پایان نامه ها و مقالات

جمع آوری اطلاعات، اندازه گیری عملکرد

برای اندازهگیری آن ساخته شده است (خاکی، ۱۳۸۳). برای همین منظور، پرسشنامه مقدماتی در اختیار کارشناسان و صاحبنظران قرار داده شده، و نظرات اصلاحی آنها در طراحی پرسشنامه نهایی مورد استفاده قرار گرفت. همچنین این پرسش نامه به تأیید اساتید محترم، از جمله اساتید راهنما و مشاور رسیده است.

ب ) سنجش پایایی پرسشنامه
‍پایایی یا قابلیت اعتماد یکی از ویژگی های فنی ابزار اندازه گیری می باشد. مقصود از پایایی یک وسیله سنجش آن است که اگر خصیصه موردنظر دوباره با همان وسیله (یا وسیله مشابه و قابل مقایسه با آن) و تحت شرایط مشابه ای اندازه گیری شود، نتایج حاصل از آن مشابه، دقیق و قابل اعتماد باشد(خاکی، ۱۳۸۳).
یک آزمون زمانی دارای پایایی است که نمره های مشاهده و نمره های واقعی آن دارای همبستگی بالایی باشند. در این تحقیق جهت سنجش پایایی پرسشنامه ها، با استفاده از نرم افزار SPSS و صفحه گسترده Excel آزمون کایزر انجام و با میزان خطای آ=%۵ بدسـت آمد. میـزان آلفـای کرونبـاخ به دست آمده برابر است با ۸۱.۹% که چون ضریب بدست آمده بالای ۷۰ درصد می باشد نشانگر میزان اعتبار قابل قبول پرسشنامه می باشد.

۳-۸- روش جمع آوری وتجزیه وتحلیل اطلاعات
این مبحث شامل دو بخش آمار توصیفی و استنباطی می باشد
الف) آمار توصیفی
آمار توصیفی پژوهش شامل جداول توزیع فراوانی، نمودار های دایره ای شکل ، نمودارهای ستونی وغیره تحقیق است. نمونه آماری شامل ۶۱ نفر از مدیران و مسئولین بنادر جنوبی کشور می باشد. جمع آوری داده ها از پرسشنامه ای براساس مقیاس لیکرت صورت گرفته وشامل اطلاعات کلی پاسخگویان از قبیل جایگاه سازمانی، آرایش سنی، میزان تحصیلات، جنسیت(زن ومرد) می باشد.

ب) آمار استنباطی
آمار استنباطی تحقیق شامل معرفی نرم افزاری آماری می باشد. دراین پژوهش پس از جمع آوری اطلاعات پرسشنامه ای، داده ها وارد نرم افزار شده است. فرهنگ سازمانی شامل سوال های ۱تا ۳، استراتژی ومدیریت شامل سوال های ۴و ۵، نیروی انسانی شامل سوال های ۶ تا ۱۰، تکنولوژی شامل سوال های ۱۱تا ۱۳، آموزش شامل سوال های ۱۴تا ۱۶، الگوبرادری شامل سوال های ۱۷و۱۸ ، ابعاد سازمانی شامل سوال های ۱۹تا ۲۴ و اندازه گیری عملکرد شامل سوال های ۲۵تا ۲۹ می باشد. جهت تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش از آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده فراوان شده است.

فصل چهارم

نتایج تحقیق

۴-۱ – مقدمه
تجزیه و تحلیل داده ها فرآیندی چند مرحله ای است که طی آن داده هایی که از طریق بکارگیری ابزارهای جمع آوری در نمونه آماری فراهم آمده اند خلاصه، کدبندی و دسته بندی و در نهایت پردازش میشوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل ها و ارتباط بین این داده ها به منظور آزمون فرضیه ها فراهم آید. در این فرآیند داده ها هم از لحاظ مفهومی و هم از جنبه تجربی پالایش می شوند و تکنیکهای گوناگون آماری نقش بسزایی در استنتاج ها و تعمیم ها به عهده دارند.
تحقیق علمی با هدف شناخت یک پدیده در یک جامعه آماری انجام می شود .به این دلیل، موضوع تحقیق ممکن است متوجه صفات و ویژگی ها کارکردها و متغیرهای آن باشد یا اینکه روابط بین متغیرها ،صفات ، کنش و واکنش و عوامل تاثیر گذار در جامعه را مورد مطالعه قرار دهد. ما نه تنها در هزاره‌ی جدید، که در عصر جدید زندگی می‌کنیم. صرف نظر از اصطلاحات مذکور، اغلب صاحبنظران معتقدند که یکی از موضوعات مهم مطرح شده دراین دوره، مفهوم مدیریت دانش است؛ مفهومی که هیجان ایجاد کرده و باعث بحث و مناظره‌ی فراوان شده است. مدیریت دانش رویکردی است که به سرعت در حال تکامل است و به چالش های اخیر برای افزایش کارایی و بهبود اثر بخشی فرایند های تجاری محور، همراه با نوآوری مستمر، توجه زیادی دارد. نیاز به مدیریت دانش بر اساس رشد ادراک جامعه تجاری، از این واقعیت سرچشمه می‌گیرد که دانش در عملکرد سازمانی و دسترسی به مزیت رقابتی پایدار، عنصری مهم تلقی می شود (Davenport & Grover, 2001).
چنین تغییر جهت اساسی و در سطح بالایی، پیامدهای مهمی در فرایند های سطوح میانی و پایانی در سازمان دارد. در حقیقت، جذب و بکارگیری مفاهیم، ابزارها، تکنیک ها و استراتژی های مدیریت دانش در تحولات آینده، به منظور استقرار شرکت های دانش محور، به سادگی امکان پذیرنیست؛ چرا که نیازمند انتخاب صحیح ابزارها و تکنیک‌هایی است که به شیوه ای هماهنگ به کار گرفته شوند. به منظور انتخاب صحیح نوع تکنولوژی یا تکنیک‌ها، درک زیر ساخت های تکنولوژی موجود، ساختار سازمانی و زیر ساخت های تجاری و فرهنگی ضروری است. علاوه ‌براین، درک چگونگی ترکیب این اجزا برای دستیابی به کارایی و اثر بخشی سازمان، اهمیت زیادی دارد که این خود، منجر به کسب اهداف سازمانی می شود. به منظور تبدیل شرکت به مؤسسه ای دانش محور از طریق تکنولوژی ها و استراتژی های مدیریت دانش، ضروری است که درابتدا، پویایی های نهفته در اقتصاد دانشی، دانش و مدیریت دانش مطرح شود. در ادامه، انواع زیر ساخت های لازم برای استقرار مدیریت دانش مورد اشاره قرار می گیرد. کلیات این فصل شامل مباحثی در تجزیه وتحلیل متغیرهای آماری و بررسی همبستگی بین متغیرها و بکارگیری انواع آزمون ها بمنظور تست فرضیه های تحقیق است. هدف اصلی تحقیق آزمون فرضیه های پژوهش می باشد. ساختاراین فصل شامل مباحثی بشرح زیراست:
مقدمه
تجزیه و تحلیل متغیرهای ت
حقیق به کمک آمار توصیفی
تجزیه و تحلیل فرضیات تحقیق به کمک آمار استنباطی
بررسی همبستگی بین میانگین متغیرها
آزمون تی میانگین متغیرها و جنسیت
آزمون اف چندتایی بین میانگین متغیرها و تحصیلات
همبستگی بین متغیرسن افراد و متغیرهای اصلی مورد مطالعه
بیان نتایج فرضیات و متغیرهای موثربر تحقیق

۴-۲– تجزیه و تحلیل متغیرهای جمعیت شناختی تحقیق به کمک آمار توصیفی
در هر پژوهش تهیه اطلاعات واقعی با توجه به هدفی که آن تحقیق در بردارد از اهمیت ویژه ای برخوردار است و فرآیند گردآوری اطلاعات بسیار متنوع و متناسب با نوع تحقیق است . اطلاعات ، نوعاً بصورت داده هایی خام جمع آوری شده که شامل بعضی از مشخصه ها یا شرحی از صفات کیفی افراد یا موضوعات مورد مطالعه و یا موارد دیگر می باشد. در این تحقیق سعی شده دیدگاه، نگرش مدیران و سرپرستان بنادر جنوبی کشور درقالب پرسشنامه اخذ گردید. بطور کلی روشهای جمع آوری اطلاعات مبتنی بر تحقیقات کتابخانه ای، میدانی، مصاحبه، مشاهده و پرسشنامه می باشد. در این تحقیق با مراجعه به کتابخانه های تخصصی و دانشگاهی و تحقیق از منابع و ماخذهای مختلف و گزارشها و اطلاعات موجود ، بخشی از اطلاعات از کتابها، مجله ها، روزنامه ها، سخنرانی ها، مقاله های اقتصادی، مصاحبه ها و اینترنت تهیه و مورد استفاده قرار گرفته است.بخش دوم تحقیقات میدانی بوده که به منظور جمع آوری بخشی از اطلاعات مورد نیاز تعداد ۶۱ پرسشنامه تهیه و توزیع شده است. اکنون ویژگی های کلی پاسخگویان مورد بررسی قرار می گیرد:

الف ) ویژگی های کلی پاسخگویان
تجزیه و تحلیل یافته ها به دو صورت توصیفی و استنباطی انجام گرفته است که در ادامه این نتایج در جداول زیرآورده می شود.

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *