(سایت مرجع پژوهش ) - دانلود پژوهش

متن کامل پایان نامه را در سایت منبع fuka.ir می توانید ببینید

اهداف فرعی:
- سنجش تاثیر قابلیت اعتماد برند بانک بر تعهد وفاداری مشتریان
- سنجش تاثیر قابلیت اعتماد برند بانک بر تعهد مستمر مشتریان
- سنجش تاثیر قابلیت اعتماد برند بانک بر رضایت مشتریان
فرضیههای پژوهش
فرضیه 1. بین تعهد وفاداری مشتریان بانک و تمایل آنها به تغییر بانک رابطهی منفی و معناداری وجود دارد.
فرضیه 2. بین تعهد مستمر مشتریان بانک و تمایل آنها به تغییر بانک رابطهی منفی و معناداری وجود دارد.
فرضیه 3. بین تعهد وفاداری مشتریان بانک و تمایلات آنها به توصیههای کلامی (شایعه پراکنی یا تبلیغ) رابطهی مثبت و معناداری وجود دارد.
فرضیه 4. بین رضایت مشتریان بانک و تعهد وفاداری آنها رابطهی مثبت و معناداری وجود دارد.
فرضیه 5. بین رضایت مشتریان بانک و تمایل آنها به تغییر بانک رابطهی منفی و معناداری وجود دارد.
فرضیه 6. بین رضایت مشتریان بانک و فعالیت‌های آنها جهت توصیههای کلامی حمایتی رابطهی مثبت و معناداری وجود دارد.
فرضیه 7. بین قابلیت اعتماد برند بانک و رضایت مشتریان رابطهی مثبت و معناداری وجود دارد.
فرضیه 8. بین قابلیت اعتماد برند بانک و تعهد وفاداری مشتریان رابطهی مثبت و معناداری وجود دارد.
فرضیه 9. بین قابلیت اعتماد برند بانک و تعهد مستمر مشتریان رابطهی مثبت و معناداری وجود دارد.
مدل مفهومی پژوهش
در مدل ارائه شده در این پژوهش، 3 بعد مختلف در نظر گرفته شده که در واقع نقطه قوت مدل است. نکته استفاده از این مدل هم، بررسی تاثیر قابلیت اعتماد برند بر متغییرهای ادراکی برند و تاثیر متغییرهای ادراکی بر متغییرهای رفتاری است و در پایان، تاثیر قابلیت اعتماد برند بر متغیرهای رفتاری بررسی میشود. همچنین تاثیر همزمان هر دو عامل مبتنی بر تجارب گذشته و آیندهگرا، یعنی رضایت و تعهد را در نظرگرفته است. در بررسی انگیزهی آیندهگرا، نظریهی مبادلهی اجتماعی، مفهوم «تعهد» را ارائه کرده است که به عوامل اجتماعی و روانی توجه دارد و این عوامل فرد را به سمت رفتارها و شناختها پیش میرانند. تعهد در روابط بازاریابی، نقش مهمی دارد، یعنی تمایل به تغییر را کاهش، خرید را افزایش و تمایلات مطلوب آینده مثل وفاداری را بهبود میبخشد.
نمایشگر 1-1. مدل مفهومی پژوهش
-264160196850H7
H8
H9
H4
H5
H3
H1
H2
خلاصه برند متغیرهای ادراکی برند تمایلات رفتاری
قابلیت اعتماد برند
تخصص
اعتماد
تعهد وفاداری
رضایت
تعهد مستمر
توصیه های کلامی(تبلیغ)
تمایل به تغییر بانک
00H7

متن کامل در سایت امید فایل 

H8
H9
H4
H5
H3
H1
H2
خلاصه برند متغیرهای ادراکی برند تمایلات رفتاری
قابلیت اعتماد برند

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *