پایان نامه ها

نماتد، سیب، گیاهی، Globodera، rostochiensis، میزبان

ر نماتد ها در محدوده یک منطقه و یا از کشوری به کشور دیگر ، کاستن از میزان آلودگی به وجود آمده و محافظت از صنایع صادر کننده و وارد کنندگان بذر و غده های بذری ، به طوری که عاری از نماتد باشد ،امری بدیهی است .
1-6 اهداف پژوهش
نظر به اهمیت نماتد سیست سیب زمینی ، به عنوان یک عامل بیماری زای درجه اول با توانایی خسارت زایی زیاد روی میزبان های حساس و وجود آن در منطقه همدان به عنوان مهم ترین منطقه کشت سیب زمینی کشور یعنی استان همدان ، دستیابی به آستانه ی خسارت اقتصادی این نماتد و متقاعبا مطالعه و بررسی راهکارهای مدیریتی این نماتد امری ضروری می باشد .
تحقیق حاضر مجموعه ای از بررسی های آزمایشگاهی و گلخانه ای است که هدف های زیر را دنبال می کند :
1.اثبات بیماری زایی نماتد Globodera rostochiensis در دو رقم مارفونا و سانته که در مزارع استان همدان کشت می شوند .
2.بررسی میزان تولید نماتد طلایی در رقم های مارفونا و سانته که دارای درجات مختلف مقاومت می باشند و شناخت بیشتر عکس العمل این ارقام نسبت به نماتد
3.تعیین آستانه ی خسارت اقتصادی بر اساس تراکم جمعیت نماتد
4.تعیین زمان مناسب برای اعمال عملکردهای مدیریتی برای کنترل نماتد مذکور در زیر سطح آستانه ی خسارت اقتصادی
1-7 فرضیه های تحقیق
آنچه در این تحقیق مفروض است ، شامل موارد زیر می باشد :
1.اثبات بیماریزایی نماتد Globodera rostochiensis در دو رقم مارفونا و سانته که در مزارع سیب زمینی کاری استان همدان کشت می شوند .
2.تعیین آستانه ی خسارت اقتصادی نماتد Globodera rostochiensis با توجه به تراکم جمعیت های مختلف نماتد در تیمار های دو رقم مارفونا و سانته .
11239503133725فصل دوم
بررسی و مرور منابع
00فصل دوم
بررسی و مرور منابع
2-1 نماتد های پارازیت گیاهی
در دنیا بیش از 400000 گونه از نماتد انگل گیاهی ، جانوری و آبزی وجود دارد که در حدود 2500 گونه آن مربوط به خاک های زراعی است (باروتی ؛1374).
نماتد ها کرم های کوچک و تقریبا غیر قابل رویتی هستند .این نوع موجودات آبزی می باشند و در دریاها ؛ آب شیرین ؛ در قشر نازک آب درون خاک و یا در بافت های مرطوب سایر موجودات زندگی می نمایند .شاخه Nematoda بسیار بزرگ بوده و احتمالا از نظر تنوع گونه های موجود بعد از حشرات قرار دارد (جعفرپور ؛ 1375)
نماتد ها متعلق به سلسله جانوران بوده و در شاخه Nematoda و گروه Nematheelminthes و Pseudocoelomata (حفره کاذب) قرار دارند و معنی لغوی آن ها کرم های کشیده است .
نماتد ها در اکثر زیستگاه های کره زمین زندگی می کنند و اکثر آن ها دارای زندگی آزاد بوده و یا از مواد تجزیه شده بافت های گیاهی و جانوری تغذیه می کنند .تعدادی از نماتد ها ؛نماتدهای پارازیت گیاهی و از نظر نوع زندگی به سه دسته :
• انگل خارجی (Ectoparasitic-nematodes)
• انگل داخلی (Endoparasitic-nematodes)
• انگل نیمه داخلی (Semi-endoparasitic nematodes)
تقسیم می شوند .نماتد های انگل خارجی در تماس نزدیک با سطح ریشه گیاه قرار گرفته و بدون اینکه وارد بافت میزبان شوند از مواد غذایی تغذیه می کنند و اغلب متحرک و مهاجرند .نماتد های انگل داخلی به درون ریشه و یا سایر اندام های گیاهی نفوذ کرده و درون بافت رشد و نمو نموده ، در همان جا یا خارج از بافت تخم ریزی می نمایند و در طول رشد از سلول های بافت میزبان تغذیه کرده و خسارت وارد می آورند .گروهی دیگر جزء نماتدهای انگل نیمه داخلی هستند که فقط گردن خود را به داخل بافت ریشه گیاه فرو برده و بقیه بدن در خارج از ریشه قرار می گیرد .این دسته از نماتد ها غیر مهاجر بوده و در محل نفوذ به داخل بافت گیاه مستقر شده و تخم ریزی می نمایند .نماتد انگل گیاهی اکثرا دارای پیکر کوچک (1-5. 0 میلی متر) ؛ ظریف و شفاف هستند و اکثرا بدون چشم مسلح نمی توان آن ها را مشاهده کرد .
(خزینی؛ 1379)
نماتدهای گیاهی در دو راسته Tylenchide ، Dorylaimida قرار دارند که بیشتر آن ها متعلق به راسته Tylenchide می باشند ؛ لذا بیشتر مطالعات انجام شده در ایران در زمینه رده بندی و بیولوژی نماتد های این راسته صورت گرفته و در این خصوص 170 گونه معرفی گردیده است (پاک نیت ؛1370).
نماتد های پارازیت را می توان به وسیله نیش Stylet آن ها تشخیص داد .بعضی از گونه های آن ها قادرند مستقیما به ریشه و غده حمله کرده و عامل اولیه ایجاد بیماری باشند .گروهی از نماتدها خسارت برخی از قارچ ها از جمله قارج ورتسیلیوم Verticillium را تشدید نموده و موجب افزایش خسارت ناشی از این بیماری های قارچی می شوند .برخی دیگر از نماتد ها به عنوان ناقلین ویروس ها عمل می نمایند
(1996، Morsin) (1973؛Hide and Corbet).
در کشورهای در حال توسعه مشکل نماتد ها پیچیده تر و جدی تر نسبت به کشور های توسعه یافته می باشد .
مهم ترین اثر آلودگی های نماتدی کاهش عمومی در رشد گیاهان میزبان است .اولین نشانه های بیماری های نماتدی معمولا با ظهور نواحی یا نقاطی از مزرعه که گیاهان در آن قسمت ها ضعیف مانده اند شروع می شود .گیاهان بیمار معمولا زودتر از گیاهان سالم دچار پژمردگی می گردند . گیاهان آلوده بر خلاف گیاهان سالم قادر به ایجاد پوشش گیاهی یک دستی نبوده ،بنابراین در نواحی آلوده علف های هرز رشد زیادی خواهند داشت .
بیشترین مشکل نماتد ها در جایی ایجاد می شود که میزبان مناسب آن ها به طور متناوب برای چندین سال متوالی در یک مزرعه کشت گردد .
سیب زمینی در نقاط مختلف دنیا میزبان بیش از 51 گونه نماتد پارازیت گیاهی می باشد .
نماتد هایی که به عنوان پارازیت عمده ی سیب زمینی شناخته شده اند عبارتند از :
Pratylenchus spp. •
. Ditylenchus spp•
Nacobbus aberrans •
. Meloidogyne spp•
Globodera spp. •
در هر حال گونه های بسیار دیگری همراه با سیب زمینی یافت شده اند همانند :
Xiphinema spp. •
Rotylenchulus spp.•
Longicaudatus •
Belonolaimus •
Thecavermiculatus animus•
Pratylenchus spp. •
Paratrichodorus spp. •
Trichodorus spp. •
Radopholus similis•
. Longidorus spp•
بسیاری از این نماتد ها اهمیت جزئی دارند .
نماتد های سیست سیب زمینی Globodera rostochiensis و G.pallida از مهم ترین نماتد های سیست سیب زمینی هستند که نیاز به توجه و رسیدگی دارند (Jensen., 1979).
2-2 اهمیت نماتد های پارازیت گیاهی
در میان آفات و بیماری های گیاهی نماتد های پارازیت گیاهی یکی از مهم ترین عوامل بیماریزا می باشند که سالانه خسارت هنگفتی به محصولات کشاورزی در سطح جهان وارد می سازند(1983،Poinar) .
نماتدها محصولات کشاورزی را در سراسر دنیا خصوصا در نواحی گرم و گرمسیری مورد تهدید قرار می دهند .قرن هاست که تولیدات کشاورزی بشر توسط این موجودات ذره بینی که از ریشه ؛ جوانه ؛ ساقه ؛ برگ و بذور در حال رشد تغذیه می کنند ؛ خسارت دیده اند . نماتد ها اثر نا مطلوبی در گیاه ایجاد نموده که بسته به نحوه ی تغذیه آن ها دارد . اکثر آن ها ریشه گیاه را مورد حمله قرار داده و هم زمان نماتد های متفاوتی یک گیاه را مورد حمله قرار می دهند. ممکن است اثر سایر بیمارگرها شامل قارچ و باکتری ها را با مستعد کردن میزبان نسبت به حمله ی آن ها افزایش دهند . برخی نماتد ها ناقل ویروس ها بوده که در مواردی بیمارگر اصلی ویروس است .شواهد کافی وجود دارد در این که ترکیب چند فاکتور در ایجاد خسارت محصول کفایت می نماید و در بیان این که خسارت وارده صرفا در اثر نماتد ها می باشد کاری بس دشوار است.
میزان خسارت وارده بر یک محصول عمدتا متاثر از نوع میزبان ؛ گونه نماتد ؛ تراکم جمعیت نماتد در خاک و شرایط محیطی می باشد .معمولا خسارت شدید در خاک هایی رخ می دهد که جمعیت نماتد در آن ها بالا بوده و گیاهان حساس کشت می شوند (1988،w.D،& freckman.N.j.Sasser).
اثر آلودگی نماتد ها یک کاهش عمومی را در رشد و نمو گیاهان ایجاد می نماید .لکه های موضعی کم رشد در یک محصول به نظر سالم ، اغلب اولین شواهد آلودگی در اثر نماتد است.سایر اثرات تغذیه ای نماتد ها روی گیاهان ، توسعه انشعابات ریشه ، توقف در طویل شدن و کاهش رشد ریشه های می باشد .خسارت ناشی از نماتد های تغذیه کننده ی قسمت هوایی گیاه ، پیچیدگی برگ ها و کم رشدی ساقه نیز از علایم آلودگی نماتد هاست .کم رشدی گیاه ممکن است در اثر کاهش نقل و انتقال ،جذب مواد غذایی و تولیدات غیر طبیعی متابولیست های سمی و غیره باشد .
هیچ گونه محاسبه دقیقی از خسارت کل نماتد ها در محصولات غذایی جهان در دسترس نیست .ولی فقط در آمریکا خسارت سالیانه در اثر همه ی بیماری ها ؛ بیش از دو میلیارد دلار تخمین زده شده است.
تعیین میزان خسارت دقیق کاری بس دشوار است چون عوامل متعددی در آلودگی گیاه دخیل هستند .در سال 1971 ، جمعیت کارشناسان نماتد شناسی ، میانگین خسارت را که در اثر نماتد های ایجاد می شود حدود 10 درصد تخمین زده اند که ممکن است در برخی موارد تا 50 درصد نیز باشد . هر چند مشکل نماتد ها یک مساله ی جهانی است ولی بیشتر کاهش محصول در مناطق گرمسیری رخ می دهد.دمای بالا و طولانی بودن فصل زراعی موجب تعداد نسل بیشتر نماتد و هم چنین افزایش جمعیت آن ها می گردد .در مجموع سایر شرایط آب و هوایی و یا عوامل محیطی و هم چنین ساختار خاک ممکن است در خسارت محصول دخالت داشته باشند . میزان آب ،گاز کربنیک و اکسیژن خاک رفتار نماتد ها را تحت تاثیر قرار می دهند . مشاهده گردیده است که یک رابطه ی خطی بین انتشار اکسیژن خاک و فعالیت نماتد ها در خاک وجود دارد .
دایومند خسارت نماتد های سیب زمینی Globodera rostochiensis و G.pallida را 75 درصد گزارش نموده است (1981؛Diamande).
در مناطق سردسیری خسارت شدیدی در اثر نماتد های مولد سیست Globodera rostochiensis و G.pallida در زراعت سیب زمینی وارد می گردد .
در بسیاری از کشور ها از جمله ایران در زمینه تعیین شیوع نماتد ها و مقدار خسارت ناشی از آن ها مطالعات محدودی انجام شده است . در کشورهایی که برنامه های موثر کنترل نماتد ها را در اختیار دارند ؛ کنترل ؛ عمدتا متوجه محصولاتی است که برای کشاورزان صرفه اقتصادی داشته باشد و در این راستا کشاورزان سالانه میلیون ها دلار هزینه صرف نماتد کش ها می نمایند .
2-3 نماتد سیست طلایی سیب زمینی
2-3-1 تاریخچه ی پیدایش و پراکنش جغرافیایی نماتد سیست سیب زمینی
پهنه ی گسترش Globodera rostochiensis در مناطق کشت سیب زمینی احتمالا از پرو با کشت Solanum tubersoum و دیگر گونه های Solanum spp. منشا گرفته است .
این نماتد اولین بار در آلمان ،سال 1881 توسط کوهن (Kuhn) روی سیب زمینی دیده شد . ولن بر (Wolenweber,1923) تفاوت این نماتد را از نماتد چغندر قند تشخیص داد .و چون این نماتد را در نزدیک شهری به نام Rostoch یافته بودند ، آن را Heterodera rostochiensis نامید که مورد قبول دانشمندان آن زمان قرار نگرفت .تا این که فرانکلین (Feranklin,1940) در بررسی های دقیق خود این نام را روی نماتد های سیست سیب زمینی تایید کرد(Thorne,1961).
مالوی و استون نام جنس نماتد های H.pallida و H.rostochiensis را به Globodera تغییر دادند
(Marks and and bordie ,1998) .در حال حاضر دو گونه ی Globodera rostochiensis که دارای چهار پاتوتایپ (Ro1,Ro2,Ro3,Ro4) و نماتد Globodera pallida که دارای سه پاتوتایپ(Pa1,Pa2,Pa3) است به گونه های Solanum خسارت می زنند (Kort et.,1977) .پاتوتایپ ها ، سطوح مختلف توانایی در تکثیر و تولید مثل نماتد را در ارقام مختلف سیب زمینی نشان می دهند (Mujniery et al.,1989). Ro1 به عنوام مهم ترین و گسترده ترین پاتوتایپ G.rostochiensis محسوب میقیمت: 11200 تومان

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *