پایان نامه ها

برنج، سبوس، جیره، 25/0، (%)، 41/0

بخاری بررسی و کف، دیوارها و سقف سالن و راهرو با فشار آب شستشو شدند. کلیه وسایل (دانخوری وآبخوری) در ساولن غوطهور و شسته شدند.
3-5-2- آمادهسازی واحدهای آزمایشی
برای نگهداری جوجهﻫﺎ با استفاده از تورهای سیمی 25 واحد آزمایشی به ابعاد 1×1 متر ایجاد شد. که شامل 5 تیمار، 5 تکرار و 8 جوجه 8 روزه در هر تکرار بود و با شعله افکن و سپس به وسیله محلول بتادین بطور کامل ضد عفونی شد. سپس بستر مقوایی برای هر واحد بریده و پهن شد. در هر واحد آزمایشی یک دان خوری و آب خوری گذاشته شد.
برای گازدهی اتاقﻫﺎ از فرمالین و پرمنگنات استفاده شد. قبل از گازدهی همة هواکشﻫﺎ و منفذها بسته شدند. پس از 24 ساعت تهویهﻫﺎ جهت خروج گاز روشن شدند. جلوی درب ورودی ساختمان و در سالن مرغداری به ترتیب تشت حاوی ساولن و بتادین برای ضدعفونی کفشﻫﺎ و چکمهﻫﺎ قرار داده شد.
3-6- تنظیم جیره و تهیه دان
با استفاده از نرم افزار جیره نویسی (UFFDA) و جداول (1994) NRC جیرهﻫﺎی مورد نیاز در طول دوره پرورش تنظیم شد. همه جیرهﻫﺎ از لحاظ انرژی متابولیسمی، پروتین، کلسیم، فسفر قابل دسترس، لیزین، متیونین و متیونین+سیستین همسان بودند.
اکستروژن سبوس برنج با دستگاه اکسترودر تک مارپیج، در دمای 125 درجه سانتیگراد و فشار 40 بار برای مدت 10 ثانیه در شرکت خوراک دام و طیور 21 بیضا انجام شد. سبوس برنج اکسترود شده با دیگر اجزای جیره مخلوط و خوراک به صورت آردی استفاده شد.
3-6-1- جیرههای آزمایشی
1) جیره شاهد (بر پایه ذرت و کنجاله سویا)
2) جیره پایه با 20 درصد سبوس برنج خام
3) جیره پایه با 30 درصد سبوس برنج خام
4) جیره پایه با 20 درصد سبوس برنج اکسترود شده
5) جیره پایه با 30 درصد سبوس برنج اکسترود شده
ترکیب جیرههای آغازین (8 تا 21 روزگی) و رشد (22 تا 42 روزگی) در جدولﻫﺎی 3-1 و 3-2 نشان داده شده است.
جدول 3-1- ترکیب جیرهﻫﺎی آغازین (8 تا 21 روزگی) (NRC, 1994)
اجزای جیره (%) T1 T2 T3 T4 T5
ذرت 21/59 76/40 53/31 76/40 53/31
کنجاله سویا 73/35 44/33 3/32 44/33 3/32
سبوس برنج خام
0 20 30 0 0
سبوس برنج اکسترود 0 0 0 20 30
روغن سویا 30/1 13/2 55/2 13/2 55/2
دای کلسیم فسفات 44/1 32/1 26/1 32/1 26/1
کربنات کلسیم 25/1 31/1 35/1 31/1 35/1
نمک (NaCl) 42/0 39/0 38/0 39/0 38/0
مکمل معدنی*
0 25/0 25/0 25/0 25/0 25/0
مکمل ویتامینی** 25/0 25/0 25/0 25/0 25/0
دی-ال متیونین 15/0 14/0 14/0 14/0 14/0
مواد مغذی تامین شده جیره انرژی متابولیسمی (kcal/kg) 2900 2900 2900 2900 2900
پروتین خام (%) 84/20 84/20 84/20 84/20 84/20
کلسیم (%) 91/0 91/0 91/0 91/0 91/0
فسفر قابل دسترس (%) 41/0 41/0 41/0 41/0 41/0
سدیم (%) 18/0 18/0 18/0 18/0 18/0
لیزین (%) 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1
متیونین+سیستین (%) 82/0 82/0 82/0 82/0 82/0
T1: شاهد، T2: 20 درصد سبوس برنج خام، T3: 30 درصد سبوس برنج خام، T4: 20 درصد سبوس برنج اکسترود، T5: 30 درصد سبوس برنج اکسترود.
* 5/0 درصد گوشتی ** 5/0 درصد گوشتی
جدول 3-2- ترکیب جیرهﻫﺎی رشد (22 نا 42 روزگی) (NRC, 1994)اجزایقیمت: 11200 تومان

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *