پایان نامه ها

شهادت، اين، يا، الکترونيکي، مي، تصوير

9 قانون مجازات اسلامی چنانچه قاضي تشخيص دهد که اقرار تحت مواردي مانند اکراه، شکنجه و يا اذيت و آزار روحي باشد، فاقد ارزش و اعتبار بوده و دادگاه مکلف است از متهم تحقيق مجدد نمايد.
گفتار چهارم- شهادت الکترونيکيدر خصوص شهادت قبلاً توضيح داده شد، اما نکته اصلي و مهم اين است که اداي شهادت در جرايم سنتي و جرايم الکترونيکي با هم تفاوت دارد، هر چند که برخي اساتيد مانند دکتر زرکلام معتقدند که قبول گواهي گواهان به صورت داده پيام با رعايت ساير مقررات راجع به گواهان و گواهي و نحوه اداي آن وجود دارد، لکن از آنجا که شهادت بايد نزد قاضي بوده و در صورت تعذر مي توان به صورت تصويري زنده و يا ضبط شده ، آن را با احراز شرايط و صحت انتساب معتبر دانست( مواد 174 و 186 قانون مجازات اسلامي) در اينگونه جرايم ، از آنجا که شهادت بايد معتبر و داراي حجيت باشد، قاضي مکلف است شهادت اشخاصي را بپذيرد که با علوم رايانه اي آشنا داشته باشند ، در غير اين صورت صرف مشاهده يک تصوير دستکاري شده در فضاي اينترنت توسط اشخاص عادي قابل شهادت در دادگاه نيست، براي اينکه ممکن است اشخاصي که با اين تکنولوژي آشنايي داشته باشند به راحتي متوجه باشند که اين تصوير با استفاده از فنون فتوشاپ دستکاري شده و تصوير متعلق به شخص ديگري باشد.
قانون آيين دادرسي کيفري سال 1392 در تبصره 2 ماده 204 مي گويد: (( در صورتي که دليل پرونده منحصر به شهادت شهود و مطلعان نباشد، تحقيق از آنان مي تواند به صورت الکترونيکي و با رعايت مقررات راجع به دادرسي الکترونيکي باشد))، بنابراين قانونگذار در اين ماده با مفهوم مخالف بيان مي کند که شهادت الکترونيکي به تنهایی از نظر دادگاه جزايي قابل قبول نيست. اما قانونگذار يک استثنا براي اين موضوع قائل شده و در بند پ ماده 214 همين قانون گفته که هر گاه بيم خطر جاني يا حيثيتي و يا ضرر مالي براي شاهد يا مطلع ويا خانواده آنان وجود داشته باشد ، استماع اظهارات شاهد يا مطلع خارج از دادسرا با وسايل ارتباط از راه دور با ذکر علت در پرونده اتخاذ مي شود. قانونگذار در اين ماده به بازپرس اجازه داده که از ابزارهاي الکترونيکيقیمت: 11000 تومان

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *