پایان نامه ها

کورم، بنزیل، آدنین، ظروف، آهن، فویل

معنیداری در فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدانی نسبت به شاهد شد (کمالی جامکانی و همكاران، 1390). نانوکود کلاته آهن باعث افزایش کمیت و کیفیت گوجهفرنگی شد (لبافی و همكاران 1390).
فصل سوم
مواد و روشها
3-1- منبع گیاهی مورد استفاده
در پژوهش حاضر کورم ارکیده از پژوهشکده تخصصی کشاورزی و بیوتکنولوژی هیرکان واقع در شهر آمل تهیه گردید که کورم ها از گیاه مادری گرفته شده بود و به صورت کشت شده در درون شیشه از آزمایشگاه کشت بافت گیاهی در کشور اتریش تولید شده و پس از خریداری به ایران آورده شد و در ایران با اضافه کردن بنزیل آدنین و بنزیل آدنین پورین تولید کورم انجام گرفت.
3-2- روش کار
این مطالعه بر پایه دو آزمایش طرح بلوک‌های کاملا تصادفی که آزمایش اول با 1 فاکتور نانو ذرات آهن با 4 سطح (0، 34/0، 69/0و 139/0میلی گرم بر لیتر) در 4 تیمار و 5 تکرار و 20 پلات آزمایشی و آزمایش دوم با 1 فاکتور مخلوطی از دو هورمون نفتالین استیک اسید و بنزیل آدنین با 4 سطح (5/0، 1 و2 میلی گرم بر لیتر) در 4 تیمار و 5 تکرار و 20 پلت آزمایشی انجام شد که در این آزمایش از محیط موراشیک و اسگوک به روش آب گونه استفاده شد و لازم به ذکر است که هر پلات آزمایشی شامل 4 کورم گیاه ارکید بوده که در داخل شیشه مربا قرار دادیم.
3-3- محیط کشت
در این تحقیق از محیط کشت مایع و جامد MS (موراشیک و اسکوگ، 1962) استفاده شد.
3-3-1- آماده کردن محیط کشت
به منظور تهیه حجم مشخصی از محیط کشت، مقادیر لازم از محلولهای پایه عناصر پرمصرف، کم مصرف، ویتامین‌ها، آهن و تنظیمکنندههای رشد با هم مخلوط شده و بعد از اضافه کردن ساکارز به محلول، pH آن با استفاده از دستگاه pH متر و با کاربرد NaOH یا HCl 1/0 نرمال در محدوده 02/0 ± 7/5 تنظیم گردید. بعد از تنظیم pH،برای محیط جامد، 8 گرم در لیتر آگار به محیط اضافه شده و به همراه یک عدد مگنت روی هیتر دارای شیکر قرار داده شد تا آگار با رسیدن دمای محلول به نزدیک نقطه جوش، کاملا حل گردد. بعد از این مرحله، محلول آماده شده در ظروف شیشهای ریخته شد و درب آنها با سه لایه فویل مسدود گردید. سپس ظروف حاوی محیط کشت در اتوکلاو با دمای 121 درجه سانتی گراد و فشار 1/1 اتمسفر به مدت 20 دقیقه قرار گرفت تا استریل گردند.
3-3-2- ضدعفونی وسایل مورد نیاز
جهت ضدعفونی، وسایل مورد نیاز از قبیل پنس، تیغ اسکالپل، ظروف خالی اعم از پتریدیش و غیره، پس از شستشو با آب معمولی و مایع ظرفشویی، ازطریق آب مقطر آبکشی و خشک شدند. آنگاه توسط فویل مسدود و سپسقیمت: 11200 تومان

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *