پایان نامه ها و مقالات

تحقیقات بنیادی، جمع آوری اطلاعات

تجربه ای متناسب با اهداف و ماهیت موضوع پژوهش و امکانات موجود و مهمترین عامل تعیین کننده روشهای تحقیق را تشکیل می دهد(حمادی، ۱۳۸۵).
دستیابی به هدف اصلی تحقیق (یعنی نظریه سازی) زمانی که جستجوی شناخت با روششناسی درست صورت پذیرد میسر خواهد بود. روششناسی (فارغ از ابعاد فلسفی آن) به مجموعهای به هم پیوسته از قواعد، اصول و شیوههای معمول در یک رشته از دانش اطلاق میشود. به عبارت دیگر، منظور از انتخاب روش انجام تحقیق این است که مشخص گردد چه روش تحقیقی برای بررسی موضوع خاص لازم است.
اصلیترین نقش را در یک پژوهش علمی، روش کشف آن یافتهها بر عهده دارد. انتخاب روش انجام تحقیق بستگی به هدفها و ماهیت موضوع پژوهش و امکانات اجرایی آن دارد. بنابراین هنگامی میتوان در مورد روش بررسی و انجام یک تحقیق تصمیم گرفت که ماهیت موضوع پژوهش، هدف ها و نیز وسعت دامنه آن مشخص باشد. به سخن دیگر، هدف از انتخاب روش تحقیق آن است که محقق مشخص نماید چه شیوه و روشی را اتخاذ کند تا او را هر چه دقیقتر، آسانتر، سریعتر و ارزانتر در دستیابی به پاسخهایی برای پرسش یا پرسشهای تحقیق مورد نظر یاری رساند
در این فصل به منظور پاسخ به سوالات تحقیق و بر اساس آنچه در فصل قبل تعریف، شناسایی و گردآوری گردید به معرفی نوع تحقیق، جامعه آماری، ابزار گردآوری داده ها و روایی و پایایی آن و هم چنین به نوع روش های و نرم افزارهای بکار گرفته شده در پژوهش جهت حل مسأله اشاره خواهیم نمود.
هدف تحقیق در این بخش، انتخاب بهترین روش تحقیق متناسب با موضوع ارائه مدل دستیابی به مدیریت دانش در سیستم حمل ونقل دریایی بنادر جنوبی کشور می باشد، به عبارت دیگردراین تحقیق پژوهشگر سعی می کند شیوه و روش مشخصی را جهت دستیابی دقیقتر، سریعتر، آسانتر و ارزانتر به پرسشهای تحقیق پیدا نماید. یکی دیگر از عوامل تعیین کننده نوع تحقیق، محیطی است که تحقیق در آن انجام می شود لذا تحقیق حاضر از نظر هدف یک تحقیق کاربردی و از نظر نحوه گرد آوری داده های مورد نیاز یک تحقیق توصیفی از نوع پیمایش محسوب می شود. در این پژوهش برای بررسی فرضیه ها از آزمون آماری ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.کلیات این فصل شامل مباحثی در مورد روش تحقیق، مدل های مفهومی، جامعه و نمونه آماری، تهیه پرسشنامه و بحث روایی و اعتبار پرسشنامه می باشد. هدف اصلی تحقیق، بدست آوردن روش تحقیق مناسب برای آزمون فرضیه های پژوهش می باشد.

۳-۲- روش تحقیق
روش تحقیق مجموعه‌ای از قواعد، ابزارها و راه‌های معتبر و نظام یافته‌ برای بررسی واقعیت‌ها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات است. اتخاذ روش تحقیق علمی تنها راه دستیابی به دستاوردهای قابل قبول و علمی است(خاکی، ۱۳۸۳). به طور کلی روشهای تحقیق در علوم رفتاری را میتوان بر اساس دو معیار طبقهبندی کرد:
نحوه گردآوری دادهها
بر اساس هدف
تحقیقات علمی را بر اساس چگونگی به دست آوردن دادههای مورد نیاز (برای تحقیق) میتوان به دستههای زیر تقسیم نمود:
الف) تحقیقات توصیفی۱۰: شامل مجموعه روشهایی است که هدف آنها توصیف کردن شرایط یا پدیدههای مورد بررسی است. اجرای تحقیق توصیفی میتواند صرفاً برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به فرآیند تصمیمگیری باشد. تحقیقات توصیفی را می‌توان به دسته‌ها زیر طبقه‌بندی نمود:
تحقیقات پیمایشی۱۱: برای بررسی توزیع ویژگی‌های یک جامعه آماری به کار می‌رود.
تحقیقات همبستگی۱۲: در این نوع از تحقیق رابطه میان متغیرها بر اساس هدف تحقیق تحلیل می‌گردد. که به سه دسته همبستگی دو متغیره، تحلیل رگرسیون و تحلیل متریس همبستگی یا کوواریانس تقسیم می‌شود.
اقدام پژوهشی(پژوهش علمی)۱۳: که هدف آن توصیف شرایط و پدیده‌های مربوط به سیستم است.
مطالعه موردی۱۴: در اینجا پژوهشگر به انتخاب یک مورد پرداخته و آن را از جنبههای بیشماری بررسی میکند.
پس رویدادی(علمی مقایسه‌ای)۱۵: که در آن در جستجوی پی بردن به علت احتمالی از طریق معلول هستند.
ب) تحقیقات آزمایشی۱۶: به منظور برقراری رابطه علت و معلولی میان چند متغیر از طرح‌های آزمایشی
استفاده می‌شود. ویژگیهای این نوع تحقیق عبارتند از:
متغیرهای مستقل دستکاری میشوند؛
سایر متغیرها به جزء متغیر وابسته ثابت نگه داشته شده و کنترل میشوند؛
تأثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته مشاهده میشود؛
همان طور که در فصل اول (کلیات تحقیق) اشاره گردید، مسئلهای که در تحقیق حاضر محقق درصدد پاسخگویی به آن میباشد، شناسایی و اولویت بندی عوامل کلیدی موفقیت در پیاده سازی سیستم مدیریت ارتباط با مشتری درصنعت بیمه ایران میباشد. برای برخورد با این مسئله، استفاده از تحقیق آزمایشی به دلیل این که ویژگیهای این نوع تحقیق، یعنی ۱) دستکاری متغیر مستقل ۲) کنترل سایر متغیرها به جز متغیر وابسته ۳) مشاهده تأثیر متغیر(های) مستقل بر متغیر وابسته، به هیچ وجه وجود نداشت، عملی نبود. بنابراین به منظور انجام تحقیق حاضر، به دلیل ماهیت مسئله تحقیق و متناسب با گزارههای تحقیق از روش تحقیق توصیفی ـ پیمایشی استفاده گردید.
تحقیقات علمی بر اساس هدف به سه دسته کلی تقسیم می‌شوند:
الف) تحقیقات بنیادی۱۷: هدف اساسی این نوع از تحقیقات آزمون نظریه‌ها تبیین روابط بین پدیده‌ها و افزودن به مجموعه دانش موجود در یک زمینه خاص است. تحقیقات بنیادی نظریه‌ها را بررسی کرده و آنها را تأیید، تعدیل یا رد می‌کند. با تبیین روابط میان
پدیده‌ها، تحقیقات بنیادی به کشف روابط بین علوم می‌پردازد. با این هدف تحقیقات بنیادی در صدد توسعه مجموعه ‌دانسته‌های موجود در مورد اصول و قوانین علمی است. این نوع تحقیقات نتیجه‌گرا بوده و در رابطه با نیازهای تصمیم گیری انجام نمی شود.
ب) تحقیقات کاربردی۱۸: هدف از این نوع تحقیقات توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. به عبارت دیگر تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد علمی دانش هدایت می‌شوند. این نوع تحقیقات، تحقیقاتی هستند که نظریه‌ها، قانونمندی‌ها، اصول و فنونی که در تحقیقات پایه تدوین می‌شوند را به منظور حل مسائل اجرایی و واقعی به کار می‌گیرند. این تحقیقات تصمیم‌گرا می‌باشند، به عبارتی در این نوع تحقیقات هدف پ‍‍‍‍ژوهشگر یافتن پاسخ مسأله‌ است که نتیجه آن بلافاصله می‌تواند در تصمیم‌گیری مورد استفاده قرار گیرد.
ج) تحقیقات توسعه‌ای۱۹: فرآیندی است که به منظور تدوین و تشخیص مناسب بودن یک فرآورده آموزشی نظیر طرح‌ها، روش‌ها و برنامه‌ها انجام می‌شود. هدف اساسی این نوع از تحقیقات، تدوین یا تهیه برنامه‌ها و امثال آن است. به طوریکه ابتدا موقعیت نامعین خاص مشخص شده و بر اساس یافته‌های پژوهشی، طرح یا برنامه ویژه آن تدوین می‌شود. با توجه به موارد فوق الذکر میتوان نتیجه گرفت که این پژوهش از نظر هدف تحقیق، در چارچوب تحقیقات کاربردی قرار میگیرد(خاکی، ۱۳۸۳).
این تحقیق از نوع کاربردی بوده روش جمع آوری اطلاعات در این تحقیق کتابخانه ای، میدانی، مصاحبه و مشاهـده و توزیـع و جمع آوری پرسشنامه می باشد. در این تحقیق تلاش شده است ازطریق توزیع پرسشنامه بین مدیران وپرسنل بنادر جنوبی کشور(۶ بندر جنوبی)، نظرات وانتظارات آنها جمع آوری و مورد سنجش قرار گیرد. تدوین پرسشنامه براساس روش لیکرت۲۰ می باشد که براین اساس پاسخگو می تواند نظر خود را نسبت به هر سؤال به میزان شدت مختلف موافقت یا مخالفت ابراز نماید.
در هر تحقیقی تهیه اطلاعات واقعی باتوجه به هدفی که آن تحقیق در بردارد از اهمیت ویژه ای برخورداراست و فرآیند جمع آوری اطلاعات، بسیار متنوع با نوع تحقیق می باشد. اطلاعات به صورت داده هایی خام جمع آوری شده که شامل بعضی از مشخصه ها یا شرحی از صفات کیفی افراد یا موضوعات مورد مطالعه و یا موارد دیگر می باشد.

۳-۳- نوع تحقیق
عنوان تحقیق ارائه مدل دستیابی به مدیریت دانش در سیستم حمل و نقل دریایی بنادر جنوبی کشور می باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف یک تحقیق کاربردی و از نظر نحوه گرد آوری داده های مورد نیاز یک تحقیق پیمایشی محسوب می شود که علاوه بر روش پیمایشی از روش مطالعات اسنادی و روش ارزیابی نیز استفاده شده است.

۳-۴- جامعه آماری
جامعه آماری شامل گروهی از افراد است که یک یا چند صفت مشترک دارند که این صفات مورد توجه محقق می باشد. جامعه ممکن است همه افراد یک نوع خاص و یا عده محدودتری ازهمان گروه را دربرگیرد. در هر پژوهش تهیه اطلاعات واقعی با توجه به هدفی که آن تحقیق در بردارد از اهمیت ویژه ای برخوردار است و فرآیند گردآوری اطلاعات بسیار متنوع و متناسب با نوع تحقیق است. اطلاعات، نوعاً بصورت داده هایی خام جمع آوری شده که شامل بعضی از مشخصه ها یا شرحی از صفات کیفی افراد یا موضوعات مورد مطالعه و یا موارد دیگر می باشد. در این تحقیق سعی شده دیدگاه، نگرش جامعه آماری مورد سنجش قرار گیرد. بطور کلی روشهای جمع آوری اطلاعات مبتنی بر تحقیقات کتابخانه ای، میدانی، مصاحبه، مشاهده و پرسشنامه می باشد. در این تحقیق با مراجعه به کتابخانه های تخصصی و دانشگاهی و تحقیق از منابع و ماخذهای مختلف و گزارشها و اطلاعات موجود ، بخشی از اطلاعات از کتابها، مجله ها، روزنامه ها، سخنرانی ها، مقاله ها، مصاحبه ها و اینترنت تهیه و مورد استفاده قرار گرفته است.

۳-۵- حجم نمونه
نمونه گروه کوچکتری از جامعه است که برای مشاهده و تجزیه و تحلیل انتخاب شده است. با مشاهده مشخصات نمونهای که از یک جامعه انتخاب شده است میتوان از مشخصات کل جامعه استنتاج معینی به عمل آورد. هر بخش از جامعه آماری را نمونه گویند. با این تعریف طبیعی است که از جامعه آماری میتوان نمونههای متعددی انتخاب کرد. به عبارت دیگر فرایند نمونه‌گیری، استخراج نتایج و استنباط قواعد کلی یک متغیر را بر اساس مشاهده دقیق متغیر در گروه کوچکی از جامعه میسر ساخته است (خاکی، ۱۳۸۳)
عمده ترین مسئله نمونه گیری انتخاب واقعی نمونه می باشد که باید واقعی و تصادفی باشد. در این تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. این روش بر انتخاب نمونه ای از کل جامعه اشاره می کند به طوری که هر واحد دارای احتمال مساوی غیر صفر برای بودن به عنوان عضوی از اعضای نمونه باشد یعنی این که هر یک از اعضای جامعه دارای شانس مساوی و مستقل برای انتخاب شدن دارند. عمده ترین مسئله نمونه گیری انتخاب واقعی نمونه میباشد که باید واقعی و تصادفی باشد. دراین تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. این روش بر انتخاب نمونه ای از کل جامعه اشاره می کند به طوری که هر واحد دارای احتمال مساوی غیر صفر برای بودن به عنوان عضوی از اعضای نمونه باشد یعنی این که هریک از اعضای جامعه دارای شانس مساوی و مستقل برای انتخاب شدن دارند.روش تعیین حجم نمونه با توجه به شرایط تحقیق از فرمول زیر استفاده شده است.
فرمول شماره (۱)
n = NZ²²/₂p(1-P) = 110 (1.96)²(%۹۰)(%۱۰) = ۶۱
Ne²+ Z² /₂P(1-P) 110(%5)² + (۱.۹۶)²(
%۹۰)(%۱۰)
که در این رابطه :
:N تعداد اعضای جامعه آماری که در این تحقیق۱۱۰ نفر است .
:n تعدادی اعضای نمونه آماری که حدود ۶۱ نفر بدست آمده است.
:p میزان موفقیت در نمونه مقدماتی است که در اینجا ۹۰% در نظر گرفته شده است.
: q میزان عدم موفقیت در نمونه مقدماتی است که در اینجا ۱۰% در نظر گرفته شده است.
:e احتمال خطا که حداکثر ۵% است.
z: در سطح ۹۵% : ۹۶/۱
همانگونه که مشاهده می شود تعداد نمونه آماری به دست آمده ۶۱ نفر است.

۳-۶- ابزار تحقیق(پرسشنامه)
در این بخش به معرفی پرسشنامه و ارتباط سوالات پرسشنامه با فرضیات تحقیق پرداخته خواهد شد. پرسشنامه شامل ۲۹ سؤال است که با توجه به کمیت هر یک از فرضیه ها، سؤال ها در جهت تأیید یا رد هر یک از فرضیه ها بشرح جدول زیر اختصاص داده شده است.

جدول ۳-۱ ارتباط بین متغیرهای تحقیق با سوالات پرسشنامه
متغیرهای تحقیق (فرضیات)
سوالات مرتبط با متغیرها
فرضیه اول: بُعدِ اجتماعی دانش در دستیابی به مدیریت دانش مؤثر است
سؤال های ۱تا ۱۳
فرضیه دوم: بُعدِ فناوری دانش در دستیابی به مدیریت دانش مؤثر است.
سؤال های ۱تا۱۳و۲۵تا۲۹
فرضیه سوم: میان گروههای خبره سازمان در مورد استقرار مدیریت دانش در بنادر جنوبی کشوراتفاق نظر وجود دارد.
سؤال های ۱۴تا۲۹

۳-۷- روایی وپایایی پرسشنامه

الف ) سنجش روایی پرسشنامه
مقصود از روایی یا اعتبار آن است که وسیله اندازه‌گیری به واقع بتواند خصیصه مورد نظر را بسنجد. به عبارت دیگر، مفهوم روایی به این سوال پاسخ می‌دهد که ابزار اندازه‌گیری تا چه حد می‌تواند خصیصه موردنظر را بسنجد (خاکی، ۱۳۸۳). اهمیت روایی از آن جهت می باشد که، اندازه‌گیری‌های نامناسب و ناکافی می‌تواند هر پژوهش علمی را بی‌ارزش و ناروا سازد. روایی در اصل به صحّت و درستی اندازه‌گیری محقق برمی‌گردد.
روایی ابزار گردآوری اطلاعات این گام به روش اعتبار محتوا تعیین شده است. اعتبار محتوا نوعی اعتبار است که معمولاً برای بررسی اجزای تشکیل دهنده یک ابزار اندازه گیری به کار برده می شود. اعتبار محتوا یک ابزار اندازه گیری به سوال های تشکیل‌دهنده آن بستگی دارد. اگر سوال های ابزار معرف ویژگی‌ها و مهارت‌های ویژه‌ای باشد که محقق قصد اندازه گیری آن را داشته باشد، آزمون دارای اعتبار محتوا است (خاکی، ۱۳۸۳).
روایی به معنای صحیح و درست بودن است. مقصود از روایی آن است که وسیله اندازهگیری، بتواند خصیصه و ویژگی مورد نظر را اندازه بگیرد. اهمیت روایی از آن جهت است که اندازهگیریهای نامناسب و ناکافی، میتواند هر پژوهش علمی را بی ارزش و ناروا سازد. به عبارت دیگر روایی آزمون توانایی ابزار مورد نظر در اندازهگیری صفتی است که آزمون

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *