پایان نامه ها

آبیاری، پراکنش، زراعی، فومنات، شالیکاران، تعمیمیافته

واریانس- کواریانس ضرایب رگرسیون فرم تابعی ترانسندنتال ………………… 83
جدول 4-26- ماتریس همبستگی ضرایب رگرسیون فرم تابعی ترانسندنتال …………………………… 84
جدول 4-27- نتایج حاصل از برازش تابع تولید ترانسلوگ ……………………………………………. 85
جدول 4-29- نتایج حاصل از آزمونهای ناهمسانی واریانس اجزاء اخلال در برآورد اولیه تابع ترانسلوگ …………………………………………………………………………………………………………… 86
جدول 4-30- نتایج حاصل از برازش تابع تولید ترانسلوگ بر مبنای وزندهی HCCM ……………… 87
جدول 4-32- کشش جزئی عوامل تولید در فرم تابعی ترانسلوگ …………………………………….. 89
جدول 4-33- نتایج حاصل از برازش تابع تولید درجه دوم تعمیمیافته ………………………………… 90
جدول 4-35- نتایج حاصل از آزمونهای ناهمسانی واریانس اجزاء اخلال در برآورد اولیه تابع درجه دوم تعمیمیافته ……………………………………………………………………………………………….. 91
جدول 4-36- نتایج حاصل از برازش تابع تولید درجه دوم تعمیمیافته بر مبنای وزندهیHCCM …… 92
جدول 4-38- کشش جزئی عوامل تولید در فرم تابعی درجه دوم تعمیمیافته …………………………. 94
جدول 4-39- معیارهای انتخاب فرم تابعی تولید برتر …………………………………………………. 95

فهرست شکلها
شکل 2-1- تاثیر تغییر در قید مقدار نهاده شبه ثابت بر کاهش هزینه ………………………………….. 31
شکل 2-2- منحنی ارزش تولید نهایی آب (تابع تقاضای آب) …………………………………………. 40
شکل 4-1- پراکنش سني شالیکاران مورد مطالعه ……………………………………………………… 61
شکل 4-2- پراکنش سطح آموزش شالیکاران مورد مطالعه …………………………………………….. 62
شکل 4-3- پراکنش سابقه شالیکاران …………………………………………………………………… 63
شکل 4-4- پراکنش میزان آب مصرفی …………………………………………………………………. 64
شکل 4-5- پراکنش میزان کود مصرفی ………………………………………………………………… 65
شکل 4-6- میزان مصرف سم ساقه خوار ………………………………………………………………. 66
شکل 4-7- میزان مصرف سم علف کش ………………………………………………………………. 67
شکل 4-8- میزان مصرف بذر ………………………………………………………………………….. 68
شکل 4-9- وضعیت نیروی کار ………………………………………………………………………… 69
شکل 4-10- پراکنش هزینه ماشین آلات ………………………………………………………………. 70
شکل 4-11- پراکنش هزینه کل ………………………………………………………………………… 71
شکل 4-13- پراکنش درآمد زارعین ……………………………………………………………………. 73
شکل 5-1- ساز و کار اجرایی در پژوهش حاضر ……………………………………………………… 98
فصل اولکلیات1-1- مقدمهدر سال های اخیر، رشد جمعیت، تغییر اقلیم و پدیده صنعتی شدن، محدودیت منابع آب را به همراه داشته است. بخش کشاورزی بزرگترین مصرفکننده آب بوده و کمترین راندمان مصرف آب را به خود اختصاص داده است. از این رو، طی سالهای اخیر تلاشهای گستردهای به منظور برآورد ارزش اقتصادی مصرف آب در بخش کشاورزی به منظور بهبود برنامهریزیهای توسعهای صورت گرفته است. در این فصل ابتدا به بیان مسأله مدنظر در پژوهش حاضر پرداخته، سپس متغیرهای پژوهش، ویژگی های منطقه مورد مطالعه و روش و ابزارها مورد استفاده معرفی می گردند. همچنین، ضرورت تحقیق، اهداف و فرضیه های تحقیق به تفسیر ارائه شده و در نهایت به تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی پژوهش پراخته می شود.
1-2- بيان مسألهایران جزء مناطق خشک و نیمه خشک آب و هوایی بوده و آب یکی از عوامل محدودکننده‌ی فرایند تولید در بخش‌های اقتصادی و به ویژه بخش کشاورزی است. از این ‌رو، مدیریت منابع آب از اولویتهای برنامه‌های سیاستی در کشور محسوب میشود. مدیریت منابع آب به عنوان مهمترین منبع طبیعی تجدیدپذیر اما محدود، یکی از مهمترین چالشهای قرن حاضر بوده و موجبات نگرانیهای عمده‌ی جهانی را فراهم آورده است (لینر، 2009). منابع آب در معرض تنش فزاینده ناشی از آثار متقابل رشد جمعیت، توسعهی اقتصادی، تنوع اقلیمی و توزیع ناهمگون زمانی و مکانی منابع آب، تغییر اقلیم و حفاظت از اکوسیستم است (وادا ، 2010). این موارد سبب بروز مسائلی جدی مانند فقر، ایجاد اختلال در فرایند رشد و توسعهی پایدار اقتصادی- اجتماعی، تهدید تولید جهانی غذا و ناپایداری منابع طبیعی میشود (آنگلس، 2011).
کشاورزی با 85 درصد مصرف جهانی آب به عنوان بزرگترین مصرف‌کننده‌ این منبع، نقش مهمی در تعادل مقدار آب بین استفادههای رقیب دارد (پونگکیوراسین، 2007). در دهههای آینده، تأمین بیش از دو سوم عرضهی فزاینده‌ی غذای مورد نیاز جمعیت رو به گسترش جهان بر عهده‌ی کشاورزی مبتنی بر آبیاری خواهد بود (الجئیدی، 2009). و پیشبینی میشود در سال 2050 میلادی تقاضا برای آب کشاورزی به دو برابر برسد (پفیستر و همکاران، 2011).
دستیابی به خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی سالها در سرلوحه کار وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد. ولی عاملی که تحقق این هدف را با چالش مواجه میسازد، محدودیت منابع و فقدان سرمایههای کافی در داخل کشور میباشد که لاجرم دست اندرکاران و محققین را به سمت روشهای استفاده بهینه و اقتصادی از منابع تولید هدایت مینماید. تاکید بر بهره وری در استفاده از منابع موجود و تخصیص منابع و سرمایهها به مصارفی که حداکثر بازدهی را ایجاد مینماید، اصولی است که همگان بر آن اتفاق نظر دارند. در این راستا، آب به عنوان محدودکنندهترین عامل تولید در کشاورزی از اهمیت بسزایی برخوردار است و برنامهریزی برای تخصیص مناسب آن به نحوی که حداکثر بازدهی در تولید محصولات کشاورزی ایجاد گردیده و در عین حال رفاه نسلهای آینده و محیطزیست حفظ شود، بسیار اهمیت دارد. در واقع تقاضای روز افزون منابع آب و محدودیت منابع آبی کشور، شکاف بین عرضه و تقاضای آب را روز به روز افزایش میدهد و امروزه محدودیت منابع اب تعیین کننده الگوی کشت بوده و در این راستا یکی از موثرترین راههای دستیابی به خودکفایی، تولید داخلی بیشتر و بهره وری افزونتر، تخصیص مناسب آب بر اساس معیارهای اقتصادی می باشد. از دیدگاه پارتو زمانی تخصیص منابع تولید بهینه اقتصادی خواهد بود که با تخصیص مجدد آن امکان افزایش مطلوبیت یا بازده اقتصادی در هیچ یک از بهره برداریها وجود نداشته باشد. در این راستا، معیارها و ابزارهای اقتصادی مختلفی میتواند نمایانگر بازده اقتصادی و فیزیکی نهادهها در بین بهره برداریها و کشتهای مختلف باشد که از مهمترین آنها ارزش اقتصادی میباشد. در واقع مقایسه ارزش اقتصادی بین محصولات زراعی مختلف نشاندهنده این است که الگوی تخصیص فعلی چقدر با اصول اقتصادی مطابقت دارد.
مباحث و مطالعاتی که پیرامون موضوع آب به عنوان یکی از محوریترین اجزای توسعهی پایدار صورت پذیرفته، مدیریت ضعیف، ناکارامد و ناپایدار آب و نه محدودیتهای واقعی فیزیکی عرضه را مسئول چالشهای امروزی میداند (استراتون، 2008) به طوری که بسیاری از مشکلات، توسط مدیریت کارا و پایدار آب آبیاری قابل اداره شدن میباشد که این امر مستلزم حفاظت از منابع آب و افزایش درآمد خالص تولیدکننده است (OECD، 2009). بانک جهانی و سایر سازمان‌های مربوط، ارزیابی میزان تقاضا را هسته‌ی مرکزی فرایند مقابله با بحران‌های پیش‌گفته شناخته و برآوردی از طبیعت تقاضا به عنوان پیش‌نیاز طراحی پایدار پروژه‌ها و برنامه‌ها و هدایت تصمیمات سرمایه‌گذاری در بخش آب مطرح است (دردن، 1998). از این رو، استخراج تابع تقاضای آب آبیاری و تعیین ارزش اقتصادی و میزان بهرهوری این نهاده کمیاب گام نخست طراحی راهبرد بهینه بهرهبرداری میباشد.
ناحیه آبیاری فومنات در شبکه آبیاری و زهکشی سفیدرود مشتمل بر پنج واحد عمرانی بوده که اراضی زراعی بالغ بر 66/49 هزار هکتار را تحت پوشش خود دارد. براساس آخرین اطلاعات موجود، سهم محصولات زراعی مختلف در الگوی کشت این ناحیه آبیاری عبارت از برنج دانه بلند مرغوب با 73/88 درصد، برنج دانه بلند پرمحصول با 56/9 درصد و سایر محصولات زراعی با 71/1 درصد است (). ارقام برنج دانه بلند با دارا بودن 29/98 درصد سطح زیر کشت، زراعت غالب در این ناحیه آبیاری میباشد. از سوی دیگر، کل سود ناخالص زراعت در ناحیه آبیاری فومنات براساس مقادیر پولی دوره زراعی 90-1389 معادل با 96/0 هزار میلیارد ریال برآورد میشود. تأمین آب آبیاری در این ناحیه توسط چهار منبع اصلی شامل شبکه آبیاری سفیدرود، رودخانهها و انهار محلی و زهکشها، آببندانها و منابع زیرزمینی صورت میگیرد. با توجه به مصرف آب آبیاری بالغ بر 487 میلیون متر مکعب در این ناحیه آبیاری، سهم هر یک از منابع چهارگانه فوق در تأمین آب آبیاری به ترتیب برابر با 06/60، 08/31، 24/2 و 62/6 درصد میباشد (). استخراج تابع تقاضای آب آبیاری، تعیین ارزش اقتصادی و بهرهوری این نهاده در منطقه مورد مطالعه نقش شایان توجهی در بهبود سیاستهای مدیریت منابع آب در اراضی پایاب سد و شبکه سفیدرود دارد.
1-3- ضرورت تحقيقبا نگاهی به اسناد بالادستی توسعه در سطح استانی و کشوری، ضرورت خاص انجام پژوهشهایی از این دست را میتوان در موارد زیر خلاصه نمود:
ضرورت تعدیل سیاستهای قیمتگذاری و تعیین تعرفه آب آبیاری بر مبنای ارزش اقتصادی.
ارائه دورنمای مناسب برای برآورد منافع اقتصادی از دست رفته ناشی از تغییر شرایط تخصیص آب آبیاری.
1-4- پرسش های تحقیقبا توجه به شرایطی محیطی و چالشهای آتی پیشروی استان گیلان در بخش آب مهمترین پرسشهای مدنظر از طراحی این پژوهش به قرار زیر است:
آیا ارزش اقتصادی آب آبیاری بیشتر از نرخ تعرفه فعلی آب در ناحیه فومنات است؟
واکنش یا حساسیت شالیکاران این ناحیه به تغییرات قیمت این نهاده به چه میزان است؟
آیا انتخاب ارزش اقتصادی آب به عنوان روشی مناسب برای دریافت آب بهاء موجب مصرف بهینه آب توسط کشاورزان می شود؟
1-5- اهداف تحقيقبر مبنای پرسشهای پیشروی در این پژوهش، اهداف اصلی و ویژه مدنظر در مطالعه حاضر به قرار زیر است:
1-5-1- اهداف اصليتعیین ارزش اقتصادی آب آبیاری و بازه مناسب برای تعرفه آب آبیاری در ناحیه فومنات.
برآورد رفاه اقتصادی از دست رفته در صورت کاهش سطح دسترسی به آب آبیاری در ناحیه فومنات.
1-5-2- اهداف ويژه (فرعي) استخراج تابع تقاضای آب آبیاری در ناحیه فومنات.
برازش تابع تولید محصولات زراعی عمده در ناحیه فومنات
ارائه شاخصهای مهم اقتصادی برای سامانه تولید محصولات زراعی عمده در ناحیه فومنات.
1-6- فرضيه‌هاي تحقيقمهمترین فرضیههای مدنظر در طراحی و انتخاب روششناسی پژوهش حاضر به قرار زیر است:
ارزش اقتصادی آب آبیاری در تولید محصولات زراعی ناحیه فومنات تفاوت قابل ملاحظه ای با یکدیگر دارد.
ارزش اقتصادی آب آبیاری که نمایانگر تمایل به پرداخت مصرفکنندگان آب است، به مراتب بالاتر از نرخ تعرفه فعلی آب میباشد.
عدم استفاده از فرم تابعی مناسب منجر به ایجاد اریب در مقادیر حاصل برای ارزش اقتصادی آب آبیاری در ناحیه فومنات میشود.
معیار ارزش اقتصادی آب آبیاری راهنمایی مناسب برای تخصیص بهینه این نهاده است.
1-7- ناحیه آبیاری فومناتدر این پژوهش اراضی کشاورزی ناحیه فومنات که تحت پوشش شبکه سفیدرود بوده، مورد مطالعه قرار گرفته است. در حالت کلی نیاز آبی گیاه برنج 5240 متر مکعب در هکتار است اما با توجه به مساله اتلاف و 100 درصد نبودن راندمان آبیاری، نیاز آبی شالیزارها در ناحیه فومنات 8500 مترمکعب در هکتار و کل نیاز آبی ناحیه فومنات 8/453 میلیون متر مکعب محاسبه می شود. منابع آب این ناحیه از زهکش ها، تالاب ها، رودخانه ها (پمپاژ)، چاه ها، رودخانه ها (ثقلی)، آب بندان ها و بارندگی حاصل می گردد که در جدول زیر مقادیر حجم آب قابل انتظار در هر یک از سال های کم آبی، نرمال و ترسالی مشاهده می شود.
جدول 1-1- سهم منابع مختلف در تأمین آب آبیاری ناحیه فومنات.
شرح زهکش ها، تالاب ها و رودخانه ها چاه ها رودخانه ها آب بندان ها بارندگی جمع
کم آبی 7/26 5/21 95/35 42/6 3/75 9/165
نرمال 6/35 7/28 76/50 57/8 1/92 76/215
ترسالی 6/35 7/28 88/106 57/8 6/100 3/280
مأخذ: شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی گیلان.
1-8- روش و ابزار گردآوری اطلاعاتاطلاعات مورد نیاز با استفاده از روش میدانی، پرسشنامه و مصاحبه حضوری بدست میآید. همچنین، علاوه بر منابع اطلاعاتی میدانی پایگاههای اطلاعاتی رسمی کشوری و استانی به همراه اطلاعات حاصل از ارگانها و سازمانهای مرتبط، دیگر روش گردآوری اطلاعات در پژوهش حاضر میباشند. ابزارهای گردآوری اطلاعات شامل بانکها و منابع اطلاعاتی، ارگانها و سازمانهای مرتبط و پرسشنامه میباشد. پرسشنامه مورد استفاده در سه بخش اصلی شامل بخش اول ویژگیهای اقتصادی- اجتماعی زارعین، بخش دوم منابع آب آبیاری در دسترس و هزینه تأمین آب آبیاری و بخش سوم مقادیر مصرف نهادههای تولید و هزینههای مربوط به تأمین نهادهها طراحی شده است.
1-9- روش تجزیه و تحلیل داده‌هابه منظور استخراج ارزش اقتصادی آب، از روش ارزش بهره وری نهایی نهاد

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *