوانین اتومبیل‌های با تخلف سرعت بیش از mph10 از 18 در صد به 3 درصد کاهش یافت و آن‌هایی که تخلف سرعتشان بیش از mph 5بود از 19 درصد به 13در صد کاهش یافتند. این گروه تحقیق کننده میزان آگاهی و پذیرش مردم را نیز مور بررسی قرار دادند. در تحقیق دیگری در سال 2003 در واشنگتن دی سی مشخص گردید که پس از شش ماه که از اعمال قانون در هفت منطقه مشخص شده انجام گرفت 82 در صد کاهش تخلفات از سرعت متوسط بالاتر از mph 10مشاهده گردید و 50 در صد ساکنین این منطقه با این طرح موافق بودند و فقط 36 در صد مخالفت داشتند. سال 2005 در چارلوت داده‌های سرعت در 14 ناحیه حادثه خیز گردآوری گردید که نشان داد کاهش 55 در صدی در تخلفات سرعت بالاتر ازmph 10 پس از استفاده از این سیستم صورت پذیرفت.
امروزه بر اساس موارد استفاده، دوربین‌ها به سه دسته سیستم متحرک، سیستم ثابت و سیستم سرعت متوسط تقسیم شده‌اند. شاید ساده ترین سیستم دوربین‌های کنترل سرعت، مربوط به سیستم‌های کنترل سرعت متوسط باشند که به نام Automatic number plate recognition شناخته می‌شوند، این دوربین‌ها از لیزر، اشعه، GPS یا اختراعات دیگری استفاده نمی‌کنند و فقط از عکس‌های قدیمی و کمی معادلات ریاضی سود می‌برند. اصول این دوربین‌ها بر اساس شناخت فاصله بین نقطه A و B زمانی که وسیله نقلیه نقطه A را رد می‌کند، است. با استفاده از مادون قرمز واطلاعات، اطلاعات سیستم را پردازش می‌کند. این دوربین‌ها بدلیل استفاده از مادون قرمز در شب نیز قابل استفاده می‌باشند.
2-3- علل و عوامل مؤثر بر تصادفات ناشی از سرعتسوانح ترافیکی از مشکلات اساسی بهداشت عمومی و علل اصلی مرگ و مصدومیت‌های چشمگیری در جهان است (2009، Ricour). هر ساله نزدیک به 1. 2 میلیون نفر در جهان جان خود را در این راه از دست می‌دهند ومیلیون‌ها نفر نیز مصدوم و یا دچار معلولیت‌های ناشی از تصادفات جاده‌ای می‌شوند که اغلب آنها را ساکنان مناطق دارای درآمد کم یا متوسط تشکیل می‌دهند (GRSP,2008). در کشور ما سالانه حدود 25 هزار نفر در سوانح ترافیکی جان می‌بازند و چندین برابر این دچار ناتوانی و معلولیت می‌شوند که اکثر آنها دارای میانگین سنی 30 تا 40 سال و جزو گروه مولد جامعه می‌باشند که باعث تحمیل بار مضاعف اقتصادی و نابودی سرمایه اجتماعی می‌شوند (آمار ثبت شده در سالنامه آمار سازمان پزشکی قانونی کشور، 1391). نقش خطاهای انسانی بین 50 تا 95 درصد به صورت مستقل یا در تعامل با محیط راه و خودرو می‌باشد (بهروز و باباخانی، 1387). هزینه‌هایی که کشورهای در حال توسعه متحمل می‌شوند لطمه اساسی بر توسعه آنها زده و حدود 1 تا 2 درصد تولید ناخالص ملی آنها را شامل می‌شود (آمار ثبت شده در سالنامه آمار سازمان پزشکی قانونی کشور، 1391). با افزایش موتوریزه شدن در این کشورها، تصادفات جاده‌ای نیز همگام افزایش می یابند. گزارش‌های جهانی پیشگیری از سوانح ترافیکی در سال 2004 توسط سازمان بهداشت جهانی و بانک جهانی منتشر شد نشان می‌دهد که وسعت مدیریت راه در کشورهای توسعه یافته صنعتی به شکل محسوسی در کاهش مرگ و مصدومیت سوانح ترافیکی و افزایش ایمنی راه‌ها نقش دارند. از بین علل مسبب سوانح ترافیکی شدید، سرعت مهمترین علل شناخته شده محسوب می‌شود که با تولید و استفاده رو به رشد خودروهای سریع در کشور، اگر این عامل کنترل نشود باعث ایجاد تلفات اساسی می‌شود. بکارگیری روش‌های سنتی، الگوبرداری صرف از کشورهای دیگرو به کارگیری روش‌های آزمون و خطا برای رفع این مشکل کارساز نمی‌باشد و مشارکت مراکز علمی و تحقیقاتی در این زمینه اجتناب ناپذیر است
این عوامل به چند گروه عمده تقسیم می‌شوند که در مورد هر گروه توضیحاتی ارائه خواهد شد.
2-3-1- عوامل انسانیاز جمله پارامترهای پیچیده، ناشناخته و بسیار مهم در هر تصادف، پارامترهای کلی مربوط به عوامل انسانی است. انسان به عنوان راننده در هر تصادف نقش عمده را ایفا می‌کند.
انسان به دلایل زیر ممکن است در تصادف مقصر شناخته شود:
الف) عدم آموزش
منظور از آموزش می‌تواند موارد زیر باشد:
– یادگیری روش صحیح رانندگی و داشتن مهارت در آن.
– آشنا بودن به خصوصیات و مکانیزم وسیله نقلیه.
– آشنایی کامل به علائم رانندگی.
– سن رانندگان
ب) سطح فرهنگ نامناسب
مقوله فرهنگ صحیح در ترافیک شامل موارد زیر می‌باشد:
– احترام به حقوق دیگران.
– رعایت قانون و نظم.
– درک ناقص رانندگان از سرعت مطمئنه.
ج) فقدان اطلاعات
منظور از این مورد عدم وجود اطلاعات دقیق و کافی جهت قرار گرفتن در اختیار رانندگان از نظر چگونگی وضع هوا، شرایط جاده و تغییرات قابل پیش بینی دربارهی هر دو مورد می‌باشد.
د) مسائل فکری و جسمی
از کار افتادگی جسمی نظیر قوه‌ی بینایی، شنوایی ,کهولت، بیماری، عدم تعادل روانی و مشغله‌های فکری، مشخصات روانی مانند هیجان داشتن راننده یا اعتماد به نفس بیش از اندازه، مصرف الکل، صحبت کردن با تلفن همراه حین رانندگی، عادت به برتری جویی و ریسک و… از عوامل مهم در ایجاد تصادف می‌باشند. خستگی، از دیگر عوامل بسیار مهم تصادفات به شمار می‌رود (GRSP,2008). 2-3-2- عوامل مربوط به وسیله نقلیهوسیله نقلیه به دو دلیل در وقوع تصادفات تأثیردارد:
الف) کیفیت وسیله نقلیه
کیفیت وسیله نقلیه، فنآوری و تکنولوژی ساخت آن می‌باشد. قدرت موتور، قدرت ترمز، سرعت، سیستم روشنایی، پویایی وسیله نقلیه، سیستم هدایت کننده، سیستمهای ایمنی وسیله و سرنشینان از قبیل دستگاه کنترل سرعت(کروز)وطراحی قسمت جلوی وسایل نقلیه، از موارد مربوط به این عامل می‌باشند.
ب) کمیت وسیله نقلیه
با ازدیاد تعداد وسایل نقلیه، تعداد تصادفات به طور تصاعدی افزایش می یابد ولی میزان سرعت مطمئنه بخاطر شلوغی جاده کاهش می یابد.
2-3-3- عوامل جاده‌ایاین عوامل از دو طریق عوامل هندسی و تسهیلات جاده‌ای می‌توا نند بر تصادفات موثر باشند:
الف- وضعیت جاده از نظر طرح هندسی نظیر شیب، پیچ، تقاطع، میدان، پل، تونل، عدم توجه کافی به یکپارچه بودن جاده، روسازی جاده‌ها و طراحی آنها و…
ب- وضعیت جاده از نظرکیفیت جاده و امکانات وتسهیلات مورد نیاز نظیر نقایص علائم جاده، وجود دست انداز، فقدان حفاظ کناری و میانه راه، فقدان تسهیلات مجزا، لغزندگی جاده و…
2-3-4- عوامل محیطیاین عوامل شامل عوامل جوی مانند بارندگی و یا عواملی نظیر روشنایی می‌باشند. به طورکلی رانندگی در شرایط بد آب و هوائی و نیز ساعات دیر وقت شب بر احتمال تصادفات می افزاید.
2-4- تاریخچه کاربرد دوربین‌های کنترل سرعتتاریخچه تولید دوربین‌های کنترل سرعت درجهان به دهه 1950 در هلند برمی‌گردد. موریس گتسونیدز، راننده مسابقات اتومبیل رانی، نخستین مخترع این دوربین‌ها بود(2009، nibby). در اواخر دهه 60سامانه‌هایی با دوربین‌های فیلم خور برای گرفتن عکس به بازار عرضه شد. از اواخر دهه 90دوربین‌های دیجیتالی که به مودم یا دیگر وسایل الکترونیکی مجهز بودند رواج یافتند تا تصاویر به صورت خودکار به سایت پردازش اصلی منتقل و تحلیل شوند که مزایایی از جمله تسریع صدور جریمه و همچنین نظارت عملیاتی را شامل می‌شدند. سیستم‌های حدید مبتنی بر فیلم کماکان مورد استفاده‌اند. یکی از نخستین تحقیقات در زمینه دوربین‌های ثبت سرعت در سال 1989 در ایالت متحده توسط فریدمن وهمکارانش بود. که بعدها توسط دیگران بسط و گسترش یافت. ما در این رساله در پی بسط نتایج تحقیقات و همچنین محاسبه میزان تاثیرگذاری آن در کشورمان هستیم (2004، crashes coused by speed).
2-5-کنترل سرعت:2-5-1-روش‌های قدیمی
از زمان کشف وسیله نقلیه تاکنون بشر همواره در پی افزایش سرعت و تسریع مسافرت بوده است. این در حالیست که همگام با افزایش سرعت، خطر حوادث رانندگی افزایش یافته است. ضابطین امر همواره کوشیده‌اند تا سرعت وسایل نقلیه را در حد مطمئنه نگه دارند. در ادامه این پایان نامه به پیشرفت و گسترش روش‌های کنترل سرعت از قبل تا امروز اشاره شده است (2004، cohen).
2-5-2- تجهیزات جدیدامروزه همگام با گسترش فناوری، سیستم‌های جدید ثبت تخلف به بازار عرضه می‌شوند که در کنترل وثبت تخلفات سرعت کارآیی بالایی دارند. در ذیل چند نمونه از این تجهیزات بیان شده‌اند.
2-5-2-1- سامانه‌های ثبت تخلفات سرعت با حسگر لیزریاین نوع سرعت سنج‌ها به منظور کنترل سرعت خودرو معینی استفاده می‌شوند. به این صورت که نور لیزر به خودرو می‌تابد و سرعت آن به دست می آید. اصول کار سرعت سنجی این سامانه‌ها بر مبنای تشخیص فاصله بین تابش اشعه‌های متوالی لیزری است و بایستی محل تابش همیشه ثابت باشد. کاربرد این نوع سامانه‌ها در سرعت سنج‌های دستی است و در سرعت سنج‌های ثابت جواب گو نیست. این سامانه‌ها در شب جوابگو نمی‌باشند (2006، stefan).

شکل 2-1- سامانه ثبت تخلفات سرعت با حسگر لیزری
2-5-2-2- سامانه‌های ثبت تخلفات سرعت با حسگر مغناطیسیاین سامانه‌ها شامل حسگر‌های مغناطیسی است و در کف جاده کار گذاشته می‌شوند. خروجی این حسگر‌ها به دستگاهی متشکل از دوربین و کنترل وصل می‌شوند. معایب این سامانه‌ها شامل کندن آسفالت، تعمیر و نگهداری دشوار حسگر و مشکلات جابجایی عمدتا در موارد خاص نظیر پارکینگ‌ها، کنترل چراغ‌های راهنمایی و رانندگی و کنترل سرعت در پیچ‌ها کاربرد دارند. با ورود سامانه‌های جدید این نسل سامانه‌ها منسوخ شده‌اند (2012، Avenoso).
2-5-2-3- سامانه‌های ثبت سرعت با حسگر ویدیوییپیشرفت‌های اخیر در زمینه دوربین‌های فیلمبرداری و عکس برداری دیجیتالی دانشمندان را به سمت ساخت سامانه ثبت تخلفات سرعت ویدیویی سوق داد. اصول کار این نوع سامانه‌ها عکسبرداری متناوب از خودرو‌هاست. با محاسبه جابجایی خودرو در بین فاصله زمانی دو عکس، سرعت محاسبه می‌شود. مشکل عمده این سامانه‌ها ایجاد همزمانی دقیق بین عکس‌هاست. از مشکلات دیگر این نوع سامانه‌ها به اختلالات ایجاد شده در اثر عوامل محیطی نظیر نور چراغ خودروها، برف و باران و نظایر آن میتوان اشاره نمود که محدوده استفاده از این سامانه‌ها را مختص کنترل چراغ راهنمایی، پلاک خوانی و محاسبه کنترل سرعت میانگین ترافیک نموده است (2012، Sutton).

شکل 2-2- سامانه ثبت تخلفات سر عت با حسگر ویدیوئی
2-5-2-4- سامانه‌های ثابت ثبت تخلفات سرعت با حسگر راداریاین سامانه‌ها امروزه متداول ترین سامانه‌ها هستند و در کشورهای توسعه یافته عمومیت یافته‌اند. اصول کار این سامانه‌ها بر مبنای پدیده داپلر است. زمانی که خودرویی در محدوده امواج رادار سرعت سنج قرار می‌گیرد، اگر به سامانه نزدیک شودفرکانس امواج برگشتی زیادمی‌شود و اگر از سامانه دور شود این فرکانس کم می‌شود. با بهره گیری از این پدیده میتوان در سامانه‌های ثبت تخلف سرعت راداری با دقت بالا سرعت خودرو را اندازه گیری کرد که به سه صورت ثابت، دستی و خودرویی وجود دارد (2008، federal highway adminstration).

شکل 2-3- سامانه ثبت تخلفات سرعت با حسگر راداری
2-5-3- کنترل سرعت متوسطیکی از معایب دوربین‌های کنترل سرعت قدیمی ناتوانی این دوربین‌ها در ثبت تخلف رانندگانی که سرعتشان را در زیر دوربین‌ها به حد مجاز می‌رساندند بود. دوربین‌های کنترل سرعت متوسط قابلیت گزارش کردن متوسط سرعت عبوری وسیله نقلیه در مسافتی بین 200متر تا 10 کیلومتر را دارند. وقتی اتومبیلی از دوربین اول عبور می‌کند عکس گرفته شده از آن در مدت زمان دقیق عبورش از دوربین به مرکز رایانه گزارش می‌شود. وقتی اتومبیل دوربین دوم را رد می‌کند عکس بعدی در زمان عبورش گرفته می‌شود و برای تحلیل مسافت طی شده در زمان بین این دو گذر به رایانه گزارش می‌شود. سپس رایانه با محاسبه سرعت متوسط، خودرو متخطی را شناسایی و اعلام می‌کند. در چنین شرایطی احتمال فرار متخلفان از قانون تا حد زیادی کاهش می یابد (2008، federal highway adminstration).

شکل 2-4- سامانه ثبت تخلفات سرعت متوسط
2-6- تاثیر سرعت در تصادفاتسرعت یک عامل خطر اصلی در مصدومیت‌های سوانح ترافیکی می‌باشد که هم روی بالا رفتن خطر بروز تصادفات جاده‌ای و هم روی شدت مصدومیت‌های ناشی ازسوانح ترافیکی تاثیرگذار است. سرعت بالا منجر به افزایش خطر بروز سوانح و افزایش احتمال مصدومیت‌های شدید در صورت بروز سانحه خواهد شد، زیرا با افزایش سرعت مسافت طی شده در مدت زمان عکس العمل راننده و نیز فاصله مورد نیاز تا توقف وسیله نقلیه افزایش می یابد. همچنین در سرعت بالا اشتباهات رانندگی بیشتر خواهد بود. در یک سانحه هر چه سرعت بالاتر باشد مقدار انرژی جنبشی که باید به وسیله ضربه جذب شود بالاتر می‌رود از این رو احتمال صدمات شدیدتر بیشتر می‌شود.
بر طبق تحقیقات انجام شده صدمات در اثر تبادل انرژی به وجود می آید. در یک تصادم، مصدومیت در اثر انتقال انرژیی که به ساختمان سلولی، عروق خونی وسایر قسمت‌های بدن آسیب می‌رساند، ایجاد می‌شود. این انرژی، انرژی جنبشی است، مانند برخورد سریکی از سرنشینان به شیشه خودرو. در میان انواع مختلف انرژی، انرژی جنبشی مهمترین عامل در ایجاد آسیب است. نیروی وارده توسط انرژی جنبشی بر بدن حاصل جرم و شتاب است. انرژی جنبشی جذب شده برابر با نصف جرم ضربدر مجذور سرعت است، که نشان می‌دهد افزایش سرعت تاثیر قابل توجهی در فرمول بالا خواهد داشت. میزان آسیب بدن به شکل و سختی سطح برخورد یک شی به بدن بستگی دارد، اما شتاب معمولا مهمترین نقش را ایفا می‌کند. اغلب متخصصان ایمنی راه‌هااتفاق نظر دارند که انتخاب سرعت نامناسب یکی از مهمترین عوامل مستعد کننده مرگ و میر جاده‌ای در دنیا است که از آن به سرعت نامتناسب با وسیله نقلیه یا تندرانی تفسیر می‌شود (2010، Oxley). اطلاعات گزارش شده توسط پلیسNSW نشان داد که در سال 1994 سرعت در 21 درصد از تصادفات مرگبار، 7 در صد از تصادفات منجر به جرح نقش داشته است. همچنین این تحقیقات نشان داد که 3 در صد کاهش در سرعت باعث کاهش 342 تصادف جرحی شدید، 1191 تصادف جرحی با میزان کم، 2335 تصادف خسارتی در یک سال می‌شدند (1994، Norish). فیلد و لی در تحقیقات خود نشان دادند که سرعت غیر مجاز در 12 تا 16 درصد از تمام تصادفات نقش داشتند و سرعت غیر مجاز فاکتور اصلی در 30 در صد از تصادفات مرگبار در استرالیا در سال 1991-92 بود (1993، Fielde & lee). کروفت با تحقیقاتش نشان داد که سرعت غیر مجاز در مناطق روستایی 40 در صد باعث تصادفات مرگبار و در مناطق شهری 30 در صد باعث تصادفات مرگبار می‌گردد(Croft,1993). تحقیقات صورت گرفته در اروپا نتایج بدست آمده توسط فیلد و کرافت را تایید نمود برای مثال نشان داد که در کشور فرانسه تجاوز از سرعت مجاز باعث 50 در صد از تصادفات مرگبار می‌گردد (ECMT,1995).
2-6-1- ارتباط سرعت و تصادفاتهمواره سرعت با ایمنی ارتباط ناگسستنی دارند که نشانگر ارتباط بین سرعت خودرو، توانایی‌های فردی راننده و محدودیت‌های محیطی از قبیل دید ناکافی، طرح هندسی مسیر و غیره می‌باشد. هرچه سرعت وسیله نقلیه افزایش یابد، راننده زمان کمتری برای واکنش خواهد داشت و به تبع آن احتمال بروز خطر افزایش می یابد و در طرف مقابل نیز دیگر وسایل نقلیه، عابران پیاده و در کل کاربران دیگر جاده نیز فرصت کمتری برای جلوگیری از بروز تصادف پیدا می‌کنند. بر طبق قوانین اینرسی و جرم در می یابیم که با افزایش سرعت خودرو، انرژی برخورد بیشتر شده و شدت تصادف و تلفات آن افزایش می یابد (2010، Oxley).
2-6-2- ارتباط سرعت با احتمال وقوع تصادفاتدر سال 1964، سولومون درمطالعه‌ای که در باره سرعت و تصادفات راه‌های برون شهری آمریکا انجام داد، به ارتباطی U شکل بین سرعت وسیله نقلیه و تصادفات دست یافت که کاهش نرخ تصادفات در سرعتی نزدیک به سرعت متوسط حرکت ترافیک را بیان میکرد (NHTSA,2002). در تحقیقی دیگر که اوایل دهه 90 توسط فیلد انجام گرفت بیان کرد که نرخ تصادفات برای سرعت‌های بیش از سرعت میانگین در هر دو شرایط برون شهری و شهری افزایش داشته است. در تحقیق بعدی در سال 1971، ‌هاور ابراز داشت که حداقل میزان سبقت در سرعت متوسط رخ داده است که باعث حداقل تصادف می‌شود (1970، Research triangle institute). در همین راستا در سال 1985، لاو مسیله انحراف از سرعت میانگین را به عنوان یک فاکتور مؤثر در وقوع تصادفات مطرح کرد و اعمال حداکثر سرعت مجاز را به عنوان راهی در کنترل تغییرات سرعت، مؤثر دانست (1991، Fielde et al). تحقیقات کاربر و کادیراجو در سال 1988 نشان داددر صورتی که حداکثر سرعت مجاز که بر روی تابلو نمایش داده می‌شود در حدود 15 کیلومتر کمتر از سرعت طرح مسیر انتخاب گردد، تغییرات سرعت حداقل می‌شود و به تبع آن ایمنی افزایش می یابد (1971، Hauer). این تحقیقات نشان داد که میزان تصادفات تابع مستقیمی از سرعت، انحراف معیار سرعت‌ها و فاکتورهای تاثیر گذار بر روی انحراف معیار سرعت از قبیل حداکثرسرعت مجاز مناسب می‌باشد (1985، Lave؛ 1991، Garber)
2-6-3- بررسی آماری سهم سرعت در تصادفاتمهمترین پیامد هر تصادف تلفات نیروی انسانی است و متاسفانه این آمار در کشور ما بسیار بالا است، طوری که روزانه بطور متوسط تعدادافراد کشته شده در سال 91، 52 نفر می‌باشد (آمار ثبت شده در سالنامه آمار سازمان پزشکی قانونی کشور، 1391). متوسط رشد سالیانه تصادفات منجر به فوت سوانح جاده‌ای در دهه اخیر 13. /0 بوده است. البته کاهش تعداد مجروحین و کشته‌ها همگام با افزایش تعداد تصادفات بیانگر سیاست‌های صحیح کنترلی که باعث کاهش شدت تصادفات گردیده است می‌باشد. مهمترین عامل در ایجاد تصادفات، عامل انسانی می‌باشد که ما را به کشف عامل مؤثر در ایجاد خطای انسانی و بروز تصادفات ناشی از آن سوق می‌دهد. در این میان سرعت نقش مهمی‌در ایجاد خطای انسانی بازی میکند و بررسی آمار تصادفات بر اساس سرعت امری ضروری است (منوچهر پارسا، 1388).
مجموع تلفات ناشی از حوادث رانندگی که سهم عامل تجاوز از سرعت مجاز را در آن‌ها مشاهده می‌کنیم30 تا 35 در صد کل تصادفات را در بر می‌گیرد. در کشورمااین نرخ به 25 تا40 در صد میرسدکه اهمیت رسیدگی به مقوله کنترل و مدیریت سرعت در راه‌ها را دو چندان می‌کند. در جدول زیر میزان تلفات کشورهای مختلف بررسی شده است (2004، Avenoso).

جدول 2-1- در صد عامل تجاوز سرعت از کل تلفات در کشورهای مختلفکشور در صدی از کل تلفات تصادفات
آمریکا 30-33
استرالیا 40
انگلستان 35
ایران 25-40
نیوزیلند 30-35
2-7-تحقیقات انجام گرفته در ایران
باقری خلیلی و همکاران (1391) در پژوهشی تحت عنوان “کاهش متغیرهای ورودی در فرآیند مدل سازی تصادفات آزادراه‌ها با استفاده از روش تجزیه و تحلیل مؤلفه‌های اصلی” بیان نمودند که میانگین حجم تردد روزانه و متوسط سرعت وسایل نقلیه بیشترین نقش را در تصادفات آزادراه‌ها ایفا می‌کنند.
جبارزاده ممقانی (1390) در پژوهشی تحت عنوان “چگونگی تأثیر دوربین‌های کنترل سرعت در کاهش تخلفات ترافیکی و تصادفات رانندگی بزرگراه‌های تهران” بیان نمود که به کارگیری روش‌های سنتی اعمال قانون طی چند سال گذشته در رفتار ترافیکی رانندگان تأثیری نداشته است. از سویی، نفوذ فناوری اطلاعات و کاربرد سامانههای هوشمند، مدتهاست که در کاهش ترافیک و میزان تخلفات کلان شهرهای دنیا اثرگذار بوده است. در نهایت عملکرد دوربین‌های سرعت سنج در بزرگراه‌های تهران را ارزیابی کرده و نقش آنها در کاهش تخلفات رانندگی و همچنین تصادفات را مورد سنجش قرار داده است.
شعبانی و توکلی کاشانی (1385) در پژوهشی تحت عنوان “نقش سرعت در احتمال وقوع و شدت تصادفات” آمار تصافات ناشی از سرعت در چند کشور توسعه یافته و همچنین ایران به بیان جایگاه سرعت در تصادفات کشورها را ارائه دادند و با وضعیت ایران مقایسه کردند. سپس با مطالعه مهمترین پژوهشهای مرتبط با مدلسازی ارتباط سرعت با تعداد وشدت تصادفات در دهه‌های اخیر، تصویر روشن و دقیقی از نقش سرعت در ایمنی ترافیک و راهکار کاهش صدمات ناشی از سرعت در ایران ارائه کردند.
مجیدی پور و کفاشی (1392) در پژوهشی تحت عنوان ” مکان یابی پلاک خودرو با الگوی پیمایش ستونی” بیان نمودند که مکانهای یافت شده به عنوان نامزد، از تصویر جدا شده و بر ای اطمینان از صحت مکانیابی، به تابع شناسایی، ارجاع داده میشوند، در صورتی که تابع شناسایی قادر به تشخیص و قرائت کاراکتر در نامزد مورد بررسی بود، مکانیابی صحیح بوده و در غیر این صورت، مکانیابی مردود و نامزد از لیست، حذف می‌گردد. بخش شناسایی و قرائت عناصر، ترکیبی از مدل پایه و ماشین برداری پشتیبان میباشد، که نسبت به مدلهای شناسایی مشابه مانند شبکه‌های عصبی و تطبیق الگویی، سریعتر و دقیقتر است.
به طور خلاصه می‌توان مزایای شناسایی پلاک خودرو با استفاده از این روش را به شرح زیر اعلام نمود :
سرعت بالای پاسخگویی و انجام عملیات
اعلان کمترین تعداد نامزد مکان پلاک در مرحله مکان یابی، که دراغلب موارد در یک راند پردازش، مکان اصلی پلاک شناسایی میشود.
شناسایی چندین پلاک خودرو در یک تصویر
روش پیشنهادی وابسته به فاصله دوربین تا خودرو نبوده و قادراست برروی هر تصویر با وضوح رنگ عادی به خوبی عمل نموده و پاسخ مطلوب را تولید نماید.
در تصاویری که پلاک دارای انحراف است، سیستم کارایی خود را از دست نداده و با استفاده از الگوریتم اصلاحی، مبتنی بر زاویه قرار گرفتن مستطیل آبیِ کناره پلاک در تصویر، قادر به اصلاح کجی بوده و در نهایت پلاک استخراج شده کاملا صاف است.
سادات حسینی و همکاران (1390)در پژوهشی تحت عنوان ” بررسی میزان اجرای قوانین راهنمایی و رانندگی با مدل بارهای الکتریکی ” به نتایج زیر دست پیدا کردند:
نتایج خروجی مدل بارهای الکتریکی در حالت عدم توجه به قوانین راهنمایی و رانندگی برای داده‌های مورد بررسی با شرایط واقعی تطابق دارد. در نهایت از مقایسه نتایج به دست آمده از شبیه سازی براساس رعایت قانون با داده‌های شرایط واقعی اعتبار مدل EM1 برای محاسبه سرعت متوسط وتعداد تغییر خط وسایل نقلیه رد شده است. ارزیابی این مدل در سطح کلان نشان داد که رفتار رانندگان با قوانین آیین نامه راهنمایی و رانندگی هماهنگ نیست.

فصل سومروش تحقیق1270000287718500
3-1- مقدمهدر فصل گذشته درباره ادبیات موضوع تحقیق شده بحث شد و در این فصل درباره روش تحقیق صحبت خواهد شد. محقق پس از تعیین و تنظیم موضوع تحقیق بایستی نسبت به انتخاب روش تحقیق اقدام نماید. انتخاب روش تحقیق بدان معناست که مناسب ترین روش برای انجام تحقیق کدام است؟ انتخاب روش تحقیق به اهداف و ماهیت موضوع تحقیق و امکانات اجرائی آن بستگی دارد. بنابراین هنگامی می‌توان در مورد روش بررسی و انجام تحقیق تصمیم گرفت که ماهیت موضوع تحقیق، اهداف و وسعت دامنه تحقیق مشخص باشد. به عبارت دیگر هدف از انتخاب روش تحقیق آن است که پژوهشگر مشخص نماید چه شیوه و روشی را اتخاذ کند تا او را هرچه دقیق تر، سریع تر، آسانتر و ارزان تر در دستیابی به پاسخ‌های پرسش تحقیق کمک نماید.
3-2- روش تحقیقروش تحقیق مجموعه‌ای از ابزار، قواعد و راه‌های قابل اطمینان و نظام یافته برای بررسی واقعیت‌ها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات می‌باشد.
روش مورد استفاده در این تحقیق پیمایشی و میدانی می‌باشد. در این تحقیق آمار کروکی‌های تصادفات در سال‌های 88 و 89 جمع آوری شده است. سپس نقشه‌ای از جاده شیراز مرودشت تهیه شد و در آن موقعیت دوربین‌های کنترل سرعت متوسط مشخص گردید. سپس با توجه به آمار تصادفات تاثیر به کار گیری این سیستم با استفاده از آزمون‌های آماری بررسی گردیده است.
3-3- قلمرو زمانی و مکانی تحقیقاین تحقیق در محدوده مکانی محور شیراز– مرودشت انجام گرفته است. محدودۀ زمانی تحقیق نیز سالهای 88و 89 بوده است.
3-4- جامعه آماریجامعه آماری به مجموعه‌ای گفته می‌شود که حداقل در یک صفت مشترک باشند که این ویژگی مشترک را صفت مشخصه جامعه آماری می نامند.
جامعه آمار این تحقیق شامل تصادفاتی که سال قبل از نصب دوربین کنترل سرعت و یک سال بعد از آن می‌باشد که تصادف بررسی گردیده است.
3-5- روش و ابزار گردآوری داده‌هابرای جمع آوری اطلاعات مربوط به پیشینۀ تحقیق و ادبیات موضوع از کتب و مقالات تخصصی، پایان نامه‌های دانشجویی، پایگاههای اینترنتی، سایت‌های مرجع مجلات علمی و غیره استفاده گردیده است.
3-6- وضعیت محور شیراز- مرودشتاز مهمترین محورهای شبکه راههای کشور و استان فارس محور شیراز- مرودشت با روزانه بطور متوسط 28457 کاربردر سال 91 از اهمیت ویژه‌ای به لحاظ مسیر ترانزیتی، ترافیک، عبور بار، مسافران و زائران و گردشگران داخلی و خارجی در ابعاد فرهنگی، تاریخی منطقه در محدوده دروازه قرآن تا تخت جمشید برخوردار است. از طرفی قطعه میانی کریدر شمالی به جنوب تا رسیدن به سواحل آزاد دریای عمان و منابع انرژی کشور در استان خوزستان را میسر می سازد. در ابتدای دهه 50 تا دهه 60 بصورت راه اصلی مورد استفاده مردم و در آن زمان از زیر دروازه قرآن تردد صورت می‌گرفت که تصاویر زیبا و خاطره انگیزی از مسیر خصوصا در حوالی دروازه خوش نمای شیراز در سایت تاریخچه شیراز وجود دارد که بسیار متفاوت با وضعیت مسیر امروزی است. با توجه به افزایش ترافیک و مسایل مورد اشاره بالا در ابتدای دهه 70 موضوع ارتقا راه اصلی به بزرگراه دو باند سه خطه پی ریزی و عملیات اجرایی طی دهه 70-80 به صورت منسجم امروزی در آمد که مدارک فنی اجرایی و اعتباری آن در آرشیو دستگاه مشاوره وزارت راه و ترابری و برنامه و بودجه موجود می‌باشد. لازم به ذکر است که مختصات ابعادی مسیر در طول 35 کیلومتر از دروازه قرآن تا پل خان در شهرستان مرودشت در عرض دو لاین 12 متری می‌باشد، در شکل 3-1 نقشه مسیر مورد بررسی نشان داده شده است.

شکل 3-1: نقشه مسیر محور شیراز- مرودشتبدنبال جدیت ساخت محور مذکور، عملیات اقماری تکمیلی در دهه 80 شامل سه دستگاه پل غیر همسطح رو گذر به نام پل غیر همسطح رکن آباد در محدوده کیلومتر 400+3، پل اول زرقان در محدوده کیلومتر 000+25، پل دوم زرقان در محدوده کیلومتر 000+27 اجرا گردید. همچنین در پی دشواری ترددهای عرضی موقعیت شهرک‌های اکبرآباد (رکن آباد) و زیباشهر و روستای باجگاه و هچنین پادگان‌های چشمه بیدی و احمد ابن موسی(ع) و دانشکده‌های کشاورزی نسبت به احداث زیرگذر‌های ایمن بصورت باکس دوقلو یا ابنیه‌های مسیر بنحوی آماده سازی گردید که خطرات کاربران محلی محدوده‌های اشاره شده را کاهش داده که این پروژه‌هادر فاصله زمانی سالهای 1370 تا 1390 در دست عملیات اجرایی بوده ولی در مورد شهرک رکن آباد متاسفانه بدلیل دشواری مشکلات حریم و عبور تاسیسات آب شرب شهر شیراز و سایر مسایل همچنان بصورت ناقص متوقف مانده است و پل‌های هوایی نیز همچنین. میسر راه آهن در حاشیه مسیر شیراز- مرودشت در دامنه کوهستانی به سمت شهر صدرا از آغاز دولت آقای‌هاشمی‌رفسنجانی حدود سال 70 تا سال 88 که توسط دولت آقای احمدی نژاد به بهره برداری رسید نیز حائز اهمیت است. از آنتنی‌های مهم مسیر کمربندی شمالی شهر شیراز است بطول 45 کیلومتر که بصورت رینگ سه ناحیه‌ای 45 به سمت پل فسا محور شیراز- سروستان تقریبا به اتمام رسیده است. در جهت تکمیل رینگ کامل کمربندی شیراز نیز تقاطع غیر همسطح دیگری به صوت گذرگاه شمال شهر شیراز از طریق جاده شیراز – خرامه به محور شیراز -مرودشت در محدوده کیلومتر 000+2 در دست احداث است که با برطرف شدن موانع اجرایی آن در آینده نه چندان دوری این قسمت نیز کامل خواهد گردید. از دیگر آنتنی‌های مهم مسیر اتصال محور شیراز- مرودشت به محور شیراز- سپیدان و آزاد راه شیراز- اصفهان بصورت طرح کمربندی شمال شیراز در دست مطالعه و طی مقدمات اجرا می‌باشد. در حال حاضر نیز از گردنه‌های مهم، گردنه باجگاه و گردنه آب باریک در محدوده کیلومتر 000+7 و 000+10 می‌باشد. از تجهیزات ایمن سازی الکترونیکی از نصب تابلو vsl، vms، دوربین‌های کنترل سرعت نیز طی سال‌های گذشته به بهره برداری رسیده است. در مسایل حریم در کمیسیون تاسیسات جانبی راه‌ها نسبت به صدور مجوز عملیات حفاری(میکروتونل) جهت عبور تاسیسات زیر زمینی خط لوله نفت سروستان و خط گاز اغاز دالان به سمت پالایشگاه شیراز بصورت طولی و عرضی صادر نموده است. . محور شیراز- مرودشت از محورهای مهم و پر تردد می‌باشد که سفر‌های شیراز به اصفهان و تهران و استان‌های شمال شیراز و شمال شرقی و غربی از آن عبور می نماید. در جدول3-1 آمار تردد هفتگی این محور در نوروز سال 92 نشان داده شده است. در جدول 3-2 آمار میانگین تردد روزانه در سال 88 و 89 آورده شده است (آمار تردد و تخلفات محور شیراز مرودشت، 1388و1389)
جدول 3-1- آمار تردد هفتگی محور شیراز مرودشتگزارش آمار هفتگی مرکز مانیتورینگ پلیس راه شیراز- اصفهان
از تاریخ3/1/92 لغایت10/1/92
تعداد خودروهای متخلف بررسی نشده تعداد خودروهای مخدوشی به دلیل مشکل کیفیت تصویر(ناخوانایی پلاک) تعداد خودروهای متخلف جریمه شده در محل تعداد خودروهای تائید شده ارسالی به اجرائیات راهور ناجا تعداد خودروهای متخلف
تعداد خودروهای عبوری کد دوربین محل نصب دوربین ردیف
متخلف سرعت لحظه ای متخلف سرعت متوسط – 30 12 647 689 0 115926 P37 فتح آباد به شیراز 1
– 42 71 1968 1940 141 89210 P38 فتح آباد به اصفهان 2
– 147 36 1423 1256 350 114819 P39 پروپوزال به شیراز 3
– 58 41 1452 1534 17 87893 P40 پروپوزال به اصفهان 4
– 27 19 784 785 45 208836 P42 کفی آهوچر به شیراز 5
– 24 21 479 442 82 199892 P43 کفی آهوچر به اصفهان 6
– 18 15 778 629 154 229293 P44 پمپ بنزین به شیراز 7
– 31 19 750 118 154 231688 P45 پمپ بنزین به اصفهان 8
– 39 23 222 626 44 198318 P46 رستوران آرش به شیراز 9
– 230 33 598 1538 38 199512 P47 رستوران آرش به اصفهان 10
– 22 10 70 59 43 231881 P48 فرودگاه زرقان به شیراز 11
– 23 20 910 885 68 204291 P49 فرودگاه زرقان به اصفهان 12
– 170 47 1183 1400 0 249484 P50 رستوران الماس به اصفهان 13
– 54 210 4884 5140 8 250372 Q2 گردنه باجکاه به شیراز 14
– 888 577 16148 15781 1144 2611415 جمع

جدول 3-2- آمار میانگین تردد روزانه در سال 88 و 89سال سال88 سال89
آمار تردد روزانه 22252 25225
3-7- خصوصیات سیستم کنترل سرعت متوسط نصب شدهامروزه با پیشرفت تکنولوژی می‌توان راه حل‌ها و ایده‌های بهتری را جهت رفع مشکلات ترافیکیِ جاده‌ها ارائه کرد. در این راستا شرکت مهندسی بصیر پردازش سامانه تشخیص سرعت خودرو را به عنوان یک سیستم پیشرفته ارائه کرده است که می‌تواند در نقشِ دوربین‌های کنترل سرعت مورد استفاده قرار گیرد. این سامانه سرعت خودروها را بااستفاده از تکنیک‌های پردازش ویدیوئی تشخیص می‌دهد. دقت تشخیص بالاحداکثر۲تا ۳ درصد خطا، پلاک خوانی همزمان، سرعت سنجی هوشمند و قابلیت عدم شناسایی توسط رانندگان از جمله ویژگی‌های سرعت‌سنج ویدیوئی بصیر می‌باشند. به خاطرویژگی‌های جدید و متنوع و همچنین امکاناتی که سامانه سرعت سنج بصیر در اختیار قرارمی‌دهد، حقیقتا می‌توان عنوان دوربین‌های سرعت‌سنج هوشمند را به آن‌ها اطلاق کرد.
شکل 3-2- تصاویر دوربین‌های کنترل سرعت متوسط در محور شیراز- مرودشت

شکل 3-3- تصویر ضبط شده توسط دوربین کنترل سرعت متوسط
شکل 3-4- برگه جریمه صادره جهت اطلاع کاربرانبا توجه به رشد روز افزون صنعت حمل و نقل جاده‌ای در جهان امروز، و به تبع آن گسترش استفاده از وسایل نقلیه کوچک و بزرگ در معابر، کنترل و مدیریت جاده‌ها وراه‌ها به ضرورتی انکارناپذیر تبدیل شده است. یکی از معضلاتی که امروزه گریبانگیرصنعت حمل و نقل جاده‌ای است، خسارات جانی و مالی بسیاری است که از این طریق برپیکره اجتماع وارد می‌شود. از آنجا که یکی از مهمترین دلایل این خسارات سرعت غیرمجاز و بالای خودروهای در حال تردد است، کنترل سرعت خودروهای در حال عبور از یک محور می‌تواند به کاهش قابل توجه این خسارات بیانجامد. همانگونه که واضح است، جهت کنترل سرعت خودروهای در حال عبور، ابتدا به ابزارهایی جهت تشخیص سرعت این خودروها نیازمندیم تا بتوانیم با جریمه خودروهای متخلف، سرعت‌های غیر مجاز را در جاده‌ها کاهش دهیم.
3-7-1-مزایای سامانه سرعت سنجدر این بخش مزایای سامانه سرعت سنج متوسط ذکر شده است:
با توجه به وضعیت محل محدودیت خاصی در ثبت و نگهداری تخلفات وجود ندارد و تمام تخلفات ارسال می‌گردد
قبض تخلف با استفاده از پست ارسال و حدود یک هفته طول می‌کشد
تشخیص سرعت خودرو با حداقل خطا ی ۳ درصد
توانایی ثبت سرعت خودرو از ۱۰ تا ۲۵0 کیلومتر در ساعت
عدم بروز تداخل در هنگام عبور چندین خودرو از کنار دوربین و تشخیص سرعت هریک ازخودروها به تفکیک
قابلیت استناد حقوقی بالا (بدلیل عدم بروز حالتهای تداخلی)
عدم نیاز به تخلیه اطلاعات دیسک در بازه‌های زمانی کوتاه
تعیین میزان ترافیک جاده در تمام روزهای سال و امکان ارائه گزارش‌های متنوع
امکان اتصال به شبکه و ارسال اطلاعات حاصل از احصاء تخلف روی شبکه
پلاک خوانی خودروهای عبوری به صورت خودرکار و شناسایی و اعلام خودروهای تحت تعقیب

شکل 3-5 اپراتور در حین ثبت تخلفات دوربین سرعت متوسط
3-7-2- قابلیت‌های سامانه سرعت سنجدر این بخش قابلیت‌های سامانه سرعت سنج متوسط ذکر شده است:
قابلیت تشخیص نوع خودرو (سبک و سنگین) و اعمال آستانه‌ی متفاوت برای سرعت انواع خودروها
قابلیت تشخیص خط خودروی عبوری و اعمال آستانه‌ی متفاوت سرعت برای هر خط
قابلیت ثبت تصویر و شماره پلاک برای خودروهای عبوری در محور
قابلیت تشخیص سرعت متوسط در صورت نیاز
قابلیت اخذ تصویر رنگی از خودرو متخلف با قدرت تفکیک بالا
عدم آشکارسازی محل سیستم سرعت سنج برخلاف سیستم‌های راداری و لیزری
توانایی کارکرد در تمام فصول سال و شرایط متفاوت آب و هوایی

محاسبه سرعت خودرو می‌تواند به دو صورت انجام پذیرد:
سرعت لحظه ای: بیشترین روش‌های کنترل سرعت، بر کنترل سرعت لحظه‌ای استوار می‌باشند. سیستم‌های کنترل سرعت لحظه ای، سرعت خودرو را در یک لحظه ثبت می‌کنند و چنان چه بالاتر از یک حد مشخص باشد، راننده خودرو بعنوان متخلف شناخته شده و با وی برخورد می‌شود. تشخیص سرعت خودروها در یک نقطه است. این بدان معنا است که نقاطی از جاده (به نام دام‌های سرعت) وجود دارند که به محض عبور خودرو از آن نقاط، سرعت خودرو تشخیص داده می‌شود. سنجش لحظه‌ای سرعت عموماً در مکان خاصی از جاده صورت می‌گیرد با توجه به اینکه بعضی از رانندگان در نقاطی از جاده که خطر بروز تصادف وجود دارد اقدام به تند رانی و تخطی ازسرعت مجازمی نمایند دوربین‌های ثبت سرعت لحظه‌ای جهت جلوگیری از سرعت غیر مجاز نصب گردیده و تخلف سرعت رانندگان متخلف از سرعت مجاز را ثبت می نمایند.
یکی از مشکلات سیستم‌های کنترل سرعت لحظه‌ای این است که سرعت خودروهای عبوری، تنها در نقاط مشخصی از مسیر بررسی شده و رفتار رانندگان در تمام مسیر قابل بررسی نمی‌باشد. این خصیصه موجب می‌شود که رانندگان با رسیدن به دوربین‌های کتنرل سرعت از سرعت خود کاسته و پس از عبور از مقابل دوربین‌ها سرعت خود را افزایش دهند. این رفتار رانندگان خود موجب بروز تصادفات رانندگی شده و خطراتی را برای خودروهای عبوری در مسیر مورد نظر ایجاد می‌کند.
سرعت متوسط، تشخیص سرعت متوسط خودروها در طول یک مسیراست. کنترل سرعت متوسط یا نقطه به نقطه یک روش نسبتا جدید برای کنترل سرعت می‌باشد. سیستم کنترل سرعت متوسط، سرعت متوسط خودرو را بین دو نقطه که در آن نقاط دوربین‌های کنترل سرعت نصب شده‌اند، محاسبه می ن