دانلود فایل - دانلود پژوهش علمی ایرانداک

متن کامل پایان نامه را در سایت منبع fuka.ir می توانید ببینید

dir="rtl" style="text-align: center;">متن کامل در سایت امید فایل 

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول (2-1): دیدگاههای نظریه پردزان در مورد انواع انگیزههای گردشگریجدول (3-1): نتایج محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برای اجزاء مختلف پرسشنامهجدول (4-1): توزیع فراوانی سن پاسخگویانجدول (4-2): توزیع فراوانی جنس پاسخگویانجدول (4-3): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تحصیلاتجدول (4-4): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب قومیتجدول (4-5): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب درآمد ماهیانهجدول (4-6): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب دیدار از اماکن تاریخیجدول (4-7): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب دیدار از اماکن مذهبیجدول (4-8): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب آشنایی با آداب و رسوم و فرهنگ مردمان دیگرجدول (4-9): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تجربه آموزیجدول (4-10): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب دیدار از محیطهای جدید و تازهجدول (4-11): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب علاقه به خرید کردنجدول (4-12): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب دیدار از فضای پارک و سرچشمههاجدول (4-13): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تنوع آب و هواییجدول (4-14): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب انجام تفریحات پرهیجانجدول (4-15): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب ملاقات با افراد جدید و متفاوتجدول (4-16): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب استراحت و رسیدن به آرامش روحیجدول (4-17): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب فرار از دغدغه کار و زندگیجدول (4-18): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تأثیر تجربههای اقوام، خویشان و همسایگان در انتخاب نوع گردشگریفهرست جداول
عنوان صفحه
جدول (4-19): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نقش توصیف دیگران از سفرهایشان در تعیین مقصد گردشگریجدول (4-20): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نقش تلویزیون درگرایش به گردشگریجدول (4-21): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نقش رادیو درگرایش به گردشگریجدول (4-22): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نقش مجلات و روزنامه ها درگرایش به گردشگریجدول (4-23): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نقش اینترنت درگرایش به گردشگریجدول (4-24): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نقش تلفن همراه درگرایش به گردشگریفهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار (4-1): توزیع فراوانی سن پاسخگویاننمودار (4-2): توزیع فراوانی جنس پاسخگویاننمودار (4-3): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تحصیلاتنمودار(4-4): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب قومیتنمودار (4-5): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب درآمد ماهیانهنمودار (4-6): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب دیدار از اماکن تاریخینمودار (4-7): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب دیدار از اماکن مذهبینمودار (4-8): توزیع فراوانی آشنایی پاسخگویان بر حسب با آداب و رسوم و فرهنگ مردمان دیگرنمودار (4-9): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب دیدار از تجربه آموزینمودار (4-10): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب دیدار از محیط های جدید و تازهنمودار (4-11): توزیع فراوانی پاسخگویان بر جسب علاقه به خرید کردننمودار (4-12): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب دیدار از فضای پارک و سرچشمههانمودار (4-13): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تنوع آب و هوایینمودار (4-14): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب انجام تفریحات پرهیجاننمودار (4-15): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب ملاقات با افراد جدید و متفاوتنمودار (4-16): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب استراحت و رسیدن به آرامش روحینمودار (4-17): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب فرار از دغدغه کار و زندگینمودار (4-18): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تجربه های اقوام، خویشان و همسایگاننمودار (4-19): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نقش توصیف دیگران از سفرهایشان در تعیین مقصد گردشگرینمودار (4-20): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نقش تلویزیون درگرایش به گردشگریفهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار (4-21): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نقش رادیو درگرایش به گردشگرینمودار (4-22): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نقش مجلات و روزنامه ها درگرایش به گردشگرینمودار (4-23): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نقش اینترنت درگرایش به گردشگرینمودار (4-24): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نقش تلفن همراه درگرایش به گردشگریفهرست تصاویر
عنوان صفحه
تصویر (3-1): نقشه استان کرمانشاهتصویر (3-2): مراسم عروسیتصویر (3-3): کاخ خسرو قصرشیرینتصویر (3-4): آتشکده چهار قاپیتصویر (3-5): سیستمهای آبرسانی ساسانی قصرشیرینتصویر (3-6): کاروانسرای عباسی قصرشیرینفصل اول:
کلیات تحقیق
17240252299335
مقدمهبا این مقدمه مطلب را آغاز میکنیم و امید است در این رهگذر، محقق توانسته باشد در بررسی و شناسایی انگیزه سفر و عوامل زمینهای واجتماعی تاثیرگذار بر گردشگری شهر قصرشیرین دین خود را تاحدی ادا نماید؛ و با ارائه راهکارهایی بتواند دستاندرکاران گردشگری شهرستان قصرشیرین را در برنامهریزی خود برای توسعه گردشگری این شهرستان یاری دهد. در این پژوهش ابتدا درصدد بر آمدیم تا با ارائه مفاهیم کلیدی و تعاریف کلیدی توجه خواننده را به هدف اصلی محقق که شناسایی انگیزه سفر در مردمان قصرشیرین است جلب کنیم. در ادامه در راستای انجام پژوهش اصولی و با کیفیت از میان این مردم به طور تصادفی گروهی را انتخاب کردیم و پرسشنامههای مربوط به موضوع پژوهش را در اختیار آنها قرار دادیم تا با پر کردن سوالات ما را در رسیدن به نتیجه مطلوب یاری کنند. از آنجا که طیف گستردهای از افراد این پایان نامه را مطالعه میکنند ما سعی کردیم با ارائه تصویری جامع از ویژگیهای جغرافیایی، فرهنگی، اقتصادی و جمعیتی شهر قصرشیرین خوانندگان را با محدوده مورد مطالعه آشنا کنیم که این بخش تصاویری از جاذبههای گردشگری شهر قصرشیرین را در بر میگیرد. در گام بعدی اطلاعات بدست آمده از پرسشنامه را با استفاده از روشهای گوناگونی چون لاندا، اسپیرمن، پیرسون و ... مورد تجزیه و تحلیل قرار دادیم. در فصل پنجم این پژوهش نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری را با نظریههایی که پیرامون انگیزههای گردشگری وجود دارند مقایسه کردیم و در آخر محقق تلاش میکند با ارائه راهکارها و پیشنهادات موثر و کارگشا دین خود را نسبت به آتیه گردشگری زادگاه خود به جاآورد.1-1- بیان مسألهگردشگری به فعالیتی اطلاق میشود که زمان سفر گردشگران به و قوع میپیوندد و در برگیرنده همه چیز از قبیل برنامه ریزی سفر، مسافرت به مکان مورد نظر، اقامت در آنجا، بازگشت و یادآوری خاطرات سفر بعد از بازگشت میباشد. همچنین فعالیتهایی که مسافر به عنوان بخشی از سفر انجام میدهد، نظیر خریدهای انجام شده و تعاملاتی که میان میزبان و میهمان به وجود میآید. خلاصه آنکه، گردشگری تمامی فعالیتها و تاثیراتی است که در طول سفر برای بازدیدکننده، به وقوع میپیوندد (لامزدن، 1387 : 4).
آنگاه که موضوع گردشگری مطرح میشود یکی از نخستین سوالاتی که در ذهن برنامهریزان این صنعت، سیاستگذران، محققان و علاقه مندان آن شکل میگیرد این است که مردم چرا به سفر میروند، آنها چرا مقصد مشخصی را برای سفر خود انتخاب میکنند و انگیزه ایشان از این انتخاب چیست.
مطالعهی انگیزههای مسافران از آن رو اهمیت دارد که به برنامهریزان و سیاستگزاران آنها اطلاع میدهد که مقصد مطلوب گردشگران کجاست و چه ویژگیهایی باید داشته باشد. به این ترتیب مدیریت مقاصد گردشگری خواهد توانست بازار هدف خود که بیشترین تطابق را با داشتهها و امکانات مقصد مورد نظر دارند یافته و منابع خود را به گونهای مناسب در جهت پاسخگویی به نیازهای بازار هدف تجهیز نماید.
شناسایی انگیزههای گردشگران به طرق مختلفی میسر است. نخستین روش مطالعهی تاریخ سفر و بررسی انگیزهی گردشگران در دورانهای مختلف است. دوم، استفاده از تحلیلهای روانشناختی برای بررسی رفتار مصرفکنندگان گردشگری و روش سوم، انجام مطالعات بازار برای مقاصد گوناگون گردشگری است (رنجبریان و همکاران، 1388: 49).
بسیاری از نظریات جامعه شناختی و روانشناختی حاکی از آنند که انگیزه، مفهومی نسبتا ایستا است، اما پیرس (1988) که از مفهوم "نردبان مسافرت" در بررسی انگیزه در گردشگری استفاده میکند بر این باور است که انگیزه امری متنوع الشکل و پویاست که خصوصا در نتیجه افزایش سن و مراحل چرخه عمر تغییر میکند و همچنین تحت تاثیر افراد دیگر نیز قرار میگیرد. پیرس اذعان دارد که تحت تاثیر روانشناختی به نام مازلو (1945) بودهاست مازلو طیفی ازسلسله مراتب نیازها ارائه کرد که از نیازهای سطح پایین که عمدتا نیازهای جسمی هستند شروع شده به نیازهای سطح بالای فکری ختم میشود. وی از این نیازها به ترتیب صعودی به عنوان نیازهای فیزیولوژیکی، امنیتی، اجتماعی، احترام به خود و خودشکوفایی یاد میکند، پیرس با استفاده از عقاید مازلو (1945) طبقهبندی زیر را انگیزههای گردشگری ارائه داد :آرامش، هیجان و شور، تعامل اجتماعی، پرورش اعتماد به نفس و احساس خرسندی (میسون ، 1387 : 10).
در زمینهی گردشگری، انگیزه و عوامل مرتبط با آن مطالعات قابل توجهی صورت نگرفته است با این وجود در پژوهشی که اخیرا در زمینه انگیزههای گردشگری انجام شدهاست صرفا به مقایسه دو نسل جوان و میانسال پرداخته است. بنابراین در اینجا ضروری مینماید که این مقایسه در سطح گستردهتری در سه نسل (جوان، میانسال و پیر) انجام شود که در این پژوهش درصدد آن هستیم گردشگری، انگیزه و عوامل مرتبط با آن را در سه نسل (جوان، میانسال و پیر) در شهرستان قصرشیرین مورد بررسی قرار دهیم حال باتوجه به آنچه که مطرح گردید مسئله تحقیق حاضر این است که چه عواملی بر انتخاب گونههای گردشگری در شهرستان قصرشیرین تاثیر دارد؟
1-2- ضرورت و اهمیت تحقیقاز لحاظ قدمت گردشگری پدیدهای کهن است که بر پایه حرکت و جابهجایی انسان استوار و در عین حال سرشت آدمی نیز با سفر و آشنایی با زمینههای مختلف مکانهایی غیر از محل اقامت او عجین شده است. از نظر اهمیت اقتصادی نیز گردشگری در اقتصاد جهانی از اهمیت بالایی برخوردار است و یکی از منابع مهم درآمدهای ارزی هم برای جوامع پیشرفته و هم برای کشورهای در حال توسعه است و امروزه مساله انگیزهها در توریسم، انتخاب مسافرت از جمله مسائلی است که ذهن محققان حوزه توریسم و گردشگری را به خود مشغول کردهاست آنها را به تلاش وا داشته است تا هر روز بیش از پیش درباره انگیزهها و رویاهایی که مسافران را وا میدارد تا وقت و پول خود را در این راه هزینه نمایند و به کنکاش بپردازند (جاروندی و همکاران، 1388: 124).
بنابراین با این شناخت، مدیریت مقاصد گردشگری خواهند توانست بازار هدف خود را به گونهای مناسب در جهت پاسخگویی به نیازهای بازار هدف تجهیز کنند.این تنها راه واقعی موفقیت در جلب رضایت گردشگران و توسعه گردشگری در مقصد است، زیرا تامین انتظارات گردشگران یا عمل کردن فراتر از این انتظارات به معرفی مقصد یا جلوهای مناسب نزد گردشگران میانجامد و آنها نه فقط تکرار سفر به این مقصد را در برنامه قرار خواهند داد بلکه عاملی موثر در تبلیغ برای مقصد ومورد نظر خواهد بود.
با در نظر گرفتن آنچه که گفته شد فواید گونه شناسی گردشگری را میتوان به طور مختصر و مفید در چند مورد ذکر کرد:
- امکان پذیری پیش بینی و شناخت جریانها و روندهای گردشگری؛
- سمت و سو دهی به بازارهای هدف گردشگری به ویژه برای آژانسهای مسافرتی؛
- شناخت ظرفیت موجود در کشور از نظر انواع گردشگری؛
- شیوهای برای سادهسازی در درک رفتار گردشگران برای دستاندرکاران صنعت گردشگری؛
- تسهیل امکان برنامهریزی، بازاریابی، تامین خدمات و تاسیسات زیربنایی مورد نیاز متناسب با
در این تحقیق تلاش میشود تا باشناسایی انگیزههای گردشگران شهرستان قصرشیرین و تاثیر عوامل زمینهای و اجتماعی بر انتخاب گونههای گردشگری به راهبردهای توسعه متناسب با نیاز گردشگری این شهرستان دست یافت.
1-3- اهداف تحقیق1-3-1- اهداف اصلی- شناخت تاثیر عوامل موثر بر انتخاب نوع گونههای گردشگری آنها
1-3-2- اهداف فرعی- شناخت تاثیر جنس گردشگران بر نوع انتخاب گونههای گردشگری آنها
- تبیین تاثیر سن گردشگران بر نوع انتخاب گونههای گردشگری آنها
- آگاهی از تاثیر سواد گردشگران بر نوع انتخاب گونههای گردشگری آنها
- شناخت تاثیر قومیت گردشگران بر نوع انتخاب گونههای گردشگری آنها
- تبیین تاثیر چشم و هم چشمی (مقایسه اجتماعی) گردشگران بر نوع انتخاب گونههای گردشگری آنها
- شناخت تاثیر رسانهها بر نوع انتخاب گونههای گردشگری آنها
1-4- سوالات تحقیق- آیا بین ویژگیهای زمینهای گردشگران و نوع انتخاب گونههای گردشگری رابطه معنا داری وجود دارد؟
- آیا بین ویژگیهای اجتماعی گردشگران و نوع انتخاب گونههای گردشگری رابطه معناداری وجود دارد؟
1-5- فرضیات تحقیق1-5-1- فرضیات اصلی تحقیق
- بین ویژگیهای زمینهای گردشگران و نوع انتخاب گونههای گردشگری رابطه معناداری وجود دارد.
- بین ویژگیهای اجتماعی گردشگران و نوع انتخاب گونههای گردشگری رابطه معناداری وجود دارد.
1-5-2- فرضیات فرعی تحقیق- بین سن گردشگران و انتخاب نوع گردشگری رابطه معنا دار وجود دارد.
- بین جنس گردشگران و انتخاب نوع گردشگری رابطه معنا دار وجود دارد.
- بین سوادگردشگران و انتخاب نوع گردشگری رابطه معنا دار وجود دارد.
- بین نوع قومیت گردشگران و انتخاب نوع گردشگری رابطه معنا دار وجود دارد.
- بین چشم و هم چشمی (مقایسه اجتماعی) گردشگران و انتخاب نوع گردشگری رابطه معنا دار وجود دارد.
- بین تاثیر رسانهها و انتخاب نوع گردشگری رابطه معنا دار وجود دارد.
فصل دوم:
پیشینه و مبانی نظری تحقیق
249999539370000
1632585391160
مقدمهتوسعه نظاممند گردشگری و استفاده از قابلیتهای بسیار این بخش برای بهبود وضعیت کنونی گردشگری کشور، مستلزم به کار گیری برنامهریزی گردشگری است، تا باتوجه به حساسیتهای موجود و ظریفت جامعه و نیازهای گردشگران بتوان از قابلیتهای این صنعت در جهت پیشرفت و توسعه جامعه استفاده کرد. در عین حال برنامهریزی برای توسعه گردشگری مستلزم توسعه و توجه به نیازها، ویژگیها و خواستههای بازار به عنوان عوامل تقاضای گردشگری است. در این راستا توجه به دیدگاهها و انگیزههای گردشگری برای سفر به یک مقصد به عنوان ضرورت بازاریابی و برنامهریزی توسعه گردشگری است و همچنین مبنایی برای طراحی زیرساختارهای مرتبط با گردشگری از اهمیت خاص برخوردار است. چنانچه انگیزهها و اهداف گردشگران با توجه به خصوصیات جمعیتشناختی و روانی آنان به درستی شناخته شود، میتوان بازارهای هدف برای صنعت گردشگری به گونهای تعیین کرد که ضمن رعایت ارزشهای جامعه میزبان، به طریقی مناسب به تامین خواستههای گردشگران پرداخته شود. در این راستا ما ابتدا سعی میکنیم مفاهیم اصلی پیرامون گردشگری و انواع آن را تعریف کنیم که این تعاریف در بردارنده مفاهیمی چون گردشگری و انگیزه سفر هستند. سپس به بررسی سوابق تجربی میپردازیم بدین منظور آثار سایر محققان که به موضوعاتی از قبیل گردشگری و انگیزههای مرتبط با آن پرداختهاند را مورد بررسی ثرار میدهیم. بحث بعدی با عنوان مبانی نظری در بردارنده نظریهها و رویکردهای مرتبط با موضوع پژوهش میباشد. در آخر این فصل چارچوب نظری آورده میشود که شامل مدل مفهومی و عناصر موثر تشکیل دهنده آن است.
2-1- مفهوم شناسی2-1-1- گردشگریبه فعالیتی اطلاق میشود که زمان سفر گردشگران به وقوع میپیوندد و دربرگیرنده همه چیز از قبیل برنامهریزی سفر، مسافرت به مکان مورد نظر، اقامت در آنجا، بازگشت و یادآوری خاطرات سفر بعد از بازگشت میباشد. همچنین فعالیتهایی که مسافر به عنوان بخشی از سفر انجام میدهد، نظیر خریدهای انجام شده و تعاملاتی که میان میهمان و میزبان به وجود میآید. خلاصه آنکه، گردشگری تمام فعالیتها و تاثیراتی است که در طول سفر برای بازدیدکننده، به وقوع میپیوندد (لامزدن،1387: 4 ).
2-1-2-گردشگرکسی است که به منظور تفریح، استراحت، گذراندن تعطیلات، بازدید از نقاط دیدنی، انجام امور پزشکی، درمانی و معالجه، تجارت، ورزش، زیارت، دیدار از خانواده، ماموریت و شرکت در کنفرانسها، به کشوری غیر از کشور خود سفر میکند، مشروط بر اینکه حداقل مدت اقامت او از 24 ساعت کمتر و از 3ماه بیشتر نبوده و کسب شغل و پیشه هم مدنظر نباشد (رضوانی ، 1386).
2-1-3- انگیزه و علایق سفرانگیزه و علایق سفر را میتوان اینگونه تعریف کرد: گذراندن اوقات فراغت و ایام تعطیل، تفریح و سرگرمی، زیارت، دیدار با دوستان و آشنایان، دلایل شغلی، علل پزشکی. نیازها و خواستههای افراد به انگیزهها و علایق، آنها پیوند خورده است؛ به آنچه که دوست دارند و آنچه که دوست ندارند و به ویژگی خاص محصولات (داس ویل، 1386: 59).
2-2- سوابق تجربیدر زمینه انگیزه گردشگری تحقیقاتی صورت گرفته که در ادامه به آنها پرداخته می شود:
- ابراهیمزاده و همکاران (1392) در مقالهای با عنوان تحلیلی بر انگیزه گردشگران و تاثیر عامل جنسیت و درآمد برآن مطالعه موردی؛ گردشگران نوروزی شهرستان محلات به این نتیجه رسیدند که تفاوتی بین زن و مرد در انگیزههای گردشگری وجود ندارد ولی بین درآمدهای مختلف و انگیزههای گردشگری تفاوت معنا دار وجود دارد.
- رنجبریان و همکاران (1392) در مقالهای را با عنوان شناسایی و تجزیه و تحلیل انگیزههای گردشگران خارجی جهت سفر به شهر اصفهان انجام داده اند که به این نتیجه رسیدند که انگیزههای سفر برای گردشگران خارجی سفر کرده به شهر اصفهان عبارتند از: انگیزه فرهنگی، انگیزه ناشی از اجبار، انگیزه خرید، انگیزه ماجراجویی، انگیزه بهداشتی، انگیزه استراحت و همچنین در رابطه بین متغیرهای جمعیت (جنس، تحصیلات، وضعیت تاهل) و انگیزههای سفرآنان دریافتند که که زنان دارای انگیزه قوی تری نسبت به مردان هستند. از نظر انگیزه سلامتی و ماجراجویی نیز مردان نسبت به زنان از انگیزه قویتری برخوردارند.
- بنسبردی و همکاران(1392) در تحقیقی با عنوان ارتباط بین انگیزهها با رضایتمندی گردشگران پیست اسکی استان تهران دریافتند که که بین انگیزهها با رضایتمندی گردشگران پیست اسکی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. از بین ابعاد انگیزه گردشگران، بعد مهارت حرفهای پیش بینی قوی تری برای رضایتمندی گردشگران بود.
- کسائی (1392) در پایاننامه کارشناسی ارشد به بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با انگیزههای سفر گردشگران خروجی ایران پرداخته است. این پژوهش در بین گردشگران سه مقصد دبی، مالزی و ترکیه انجام شده است. در این پژوهش با مرور ادبیات، 5 عامل دافعه (آزادیهای فردی و اجتماعی، هزینه/خرید، جشنوارههای مقصد، جاذبه طبیعی/تاریخی، دسترسی، امکانات تفریحی) مشخص شده است. یافتههای پژوهش نشان میدهند که باتوجه به تفاوت در ویژگی فردی، اجتماعی و اقتصادی (سن، جنس، وضعیت تاهل، درآمد، ...) تفاوت قابل توجهی در انگیزه سفر افراد وجود دارد.
- رنجبریان و محمد غفاری(1391) در مقالهای با عنوان گونهشناسی گردشگری بر اساس انگیزهای سفر به عنوان مبنایی برای بخش بندی بازارگردشگری به این نتیجه رسیدند که 14 گونه گردشگری در سراسر جهان وجود دارد که عبارتند از گردشگری فرهنگی-تاریخی، گردشگری ماجراجویانه، گردشگری ورزشی، گردشگری درمانی، گردشگری انبوه یا تفریحی، گردشگری نوستالژیک، گردشگری روستایی، گردشگری قومی، گردشگری شهری، گردشگری مبتنی بر کسب و کار، گردشگری مذهبی، گردشگری مبتنی بر رویدادها، گردشگری بر مبنای محیط طبیعی( طبیعتگردی)، گردشگری با هدف دیدار بستگان.
- جاروندی نازفر فرقانی (1388) در مقالهای با عنوان مقایسه انگیزههای سفر در میان دو نسل جوان و بزرگسال مطالعه موردی مسافران شهر شیراز در سفر به دبی تلاش کردند تا دریابند که آیا میتوان انگیزههای مسافران مورد نظر را تحت عوامل گوناگون به چند دسته تقسیم کرد و در مرحله بعد تاثیر عامل سن بر انگیزههای سفر به دبی بررسی شود و دو گروه جوانان وبزرگسال ازلحاظ دلایلی که خود برای سفرشان به دبی بر میشمارند مقایسه گردند. آنها در یافتههای خود به این نتیجه رسیدند که در اغلب عوامل و انگیزههای مورد بررسی، جز در یک عامل، تفاوتی معنیدار میان گروههای سنی متفاوت وجود ندارد.
- کاظمی (1387) در تحقیقی با عنوان تحلیل ادراک شهروندان زاهدانی در توسعه گردشگری چابهار به این نتیجه رسیدند که برنامه ریزی و بازاریابی صحیح متناسب با انتظارات خریداران، چابهار میتواند به عنوان یکی از مقاصد گردشگری شهروندان زاهدانی به خوبی خواستههای آنان را تامین نماید.
- نوری کرمانی و همکاران( 1385) در تحقیقی با عنوان گونه شناسی انواع گردشگری تخصصی دریافتند که بر اساس معیار ماهیت و هدف گردشگری، تعداد 10 گونه اصلی و بالغ بر 40 زیر زیر گونهی گردشگری موجود است که با شناسایی هر کدام از آنها، امکان و بسترهای جذب گردشگران را بر اساس برنامهریزی اندیشیده شده و نیز تخصصی کردن خدمات گردشگری را فراهم میکند.
- بهاالدین، پیرانی و پوروث (2012) در پژوهشی با عنوان ارزشهای فرهنگی و انگیزه سفر در گردشگران به بررسی ارتباط بین ارزشهای فرهنگی و ویژگی دمو گرافیک با انگیزه سفر پرداختهاند. هدف مطالعه آنها شناخت چگونگی تاثیر ارزشهای فرهنگی گردشگران بر انگیزه سفرشان بود. این مطالعه در بین گردشگران شیانگمای تایلند انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد که ویژگیهای دمو گرافیک یک منبع برای ارزش های فرهنگی است و ارزشهای فرهنگی بر انگیزه سفر گردشگران تاثیر میگذارد. همچنین نتایج نشان داد که ارتباط معنی داری بین ویژگیهای دمو گرافیک و انگیزههای سفر وجود دارد.
- اوسل و مک گی (1996) پژوهشی را با عنوان بازار گردشگران تفریحی بینالمللی استرالیا: انگیزه از نگاه جنسیتی انجام دادهاند. در این مقاله اویسل و مک گی بیان کردند که در بین زوجهای غربی و خانوادههابه احتمال بیشتر، زنان برنامه ریز تعطیلات هستند. یادگیری در مورد اینکه زنان به چه انگیزهای سفرهایی خاص را انتخاب میکنند برای مقصدهای گردشگری حیاتی است. پژوهشگران در این تحقیق مسافران تفریحی زن استرالیایی و انگیزه آنها از نگاه جنسیتی مورد بررسی قرار دادند. دادهها از افراد استرالیایی که به مسافرت تفریحی ایالات متحده و کانادا رفته بودند، برای بررسی عوامل جاذبه و دافعه سفر جمعآوری شد. نتایج نشان داد که درجه اهمیت بعضی از عوامل جاذبه و دافعه در بین زنان و مردان گردشگر متفاوت است.
این تحقیقات در دو مقولهی انگیزههای گردشگری و گونهشناسی گردشگری انجام شدهاست که محققانی چون ابراهیمزاده و همکاران، رنجبریان و همکاران، بنسبردی و همکاران، کسائی و جاروندی درتحقیقات خود پیرامون انگیزههای گردشگری، به رابطهی بین گردشگری و انگیزههای گردشگری پرداخته اند وسایر محققان از قبیل نوری کرمانی و همکاران و رنجبریان و همکاران در تحقیقات پیرامون گونهشناسی گردشگری، انواع گردشگری را مورد بررسی قرار دادهاند. این تحقیقات ضمن آنکه این مباحث را درنظر گرفتهاند، به بررسی تأثیر عوامل زمینهای سن، جنس، سواد بر انگیزههای گردشگری نیز توجه داشتهاند. حال در این پژوهش سعی بر آن است که به بررسی انگیزههای گردشگری شهر قصرشیرین پرداخته شود و تأثیر عوامل زمینهای (سن، جنس، سواد) و عوامل اجتماعی (قومیت، چشموهمچشمی، رسانه) بر انگیزههای گردشگری این شهرستان مد نظر قرار گیرد.2-3- مبانی نظری
2-3-1- طبقهبندی انگیزههای گردشگریبه طور کلی صاحب نظران، انگیزههای گردشگری را به شکل گستردهای مورد توجه قرار دادهاند و تاکنون طبقهبندیهای مختلف و فراوانی به وجود آمدهاست.یک رویکرد کهن به انگیزههای گردشگری به دیدگاه "دامازدیر" (1975) تعلق دارد وی این انگیزهها را در قالب سه مورد استراحت و آرامش ، سرگرمی و تفریح و پیشرفت فردی بیان میکند.کامیک(1989) عاملی دیگر با عنوان گریز از وضعیت موجود و غلبه کردن بر یکنواختی را به این مجموع اضافه میکند. مکینتاش(1978) نیز چهار گروه اصلی و اساسی از انگیزهها را معرفی کردهاست که مدیون تفکرات مازلو است:
- انگیزههای فیزیکی: سلامتی و کاهش فشار عصبی؛
- انگیزههای فرهنگی: هنر، مذهب و شیوه زندگی؛
- انگیزههای فردی: ملاقات با دوستان و خویشاوندان؛
- انگیزههای اعتباری و حیثیتی(پرستیژی): احترام و پیشرفت فردی.
نظریه پردازان دیگر فهرست طولانیتری از انگیزههای گردشگری ارائه دادهاند که در جدول زیر آورده شدهاست:
جدول (2-1): دیدگاههای نظریه پردزان در مورد انواع انگیزههای گردشگریصاحب نظران انگیزه
هاومن و هاوکینز
(1989) سلامتی، اشتیاق و کنجکاوی، ورزش (فعالیت و مشارکت ورزشی)، تماشای مسابقات ورزشی، تفریح، ملاقات با دوستان و خویشاوندان، فعالیتهای تجاری و حرفهای، پیوندها و وابستگیهای خویشاوندی، خودشکوفایی و مذهب
شمول
(1977) آموزشی، فرهنگی، استراحت، آرامش، ماجراجویی، تفریح و سرگرمی،سلامتی، تجدید قوا، قومی، خانوادگی، اجتماعی، رقابتی
بروک و هانر
(1996) فیزیکی(تفریح و استراحت، استفاده از آب و هوا و شرایط اقلیمی،تندرستی و سلامت جسمانی، فعالیت ورزشی)، فرهنگی (آداب خورد و خوراک، تماشای مناطق دیدنی، شناخت تاریخ آن محل)، اجتماعی(بینظیر و منحصربه فرد بودن)، شخصی(ملاقات با دوستان و خویشاوندان)، پیشرفت فردی ( یادگیری یک زبان جدید یا مهارت تازه
(ابراهیم زاده و همکاران، 1392: 16)
2-3-2- شیوه طبقهبندی گردشگریبه جهت و جود عوامل مختلف، گونه شناسی مختلفی از گردشگری وجود دارد که هریک از این شیوهها با توجه به یکی از مهمترین معیارها، به طبقهبندی میپردازد. گردشگری با توجه به انگیزه، اهداف، حجم، تعداد و قلمرو جغرافیایی به انواع متعددی تقسیم شده است (Williams 2000, p.14). جنینگز انواع گردشگری را بر مبنای گردشگران فرهنگی، بومی، داخلی، ماجراجویانه، مستقل و بینالمللی، بازدید کنندههای خاص و تجاری تقسیم بندی کرده است (jennings, 2001, p.20).
از نظر پیرس، انواع فعالیتهای گردشگری شامل گردشگران عام، مسافران، تاجران، مردم شناسان، هیپیها، ورزشکاران، دوستداران طبیعت، کاشفان، افراد مرفه، مبلغان، دانشجویان و زائران این نوع طبقه بندی بر مبنای نوع گردشگر است. با عنایت به انواع گردشگر، الگوها، سطوح سازماندهی، میزان تاثیرات و توجه به جامعه میزبان، پنج گروه گردشگر متمایز مشتمل بر گردشگران تودهای سازماندهی شده، گروه کوچک مسافران مستقل، گردشگران تجاری و یا آموزشی، کاشفان و گردشگران سرگردان را میتوان تشخیص داد.
واقعیت آن است که تمام انواع گردشگری را نمیتوان در یک طبقهبندی کلی جای داد؛ از این رو، ضروریست تا بر مبنای معیارهای مختلف، انواع مختلف گردشگری را در چندین طبقه به طور جامع دستهبندی کرد. به طور خلاصه مهمترین معیارهای که تا به حال بر پایه آنها طبقهبندیهای مختلفی از گردشگری ارائه شدهاست، عبارتند از:
- مقصد؛
- میزان سرمایه؛
- زمان ماندگاری گردشگر؛
- زمان سفر؛
- مولفههای مکانی و جغرافیایی؛
- ماهیت و هدف
هرکدام از این معیارها، طبقه بندیهای را نیز شکل داده است. اما به نظر میرسد که تا به حال یک اجماع نظر عمومی در ارتباط با تقسیمبندی انواع گردشگری به دست نیامده است (نوریکرمانی و همکاران، 1385: 111).
2-3-3- اشکال عمده گردشگریهر چند تنوع گردشگری چنان زیاد است که پرداختن به تمامی آنها میسر نیست اما میتوان گروههای گردشگری متداول در جهان را به صورت زیر طبقهبندی کرد:
- گردشگری فرهنگی- تاریخی
- گردشگری ماجراجویانه
- گردشگری ورزشی
- گردشگری درمانی
- گردشگری انبوه یا تفریحی
- گردشگری نوستالژیک
- گردشگری روستایی
- گردشگری قومی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *