پایان نامه ها

تاثير دوره هاي نوري و جيره¬هاي جلبکي بر رشد، توليد، هم آوري و ترکيب اسيدهاي چرب در آنتن منشعب آب شيرين Ceriodaphnia quadrangula

405765146050
115570108966000

دانشگاه صنعتي اصفهان
دانشکده منابع طبيعي
تاثير دوره هاي نوري و جيرههاي جلبکي بر رشد، توليد، هم آوري و ترکيب اسيدهاي چرب در آنتن منشعب آب شيرين Ceriodaphnia quadrangula
پايان نامه کارشناسي ارشد تکثير و پرورش آبزيان
دلارام تقوي
اساتيد راهنما
دکتر اميدوار فرهاديان
دکتر نصرالله محبوبي صوفياني
1390

دانشگاه صنعتي اصفهان
دانشکده منابع طبيعي
پايان نامه کارشناسي ارشد رشته تکثير و پرورش آبزيان خانم دلارام تقوي
تحت عنوان
تاثير دوره هاي نوري و جيرههاي جلبکي بر رشد، توليد، هم آوري و ترکيب اسيدهاي چرب در آنتن منشعب آب شيرين Ceriodaphnia quadrangula
در تاريخ 25/11/1390 توسط کميته تخصصي زير مورد بررسي و تصويب نهايي قرار گرفت.
1-استاد راهنماي پايان نامه دکتر اميدوار فرهاديان
2-استاد راهنماي پايان نامه دکتر نصرالله محبوبي صوفياني
2-استاد مشاور پايان نامه دکتر يزدان کيواني
3-استاد داور دکتر عيسي ابراهيمي
4-استاد داور دکتر فاطمه پيکان حيرتي
سرپرست تحصيلات تکميلي دکتر محمد رضا وهابي
از کلیه اساتید عزیز که بزرگوارانه نسبت به تمامی دانشجویان با رافت و مهربانی رهنمودهای لازم را ابراز داشتهاند و همچون شمعی فروزان اندوخته های علمی خود را در طبق اخلاص اهداء نمودهاند بالاخص:
اساتید راهنمای محترم آقایان دکتر فرهادیان و دکتر محبوبی صوفیانی و استاد مشاور آقای دکتر کیوانی
که همگی با داشتن مشغله فراوان در طول مدت تحصیل و خصوصاً در تکمیل پایان نامه اینجانب کمال همکاری، همراهی و راهنمایی را ابراز داشته اند، و همچنین
داوران محترم آقای دکتر ابراهیمی و خانم دکتر پیکان حیرتی که وقت خود را صرف بهبود کیفیت پایاننامه اینجانب نموده اند،
تشکر و قدردانی میکنم.
و با تشکر خالصانه خدمت همه کسانی که به نوعی مرا در به انجام رساندن این مهم یاری رساندهاند.
1097915281305کليه حقوق مادي مترتب بر نتايج مطالعات، ابتکارات و نوآوريهاي ناشي از تحقيق موضوع اين پاياننامه (رساله) متعلق به دانشگاه صنعتي اصفهان است.
00کليه حقوق مادي مترتب بر نتايج مطالعات، ابتکارات و نوآوريهاي ناشي از تحقيق موضوع اين پاياننامه (رساله) متعلق به دانشگاه صنعتي اصفهان است.

با نهایت احترام تقدیم به
پدر
و
مادر
بسیار عزیز، دلسوز و فداکارم که پیوسته جرعهنوش جام تعلیم و تربیت و فضیلت و انسانیت آنها بودهام و همواره چراغ وجودشان روشنگر راه من در سختیها و مشکلات بودهاست.
و به خواهران و برادر م که عزیزترین افراد عالمند.
-483870-6489704000020000
چکيده
آنتنمنشعب آب شيرين Ceriodaphnia quadrangula به دليل داشتن دامنه تحمل گسترده به دماي آب و رژيم هاي نوري به علاوه پرورش آن با استفاده از گونه هاي مختلف جلبک هاي ميکروسکوپي پتانسيل خوبي جهت کشت انبوه و استفاده به عنوان غذاي زنده براي لاروهاي ماهي دارد. اين تحقيق با هدف بررسي اثر ترکيبي رژيمهاي نوري و جيرههاي جلبکي مختلف روي رشد، توليد، همآوري و ترکيب اسيدهاي چرب در C. quadrangula انجامشد. سه آزمايش جداگانه تحت شرايط آزمايشگاهي انجامگرفت. در آزمايش اول، اثر چهار رژيم نوري شامل D4:L4 (4 ساعت نور: 4 ساعت تاريکي)، D6:L6، D8:L8 و D12:L12، و دو جيره تک جلبکي Senedesmus quadricauda و Chlorella vulgaris بر روي رشد و توليد C. quadrangula در يک طرح کاملا تصادفي با 6 تکرار انجامشد. در دومين آزمايش، تيمارهاي مشابه (همان طور که براي آزمايش اول شرح دادهشد) در سطوح انفرادي براي اندازهگيري همآوري مورد آزمايش قرارگرفت. در آزمايش سوم، C. quadrangula با استفاده از بهترين رژيمهاي نوري شامل D6:L6 و D12:L12 که از نتايج آزمايش اول و دوم بدست آمد، و جيرههاي جلبکي S. quadricauda و C. vulgaris کشت انبوه دادهشد. نتايج نشانداد تراکم جمعيت، ميزان رشد ويژه و زمان دوبرابر شدن جمعيت داراي تفاوت معنيداري بين تيمارهاي مختلف آزمايش هستند (p<0.05). بالاترين ميانگين تراکم جمعيت C. quadrangula تغذيهشده با S. quadricauda 9/50±1000 (ميانگين ±خطاي استاندارد)، 3/57±4/571، 3/62±5/690 و 7/58±1000 فرد در ليتر بهترتيب در تيمارهاي D4:L4، D6:L6، D8:L8 و D12:L12 بود، در حاليکه در همين تيمارهاي نوري با استفاده از C. vulgaris بهترتيب 0/46±9/1642، 2/72±9/2261، 0/75±8/1023 و 3/80±1/2619 فرد در ليتر در دوره آزمايش بدستآمد. علاوهبر اين، ميانگين رشد ويژه بدستآمده در تيمارهاي مختلف گسترهاي بين 04/0 تا 11/0 در روز داشت. بالاترين ميانگين طول (3/59±3/833 ميکرومتر)، عرض (8/28±3/553 ميکرومتر)، و وزن (1/1±8/6 ميکروگرم) بالغين C. quadrangula، در رژيم نوري D4:L4 و تغذيهشده با جيره C. vulgaris بدست آمد. بيشينه همآوري (3 فرد بر ماده) در تيمار نوري D6:L6 زمانيکه با جلبک S. quadricauda تغذيهشد بدستآمد. کشت انبوه C. quadrangula در رژيمهاي نوري D6:L6 و D12:L12 بهترتيب، 72/79±7/2466 و 5/74±2350 فر در ليتر در تغذيه با جلبک S. quadricauda و 7/46±3/1483 و 1/46±7/1666 فرد در ليتر در تغذيه با جلبک C. vulgaris توليد کرد. نتايج نشانداد ترکيب اسيد چرب تحت رژيمهاي نوري و جيرههاي جلبکي بهطور معنيداري تغيير يافت (p<0.05). SAFA (اسيدهاي چرب سير شده)، MUFA (اسيدهاي چرب تک غير اشباعي) و PUFA (اسيدهاي چرب چند غير اشباعي) C. quadrangula در رژيم نوري D6:L6 بهترتيب، 5/1±5/28%، 0/1±6/29% و 6/1±1/34% از اسيدچرب کل در تغذيه با S. quadricauda و 1/2±5/36%، 2/1±1/33% و 9/1±5/27% در تغذيه با C. vulgaris بود. ميزان اسيد چرب در رژيم نوري D12:L12 به ترتيب، 9/1±2/%35، 9/0±2/26% و 9/1±4/28% از اسيدچرب کل، در هنگام تغذيه با S. quadricauda و 6/1±6/30%، 1/1±1/30% و 3/2±4/33% در تغذيه با C. vulgaris بود. بالاترين درصد SAFA در 16:0 Cبدست آمد که برابر 1/22% در رژيم نوري D12:L12 تغذيهشده با S. quadricauda بود در حاليکه بالاترين درصد MUFA در 9-n1: 18C، 9/14% و در 7-n1: 18C برابر با 0/9% در تيمار نوري D6:L6 بهترتيب در هنگام تغذيه با C. vulgaris و S. quadricauda بدستآمد. در PUFA بالاترين دامنه ميانگين در 6-n2: 18C (2/20-8/9%) و 3-n3: 18C (0/16-9/6%) در ترکيبات مختلفي از رژيمهاي نوري و جيرههاي جلبکي مشاهدهشد. بر اساس نتايج بدستآمده از رشد و توليد، و ترکيب اسيد چرب ، اين تحقيق نشانميدهد که C. quadrangula توانايي کشت روي رژيمهاي نوري و جيرههاي جلبکي مختلف را داراست، اما شرايط کشت در تيمارهاي نوري D12:L12 و D6:L6 کارايي بهتري را نشانميدهد.
کلمات کليدي: رژيمهاي نوري، Ceriodaphnia quadrangular، جلبکهاي ميکروسکوپي، ترکيب اسيد چرب، توليد، رشد
-539115-6578604000020000 فهرست مطالب
عنوان صفحه
فهرست مطالبهشتفهرست اشکال يازده
فهرست جداولسيزده
چکيده1
فصل اول: مقدمه
TOC \h \z \t “عنوان فصل;1;بخش;2;زیر بخش;3” مقدمه PAGEREF _Toc313882119 \h 2فصل دوم: کليات
2-1-غذاهاي زنده PAGEREF _Toc313882121 \h 52-2- Cladocera (آنتن منشعبها) PAGEREF _Toc313882122 \h 62-2-1- خصوصيات مورفومتريک در تخم وجنين آنتن منشعبها PAGEREF _Toc313882123 \h 62-3- خانواده Daphnidae (Straus, 1820) PAGEREF _Toc313882124 \h 72-3-1- چرخه زندگي PAGEREF _Toc313882125 \h 82-3-2- توليدمثل PAGEREF _Toc313882126 \h 82-3-3- تخم نهان زي PAGEREF _Toc313882127 \h 92-3-4- ارزش غذايي PAGEREF _Toc313882128 \h 112-3-5- تراکم جمعيت PAGEREF _Toc313882129 \h 112-4- جنس Ceriodaphnia (Dana, 1853) PAGEREF _Toc313882130 \h 122-4-1- ريخت شناسي Ceriodaphnia PAGEREF _Toc313882131 \h 122-4-2- پراکنش Ceriodaphnia PAGEREF _Toc313882132 \h 132-4-3- تغذيه PAGEREF _Toc313882133 \h 132-4-4- ردهبندي Ceriodaphnia quadrangula PAGEREF _Toc313882134 \h 141125220527685هشت
4000020000هشت
2-5- مروري بر مطالعات انجامگرفته PAGEREF _Toc313882135 \h 15-343535-62801540000200002-5-1- اهميت آنتن منشعبها PAGEREF _Toc313882136 \h 15-553085-66802040000200002-6- نور و مفاهيم آن PAGEREF _Toc313882137 \h 162-6-1- مطالعات در ارتباط با اثرات نور PAGEREF _Toc313882138 \h 172-6-2- مطالعات در ارتباط با تغذيه PAGEREF _Toc313882139 \h 222-6-3- اسيدهاي چرب در زئوپلانکتونها و عوامل موثر بر آنها PAGEREF _Toc313882140 \h 24فصل سوم: مواد و روشها
3-1- مشخصات محل جمعآوري نمونه PAGEREF _Toc313882142 \h 273-2- خالصسازي افي پيومها و تهيه ذخيره اوليه C. quadrangula PAGEREF _Toc313882143 \h 283-3- کشت جلبکها PAGEREF _Toc313882144 \h 283-4- آزمايشات انجامشده PAGEREF _Toc313882145 \h 293-4-1- آزمايش اول: تاثير رژيمهاي نوري و جيرههاي جلبکي بر رشد و توليد C. quadrangula PAGEREF _Toc313882146 \h 293-4-2- آزمايش دوم: تاثير رژيمهاي نوري و جيرههاي جلبکي مختلف بر همآوري PAGEREF _Toc313882147 \h 333-4-3-آزمايش سوم:کشت انبوه C. quadrangula در شرايط نوري و تغذيهاي مختلف و تعيين اسيدچرب PAGEREF _Toc313882148 \h 353-5- خشککردن نمونهها و نحوه تعيين اسيدهاي چرب PAGEREF _Toc313882149 \h 363-6- شمارش زئوپلانکتونها PAGEREF _Toc313882150 \h 373-7- محاسبه ميزان رشد ويژه و زمان دوبرابر شدن جمعيت PAGEREF _Toc313882151 \h 373-8-اندازهگيري طول و عرض و وزن PAGEREF _Toc313882152 \h 383-9- تجزيه وتحليل دادهها و آناليز آماري PAGEREF _Toc313882153 \h 38فصل چهارم: نتايج و بحث
4-1- نتايج PAGEREF _Toc313882155 \h 394-1-1- تاثير رژيمهاي نوري و جيرههاي جلبکي متفاوت بر تراکم و رشد ويژه و زمان دوبرابرشدن جمعيت در کشت آزمايشگاهي PAGEREF _Toc313882156 \h 394-1-2- تاثير رژيمهاي نوري و جيرههاي جلبکي بر تراکم بالغين و نوزادان در جمعيت در کشت آزمايشگاهي PAGEREF _Toc313882157 \h 404-1-3- تاثير رژيمهاي نوري و جيرههاي جلبکي بر خصوصيات مرفومتريک بالغين و نوزادان PAGEREF _Toc313882158 \h 501624330493395نه
020000نه
4-1-4- تاثير رژيمهاي نوري و جيرههاي جلبکي بر همآوري PAGEREF _Toc313882159 \h 50-363855-64770040000200004-1-5- تاثير رژيمهاي نوري و نوع جيرههاي جلبکي بر تراکم، رشد ويژه و زمان دوبرابرشدن جمعيت در کشت انبوه PAGEREF _Toc313882160 \h 55-243205-734695004-1-6- توليد تخمنهان زي در کشت آزمايشگاهي و انبوه تحت تاثير تيمارهاي مختلف آزمايش PAGEREF _Toc313882161 \h 554-1-7- تاثير رژيمهاي نوري و جيرههاي جلبکي مختلف بر پروفيل اسيدچرب در C. quadrangula PAGEREF _Toc313882162 \h 584-2-بحث PAGEREF _Toc313882163 \h 644-2-1-تاثير رژيمهاي نوري و جيرههاي جلبکي متفاوت بر تراکم، رشد ويژه و زمان دوبرابرشدن جمعيت در کشت آزمايشگاهي PAGEREF _Toc313882164 \h 644-2-2- تاثير رژيمهاي نوري و جيرههاي جلبکي مختلف بر تراکم بالغين و نوزادان در جمعيت در کشت آزمايشگاهي PAGEREF _Toc313882165 \h 674-2-3- تاثير رژيمهاي نوري و جيرههاي جلبکي مختلف بر خصوصيات مرفومتريک بالغين و نوزادان PAGEREF _Toc313882166 \h 674-2-4- تاثير رژيمهاي نوري و جيرههاي جلبکي مختلف بر همآوري در C. quadrangula PAGEREF _Toc313882167 \h 694-2-5- تاثير رژيمهاي نوري و جيرههاي جلبکي مختلف بر تراکم، ميزان رشد ويژه و زمان دوبرابرشدن جمعيت در کشت انبوه C. quadrangula PAGEREF _Toc313882168 \h 704-2-6- توليد افي پيوم در کشت آزمايشگاهي و انبوه در رژيمهاي نوري و جيرههاي جلبکي مختلف734-2-7- تاثير رژيمهاي نوري و جيرههاي جلبکي بر پروفيل اسيدچرب در C. quadrangula PAGEREF _Toc313882170 \h 74فصل پنجم: نتيجهگيري کلي و پيشنهادات
5-1- نتيجهگيري کلي PAGEREF _Toc313882172 \h 765-2 – پيشنهادات PAGEREF _Toc313882173 \h 77منابع7820027902788920ده
020000ده
TOC \h \z \t “شکل” \c
-319405-58801000 فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل 2-1: تخم هاي نهان زي متعلق به تعدادي از گونههاي جنس Ceriodaphnia. (الف) Ceriodaphnia quadrangula، (ب) Camptocercus rectirostris، (ج) Ceriodaphnia laticaudata، (د) Ceriodaphnia reticulata، (ه) Ceriodaphnia pulchella. PAGEREF _Toc313884589 \h 10شکل 2-2: C. quadrangula PAGEREF _Toc313884590 \h 14شکل3-1: (الف) کشتهاي جلبکي، (ب) جلبک S. quadricauda، (ج) جلبک C. vulgaris PAGEREF _Toc313884591 \h 29شکل 3-2: (الف) اتاقکهاي آزمايش، (ب)محوطه داخلي اتاقک آزمايش PAGEREF _Toc313884593 \h 32شکل3-3: ساعت فرمان Fur Aussen-geeignet مدل IP44 ، ساخت آلمان PAGEREF _Toc313884594 \h 33شکل4-1: تراکم جمعيت C. quadrangula پرورشيافته تحت رژيمهاي نوري و جيرههاي جلبکي متفاوت. (الف) بيشترين ميزان تراکم جمعيت در 10 روز ابتدايي آزمايش، (ب) بيشترين ميزان تراکم جمعيت در 10 روز مياني آزمايش و (ج) بيشترين ميزان تراکم جمعيت در 10 روز انتهايي آزمايش. دادهها ميانگين± خطاي استاندارد از ميانگين براي شش تکرار ميباشد. ميانگينهاي داراي حداقل يک حرف مشابه فاقد اختلاف معني دار در سطح 5 درصد هستند.44شکل4-2: رشد ويژه جمعيت در بيشترين تراکم C. quadrangula پرورشيافته تحت رژيمهاي نوري و جيرههاي جلبکي متفاوت. (الف) بيشترين ميزان رشد ويژه جمعيت در 10 روز ابتدايي آزمايش، (ب) بيشترين ميزان رشد ويژه جمعيت در 10 روز مياني آزمايش و (ج) بيشترين ميزان رشد ويژه جمعيت در 10 روز انتهايي آزمايش. دادهها ميانگين± خطاي استاندارد از ميانگين براي شش تکرار ميباشد. ميانگينهاي داراي حداقل يک حرف مشابه فاقد اختلاف معنيدار در سطح 5 درصد هستند.4514687552315845يازده
020000يازده
شکل4-3: زمان دوبرابر شدن جمعيت در بيشترين تراکم C. quadrangula پرورشيافته تحت رژيمهاي نوري و جيرههاي جلبکي متفاوت. (الف) زمان دوبرابر شدن جمعيت در بيشترين تراکم 10 روز ابتدايي آزمايش، (ب) زمان دوبرابر شدن جمعيت در بيشترين تراکم 10 روز مياني آزمايش و (ج) زمان دوبرابر شدن جمعيت در بيشترين تراکم 10 روز انتهايي آزمايش. دادهها ميانگين± خطاي استاندارد از ميانگين براي شش تکرار ميباشد. ميانگين هاي داراي حداقل يک حرف مشابه فاقد اختلاف معنيدار در سطح 5 درصد هستند.46-174625-58801000شکل 4-4: ميانگين (± خطاي استاندارد) تراکم جمعيت (فرد در ليتر) در روزهاي مختلف پرورش آنتن منشعب آب شيرين Ceriodaphnia quadrangula در رژيم هاي مختلف نوري و رژيم هاي متفاوت تغذيه جلبکي. (بخش الف) تراکم جمعيت در تيمار نوري D4:L4، (بخش ب) تراکم جمعيت در تيمار نوري D6:L6، (بخش ج) تراکم جمعيت در تيمار نوري D8:L8، (بخش د) تراکم جمعيت در تيمار نوري D12:L12.47شکل4-5: تراکم بالغين و نوزادان در جمعيت C. quadrangula پرورشيافته تحت رژيمهاي نوري و جيرههاي جلبکي متفاوت. (بخش الف) تراکم بالغين در بيشترين ميزان تراکم جمعيت C. quadrangula در 10 روز ابتدايي آزمايش، (بخش ب) تراکم بالغين در بيشترين ميزان تراکم جمعيت 10 روز مياني آزمايش، و (بخش ج) تراکم بالغين در بيشترين ميزان تراکم جمعيت 10 روز انتهايي آزمايش، (بخش د) تراکم نوزادان در بيشترين ميزان تراکم جمعيت C. quadrangula در 10 روز ابتدايي آزمايش، (بخش ه) تراکم نوزادان در بيشترين ميزان تراکم جمعيت 10 روز مياني آزمايش، و (بخش و) تراکم نوزادان در بيشترين ميزان تراکم جمعيت 10 روز انتهايي آزمايش. دادهها ميانگين± خطاي استاندارد از ميانگين براي شش تکرار ميباشد. ميانگينهاي داراي حداقل يک حرف مشابه فاقد اختلاف معنيدار در سطح 5 درصد هستند..49شکل 4-6: خصوصيات مورفومتريک C. quadrangula پرورشيافته بااستفاده از رژيمهاي نوري و جيرههاي جلبکي مختلف. (الف) طول بدن C. quadrangula بالغ برحسب ميکرومتر، (ب) طول بدن نوزاد C. quadrangula بالغ برحسب ميکرومتر، (ج) عرض بدن C. quadrangula بالغ برحسب ميکرومتر، (د) عرض بدن نوزاد C. quadrangula برحسب ميکرومتر، (ه) وزن بالغ برحسب ميکروگرم و (و) وزن نوزاد برحسب ميکروگرم. دادهها ميانگين± خطاي استاندارد از ميانگين براي سه تکرار ميباشد. ميانگينهاي داراي حداقل يک حرف مشابه فاقد اختلاف معنيدار در سطح 5 درصد هستند. PAGEREF _Toc313884600 \h 53شکل 4-7: هماوري C. quadrangula پرورش يافته تحت رژيمهاي نوري و جيرههاي جلبکي متفاوت بهصورت انفرادي. دادهها ميانگين± خطاي استاندارد از ميانگين براي سه تکرار ميباشد. ميانگينهاي داراي حداقل يک حرف مشابه فاقد اختلاف معنيدار در سطح 5 درصد هستند. PAGEREF _Toc313884601 \h 54شکل4-8: تراکم جمعيت، رشد ويژه و زمان دوبرابر شدن جمعيت C. quadrangula پرورشيافته تحت رژيمهاي نوري و جيرههاي جلبکي متفاوت در کشت انبوه. (الف) تراکم جمعيت. بخش(ب) رشد ويژه و (ج) زمان دوبرابر شدن جمعيت. دادهها ميانگين± خطاي استاندارد از ميانگين براي شش تکرار ميباشد. ميانگينهاي داراي حداقل يک حرف مشابه فاقد اختلاف معنيدار در سطح 5 درصد هستند. PAGEREF _Toc313884602 \h 5719919951442085دوازده
00دوازده
شکل4-9: تخم نهان زي توليدشده توسط C. quadrangula پرورشيافته تحت رژيمهاي نوري و جيرههاي جلبکي متفاوت در کشت انبوه. دادهها ميانگين± خطاي استاندارد از ميانگين براي شش تکرار ميباشد. ميانگينهاي داراي حداقل يک حرف مشابه فاقد اختلاف معنيدار در سطح 5 درصد هستند. PAGEREF _Toc313884603 \h 58-339725-6775454000020000 فهرست جداول
عنوان صفحه
TOC \h \z \t “جدول” \c “جدول” جدول 2-1: ميانگين طول و وزن تخم و جنين کلادوسرهاي مختلف (دامونت و همکاران در سال 1975) PAGEREF _Toc313885527 \h 7جدول2-2: ردهبندي گونه Ceriodaphnia quadrangula ارائهشده توسط دل باره و درت در سال 1996 PAGEREF _Toc313885528 \h 14جدول 3-1: شرايط آزمايش تاثير رژيمهاي نوري و نوع جيره جلبکي بر رشد ويژه، تراکم، زمان دوبرابرشدن و طول، عرض، وزن و قطر چشم در C. quadrangula. PAGEREF _Toc313885529 \h 31جدول3-2: شرايط آزمايش تاثير رژيمهاي نوري و نوع جيره جلبکي بر همآوري در C. quadrangula PAGEREF _Toc313885530 \h 34جدول4-1: آناليز واريانس (Two-Way ANOVA) از اثر رژيمهاي نوري (D4:L4، D6:L6، D8:L8، D12:L12) و جيرههاي جلبکي (S. quadricauda و C. vulgaris) بر تراکم جمعيت، ميزان رشد ويژه، زمان دوبرابر شدن جمعيت، تراکم بالغين و نوزادان به کل جمعيت در C. quadrangula. PAGEREF _Toc313885531 \h 40جدول4-2: نتايج آناليز واريانس (Two-Way ANOVA) از اثر تيمارهاي مختلف آزمايش بر طول، عرض و وزن بالغين و نوزادان درC. quadrangula. PAGEREF _Toc313885532 \h 50جدول 4-3: اندازه چشم بالغين و نوزادان تحت تيمارهاي مختلف آزمايش . PAGEREF _Toc313885533 \h 54جدول4-4: نتايج آناليز واريانس (Two-Way ANOVA) از اثر تيمارهاي مختلف آزمايش بر همآوري در C.quadrangula. PAGEREF _Toc313885534 \h 54جدول4-5: نتايج آناليز واريانس (Two-Way ANOVA) از اثر تيمارهاي مختلف آزمايش بر تراکم جمعيت، ميزان رشد ويژه، زمان دوبرابر شدن جمعيت و ميزان تخم نهانزي در کشت انبوه C. quadrangula. PAGEREF _Toc313885535 \h 56جدول4-6: نتايج آناليز واريانس ((Two-Way ANOVA از اثر تيمارهاي مختلف آزمايش بر پروفيل اسيدچرب PAGEREF _Toc313885536 \h 59جدول 4-7: ترکيب اسيدچرب (درصد از کل اسيدچرب ) C. quadrangula تغذيهشده با جلبک S. quadricauda و C. vulgaris تحت رژيمهاي نوري مختلف. دادهها ميانگين± خطاي استاندارد از ميانگين براي سه تکرار ميباشد. PAGEREF _Toc313885537 \h 6219837401099820سيزده
00سيزده

-429895-637540020000فصل اول
مقدمهتامين مواد مغذي لازم براي رشد مهمترين دليل استفاده ماهيان و سخت پوستان ازغذا مي باشد. غذاهاي زنده به دليل داشتن پارامترهاي ضروري براي افزايش رشد، بقاء و افزايش سطح ايمني موجودات داراي اهميت هستند]33[. از جمله غذاهاي زنده پلانکتونها ميباشند که از غذاهاي اساسي براي تغذيه ماهيها و ميگوها در مراحل مختلف زندگي آنها محسوب ميگردند. از جمله زئوپلانکتونها: پرتوزوآ، روتيفرا، کلادوسرا، دافنيا، کوپهپودا و ديگر سختپوستان و لاروهاي حشرات ميباشند که در صنعت آبزيپروري از آنها بهعنوان غذاي زنده استفادهميگردد. مقادير تغذيه از پلانکتونها در استخرهاي پرورشي آبزيان، بستگي به مصرف غذا و فراواني و قابل هضم بودن آنها توسط ماهي دارد]5[.
آرتميا به لحاظ اندازه بزرگ و روتيفرها به لحاظ اندازه کوچک و ناپايدار بودن محيط کشت آنها در شرايط آزمايشگاهي، مشکل ساز هستند، از اين رو جستجو براي يافتن غذايي با اندازه مناسب و داراي ارزش غذايي بالا نظر بسياري از محققان را به استفاده از ديگر زئوپلانکتونها معطوف داشتهاست، که يکي از مهمترين آن ها خانواده آنتنمنشعبها است. قابليت دسترسي در طبيعت، وجود اندازههاي متفاوت، سرعت تکثير و توليد بالا، ارزش غذايي بسيار بالا، قابليت کشت ارزان، تحمل بالاي آنتن منشعب ها به تغييرات محيطي از قبيل دما و فتوپريود باعث شده تا آنها به عنوان يکي از زئوپلانکتونهاي پرطرفدار براي مطالعات بيولوژيکي و آبزيپروري مورد استفادهقرارگيرد]130[. اين زئوپلانکتونها قادرند در صورت ازدياد بيش از اندازه جمعيت خود را کنترلکنند لذا مدل جالبي در مطالعات جمعيتي هستند. در صورت افزايش بيش از اندازه دافني، مواد شيميايي خاصي را از خود آزاد ميکنند که بر روي زندگي خود آنها و نيز موجودات ديگري که در آن زيستگاه زندگي ميکنند اثر ميگذارد. آنتنمنشعبها را ميتوان در کنترل آلودگي آب و تصفيه فاضلاب شهري نيز استفادهنمود]67[.
جنسCeriodaphnia از خانواده Daphnidae از زئوپلانکتونهايي است که پراکنش زيادي دارد و تقريباً همه گونههاي جنس Ceriodaphnia در محدودهاي از آسيا، اروپا و آمريکاي جنوبي پراکنش دارند]11[. اين گونهها نقش بسيار مهمي را در تغذيه آبزيان دارند،گونه C. quadrangula از جمله گونههايي است که معمولا در آبگيرها واستخرهاي پرورش ماهي حضور دارد. به علاوه اين موجودات نسبت به دستکاري در سيستم پرورش مقاوم هستند و به عنوان غذا براي لارو ماهي استفاده ميشوند. کومار در سال 2002 گزارشداد که اين گونه در پرورش لارو کپور ماهيان استفاده ميشود و در نهايت اين گونه را موجودي مناسب جهت تغذيه لارو ماهي معرفي کرد]72[. ماهيهاي جوان سوف زرد (Perca flavescens) و Bluegills (Lepomis macrochinus) بهطور معنيداري کلادوسرها را جهت تغذيه انتخاب ميکنند. همچنين سوف زرد و Bluegills هنگام تغذيه از کلادوسرها رشد و بقاء بالاتري داشتند و آزمايشات نشاندادند که کلادوسرها از لحاظ کسب انرژي غذاي مطلوبي براي اين ماهيان بهحساب ميآيد]104[.
پارامترهاي محيطي شامل دما، شوري، دوره هاي نوري، طيف نور از مهمترين عوامل تاثيرگذار بر عادات و رفتارهاي جانوران آبزي از جمله زئوپلانکتون ها مي باشند. هرگونه تغيير در يکي از اين عوامل سبب تغييرات در توليدمثل و چرخهزندگي در اين جانوران مي گردد. از ميان اين عوامل نور و خصوصيات آن يکي از فاکتورهايي است که ميتواند بر بيولوژي و فيزيولوژي زئوپلانکتون ها بطور انفرادي و بر اکولوژي آنها در جمعيت ها مؤثر باشد. نور از جنبههاي مختلفي ميتواند تاثيرات خود را اعمال کند که از جمله آن ها مي توان به دوره هاي نوري، طيف هاي نوري و اشعه UV، شدت نور و غيره اشاره نمود. دوره نوري يک پارامتر محيطي مهمي است که ميتواند به آساني و با کمترين هزينه در هچريهاي آبزيپروري دستکاري شود]17[.
مطالعات بسياري در ارتباط با اثر دما، شوري، تغذيه و غيره بر زئوپلانکتونها در ارتباط با جنبه هاي مختلف زيستشناسي آنهاصورتگرفته و نتايج مختلف و قابل توجهي بهدستآمدهاست. در بسياري موارد نور فاکتور مهمتري نسبت به دما براي توليد مثل آبزيان از جمله غذاهاي زنده ميباشد]107[. زئوپلانکتونها ارگانيزمهايي هستند که به نور حساساند و اين حقيقت دانشمندان را بر آن داشته که به تحقيق بر روي ارتباط حساسيت اين حيوانات به نور بپردازند .نور تکامل، پوستاندازي و مرگ و مير در زئوپلانکتونها را تحت تاثير قرارميدهد]17[. آثار متفاوت نورو دورههاي نوري بر پوستاندازي سختپوستان در تحقيقات مختلف اثباتشدهاست و بيانشده که دوره نوري خاص ميتواند به آن سرعت بخشيده يا آن را متوقف کند]9[. مطالعاتي که در ارتباط با اثر نور بر توليد و تفريخ تخم در زئوپلانکتونها صورتگرفته نتايج قابل ملاحظهاي را ارئهکردهاست]121،119،111،109،100،24[. کاهش يا افزايش طول مدت نوردهي اثرات متفاوتي بر رفتارهاي زئوپلانکتونها ميگذارد. از آن جمله ميتوان به رفتار تجمعي زئوپلانکتونها و نيز رفتار چراي فيتوپلانکتونها توسط آنها اشارهکرد. تغيير در نرخ بلع و ترکيبات شيميايي بدن زئوپلانکتونها از ديگر آثار نور بر اين جانوران ميباشد]69،60،45[. نور براي دافنيها به منظور جريان فعل و انفعالات تبادل و مبادله مواد ضروري است. در شرايط نور طبيعي دافنيها به صورت فعال به سطح آب آمده و با سرعت زيادي در جهت نور شنا ميکنند]5[.
اگر چه مطالعات بسياري در مورد تاثير نور بر فاکتورهاي متعدد بطور انفرادي و يا در ترکيب با ساير پارامترها انجامشدهاست اما تاثير رژيمهاي نوري بر عملکرد رشد، توليدمثل و ترکيب اسيدهايچرب درگونه هاي زئوپلانکتونهاي آب شيرين کمتر مطالعه شدهاست. در اين مطالعه فرض بر اين است که رژيمهاي نوري بر همآوري و توليد تخم نهانزي و بر ميزان اسيدهاي چرب در اين زئوپلانکتونها تاثير خواهدگذاشت. انجام اين پژوهش اطلاعات ارزشمندي از اثر نور بر توليد، ميزان همآوري، تخمنهان زي و ارزش غذايي آنتن منشعبها و نقش احتمالي آن در ترکيب اسيدهاي چرب بدستخواهدداد که ميتواند در توليد و استفاده از غذايزنده مورد استفادهقرارگيرد.
اهداف تحقيق
1-اثر رژيمهاي نوري و جيرههاي جلبکي بر رشد و توليد در آنتنمنشعب آب شيرين C. quadrangula.
2-تعيين تاثير رژيم هاي نوري مختلف و جيره جلبکي، بر ميزان هم آوري در گونه C. quadrangula.
3-توليد تخم نهان زي در رژيمهاي نوري و جيرههاي جلبکي مختلف.
4-پرورش انبوه C. quadrangula در مناسب ترين رژيم نوري و تاثير آن بر ترکيب اسيدهاي چرب.
-452755-6477004000020000فصل دوم
کليات2-1-غذاهايزندهپلانکتونها موجوداتياند که بهطور غير فعال توسط جريان آب يا شناي ضعيف حرکت کرده و در محيطهاي دريايي و آب شيرين يافتميشوند. موجودات اين گروه داراي اندازههاي متفاوتي از اندازههاي ميکروسکوپي يعني گياهان تکسلولي تا عروس دريايي با حدود 180 سانتيمتر طول هستند. زئوپلانکتونها جانوران چراکننده ميکروسکوپي يا گاهي اوقات بزرگتر، در محيطهاي آبي هستند. بسياري از زئوپلانکتونها از فيتوپلانکتونها تغذيه کرده و دومين حلقه مهم شبکه غذايي را تشکيل ميدهند. زئوپلانکتونها از ميان فيتوپلانکتونها شنا کرده و از سلولهايي که به زوائد تغذيهاي آنها برخورد کنند، تغذيه خواهندکرد. اغلب زئوپلانکتونها در مصرف فيتوپلانکتونها بسيار انتخابي عمل ميکنند. از پلانکتونها در مصارف آبزيپروري بهعنوان غذاي زنده جهت تغذيه آبزيان استفاده ميگردد. از جمله آنها ميتوان به جلبکهاي تکسلولي Chlorella، Cyclotella، Dunaliella، Ceratium اشارهکرد که براي پرورش انواع زئوپلانکتونها مورد استفادهقرارميگيرند.]105،65،38[. همچنين Ceriodaphnia، Daphnia، Rotifera ، Copepoda، Ar–ia از جمله غذاهاي زنده زئوپلانکتونياند که بنابه گونه مورد نظر، نيازهاي غذايي و اندازه ماهيها و ميگوها جهت تغذيه بهعنوان غذاي زنده مورد استفاده قرارميگيرند]104[.
2-2- Cladocera (آنتنمنشعبها)کلادوسرا يا ککهاي آبي، سختپوستان کوچکي هستند (mm6-2/0) که عمدتاً در آبهاي شيرين زيست مينمايند و به همراه روتيفرها و کپهپودها بيشترين پلانکتونهاي جانوري آب شيرين را تشکيل ميدهند]102[. کاراپاس در کلادوسرها بزرگ و دوکفهاي است در نتيجه همه بدن به جز قسمت سري را ميپوشاند. دو چشم مرکب آنها در قسمت مياني به هم متصل شدهاست. آنها در طول زندگي خود داراي چشم ناپلوسي هستند، بدن اين بندپايان از دوطرف فشرده است. دومين آنتن آنها طويل شده و به عنوان اندام حرکتي براي شنا استفاده ميشود. ناحيه سينه کوتاه و تنها شامل 6-4 بند ولي ناحيه شکم فاقد زوائد ميباشد. اکثراً تغذيه صافيخواري داشته و از فيتوپلانکتونها تغذيه ميکنند. آنها ذرات غذايي را بوسيله زوائد، فيلتر ميکنند و سپس مورد استفاده قرار ميدهند. همچنين تعدادي از کلادوسرها شکارگر(گوشتخوار) هستند. کلادوسرها پارتنوژنز يا بکرزا بوده و در بيشتر اوقات سال از طريق توليدمثل غيرجنسي تکثيرمييابند. نرها به ندرت در جمعيت آنها ديده ميشوند. کاراپاس يک کيسه زايشي بوجود ميآورد که در آن جنينهاي حاصل از توليدمثل غيرجنسي تکوين مستقيم را طي ميکنند در زمستان (يا گاهي در تابستان) نرها نيز ظاهر ميشوند و توليدمثل جنسي رخ ميدهد و درنتيجه تخمهايي که در مقابل سرما مقاوم هستند، به وجود ميآيند و زمستان راطي ميکنند. اين تخمها در پوشش کيسه مانندي به نام افيپيوم قرارگرفته و در اغلب گونهها در بستر درياچه يا باطلاق رسوب ميکنند اما در برخي گونهها نظيرC. quadrangula افيپيومها در سطح آب شناور شده و پس از گذراندن شرايط سخت، مادههاي بکرزا را توليد ميکنند]102،51[.
2-2-1- خصوصيات مورفومتريک در تخم وجنين آنتنمنشعبهادامونت و همکاران در سال 1975 ميانگين طول و وزن تخم و جنين کلادوسرهاي مختلف را بر اساس جدول 2-1 ارائه کردند]30[.
جدول 2-1: ميانگين طول و وزن تخم و جنين کلادوسرهاي مختلف (دامونت و همکاران در سال 1975)گونه جنين تخم
طول برحسب ميکرون وزن بر حسب ميکروگرم طول برحسب ميکرون وزن بر حسب ميکروگرم
D. magna 603 62/7 372 8
D. pulex 452 75/2 297 4/2
C. quadrangula 194 39/0 162 35/0
C. reticulata 284 31/0 180 26/0
M. macrocopa 378 77/0 M. micrura 358 65/0 2-3- خانواده Daphnidae (Straus, 1820)اعضاي اين خانواده معمولاً داراي يک خار در انتهاي کاراپاس، ميباشند. همچنين وجود پنج زوج پا که اولين زوج در نرها مجهز به قلاب است. مادهها داراي يک کيسه زايشي در سطح پشتي خود هستند و افيپيومهاي توسعه يافتهاي توليد ميکنند که حاوي يک يا دو تخم مي باشد. اعضاي اين خانواده اکثراً ساکن آبهاي شيرين راکد هستند]25[.
اين موجودات به ترتيب اهميت از باکتريها، جلبکهاي تکسلولي، بقاياي مواد آلي و همچنين از مخمرها تغذيه ميکنند. در محيطهاي طبيعي هنگاميکه تعداد باکتريها در يک سانتيمترمکعب آب از يک ميليون کمتر نباشد، بسيار خوب زندگي ميکنند. تغذيه به شکل تصفيه کردن زيشناوران گياهي تکسلولي، باکتريها وذرات مواد غذايي موجود در محيط صورت ميگيرد. اين پديده در نتيجه سازوکار حرکات و ضربان منظم پاهاي سينهاي تحقق ميپذيرد. اگر تراکم زيشناوران گياهي تکسلولي بين يک تا دو ميليون در هر ميليليتر آب باشد، بهترين شرايط براي تغذيه دافنيها فراهم آمدهاست ]5[.
Daphnia longspina ناپايدارترين نوع آنتن منشعب است و در درجه حرارت 28-29 درجه سانتيگراد مرگش حتمي است. جنس Moina تحمل نوسان درجه حرارت را از 30-5 درجه سانتيگراد داراست و حتي در درجه حرارت (3-) درجه سانتيگراد از خود پايداري نشان ميدهد. مساعدترين دما 20-18 درجه سانتيگراد است. در ضمن، نزول اکسيژن محلول کمتر از 3 ميليگرم در ليتر سبب پايين آمدن کيفيت تخمها شده و بازده توليدمثل را کم ميکند ]5[.
2-3-1- چرخه زندگي
چرخه زندگي آنتنمنشعبها هر دو مراحل جنسي و غيرجنسي را دارد. در اغلب محيطها، جمعيتها تنها از مادهها تشکيل شدهاند، که به صورت غيرجنسي تکثير ميکنند. در شرايط بهينه گزارش شده که برخي آنتن منشعبها ميتواند در هر مرتبه بيش از 100 تخم و در هر 5/2 تا 3 روز يک مرتبه تخمريزي کند. يک ماده ميتواند 25 مرتبه در طول زندگي خود تخمريزي کند]57[. جنسMoina در 4 تا 7 روزگي و به تعداد 4 تا 23 نوزاد به ازاي هر مولد، تکثير ميکند. نوزادان هر 5/1 تا 2 روز توليد ميشوند و هر ماده 2 تا 6 مرتبه در طول زندگي خود توليدمثل ميکند]1[.
2-3-2- توليدمثلآنتنمنشعبها به دو طريق توليدمثل ميکنند. در شرايط مطلوب جنس ماده بهصورت مستقل نسبت به توليد تخم در جنين اقدامکرده و بهطريق بکرزايي بدون شرکت جنس نر به زاد و ولد خود ادامه ميدهد. در شرايط مساعد جنس نر بهکلي وجودندارد. روش دوم توليدمثل جنسي است که در شرايط نامساعد انجامميگيرد]5[. توليد تخمهاي نهانزي در شرايط سخت زيستي انجام ميشود در حالي که توليدمثل به روش پارتنوژنزيز در شرايط مطلوب زيستي رخ ميدهد. تخمها در فصل زمستان غيرفعال بوده و در ادامه سال زماني که دماي آب به اندازه کافي گرم ميشود، تفريخ ميشوند]11[.
در مواقع کمبود غذايي، کاهش اکسيژن محلول و تراکم زياد از حد، ابتدا جنس نر توليدشده و تخم نهانزي توليدميشود. اين تخمها بسيار مقاومبوده و ميتوانند سالها سالم باقيبمانند تا شرايط مساعد دوباره براي آنها فراهمشود. تخم D. magna در آب فرو ميرود و تخم D. pulex در سطح آب شناور ميماند. در شرايط مساعد، از تخمهاي افيپيوم فقط جنس ماده حاصل ميشود. در صورت استقرار تخم افيپيوم در آب و شرايط مساعد پوسته تخم مبادرت به مکش آب کرده و در اثر جذب آب و باز کردن پوسته، افيپيوم ترکيدهو نوزاد آنتن منشعب از تخم بيرونميآيد]5[..
C. quadrangula داراي تخم افيپيوم در بخش پشتي است. اين افيپيومها قابلييت شناوري بالايي داشته که کار جمعآوري آنها را از لايههاي سطح آب بسيار ساده ميکند. کميت و کيفيت غذا، دماي آب، pH و دوره نوري از جمله فاکتورهايي هستند که بر رشد و توليدمثل Ceriodaphnia تاثيرگذارند. در ارتباط با نقش pH آب به عنوان مثال بلانگر و چري در سال 1990 بيان کردند گونههايي که در محيطهاي قليايي زيست ميکنند هماوري کمتري نسبت به گونههايي که در محيطهاي طبيعي زيست ميکنند، دارند]13[. گوفن (1976) نشان داد که توليدمثل و ضريب رشد C. reticulata در دماي بالاي 22 درجه سانتيگراد کاهش مييابدکه دليل آن را افزايش ميزان تنفس و در نتيجه افزايش احتياجات انرژي دانستهاست]39[.
2-3-3- تخم نهانزيشرايط سخت محيطي در بين جمعيت دافنيها موجب ميشود تا نرها در جمعيت توليد شوند و روش توليدمثل جنسي انجام ميشود که نتيجه آن توليد تخم نهانزي است (شکل 2-1). محرک تغيير توليدمثل از غيرجنسي به جنسي در جمعيت دافنيا ماگنا عواملي مثل کمبود غذا، فقدان اکسيژن، تراکم بالاي جمعيت و ميزان کم کلسيم و شايد ديگر فلزات کمياب و مواد معدني است. علاوه بر اين، درجه حرارت کم و دوره نوري طولاني يا کوتاه، ميتواند سبب توليد تخم نهانزي شود ]57[. در مورد Moina، کاهش شديد و ناگهاني ميزان مصرف غذا که توسط کاهش سريع مقدار غذا به وجود ميآيد، سبب افزايش توليد تخم نهانزي ميشود. مادهها در حين پوستاندازي تخم نهانزي به طور کامل رشديافته را دفع ميکنند. يک بار لقاح ماده براي دو يا سه مرتبه توليد تخم نهانزي کفايت ميکند]1[.
تخم نهانزي سياه يا تيره رنگ، مستطيل شکل با گوشههاي گرد و طول حدود 2-1 ميليمتر است. آنها را ميتوان در کف يا سواحل استخرها پيدا کرد. تخم نهانزي را ميتوان در هواي خشک و در 5-1 درجه سانتيگراد نگهداري نمود. تخم نهانزي آنتن منشعب حتي بعد از انجماد قابليت حيات خود را حفظ ميکند، اما در ظاهر برخي گونههاي Moina نميتوانند انجماد را تحمل کنند. براي تخمگشايي تخم نهانزي آنتن منشعب بايد آنها را در آب با هوادهي در 22-18 درجه سانتيگراد قرار داد. تخمگشايي اغلب طي 7-4 روز رخ داده و مادههايي توليد ميشوند که شروع به توليدمثل غيرجنسي ميکنند. تخم نهانزي Moina در ظرف 4-2 روز در 29-20 درجهساگراد تخمگشايي ميشود]57[. براي اغلب کاربردهاي آبزيپروري غذا مناسب به منظور افزايش توليدمثل غيرجنسي مطلوب است، چون در توليدمثل جنسي نوزادان کمتري توليد ميشود]1[.
50184051988820ج
020000ج

33020109855290322059055
-492760302260ب
020000ب
2516505302260الف
020000الف

300482040830533020433705
205422546990د
020000د
4963160-3810ج
020000ج

163322085725
3766185108585ه
020000ه

118745182880شکل 2-1: تخمهای نهانزی متعلق به تعدادی از گونههای جنس Ceriodaphnia. (الف) Ceriodaphnia quadrangula، (ب) Camptocercus rectirostris، (ج) Ceriodaphnia laticaudata، (د) Ceriodaphnia reticulata، (ه) Ceriodaphnia pulchella.00شکل 2-1: تخمهای نهانزی متعلق به تعدادی از گونههای جنس Ceriodaphnia. (الف) Ceriodaphnia quadrangula، (ب) Camptocercus rectirostris، (ج) Ceriodaphnia laticaudata، (د) Ceriodaphnia reticulata، (ه) Ceriodaphnia pulchella.
2-3-4- ارزش غذايي
ميزان مواد مغذي آنتن منشعب به طور قابل توجهي به سن و نوع غذا بستگي دارد. با وجود اين متغيرها، ميزان پروتئين آنتن منشعب اغلب به طور ميانگين 50 درصد وزن خشک است. مقدار چربي براي بالغها و جوانها به طور قابل توجه متفاوت بوده و براي بالغها کل ميزان چربي 27-20 درصد وزن خشک و براي جوانها 6-4 درصد است]57[. گزارش شده است که Moina رشد کرده در شرايط طبيعي استخر داراي 70 درصد پروتئين، 5/16 درصد چربي و 5 درصد کربوهيدرات و 5/9 درصد خاکستر در وزن خشک است]78[. از طرف ديگر همچنين گزارش شده که Moina داراي 7/94 درصد آب، 9/3 درصد پروتئين، 54/0 درصد چربي، 67/0 درصد کربوهيدرات و 18/0 درصد خاکستر با مقدار انرژي 300 کيلوکالري بر کيلوگرم است]1[.
ترکيب اسيدهاي چرب غذا براي بقاء و رشد بچه ماهيان پرورشي، به صورت متراکم اهميت زيادي دارد. اسيدهاي چرب غير اشباع ω3 براي بسياري از گونههاي ماهي ضروري هستند. ترکيب اسيد چرب Moina پرورش يافته با مخمر نانوايي، کلرلا آب شيرين و مخمر ω3 (مخمر غني شده با روغن ماهي مرکب)، مقايسه شدهاست ]88[. Moina پرورش يافته با مخمر نانوايي حاوي مقدار زيادي اسيدهاي چرب مونواينوييک نظير n1: 16C و n1: 18C بود. Moina پرورش يافته با کلرلاي آب شيرين مقدار زيادي6-n2: 18C و 3-n3: 18C داشت. Moina تغذيه شده با مخمر امگا، حاوي غلظتهاي زياد اسيدهاي چرب اشباع نشده ω3 بود. آزمايشهايي نيز براي بهبود ارزش غذايي Moina به وسيله غنيسازي مستقيم با امولسيون اسيدهاي چرب اشباع نشده ω3 و ويتامينهاي محلول در چربي صورت گرفتهاست. لي هنگ (1983) خاطرنشان کرد که افزايش ميزان اسيد چرب در جيره Moina ، توليد را کاهش ميدهد ]78[.
2-3-5- تراکم جمعيتتراکم بالاي جمعيت آنتن منشعب موجب کاهش شديد توليدمثل آنها ميشود، اما اين مسئله در ظاهر درباره مويينا مشاهده نميشود. توليد تخم دافنيا ماگنا در تراکم پايين 30-25 عدد در ليتر به شدت کاهش پيدا ميکند ]57[. حداکثر تراکم پايدار آنتن منشعب در کشتها 500 عدد در ليتر گزارش شدهاست. در عين حال کشتهاي Moina بهطور معمول به تراکم 5000 ليتر رسيده و بنابراين براي کشت متراکم مناسبترند. مقايسه توليد کشتهايD. magna و M. macrocopa کوددهي شده با مخمر ونيترات آمونيوم، نشانداد که محصول متوسط روزانه Moina 110-106 گرم بر مترمکعب بود، که4-3 برابر توليد روزانه آنتن منشعب(40-25 گرم بر مترمکعب) است ]57[.
2-4- جنس Ceriodaphnia (Dana, 1853)تا کنون سيزده گونه از اين جنس در جهان گزارش شدهاست]25[.
تعدادي از گونههاي آن عبارتنداز:
C. reticulata (Jurine, 1820)
C. dubia (Richard, 1894)
C. megops (Sars, 1861)
C. laticaudata (Müller, 1867)
C. acanthine (Ross, 1897)
C. lacustris (Birge, 1893)
C. pulchella (Sars, 1862)
C. quadrangula (O. F. Müller, 1785 )
2-4-1- ريختشناسي Ceriodaphniaبدن C. quadrangula با يک پوسته سخت کروي که کاراپاس ناميدهميشود، پوشيدهشدهاست. بالسر و همکاران (1984) بيان کردند که C. quadrangula با ويژگيهايي از قبيل نداشتن روستروم، خار دمي و همچنين داشتن يک سينوس (تورفتگي) گردني ميتواند از کلادوسرهاي ديگر متمايز شود]11[. سر C. quadrangula به صورت زاويهدار و به سمت ناحيه شکمي و با يک چشم مرکب بزرگ تشکيل شدهاست. هر دو جنس (نر و ماده) C. quadrangula آنتن اوليه کوچک دارند. نرها از مادهها با داشتن زوائد قوي دراز روي آنتن اوليه متمايز ميشوند، در نرها همچنين ضمائم سينهاي اوليه قابل تشخيص است. اندازه C. quadrangula در جنس نر در حدود 5/0-7/0 و در جنس ماده در حدود 4/0-2/1 ميليمتر ميباشد]11[. مادهها يک فرورفتگي مثلثي شکل در ناحيه پشتي دارند که تخمها را در آن ذخيره ميکنند. پناک و همکاران (1978) بيان ميکردند که چنگال زير شکمي در بين گونههاي مختلف Ceriodaphnia کاربردهاي متفاوتي دارند، در C.quadrangula، 9-7 خار مخرجي بر روي اين چنگال قراردارد که از کاراپاس بيرونزدهاست]93[.
2-4-2- پراکنش Ceriodaphnia
C.quadrangula در درياچههايقیمت: 11200 تومان

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *