(سایت مقاله ) - دانلود تحقیق علمی

چکیده
در پایان نامه حاضر با استفاده از روش الحاقی (Adjoint) میزان گرمای خروجی از پوست در شرایطی که پوست تحت محافظت لباس محافظ چند لایه بوده و هوا امکان جریان یافتن در فاصله بین پوست و لباس محافظ را داشته باشد، بهینه سازی شده است.
دستگاه معادلات حاکم بر سیستم با اعمال شرایط مرزی مناسب در مدل ریاضی برای پوست و هوای در حال جریان با استفاده از روش WRM و رویه کالوکیشن تشکیل شده و برای حل معادلات جبری غیر خطی حاصل از اعمال روش الحاقی از روش بازگشتی نیوتن استفاده شده است. شرایط مختلفی که سیستم تهویه لباس محافظ توانایی تامین آن را دارد در طی پژوهش تحت بررسی قرار گرفته است برای دماهای ورودی 20 تا 24 درجه سیلسیوس و اعداد بژان Be=2×107 تا Be=8×107 پاسخ سیستم استخراج شد. فاصله بهینه پوست از لباس H2 ، تغییرات دمای خروجی Tair,out و میزان دبی مورد نیاز Vair در فضای بین پوست و لباس با تغییرات اعداد بژان و میزان پرفیوژن خون سنجیده شد. با دقت در نتایج بدست آمده میتوان کارائی این روش را در محاسبه میزان مقادیر بهینه مورد نیاز برای تامین آسایش حرارتی پوست مورد تایید قرار داد. در کل با اعمال اختلاف فشارهای بالاتر بین ورودی و خروجی و به تناسب ایجاد دبی بالاتر، استفاده از کمترین دما ورودی برای سیستم تهویه مطبوع میتوان بهینه ترین حالت را با کمترین میزان فاصله لباس از پوست به دست آورد اما بایستی محدودیتهای شرایط آسایش حرارتی و سیستم تهویه لباس محافظ را نیز در نظر گرفت.

متن کامل در سایت امید فایل 

کلمات کلیدی:
تهویه لباسهای محافظ، بهینه سازی، روش WRM ، روش الحاقی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *